RADION wast witter F .‘53 !5« ’"t'ót feW NIEUV No. 19953 z Li Ln? I b 1' ii i J bergamba nieuwere Dit blad^erac I k., een t tuniek iUfiCHTZAKEN. ff -a ÏJ ,k A c ■i 0. I V» •AD 71-018» DE Ter bespi Broek bood daarna de Prinses een ge leidend gedicht aan, gemaakt door Ben ny Vrede en ^geschreven op oud-Hol- landsch papier. De Prinses informeerde belangstellend wie de pop gemaakt en aangekleed had. Bij het afscheid zwaai de de kleine Prinses met den arm. HEEL EENVOUDIG, MOEDER IK GEBRUIK RADION. IK ZAL U EENS EEN PAKJE LATEN ZIEN. een doosje met ongeveer 25 hagelkorrels, die uit de wond van den veldwachter zijn ting van het geweer is geweest, waaruit geschoten is. Getuige is allqen deskundig ten opzichte van de verwonding en de behandeling daarvan, maar verder gaat zijn deskundigheid niet. doodslag en medeplichtigheid daaraan, op den veldwachter v. d. Hoef. Oom bureaux zijn InUn: 8746. Postrek' abonnement*!! taior«tan P» lo®Pe' Abonnementen woi bjj o*ie agenten en 1 i Commissie wetsentwerp I natuurbescherming. minister Steenberghe. EN VOEL EENS, HOE HEERLIJK ZACHT RADION HEM ^EMAAKT HEEFT, VADER^ aan den Ncderlandschen bodem gegeven of te geven bestemmingen, orde te schep pen. Op uw, commissie rust thans de taak binnen korten tijd van raad te dienen, zoowel omtrent de in het belang der na- tuurtafscherming te treffen voorziening, als omtrent de wijze, waarop de door mij omschreven prejudice ware te voorko men. Het stroopersdrama te Waddinxveen. Na de voortgezette behandeling heeft het O. M. gepersisteerd bij zijn eisch van tien en zes jaren gevangenisstraf. De Rotterd. rechtbank heeft voortgezet de behandeling van de zaken tegen den KIJK EENS VADER-HERKEN JE JE zakdoek; HIJ IS IN RADION GEWASSEN. PRACHTIG VIND JE NIET deren der natuur. Dat «was zijn goed recht, want God heeft ze den mensch ter beschikking gesteld om ze te gebruiken hoe KRIJG JE HET GOED TOCH ZO WIT, ANNIE IK LAAT HET WEKEN, SMEER ZEEP OP VUILE PLEKKEN EN X WRIJF FLINK-MAAR ZO WIT KRIJG/ f IK HET NOOIT. verdwijnen en a dn zijn opvolger weinig of geen ruimte meer voor o--—'- wijl ook de wapendeskundige J J Kool weer als getuige was ongeroepen. Zooals men zich herflnneren zal heeft 21w_ ilt'de mededeeling van den veldwachter, dat hij zijn rech terarm opgeheven had gehouden en uit de sporen, die do hagelkorrels op den van den veldwachter hadden achtergelaten, de waarschijnlijkheid be toogd, dat R* het geweer geschouderd zou hebben gehad, toen hij het schot op den veldwachtei- loste De president, mr J. G Huyser, vroeg dr. Van Woerden, die den veldwachter in het Van Iterson-ziekenhuls tc Gouda behandelt, of uit de verwonding is af te leiden, hoe de veldwachter zijn arm heeft gehouden, toen hij door het senot werd getroffen. Getuigo dr. Van Woerden heeft daar- Soester kleuren. Bebbie Hilhorst stelde de Prinses daar- j na de pop ter hand. Het kleine Prinsesje, I dat op den arm van jkvr. Feïth eveneens bij de ontvangst tegenwoordig was, moest de pop pveneens bewonderen, waarbij Haar moeder haar het woordje dank trachtte te ontlokken. Piet van der Pop in Soester boerencostuum voor Prinses Beatrix. Prinses Juliana ontvangt schooljeugd. Gistermiddag hebben vier Soester reeds vrijwel zonder beperking. zijn i uitgereikt. De technische vetten worden, behalve I door