eqoed! g a. .1 „De Pelikaan De Gemeentebegrooting voor 1939. Zün laatste avontuur. i i Beurs van Amsterdam. Als U ons Dr. De Vugt trekt aanvraag tot ontslag in. Binnenkort de officieele raededeeling. Wy vernemen, dat de burgemeester van Amsterdam, dr. W. de Vilugt, die per schrij ven van 14 December 1938 aan H. M. de Koningin, tegen het laatst van April van dit jaar, eervol ontslag verzocht uit zijn hooge ambt, binnenkort in het openbaar bekend zal maken dat hy, in het Lands belang zich schikkende naar den wensch der Hoogste Autoriteiten, op zijn ontslag aanvrage is teruggekomen. De werkverschaffing. Nieuwe regelingen. Zooals bekend heeft de regeering beslo ten, het karakter van de werkverschaffing te wijzigen. Vooropstellende de beteekenis van dei\ arbeid, zal geleidelijk bestrijding van de werkloosheid zelf de plaats "inne men van leniging der gevolgen ervan, ge lijk thans het geval is. In verband hiermede heeft de minister van Economische Zaken aan de gemeente besturen nieuwe regelingen gezonden voor de werkverschaffing, welke 2 April a.s. in werking zullen treden. De duur van tewerkstelling by de werk verschaffing, welke thans van week tot week gewijzigd kan worden, zal voortaan telkenmale voor een periode van drie maan den worden vastgesteld, behoudens de mo gelijkheid, om in verband met arbeid in het vrije bedrijf de tewerkstelling tijdelijk te onderbreken. Diesel in brand geraakt. Op het station Barneveld is Zaterdag een piesel, komende uit de richting Amersfoort, door tot nog toe onbekende oorzaak ir. brand geraakt. Persoonlijke ongelukken hebben zich hierbij niet voorgedaan. De passagiers konden het brandende rijtuig ongedeerd verlaten. De brand liet zich aan vankelijk ernstig aanzien, zoodat de Bar- neveldsche Vrijwillige Brandweer gealar meerd werd. Deze was spoedig ter plaatse cn wist de brand te beperken tot het mid dengedeelte van de Diesel, waar de moto- ren zich bevinden. Dit gedeelte werd geheel verwoest. Het vermoerden bstaat, dat de brand door kortsluiting in de motoren is 1 ontstaan. MARKTBERICHTEN. Veemarkt Rotterdam. Febr. Aanvoer in totaal 2400 stuks, zijnde: 647 vette runderen, 229 vette kalve ren, 16 nuchtere kalveren, 704 varkens, 804 schapen pi. 1 lam. De prijzen waren: vette koeien le kw. 72, 2e kw. 60, 3e kw. 38—48; vette ossen le kw. 66, 2e kw. 58, 3e kw. 38—48; vette kal veren le kw. 105, 2e kw. 95, 3e kw. 6575; varkens levend gewicht le kw. 48, 2e kw. 47, 3e kw. 45, alles per k.g.; schapen le kw. 49, 2e kw. 43, 8e kw. 32 per k.g., le kw. 25, 2e kw. 21, 3e kw. 18 per stuk; lam meren le kw. 53, 2e kw. 47, 3e kw. 42 per k,g.; le kw. 20, 2e kw. 17, 3e kw. 13 per stuk. 1 Vette koeien en ossen: aanvoer ietfe rui mer. Handel traag. Prijzen van vorige week (Dinsdag met moeite te handhaven, prima koe 75 ct., prima os 6^ ct. Vette kalveren. Aanvoer gelijk aan vori ge jveek. Handel matig. Prijzen le en 2e kw. iets Jager, 3e kw. onveranderd, prima's 1.15. Varkens. Aanvoer iets korter. Handel ta melijk. Prijzen prijshoudend. Schapen en lammeren. Aanvoer korter. Handel kalm. Prijzen le en 2e kw. iets hoo- ger, 3e 'kw. onveranderd. Eenige partyên schapen voor export ge kocht. Bij zsnuwpïjnnn. Mynhardtjes maken U geheel pijnvrij. Doos 30 en 50 ct. RADIONIEUWS. AVRO 7 Februari. Hilversum I, 1875-en 301.5 M. Uitzending; 8.— Gramofoon (c.a. 8.15 Berichten); 10.— Morgenwijding; 10.15 Gewijde mu ziek (gr.); f0.30 Voor de vrouw; 10.35 Or gelspel; 11.— Wenken voor de huishouding; 11.30 Ensemble Bert van Dinteren; 12.15 Berichten, AVRO-Amusementsorkest; 1 Omroeporkest; 1.45 Gramofoon; 2.— Om roeporkest en solisten; 2.45 Knipcursus; 3.45 AVRO-Vaudeville-orkest en solisten (opn.); 4.30 Kinderkoor; Kinderhalf uur; 5.30 AVRO-Aeolian^Bcest; 6.15 Gra mofoon met toelichting $?."6.25 Berich ten); 7.— Voor d? kinderen; 7.05 Kinder koor? „Zanglust"; 7.30 Engelsche les; 8.— Berichten ANP, Radiojournaal, me^edeo- lingen; 8.20 Gramofoon; 8.30 Bonte Dins- dagavondtrein; 10.— Radi^tooneel; 10.20 Het Renova-kwintet11.Bericht^t-ANi', Gramofoon; 11.30Leden van het AVRO-Dansorkest. - Jgijversum II, 415.5 M. KRO-Uitzeniding; 89TÏIT €hjamofoon (om 8.15 Berichten); 10.— Gramofooh; 11.30 Godsdienstige cau serie; 12.— Berichten;12,15 KRO-orkest (1—1.20 Gramofoon); 2.— Voor de vrouw; 3.Modecursus; 4.KRO-orkest; 4.45 Gramofoon; 5.— KRO-Melodisten en solist; 5.45 Gelukwenschen; 6.05 Vervolg concert; 6.35 Berichten, sportpraatje; 7.— Berich ten; 7.15 Cyclus „Naar de -nieuwe gemeen schap"; 7.45 Gramofoon; 8.— Berichten A NP, mededeelingen; 8.15 Het KRO-Sym- phonie-orkest en solist (9—9.20 Gramo foon); 10.05 Gramofoon; 10,15 Zang met pianobegeleiding; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Gregor Serban en zijn Roemeensch orkest; 11.0512 Gramofoon. - 479e STAATSLOTERIJ. 5e klasse. Trekking van 6 Febr. Hooge prijzen: 1 25.000: 16459 5000: 14605 1000: 3578 7307 11580 400: 6619 7836 7946 10527 15781 18177 18232 21357 20O: 14242 18863 20808 20919 100: 2442 4913 8374 11874 13360 14155 15224 16658 15810, 16722 17918 19359 20414 Prijzen van 70.