Egfi w- 222 IN HEEL NEDERLAND Stopt lietEsl leek» —j LCssolube &s? 25f ^7^ 20 VOOR H DI’blVUUlBI KHUITHT z. BENZINE CARN AVALCOSTUMES COSrUUMHUIS SCHIPPERS ROTTERDAM No. 19952 Dit blad verschiji L a r A. A :.r -■? £sso A STAP OVER OP engelan Bedreiging va Voor 35 milhoen ..p'< <>e Negrin niet naa de ^cicltte VVu^inia- 1 LX gilden vorstschade aan onzen tpinbouw. I 0< f/Tj BIJ UWEN WINKELIER OF IN ONZE VERKOOPFILIALEN EN DEPÓTS- l| 5 <i 4 t2abT >59 9 f veractu (l- A f 1 i j '"x /7 -J 2\/7J moeten. - De voorzitter van den Nederlandschen Tuindersbond ziet de eenlge oplossing in een steunuitkeering met terugwerkende r 78 884Ï 8887 9074X9O90 9338 1356 9604 dm. kracht van den kostprijs aan den t» bouw door de regeering. De tuinfo vraagt niet om socialen steun, - een misch steunpunt van ons land moet 2 bedorven zijn en langzamerhand weg rotten. Wij bezochten een- tuinbouwbedrijf in de onmlddellljk nabijheid van Leiden en ook daar lagen uitgestrekte tuinen zon der'leven. 1000.— 4183 400.— 1429 200.— 7957 - 100.— 1334 17929 20310 i worden. I In Boskoop kunnen de kweekers niet stekken en in de tuinbouwdistricten worden de jonge planten, welke uiter en dus niet De schade te Boskoop. Niet alleen echter de tuinbouw heeft van de vorst enorme schade ondervon den, ook de kweekerijen in Boskoop zijn zwaai* getroffen. Verschillende planten eji heestersoorten hebben de koude niet kunneji doorstaan, hetgeen in deze be drijven des te erger is, omdat sommige V~ Het de om de motorolie tl ververschen, Vul het carter met ■'MOTOHlL - 10 w 9t winlrnlie güj, uru Esio-pnulutltn. STANDARD AMERIKAXNSCHE PETROLEUM COMPAGNIE N.V. GEBOUW PETRO1EA ’SGRAVENHAGÉ l J G nieuws vergambach MEUWERKER 4B0NNEMENTSPRU! boKl-ltat P« '«>Per SP”1 Abonnementen worden bii ara agenten en loope Ome bureaux i»n dage Intern Postrekenins Zesduizend soldaten I Frankrijk bi I Aza»ia aan Zwitse Üit Perpignan wordt Negrin naar de centrale tegengesproken. Overige i weten, dat een besprei gehouden'met den a Frankrijk, den gezant tannië, Negrin en Del Volgens Rfeuter heeft i'tant bij de republikeii 1 regeering, Stevenson, o grih hem verzocht zou voorwaarden in orde -U Volgens Reuter verlui dat Negrin- naar CataJ keerd. Ook wordt vernomen B se^ert verschi I heeft gewerkt aan pbgii E «luiten. t I Uit Genève meldt R F jent Azana te Cpllonge l Savoje bij de Zwitserse f gekomen, waar hy ee: I aan zijn zwager Rlvas I geren Spaanschen co: Genève. t Burgos meldt, dat d< F La Blsb^1 tussche: F h®! gele8en, dat sinds I omsingeld, hebben .berfe *11 hebben ook Calc E Palam°8, genomen roten van .het Catalaar ;en nog steeds vorderir wens van de republb heden bereikt, nadat Ur*el was genomen Vanmorgen trokken d troepen bij Le Perthus J1 een tempo van M00 Jmegen alle soorten un den bundels kleedlngst vK™!5™ bl] c *«rmoeld waren, lieten I den rechterkant van d nterneeringskampen er U de politie volkomen. ,3} zouden'reed une de grens wijn gekoa Gouda: A? A. Bisschop, Hoogstr. 19; C. J. J. Lo«ve, Gouwe 145; Haastrecht: W. Faay, Mag. „De Ster”» Oudewater: O. E. de Reutere, Wijdstr. 