TUMES ROTTERDAM n BILLIJK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 9 No. 19952 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Gemeenteraad van Gouda. niet gedoogd. ENGELAND SOLIDAIR MET FRANKRIJK. Bedreiging van Frankrijk’s vitale belangen wordt J’. Dinsdag 7 Februari 1939 77e Jaargang burgeroorlog r Negrin niet naar Valencia. Bemiddeling in Spaanschen net op 26 Januari Jl. in de Fransche Ka- men hebben Berenger, ILIALEN EN DEPó'lS en ra UAR1 4933 omstreken te t, ten westen militairen I J benoemd. sfedelijk i tarieven. mer afgelegde verklaring, volgens de In- lichtingen welke hij, Chamberlain, heeft jan B. en W. heeft ge- j einde van de verga- tullen worden gesteld. {etaalbaar gesteld. wjiddenstands-Cen- het voorstel "Vrouwenhuis dat Ged. Staten vergunning hebben ver leend tot het leggen en exploiteeren van electrischen stroom aan den Zuidplaspolder te Nieuwerkerk! a. d. IJaeel, B. en W. stellen voor de verklaring, be doeld in art. 11 dér vergunning, af te ge- vgjj. Hiertoe vfardt besloten. \^4GEKOMEN STUKKEN. Van dens-Re< nasium het vel Voor ke^ Van"* de gemeêi (N.H.), Zevenaar, birl ker teert jreïll. overzicht gratia waaromtrent berichten verschenen zijir. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. en Redactie Telef .93 312 >20 535 120 833 “69 '97 1801, 28 223C T9 2600 18 2o4f 2-1 30ó< 00 •<1835’ 12 37"' troe len de id was Beslissing over den verkoop van het Oude Vrouwenhuis twee weken aangehouden. Ir. L. Sollewijn Gelpke te Hilversum tot directeur van gemeentewerken Het vóormalig Sint Catharina-gasthui^ aan de Oosthaven tot museum /van oudheden bestemd. Verlaging van electriciteits- jn te verg oeding gemeente-spaarbank teruggebracht. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. f' Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie mure 27«. Postrekening 48400. Groote verrassing in Rome, voldoening te Parijs. Minister-president Chamberlain heeft in het Britsche Lagerhuis, in antwoord op een vraag cc- medegedeeld, dat de door minister Bon.- Het\ voorstel tot aankoop van eenige perceelen, gelegen aan de Booin- gaardstpat. De heei>MJDDELWEERD (r.k.) vraagt of het uit hygiënisch oogpunt gewenscht is, dat de jgigenaar, de panden zelf af breekt, zooals deze als voorwaarde heeft gesteld. De heer DESSING (r.k.) verklaart, dat dit vrijwel de laatste panden, zijn, die ge kocht moeten worden. Hij brengt dank aan den wethouder en dén dienst. Er is nu nog één eigenaar m®t drie‘ huizen, die gekocht moeten worden.Spr. hoopt, dat ook in dit geval c.nderhandelingen tot een goed einde zullen worden gebracht, wat hem mogelyk lijkt, en dat voor‘dit laatste geval'geen 1 onteigening zal noodig zijn. berekening toont aan, J jedeelte van de bevojb en tuinbouw leeft en7 ang hebben bij een g™ ken in den tuinbouw j rk. Daarom moeten fe vorige jaren hersteld» een steun aan den ty l dén kostprijs worden niet gebeurt, dan vom tampen, dat na één of n ■sche Nederlandsche tui; en ineen zinkt. ?elaas in mineur hield ischoten uit Boskoop, t irag van 6 millioentn, t ij millioen terugliep,! eerst zijn grenzen sloot i. plan is zulks in de nat ioen. vorstperiode heeft Bosko ischaad en de 800 Boska ‘s kunnen niets meer j akte reserves en opwekkende tocht we) hebben door het Zuid-J idersdistrict, doch wij 1» constateeren, dat de tui kers hun uiterste krach 1 revanche te nemen op en kostprijs aan den ta Ie regeering. De m socialen steun, maar steun, omdat hij een int van ons land moet! oorlog, waarin beide landen