—: 1019 1066 1116 1328 1357 1508 1552 1761 1892 1981 1991 2040 2096 2134 2367 2549 2582 2592 2636 2762 2822 2885 2932 2945 2950 2983 3069 3096 3157 3402 3425 3589 3678 3684 3716 3751 3783 3827 3876 3941 3955 4023 4064 4194 4207 4240 4264 4307 4428 4470 4534 4628 4999 5008 5055 5062 5212 5225 5252 5267 5289 5346 5792 5874 6003 6063 6295 6382 6482 6558 6634 676,5 6790 6797 6811 6944 722» 7230 7286 7350 7611 7631 7680 7693 811® 8155 8923 8957 9075 9087 9297 9491 9504 9508 9589 9607 9625 9787 9835 9993 10075 10104 10236 10253 10271 10294 10468 10488 10514 10586 10609 10771 10782 10853 10866 10874 10956 11029 11064 11114 11138 11147 11565 11625 11638 11691 11724 11963 12010 12032 12222 12407 12470 12531 12616 12628 12721 12989 13077 13230 13254 13455 13489 13508 13779 14008 14105 14179 14180 14217 14231 14319 14408 14409 14416 14485 14998 15082 15180 15201 15273 15294 15318 15388 15403 15432* 15596 15660 1 5698 15*788 15885 169É) 16010 16413 16528 16552 16555 16812 1696% 17144 17177 17196 17287 17337 17361 17547 17681 17920 17952 18099 18130 -18295 1831^18356 18536 18631 18656 18747 18845 18847 19078 19088 19211 19227 19278 19340 19401 19501 19755 19810 19935 19945 20165 20731 20813 20986 21033 21206 21377 21348 21391 21491 21590 21875 1022 1246 1492 1755 1868 2198 2314 24*5 2697 3027 3234 3336 3619 1024 1249 1540 1768 1874 2210 2331 2452 2744 3039 3277 3410 1038 1335 1570 1779 1886 2213 2339 2479 2777 3098 3281 3497 3677 Nieten: 1133 1142 1346 1366 1590 1601 1780 1784 1977 1980 2227 2236 2359 2362 2486 2511 2783 2864 3176 3186 3294 3308 3508 3519 3692 5693 1195 '1198 1207 1389 1413 1465 1716 '1717 1747 1789 1801 1867 2011 2033 2163 2292 2296 2304 2382 2396 2401 2540 2636 2673 2960 2964 3015 3218 3221 3226 3310 3327 3330 3528 3546 356/ 3735 3750, 3754 '6 3835 3838 3840 3872 3884 3892 3940 3978 3979 3985 4007 4060 4102 4118 38 4249 4281 4325 4332 4337 4379 4435 •7 4460 4464 4497 4516 4555 4558 4589 110 4638 4699 4730 4731 4764 4813 4817 4871 4906 4909 4917 4920 4924 4937 4974 4975 5072 5093 5129 520'/ 5232 5235 5259 5359 5360 5369 5425 5452 5454 5460 5467 5480 5509 5516 5517 5571 5600 5615 5623 5626 5662 5708 5710 5770 5800 5811 5870 5920 5969 5993 5997 6007 6029 60EÏ 6059 6060 6086 6101 6112 6135 6190 6243 6248 6259 6287 6373 6415 6441 6463 647S 6479 6490 6498 6519 6535 6576 6585 6638 6704 6821 6822 6869 6889 6942 6950 697S 7060 7066 7068 7130 7142 7150 7163 7185 7199 7205 7271 7280 7300 7386 7393 7419 7439 7443 7470 7475 7501 7504 7511 7610 7617 7621 7646 7648 7707 7715 7736 7758 7857 7913 7919 7922 7932 7935 8040 8058 8073 8238 8284 8362 8415 8457 8463 8495 8497 8514 8518 8528 8556 8589 8608 SV2 8706 8736 8769 8803 8814 8884 8902 8<U4 8961 8977 8994 9033 9050 9053 9068 9074 9076 9079 9097 9119 9139 9182 9216 9266 9324 9341 9346 9389 9456 9506 9518 v> 9574 9590 9651 9700 9711 9735 9739 yi.J 9864 9888 9893 9905 9916 9934 9935 9962 9S95 10055 10099 10116 10118 10173 10296 10323 10325 10336 10405 10472 10506 10507 10600 10617 10630 10638 10643 10649 10652 10735 10774 10787 «10808 10809 10819 10848 10884 10903 10971 10980 10999 11004 11010 •11049 11057 11096 11107 11128 11134 11156 11236 11247 11278 11309 11366 11484 11536 11640 11551 11555 11558 11575 11582 11664 11674 11756 11778 11827 11834 11836 11842 11857 11862 11976 12081 12092 12103 12121 12138 12173 12184 12230 12254 12292 12325 12349 12376 12431 12462 12465 12516 12552 12555 12565 12567 1263.4 12727 1 2802 12807 12829 12899 12929 12930 12957 13012 13033 13110 13116 13133 13148 13151 13163 13183 13184 13314 13350 13400 13416 13418 13460 13492 13550 13591 18648 13653 13655 13677 13678 13704 13722 13735 13738 13757 13777 13807 13814 13857 13871 13907 13913 13932 13980 14102 14117 14143 14250 14268 14306 -14309 14333 14352 14361 14366 14425 14445 14467 14478 14494 14499 14587 14628 14631 14651 1.4681 14710 14797 14809 14811 14819 14860 14880 14976 14997 15023 '15049 15086 15097 15112 15115 15161 15165 15203 1523' 15326 15343 15374* 15386 16394 15429 15488 •15497 15502 15601 15Ö64 15694 15743 15753 15807 15831 15833 15855 15863 15868 15914 15933 15948 15989 15998 16011 16067 16103 16116 16148 16171 16187 16271 16272 16347 16364 16374 16376 16382 16386 16432 16498 16542 16590 16628 16637 16644 16658 16679 16705 16707 16718 16724 '16763 16779 16795 16829 16843 16862 16893 16955 I69«f 16992 17052 17073 17079 17086 17109 17117 17200 17213 17228 17253 -17259 17263 17381 17296 17317 17322 17345 17369 17385 17387 17431 17440 17497 17546 17665 17573 17616 17667 17739 17742 17744 17754 17794 17799 17858 17958 17961 17969 18666 18078 18085 18153 18175 18223 18265 18282 18291 18335 18337 18361 18374 '18396 18406 18417 18471 18486 18492 18501 18518 18532 18561 18594 18633 18659 18687 18692 18719 18723 18779 18826 18839 18846 I8880 18923 18945 18963,18966 18977 19022 19031 19059 19148 19158 19165 19186 19198 19215 19234 19307 19330 19375 '19387 19390 19407 19433 1436 19448 19469 19479 19563 19587 19672 19674 19680 19724 19762 19848 19880 19924 19966 19972 19982 20005 20016 20062 20069 20076 20108 20122 20212 20221 20261*20290 20357 20457 205ü6 20542 20570 20602 20617 20642 20656 -20660 20716 20720» 20734 20735 20759 20779 20812 20842 20888 20943 21047 21132 21143 21166 21188 21159 21233 21242 21253 21256 21283 21297 21318 21375 21877 21403 21492 21509 21530 21584 21595 21063*21674 21678 21695 21780 21868 21870 2188J 21890 21916 21037 21940 21941 21963 21970 21985 DE KAPITAALSCHULD. HET ONDERWIJS. Aan de Gemeentebegrooting voor 1939, waaruit wy in ons nummer van Zaterdag j.l. de voornaamste bijzonderheden publi ceerden, ontleenen wy* nog het volgende ten aanzien van de kapitaalschuld over de jaren 1938 en 1939 en de onderwij saangelegen- heden. De kapitaalschuld. In dit verband geven B. en W. hierbij een overzicht van de kapitaalsschuld per 1 Januari 1938 en 1939. 1 Januari 1938: Leenrngsschuld 6.006.548,09. Voorschot van het werkfonds voor de fi nanciering van: 'le. rioleeringswerken (3e zcAie) 136.064,98; 2e onderhoudswerken 19.979,33, totaal 156.044,31. Vlottende schuld 317.935,—. Totaal 6.480.527,40. 