CHERIJ Beuvvt ers 5 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen thandelen bij: water o zacht :l. )p PARIJS ZOEKT EEN REGELING MET FRANCO. Zal Azana aftreden of Negrin Japansch vlootbouw- program afgekogdigd. Bntsch schip in zinkenden toestand. FE MODELLEN. 50, 12.00 en 16.00. L TELEF. 3328. wwr de A - Telefoon 2084 I Barcelona te Le Perthus aangekomen. Hij Hij betoonde zich zeer kleedt, is onlangs in het Huis van Afge- He Uw taak laarvoor bo eren in een rant uit Uw daarom in tonnen IWitilatand meent dat de vijandelijkheden bin- --„.I worden gestaakt. den president den. Uit Genève meldt T’ per sneltrein naar Parijs is schikking willen stellen om den Joden in hun geheel (rond 15 millioen personen) tot (waarvan wy melding maakten) nopens een aanstaande reis van Schacht naar de’ lan den van Z.O. Europa. mliede Boek de plaatsing ■rvaat. ■1 gen gelegenheid zou bieden te bereiken, dat zij althans voor eenigen tijd in ons land zouden kunnen verblijven, uiteraard nieuwe pogingen tot onregelmatige bin nenkomst van vluchtelingen in de hand werken en de georganiseerde hulpveriee- ning, die in meer dan één opzicht heil zaam heeft gewerkt, ontwrichten. «Met betrekking tot de wijze van uit voering, zooals die verder in de vraag punten ter sprake is gebfacht, ziet de Minister zich genoodzaakt tot zijn leed- zou slechts 32 mijl van het in nood ver- keerende vaartuig verwijderd zijn, doch kan het wegens de zware zee niet bereiken. Evenwel wordt gemeld, dat in Halifax een bericht is opgevangen volgens hetwelk het waterdichte schot van de „Maria de Larri naga” hoewel beschadigd, het kan houden, en dat de zee kalmei’ wordt. Naar het schy'nt verkeeren verscheidene andere schepen in het midden van den At lantische Oceaan ook in moeilijke omstan digheden door het zware weer. Zij zyn reeds op het tijdschema achter. Volgens een later bericht heeft de „Veen- dam” het schip bereikt. Duitsch voorbeeld, ook den naam nationaal- socialistisch aanneemt, doch daarmede heeft zulk een beweging nog niet de be slissende ideologische houding, die het Duitsche volk daaraan heeft gehecht. Bij ieder volk moet zulk een beweging terug gaan tot het eigen nationale karakter en de eigen tradities. Zelfs bij imitatiepogingen moet een an dere inhoud dan in Duitschland beslissend worden. Het Italiaansche fascisme is een origineel antwoord van het Italiaansche volk aan het lot, ook het Duitsche natio- naal-socialisme kan er aansprak op maken de wereldbeschouwing fe vormen van het Duitsche volk in onzen tyd en het antwoord der Duitsche natie, aan het lot van ons tijd perk.'Wanneer andere volken een dergelijk anwoord willen vinden, moet dat geschie den op de basis van persoonlijkheden en idealen van het eigen verleden, of wel zy moet nieuwe vormen vinden, die deze natie uit het heden naar de toekomst leiden. Ten slotte zeide Rosenberg, dat door deze verduidelijking de nationaal-socialistische beweging hoopt opnieuw een bijdrage te hebben geleverd voor een algemeene paci ficatie. Geestelijke stryd is er in de wé- reldgeschiedenis steeds geweest en mee- ningsverschillen op het gebied der wereld beschouwing zullen den volken ook in de toekomst niet bespaard blijven. Maar dat behoeft niet ten gevolge te hebben wan neer allen van goeden wil zijn dat nu uit deze worsteling van een groot^ tijdperk noodzakelijkerwijze politieke of zelfs mi litaire conflicten ontstaan. BINNENLAND.» POSITIE DER DUITSCHE VLUCHTELINGEN IN ONS LAND. Minister Geseling zet uiteen, welke maatregelen hij heeft moeten treffen. Op de vragen van den heer Van Emb den betreiiende de terugieiding van Duitsch-Joodsche vluchtelingen heeft de Minister van Justitie als volgt geant woord: De verontrustende toeneming van het aantal vluchtelingen, ook uit vér ver wijderde streken van Duitschland ai- komstig, dat sinds de bekende gebeurte nissen m Duitschland op onregelmatige wijze de Nederlandsche grens heelt we ten te overschrijden en binnenslands, inzonderheid in Amsterdam, is aange- trofien, heeft