betrokken zijn, alle strijdkrachten van Groot-Br 11- tannië ter beschikking zoudeArtaan van Frankrijk, zooals allp strijdkrachten van Frankrijk ter beschikking staan van Groot-Brittannië. Dit, aldus Chamberlain, is in volledige overeenstemming met de opvattingen der Britsche regeering. Het is ónmogelijk alle hypothetische gevallen, welke zich zouden, kunnen voordoen, in bijzonder heden na te gaan, doch Ik voel mij ver plicht duidelijk in rfbt licht te stellen, 4at de solidariteit Van belangen, waar door Frankrijk en Groot-Brittannië met elkaar verbonden zijn, zoodanig is, dat iedere bedreiging van vitale belangen van Frankrijk, van welke zijde zij ook moge komeji, onmiddellijkevnedewerking van dit land moet uitlokken\^Luide toe- juichlM^i). - Eerste indruk in Frankrijk. I Zoodra deze ilei^laring in de wandel- gangefl^van de Fransche Kamer bekend 1 was geworden, werd zij met levendige voldoening besproken. De woorden van 0en Brltschcn premier worden be schouwd als een zeer duidelijk antwoord op de artikelen in de Italiaansche pers van de laatste dagen, waarin do» sóffem- rlteit tusschen Engeland en Frankrijk in twijfel werd getrokken. Men is het er over eens, dat de woorden van Cham- riten, evenals die van Roosevelt, wel- rWataneene beteekenis niet gedemen- ircriS7 een doeltreffende bijdrage vor men voor de vredespolitiek der groote demoa^hfen. Verwachting voor het geheéle land: Zwakke tot matigen Zuidelijken tot Zuid- westelyken wind; helder tot licht bewolkt; later in hét Westen wellicht toenemende be wolking; droog weer; weinig verandering in temperatuur; des nachts lich<fc vorst tot temperatuur om het vriespunt. (iOLIlOE UHKAM. Van het bestuur der 1 crale Gouda een verzoek oTr tot verkoop van het v.m. Oude niet aan te nemen. ..Van het bestuur der ibuurtvereeniging ijbendracht”, Hoogstraat en Kleiweg een telegrafische adhaesiebetuiging aan het adres der Middenstands-Centrale. Van de Sigarenwinkeliersvereeniging „Gouda en omstreken” een telegram om net voorstel van B. en W. tot verkoop van het Ouda/ Vrouwenhuis niet aan te nemen. Van de afdeeling Haastrecht van de R.K. Mitlfienstandsvereeniging „De Hanze” als- voren. Van de afdeeling Gouda* en G(eyucfiten omtrent EngelschFrans&ie pogingen in deze richting. ReuterApeldt, dat de Britsche regee ring stappen onderneemt om een eineje te maken aan noodeloos bloedvergieten in Spanje, zulks in nmiwe samenwerking met de Fransche regeering. Hoewel deze mededeeling van gezaghebbende zijde te ixjnden is vernomen, ik geen officieele inlichting te verkrijgen over den aard dezer stappen, doch verklaard wordt, dat pogingen worden gedaan met beide zij den na,uw contact te onderhouden. Volgens de laatste te Londen ontvan gen berichten heeft de SpaaMche regee ring het Spaansche grondgebied verlaten Het is, onbekend, wa^r zij zich thans op houdt.’ Het is zelfs onbekend of de leden der’ Spaansche regeering bij elkander zijn of niet. Het doel van het contact met beide partijen,Is, naar verklaard wordt, de mogelijkheid te bezien bloed vergieten te voorkomen, hetgeen in ieder /eyél mogelijk is. 4 pet verluidt, dat de Britsche regee ring fclch’ gewend hepft tot de Spaansche regeering met betrekking tot een bemid deling, doch hoewel geen formeele nota aan Franco is gezonden, is een Voorstel, toü dat doel door dé nationalistische autoriteiten verworpen. Amerika doet niet mee. Iii1 antwoord op aen desbetreffende vraag heeft naar Reuter uit New- York seint staatssecretaris Cordell Huil', tegenover de pers verklaard, dat de Veneënigde Staten niet betrokken zijn bij de Fransch—Britsche pogingen tot bemiddeling in den Spaanschen oorlog, ;ctor van het Stedelijk Gym- ?