1 Januari 1939: Leeningsschuld 5.960.984,01. Voorschot van het werkfonds voor de fi nanciering van: le. rioleeringswerken (3c zöne) 239.538,03; 2e onderhoudswerken 16.714,79, totaal 256.252,82. Vlottende schuld (raming) 588,699,—. Totaal 6.805.935,83. I In 1938 is deze schuld derhalve met I 325.408,43 gestegen. Daarentegen zijn de van het Rijk ont vangen Woningwet-voorschotten (anniT- teitsschuld), bedragende per t Januari 1918 3.587.142,68 en per 1 Januari 1939 3.547.016,66, in 1938 met f 40.126,02 ge daald. Uit een en ander volgt, dat, in afwii- king met vorige jaren, waarin de kapitaals uitgaven het bedrag der aflossingen od «le kapitaalsschuld niet overschreden, zelfs de totaal kapitaalsschuld daling te zien in 1938 deze schuld in totaal f 285<408 43 jf toegenomen. Volksgezondheid. Door de hooger geraamde ontvangsLe» wegens dividend van aandeelen in de Goud- fiche Waterleiding Maatschappij is het na deelig slot van dit hoofdstuk met rond f 3000,verminderd. Volkshuisvesting en Woningbedrijf. By circulaire van den Minister van Bln- nenlandscheZaken van 6 October 1938, afd. Volkshuisvesting, werd het renteper centage der Woniygwetvoorschotten ver. laagd en vastgesteld op S%»%r In verband hiermede kunnen de verschul digde bijdragen der gemeente voor 1939 worden verlaagd met resp. fond f 2600. en 2800.-U-. f Openbaar lager en bijzonder onderwijs. Het totale nadeelig slot van deze hdofd- stukken is rond 13.700,hooger. De uitgaven voor het instandhouden van schoolgebouwen en meubilair zijn iets hoo ger geraamd, omdat langer uitstel van noodzakelijke onderhoudswerken niet meer mogelijk is. Voor het aanschaffen en on derhouden van schoolboeken en leermidde len voor de openbare lagere scholen is eveneens een hooger bedrag geraamd in verband met den door de Regeering vast- gestelden kostprijs per leerling. Een en ander geeft voor het openbaar enderwys een hoogere raming ad rond 3500,hetgtlen een hoogere uitkeering ad rond 5500,medebrengt voor het bij zonder lager onderwijs. In verband met de afrekening der ver goedingen voor de bijzondere scholen over ae jaren 1935 en 1936 is rond 2000,— meer uitgetrokken /totale uitgaaf 8400, totale ontvangst p400,Voorts zyn de ontvangsten aan schoolgeld, mede in ver band met de jXerpiinderde draagkracht der T bevolking, rond 1250,— lager geraami Middelbaar onderwijl, De bijdrage aan het Rijk in de lcosttt van de Ryks Hoogere Burgerschool lg verband met de werkelijke uitgaven ovïj 1937, 2700,— hooger moeten worden raamd. het Openbaar Slachthuis geleden jj KJeinheerenbrink, wonence De kosten van het Qymnasium zijn rond 1700,— hooger geraamd, teegijfvoor opbrengst der schoolgelden 2000,— rah. der is uitgetrokken. Dit laatste houdt ver band met de nieuwe .schoolgeldregeling, welke op verzoek van de Regeering is vast. mm°n g( gesteld en per 1 September 1938 in wer. king is getfeden. Deze nieuwe sluit zooveel mogelijk; aan bij de school- geldregeling voor de Rijks Hoogere Burff» scholen, Nijverheidaonderwjj*. Het nadeelig slot van deze^ paragraaf 5760,91 hooger, mede tengevolge van het feit, dat het subsidie aan de Ambachts- fchool met rond 5000,— moest verhoogd. Daarentegen konden He ontvang, stefo en uitgaven voor de Avondschool memorie worden geraamd. Een en ander li een gevolg van de overdracht van de Avondschool voor Ambachtslieden aan de vereeniging „De Ambachtsschool vot Gouda en omstreken". Uitbreiding Huishoudschool. Voor <fe Industrie- en Huishoudschool h rond 1700,meer uitgetrokken, in v«v band met de plannen tot uitbreiding, wijl de in 1938 opgerichte Christeffl I andbouwschool een1 bedrag vergt m 350,—. Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. Het nadeelig saldo van deze paragraaf rond 10.000,lager dar. voor 1938. is ruim 7800,- l,„ Gr van Bloisstraat 67, betreffende gedeelte ter grootte van 400 Hl. van „hter de rontrole-womngen aan den .ter-Willens gelegen grond. ede gele' op de «fcbetreMende adv.e den Directed, .van Gemeenteree. W. 'ffjr tot verpachting grond aan de stellen B. en voormelde Pe" - irbii genoemde pen/m voor het jaar "e besluiten, tejn de pachtsommen w enkele voorgaarden, opgenomen "def'oSetbnsll. De pachas,, eheel overeen met die, welke het den betrokken grond wer- Aan rente en aflossing minder uitgetrokken. Voortö kon een bedrag ad i 2000,— min. du aan wachtgeld worden jraamd 2 .wol tengevolge van herplaatsing van wachtgel ders, als door het vervallen van het waefctj geld van anderen. Gemeentewerken begroot een winst van 23.795.- Op de begrooting van Gemeentewerken, sluitend met een totaal bedrag m 608,825.komt eer, geraamde winst voor van 23.795.—. Ojider deze bedragen zyn begrepen baten en lasten van Bouw, en Woningtoe zicht, den Havendienst en de Begraaf- plaats. Aanschaffing motormaaimi Voorgesteld wordt t*n behoeve van den pfantsoendienst een motormaaimaéhine aan te koopen voor 1150, welke >drie jaar zullen worden verdeeld. Het feit, dat de agenten van politie hun processen-verbaal getypt behooren af kveren, maakt het noodig, dat ook dit jw een schrijfmachine wor<Jt aangeschaft. Kindertoeslag. Naar aanleiding van het in hun handetf om advies gesteldé verzoek van de Com missie van samejyWerking voor actie voor eenl kindertoelage, noemen B. en W. hei gewenscht, dat omtrent het vraagstuk va» de kindertoeslagen eerlang een pricipieele uitspraak wordt verkregen. B. en W. zijn echter van oordeel, dat da begrootin#- positie voor 1939 het ongewenscht maakt ren toeslagregeling, voor het geval, dal daarvoor in den raad een meerderheid zoo worden gevonden, nog in het loopende jan- te doen in werking treden. Een prae-adriW, waarbij de noodige gegevens voor juiste beoordeeling zulen worden verstrekt, kan de raad intusschen spoedig tegeiWXt g, ziep. .jg jaar voor betaald. De verkoop van het Oude Vrouwenhuis. Poort naast R.K. pastorie blijft. 