Deze Courant komt in Antoon Dessing vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN „BOSKOOP!„GgypERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT., MOERCAl-ELLE, No. 19950 Zaterdag 4 Februari 1939 fl ex SRieuwe Serie Voorjaar8- tips d EERSTE BLAD. Jrndnn Voordeelige Brandstof en toch GOED. parel- en gekloAe9co^sHL’ Kantoor! OOSTHAVEN 24. DE GEMEENTEBEGROOTING VOOR 1939. Noodljjdendheid weer vermeden. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen GROENTENVEILING NAAR NIEUW VERBLIJF. Aan den Bodegraafschen Straatweg is een royale en keurige inrichting verkregen, die een groote vooruitgang beteekent. 77e Jaargang Het woonwagenkamp. voor mansgracht over. De ruimte onder de directe omgeving van het gebouw wordt het personeel en een kantoor voor den Mooie wijk in het noordoosten der stad ontstaan, waar het aardig wandelen is. Verplaatsing tol gewenscht. drlksen. Bij het bureau is een kluis ge maakt Japonnen! 4.50, 4.95 5.75 enz. iets buitengewoons. Haastrecht 2—Olympia Oudewater 2; Nieuw veen i 2; ONA 5Woerden paadje van nauwelijks een. halven meter breed, dat de verbinding met den straat weg vormt, waarop men eenlge honder den meters voorbij den tol uitkomt. Dat i den prijs. Lke regel meer ƒ0.50. Op Lekkerkerk 5—Dilettant! FA 6, 11 uur; Ammerstol Ouderkerk 1—G8V 4. Gouda 6Zwervers 3,1 s 3—Moercapelle 2, 12 uur -Oudewater 3; Groene») te kunnen doen. Er komt een stand yoor zaden, voor tuinbouwartikelen en voor fruitgewassen. De vereeniging heeft voorts twee hui zen aan den Bodegraafschen straatweg aangekocht, waarin leden van het per soneel gaan wonen. Er komen twee toegangen to.t het vel- llngterrein. Rondom de gebouwen wor den straten aangelegd voor auto’s en wagens, die éénrlchtingverkeer zullen hebben te volgeh. De groote ruimte tus- schen de straten en de gebouwen zal dienen als parkeerterrein. Zoowel in de gebouwen, als op het terrein, is de in- deeling zeer logisch. Dit nummer bestaat uit twee bladen. QOUOA dak van l waar 30.000 kisten kunnen worden opge- dasse D: Xerxes 3—Schei 8 2—Olympia 2, gsv 1 3Gouda 3. FDEELING III. Heracles—AGOVV, NEC pnder architectuur van Stuurman te Waddinx- veen. Aannemer is de heer L. Verzijden te Waddinxveen. Noordelljjc van het veilinggebouw Is en dan ligt er een fa'ulp'-door-sliilp-door een i,x~—-1 °c «c - groot’ opgetrokken ,aau dalr van o-nlfnlntl op sthe Voetbalbond. ergambacht 1—Groot-A® erkerk 1—Stolwijk 1; ft® 'eg 1; ONA 3-Moercapelle® asse: Nieuwer kerk 2® 2 uur; Zwervers 2—ONA® Dilettant 2; Olympia J< Verbinding te water. Ep EN voorname eisch was, dat het vel- lingterreln te water bereikbaar moest zijn. Weliswaar worden de pro ducten ook per auto aangevoerd, maar Groeneweg 3Stolwijk'J merstol 3—Ouderkerk itrecht 3—Bergambacht immers 2GSV 6. Stolwijk 3Voorwaarts it Waddinxveen 3; ONA 7-1 ur; Gouda 7—Bodegraver levenden wensch om de behuizing van de I r veiling Uit tfi breiden en te verbeteren, f De aceomodatle In het huidige houten EN WEDSTRIJD^ 1 EN slotte nog iets over het woon wagenkamp, dat naar den Moordrecht- schen Tlendeweg is verhuisd. Dit is de weg, waarover vroeger het verkeer naar Rotterdam ging, maar die thans dood loopt op het kanaal tusschen den IJssel en de Gouwe, welk water den weg in twee, onderling niet verbonden stukken heeft gedeeld. Aan het einde van den weg aan den stadskant, tegen over den afgeknotten molen, ligt vlak tegen het kanaal aan een terrein, dat als woonwagenkamp is ingericht. Het terrein, dat geheel vrij ligt en door sloo- ten van de andere gronden is geschei den, heeft een geplaveide toegang. Het biedt