I er NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 3 ft TELEF. 332& Een eervol pontificaat van zeventien jaar. IOBSON, IVESEY lovtaba FE MODELLEN. >0,12.00 en 16.00. L ZVZJZTe pAUs&iusyci, óp Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Ff u*—-----*- PAUS PIUS XI OVERLEDEN. Rechtsche troepen staan aan Frankrük’s grens. No. 19955 Vrijdag 10 Februari 193977e Jaargang g? I lagen niet; geieel ontwricht scheut. Dé geestelijke, MASONty •ept alle ‘bruari. wer ING Christi in den hooge geestelyken. tracht hjj overal belangstelling te wekken 0084 hem 690 004 H »'l>\ lil nio 1882 bekroonde hij zyne eerst met een doctoraat lev co) Opschudding in ie Perthus. Plotseling klonk: „Zij komen!”. Havas seint uit Le Perthus: Even over 14 uur hebben de rechtsche troepen aan de grens bij Le Perthus de vlag van het rechtsche Spanje gehe- schen. De onverwachte aankomst der recht- sche troepen stichtte groote verwarring aan de grens. De bewoners van de op Spaansch gebied liggende hhizen haast ten zich naar het trottoir aan de over zijde van de straat, dat op Franschen bodem ligt. Eenige republikeinsche sol daten, die het nieuws niet wilden geloo ven en zich naar den post der karibmiers wilden begeven, weraen door de mobiele garde tegengehouden. De deuren van alle Spaanscne huizen staan wijd opei^ een beeld van de wanhopige vlucht der bewoners. Alleen op den weg zijn posten der mobiele garde opgesteld. Op elke vijftig meter staat verder een Fransch soldaat met de bajonet op het geweer. Na de aankomst der rechtsche troepen heeft een twintigtal soldaten de door ae republikeinen achtergelaten auto's door^ zocht. Een delegatie van officieren betrad daarna het dorp in gezelschap van Fransche autoriteiten. Commandant der rechtsche troepen is luitenant-kolonel Ruiz. Deze eerste troepen bestaan uit Navarreezen en Phalanglsten. Er is tij dens de bezetting geen schot gelost. Gemeld wordt, dat de rechtsche troe pen het industriecentrum San Juan de la Sabadesas ten noordoosten van Ripoll bezet hebben. Zij blijven oprukken in de richting van Camprodon. Nader wordt gemeld: hiari 1922 ge- iuè Benedictus I If.T. op 81- Wotheek teert aal Pacelli flardijialen Ive op 28 544 790 043 3451 4352 5169 7064 7898 8617 9288 10247 10870 1195'. 13027 13724 14170 14876 15507 sing Redactie Te,lef 6 F :bï 'als Opvolger van Pa -Anmorgen om Oj Btjjd overleden'fe fo Vader, die eeh" roiiddagf' in zyy apart4menten|l ttrnvidyan 'hartzwdkte.^te half gb wederom een. aMvaf, waar din slaat was te spreken, iet e|nde. Ipaus I u: n biech s waren unwrtig dr. Ratti, alsihedé I X rscheiden LLURE, VOL LEVEND1GI EN OPWINDEND. I PAUS MUS XI jAMBROSIUS ©AM I ANUS ACHILLES N WERK, DAT IlEHOOjn i LAATSTE SEIZOEflgJ 1 XV, is le^nmcrger. jarigen lerfjtï De Heilif' kreeg gister een nieuwe negen volg dodr hfi nic i In vr&en uhbri Het jtelllri handert vanflj vader. Aan net sterfbed van ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per1'week 17 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA bij owe agenten en.loopers, den boekhandel en de poatkantooren. i Ome bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en [gterc 2745. Postrekening 48400. ATTENTlïlll iwyn Mayer’s Jubileuhtwerk wangen* dit werk tot nader lat wij deze film zoo spoe|d|| i. e'1 1 !DAM. i De onverwachte aankomst van recht sche troepen heeft te Perthus de uitwer king gehaa van. een donderslag bu hel» deren hemel. Rechtsche troepen, waar schijnlijk gemotoriseerde, hebben een omsingeienae