0» het voorstel tot verkoop het Oude vrouwenhuis, deeien B. en 2 raad mede, dat na een met detj di- S d« NV. Handel Maatschappij v.h. Earning gehouden nadere bespreking, ieliikheid gebleken is de voprwaar- Vmlfmaarde, dat de vennootschap 1 JêêTerleent ten einde ten behoeve i bet' téif Noorden van het Oude Vrou 'haie gelegen Pe™el - de pastor,e van ketk van O. U Vrouw Hemelvaart - de züde van de veemarkt een recht van bad b(j wijze van erfdienstbaarheid te Êb, wordt na veemarkt ingevoegd: O. den Kleiweg. 'oorts worden opgenomen de voorwaar- |)e vennootschap verleent medewerking. einde bij wijze van erfdienstbaarheid leggen, dat op de aan de vennoot- lap over te dragen perceelen met dich- '4 de noordelijke erfscheiding zal wor- gebouwd dan thans het geval is, met 0 verstande, dat de erfdienstbaarheden fcr de gemeente niet zullen worden op|e- 1 wanneer de N.V. Raming op andere met de eigenaresse van het Noordelijk hgrenzende pand een bevredigende rege- ten genoegen van Burgemeester en Sthoudera, Deze voorwaarden beteekenen, dat de art naast de pastorie van de kerk van L. Vrouw Hemelvaart blyft bestaan, izU de N.V. Raming op andere wijze met R.K. iRrkbestuur een bevredigende re- ing, ten genoege van B. en W., treft. bouwterreinen aan den straatweg naar Bodegraven. De aaB den straatweg van Gouda naar idegraver. gelegen terreinen, welke tot 1 ptember jJ. waren verhuurd aan de V.V A.V. „Gouda" en thans nog voor ee- deelte bij enkele andere verenigingen s sportveld in gebruik zijn, kunnen, nu mde vereeniging de nieuw sportvelden aan de Nieuwe in gebruik heeft gdnomen, hunne tspronkelyke bestemming als bouwter- in herkrijgen B. en W. achten het daarom gewenscht ze terreinen, te rekenen met ingang van Januari 1939, te doen beheeren door het meentelyk grondbedryf. Blijkens het pport d.d. 22 Januari j.l. van de Con. ssie, welke ingevolge raadsbesluit van Januari 1933 vastgestelde verordening, H de schattingen ten behoeve van het ondbedrijf is belast, kan de inbrengwadr worden bepaald op 90.000. Weest opgewekt, en gewen u, het leven aangenaam te vinden. REITILLgfON. Humoristische Roman van JOH. BRAND. (Nadruk verboden). 14 's Mans prestige towanl danig ln ge vaar, want eenige voorbijgangers, die nu naderbij waren gekomen, schenen het niet alledaagse he voorval bijzonder amu sant te vinden: en gaven daarvan blijk door in een bulderend gelach uit te bar sten. Voor de laatste maal gerlang lk van- Je./...-. Hij kreeg echter geen gelegenheid uiting te geven aan den aard van zijn verlangens, want nu verloor Emil, die uit principi«fele overwegingen 'den die naren van Hefmandad rpeds niet welge zind was, zijn gdduld en hij verhief nu np zijn, beurt zijn stóm tot een imponee rend fortissimo: En nu is 't uit. Als Je schreeuwen wilt, schreeuw dan alsjeblieft zachtjes, maar dan ook heel zachtjes. Bij mij heb Je daarmee geen kans, versta Je! In de opwinding van het oogenblik keerde hij tot zijn vertrouwde moeder taal terug. Als je niet gauw Je klep dichthoudt, dan zal ik er toch een tik op geven... »er op ;en. h, i u dev Hij liet dit dreigement vergezeld gaan van een vèelbeteekenend handgebaar, doch' plotseling scheen hij zich te beden ken, want terwijl hij zijn arm hadfctig liet zakken, vervolgde hij,' nu* -wee^ op geaffecteerden toon: Maar laat ik m)ë niet vergeten, kunt immers niet wéten met wien eer hebt! De veldwachter wilde iets antwoorden, maar., Emil liet hem niet aan. het woord komefi. Hebt u in uw Jjeven wel eens met een graaf gesproketUNWeet u eigenlijk wel wat.dat is, een graaf, zooals ik? De laatste woohien warén er met het noodige pathos ui|geKonien\en zij toeken hun uitwerking niet te misse».-HU nam nu den'pas uit de portefeuille, welke, hij nog steeds in de hand had en overhaÏK digde hem met een hoogmoedig gebaar aan den verbaasden politieman, bij wlen niets mee».van de oude zekerheid ct* ont dekken viel. Onder de steedss in aantal toenemen de omstanders heersente een diepe stilte. Allen wachttfen in spanning op den ver deren loop der gebeurtenissen. De veldwachter wierp slechts een vluchtigen blik ln den pas. Het woord „graaf" scheen hem als met gloeiende pijlen ln de oogen te steken en met een diepe buiging gaf hij Emil het belang rijke document tepug. Ik vraag u wel expuus, mijnheer de graaf, stotterde hij, als ik geweten had dat u, dat mijnheer de graaf, dat is na tuurlijk heel wat anders. En met een imkulslèf gebaar haakte zijn uniformcape plotseling urnaai njoulsief legde hem Emil om dé schouders. Met een tevreden lachje liet deze zich de bespottelijke (manoeuvre welgevallen. Daarna klopte ndj den nu zêer onder- danigen veldwachter apedkeyrend op den schouder en zei: Dat K/edel, goéde man; ik dank Je! De veldwachter bleef bijna in 'n reeks devote bulgingen. Emil wenddRzich thans tot de verza-- melde menigte, die hem aiu ook met het noodige respect aanstaarde en spraJc met de stem van een acteur: Nu wü lk Jullie, menschen, ook ver tellen, wat de oorzaak ls dat ik hier zoo merkwaardig gekleed verschijn. Ik heb namelijk een zeer onaangenaam avon tuur beleefd. Het auditorium drong nieuwsgierig op en de veldwachter haalde een notitie boekje te voorschijn om van hetge/n zou volgen proces-verbaal op te mak/Mi. En nu vertelde Emil een boetend ver haal van voor niets terugdeinzende ban dieten, die hem overvallen, uit zijn auto gezet en totaal uitgeschud hadden. Zijn fantasie werd steeds gruwelijker, maar hoe onwaarschijnlijker zijn verhaal klonk, hoe gretiger het door de omstan ders werd aangenomen. De veldwachter schreef tot de vingers hem pijn deden, maar ten slotte raakte Emll's