>slag over 1938. isgeving aangenomen. tébesturen Van Bergen Noordwykerhout, Roer mond, Soest, Haastrfecht, Edam, Heer, Rot- ceffiam, Delfzijl, Boskoop en Bodegraven declaraties ex~artik.e| 101 jo, artikel 104 der Lager Onderwijswétl 1920 over 1935, 1936 en/of 1937. Mistier, de voorzitter van de Kamer commissie van buitenlandsche zaken, zeide hedenavond„De woorden van den Brltschen premier komen te rechter lijd als een belangrijke aanvulling van de van een afgevaardigde 1 vredespogingen, die de twee regoeringen in gemeenschappelijk overleg onderno- de voorzitter van de senaatscommissie voor buiten- landsche zaken, verklaarde: „Ik kan de ontvaren, luidde dat in geval van eeh i verklaringen yan een zoo bezadigd en oorlog, waarin beide landen betrokken zoo doorzichtig staatsman als Chamber- zijn, alle strijdkrachten van Groot-Brit- I lain, die zoo oprecht naar den, vrede in ---j Europa streeft, slechts goedkeuren”. Idem. Het voorstel tot verklaring ex-artikel 36, 4e lid der Woningwet, dat een herziening van het uitbreidingsplan voor het noordelijk en oWelijk deel der gemeente in voorbereiding is. Idem. Het voorstel tot het inbrengen van gronden in het grondbedrijf. - Den. heer VAN WIJK (a.r.) verwondert het, dat men dezeh grond, het voormalig .terrein van de voetbalvereeniging „Gouda” laan den Gra'af Florisweg, in het grondbe drijf gaat inbrengen, hoewel deze grond nog niet bouwrijp is. Hij acht hpt beter den grond tot zoolang buiten het grondbediijf te houden. De heer H. VAN SOEST (s.d.) merkt op, dat er gronden zyn, waarop winsten ge maakt zijn en^gronden, die verliezen hebben opgeleverd. Daar men 'allfes doyeen moet nemen, heeft spr. er geen bezwaar tegen den grond iri het grondbedrijf te brengen, daar de grond toch direct voor bebouwing in aanmerking komt. Wethouder DE WITT WIJNEN (lib.) juicht een gezonde politiek ten opzichte van het grondbedrijf toe, mm men moet niet overdrijven. Het voorstel Wprdt gedaan oin de rente en aflossing, welke nu op den gewonen dienst drukken, ten laste van het grondbedrijf te brengen, omdat indertijd is bepaald, dat kosten van het in orde brengen van d™peelterreinen later zouden terugkomen bij' Hen verkQop als bouwgrond? Spr. meent, dat de grond spoedig verkocht zal worden. Hij acht het van groot belang, dat'de bewuste stadswijk spoedig ontsloten wordt en hij verwacht, dat dit in het ko utende jaar kan geschieden. v Het voorstal wordt zonder stemming Het voorstel betreffende.de uitvoering van onderhoudswerken in hei Raad- huis. l De heer VAN WUK (a.r.) vraagt of de vernieuwing vaneen parketvloer en do wa'ndbekleeding in We burgemeestri-skamor zal worden aanj>este«d. De heer DESSING (r.k.) juicht het voor stel toe, omdat dit ten goede komt aan do. restauratie van het» stadhuis in den vorm, zooals het vroeger is geweept. Hij vraagt of de restauratie thans met kracht zal worden doorgezet. Wethouder POLET (a.r.) antwoordt, dat de normale wijze is, dat het werk,ender- handsch aanbesteed wordt. Het is echter mogelijk, dat in dit geval, gezien het spe ciale karakter van liet werk, de heus tot van den Ned. Bond van caféhouders, restau-^ ranthouders en slijters alsvoren. Al deze adressen te behandelen bij het betreffend punt van de agenda. De VOORZITTER verklaart, dat geen telegram isingekomen van den bond van olifanthouders, waarin