k "^1 FOTO DAEMS SPECIALIST flink, modern winkelpand. BROS. volle melk chocolade* Een eervoHe taak wacht! Anton Cnnps Koloniale Reserve 4 GOUDS Uw om reclame DE IOUDSCHE COURANT w GELD 1;" J N.V. nationale volksbank- Dr. ten Gate M.M. KODAK CINÉ PROJECTOREN 8 m.M. Agfa Smalfilms 8 m.M. Keystone Projectoren vanaf 49.50 8 m.M. Kinderfilms 50 ft ƒ3.75 16 m.M. Zaalprojectoren Bent U volbloed Nederlander, Rfjdt dan EYSINK en geen ander. Rijwiel- en Motorhuis I „GOUWE”, L.VANOEL - Gouwe 81. WISKUNDE P. s. DAUVILLIER Rijwiel en Sporthandel H. DE GRUIL HET ADRES WAAR U ALTIJD SLAAGT. Fongers, Burgers, Simplex, D.C.R. en Elite Rijwielen Prijzen vanaf 19.25 Prima verchroomde STOFZUIGERS met alle hulpstukken vanaf 18.75 Autopeds in verschillende uitvoeringen en prijzen LANGE TIENDEWEG 61 - TELEF. 3328 Nieu U wenscht een goed adres voor Uw Schoenreparatie i H. VAN DER POOL, Raam 107109. Drogist - Wijdstraat 31. Vicks Vapo Rub. Vicks Vatronol. Vicks Hoestbonbons. SLUIT U AAN! OOK VOOR U IS PLAATS! NIJMEGEN I Zjjn laatste 4 >77 11281 18126 17340 18327 0 3477 6790 6643 7478 7814 14266 6342 6707 2406 ROOMSOEZEN BROS ALS BESCHUIT B»ol»m», dl» lijn geld opbrengt. DJ» Uw taak /V roeden kan en In itand kan houden. Daarvoor be- Had, dat intern gelezen wordtde krant uit Uw Mute omgeving. Adverteert daarom In I BIJ UWEN V/lNKEIIFR QF IN ONZE VE RK QOPF IL I Al E N EN DEPOTS TOMATEN GRAPE FRUIT DOFFE KASTANJES NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUN1SDADELS VRUCHTEN IN BLIK EN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN Ambtenaren tot maandinkomen zonder bong. Wetteljjk tarief. GELDSCHIETBANK, Maurltsweg 3 Rotterdam (C.). Inlichtingen (postz. v. antw.) en afwikkeling echriftelljk. (Maagdarm- Rheumatische. Zenuwziekten) ia Donderdag 9 Februari AFWEZIG. Rotterdam, Eendrachtsweg 65. HM ZIE DEZE WEEK ONZE SPECIALE SMALFILM-ETALAGE. TE HUUR GEVRAAGD Centrum Stad, voor vestiging van zaak in Damds-mode-ai’tikelen. Brieven onder no. 486 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. te vroeg nog eens ken. Ook aan een andere deel uitmaakte van wien stad veel vers herinnering naar vorer TELEF. 3630. leasen aangeboden, op zeer billijke voor waarden voor leerlingen H. B. S. en Gymnasium, voor candidatan BOUWKUN DIG OPZICHTER enz. door BURG. MARTENSSINGEL 12. 7542 7580 7921 7937 8322 8372 8726 8777 8999 9008 Met afgeloopen jaa bleef de donk Geruststellende vei vleugel dan Wijkvc gtaat maar één goede manier, adverteeren in een 2099 2382 871C 301- 326? 3681 367P 41£. 4368 4362 4681 4628 5006 5313 5471 6762 5991 6356 6857 7046 7385 7861 7920 8227 8681 8998 9183 9495 9970 10143 10604 Probeert dan was bij SCHOENMAKERIJ van GANGMAKERS BLAUWE DRUIVEN TAFELAPPELÊN TAFELPEREN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN CITROENEN BANANEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prijzen De Goudsche Fruithandel t Firma Wed. A. RIETVELD, LANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 331é. Eiken militair in het Ko ninklijk Nederlandsch Indisch Leger wacht de eervolle taak mede te werken aan de bescher ming van Nederland's Overzeesche Bezittingen. 