de destructdren, geproduceerd door I smelterijen, die hun grondstoffen koopen van abattoirs, slager en, darmslijmerljen, vleeschwarenfabrieken en raffinaderijen (af vallen). De technische vetten, o.» talk, worden verwerkt door de zeep- én kaarsen industrie, terwijl een klein deel wordt afgenomen door textielfabrieken, scheeps hellingen e.a. Het -bedrijf van technisch-vetsmelter Ontwerp Spellingswet nu gereed. Minister Slotemaker over spelling in aardrijkskundige namen. Met betrekking tot het spelllngsvraag- stuk zegt minister Slotemaker de Bruine in de Memorie van Antwoord over zijn* begroeting aan de Eerste Kamer o.a.: Aangezien de regels 1 tot 3 ruimte lie ten voor twijfel, heeft de minister aan de commissle-Fockema Andreae verzocht hem eerst op dit terrein van voorlichting te dienen Het rapport, dat reeds ont vangen is en in het algemeen duidelijke lijnen trekt, liet intusschen nog eenige vragen open, waaromtrent de minister spoedig een nader rapport verdacht. Alsdan zal een wijziging van het Ko ninklijk besluit bevorderd worden in den geest, als’ieeds bij de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer op 9 April 1938 is kenbaar gemaakt. Een. wetsontwerp met betrekking tot de schrijfwijze der Nederlandsche taal is gereed en wordt thans, aangezien het ook voor .het Rijk ov’èr zee zal gelden, topgezonden aan de daartoe aangewezen instanties in Nederlandse^ Oost-Indië, Suriname en Curasao. De vraag, hóe de aardrijkskundige na men in Nederland zullexl worden gespeld, staat allereerst ter beoordeellng van den minister van Binnenlandsche Zaken. Van hem is dan ook uitgegaan een schrijAn omtrent het al of niet volgen van ae schrijfwijze, die'is voorgesteld in de „lijst der aardrijkskundige namen van Neder land”, verschenen ten jare 1936. Over de juridische vragen, die hier rijzen, heeft de commissie-Fockema Andreae een ad vies uitgebracht, dat de minister in han- vorwijderd. .De president f* Daar zoeken we al maan den naarl De hagelkorrels blijken kaliber fi zijn, «hetgeen de wapendeskundige Kool reeds verondersteld had. Er zijn onge veer 150 korrels in één patroon. Dr. Van Woerden zegt nog op een vraag vah den Resident, dat de moge lijkheid bestaan heeft, dat de veldwach ter zou zijn doodgebloed, wanneer hij jongens, ten paleize Soestdijk de pop, gekleed als Soester boer, aangeboden, welke bedoeld was als verjaarsgeschenk van de Soester schooljeugd aan Prinses Beatrix Zoodra de kinderen bij Prinses Juliana i waren toëgelaten, overhandigde Aadje i Fortuin Harriman Haar een bouquet losse anjers en gele fresia’s, büeenge- Ook deze belangen zult gij tegen elkan- I der moeten afwegen. Voor elke activiteit, welke de natuur bedreigt, zal evenals voor de practljk der l natuurbescherming zelf moeten gaan gelden het gulden devies: primum non nocere. De komende regeling zal aller eerst eerbied moeten afdwingen voor elk eerbiedwaardig belang Kwetsing daar van zonder redelijken grond of op een kan slechts, stimuleeren en /Soms is haar rol nog bescheidener en is net enkel haar taak om hindernissen, welke een opleving zouden kunnen verhinderen, op te ruimen of te zorgen, dat ziizelve het I /U1 >iit Cset I cm later zou zijn gevonden. Over den. af stand, waarop geschoten moet zijn, heeft getuige geen oordeel Getuige Kool