nadere maatregelen drin gend noodig gemaakt. De minister heeft zich daarom tot zijn Leedwezen genoodzaakt gezien te bepalen dat de mannelijke vluchtelingen, die van 9 November ai tot 17 December ons land onregelmatig waren binnengekomen, in bijzondere kampementen zouden worden ondergebracht en voorts dat vluchtelin gen, die na laatstgenoemden datum zon der toestemming de Nederlandsche grens nog mochten overschrijden, speciaal wanneer zij in grootere getallen in eeni- ge gemeente worden aangetrolien, zou den worden teruggeleid naai’ het land van herkomst. Met betrekking tot iaatstbedoelden maatregel is uitdrukkelijk bepaald, dat terugieiding achterwege dient te blijven radio bekend, gemaakt, dat het in zinkenden toestand' is. Het stoomschip Scan Mail is op weg erheen en zou denkelyk om 10 uur vanmorgen bij het schip aankomen. Ook de Aurania v n de Gunard spoedde zich naar de Maria de Larrinaga, die 24 Januari van Houston naar Engeland is vertrokken. Het schip was gebouwd in 1929. Het Nederlandsche s-s. Veendam van de H.A.L. swnde vannacht, dat het zich op 200 myl van de Larrinaga bevond en zich erheen begaf Tegen tien uur meldde New-York: Het in nood verkeerende schip „Maria de werd uit le Perthus ge- die keening zijn, dat een er- Onie bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef fnterc 2745. Postrekening 48400. jtBONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.25, per Week 17 cent, oVeral beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA b(j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. heeft zijn intrek genomen in een kleine ■woning in de Hoofdstraat no. 20. Aan een vertegenwoordiger van Havas heeft Del Vayo uit naam van Negrin mede gedeeld, dat hij zich op Fransch gebied van iedere verklaring zal onthouden. Hy wenscht slechts de Fransche regeering en Frankrijk dank te zeggen voor de ont vangst der civiele Spaansche bevolking en van het leger, evenals voor de hemzelf en de leden der Spaansche regeering bereide ontvangst. Toen de vraag gesteld werd, of Negrin voornemens was naar Valencia te gaan, antwoordde Del Vayo,’dat het de taak van den president was om hierop te antwmr- de regeling der vestigingsgebied te dienen Spr wees er op, dat het probleem zich beperkt tot de voor stellen inzake Guyana en Madagascar De honderdduizenden Joden uit Duitsch land en later de millioenen Joden uit Cen traal en Oost-Europa moeten in gesloten verband worden ondergebracht in een ko lonisatiegebied By een dergelijke koloni satie kan geen spraké zyn van de oprich ting van een Joodsch reservaat s Voorts keerde Rosenberg zich tegen de beschuldiging, dat de nat. soc. beweging niet-Duitsche parallelpartyen by andere wolken in het leven heeft geroepen en dat zy deze, zich voor een deel eveneens nat. soc. noemende groepen in het veld wil bren gen tegen de staatspolitiek van andere na ties. Het is begrtjpelyk, aldus spr., dat een vernieuwingsbeweging by andere volken op Schacht zou voor nieuwe functie hebben bedankt. De „Daily Telegraph” meldt uit Berlyn, dat dr. Schacht, de oud-president van de Ryksbank geweigerd heeft de functie van specialen commissaris voor den uitvoer, die hem door Hitler was aangeboden, te aan vaarden .hoewel van verschillende kanten druk op hem was geoefend. Schacht zou volgens het blad niet langer vereenzelvigd wenschen te worden met de financieele en economische politiek van het nationaal socialistische regiem. Hy hoopt weldra een groote reis te on- 1 dememen, waardoor hij ongeveer een jaar in het buitenland zou blyven. Intusschen niet alleen in gevallen, waarin direct - - - levensgevaar aannemelijk kan worden geacht. doch is ook overigens nog een 1 nadere aanwijzijiguig gegeven, ingevolge onder welke omstaneugneden ook zonaer rordt, is Konoye met den minis- Als «enige kwestie blyft dus, volgens Ro- t «««reen gekomen, I senberg, de vraag of en welke aaneenge- dat hy beide posten nog zal behouden met sloten groot gebied de democratiën ter be- het oog on het iuist begonnen onbouwwerk 1 «i>hiHrin<r wilton «tolton nm rton .Indan in „Devonhire” ligt te Port Mahon, doch men weet niet, of dat met een bijzonder doel is. Intusschen heeft men te Londen niet veel hoop, aldus de diplomatieke redacteur van Reuter, dat Franco iets anders dan onvoor waardelijke overgave zou verlangen. kenning de jure van de regeering te Bur gos in den kortst mogelyken tyd tot stanu moet komen. Hy heeft van den minister van buitenlandsche zaken generaal Jorda- na, reeds de beslissing kunnen krijgen, dat men de Italiaansche troepen van het Cata- laansche front doet terugtrekken, opdat zij zich niet zullen kunnen bevinden in de na bijheid van de Fransche grens in verband met den rechtschen opmarsch. Dat is een eerste betoon van den wil tot kalmeering, die door Burgos te kennen is gegeven. Burgos wil de volledige politieke onafhan kelijkheid handhaven, ondanks de geboden buitenlandsche hulp. Het blykt dus, dat de terugtrekking der Italiaansche troepen zal volgen op het einde van den burgeroorlog, dat thans naby schijnt. Het heeft allen schijn dat de regeering- Franco het meest geneigd is zich te oriën- teeren naar een monarchistisch, dan naar een totalitair systeem. Rapport aan Bonnet. Tijdens het onderhoud tusschen Bérard en Bonnet, dat ongeveer een uur duurde, heeft Bérard den minister van buitenland sche zaken verslag uitgebracht over zyn missie naar Burgos. Volgens in gezaghebbende kringen na het onderhoud verkregen inlichtingen hebben de besprekingen van Bérard in Spanje plaats gevonden in een zeer hartelyke at mosfeer. Bérard heeft twee besprekingen met Jordana gevoerd. voldaan over het begrip van zaken, dat hij bij de nationalistische autoriteiten heeft ontmoet. Wat de kwestie der vestiging van normale diplomatieke betrekkingen mot de regeering van Burgos aangaat, geeft Franco in contact met Miaja. Worden de vijandelijkheden gestaakt? Vooraanstaande Spaansche republikeinen, die te Pary's zyn aangekomen, bevesti gen, dat zich meeningsverschillen hebben voorgedaan tusschen Azana en Negrin. Negrin is van meening, dat slechts te genstand tot een oplossing der Spaansche kwestie kan leiden op de basis der volgen de drie punten: 1. Waarborg der onafhankelijkheid en onschendbaarheid van het grondgebied. 2. Volksstemming en 3. Staking der politieke en sociale on derdrukking. Negrin acht deze drie punten niet te scheiden. Men vraagt zich af, of dit meeningsver- schil niet zou kunnen leiden tot een aftre den van den president der republiek. Uit Perthus wordt intusschen gemeld, dat daar het hardnekkige gerucht de ronde doet, dat Negrin demissionair zou zyn. De minister van landbouw, Urige, hier naar gevraagd, ontkende het gerucht for meel. Negrin is in gezelschap van generaal Rojo en van den militairen gouverneur van men te kennen, dat de regeering deze aangelegenheid moet onderzoeken. Pas wanneer de regeering een besluit zal hebben genomen, zal de mogelijkheid van een nieuw© reis van Bérard onder' oogen kunnen worden gezien. Te Hendaye is opnieuw een groot transport vluchtelingen, w.o. 1000 mili ciens, naar rechtsch Spanje teruggekeerd. De kwestie-Minorca. Engelsche diplomatieke kringen bevesti gen, dat Franco te Londen heeft doen we ten, dat hy zich voorstelt Minorca te be zetten, doch dat hij voornemens is dit alleen door Spaansche troepen te laten doen zon der eenige buitenlandsche hulp. Aan deze verzekering hecht Engeland evenals Frankryk, natuurlijk groot belang, aldus verklaart men. De gedachte, dat een Britsche oorlogsbodem een afgezant van Franco naar Minorca zou overbrengen om met de autoriteiten op d»t eiland te onder handelen wordt door Engelsche diplomatie ke kringen niet by voorbaat van de hand gewezen, hoewel zij dat een eenvoudige mogelijkheid noemen. Een besluit zal alleen kunnen worden ge nomen na een meer uitgebreid contact met Franco en wanneer men zeker zal zyn van de bedoelingen der republikeinsche leiders. In officieele kringen, zoo meldt Reuter uit Londen, is op het oogenblik niets be kend ten aan zien van het