15; Schoonhoven. M. J. Stekelenburg, Lopikerstr. 10; Woerden; J. H. Wqyboer, Voorstr. 21; Alphen a. d. Rijn: D. Raaphorst Sr., v. Manderloostr. 43; Waddinxveen: M. v. d. Zwaard, Nesstr. 7; Zoetermeer: J. v. d. Goes, Dorpstr. 77. i Verder verkrijgbaar in alle •plaatsen in de bekende winkels met de MEY’s red. Gen. Vert. J. W. Raeymakers, Cl. de Vrieselaan 12a, R'dam 618 714 .1444 1491 '7 2141 „„,3 3201 4131 422? 5042 5370 6199 6201 direct van den tuinbouw leeft tu duizenden belang hebben bij een gw gang van zaken in den tuinbouw i ander oogmerk. Daarom moeten dè i afloop in het kort een overzicht gegeven den en moet een steun aan den m van den gang van zaken in den Neder- Hminr tnt nom hJ™ vr>atn>><io ,j_ landschen tuinbouw gedurende de laat-, ste tien jsiren en van de in crisistijden ingevoerde regeeringsmaatregelen De tuinbouw leefde van zijn credieten en de tuinders „aten van hun inventa ris”. Daarbij kwam het vaste lasten- problëem en nog vele andere moeilijk heden, zoodat het tuinbouwbedrijf nu is uitgeput. In normale tijden had de tuin bouw ongetwijfeld een schade als thans door de vorst is toegebracht, zelf kun nen opvangen met de vele reserves welke gemaakt waaien. Het uitgemergelde bedrijf van dezen tijd is hiertoe absoluut niet in staat. Er wacht ons een voorjaar aldus de heer Van Kampen: een toekomst zonder oogst derhalve zonder credieten en de tuinders e>v.„w„ttU liCV stellen zich de bange vraag hoe zij voort landsche tuindersdistrlct, doch wij i mnptpm. ben kunnen constateeren, dat de ti ders en kweekers hun uiterste krach inspannen om revanche te nemen op natuur. verzekert U SUCCES FRISCH en BILLIJK Oppert 110 (hoek Meent) Te’ef. 15552 Geilt overzicht grati& w ’WAT'BETEEKENT £S$O Esso Is voor alles het symbool van de hoogste kwaliteit. DAAROM IS - Esso de brandstof, diè meer kilometers voor minder kosten geeft'. w Esso htWeken, dat U-ee^ uitzonderlijk gped product garandeert; E'ssh het woord,, dat een eerste kwaliteit-waarborgt voor een serie automobiel-en motorrijwiel-producten, die óv/r da geheble wereld als zoèdanig erkend gorden. f Trieste tocht door Zuid-Holland. Steunmaatregelen noodig. „De tuin van Europa is verwaarloosd” zoo beschreef de heer W. J. van Kam pen, voorzitter van den Nederlandsen Tuindersbond den toestand in het tuln- 0. dersbedrijf, na een triesten tocht door het Zuidhollandsche Tuinbouwdlstrict. De uitgestrekte grasvelden hebben een bruihe kleur en eenzelfde waas hangt over de bebouwde gronden waarop in* Maart de eerste voorjaarsgroenen ge-^' oogst zouden worden. Of men nu komt in het Westland, in d# tuinbouwbedrijven rond Rotterdam en Gouda, bij de kweekerijen in Boskoop of in het tuinbouwdlstrict bij Leiden, overal kan men slechts constateeren, dat de jonge planten, welke over eenigen tijd voor oogst riJï> zouden zijd, zijn bevro ren,, zonder dat er een kans is op nieuw leven. Een dezer dagen hebben wij op uitnoo- dlglng van den Nederlandschen Tuin dersbond een rondrit gemaakt door' het tuinbouwgebied in Zuid-Holland, om on der deskundige leiding een kijkje te ne men in de tuinen, welke door de vorSt totaal verwoest zijn. Wij hebben reeds eerder gemeld, hoe fnuikend de lage tem peraturen hebben gewejrkt op de gewAs- heeit men bijgetrokken, doch het is rraacr* rif >zii rlo vnrat. van laatstq dagen kunnen doorstaan, terwijl de aan- typen eerst - verhandelbaar zijn na lange voer aan de markt gering in Kwantiteit jaren zo!