blijft er bij, dat de aL stand op ainderhalven meter moet wor den gesteld. Dr. Van WoerdenIn dat geval zou het schot? wanheer het den veldwachter in borst, buik of hoofd getroffen zou heb ben, zeer waarschijnlijk doodelijk zijn geweest. Omtrent de vooruitzichten op herstel kan getuige weinig positiefs zeg gen. Er is nog niet voldoende verbinding verkregen tusschen de deelcn van het opperarmbeen. De kans, dat het op den duur toch nog in orde zou komen, zou rttulge niet uitgesloten willen achten. ^Verdachte R. merkt op, dat hij het ge weer voor den buik heeft gehouden, toen hij door den veldwachter werd aangeroe pen. Bij het omdraaien is toen per onge luk het schot afgegaan. t1 Getuige Kool, daarover nog eens ge- boven den elleboog. Het moge eigenaar- t vraagd, zegt hebniet mogelijk te achten dig zijn, dat ook in het laken van de J‘i ’--1 ondermouw sporen van de hagelkorrels zijn gevonden, maar de mogelijkheid b’lijft, dat de mouw wat opgeschorst is 1 geweest. De getuige zegt op verdere vra gen, dat hij uit den aard der verwonding bonden door een lint in wit en groen, de i wijze, welke verder gaat dan in redelijk- j heid verantwoord mag worden geacht, I zal in elk geval onmogelijk moeten wor den gemaakt. Dat de tijd op dit gebied dringt, blijkt ook uit de tweede, aan uw commissie ge geven opdracht. Het Nederlandsche volk heeft van oudsher toegepast in de goo- men in het bezit is van een door een i Zuivelcentrale erkenning, dbch de prac- tijk is, dat deze erkenningen op zeer I ruime schaal worden verstrekt, zoodat er geen beperkende of ordenende werking van. uitgaat. De jaarlijksche productie in Nederland wordt geschat op ongeveer zes millloen kilo. Do prijzen zijn echter als gevolg van buitenlandsche concurrentie zeer laag, zoodat men nu wil trachten, hetzij in samenwerking met de verwerkende in dustrieën, hetzij met de regeering (een zooals reeds voor de spijs— xnvvwu wamiA.n „uu n - - q --- bestaat) tot een soort ordening beldzaam, naar levensrulmte worstelend .i ai ^—a^- volk in overeenstemming te brengen met het belang, hetwelk juist datzelfde volk heeft bij natuurbehoud. Het belang der natuurbescherming vormt geen eenheid. Dit blijkt al-uit het feit, dat het van twee tegengestelde polen uit wordt be naderd, namelijk de landontginnlng en. I den stedebouw. De wetenschap, de be- hoeften aan natuurgenot en recreatie, de volkshuisvesting en de volksgezond- I held, het landschapsschoon en het toe- risme, zij zijn allen belangen, welke zich vJiov.iiuiuuag ncuuvu vier ouvsucx rllchten op behoud en bescherming der schoolkinderen, twee meisjes en twee I natuur, maar op verschillende wijzen, i bedrijfsleven niet in den weg staat. Voor zulk een streven.naar wederopbloei i is vertrouwen en wilskracht noodig, by het gemeentebestuur, meer nog ,By de ingeze- i tenen. De taak is zwaar. Voor zeer velen in onze stad Js het moeilyk zich nog tot vertrouwen in de toekomst op te werken. Laat ons echter bedenken, dat berusting l stilstand, ja achteruitgang beteekent. Laat ons ook voor oogen houden het waarlyk Koninklijke woord, dat eenige da gen geleden tot ons kwam: „de vrees voor afbraak ipoet worden omgezet in wil tot opbouw.” Zulk een jaar van opbouw «wensch ik Gouda en zjjn gemeentebestuur toe. ALS HET WAT GOEDKOPER WAS, ZOU IK