fantasie toch uitgeput en* hij be ëindigde het verhaal met het reeds bij het begin voorgenomen materialistische slot. Ja, beste menschen, ik kan Jullie verzekeren, dat ik een paar ernstige uren heb doorgemaakt, maar nu zal één van jullie toch wel zoó goed 'willen zijn me wat te eten en te draken te geven! Een toestemmen^ gemompel ging doyr de rij toehoorders^ welke intusschen nog steeds was aangegroeid. De veldwachter/ die door het plotse ling verschijnen, van een zoo belangrijke persoonlijkheid min of meer op den ach tergrond was geraakt, meende, dat thans een daad van hem geëischt werd Op barschetn toon snauwde hij den omstan ders toe den graaf en hem door te laten. Eerbiedig maakte men plaats. Emil wenkte de hém nog steeds aanstarende menigte met een koninklijk gebaar toe en maakte zich gereed den veldwachter te volgen. Eenskkips bemerkte deze pch- ter, dajt de hooge gast blootsvoets was en daar hij niet kon verlangen, dat het adellijke slachtoffer van een ropfoverval hem zoo/(f) zijn verren todit naar het dorp zou vergezellen, verzocht hij de om standers voor een paard en wagen te willen zorgen, waaraan onmiddellijk door vier, vijf ïhenschgh werd voldaan. Tien minuten later troonde Emil hoog boven op een boerenwagen, naast zich de veldwachter, die van zijn verheven heid met een minachtenden blik op zijn medemenschen neerzag en vóór zich den breeden rug van een stoeren boerenzoon, die de zweep over het paard legde en zich benijd wist door velen van hen, Ae zich rondom het vehikel met zijn kost baren last verdrongen. (Wordt vervolgd). Verpachting van tuingrond. B. en W. deelen den raad mede dat af vragen ter bekoming van tuingrond h. pacht voor het jaar' 1939 zyn ingekomep.j o.m. van: de ,Volkstuinvereeniging „Het West*»" alhier, betreffende een perceel grond, ge-j plegen tusschen den Koninginneweg en de» Kanaal weg (Korte Akkeren), ter «roei an «.ngeveer 5975 M2. en een in d< heid oAkn ge legem perceel grond, groottc^Rm ongeveer 6835 M2.; den heer A. Schouten, wonende alhify C, Huygensstraat 154 en een 8-tal ande* personen, betreffende elk een gedeelt-i, W| grootte van 300 M2. of minder, van den af den Horsen Schielandschen Zeedli* gen grrnd; den neer E. C. van der Kley, wonenk alhier, Groenendaal 109. en een 30-tal I*r' sontn, betreffende elk een gedeelte tf' grootte van ten hoogste 300 M2. van W grond, gelegen langs de westzijde en l11# de oostzijde van den Bodegraaf#»* straaiweg; den heer P. J. Verboom, wonende ato**-. Gravln Jacobastraat 7 en een 8-tal personen, betreffende elk een geJeeite w groolt* van 60120 M2. van den acHrir* Gravin Jacobastraat gelegen grend; den heer Th. Verbjj, wonende Karnemelksloot 175 en een 6-tal a personen, betreffende elk een gedeelt» grootte van ten hoogste 800 M2. va» Nadere vaststdüng gewijzigde Gemeenterekening 1937. Zooals bekend hebben Ged. Staten tegen by raadsbesluit van 28 Dem ji. voorloo- vastgestelde rekening van inkomsten en verschillende opmerkingen ge bakt. iVan de gemaakte opmerkingen zyn de ornaamste, dat Ged. Staten eenerzyds de de rekening verantwoorde uitkeeringen de reserves van de Lichtfabrieken ad 15.537.93 en 6.156.54 alsnog bestemd Hen zien voor afschrijving op tekorten i vorige dienstjaren, doch anderzijds be- malden tegen het 'bestemmen van een te der winst van het Openbaar Slacht- »d 1000.tot versterking van het houdsfonds. 'B- en W. stelden nu den Raad voor aan door Ged. Staten gegeven aanwijzingen voUoen en de rekening der gemeente, "?de die van het Openbaar Slachthuis,. 1 gewijzigd nader voorloopig vast te tn. I Het bedrag der ontvangsten en uitgave:^ lr gatneente-rekening wordt d<Tor deze wij- uitgaven voor den gewonen dienst [4.109.522,01, ontvangsten4.694.107,71, ^ig saldo 15.351,84'. Uitgaven voar 1 taPitaaJdienst 9.781.919,7p, ontvang- |B32039 334^^8^7, saldo lenst ?a^ee''ge saldo, van den gewonen Lvit' door deze wtfzigingen ontstaat, opgenomen in den gewonen dienst fcriwvf iW0rdt 8edekt door het voordeélig L 1 tusschen de bedragen der inkom- 1 en uitgaven van vorige dienstjaren. Een protest van de Middenstand»-Centrale. n verband met de behandeling in. de he- n te houden raadsvergaderingAjjÉ* het oorstel van B. en W. om hef OudP?T'roj- C1"8 t6i verko°Pe" 'aan de NV. J. J, f n,h'er- om aldarr een Grootwtnkel- 1 v®stfgen' heeft het béstuur van iWipdenstands-Centrale waarvan vooi- er lK ('p kppr E. Korf, en secretnrig ('e hirto ^agenaar, alle georgartiaeTdo /uaenstanders opgeroepen hedenavond in inJT het sWhuis aanwezig ,te zijn, om uiten™6 aanwezi3he'd een stil vprot«st Zeer geslaagde uitvoering van „Krachtsport". By de uitvoeringen van de Goudsche Gymnastiekvereeniging „Krachtsport" vormden in de laatste jaren de door Mej. S. v. d. Brink ontworpen en onder haar lei ding ingestudeerde rhytmische dansnum- mers de glanspunten, zij waren zeer aan trekkelijk en dwongen bewondering af voor de talenten van Mej. v. d. Brink op dit ge^' bied. Met het nummer „In een uur de we reld rond" heeft zy echter tijdens <jgr Sa terdagavond in „Concordia" gegeven uit voering, al het vorige, hoe mooi of dat ook was, ver overtroffen. Het was een dans- show, waarbij' men uitgaande van Neder land, een twaalftal landen bezocht en tel kens het bijzondere karakter van ieder land, al dansende, uitbeeldde. Dit geschiedde met uitmuntend uitgevoerde en rijk varieerenue dansen en zoo'n overvloed van schitterende costumes, dat het zien ervan alleen daar om reeds een buitengewoon genot was. Het nummer vormde bovendien een goed geheel, mede dank zij de voortreffelijke mu- zilkale begeleiding, door het ensemble van Btrkel, de stemmige decors en toepasselijke liedjes, door den heer C.