de vreCs wordt uit gesproken, dat olifanten zullen worden ver kocht. Hij deelt voorts mede, dat de heer Begeer schriftelijk vragei^ar steld, welke a^EraL Ktering aan de AAN DE ORDE: ^H«t voorstel tot benoeming van een Directed van Gemeentewerken. Benoemd wordt ir. L. Sollewijn Gelpke c.i., ingenieur bij en plaatsvervangend di recteur van den dienst van publieke wer ken te Hilversum, nummer één der voor dracht, met 14 stemmen. Op nummer drie f der voordracht, ir. M. Westering c.i., direc teur van gerygentewerken en bouw- en wo- ningtoezichiM^Hoorn, worden zes stemmen uitgebracht.™ I *Het voorstek tot benoeming^ van een j leeraar aan de Handelsavondschool. Op verzoek van den heer Van Triet (ë.g. die eenige' vragen wil stellen, gaat de raad in geheime zitting. Na^ 25 miauten worden de deuren Ijei'- Beaamd wordt.de hper H. A. Jongeboer te Gouda, tijd^lijk leeraar aan de Handels avondschool, nuujmer twee der. voordracht, met 15 stemmen. Op nummer één, den heel J. Jonker te Gouda, hoofd der Prinses Ju- 321 550 848 x- .2,7 1169 1217 113 1618 1665 180J 1810 2238 23fi8 nn 2603 2661 2o4ö 2880 24 3054 3115 ,n" ^J332 3379 J724 3837 07 4155 4198 69 4523 4555 39 4744 474J 78 5001 5029 24 5181 5202' 67 5271 5291 51 5520 5555 67 '5675 5681 2ft. 5941 5969 16) 6266 6278 QSf 0480 6482 5G 65G7 6583 57 6803 - 6852 89 7006 7068 35 7224 723 i 63 7465 74(11 7871 7892 28 8136 81&Ö 06 8413 8481 90 8725 8730 57 8918 -»8923 96 9102 9108 56 9401 9461 0Ö- 9691 9712 )2 1Ö058 10063 50 1 0374-10471 )0 10720 10735 75 10984 10995 38'11392 11440 ’8 11744'11746 )1 12107 12149 123>4 12365 tl 12639 12662 )3 12905 13028 >4 13335 X3445 »0 13795 13837 ;1 14018 14032 - !7 14253 1427,1 73 14607 14636 77 14990 15010 13 15272 15315 15 15544 15594 )9 15817 15889 55 16271 16365 10 1 6499 16504 10 17007 17020 12 17343 17400 J4 17827 J.7891 10 18206 18266 12 18714 18719 19 18953 18955 18 19092 19111 >7 19390 19434 '0 19577 19691 12 19869 WflOO' 12 20176 20178 1 20528 20636 14 20712 20720 6682 nï. prert- Sous Salève in Wethouder POLET (a.r.) antwoordt den heer Middelweerd, dat ook B. en W. het in het algemeen niet gevfenscht achten, dal de eigenaar zelf de huizen afbreekt. In dit geval heeft de baldadige jeugd de panden al zoo goed als afgebroken. Wat de opmer king van den heer Dessing over de laatste panden betreft, verklaart spr., dat het niet zoo gemakkelijk zal zyn, als wordt gedacht, deze te verkrijgen, wat niet wegneemt, dat B. en W. bereid zijn onderhandelingen te voeren. D.e heer MIDDELWEERD (r.k.) preci seert zyn vraag öf de voorwaarde van de eigenaar wel aanvaardbaar is voor de ge meente. Wethouder POLET (a.r.) antwoordt, dal maatregelen genomen zullen worden om te voorkomen dat afbraak van'eventueel met onrein besmette panden naar elders Z4I worden overgebracht. Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Het voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de De Genestetstraat, aan den heer J. v. d. Velden. Het voorstel wordt zonder discussie zonder stemming aangenomen. Het voorstel tot verkoop van gerio- leerden grond gedeelte van de ge dempte Jan Verzwollewetering aan den heer C. A. M. Sprujjt. Idem. (De heer Sprayt begeeft zjch tij dens de behandeling van dit voorstel buiten d<wraadzaal Het voorstal tot verhuur van de woning Gouwe no. 167 aan Mevr. G. H. Phi lippi éfi den heer Chr. de Borst. Idem. Het voorstel tot verpachting van tuin grond aan de Volkstulnvereeniging 1 „Het Westen” e.a. 48 17!f82 17624 525 61 8^ 714 103 ,1444 1491 2107 2141 311 3078 3201 )46 4131 4229 547 5042 5370 108 6199 6201 179 6880 6901 303 7743' 8067 549 8889 8898 >05 9652- 9657 370 1*347 10365 549 11024 11167 <48 11856 11862 301 12366 12633 )19 13029 13212 ItO 1388!» 