uMl ZEKER RADION GEBRUIKEN. MOEDER, RADION IS BIR VERLAAGD TOT IS CENT 1 2®?.. I|:!f -EN DE KWALITEIT IS ■B NOG EVEN PRACHTIG.' J| „conventie”, zooals reeds voor de spljs- vetton t te ^raken. Vrijdag j.l. is bereids een vereeniging opgericht, waarvan het be stuur bestaat uit de heeren J. A. van Walsum, R. H. Weyers, Ch. Nijveen en S. Gazan. Het doel is „het scheppen van betere verhoudingen in het technlsch- vetsmeltersbedrijf, waardoor af zet tot loonenden prijs mogelijk worde.” BINNENLAND. Technische vetten en ordening. Organisatie opgerichi, die zaak ter hand neemt. Het Alg Hbld. verneemt, dat de pro ducenten van technische vetten bezig zijn, zich te organiseeren, teneinde te komen tot betere bedrijfsresultaten dan in de laatste jaren het geval was. Men zal ziph in verbinding stellen met de ver werkende industrieën en zoo noodlg met de regeering; in elk geval zal men aller eerst trachten te bereiken, dat door de Zuivelcentfalc niet méér erkenningen f zulletn worden uitgegeven dan thans selbesluit nam, zul waarschijnlijk dit jaar 1 aangevat kunnen worden. Voorts zullen in nadere studio moated worden genomen de hangende vraagstukken vfn de doorbraak I Vredebest, van een brugverbinding over den Turfsingel en van een verkeersverbete- nng ter plaatse van het Bolwerk. Uwen Raad zullen verder ook op ander gebied belangrijke besluiten worden voor- gejggd. "We agenda van vanavond bevat reeds eenige punten, welke een verlevendiging van de bedrijvigheid in onze stad kunnen medebrengen. In het voorstel omtrent de huisvesting van het politiebureau, het kan tongerecht en het museum is omstandig het belang aangegeven, dat aan deze zaak moet worden gehecht. Ik vermeld nog, dat juist dezer dagen de aanvrage binnenkwam voor dep bouw van een nieuwen ziekenhuisvleugel aan het Wjjkgebouw der Ned. 'Hervormde Diaconie.^ Het stemt tot Voldoening, dat bij dit be- langrHke werk de fraaie gevel van de v.m. Muziekschool ontzien wordt. Uitbreiding landsverdediging en Gouda. Ook zal, wanneer de Reekenen' niet be driegen, de uitbreiding van onze landsver dediging eindelijk ook Gouda, zjj het nog met in de mate, welke men wel zou wen- schen, tgn goede komen. Het verheugende hierbjj is, da geen offers van de gemeen telijke schatkist worded gevergd en de ktt- pitaalslast, welke toch reeds zwaar op de gemeente drukt, daardoor niet zal worden verhoogd. Ik ontveins me echter bjj dit alles nipt, dat het tenslotte ^oornamielyke de opbloei van het particuliere bedrijfsleven zal moe ten zjjn .welke onze stad van haar druk druk kan bevrijden. De greep van het gemeentebestuur op het economische leven en zyn invloed op de welvaart is gering. De gemeente kan en mag niet alles in eigen hand nemen. Zy i den van zijn ambtgenoot van Btonen- bemiddelen. landsche Zaken heeft gesteld. dw Omtrent den iifHoed, dien een gewij- zigd woordbeeld kan hebben voor woor- 1 den, die van aardrijkskundige namen _‘jn kfgelcid en geen deel van dien naaöt iltmaken, evenals voor de bultenlana- sche namen van zeeën,, rivieren, steden, enz., heeft dezelfde commissie een advies uitgebracht, waarmede de minister bij het ontwerpen van het gewijzigd Ko ninklijk besluit rekening houdt. jlen zonder i) streeft de ..volmaakte ontwerp van een Natuwbeschermings- maar hor moacE o'nr’paHp