beweging gemaakt aan de rechterzijde der republikeinsche troepen. Zij hebben den weg tusschen Junquera en Perthus atgesneden. Een kleine troe- penaideeiing heeft de grenspost bezet. Tien minuten vóór de vlag van Franco op de grenspost werd geheschen, liepen regeeringstroepen vreedzaam, zooals de vorige dagen, in de hoofdstraat van Per thus. Plotseling ontstond in het plaatsje een paniekstemming. Men hoorde slechts „Zij komen”. Men verwijderde zich zoo snel mogelijk. Vrachtwagens versnelden hun gang. Bijna tezelfdertijd, aldus Havase wer den alle deuren der huizen in het Spaan- sche deel van het dorp geopend en kwa men de bewoners met sinds drie dagen I klaar gezette baaltjes voor den dag. De wanorde duurde slechts kort. Afdeelin- gen van de mobiele garde drongen de vluchtelingen terug, terwijl militairen zich met het gezicht naar het Spaansche grondgebied opstelden. Eenige minuten later kwamen de eerste manschappen van het rechtsche leger aan. Even later kwamen officieren van Franco in gezelschap der Fransche auto riteiten de grenslijn vaststellen. Na de aankomst van de rechtsche troe pen hebben drie rechtsche generaals zich naar den bevelvoerenden Franschen ge neraal begeven, en hem hartelijk de hand gedrukt. Later kwam ook generaal Solchaga, die het bevel voert over het Navarreesche leger. Hij zeide, dat de linkschen te Figueras geen tegenstand 1RUARI 1931 I 19411 0 16507 17085 B5 8879 9536 9638 1136 1297 1472 2321 2575 2660 3165 - - 3915 5146 6220 7863 8401 9029 0180 0746 1898 2921 3506 4052 4781 5401 SOm WANT. Het verlangen naar vrede van den over ledene komt wel duidelijk tot uitdrukking in hetgeen de Paus deed voor de arme ver volgde Armeniërs, de hulpactie voor het verhongerde Rusland, die evenwel door te genwerking moest gestaakt worden, de steun aan het zwaar geteisterde Smyrna en Palestina enz., de vredesboodschappen In Desio, een stadje tusschen’’Milaan en de Lombardischei vlakte was Francesco Ratti directeur van een kleine weverij, toen bem zyn vrouw Theresia geb. Galli den Sisten Mej 1857 den vierden zoon schonk, die daags daarna bjj het doopsel de namen Ambrosius Damianus Achillea ontving. In het stadje Desio ontving Achille Ratti zijn eerste onderwijs op de dorps school, waar een eerbiedwaardige priester Giuseppe Volontieri de lessen leidde, ter wijl onder de vacanties op den kleinen Achille een groote invloed ten goede uit ging van zyn heeroom, Don Damiano Ratti, die in het naburige Asso pastoor was en bij wien hy zyn zomervacanties mochf doorbrengen. Op tienjarigen leeftyd bezorgde zyn oom hem een plaats op het Seminarie van S. Pietro Martire in Milaan, waar hy een de. beste leerlingen was en vooral in mathe- matischen aanleg uitmuntte, zoodat er een ogenblik over gedacht werd hem naar ‘W te sturen, om daar in die richting verder te studecren. Hier voltooide hy zijn gymnasiale studies met goed gevolg, ging jjn over naar het Lyceum, te Monza en Milaan, om in dezelfde stad aan het Staats. Lyceum zijn eindexamen te maken. n zette hy zyn priesterstudies voort aan het Lombardisch college te Rome, waar hij op 20 December 1879 in de SI. JMB-Cathedraal de priesterwijding ontving en «aag» daarna in de Lombardische kerk, «Mi Carlo al Corso, z(jn eerste H. Mis op droeg. aan de conferentie van Genua en aan de strydende landen Paraguay en Bolivia i*i 1928. Vrede sprak ook uit de pogingen van het Vatikaan, om in de landen, die na den we reldoorlog de grootste staatkundige veran deringen ondergingen, de