7 CENT per stuk 8 CENT per stuk KLETSKOPPEN 30 CENT per !6 pond Gebr. KAMPHUISEN N.V. Voor flinke, ongehuwde jongemannen tusschen 18 en 30 jaar 11 er plaats bij de Infanterie, Artillerie, Cavalerie en de Genie. Aanmelding kan geschieden en inlichtingen omtrent bezoldiging, dienstverband en mogelijke vooruit zichten zijn te bekomen bij den Commandant van de 1009 1013 1060 1169 1173 1195 119U 1199 1280 12L« 1312 1326 1327 1350 1391 1410 1421 1478 1489 1602 1683 1688 1784 187Ó 1931 1933 1937 1947 1982 2023 2099 2115 2119 2185 2192 2199 2284 2287 2355 2369 C1CC 2408 2418 2460 2471 2530 2541 26Ö8 2679 >718 2758 2761 27„9 2814 2847 2884 2888 2932 3006 5016 3042 3106 3135 3148 3163 3171' 3179 3230 3254 5256 3326 3376 3416 3437 3450 3456 3471 3496 3505 >681 3593 3768 3812 3815 3830 3844 3860 3871 3872 >679 3884 3939 4030 4036 4056 4072 4076 4083 4094 1124 4173 4178 4196 4215 4219 4231 4301 4312 4313 ‘aon 4372 4408 4437 4485 4483 4499 4625 4564 - 4689 4819 4917 4919 4949 4962 4967 4991 5026 5040 5103 5139 5165 5171 5214 5229 5351 5353 5387 5393 5416 5428 5434 5461 6497 5517 5575 5593 5663 5608 5701 5712 5733 5792 5805 5817 5831 5838 5877 5946 5950 5077 6003 6034 6043 6253 6280 6299 6308 6321 6328 6369 6391 6475 6514 6533 G629 6726 6726 0841 6866 6878 6910 6924 6965 697’ -- - - 7073 7079 7085 7107 7141 714 15 Het lot was Em.il gu Mi het aardige dorp I Ueterreln. uitkoos.' Tot vattingen van den nii doorgedrongen; men 1 oude zeden vast, bewt een adelijken titel de 1 i van oudsher toekwam beuren, dat Emit me I 1 ^heid in het beste werd opgenomen en I Ptë op kosten van he maar nok vele promii B ijverden met elkaar I dienst te hmnnen zijn Emil He? zich dat I welgevallen, al meend I van zijn kant evenmil B gen laten. Weliswaar I Pis bij toezeggingen onderscheidingen, eer gelijke, maar menig e Riesenau maakte hij gelukkig en zijn popi In de gisteravond g i van den gemeenteraad I dit jaar, heeft burgen I James, de volgende N I sproken: I van de plicm I dit ontneemt I aizor I ning o— Gfldï I bespaard blijven. tijdperk zijn I ge het werk aan onze g Het nieuwe jaar is i één maand oud, maar ..o„ de plicht laat t me 'i goed gelukkig jaar Moge dit jaar voor afzonderlijk kracht, gc ning brengen, mogen 1 God’s goedertierenheid Moge verder dit jaa: - ’’-ivanvruch het werk van ons, gemeente, strekken/ Vergunt mij een kor pen op het jaar 1938, f langrijke gebeurtenisse Wanneer Uw gedach ruggaan, dan rijst we figuur van Burgemet voortref fell) ken merisci I magistraat, die aan zij I te vroeg ontviel. Vanc I nog eens in dankbare I Herinnering »v»v». I oud-wethouder Donker I het leven. Doch niet enkel dro I Ook de Goudsche bevo tydagen van onze g I eigen feestdagen mede I ke geheel het Neder brachten tot een kracht I zfjn van eigen aard, sa I nerlijke kracht. De k I Prinses Beatrix heeft I roerde blijdschap vem I stad heeft het Regeerin Majesteit dankbare be: I het groote goed, dat or I van deze Landsvrouwe Bevolkin De