den woonwagenbewoners een be- gemeente, dat is 'juist voorbij de veiling, op het punt, waar de etr?.et"’es do Breevaart komt. Twee aanwinsten, j A CHTER de kantoorlokalen is een 25 rx M2 groote bestuurskamer, waar het bestuur der vereeniging zal vergaderen. Behalve de bestuurskamer Is er nog een aanwinst, een keurige cantine, die de veilingbezoekers in de gelegenheid stelt gedurende de veiling wat te gebrui ken, hetzij eten of drinken. Het bestuur heeft de cantlne verpacht. Het forsche gebouw is geheel van beton opgetrokken. Het is, geheel naar zijn be stemming, eenvoudig en doelmatig, zon der eenige luxe, maar toch een keurig gebouw, frisch en modern. Het is van alle gemakken yoorzlen O.a. is er een centrale verwarming door het geheele gebouw. De bouw staat den heer P. D. VOETBAL. ■anima voor Zondag, I Ned. Voetbalbond. I AFDEELING I. XerxesSparta. AFDEELING II. ÏFC—DHC, VUC-V8V HVV—UVS, UW-^ l: Het Noorden—RVO, D SDS—Hoek van Holland Steeds Hooger—Laakkvi VV, Fortuna,—Coal, DH| k: Roodenburg—BTC, fij s—Sportman, BodegravS -Wassenaar, TONA—wJ bedroegen 601,30, der zoodat 04.41 als batUK ct, De begrooting wordt n eindbedrag van lift I ran den secretaris vang isle, de heer P. J. Jan# 1 overzicht over het® genomen. Dat er in® d materiaal ls, blijK» ndskamploenschappen I n er 14 in ons gewe< d-Holland. Er werden! rganlseerd. waaruit de g der ZuldhollandKbe g es blijkt. aanden trainen Zuid1 ten in het Stadion te leiding van de heertf m v. d. Zee Ing, dat ook DenHMï K ikort de beschltt» 3 n zullen hebben, zün verslag. ANTHRACIET 12/20 PARELBRECHCOKES0’80 Ptr H,L‘ o(.95 per H.L. VJ1. JOH. DESSING Co., TBLEF. 2404. FDEELING IV. 'lllem II—Roermond, BleUB na, LONGA—BW, psv® -Eindhoven. FDEELING V. VC—Achilles, GVAV-H» ulck, Veendam—Leeuw® Breevaart de Reeuwijksche Plassen be reiken, want in het verlengde van de Burgvlietkade loopt ’n pad, dat over het Reeuwijksche en Sluipwijksche Verlaat in korten tijd naar „Stofberg" voert. Men ziet het, er is niet alleen meer de traditioneele route Kielkade—Ouwe Gouwe voor een Zondagsloopje, er zijn in het noordoosten der stad, in Burg vliet II, zooals het heet, tal van nieuwe mogelijkheden voor een aangename wan deling. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de ichtsche Boys—Haastre^f -bworging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef [nterc. 2745. Postrekening 48400. is ten slotte nog te weinig daarvan bekend dat de gegevens in de begrooting 1939 konden worden verwerkt. Nieuwe verhouding tusschen Rijk en gemeente. Het verschil tusschen de gemeente'n, welke z.g. subjectieve bijdragen ontvangen en de noodlijdende gemeenten, dat zijn die gemeenten, welke boven en behalve deze subjectieve bijdragen nog steun uit 's Rijks kas van noode hebben, vervalt. In het vervolg zullen gemeenten, welke steun uit de Rijkskas voor het sluitend maken van hun begrooting niet kunnen ontberen, dezen ten laste van het Departe ment van Binnenlandsche Zaken ontvan gen. De bijzondere uitkeeringen ten laste van het Werkloosheidssubsidiefonds ver dwijnen derhalve en dit fonds zal in den vervolge slechts de naar objectieve normen vastgestelde gewone bijdragen in de ge meentelijke werkloosheidslasten verlee- nen. Zijn deze tot dusverre nog niet bekend, wel staat vast, dat het bijdragen fonds perdu en niet rentelooze voorschotten zul len zijn, De Regeering verwacht, dat tengevolge van de nieuwe regeling een groqt aantal gemeenten zijn zelfstandigheid weder zal verkrijgen; niettemin zullen er gemeenten blijven, welke daarenboven nog bijzonderen steun van noode hebben. Deze „npodlydende” gemeenten zullen volgens het wetsontwerp niet dadelijk op verdere Rjjkshulp mogen rekenep. Voor haar wordt door een bijzondere verruiming van het belastinggebied de mogelijkheid geopend nieuwe eigen inkomsten te ver krijgen, n.l< door de heffing van een ge meentelijke niet progressieve inkomstenbe lasting van hen, die in de gemeente worden aangeslagen in de opcenten op de Gemeen tefondsbelasting. een kistenloods gebouwd, 25 bij 25 meter van hout en met een golfplaten. In deze ruimte, I wacu w.vw’ kisten kunnen worden opge- 1 I slagen, leveren de koopers bij aankomst op de veiling de ledige kisten in. In de loods is een kantoortje gemaakt. Op het terrein vindt men voorts nog hoorlijk verblijf en anderzijds heeft nie mand van de aanwezigheid van het kamp last. Er is een flinke paardenstal gebouwd en voorts zijn water en een toilet aanwezig. Bij donker kunnen er eenige petroleumlantaarns branden. Het kamp wordt geregeld bewoond, momen teel staan er twaalf wagens. r>e Gemeentebegrooting voor 1939 is heden verschenen. Ze sluit met een i totaal aan uitgaven en inkomsten op den I gewonen dienst van 4.761.102.waarbij 9 een post van 7894.als „onvoorzien" is opgenomen en op den kapitaaldienst met j een inkomstenbedrag van 848.226.en een uitgaventotaal van 851.269.en een nadeelig slot van 3042. In het begeleidend schrijven zeggen B en W. dat deze begrooting later is ver- JUU» ,UU1UU „V «sums, 1 "chenen dan aanvankelijk in hunne bedoe- op het punt, waar de straatweg naast dé 'j hng lag- De voornaamste redenen daarvan zijn dat de begrooting 1938 eerst acht I maanden na de vaststelling door den g<- Waterval in vijver. meenteraad is goedgekeurd en de onzeker- 1 -- - - J- een groot deel van de aanvoerders volgt I -methodei boomen per vaartuig naar de vel- I Gezien deze opvatting waarschuwen B. en W. er voor dat moet worden voorkomen dat Gouda noodlijdend wordt, want dan zou de belastingdruk nog zwaarder moeten worden. B. en W. wijzan er op dat by de samen stelling van de begrooting opnieuw ver sobering is vereischt. De mogelykiieid om tot een sluitend-^uuget te Komen wordt steeds moeilyker. De naaste toekomst oaart groote zorgen wyl ook de financieeie reserves goeddeels zyn verbruikt. Na een uiterst scherpe raming was het by dez® begrooting nog noodig een bedrag van 21.000 te overbruggen, wat alleen moge- lyk was door wederom te putten uit ue nog voorhanden reserves der diensten. Vergelijkende cijfers. B. en W. geven de volgende vergelyki ij tusschen de cyfers van 1938 en 1939. Algemeen beheer. De uitkeering uit het Gemeentefond*, een der belangrijkste posten der ontvang sten, bedroeg over de jaren 1931: ƒ279.224,79 gedeelten) 1932: „394.085,13 1938: „392.966,54 1934: „380.306,51 1935: „366.358^6 1936: „848.914,76 1937: „327.822,60 1938: „337.356,70. Over 1939 is deze uitkeering geraamd op 336.427,89. Deze uitkeering bestaat uit een vergel ding, welke telkenjare wordt vastgesteld in verband met de inkomsten van het fonds en een z.g. garantie-uitkeering. Eerstgenoem de uitkeering is gebaseerd op het voorloo- pig voor 1938/39 vastgestelde bedrag, ter wijl de definitief vastgestelde garantie- uitkeering telkenjare met 1/9 gedeelte daalt. Niettegenstaande dus de garantie- uitkeering lager is geraamd, wordt in ver band met d© hoogere jaarlijks vast te «tel len uitkeering het bedrag van 1988* vrijwel benaderd. Voor rente en aflossing is 19.000, meer benoodigd. Op den post „aflossing" is rond 25.700.meer uitgetrokken, terwijl de rentepost daarentegen rond 6700, lager is geraamd. De conversie van verschillend^ leeningen