vrjjheid en de rechten der kerk te verzekeren. Zoo ont staan ed van 1922 tot 1933 elf concordaten, waarvan het verdrag van Lateranen met het daarbij behoorend concordaat, dat de oplossing brengt der Romeinsche kwestie, wel tot de voornaamste behoort. Ook worden in die zelfde periode een groot getal nieuwe nuntiaturen opgericht. De belangstelling, welke Paus Pius XI toonde voor een opbloei van wetenschappe lijk leven, blykt uit zijn onvermoeid wer ken voor een hooger niveau der opleiding Van geestelijken en leeken, uit de oprich ting van Katholieke Universiteiten (Milaan, Nyme^en, Oostenrijk, Spanje, Litauen). terwijl1 speciaal voor de geestelijken in Rome nieuwe studiecentra worden gevormd (Gregoriana) en door het schrijven „Deus Scientiarum Domiyus” van 1931 een nieuwe regeling der Pauselyke Universiteiten tot stand komt. De oude liefde van den bibliothecaris blijkt uit de uitbreiding der Vatikaansche bibliotheek. Zy’n belangstelling voor alle gebieden der wetenschap spreekt bovendien sterk uit de talrijke toespraken tot de meest verscheiden internationale congres sen, die in Rome werden gehouden, evenals uit de ordening van de Pauselijke Acade mie van Wetenschappen. Het conclave bijeen op 28 Februari. Naar Reuter verneemt zullen de kardi nalen der Katholieke kerk op 28 Februari in conclave gaan om een opvolger van Paus Pius XI te kiezen. De kerkeljjke autoriteiten van het Vati- caan hebben terstond Mussolini en Konink lijk Huis van het overlijden van den Heili gen Vader in kennis gesteld. Kardinaal Pacelli tijdelijk hoofd der Kath. kerk. Tydelyk heeft kardinaal Pacelli de be voegdheid van hoofd der katholieke kerk aanvaard. Voor de deur van de particuliere vertrek ken van den paus staan twee wachten, de sabel omlaag gericht ten teeken van rouw. De familieleden van den paus en een aan tal kerkelijke functionarissen houden de wacht bij het stoffelijk overschot van Pius XI. De pauselyke gendarmerie heeft strenge orders alle personen te weren, die niet met het Vatikaan verbonden zijn. 239 251 460 482 754 778 1074 1075 1348 1353 1694 1741 2Q00 2072 2302 2319 2533 2555 2685 2697 3050 3404 3624 3819 4068 4425 4606 4867 5132 5548 5868 6184 6540 •701 7108 7303 7536 7746 8066 8367 MM terrein valt in (üezen tijd ook zyn werk zaamheid van d4 geheele reorganisatie der bibliotheek, zjjn|Vlidnt>aatscliap van talrijke geschiedkundige Vereenigingen, zyn weten schappelijke reizen naar Duitschland, Oos tenrijk, Frankrijk, Engeland en Spanje, /waar hij dikwyls de Ambrosiana moet ver tegenwoordigen. Na aldus 30 jaren in Mi laan gewerkt te hebben, roept de geleerde Jezuiet, P. Franz Ehrle, prefect der Vati kaansche bibliotheek en later kardinaal, hem naar Rome als vice-prefect der Vati- cana, en den len Sept, 1914 volgt dr. Achille Ratti hem op ’als prefect der Va- ticana. Hiermee scheen zijn wetenschappe lijke loopbaan In rustigen en zekeren tred haar hoogtepunt bereikt te hebben. Nuntius en aartsbisschop. Kort voor het einde van den Europee- schen oorlog komt er een verrassende wen ding. De geleerde krijgt een diplomatieke zending. Reeds vroeger was in leidende Va tikaansche kringen zyn naam genoemd, maar te laat, voor den opengevallen post van Nuntius te München, die toen door Pater Frühwirth werd ingenomen. Paus Benedictus XV en zijn bekwamen staats secretaris Kard. Gasparri hadden de rusti ge, voorzichtige en energieke werkzaam heid van den prefect der Vatikaansche bi bliotheek leeren waardeeren. Np kwam er een aanvraag van