13902 63 14523 14542 >99’ 15754 15793 566 16351 16563 108 17380 17394 563 18907 18918 >68 19715 1972'» 159 20428 20495 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring)' 1—5 regels 1J0, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Uefdadjgheids-advertentiën de helft den prijs. INGEZONDEN MBDEDEELINGBN: 1—4 regels 2.261 elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren. Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b« contract tot zeer gereduceerde^ prijs Groote letters en randen worden berekend naaf plaatsruimte. De gemeenteraad iswisteravond in open bare vergadering bijeeik geweest. Voorzitter burgemeester dr. K. F. O. James, ^cretaris de heerX^J. van As, loco-secrRaris. Afwezig mevr. J. N. van Dantzig-AlelleSs (s.d.) wegens ongesteldheid. De VOORZITTER opent jce 7.35 uur d? vergadering en spreekt hierna een Nieuw jaarsrede uit, welke men elders in dit num mer afgedrakt vindt. De notulen der vergaderingen van 29 November, 2 en 28 December 1938 worden gearresteerd. MEDEDEELINGEN. Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede: dat Ged.* Staten hebben medegedeeld de goedkeuring van het raadsbesluit tot Let Koopen van grond voor den aanleg van de Joubertstraat en de Pieter Maritzstraat van de Gebr. IJsselstein. y alsvoren dat zy voor kennisgeving heb ben aangjgjynnen in verband met het be paalde in artikel 52, -juncto artikel 54 der Woningwet, de mededeeling van het raads besluit, betreffende de sarteering van de B oomgaardstraat. Alsvokpn de goedkeuring van het raads besluit totwijziging der rentevergoeding v(/or de gemeentelijke Spaarbank. alsvoren de goedkeuring van de raadsbe sluiten tot verkoêp van grond aan den Ko ninginneweg aan de fa. Nieüwveld Co. en aan de De Genestetstraat aan de heeren J. Baas en J. P. Bakker, >>t verhuur van .het gebouwencomplex aan de Lazarassteeg aan de fa. J. G. de Jong en totaankoop van grond van de Wed. van Es-vaS der Schaaf. alsvoren de goedkeuring van het raads besluit tot verhuur yan lokalen der v.m. kazerne. dat de Voorzitter van het College van^ Ged. Staten heeft medegedeeld een> af schrift^ van' het Kon. besluit tot goefficeu- ring van het raadsbesluit tot vaststelling eener verordening op de heffing van Be- smettelyke Ziektengelden in de gemeente Gouda. Z* een afschrift van het Kón. besluit hou dende goedkeuring van het raadsbesluit tot onteigening in het beteng der volkshuis^ vesting van een perce^^i^de Spoorweg- straat. een afschrift van het Kon. besluit, lot verlenging der concessie tot tolheffing op Jiet Amsterdamsche en Goudsche Rijpad uitérlyk ^ot 31 December 1939. “I de vragen gesteld d$or de leden van den Raad, de heeren J. S. van Soést en II. Maaskant, betreffende de aanbesteding van den aanleg der nieuwe algemeene begraaf plaats, met de daarop door hun College ge geven antwoorden. De heer MAASKANT (s.d.) verklaart, dat hij over de»e aangelegenheid *og wel eens persoonlijk met den wethouder zal spreken. Spr. wil voorts eenige opmerkin gen maken over het Zaterdag door hem ontvangen antwoord op zyn vragen van 5 October j.l. betreffende de Jjediening van het veerpontje. De VOORZITTER merkt op, dat de aan- ^gljage.nheid van het pontje buiten de agen da olngaat en dat hierover geen ^discussie kan borden gevoerd. De heer Maaskant zal