NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Mussolini zou zjjn belofte herhalen. de fransche senaat bijeen. Ter bespreking van de buitenlandsche politiek. De Koningin naar Brussel in Mei a.s. Geen geld voor verlaging der leerlingenschaal. Nederland en het vraagstuk der koloniën. Palestijnsche Conferentie geopend. No. Woensdag 8 Februari 193977e Jaargang -w ~f - Dit blad^erschünt^agelüwpehalve Zon- en Feestdagen Bij een gevatte koude. «wL ,>n'8tand,8il,ed,)n wordt ar zoeken, we al maan- prljs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 21 BINNENLAND. onze M Wat beteekent volledige zege van Franco? naar van Autonomistenleider in den Elzas gearresteerd. „l'Intranslgeant” meldt uit Straatsburg dat dr. Kart Roos, lid van den gemeen teraad van Straatsburg en een der lei der der Elzasser autonomistische partij, gearresteerd Is en te Nancy ingesloten, na een langdurig onderzoek der speciale politie te Straatsburg, die een aantal compromltteerende documenten in beslag heeft genomen. Volgens het blad zou Roos beschuldigd worden van handelingen tegen de vei ligheid van den staat ten gunste van een vreemde mogendheid. Hij Is ter be schikking gesteld van de militaire recht bank te Nancy. Zijn arrestatie heeft te Straatsburg groote beroering gewekt. MIe wmen ff! 'Meren, die zich zelf vol- en bedenke- Frankrijk gevluchte be- van het republikeinsche en on- lugcx uuuv. behandeld. blijken kaliber 5 te zapendeskundlgo Kool d had. Er zijn onge- één patroon. en zegt nog op een isldent, dat de moge- teft, dat de veldwach- gebloed, wanneer hij onden Over den af, hoten moet zijn, heelt ®i z jft er bij, dat de af- ven meter moet wor- oogenblikkelijke verlaging van de leer- lingenschaal aandringen, als regel in gebreke blijven om aan te toonen, op welke wijze de middelen daarvoor kun nen worden gevonden. En indien al eens een middel wordt aangegeven, blijkt bij onderzoek, dat, zoo het denkbeeld niet al reeds om andere redenen moet wor den afgewezen, de aangegeven gedachte slechts een fractie oplevert van het be- noodigde bedrag. De minister Is er zich ten volle van bewust, dat hij voor den tegenwoordlgen toestand verantwoordelijkheid draagt Hij wenscht zich aan deze verantwoor delijkheid zeker niet te onttrekken. Indien hij er op heeft gewezen, dat ten deze kabinetspolitlek wordt gevoerd, is dit natuurlijk geenszins geschied om zijn eigen verantwoordelijkheid ook maar iets te verkleinen. De onderstelling van het tegendeel is even ongerijmd als on gemotiveerd. De minister merkt op, dat hij reeds een tusschenweg heeft ingeslagen, na melijk door een rulmeré toepassing te geven aan artikel 56, 2e lid, der Lager Onderwijswet 1920 Door het inslaan van dezen weg worden excessen voorkomen. Invoering van de 40-schaal zou voor het gewoon lager onderwijs een aantal van ruim 3000 onderwijzers verelschen, hetgeen bij een gemiddeld salaris van 2176 plus 4j procent aan pensioensbij dragen in de toekomst een uitgave van rond 7 millloen zou vorderen. Deze verhooging'* van uitgaven alleen reeds maakt, dat aan de invoering van deze schaal niet kan worden gedacht en dat de vermelding van de bedoelde ge dachte niet past in een verband, waarin van een „tusschenweg” gesproken wordt. Tot zijn leedwezen Is het den minister op dit oogenbllk nog niet n®gelijk nade re mededeelingen te doen omtrent de in voorbereiding zijnde regeling voor jonge onderwijzers. Hij vertrouwt, dat binnen niet al te langen tijd voorstellen te dezer zake aan de Staten-Generaal kunnen worden voorgelegd. Het is den minister uiteraard bekend; dat door particulieren zeer aanzienlijke bedragen zijn bijeengebracht om aan de werklooze onderwijzers voor het verrich ten van arbeid in de school eenige finan cieele vergoeding te kunnen geven. De minister heeft voor deze offervaardig heid groote waardeering. Met de vraag, of de herziening van de leerlingenschaal thans kan bekostigd worden, heeft dit onderwerp echter niets uit te staan. De minister