¥vuldlg kweeken. Daarbij komt ia i»af. mi 7.iin. i nog, dat men in öen tuinbouw en ook in de kweekerijen gebrek heeft aan jom- ge planten, welke later uitgezet moeten schillende bloemsoorten zijn weggerot ft Toei^Fp 1 Juni de opgevoerde kwaliteit der Standard benzine* werd ingevberd over geheel Nederland, 'w^ten wij, dat deze kwa liteit aan alle eischen der'moderne automobiel- en motorrijwiel- techniek moest voldoen. De enthousiaste ontvangst van dit product en.de kenmerkende voorkeur hiervoor waccn een doorslaand bewijs voor de buiten gewone kwaliteiten. Inderdaad, ieder automobilist en motorrijder in Nederland kan thans de voordeelen genieten v^n feen brandstof van hooge klasse theer kracht, betere kwaliteiten eh dus bezuiniging. Daarom hebben wij besloten, deze brandstof Esso te noemen. Delft, Rotterdam en Gouda en overal zwaar la Men heeft getracht te schat- hoorden wij dezelfde klachten. Sla, ten hoe groote deze schade dan,wel zal bloemkool, peen, boerenkool, kortom alle zijn tot op den huldigen dag en daarbij j groenten, welke In het voorjaar aan de kwam men tot de som van ongeveer markt plegen te komen, zijn weggevro- i 35.000.000. Men heeft vanzelfsprekend .e., v>j<vr nn Hnar pon mam hiorhii ppm rckfinlntr eehouden’met de EEN MOOIE WITTE BOORD TREKT STEEDS DE AANDACHT Draagt* daarom de echte helderwitte MEY’s BOORDEN. Is de boord niet meer schoon, dan ,r**n!iL ml neemt men /i/Jf’otvi*®01 uSs eenvoudig een nieT (boorden ^MET PRIMA LINNEN en te laat zal zijn. De bloemenciïltures hebben eveneens ontzaggelijk te lijden gehad, want ver- door de vorst, andere werdem slechts met groote kosten behouden, zoodat winst is uitgesloten. Daarbij is het de vraag, wat - - - de perziken en efe druiven zullen doen, mate snel getrokken zijn want momenteel kan men moeilijk vast- sterk genoeg, thans weer bedreigd door stellen, of deze vruchten wel of niet van dc vorst van de laatste dagen. de vorst te lijden hebben gehad. De toe- Uiteraard konden wij niet alle bedrij- komst, welke met zorg tegemoet wordt ven bezoeken, doch de bestuursleden van gezien, zal dit moeten leeren. den Nederlandschen, Tuindersbond ver- Onz^tocht streftte zich verder uit naar zekerden ons, dat de schade overal even Groote verrassing voldoening te Minister-president Ch in het Britsche Lagerh op een vraag van ee: medegedeeld, dat de do< net op 26 Januari jl. in i mer afgelegde verklarln hichtlngen welke hij, Cb iontvangen, luidde dat i oorlog, waarin beide li zijn, alle strijdkrachten i tannië ter beschikking 2 Frankrijk, zooals allp st Frankrijk ter beschik! Groot-Brlttannië. Dit, aldus Chamberlai S overeenstemming met 1 der Britsche regeering. 