in de jaren 1937 ep. 1938 heeft een belang rijke besparing op de renteposten gebracht, terwyl het voornemen, om de terreinen aan den Bodegraafschen straatweg tot 1 September 1938 geheel in gebruik als voetbalterrein met ingang van 1 Januari 1939 in het gemeentelijke grondbedrijf on der te brengen, de posten heeft ontlast met rond 7300, De uitvoering van verschillende werkver- schaffings- of z.g. fondswerken, alsmede van die werken, welke rechtstreeks uit den kapitaaldienst der gemeente worden bo- nog de traditie hun product^ ling. Voor de leden in de richting Reeuwijk, Platteweg en Willens kan dit, daar het terrein langs de Breevaart ligt, zonder bezwaar geschieden, maar uit de rich ting Bloemendaal was de veiling niet per vaartuig bereikbaar. Daarom Is in den Bodegraafschen. straatweg een vaste be tonnen brug gemaakt, waar de Bloemen- daaJsche aanvoerders onderdoor kunnen varen-om zoo de sloot aan den weste lijken kant van het vellingterreln te be reiken, waarmede aan een voor hen be langrijke voorwaarde Is voldaan. Aan belde zijden van het terrein kunnen de vaartuigen dus meren. Aan den oost kant, dat is de zijde tegenover de Reeu wijksche Plassen, den langsten kant, is een houten, aa^n den anderen een beton nen schooling gemaakt. De Coöperatieve Tuiniersvereeniging vindt in deze nieuwe omgeving een uit stekende en fltöke gelegenheid om haar veiling te houden en te ontwikkelen. Haar veiling is niet een van de minste in ons land De vereeniging telt 175 leden, die allen aanvoerders zijn Wonen de I leden In de omgeving van Gouda, de koopers op de veiling, die nu en ook in i de toekomst driemaal per week wordt i gehouden, komen uit alle deelen van I ons land. In het afgeloopen jaar werd voor 350.000 omgezet. De verhandelde producten komen voor het grootste ge deelte direct in de consumptie en voor een deel zijn ze voor opslag, bestemd. Ook voor export heeft de veiling betee- kenls, in den selzoentijd worden veel sla en peen voor het buitenland gekocht. Aan dd ligging van het nieuwe vel lingterreln is één bezwaar verbonden. Dat is de tol op den straatweg bij den j Graaf Florisweg, welken het verkeer 1 KanioonoKaien. üt vuur is een ixume -- --- ruimte voor degenen, die komen afreke- j nen. Er zijn een bureau van 46 M? voor Breevaart en den straatweg, waar als het zal’pogingen ta het werK steUeil'om d^n ware een landtong ligt, die aan de grens 1 der gemeente, waar de Breevaart naast j den straatweg komt te stroomen, haai1 eindpunt vindt. Vroeger waren hier de gen de aanvoerders van al hun produc ten één kist binnen om den koopers in de gelegenheid te stellen de groenten I voor den aanvang van de veiling te be kijken en beoordeelen. I Grenzend aan de hal is de belangrijk- I ste afdeellng van het gebouw, het 182 M2 groote vellinglokaal, waar het hart van de veiling klopt. Het Is modem Ingericht en uitstekend geoutilleerd. Dienen aan de Houtmansgracht oude, aaneengescho- ven schoolbanken den koopers tijdens de veiling tot zitplaats, de tribune In liet nieuwe gebouw bevat gemakkelijke twee persoonsbanken, door looppaden geschei den, waardoor men tijdens de veiling niet opgesloten zit, maar elk oogenblik kan gaan en komen. Dit is van belang, want de koopers hebben veelal in ver band met hun koopen telefoongesprek ken te voeren. Ook het telefoneeren wordt veel gemakkelijker. Op de gaan derij achter de tribune komen twee tele fooncellen, die een glasruit naar de zijde van het veilihgtoestel krijgen en boven- j dien een op dit apparaat correspondee- want er is den laatsten tijd bij den straatweg nog iets tot stand