de Poolsche bisschoppen om een pauselijken visitator in het opko mende en zich vrijmakende Polen. De keus van den Paus valt op den sinds 1907 tot monseigneur benoemden Ratti. Reeds m den zomer van 1918 begint hjj daar zijn uiterst moeilijk en delicaat werk, maar zoozeer tot aller tevredenheid, dat hij het jaar daarna, als het inmiddels zelfstandig geworden Polen om een blyvenden verte genwoordiger van het Vatikaan in War schau vraagt den 19en Juli 1919, tot Pau selijk nuntius in Polen wordt benoemd. Den 28en Oct. volgt zijn bisschopswijding le Warschau door den aartsbisschop dier stad, den Tateren kardinaal Kakowski. Reeds in hetzelfde jaar beginnen zijn verkennings tochten in het hem toevertrouwde gebied. Hij bezoekt Litauen «m verricht daar vre deswerk. In 1920 is hij op inspectie in Let land, terwyl een reis naar Rusland hem ón mogelijk wordt gemaakt. Hoezeer zijn werkzaamheid en onpartijdigheid wordt ge waardeerd, blykt wel daaruit, dat hij in 1920 voorzitter wordt van de geallieerde commissie in Hoog-Silezië, terwijl zijn werk in dezen door beide partijen wordt geprezen, al gaan ook stemmen van onbo- vredigbare hyper-nationalisten tegen hem op. Nauwelijks is het jonge en pas herstelde Polen over de eerste moeilijkheden van zijn politieke en economische en kerkelijk or ganisatie heen, en op dat verscheiden gebied was de pauselyke nuntius een steeds gevraagd en gaarne gevolgd raadsman of het dreigt' door den inval der Russische bolsjewieken weer geheel ten gronde te 238 436 738 1066 1253 1693 1977 1297 3529 1677 1032 3048 1325 3391 1592 3609 1751 8754 1935 3942 i314 4345 1596 4603 1740 4828 •084 5115 •494 5532 1845 5864 UlO 6123 1477 6501 '680 6082 012 7089 252 7291 509 7529 726 7735 985 8003 283 8345 548 8566 968 8971 9017 282 9285 0316 523 0635 ZZZ‘. 993 9996 J0041 239 10254 10359 753 10837 10874 137 11253 11265 11622 11660 11857 11868 12009 1207Q 197 12206 12239 504 12551 12580 807 12819 12835 052 13113 13173 458 13531 13599 797 13807 13853 969 13979 14029 331 144L2 14423 610 14613 14614 003 14864 14902 099 15102 15148 375 15463 15469 737 15746 15749 987 16000 16161 388 16484 16492 747 16787 16788 001 17050 17078 330 17386 17401 626 17669 17685 894 17941 17964 205 18210 18214 512 18586 18676 983 18988 19019 412 19432 19458 - 19705 19712 20024 20077 374 20414 20419 584 20597 20599 795 20803 20815 16703 verval- In den loop van MucHes te Rome, I" th«l»»le, daarna in het kerkelbk en tenslotte in de philosophic. Dit 8 e examen verliep zoo schitterend, dat den p6*1 particuliere audiëntie by Z. H. ma werd toegestaan. Reeds ditzelfde tr?' rrt! de jonge Paster aan het S. P< - nrnf m ne te Milaan aangesteld als de gewWe welsprekendheid en zoro» 8 16 j terw^ hem ook de geestelijke rg voor de zusters van het Cenakel aldaar 4™^ ?Tdragen- ««ülrtüdig met de geestelijke verzorging ^8ters zyn zielzorg uit naar de. voudyre volkskinderen, die hij catechis- H C^^nugjeeft en v°orhereidt op de eerate vacanties brengt hjj gewoonlijk in d°°r in het beoefenen van de Al- €n bestijgt voor het eerst de kant meter) van Italiaanschen bmden rW'jl lat€r langs 6611 nog °nsre- den u d 6 naar bem genoemd werd, n Mont-Blanc afdaalt. In Iraq i x Ab ^eleer(ïe- ’■j... k°mt aan de wereldberoemde bi- van Milaan, de Ambrosiana, een van bibliothecaris vrij. Ratti sollicl- bliift F" benoemd. In deze functie X 19 jaren werkzaam, totdat in 1907 kw8laim°emin,r V°lgt aIs prefect der Am’ J.