schriftelyk vragen aan B. Ai W. moeten stellen of een interpellatie aanvragen. De heer MAASKANT (s.d.) zal zifh over door hem te volgen weg nader beraden. dat Ged. Staten hebböp medegedeeld de goedkeuring van heiraadsbeslui^. tot wij ziging der begrootingf dienst 1938. alsvoren de goedkeuring krachtens arti kel 20 der Armenwet, van het raadsbesluit tot vaststelling van een reglement voor het 1Rii^ïfins „Huite Julianay \/Al déze mededeelingen'worden voor ken- nisgeving adngenomen, 1 Europa streeft, slechts goedkeuren”. Officieele kringen te Rome weige ren commentaar te geven. De verklaring, die Chamberlairf In het Lagerhuis heeft afgelegd, is, zoo meldt Reuter uit Rome, een groote verrassing gebleken voor Italiaansche politieke kringen, die haar beschouwen als een duidelijker omlijnde uitdrukking van de eenheid van belangen tusschen Groot- Brittannië en Frankrijk, dafl eenlg Brïtsch premier ooit ievoren heeft ge- ^rven. In bepaalMc kringen wordt betoogd, ^dat de verklaring gelijkwaardig is aan een aankondiging van een militair bond genootschap, even bindend als dat, het welk door Hitler tusschen Duitschland en Italië is afgekondlgd. In feite zijn vele politieke waarnemers van oordeel, dat de verklaring den bodem inslaat van het geloof, dat steeds in Italië heeft bestaan,, nl. dat nooit een toezegging van mili tairen, steun door Groot-Brittannië aan Frankrijk is gegeven Officieele kringen weigeren eenig com mentaar te geven. Zij verklaren slechts, dat Italië’s natuurlijke aspiraties de. ■vitale belangen van geen enkel land be- dreigen. Het groote publiek wist heden avond nog niets van hetgeen Chamber- lain gezegd heeft, aangezien het eenige djfrftblad, dat zijn verklaring tot dusver gepubliceerd, de „Ossevatore Ro jano”, het orgaan van het vaticaan is. Zesduizend soldaten per uur trekken 1 Frankrijk binnen. I Aza«a aan Zwitsersche grens. Ült Perpignan wordt het vertrek van Negrin naar de centrale zone van Spanje tege'ngesproken. Overigens meent men te weten, dat een bespreking zou worden gehouden ‘met den ambassadeur van Frankrijk, den gezant van Groot-Brit- tannlë, Negrin en Del Vayo. Volgens Rfeuter heeft de Britsche ge- ïant bij de republikeinsche Spaansche ®tevenson, ontkend, dat Ne- SiiQ hem verzocht zou hebben, vredes voorwaarden in orde" te makeh. Volgens Reuter verluia&e te Perpignan keerd Haar CataJ3rjë 13 Ook wordt vernomen dat Azana injhet «eneim sedert verscheidene friaanafcn neen gewerkt aan pogingen om vrede te 4 i muiten. t UJt Genève meldt Reute> dat jent Azana te CpUonges „v e Zwitsersche grens is waar een bxo «n zijn zwager Rivas Cherif, den vi C Qg^veSpaanscl.len consul-gen er ^.a^ m>HUTgos meldt> dat de rechtsche Pen La Bisb^l tusschen -Gerona j gelegen, dat sinds gisteravo/ °^n«eld, hebben .beafet. f «J hebben ook Calonae, t(!? PaIam°8> genomen. In anddre sec- 1 (iPnen Van Catalaansche front, wor- steeds vorderingen gemaakt. De de rePubHek Anorra werd Ur J tereikt, nadat gisteren Seo de urgel was genomen tJÏUnorêen tr°kken de republikeinsche in!?11 blJ' U Perthus Frankrijk binnen tempo van 6^00 man per uur. ZIJ a^e soorten uniformen en had- vnnJÏÏLdels kleedingstukken en, andere vM?eTpein biJ ztch. Ofschoon zij zeer d!n ?Lwaren- z« ordelijk aan lntAr^eCh.l?kant van den weg naar, de tX?vZieln ~aamd<^ In totaal zouden creeds 36.000 v de grens zijn gekomen. aangenomen. lianaschool, wordej 5 stemmen uitgébracht. Hof vZM\vofiil fnf nnnltnOn VAn PPnilXC 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1