Is van oordeel, dat de toe passing van artikel 56, tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920 practisch nfet mag lelden tot de Invoering van een nieuwe leerlingenschaal. Met beslistheid moet hij de opmerking van de hand wijzen, dat bij de ruimere toepassing van genoemd wetsartikel niet steeds de noodige gelijkmatigheid wordt in. acht genomen Openbaar en bijzonder lager onderwijs worden op gelijke wijze iIn dat geval zou het t den veldwachter in fd getroffen zou heb- iljnlijk doodelijk zijn, de vooruitzichten op weinig positiefs zeg. voldoende verbinding .1 de deelen van het kans, dat het op den orde zou komen, zou loten willen achten, rkt op, dat hij het ge- t heeft gehouden, toen achter werd aangeroe- alen Is toen per onge daan. aarover nog eens ge let mogelijk te achteh het geweer voor den ft. momen door mr. J. C In zijn nader requisi- i nog gehouden getui gen aanleiding geeft rengen in de elschen. jert derhalve bij zijn gevangenisstraf tegen )oglng tot doodslag op er v. d. Hoef en van straf tegen W H. ter- htlgheld daaraan. epaalde de uitspraak Volgens de Belgische bladen van gisteravond zal Koningin Wilhelmina Haar bezoek aan Brussel tusscl en 28 Mei brengen. 40-schaal zou 7 ntillioen vorderen. Minister wenscht zich niet te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. BIJ de behandeling van de ontwerp- begrooting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de minister eeni ge malen te kennen gegeven hoezeer hij het betreurt, dat het hem niet mogelijk is een voorstel tot verlaging van de leer lingenschaal te doen Over de groote wenschelijkheid van verlaging dier schaal bestaat er tusschen den minister naai’ hij thans in antwoord op het V.V. der Eerste Kamer verklaart en wien ook geen verschil van meening. De minister heeft dit reeds bij herhaling gezegd, w Slechts omtrent de financieele mogelijk- heid van verlaging der schaal in de hui- w dlge budgetaire omstandigheden bestaat verschil van inzicht. Het valt daarbij op, dat zij, die op Odm bureaux xijn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie en Redactie Telef Intort f745. Postrekening 4&4OO. baseerd op Italiaanse h perscommentaar, te Rome instemming. Hoewel geen officieele démenti te vei- wachten is op het Zondag van de hand van Gayda in de „Voce d’Italia” verschenen ar tikel, dat de Italianen zich niet zullen te rugtrekken aleer Franco een volledige mi litaire en politieke overwinning zal hebbe” behaald, wordt er de nadruk op gevestigd, cat de bladen de openbare meening weer geven en niet noodzakelijkerwijs het offi cieele standpunt. De verklaringen van Chamberlain van gisteren over het Fransch-Britsche mili taire bondgenootschap hebben te Rome geenerlei verrassing gewekt, aldus schrijft de „Giornale d’Italia”, aangezien niemand in Italië ooit er aan getwijfeld heeft, dat in geval van een oorlog Groot-Brittanniö aan den kant van Frankryk zou staan. Het gaat er alleen om, aldus voegt het blad hier ?an toe, of de huidige Britsche regeering haar goedkeuring geeft aan de onverzoen- lyke en sectarische politiek van Frankrijk tegen Italië en Duitschland en de eischen dezer landen, welke politiek in strijd lijkt te zijn met de politiek van vrede door on oerhandelingen, zooalf? die door Chamber, lain wordt bepleit. De Fransche politiek kan overigens aanleiding geven tot open lijke internationale conflicten. Afstand van eenig grondgebied, hoe klein ook, acht de regeering zelfs niet discutabel. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de Indische Begroo- ting zegt minister Welter o.a.: Den leden, die voor Indië nog krachtiger door de le- geering weersproken hadden willen zien de geruchten nopens een internationale confe rentie tot herverkaveling van koloniaal g’- bied, wordt er op gewezen, dat buiten de door hen aangehaalde, aan duidelijkheid niet te wenschen overlatende, ontkenning van de juistheid dier geruchten in de Me morie van Antwoord op de Alg^meene Be schouwingen betreffende de Rijksbegroo- ting, de Indische regeering nog op vragen van het lid van den Volksraad, den heer Coetardjo, welke blijkens inhoud en toe lichting berustten op de veronderstelling als zoude reden bestaan tot „ongerusthe;*! omtrent de gevolgen van de t^cente beslis singen in de internationale politiek voor het lot van Nederlandsch-Indië", heeft ge antwoord, dat voor bedoelde ongerustheid geen grond hoegenaamd aanwezig was. Zij het ten overvloede, wil de Minis ter daaraan nog toevoegen, dat afstand van eenig tot het grondgebied van hot Koninkrijk behoorend deel, hoe klein ook, door de regeering zelfs niet discu tabel wordt geacht. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor de kuststrook: Nevelig tot zwaar bewolkt; geen regen van beteekenJs, zelfde temperatuur, meest matige zuld- westelijke tot zuidelijken wind. Voor het binnenland: Mistig of nevelig tot gedeeltelijk bewolkt; geen regen van beteekenis; iets zachter des nachts; over dag dezelfde temperatuur; matigen zuldweetelijken tot zuidelijken wind. Chamberlain spreekt welkomstwoord. Te Londen is gisteren de Palestynscne conferentie geopend. In zijn welkomst woord tot de Arabische gedelegeerden zei- de minister-president Chamberlain, dat hun tegenwoordigheid de erkenning inhoud van de gemeenschap van belangen en gevoelens, die voor de Arabische wereld karakteristiek z|jn, en naar hij zeide te vertrouwen, ook beschouwd mag worden als het bewijs, dat zij dQ banden van vriendschap, die hen reeds zoo lang met het Britsche volk ver- eenigd hebben, wenschen te handhaven en te versterken. Chamberlain zeide, hoezeer de Britsche regeering de ongelukkige gebeurtenissen in Palestina betreurt en gaf uiting aan dc vurige hoop, dat vrede en welvaart weldra hersteld zullen zijn. Het vraagstuk is moeilijk en is soms wel onoplosbaar g° noemd, aldus de premier, doch hoe groover de moeilijkheid, des te meer ben ik over tuigd van het gewicht van persoonlijk con tact tusschen mannen van invloed. Als de staatsman zich geplaatst ziet tegenover dat, wat een impase kan schijnen, is het 60 U DSCIIE OJUlAVr. ABONNEMBIT^PRIJS: per kw«rU>l 2.25, per week 17 cent, overal waar de beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj osw agenten en loopejra, den boekhandel en de postkantooren. ADVERTENTIEPRIJS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 Wgeifl 1.80, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadighelds-advertentibn de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel moer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gersduceerden waarde, n.l., het moet sterk zijn... want men moet zich niet vergissen; diplomatieke onderhandelingen kunnen slechts de ener gieën in het spel brengen, die het land ont wikkelt”. Het uur voor den heldhaftigen arbeid is thans gekomen. Frankrijk gaat trou wens weer aan het iyerk. Zonder twijfel houdt de toekomst nog nieuwe moeilijk heden in. De regeering zal er naar streven ze op te losgen door toepassing van heel haar koelbloedigheid, heel haar moed. Daartoe rekpnt zij op dc hulp van het Fransche volk, dat zijn kalmte heeft behouden, zelfs in de ernstigste uren en dat begrijpt, dat het lot van het land op het spel staat. De regeering heeft dan cok het recht, zoo besloot spreker, te vragen, dat allo nationale krachten zich om haar hpen scharen. De zitting van den senaat werd opgehe ven, na met 200 stemr?».; tegen 16 een motie van vertrouwen te hebben tangeno- men. De motie luidde als volgt: De senaat hecht goedkeuring aan de verklaringen der regeering, stelt vertrou wen in haar waakzaamheid voor de hand having van de integriteit van het rijk en de veiligheid onzer imperiale wegen, be vestigt de voortduring van de traditionele politiek van Frankrijk ter verzekering van de ontwikkeling van dep vrede in een sta biel en ordeRjk Europa en gaat over tot de nrde van den dag. J'*”1111'™. F^krijk het - - 6 Spanje nooit anders dan een verzoening toegewenscht van ijn °P