1 alle hypothetische gevï zouden, kunnen voordo< heden na te gaan, doch plicht duidelijk in Tfbt <}at de solidariteit Van 1 door Frankrijk en Groo elkaar verbonden zijn, iedere bedreiging van van Frankrijk, van we moge komeji, onmiddelli van dit land moet uitlol julchlM^i) Z Eerste ind) Zoodra deze ilei^larir gange\van d£ Franscb was geworden, werd z: voldoening besproken. 0en Britschen premi schouwd als een zeer di op de artikelen in de van, de laatste dagen, v ritelt tusschen Engelanc 'twijfel werd getrokken over eens, dat de woo: btrlg evenals die vai ker WMttneene beteeken teerd*ar een doeltreffei men voor de vredespo demo^Aèn. 'w eau tuinbouw, korten van de vorige jaren hersteld» bouw tot aan dén kostprijs worden geven. Indien dit niet gebeurt, dan voorn de heer Van Kampen, dat na één of j jaar de trotsche Nederlandsche bouw volkomen ineen zinkt. Eenzelfde relaas in mineur hield heer Van Bunschoten uit Boskoop, v een exportbedrag van 6 millloen in kele jaren tot 1J millloen terugliep,! dat Amerika eerst zijn grenzen sloot EJngeland van plan is zulks in de nal toekomst te doen. De laatste vorstperiode heeft Bosk voor jaren geschaad en de 800 Boska sche kweekers kunnen niets meer t gen uit gemaakte reserves Het was geen opwekkende tocht w wij gemaakt hebben door het Zuld-l sen, welke onder glas of op den kouden grond rijpten ter voorziening van den consument in het komeneje voorjaar Thans brachten wij eerst een kort be zoek aan enkele tuinen in jboosduinen en Honselerstjijk, welke doodgevroren waren. Het was troosteloos om te zien, dat alle jonge planten van prei en sel derij op den kouden grond en peen onder gias de koude niet hebben doorstaan en thans volkomen waardeloos zijn gewor- 1 den. Zelfs winterharde plartten als klim op zijn doodgevroren. In Honselersdijk is de andijvie verdwenen. Jonge slaplan- t ten heeft men bijgetrokken, doch het is de vraag; of zij de vorst van de laatste 1 I viuugu lucu uiu auviaieiL sveun, economischen steun, omdat hij jvilcnH efminrxiinf- „an nno ren en^wSmeer hier en daar een°raam hierbij geen rekening gehouden'met de ven. er na de vorstperlodK*vflj behoorlijk uit- nadeelen welke ih de komende maanden Een kleine berekening toont aan J zag, dan blijkt nu, dat de planten toch nog zullen volgen en welke men momen- een tiende gedeelte van, de bevolk bedorven zijn en langzamerhand weg- teel in geen enkel opzicht kan overzien. direct van den tuinbouw leeft en v De Nederlandsche tuinderij, heeft een ramp beleefd en is zelf niet in staat deze te dragen. De heer Vah Kampen heelt ons na groenten, welke in het voorjaar aan de >45' 79< 1037 1078 1079 112,7 1289 1329 134^ 136t 1450 1475 1535 1613 1701 1718 1729 1772. 