\deze Poriode van zijn leven ligt zijn 7 w®rkzaamheid als geleerde. Behalve Iryke publicaties op geschiedkundig staatkundige, sociale en economische grond slagen, waarop de wereld tot dan toe rust- têj^zyn ineengestort en overal breken zich geweldige omwentelingen baan. Alleen eeu Sterke persoonlijkheid met een robuste na- 6611 ^'aa^en een vaste besloten- hf^*> een wydschen en souvereinen blik en met een groot boyennatuarlyk ver- ”Wven kan opgewassen zym tegen de eip^hen, welke zöo'n wereldcrisis aan den bestuurder van een wereldkerk stelt. In Piu£ XI zyn al deze eigenschappen voor treffelijk aanwezig, Met een breedep blik heelt htf de nooden den overaien, en hij vat de oplos- i jpn dat probleem samen in de groot- i gedachte, welke in zyn eerste wereld- ibrief (Encycliek Ubi Arcanó van 23 li 1922) tot uiting komt en zyn verdere, lezaamheid speeds beheerscht; Tax regno Christi (de vrede van ijstus in het ryk van Christus). Dit ejnsprogram, zooals hy zelf in zyn eerste isistorie-toespraak in December 1922 vepklaart, wil een samenvatting zyn van het werk zyner 2 voorgangers: Pius IX, dié alles in Christus wilde herstellen, en Benedictus XV, die de menschheid voort durend wees op den vrede. Voor den op bouw van het inwendig leven der kerk geeft de Paus zyn richtlijnen voor de goede vor ming der geestelijkheid. In het apostolisch schryVen „Officionun Omnium” (1922) en in de Encycliek 1935 over het priesterschap, voor de leeken dringt hy aan op een degelijke godsdienst- kennis in het motu proprio „Orbem Catho- licum” van 1923 en een goede opvoeding in de beroemd geworden Encycliek over de opvoeding (1929). Voor den opbouw der christelijke familie verschijnt in 1930 de Encycliek „Casti Con- nubii, terwyl in de Encycliek „Quadrage&i- mo Anno” van 1931 de grondlijnen worden gegeven voor een economischen, socialen en staatkundigen heropbouw der maatschappij. Zyn aandacht gaat evenwel niet alleen uit naar eigen kring, er leven nog millioe- nen menschen buiten Europa en de ver- I dere beschaafde wereld, die het Christen dom nog niet kennen en voor wier zielen hy zich ook verantwoordelijk voelt. Daarom r i, tracht hy overal belangstelling te wekken gebreid arbeidsveld te verkennen en te be- voor het missiewerk. g e e en werken IT!' -J,“ J~ siteit van Milaan, die steeds, tot nu toe, 3279 4216 5159 6821 7866 8539 9043 10234 10646 11903 12936 13032 14150 14866 15428 5883 15957 16013 B988 17051 17057 7448 17527 17560 3149 18167 18319 3979 19094 19115 3244 20276 20336 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring.) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjfl. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureaiiix en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. lartlyden hpd ■al yan 'hartzwakte.^te /Cfletom een aMvaf, slaat was spreken r. ...tr^en kwunf1’ Riesel on tying <1 kardinaal Lauri.B tel stuiten opmarsch tot vlak voor de poor- teh van Warschau';genaderd, een gedeelte del- regeering en het geheele corps diplo- nyitiflue vlucht:, alleen mgr. Ratti blijft on zijn j^ost, t’egelyjk met de andere géestelylfr héid Van Warschau. En tezamen4 met mg/. akowski mag.hy den 15en Aug. getuige |n van het keeren der krijgskansen, dar et een volledige overwihning der Pocl- he troepen eindigt. Dat heeft aan den auseljjken nuntius de blijvende erkente lijkheid vain het Poolsche volk verzekerd. j) Aartsbisschop van Milaap. jl jn Fehwóri’ 1*921 sterft de aartsbisschop lyan MilalÈnj.. en reeds ztyn de dagen yan de diplomatieke loopbaan van mgr. Ratti geteld. Want