TTpf. I.5 duidelijk, dat zij onder dïe omstandig- heden de voorbereiding het beste kon toev^jftrouwen aan een commissie uit haar naaste medewerkers. Dit bekort het I interdepartementaal overleg en ver- I 1 zekert een handelen in den geest der regeering, terwijl niettemin door het hooren van derden profijt kan worden .getrokken van de buiten de ambtelijke 'practijk gewonnen ervaring. Moeilijke Uak. I Ik ontveins mij. niet, dat de taak van uw commissie moeilijk zal zijn. Gij zult moeten trachten het belang van een ar- I Het geheim van volkomen helderheid en witheid is de zuurstofwerking van Radion. De kleine Radion zuurstofbelletjes werken in op het weefsel van het goed. Ze trekken het vuil uit het goed wat niet bereikt wordt met gewoon zeepsop. Dat is de reden, waarom de gebruiksters van Radion witter, helder- 1 der goed hebben, dan andere mensen. Gebruikt U Radion? I dat verdachte R. het geweer voor dep bulk gehouden heeft. Het O. M. waargenomen door mr. J. C. V Meisclike zegt in zijn nader requisi toir, dat het thans nog gehouden getul- mi. Uü uu ueu «»iu uo, i «envgriioor hem geen aanleiding geen niet heeft kunnen opmaken, hoe de rich- om wijziging te brengen in de elschen. - -a.-ia. Het O. M. persisteert derhalve bij zijn 1 eisch van -*0 laren gevangenisstraf tegen H. R. terzake van poging tot doodslag op I den rijksveldwachter v. d. Hoef en van ju uvoauA.uiBAiv.M aaavv. 6 gevangeiüsstrBf tegen W H. ter- Getuige legt aan de rechtbank over I za]Sc van medeplichtigheid daaraan. m doosie met oneeveer 25 hagelkorrels. 1 rechtbank bepaalde de uitspraak op 20 dezer Belangrijke ree J)c Fransche Sena* gaan tot de debt landiche politidc. "Tf, antwoord op v heeft Bonnet een red in hy zeide in het li in het buitenland uit gen duidelyk de doek seeren van de Fransi de middelen van actif matie ze naatreeft. „Da nagestreefde voudig. Wij willen in ons gebied en ons r Fransche arbeid en opgebouwd zal Fr a verdedigen. Wij hebbe gen van onze voor die ongeschonden aan nalaten. Daarover besi fel, geen enkele schw eenigheid tusschen Frankrijk kan zyn di beperken tot de grer en zjjn rijk. Het kan gewettlgden invloed i wereld, noch zich ztfi gendheid laten voorscl rijk begrijpt, dat de samenwerking van aa schiedenis voor ieder zónes aangeven. Maai f eigen rekening op a1l< gen en vriendschappei Het houdt bij zijn I burige regeermgen ge< politieke structuur voorkomen. Wij hebben, zoo zei< loop zijner rede, geen waarlooad om ieder r Jtalië en Frankrijk uil Wfj gelooven vast, Ren en de wenschi Frankrijk en Italië tot Wfj kunnen om yooratellen, dat eei op Frankrijk en er Franschman, die e heeft, dat zijn vt een oorlog zou kui een weerzinwekken beide naties zyn n den door de driei van taal, cultuur er En deze banden van Frankrijk, dat he sprak na de betoogingi kamer en de Italiaans. Het Spi N* «tin verklaring t ee»**r herhaald te ht den burgeroorlog i De regeering te Bui ®er j-1. *ens haar neuti “n oorlog ter kennis b haar rerteg heeft openlijk vei “»n. dat i|j najjver ’«ir Spanje ion 1 ®“le buitenlandsche Aanvaarden, “«regeering te Ron met Engeland ve: territoriaal of pc J in het moederland v Spaansche eilanden, fche koloniën, i/®? 