gekomen. Door de aanstaande opheffing van het Bloemendaalsche Verlaat, moest een i nieuwe waterinlaat naar den polder J *“TCi w»* --- Bloemendaal komen, welke aan de Bree- heid is dit van overheerschend belang. Er vaart even voor het sluisje gemaakt is. Door het hoogteverschil Is een soort wa- ter val ontstaan. Rondom is een vijver' van sierlijke vormen aangelegd, gelegen in een fraai gazon. Deze vijver ligt, aan het einde van de §nel voortgeschréden bebouwing van de Burgvlietkade en de Sophlastraat, die uitloopen op straten, die rondom den vijver zijn aangelegd. Waar deze straten om den vijver, den straatweg naderen, houden ze plots op OvER een maand ongeveer zal het nieuwe verblijf van de Coöperatieve Tui niersvereeniging „Gouda en omstreken” aan den Bodegraatschen straatweg ge reed zijn en dan hoopt de vereeniging haai’ -veiling van de Houtmansgracht naar den straatweg te verplaatsen, waai’ zij een royaal gebouw en een prachtig terrein krijgt. De uitvoering van het tunnelplan heeft den stoot tot de verplaatsing van de groentenveiling gegeven. De sloot langs de Spoorstraat en het Bloemendaalsche Verlaat worden gedempt en hiermede vervalt de mogelijkheid voor de in den polder Bloemendaal wonende leden van de veiling om min producten per vaar tuig aan te voeren. Dit heeft geleid tot een snellere ver-» wezenlüking van den al eenigen lijd GOUISCHE COURANT. enz» rende knop waardoor koopers in staat worden gesteld ook vanuit de telefoon- cellen te koopen. Het vellinglokaal vol- veiling uit te breiden en te verbeteren. doet dus aan alle te stellen eischen. De De aceomodatle in het huidige houten afslager vindt er een goede plaats. Het veilinggebouw aan de Houtmansgracht j huidige velllngtoestel verkeert nog in is onvoldoende geworden en ook voor de uitstekenden staat en komt van de Hout- opstelllng van de producten, waarvoor 1 mansgracht over. De ruimte onder de nu de geheele straat tot ver buiten de tribune zal gedeeltelijk als archief, ge- directe omgeving van het gebouw wordt Hpoitpiuk nis rilwielbereolaats dienen, in beslag genomen, was een betere, een 1 logischer ruimte-indeeling noodig. Een uitstekende gelegenheid is voor dit alles gevonden aan den Bodegraafschen straatweg op het terrein tusschen de waicivai ui vijvci. o-o-- - x - f heid omtrent den omvang en de strekking V ERPLAATSING van den tol zou ook 1 van de door de Regeering bij de Ryksbe- voor de stad zelf, van beteekenls zijn, 1 grooting voor 1939 aangekondigde wets- xuj vu betreffende de financieeie ver- houding tusschen het Rijk en de gemeen- ten. Voor de gemeente Gouda, die steeds I meer den druk ondervindt van de werkloos- deeltelijk als rijwielbergplaats dienen. Van de hal komt men voorts in, de kantoorlokalen. Er vóór Is een flinke vestigd. De wielerbajp was al aigebro- ken voor de plannen tot vestiging van de veiling waren beklonken en door ver plaatsing van het woonwagenkamp naar den Moordrechtschen Tlendeweg Is ook het andere gedeelte van het terrein vrij- gemaakt, dat in zijn geheel in het bezit van de Coöperatieve Tuiniersvereeniging is gekomen, die daardoor beschikt over «en prachtige ruimte van 13.000 M2. Het eigendom van de veiling beslaat het ge- heele lan^ achter de terreinen van de vereeniging „Olympia”. A.U.