-Mul op lofwaar dige wijze gezongen. Naast de zeer fraai gedanste duetten van de gezusters v. c. Brink, vormde de overweldigende finale „Turg in Nederland" een der meest aan trekkelijke gedeelten van deze show, die dpor het enthousiaste publiek met een lang durig applaus werd (beloond. Ook het overige wat Krachtsport in deze uitvoering ten beste gaf, was van goede kwaliteit. Zoo leverden de adspiranten aan de brug, keurig beheerscht werk, met verscheidene opmerkelijk fraaie staaltjes. Aan hetzelfde toestel demonstreerden de beeren »een hoogstaand technisch kunnen, gepaard aan verbluffend bravourwerk, ter wijl de dames eveneens voortreffelijke pres taties leverden. Aan den rekstol^ werden door verscheidene heeren de acrobatiek dicht naby komende oefeningen uitgevoerd. Jammer was dat by de vrije oefeningen Qer heeren, eenigen door het snelle tempo even ,-iu de war geraakten, doch overigens ver liepen deze goed; de adspiranten-heeren de den het echter nog beter. Voorts vielen er talrijke zeer fraai uitgevoerde standen te bewonderen. Vermelding verdient tevens een door de dames adspirante» ten beste ge geven dansspel „Sneeuwwitje en dieven Dwergen". Sneeuwwitje is wel erg populair den laatsten tyd. Dit tien tafreelen tellende dansspel was zeer aantrekkelijk, het werd keurig en vlot uitgevoerd, terwijl een groo- te verdienste ervan was dat het niet werd gerekt, doch het sprookje als het ware, al dansende, zonder onderbreking of uitwij ding verteld werd. Aan het slot van deze uitmuntend ge slaagde uitvoering, bracht de heer J. van £teyn, voorzitter van Krachtsport, dank aan allen die daartoe hadden bijgedragen, maar in het bijzonder aan den leider, den heer W. A. Steenbergen en de leidster, mej. S. v. d. Brink, die beiden een stellig ver diende bloemenhulde aangebodeA' werd. Een -bal onder -leiding van den heer D. llolthuizen hield een groot deel der aan wezigen nog geruimen tijd by'een. Teraardebestelling van het stoffelijk overschot van dein'heer G. v. d. Horst. Men verzoekt ons te melden, dat de ter aardebestelling van den heer G. v. d. Horst, welke aanvankelijk zou plaats hebben mor gen om*2.45 uur op de Algemeene Begraaf plaats, thans bepaald is op 3 uur,- zujks om de coliéfra's-aannemers, die anders door een aanbesteding verhinderd waren, in de ge legenheid te Stellen de plechtjgheid b^te wonen. Het vertrek van het sterfhuis is nu om 2115 uur. Spreekbeurt voor de (Ver. „CaJvyn". Op Woensdag 8 Februari te IVt uur dés^1 f avonds zal voor de Vereeniging „Calvyn' Ds. v. d. Heuvel van Poortvliet het woord voeren. Auto met defect' stuur en passagier, die boter op z'n hoofd had! Zaterdagavond laat bemerkte ee!T agent van politie, dat van een op den Goejanver- welledijk rijdenden personenauto de stuur inrichting niet goed functionneerde. Tpen hy den wagen aanhield sprongen van dc vier .inzittenden er twee_, een man en een vrouw, uit den auto en sloegen op de vlucht. Onmiddellijk* stelde\de politie eep onderzoek in, waarby" eenigen tjjd later de vluchtelin gen in de nabijheid van de Julianasluis v/erden aangehouden. Op het politiebureau bleek, dat <kp man, «een 29-jarige koopman uit Rotterdam, eenige' malen in het politie blad gesignaleerd stond. Zyn ^nhouding werd verzocht en bovendien heeft hy eenige vonnissen tegoed. De man is in arrest ge steld 1 en naar Rotterdam overgebracht. I Ui Ruim honderd sollicitanten, Voor de betrekking van armbezoeker bij den dienst vah Maatschappelijk Hulpbetoon op een jaarwedde van 1372, hebben zich 103 sollicitanten aangemeld. Als makelaar beëedigd. De heer A. van Duin is beëedigd als ma kelaar in onroerende goederen, hypotheken UIT DEN OMTREK. Inzameling voor Neerbosch. Voor de Weesinrichting te Neerbosch^is in het afgeloopen jaar te dezer stede 120.92 gecollecteerd. Roode Kruis, j Uitreiking diploma's door den burgemeester. Burgemeester James heeft in het oefe ningslokaal in het kazernegebouw kennis gemaakt met het bestuur, de transport colonne en dor dames en eerstbeginnenden van de afdeeling Gouda van het Roode Kruis. De burgemeester, die voorzitter van de afdeeling is geworden, heeft daarby ver schillende diploma's uitgereikt, terwyl te vens afscheid »is genomen van den heer Na- trop, ploegcommandant, die wegens verge vorderden leeftijd moedt aftreden. Aan dén heer Natrop werd door den bur gemeester een diploma van het hoofdbe stuur uitgereikt; van de heeren der colonne werd hem by zyn afscheid een leeslamp 'aangeboden. Bijeenkomst Goudsche Zwemclub. Causerie van J. de IVries. In een Vrijdagavond in „Het Schaakbord" gelVmden vergadering van de* Goudsche Zwemclub, heeft- de heer J. de Vries, voor zitter van den Kbn. Ned. Zwembond, een causerie gehouden over „Het waterpélo- spel en de spelregels". De spreker begop met iets te vértellen over de geschiedenis van het waterpolospel dat evenals vele. andere sporten uit Enge land afkomstig is en nu ongeveer 70 jaar 4oud. De toenmalige Engelsche zwembond moest echter van die nieuwigheid nog niets hebben, wat echter niet belette da»t deze sport zich steeds uitbreidde. Begin 1900 werd in Nederlan'd de eerste polowedstryd ge% speeld. Vervolgens vertelde de heer de Vries iets over de eischen welke aan een polospeler moeten kunnen worden gesteld. Hy moet den geheelen wedstrijd door kunnen crawl- zwemmen en over een behoorlijk uithour dingsvermogen beschikken. Hierna werden de spelregels bespoken, die de heer de Vries aan de hand van een schets op' een bord verduidelijkte. Over de toepassing van de regels in de practyk gai hy enkele voorbeelden uit wedstryden, die hij als internationaal scheidsrechter geleid heeft. Na de pduze he^de heer de Vries di verse vragen beantwoord, ®ie de aanwezi gen hem steldën. Tot slot -dankte de voorzitter van de G. Z.C., mr. S. H. Smit, dep inleider namens alle 'aanwezigen voor de rleerzame en inte ressante causerie en voor de vlotte en aar dige wyze, waarop hy een en ander hpeït duidelijk gemaakt. WATERPOLO. Wintercompetitie Zwemkring. ^Deze week is votfr de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda vastgesteld dp wedstryd Elfhoeven—Boskoop op Woensdag 9.15 uur in het Spaardarsbad. AGENDA. Reünie-Bioscoop: Bei mir bist du achön en gevangene van het Alcatraz eiland. Woensdag uur matinee: Het oude Santé Fé. 1 r Thalia-Theater: Circusreizigers. Schowwburg-Bioscoop: De zeewolf. C Febf'7.30 uur Stadhuis. Gemeenteraad. 