81otte heeft de wie wfj een nauwkei n hernomen op dit dat «ij voHedg gol ÏÏkV?r d* verz€kerinf van Spanje. h.Sü hart, •^en de wonden te v S h^8'’Uke Jare" geslagen. ^«We Spanje noo J' ’ertoening toeg Mn °P d'n 'rrond v“' SSL”±rUnd. Jog, die een beroej 35-jarlgen landarbeider H. R. en den 39- jarigen landbouwer W. H., belden uit Waddinxveen on gedetineerd, die terecht voor zijn Instandhouding en volmaking. 1 gestaan hebben terzake van poging tot Het Is heden ten dage nog zijn goed - recht De regeering is dan ook bereid daarbij tot leniging van den nood der i Vccptlen dagen geleden hce(t de rocht- werkloozen de behulpzame hand te bie- bank beslist, dat alsnog als getuige zou den Ik doel hier op het voornemen, oip worden'gehoord, dr. J. van. Woerden, ter- in het belang van de weikversr.huffing 1 «'ar.nnHn«u-Einriian .t .t Knol grond te ontginnen op Numero schaal «dan tot nu toe geschiedde, zulks naai- aanleiding vaji het rapport van ir. J. Th I dc“dëskundige Kool uit1 de mededeeling Westhoif, die aan de uitvoering van de Vfin ripn veldwachter, dat hü zlin rech- tweede opdracht uwer commissie zijn ge- waardeerde medewerking verleent. Nu is de oppervlakte nog niet in cultuur ge bracht, doch voor ontginning vatbare 1 grond in Netierland niet meer zoo uitge strekt, dat aan het ontginningsbedrljf de vrije loop zou mogen worden gelaten. De ministers, die de verantwoordelijk- i held voor dat bedrijf zullen aanvaarden, zijn dan ook van meaning, dat tweeërlei voorziening behoort te worden getroffen. De eerste geldt do bij de natuurbescher ming betrokken belangen. Vervolgens moet wórden voorkomen, dat de ontgin ningen de vrijheid prejudicieeren om nu 1 of in de toekomst ten aanzien van de i -- op geant,woord, dat uit den aard der ver- wondlng geen conclusie dienaangaarde kan worden getrokken. De man is ge raakt In den bovenarm, een handbreedte Installatierede van i-- Bij de. installatie van de cofhmissie voor de voorbereiding van een wetsont- I werp op de« natuurbescherming heeft de minister van Economische Zaken, mr. P L. M. Steenberghe, een rede gehouden, waaraan het volgende is ontleend: De instelling uwer commissie is van vele zijden met instemming begroet. Klei en daar echter heeft men zich afge vraagd, waarom de regeering uitsluitend I ambtenaren als leden heeft benoemd. 11^, geef toe, dat de instelling van een stadts- commissie in grooten stijl geheel In over- oehstemming zou zién geweest met het belang, hetwelk het Nederlandsche vol^ heeft bij en gelukkig ook stelt in het be- houd van de natuur van zijn land. Ik geef toe, dat in voldoenden getale ter be- schikking zouden hebben gestaan per*- I sonen, die buiten elk ambtelijk verband hun sporeiQ hebben verdiend in de» strijd voor het in meer dan één opzicht schoone Ideaal der natuurbescherming. Er is echter één factor, welke deze overwegingen van haar kracht berooft t en die is: tijdsgebrek De natuurrulmte Is zóó beperkt geworden in ons land, dat het thans levende geslacht gevaar loopt i de ongerepte natuur goeddeels te zien 1 -W-- - K- KAAgVA YWAAaxg -- r natuurgenot I en recreatie te kunnen nalaten. Wie dit wil voorkomen, moet handelen zonder verwijl. In het besef hiervaè streeft de I regeering niet naar het meest v VVKMAAV.A WA UAAUWVf^A V CAAA mag alléén worden uitgeoefend, wanneer wet, doch naar het meest gereede. Het is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5