gebruikelijke cyft I der bevolking waren a vermeerdering door j I met 2017, vermindering trek met 1667, totale personen. De bevolking besto I 1938 uit: 16132 mannei j totaal 32711 personen. De openbare gezondh het algemeen goed. Het besmettelijke ziekten w zondering maakte de, volgen zoo gevreesde waarvan 24 gevallen w De economische zorg da in 1938 gebukt gin opleving welke het vori de .heeft zich gedurend zet, hoewel er gelukkij dering genoemd kan w Het voor Gouda bel bedrijf werkte onder r heden; de pijpenindusti den invoer van buiter terwijl de meubelindus vertoonde als het vorig Met blijdschap kan g 4at andere bedrijven meerdere of mindere n te buigen. Zoo konden i rijkste aardewerkfabrii mede als gevolg van d tenissen in het Konink r om op volle kracht doe I de Vereenigde Fabri I Kaarsen en Chemische De ontevredene be vragen, met wien hij Hij kan niet verwacl van den een, de rijkd het tehuis van ee FEUILLI Humoristische JOH. BI (N 37a WETTIGE HACO-TREKKING 5a KLASSE, 10a UJST TREKKING VAN DINSDAG 7 FEBRUARI 1939 HOOGE PBEMIEN l 1000.— 8494 6791 14467 20882 f 400.— 993 14844 t 200.— 8633 9014 1067” f 100.— 428 2372 2900 u-».. uuv 14886 17771 18453 PREMIEN VAN 70.— 48 79 178 187 334 367 369 412 434 454 642 653 720 785 891 983 1160 1257 1283 1457 1522 1559 1574 1577 1648 1697 1842 1851 1809 1891 1951 1974 2140 2334 2432 2441 2611 2628 2669 2792 2871 2954 2961 3130 3235 3449 3536 3565 3694 3725 3824 3910 4126 4130 4170 4207 4472 4517 4546 4570 4579 4591 4619 4667 4727 4755 4971 5021 5046 5052 6095 5107 5126 5207 5337 5572 5755 6097 6111 6350 6354 6434 6481 6615 6670 6673 6689 6702 6785 6740 6776 6947 7050 7166 7328 7338 7358 7582 7601 7901 8226 8447 8477 8517 8524 8810 8876 8983 8989 9076 9079 9080 9157 9161 9334 9350 9386 9547 -- -- -- --- 10025 10089 10154 10396 10774 10818 10881 11063 11305 11323 11342 11494 247] 2841 31f 341 38c 401 4211 4461 4911 5161 5<1 51 M8I 6281 6533 6629 61 6965 6975 700? 7141 7145 7161 7685 7687 7772 21 21 261 301 >428 5434 >608 5701 9609 0687 9711 9893 10001 10024 10439 10469 10504 10571 10600 10680 11198 11261 11262 11275 11294 11300 11601 11685 11829 11890 11927 12129 12186 12213 12283 12416 12444 12499 12517 12528 12618 12705 12738 12824 12836 12838 12892 12953 13026 13070 13089 13099 13319 13340 13533 13609 13087 14014 14174 14415 14508 14634 14716 14877 14964 14981 15044 15252 15443 15455 15488 15403 15508 15540 15543 15579 15611 15781 15838 15872 15891 15908 15978 16028 16168 16191 16220 16240 16395 16477 16508 16541 16614 16718 16719 16751 16890 16964 17121 17151 17181 17619 18015 18059 18111>18435 18780 18804 18809 18896 19134 19136 19204 19243 19373 19374 19442 19482 19608 19614 19637 20002 20043 20186 20289 20294 20320 20322 20370 20389 20489 20511 20534 20559 20590 20614 20664 20756 20771 GEEN PBEM1ËN 66 97 103 119 160 240 288 296 297 298 322 366 56Ö 577 611 623 697 703 715 728 730 741 745 783 803 842 914 950 954 961 J29? Ï2A2 1222 J12? H29 1282 1947 1982 2Ö23 2287 2355 2369 - 3 3179 3330 3254 3471 3496 3505 3860 3871 3872 4076 4083 4094 4301 4312 4313 4499 4625 4564 4962 4967 4991 5214 5229 5257 - -l 5469 5733 z377 5946 5950 5977 ’12? 