-lelding, die zich»! Flink veilinggebouw. zün twee gebouwen, het vellinggé^ F ”°Uw eii een kistenloods, verrezen. Het een-kolossaal pand, dit veilinggebouw, om de geheele omgeving beheersent en y^rvan de contouren in dit vlakke lanh i verre Als men een 1 jeWdJking maakt tusschen het huldig*' jezit en het nieuwe gebouw, dan ga«u ae Groentenveiling er wel bijzonder vooruit. n»??Jlleuwe gebouw beslaat een op- Pervlakte van 28 bij 42* meter. Het heeft worden SkapfdTOr’een dakpan ROtf6 Op het terreln vlndt men voortó noe I Platen en alas Het eln?is de outle bar vm de wletert»»- D<!zc ls voor de lichttoevoer\n^e ercotste atdee8 over«enomen en WMdt th<ms b<!st<!md 'lnk1 de veliin.hai afdee' voor standrulmte. Er komen drie stands, VW1 ^en worden verhuurd aan haaide- I proces 557 M2 heelt. In dX royale h“ I een zeer ruimen indruk maakt, bren- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van INGEBONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, ell de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zee? gereducearden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. I aen meiers vooroy uen «ji uiwiuniv. uav J paadje, dat alleen voetgangers en wiel rijders kunnen gebruiken, mocht niet breeder worden, want het is duidelijk, dat het verkeer, indien er een straat lag, vla Burgvlietkade of Sophlastraat naar den straatweg zou gaan om aldus den tol mis te rijden en daarvan wil de As sociatie, die eigenares vaji den straatweg en van de tollen ls, natuurlijk niets weten. Aan den anderen kant ls het vreemd, dat het verkeer uit Sophlastraat en Burgvlietkade via den Graaf Floris weg moet "omrijden teneinde op den straatweg te komen, omdat de vijver- straten niet op den straatweg, dien ze bijna raken, mogen ultloopdn, Gouda breidt zich in deze richting steeds meer uit en daarom Is het te wenschen, dat de tol, zoo hij niet heelemaal kan 'ver dwijnen, een eind verder op geplaatst wordt. ’t Is daar overigens In het noordoosten van de stad tusschen Breevaart en Straatweg een mooie wijk geworden, die zich, nu hopelijk binnenkort bij het naderen van het voorjaar het weer wat beter wordt, uitstekend leent voor een gezellige wandeling. Als het zonnetje schijnt, stappe men er eens heen, het ls een alleraardigst ommetje, dat van alles biedt. Men kan ook vla Sophlastraat en THLETIEK. 7 lid-Holland K.N.A.tf Ledental teruggeloop» 1 Februari zal het distitó in de Kon, Ned. Athletiei e maal In algemeene ver komen. penningmeester, de heel ida, zegt In zijn jaarvet fgeloopen jaareenendjdi misatorlsche, financieel cessen blijdschap en vol ich anderzijds gezien dt de sterke terugloop val •w«*±cx* xucx ue de vele moeilijkheden, li wielerbaan en het woonwagenkamp ge- ot onvoldaanheid Teló -—*»—> -- >er Dec. 1933 58 vereenl- leden, thans telt het dis- s 29 vereenlgingen mei heeren, 190 juniorleden meisjes. Het waren voor- lasten, welke een vijftal lit jaar deed besluiten C te bedanken. Gehoopl i terugbrengen vaji 4 rlbutie van 10 op M e stultén en onder 4 idere sporten beoe feu:, rwinnen. De secretanig .xi.w.-icTunig, uie zicnifï- liggen van de belangeig i te weinig aandacht 1»®- issa van mlddelmatigen| ij met het voorstel aai r listrlct Zuld-Hollarid bij^ roor enkele jaren geheel laten. HIJ is van meo-B itselljke commissies meiE er haar voordeel zouden ;rstvolgende jaren Zuid- ?eken van de „athletiek zou komen te staan, erd In het afgeloopen >r de heeren J. B. Wes- B. Wl/tz, secretarie G. C. van 't Cloortet, van Heck, H. C. Heü- 1 en P. Wemmers, coffl- moet passeeren op weg naar en van de veiling. Hopelijk komt daarin verande ring. Het gemeentebestuur van Gouda Tl A I Hl ucv WC1IE. UU1 W» drikspn Rit het bureau is een kluis ge- 1 C: Zwart-Blauw—Dü)A -Delft, GSV—OB. V Oudewater—PVC, Wo» SchiedamBolnes. "1 ’s-Gr avenreel—Merwegj e, EBOH—Papendrecht, klasSe A: HBS 5—HVV; a 2, DHC 3—Quick 2, ADO

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1