den grond van het gemeenschap- Jegens de Spaansche dia sen beroep deden op de men- Met Mijnhardtjes steeds vlugge resultaten Doos 30 en 50 ct schelljke solidariteit heeft het bewijs ge geven van een edelmoedigheid, die naar ik meen, weergaloos is en waarvoor de repu blikeinsche regeering gisteren haar leven dige erkentelijkheid tot uitdrukking heeft gebracht. Voorwaarde voor een duurzanien vrede. Bonnet is van meening, „dat de vred- slechts een werkelijkheid zal worden in de mate, waarin Europa een betere economi sche organisatie zal hervinden dan die, wel ke thans onbekwaam blykt om verbetering te brengen in den nood der volkeren. Roo sevelt heeft kortelings gesproken over de noodzakelijkheid van een verlevendigin.» van den wereldhandel en een beperking der bewapeningen. Dat zijn twee categorieën van problemen, die de regeeringen wel den een of anderen dag zullen moeten aansnyden, wanneer zij niet naar het bankroet geleid willen worden en naar den oorlog en misschien naar bei de tegelijkertijd. Frankryk in ieder geval is bereid om deze besprekingen te voeren”. Bonnet ging hierna over tot het laatste deel van zUn redevoering: „Of het er nu om gaat voor Frankrijk oorlog te voeren of den yrede-te handhaven, zijn erfdeel ti verdedigen of zijn hooge humane zending te vervullen, er is één essentieele voor- Belangrijke rede van Bonnet. T)e Fransche Senaat is gisteren overg e gaan tot de debatten over de buiten- landiche politiek. Th antwoord op verschillende sprekeis heeft Bonnet een rede uitgesproken, waar in hy zeide in het licht van de kortelings in het buitenland uitgesproken redevoerin gen duidelijk de doeleinden te willen proci- seeren van de Fransche politiek, benevens de middelen van actie, waarmede de diplo- matie ze nastreeft. S. „De nagestreefde doeleinden zyn een voudig. Wij willen in de allereerste plaats ons gebied en ons ryk beveiligen. Wa* Fransche arbeid en Fransch bloed hebben opgebouwd zal Fransche moed weten te verdedigen. Wjj hebben een erfenis ontvan gen van onze voorgangers. Wy wilden die ongeschonden aan onze nakomelingen nihten. Daarover bestaat geen enkele twy fel, geen enkele schaduw, geen enkele on- eenigheid tusschen Franschen. Maar Frankrijk kan zyn diplomatieke actie niet beperken tot de grenzeh van zyn gebied en zjjn ryk. Het kan niet afzien van zijn gewettigden invloed in. andere deelen der wereld, noch zich zjjn rol als groote mo gendheid laten voorschrijven. Zeker, Frank rijk begrijpt, dat de natuur der dingen, de samenwerking van aardrijkskunde en gp- schiedenis voor ieder volk speciale invloed- xönes aangeven. Maar het heeft voor zyn eigen rekening op alle vastelanden belan-Z gen en vriendschappen te verdedigen. Het houdt bij zijn betrekkingen met'.na burige regeeringen geen rekening met haar politieke structuur of haar doctrinaire voorkomen. Wy hebben, zoo zeide Bonnet in het ver loop zijner rede, geen enkele poging ver waarloosd om ieder misverstand tusschen Jtalië en Frankrijk'uit den weg tc ruimer. Wij gelooven vast, dat de aard der din gen en de wenschen der volkeren zelf frankrijk en Italië tot vriendschap nooden. Wjj kunnen ons slechts een Italië foorstellen, dat een aanval zou plegen op Frankryk en er bestaat zeker geen Franschman, die er ooit aa0 gedacht hreft, dat zjjn vaderland tegen Italië een oorlog zou kunnen ontketenen van een weerzinwekkende impiëteit. Deze beide naties zyn met elkander verbon den door de drievoudige gemeenschap van taal, cultuur en vergoten bloed. En deze banden van vriendschap eischten van Frankrijk, dat het zich duidelijk uit- Rprak na de betoogingen in de Italiaansche kamer en de Italiaansche pers. Het Spaansche vraagstuk. zijn verklaring ten deze van 19 De tomber herhaald te hebben, besprak Bon- den burgeroorlog in Spanje. De regeering te Burgos, die in Septem- ber j-1. ‘ens haar neutraliteit in geval van oorlog ter kennis bracht door tusschen - *iaar vertegenwoordiger te Lon- *n, heeft openlijk verklaard