bij Paus Benedictus XV staat het aanstonds yast, dat zijn Nuntius in l’olen den vaCanten zetel van Milaan mhrt gaan bezetten, «n hij zegt tot zijnen staats ecretaris „Gij ,zlil mij een nieuwen nun- tius voor Warschau-, 'moeten zoeken, want mgr. Ratti bestem ik voor Milaan”. Zoo beurde ook in Ijiet consistorie van 13 Juni 1 1921, waarin tevens Ratti tot kardinaal (hwerd verheven.) n Als voorbereiding op de zware taak trekt Kard. Ratti ziqh eenigen tijd in afzonde ring terug in de bekende Benedictijner Abdij vanfMonte Cassino, gaat in Augus- tus aan het hóófd eener nationale bede vaart naar LoUrdes, bezoekt 5 September voor het laatst zijn geboorteplaats De«io en wordt den 8ön September plechtig inge haald door de hoogste autoriteiten van het aartsbisdom en de regeering. In zijn toe spraak wijst hij) duidhUik op de wondeplek in het Italiaansche politieke leven: dal juist dit land zich van het opperhoofd der katholieke kerk verwijderd houdt door het voortbestaan der z.g. Romeinsche kwestie, die hy eenmaal zou oplossen in samenwer king met Mus&olini, die eenige maanden tevoren in 1921 merkwaardig samen treffen als parlementslid de regeering waarschuwde den wereldinvloed van het Vatikaan niet over het hoofd te zien... Met een zelfden ijver, tact, ernst, kalmte, stelselmatigheid, die hy ook in zijn vorige functies getoond had het waren immers zyn karaktertrekken begon hy zyn uic- Hij opende de katholieke univer- r. Milaan, die steeds, tot nu toe, zyn volle belangstelling had. Hy herstelde het catechismiusanderwy-s op de scholen van zyn diocees, gelyk hy reeds vroeger, als rector van het Cenakel te Milaan, in op- j dracht van zyn bisschop met de stadsregee- ring aangaande dit punt met succes onder- handelingen had gevoerd. Als Paus Pius. Maar ook hier mocht hjj nauwelijks zjjn arbeid beginnen. Zjjn devies: Raptim tran sit, alles jjlt voorbij, werd steeds meer wer kelijkheid. Reeds in Januari 1922 sterft Paus Benedictus XV en begin Februari reist kardinaal Ratti naar Rome ter ver vulling van zjjn stemplicht in het Conclaaf, dat 2 Februari begint. Den 3 Februari be-, gint de stemming en den 6 Februari, na de 14e stemming, is kardinaal Ratti tot Paus gekozen. Op de 'raag van den kardinaal- voorzitter, welken naam hy wenscht te voe ren, is het weldoordachte antwoord: „On der het pontificaat van Pius IX zette ik myn eerste schreden op myn priesterlijke loopbaan, onder Pius X wend ik naar Rome geroepen, Pius is een naam van vrede. Wyl ik my‘n krachten wil wjjden aan de pacificatie der wereld, waaraan mijn voor ganger Benedictus XV zich geheel gegeven heeft, kies ik den naam Pius.” Na eenige oogenblikken liet hy er krach tig op volgen: „Ik verklaar plechtig voor de leden van het kardinalencollege, dat ik alle rechten der kerk en van den H. Stoel zal verdedigen, maar na deze verklaring wensch ik ook myn eersten zegen ,als on derpand voor den vrede, der menschheid, te schenken niet alleen aan Rome en Italië, maar aan heel de wereld. Ik zal hem geven vanaf het buitenbalcon van St. Pieter.” Sedert 1870 was dit niet meer gebeurd. Er sprak een geest van verzoening uit ten opzichte van den Italiaanschen staat, maar tevens was deze eerste ambtshandeling van den nieuwen Paus een bewjjs van doordach te zelfstandigheid ,die hem in alle beslis singen van zjjn verheven ambt zal bybli)"- ven. Zyn pontificaat valt in een periode der wereldgeschiedenis, waarin de menschheid K n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1