1777 1783 1792 - 1872 1903 1929 W30 1952 1989 20ÜU 2362/2430 «436 2495 2540 2546 2578 2998 3002 3007 3024 3121 3129 3140 3143 3214 3220 3245 3306 3391 3393 3422 3526 3619 3652 3664 3X12 3852 3866 3882 3892 3928 3944 3990 4107 4204 4234 4274 4349 4366 4429 4432 4469 4556 4639 4660 4673 4728 4735 4738 4739 4806 4815 4840 4854 4883 4920 4973 ,4978 5039 5059 5072 5079 5109 5111 5119 5124 5217 5221 5231 5234 5240 5260 5263 5267 5340 5342 -- - - 5558 5574 5685 5732 321 550 848 1217 1618 1665 1800 1810 2238 2358 2003 2Ö61 3ÏÏ5 3379 3837 4198 4555 4740 5029 1 5202' 5240 5360 5263 5267 5271 5297 5361 5381J 5391 5406 5450» 5451 5520 55ó7 5591 5597 5638 '5647 5650X5667 '5675 5681 g77g gggg, gggy 63ÏÖ 6322 6343 6351 6358 6368 6376 630l/ 6480 6482 6485 6499 6506 6510 6537 6539 6547 6550 Q5G7 6583 6584 6602 6630 6665 6666 6684 6744 MT57 6803 6852 6882 6887 6907 6942 6949 6955 6986 6989 7006 7068 7C81 7142» 7156 7157 7177 7192 7202 7205 7224 723i 7268 7283 7187 7306, 7384 7436 7442 7463 7465 7481 7498 7507 7538 7618 7672 7676 7753 7846- 7871 7802 v 7908 7924 7960 7971 7996 8005’ 8044 ÜKQ 8136 8155 8164 8248 8334 8853 8356 8361 8315 8406 8413 8481 8522 8526 8577’ 8602 8632 8667 8678 8690 8725 873J 8744 8756 8762 8769 8796 8812 884Ï 8867 8918 .*8923 8950 8976 8995 9002 9012 9063 9074X9096 9102 9108 9144 .,,9214 9216 0263 9313 9319 9338 j|356 9401 9461 9483 948 4 9522 9568 9576 9588 9604 (Wé. 9691 9712 9718 9723 9742. 9799 9936 9977 9984 9992 1Ö058 10063 I 10102 10115 10146 10164 10215 10286 10354 10360 10374-10471 10513 10534 10542 10560 10584'10607 10692 10700 10720 10735 10742 10796 lftflK 1Ö824 10857 10897 J0940 10975 10984 10995 11004 11040 1135^11066 11108 11128 11329 11368'11392 11440 11485 11541 11581 11590 11613 11654 11716 11728 11744'11746 11753 11808 11867 11931 11997 12034*12090 12091 12107 12149 12158 12198 12204 12286 12254 12286 1233442353 12354 12365 12370 12387 1-2389 12398’12482,12513 125210 12521 12639 12662 12701 12721 12806 12831 J2849 12915 12FC2 1E993 11*905 Ï3028 13149 13163 13186 13101^13230 13261 13'Ai>4B334 13335 13445 13460 13586 13568 13651 13679.13700 13764 13790 13795 13837 13854 1385TS4P74 13932 W985 ‘13995 140W 14011 14018 14032 - 14047 14063 14071 14088 14097 14181 14211 14237 14253 142X1 14317 14337 14445 14481 14482 14484 14535 14573 14607 14636 i 14645 14686 14697'44784 14818 14822 14855.14977 14990 15010 15066 15071 15092 15097 1512& 15150 151'67'15233 15272 15315 15328 15336 15395 15422 15475 1J5482 15501 15535 15544 15594 15609 15633 15661 15726 15744 15762 15769 15799 15817 15889 15938 15939 16062 16070 16081 16128 16155 16265 16271 16365 '16366 16381 16421.18426 16450 16460 10476 16480 16499 16504 ‘16512 16567 16577*16664 16684 16739 16859 16960 17007 17020 17333 1ÏP55 17106 17175 17180 17262 17318 17342 17343 17400 17457' 17493 17536 17540 17562 17020 17748 17774 17827 J.7891 1801*18108 18116 18142 18163 18177 18182 18190 18206 18266 18370 18414 18479 18518 18537 18569 18670 18682 18714 18719 18741 18760 18788 18812 18906 18015K8928 18939 18052 18955 18063 18P85 19003 19008 19044 19060 19072 10088 19092 19111 19114 19138 19206 19212 19257 1926T 19331 19357 19390 19434 19476 19500 19Ö&4 19S3.7 19554 19556 19566 19570 19577 19691 - 19720 19741 19780 197OT» 19798 19805 19808 19832 19869 t9ÖÜ0' j 19911 19914 19956 2000T 20028 2Ö037 20055 20102 20176 20178 20215 20241 2024% 2027® 20304 20325 20408 20431 20528 20530 20543 2Ö572 20591 20594 2Ó675 20677 20609 20704 20712 20720 200Qg 20774 20791 20871 20980 20968 f Verbetering vorige fast: llT^-n. z. met f 70.