en ons doen I ^*Fken’ dat zy nayverig d0 onafhankeljjk- W Spanje zou handhaven en geen ®n e>e buitenlandsche beslaglegging op “•""u aanvaarden. ^Keering te Rome heeft in haar ac re met Engeland verklaard, dat zy geen territoriaal of politiek doel nastreef- n het moederland van Spanje, noch op *•1. Pa*518ci’e eilanden, noch in de Spaan- Ktle koloniën. bib? 8 j}tte he€ft <ie Britsche regeering ben Wn nauwkeurige démarche heb- ondernomen op dit punt, ons doen w°- dat ,jj volledig solidair is met Frank- V8[Mk<>ring van de onafhankc «“•ld van Spanje. w“ ia «”>voudig, dat deze JP «mtingen worden nagekomen. Te Rome verluidt, jiat Mussolini eerlang ii. ondubbelzinnige bewoordingen de door hein aan Chamberlain gegeven verzekerin gen, dat de Italianen Spanje zullen verla ten, wanneer Franco de regeering van Ma drid zal hebben verslagen, zal herhalen. De „Giornale d’Italia” schrijft intus schen vandaag, dat de terugtrekking der Italiaansche vrijwilligers uit Spanje af hankelijk zal worden gesteld van de vol gende vmorwaarden 1. Volkomen demobilisatie en versprei ding der naar frankryk gevluchte troepen- afdeeling, die anders toch steeds een ge vaar zouden bljfven vpor het rechtsche Spanje. 2. De naar windhebbers van het Spanje moeten uit elkander fern schadelijk worden gemaakt. Him aanwezig heid in Frankryk schynt op geus het blad reeds zonderling Hik. 3. Onvoorwaardelijk^ capitulatie binnen en buiten de grenzen van Spanje. 4. Teruggave der geroofde en Frankryk overgebrachte schatten Spanje, die niet alleen een nationaal goed doch een oorlogsfonds vormen, zoontede d'» tertiggave van het goud der Spaansche nationale bank. „Zoolang niet is voldaan aan al deze voorwaarden,” aldus schrijft de „Giornale d’Italia”, „zal de overwinning van Franco niet volledig zyn. De beweging, waarvan Franco de leider is, wil het land een nieuw 'bewind, een nieuwe geestelijke sociale en politieke structuur geven. Dit kan alleen wanneer de overwinning definitief is. Voor deze overwinning hebben Italië en Duitsch land hun militaire en geestelijke solidariteit betoond aan Franco, nadat de l^üitenland- sche interventie ten gunste valt'het roode Spanje was aangetoond.” Volgens een bericht van hét D.N.B. neemt men te Rome aan, dat lord Perth bjj z|jn bezoek juin Ciano, wien hij de vraag stelde watlmet volledige zege van Franco werd bedoeld, een antwoord heeft gekregen, ^at in hoofdzaak over eenkomt met den uitleg, dien Gayda heeft gegeven in de „Giornale d’Italia”. Intusschen vindt volgens een bericht lan Reuter het antwoord, gisteren door Butler op een in het Lagerhuis gestelde vr^aag ge geven dat hij er de voorkeur aan geeft de verzekeringen van Mussolini tegenover Chamberlain te vertrouwen boven het ma ken van voorbarige gevolgtrekkingen, ge- zyn taak een compromis op den grondslag van rechtvaardigheid tot stand te brengen. Dat is de taak, waarvoor wü staan: zij ia moeilijk, maar gaat niet boven onze ver eende krachten. I^aat ons ons concontreeren op den tegenwoordlgen toestand en onze aandacht schenken aan alle belangrijke fei ten. In dien geest kunnen we het meest hopen op een regeling, op grond waarvan r et wederzydsche begrip kan groeien en de vrede in Palestina ten laatste verzekerd kan worden. Verwelkoming der Joodsche delegatie. Chamberlain heeft de Joodsche delega tie eveneens toegesproken. Hij bracht bijzondere hulde aan de tucht en de zelfbeheersching, die de Joodsche ge meenschap tijdens een periode van zeer groote moeilijkheden en gevaren in Pa lestina heeft getoond. Prins Mohammed Abdoel Moneim hepft uiting gegeven aan den dank der Arab’- sche gedelegeerden voor de ontvangst f,n verwelkoming. Hij zeide„Onze i^nwez'g- heid is het bewij% van onze vWndelijke gezindheid en onzen goeden wil”. In antwoord op de toespraak van minis ter-president Chamberlain heeft prof. Wein mann namens de Joodsche delegatie dank gebracht voor de vriéndelijke ontvangst.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1