7 Febr. 8 uur Chr. Qeref. kerk. Rede prof, dr. G. Wisse. 8 Febr., IV» uur.n.m. Ver. Calvyn. Ds. v. 8. Heuvel van Poortvliet. 8 Febr., 8 uur, Concordia. Feestavond 10- jarig bestaay Openbare Leeszaal. 9 Febr., 8.1B/u. Nieuwe Schouwburg. Opvqf- ring Groot Slem door tooneelgezelschap De Schakel. sis i- VvisseLSobrsbn. 4 Ppbr. 6 Febr. Officie*!. BOSKOOP. Afscheid Ds. G. J. Hoend*r<lpal. Als predikant der Rem. Geref. Gemeente. iZpndagmorgen 5 Febr, nam Ds. G. J. lioenderdaal, beroepen predikant bij de Rem. Geref.* Gebeente te Rotterdam, af scheid van zyn ^meente. Het vriendelijke kerkgebouw der Rem. Gemeente was geheel gevuld met gemeen teleden en belangstellenden, die opgekomen waren om de afscheidapredikatie van den scheidenden predikant te .beluisteren. Ds. iHoenderdaal wees er op, dat het tyd- vak van byna 4 jaren, gedurende hetwelk hy in Boskoop en Waddinxveen mocht werkzaam zyn, voor hem voor een $fQot deel is geweest een leerschool. 'De weemoedige kant van dit afscheid is het gevoel, dat het werk niet af is. Er is nog zooveel op te bouwen. Een troost is er echter: Geestelyk werk Ts nooit af. Steeds ontwikkelt het zich en vernieuwt het zich. By een afscheid mogen wy echter niet blyven staan by den weemoed. En daarom wil hy het afscheidsuur zien in het tpekeu van den dank. Bij zijn intrede te Boskoop was er reeds de nood der tyden en nu na i jaren heeft yeze zich nog versomberd. De nood is toe genomen. Daarnaast, wint het{ Anti-Chris- tendojp in de wereld veld. En ondanks al dezen nood gaat de gemeente door. Het Evangelie blyft hetzelfde, temidden van de wisselende tyden. Spreker heeft dit Evangelie, gezien op vryzinnige wyze, gebracht. De eischen, welke Christus on/stelt, zyn vervulbaar. Daar is de stryd met het onge, Joof en de twyfel. Alleen is noodig, dat God Onze tekortkomingen vergeeft, dat Gods liefde zich over ons henenbuig|l, op4at/wij mogen zijn Gods kinderen. Het Evangelie, zooals spreker dat heeft gébracht, moet gepreekt wdéden in contact mettahet geheele leven. 'Het eeuwige staat niet bpiten den tyji, doch boven den tyd. Icpaa'.dp gebieden van hét leven mag men liet uitsluiten van den. critiek vair het Christendom. Het Evangelie moet gepredikt worden in volle vryheid en verdraagzaamheid. Men versta dit goed en verwarre dit niet met lauwheid Vryheid is een kostbaar .bezit, het beteekent allerminst* bandeloosheid. Spreker heeft met critiek op de wereld gepredikt ,doch ook puttend uit de2e we reld, uit het leven zelf. v Kunst, cultuur en wetenschap waren daarby als middelen welke tot ons spre-' kei^ Wanneéf van deze prediking een klein vonkje is doorgedrongen, dan spreker eenfgoed instrument geweest. Moge het loflied opstygen. Uit God» door God en bot God zyn alle dingen. Spreker eindigdezyn af scheidspredika tie met den wensch, dat God ons moge voe ren op zyn eeuwigen weg. Vervolgons richtte hy nogeenige woor den tot de gemeente. Hy beschobwde het als een voorrecht deze kleine gemeente ts hebben mogem dienen. Een klejne gemeente heeftnu eenmaal haar intimiteit, hetgeen als een groot voorrecht mag worden aange merkt. Aan deze eerste gemeente zal hy steeds met groote dankbaarheid terugdenken. Wil een predikant jfiet zegen werken, dan moet zyh woord weerklank vinden. En dat wérd hier gevonden. Vervolgens vvo*We hy zich bot het col- lege ^van'Burgemeester en Wethyuder^, het welk hy dankte voor hifli aanwezigheid. Tenslotte richttê hy woorden van dank tot het kebkbestuur, dé* organiste, de oude kosteres met haar groote blymoedigheid, de catechisanten en de lellen van de jeugdbe weging. Het bestuur „der Vereeniging vanf Herfbfmden dankte hy v,oor de goede sa menwerking. v •- SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Uilsagen van Zondag. Kon. Ned. Voetbalbond. AFDEELING II. fiüasse: RFCDiHiC '33VUIG—VSV Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland 1 Kopenhagen' Stockholm Oslo New-York VerkeersboEi omv •Het verkeé^sbow» dat op den Katten-' Pingel tegenover Ide Van Swietenstraat stond, is va"hochteiid omvergeredeif aange troffen. Wie het getrahn heeft, is onbekend. Tentoonstelling van Avicultura De groote (Belgische tentoonstelling van Avicultura is Vrydag in Brussel aangevan gen. 4000 dieren werden aan de jury ter beoordeling gegeven, waarvan 700 Neder- lansche. Zaal 2 van het eeuwfeestpaleis by fleysel gaf overvloedig ruimte voor deze groote diferenschaar. Onder de Nederlandsche'inzendingen be vonden zich o.a. ook 48 duiven ifan den heer O. A. (M. Spruyi te Gouda, die met zyn Chineesche meeuwen één, Saxische kroppers drie, vinkd-uiven vier, Hyacinth één, mon nikduiven drie,- ysduiven drie, Maleische krulduiven één, en Hlonga&rsche krulduiven vijf eereprifzen behaalde. r8.67K" 74.62% 4I9U4- 4.96% 31.46 31.29 '«2.