—; 6682 xn. 6681 zonder premie, 18341 m. z. 10341 met f 70.-»-. 8334 8853 8356 8361 8577* 8602 8632 8667 S7e WETTIGE HACO TnrXXpVQ 5e KLASSE, 9e LIJST THEKKING VAN MAANDAG 6 FEBRUARI 4S38 HOOGE PREMIËN 6496 6771 20424 3530 4338 13242 13946 3649 7231 8047 12773 14948 17!t82 17624 PREMIËN VAN 70.— 80 84 162 164, 207 265 289 525 721 790 900 924 942 969 1089 1103 .1444 1568 1669 1591 1600 1615 1703 1923 '3^9 '2107 2253 2305 2326 2379 2395 2515 2616 3011 3078 3262 8470 3518 3699 3767 3970 f4026 4046 4131 4229 4295 4305 4458 4498 4540 4632 4650 4847 5042 5370 5415 5432 5485 5514 5679 5781 6061 6108 6199 6201 6242 6256 6416 6626 6627 6837 6851 6879 6880 6901 •693?'. 6969 7139 W 7275 7289 7408 7432 7603 7743' 8067 8392\8397 8426 8549 8556 8743 8843 8849 8889 8898 9031 V071 9103 '92B1 9304 9369 9425 °601» 4652* 9657 9713 1725 9785 9803 9805 9896 10179 10270 11347 10355 10372 1«37 10488-'10590 10606 10630 10721 10849 11024 11167 11180 113B6 11282 11519 11619 11719 11737 11748 11856 11862 11891 J1912 12005 12032 12082 12151 12193 12301 12366 12633 12732 1273\ 12759 12786 12792 12830 12937 13019 13029 13212 13231 13243\13361 13405 13570 13579 13593 13(fc0 13880 13902 13955 13966 13973 14125 14183 14391 14453 14463 14523 14542 15031 15212 1.724S 15285 15410 15557 15636 15699’ 15754 15793 15843 15955 16027 J6065 16103 16142 1614< 16266 16351 16563 26655 16758 17061 17157 U7192 17301 17304 17308 17380 17394 17764 17883 17992 18044 ÏW576 18663 18790 18863 18907 18918 18925 19259 19424 19453 19191 11J579 19634,19668 19715 1972'» 19732 19792 19868 19802 19957 10%61 20070 20259 20428 20495 20515 20589 20653 20701 20826 20994. GEEN PREMIËN 33 63 68 W 89 135 151 163 193 313 353 371 422fe 1*457 466 488 520 535 606 632 65a 668 794 795 815 820 833 683 920 984 '987 1037 1078 1079 1127 1169 1797 2430 <2436 2495 2540 2546 25?ff 2579 2603 Üötëï 2689 2702 2725 2736 2745 2805 2818 2ü4ö 2880 2922 2942-am 2998 3002 3007 3024 3054 31 lü *724 3837 4155 4198 4523 4555 4744 -■ 5001 5184 5271 5675 5685 5732' 5738 5764 5765 577*9 5855, lifëó. 5941 5969 6011 6035 6059 6112 *6157 6182 6208 6216) 6266 6278 6310 6322 8343 6351 6358 6368 6376 63^/ 6480 6482 658*1 6602 6630 6665 6666 6684 6744 ö?5 Z 6803 6882 6887 6907 6942 6949 6955 6986 6989 7006 7C81 7142» 7156 7157 7177 7192 7202 7205 7224 7268 7283 7187 7366, 7384 7436 7412 7463 7465 7498 7507 7538 7618 7672 7676 7753 - - 7908 7924 7960*7971 7996 8005’ 8044 8164 8248 8334 8353 8356 8361 8315 8522 8526 8577’ 8602 8632 8667 867F 8744 8756 8762 8769 8796 8812 «847 8950 8976 8995 9002 9012 9063 f"’ 9144 .„9214 9216 0263 9318 9319 9483 9481 9522 9568 9576 9588 9604 9718 9723 9742 9799 9936 9977 9984

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3