bericht, volgens hetwelk een afgezant van Franco aan boord van een Britsch oorlogsschip naar Minorca zou worden gebracht. De kruiser „Devonhire” ligt te Port - ADVERTENTIEPRIJS: Uil Gouda en omstreken (behoofende tot den bezorgkring): 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de<helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van s< handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. er aanspraak op te maken andere staten rechtstreeks te willen beïnvloeden. Het nationaal-socialisme is steeds bereid traditie en wezen van andere volken te be grijpen en heeft in het geheel niet de be- doeling .wanneer het met rust wordt ge laten, vreemde staatslieden en andere sta ten te achtervolgen met negatieve critiek en propaganda. 1 Over het Jodenprobleem sprekend, zeide Rosehberg, dat de maatregelen van Duitsch land ter uitschakeling van de Joden uit het geheele Duitsche leven thans een wereld- ophitsing van alle Joden en van hen af- hankelijken hebben gewekt als antwoord op deze zelfverdediging der .Duitsche natie. Daarmede is het probleem van een defini- I tieve emigratie w.eer tot een wereldpolitiek probleem van de actueelste soort gewor den. De nagestreei'de z.g. Zionistische staat gisteravond vertrokken. Uit Londen meldt Reuter dat het Brit sche kabinet heden is bijeengekomen en over de Spaansch© aangelegenheid heeft beraadslaagd. Het kabinet beschikte over twee rap porten: een van den chef van de afdee- tag: West-Europa, Mounsey, over de VOorn€mens dér rechtschen. Deze voor nemens werden gisteravond door don ertog van Alva, den Spaanschen am- sadeur te Londen, ter kennis ven Mounsey gébracht; en een van den Bntschen zaakgelastigde Stephenson u:t rpignan aangaande zyn onderhoud met minister del Vayo kJ? .Mhijnt dat Chamberlain zich heeft uitgesproken voor een versterking er Britsche bemiddelingsactie. h. ru i Franco in contact met Miaja. ue Daily MaiI deelde hedenmorgen medp tart den nacht generaal Franco con- comrnZ. ff^&en met Miaja, den leger- met h Van de regeringstroepen en WnstiU Ij**1 onderhandelt over een wa penstilstand. Men r*“ ',n «nkel, zu'jIen'J hedenmorgen w giatpr ^at In’aj8ter-President Negrin, komR»e\mjt Z^n ^7'’n aidaar was aange- ilin een auto iz ^kken naar Hendayé. meldt uit ^arys, dat volgens af- en, die in de wandelgangen van rSWloken hébben met Léon vordt bevestigd, dat de senator der ronées verwijt binnenkort naar TU? te ^eeren, waar hy bespre- vooLa 4 VOeren met Franco, teneinde de ficieel Ai r VaSt te 8telien’ waaronder o*- Plomatieke betrekkingen zouden rjj8 en'JOrden aangeknoopt tusschen Pa ®^rard zou van NATIONAAL-SOCIAL GEEN EXPORT-ARTE Rosenberg bepleit Joodsche j Tydens een receptie voor de Ibuitenland- sch diplomaten en de buitenlandsche pers heeft de rykslider Alfred Rosenberg giste ren een redevoering gehouden over het on derwerp: „Moeten ideologische tegenstellin gen vijandschap tusschen staten tengevolge hebben?” In <ieze redevoering zette spr. volgens het D.N.B. uiteen, dat iedere natie de pro blemen op eigen manier oplost en daar mede slechts haar eigen lot bepaalt, zonder Japansche marine niet ongerust over versterking van Guam. De minister van marine, admiraal Yonai, heeft in het Lagerhuis meegedeaid, dat hij Havas, dat Azana I binnenkort een aanvullende begrooting zaï indienen voor een nieuw vlootbouwprogram- ma. In antwoord op een interpellatie in de vierde subcommissie der begrootingscom- missie, welke de begrooting van leger en vloot behandelt, heeft admiraal Yonai me degedeeld, dat de Japansche marine niet veel beteekenis hecht aan de versterking van het eiland Guam. Hy zeide, dat daar niets in steekt dat de traditioneele vriend schappelijke betrekkingen tusschen Japan en de Vereenigde Staten zou kunnen scha- I den. Evenmin in er een wiiziirinir crehrae.ht j u i. I heett volgens nem met ten doel het Jood sche voik in Palestina onder te brengen,, maar het „Wereldjodendom” de mogeiyk- heid te geven als het ware legaal zyn di plomatieke vertegenwoordigers overal heen te zenden, zonder benadeeling van het Joodsche aantal en de Joodsche macht In j de democratiën, officieel op te treden voor de z.g. Joodsche minderheden in alle lan den een centrum te vormen voor de econo- Het feit, dat hy deze twee functies be- mische beheersching van het Naburige Oos- kleedt, is onlangs in het Huis van Afge- ton wn nniiuntnat.haar n.