6828 7000 7084 7044 - 7167 7195 7256 7665 7685 7687 7772 7809 7824 8055 8072 8087 8092 8133 8212 8523 8533 8535 8563 8642 8655 -- 8910 8934 8952 -- 9027 9032 9055 - 9438 9472 9822 9825 10461 10752 2408 24If 2761 27gï 3106 3131 3376 34K 3768 3815 3939 4O3( 4178 411_ 4372 4408 4437 4465 4483 - 4819 4917 4919 4949 510? 5381 5t>7£ 581' 604t 6471 69K 7085 7637 8046 8403 8781 8854 8890 8910 8934 8952 8993 - -- 9011 9019 9023 9027 9032 9055 9088 9266 9311 9357 9364 9395 9423 9438 9472 9478 9553 9570 9579 9640 9698 9776 9822 9825 9960 10006 10017 10042 10070 10072 10082 10094 10118 10124 10189 10224 10276 10277 10386 10392 10448 10461 10480 - 10643 10693 10696 10719 10726 10727 10730 10752 10770 10789 10817 10819 10836 10884 10894 10921 10949 11078 11105 11130 11183 11187 11244 11271 11354 11396 11437 11542 11552 11611 11620 11641 11653 11708 11709 11812 11820 U832 11844 11866 11871 11906 11946 11971 12001 12057 120651®71 12086 12116 12159 12215 12243 12377 12288 12293 12302 TTO05 12314 12344 12368 12404 12438 12443 12536 12590 12602 12627 12675 12688 12747 12802 12843 12877 12891 12894 12923 12973 1*2991 13024 13038 13069 13114 13118 13120 13123 13132 13151 13172 13211 13221 13247 13250 13234 13290 13312 13383 13447 13491 13509 13510 13514 13554 13631 13657 13676 13740 13769 13780 13840 13844 13941 14021 14066 14105 14169 14179 14192 14306 14341 14359 14393 14395 14416 14418 14433 14435 14471 14494 14516 14524 14529 14545 14546 14574 14586 14587 14619 14635 14693 14703 14700 14740 14740 14795 14846 14863 14884 14909 14913 14967 14973 15017 15025 15073 15084 15089 15091 15108 15112 15145 15152 15159 15180 15201 15224 15231 15260 15299 15301 15314 15384 15467 15501 15520 15525 15M3 15582 15610 15622 15688 15691 15696 15722 15731 15784 15TO7 15801 15810 15819 15896 15900 15904 15915 16110 16113 16134 16107 16186 16200 16204 16212 16213 16218 16253 16279 16295 16298 16329 16352 16355 16433 16448 16485 16408 16570 16692 16728 16766 1G826 16846 16858 16862 16906 16908 16911 16917 16965 16966 17011 17067 17068 17081 17096 17105 17122 17127 17158 17172 17188 17255 17280 17305 17361 17456 17472 17&J9 1YBM 17563 17611 17616 17660 17679 17689 17705 17786 17787 17780. 17865 17866 17875 17881 17903 17912 17923 17973 18047 18088 18068 18093 18099 18103 18122 18127 18165 18242 18258 18269 18297 18306 18312 18333 18338 18343 10387 18427 1849b 18587 18606 18612 18648 18667 18727 18742 18768 18773 18776 19884 18852 18853 18864 18909 18943 19077 19097 19120 19181 19177 19185 19196 19233 19272 19322 19368 19402 19422 19443 19486 19472 19600 19640 19673 19751 19766 19822 19886 19899 19940 19998 20010 20014 20021 20126 20158 20106 30220 30845 80882 30305 20375 20430 30566 20579 20645 20669 30684 20688 80716 '0808 20877 20891 30918 20966 20968 20970 Verb, vorige UJat: 17992 m. B. 17972 mei f 70.19966 7o._ vergoten; 20988 m. r, 20978 Bonder premie. r en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4