— 41.86 38.87 38.76 44.82% 44.67% 43.72% 43.66 1.86 1.85»/,. lURSOVERZJOHT, De wisselmarkt te Amsterdam had heden morgen een kalmer voorkomen dan in.de achter ons liggende week doorgaans het ge el al was geweeFt. MussoliniJieeft geen open bare redevoering gehouden, en alle geruch ten, welke dienaangaande in omloop warden gebracht,' bleken d6s aam de fantasie te zij" ontsproten. Hedenmorgen werd door alle buitenland- sche deviezen, na vry vastp openirig, een bc- nedenwaartsche richting gevolgd en de Gul den kon zich onovereenkomstig verbeteren hetgeen ongetwijfeld' op een, ontspanning wees. Naar het schijnt zyn de factoren, waar door de wisselmarkt den laatsten'tijd mfef ,dan eehs in beroering,werd gebracht en waardoor vaak druk op den Nederlandschen Gulden werd uitgeoefend, aan h^ verzwak ken. De hdndel was van kalmen a*rd. Regel matig werden zaken gedaan, maar in hoofd taak beperkte de affaire zich tot commeij cieele-transacties. 2e jclasse A: HW-^UtVS 3—0; UW— Quick 2—1. k 3e klasse B: Het Noorden-r^RVC 02; iy>C—Tonegido 3—6; DDSHo^jpvan Hol: 3e klasse C: ,St. lloogerLaakkwartier 0—6; Fortuna—Coal 5—2; DBS—Martinit 2—2. 4e klasse A:' Rosk. Boys—Sportman fl5; BodegravepHDV 2—2; T^NA—Waddinx- 2; TJNA 4e klasse C: Zwart BlauwDUNO 41; GSVOB 6—;1. 4e kdasSfe F: Woerden EA/C'31; Stibht- sche Boys—Haastrecht 4—4; Oudewater— Haastrecht (29* Jan.) 0—9. 4e klasse 1; OSS—Merwedé 2—1; e3BO« Papendrecht 4—3. Resérve 2e klasse A: HBS 3HW 2 1—2; VUC 3—Gouda 2 1—4. Reserve 3e klasse D: CW 3Goudaa 3 7—0. - ARDEELIüJlG III. le klasse HeraclesAGOVY 22; «NEC Hengelo 42. AFDEELING IV. le klasse: Willem IIRoérmand 23; BlyeyerheideJuliana 1—0; LONGABV V 2—5; FfeV—NOAD 6—4, MW—Eindho ven 21. AFDEELJNiG V. le klasse: FVC—Achüles 0—2; GVAV— HiSC 3—2. Gopdsche Voetbalbond. le klasse: Bergambacht 1Groot Am- 1 23; Nieuverkerk 1—Stolwyk 1 j 2—0; Gouda 4—Groeneweg 1 6—1; ONA 3 Moercapelle 1 3—2. Overgangsklasse: Gouderak 2—Dilettant 2 4—0. 2e klasse B: Ouderkerk 1GSV 4 1—2. 3e klasse A: Gouda 6ZwerverB 3 60. Weinig wedstryden gespeeld. G.S.V. handhaaft zich. In het gisteren met geringe deelneming uit Gouda afgewerkte inhaalprogramma inhaalprogramma heeft G.S.V. zich wee- f'ink geweerd, met 61 klopte'zy O.B., daarmede haar aanspraken' onderstreepend. De rate met de* leidende Schoonhovenaren is wat ongelyk geworden, omdat deze drie wedstryden achter zyn. Ook Gouda's tweede kwam uitstekend voor den dag met eei« gedecideerde 41 zege in den uitwedstry'ii tegen het thuis toch niet gemakkelyke V. U.C. 3. Daarentegen bracht het derde van Gouda er weinig van terecht door met 70 by C.V.V. 3 te verliezen. (De oogét in den Goudsche Bond was we derom niSl groot In de eerste klaise hand- haafden zich zoowel het leidendè O.N.A. 3 als de medegegadigden Gouda 4 en Nieu- werkerk 1. Groot-Ammers kwam door de nederlaag in Bergambacht muurv^pt onder aan G.S.V—O.B. 6—1. Op een zeer modderig en daardoor vry- ^,ei onbespeelóaar terrein, ontving G.S.V. het Delftsche* O.B. In de eerste helft speel den de gasten met slechts tien man, daar na had hun grensrechter blykbaar schik in het modderballet gekregen, want toen nan» ook hy daaraan deel. Dat de meeste G.S. V.'ers hun opleiding aan den Winterdyk genoten en dus gedeerd hadden in modder te voetballen, was in deze ontmoeting goed merkbaar, althans de groenwitten waren steeds heer enrfffêester in het veld. Reeds kort na den aanvang gaf Slaman G.S.VlNde leiding. ^Daarna boden goede voorzetten vdy den Gpudschen linksbuiten het binnentrib kans op kans. De toestand van» het terrein was echter oorzaak, dat daarvan niet vol- doeVide geprofiteerd kon worden en boven dien verdedigde de O.B.-doelman zyn hei ligdom op bewqnderexiswaardige wyze. Na ;eruimen tyd slaagde Slaman erin den or^prong te ver groot en en even voor de pauze bracht F] Nuvelstein uit een scrim mage den stand op 30. In de tweede helft hervatte G.S.V. on- (iddlüjyk de belegering van de Delftsehe uste. Het was' echter niet gemakkelyk door het gfoot aantal verdedigers heen te komen, terwyl bovendien de Delftsehe doel man zym buitengewonen vorm bleef hand haven. Na eenigen tyd ,wist Slamans^een gaatje te vinden (4—0). By een snellen u'tval der gasten loste de linksbuiten een schot, de doelman liet den bal glippen (41). IntiJsschen werd het^ moeilyk fr-S. V.'ers van O.B.'ers te onderscheiden, daar de meeste spel«raczoozeer onder den mod der zaten/dat hun clubkleuren vry wel ver dwenen waren. Slaman passeerde den O.B.- doelman met een kopbal en kort daarop veranderde een der backs een* door Wem- mers ingeschoten bal van richting (61). HOCKEY. WereldkampienBchappen voor damee en heeren in 1940^in ons land. Op de te Parys gehouden bestuursverga dering van 'de Federation Internationale de Hockey (K.IJHJ is definitief besloten, geen vérdere pogingen te doen te Helsinki hoc key tydens de Olympische Spelen te doen houden, dit» naar aanleiding van eén by de F.IJH. binnengekomen schryven van het 'Finsoh Olympisch Comité, waarin dit me dedeelt, niet over voldoende terreinen en accomodatie te beschikken om^iockey aan het programam toe te voegen. Als gevolg hiervan besloot het bestuur vau de F.I$. over tie^gaan tot dè organi satie van de eerSte wereldkampioenschap pen. Deze zullen vah 2—13 Mei 1940 te Amsterdam gehouden worden. Tegelyker- tyd zullen fce Den Haag de wereldkampioen schappen voor dames plaats vinden en wel van 812 Mei. De -finale van het dames- tournooi zal -te Amsterdam worden ge speeld. ADVERTBNTIëN. tusschen 8 en 15 Februari een opdracht geeft van njinste^s# 3.00, zullen wij EEN WOLLEN DEKEN GRATIS ITOOMII V&ACHT BEWERKING) iax Maak AeW a*" i teteti stoom?" STOOMERIJ cn VERVERIJ van 1907 GOUDA Telef. 3066 t Kantoor Fluweetóisinjjel 21 (Amerika)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2