«vl to vnrleenen vaardigden ter sprake gebracht, doch naar I vernomen wc ter-president Hiranoema overeen gekomen, blyft hy minister zonder portefeuille. -----7 om- onmoge- dat van direct levensgevaar’ sprake is niet mag worden uitgeleid. De uitvoering van dezen maatregel is in de eerste plaats opgedragen aan de krachtens de vreemdelingenwetgeving met net toezicht op de hier te lande ver- blijvende vreemdelingen belaste hooiden van plaatselijke politie ibij de onder- I werpelijke aangelegenheid in het bijzon der die in de groote gemeenten). Wan neer twijiel omtrent de te nemen beslis sing bestaat, zijn de procureur-generaal, en directeuren van politie ingescha- held, die in daarvoor in aanmerking ko- I mende gevallen de beslissing van den I minister dienen in te roepen (dit laatste geschied in de practijk veelvuldig). Zeker in de omstandigheden van de laatste maanden, welke niet door de Ne- j derlandsche overheid in het leven zijn geroepen, is het ten eenenmale uitgeslo- I ten, dat een voorschrift zou kunnen wor- en 46.50 Westerlengte; luik nummer een is ingedrukt. De Maria de Larrinaga is een Britsch schip, dat 4.988 ton meet. De Maria de Larrinaga heeft zelf per den gegeven, krachtens hetwelk elk ge- vozi?« --ui. u-4. k„«. 4:_ij„.. 1 val, waarin een vluchteling aanvoert dat terugieiding voor hem onmiddellijk levensgevaar oplevert, aan den minister 1 zou moeten worden voorgelegd. Er zij slechts op gewezen, dat alsdan wel zon der uitzondering een beroep op levens gevaar zou worden gedaan. Werd daar- naast, nog een procedure met verweer- middelen ingesteld, dan zou het wel zeer geruimen tijd duren, voordat een beslis sing zou kunnen worden gegeven. Niet het minst in het belang van de vluchte lingen zelf is echter een zoo spoedig mo gelijke beslissing gewenscht. Overigens xiev m uuou verKeereiiue semp „maria ue zou een wijze van behandeling, als hier- Larrinaga” heeft op de verschillende uit- boven bedoeld, welke aan de vluchtelin- geseinde radiogrammen tot dusver niet ge antwoord. Alle kuststations en schepen zyn gewaarschuwd om te trachten met het vaar tuig in verbinding te komen. De radio Ma- ‘rine Co»poration of America, die sinds gis teravond 10 uur niets van het schip ge hoord heeft, heeft den volgenden oproep uitgeseirid: „Verleent hulp. Dit» schip heeft 37 man aan boord. Tracht hen te redden.” Het Engelsche vrachtschip „Clintonia” van plaatseiyke politie (bij de onder- Chatham, het Amerikaansche kuststation heeft om 6:25 Woensdagavond de volgende radioboodschap ontvangen. De Queen Mary bericht, dat de Maria de Larrinaga onmiddellyk hulp vraagt. De po sitie van het schip is 42.15 Noorderbreedte Pn 4.K KO lAtoatortono-to lui Ir nnrvima» den. Evenmin is er een wyziging gebracht in de Japansche vlootpolitiek, welke een mi nimum vlootbewapening beoogt, gebaseerd op het beginsel van niet-bedreiging en niet- i aanval. Van ^ezaghebbènde zyde wordt verno men, dat prins Konoye, die voorzitter is van den geheimen raad en tevens minister zonder portefeuille ,niet als minister zonder portefeuille zal aftreden. Het is overigens met het oog op de standigheden in Duitschland niet cn™.o.. lyk, dat Schacht van zyn reisplannen zal moeten af zien. In de omgeving van Schacht hecht men volgens Havas geen geloof aan de berichten kraciii-ena ten en een onaantastbaar asyl te verieenen aan alle verdachte Joden ter wereld. IS, V senberg, de vraag of en welke het oog op het juist begonnen opbouwwerk in China en met het oog op de omstandig- heid, dat de kwestie van («a w» betrekkingen met Engeland en de Ver- eenigde Staten open staat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1