KLOOSTERBALSEM -s GESPRONGEN HANDEN zijn pijnlijk, lastig en leelijk om te zien! Maar dé&raan sukkelen is nu niet meer noo- dig Ge behoeft ze niet te krijgen en Ge kunt •r dadelijk af zijn, mits Ge Uw handen met den verzachtenden Kloosterbalsem verzorgt. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85U0 ex Zaterdag 11Februari 1939 I kerk a. d. IJ^ dlls és éagen lang an ‘venhuizen VOORJAARS MODELLEN! Boltlmann EERSTE BLAD. Zeer bedenkelijke vaderlandsliefde. AKKER'S De trek naar de steden in verband met de nieuwe luchtgevaren. Ho, 19956 Zaterdag II Februari 1939 77e Jaargang Óitblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen K. ‘i. iG AMBACHT. P. D. MUYLWIJK. Brieven uit de Hofstad. onden,achri wlntervoetc Jacob, 1- doen HAGENAAR. dr electrisch bedrijf. het gemeentelijk elecW .939 geraamd op 2225, arbeidsbeurs. moeten de groene kaan sbemlddellng weder al; en. De ingeschrevenen, 1 zijn moeten de kaïn lun bond en de ongeor? ten ze tijdens het stem? idercommissie. de oudercommlssie van is in de plaats van, me :e zich niet meer herk! evr. Hage gekozen redikbeurten. >t voor de Ned. Herv, gaan cand. Verkaalï lecte trouwzaal. ■g. Armbestuur Is afged engst over 1938 van de staande collectebus. Pruisen en tot Gouda. Hy had soliede Boek- >r de plaatsing Ziekteverlof. rlof van den heer 0® i de o. 1. school II aaa met twee maanden» slechts Ieder dat er voor- p der bevolking. d Januari is de bevolk i vermeerderd met 5 nu w. Er vestigden zich in Totale vermeerdering <1 r overleden 5 manna /rouwen vertrokken, toi dus 23 personen. ari bestond de bevolk ?n en 1378 vrouwen, tol Cornelia Vurstlng m aaike den Outer naarC el. COUCA enhuisverpleging. van de vereeniglng j jlng” heeft een bedrag i acht naar de reserve; 4 S 3182,57. e® gevolg zjj. p der bevolking. Adriana Stuivenburgi IJssel; Maria Heuvela d. IJssel; Pieter deft m; Elisabeth Boon i Dit nummer bestaat uit twee bladen. ming van de burgerbevolking tegen lucht aanvallen. De dicht ineen gebouwde steden bieden namelyk buitengewoon geschikte doelpunten voor bomaanvallen en vormen een by zonder goed object voor den uit de lucht aanvallenden vyand. Nu is het na tuurlijk in onze samenleving niet goed mo gelyk de groote steden, waar zich het oeco- nomisch leven in al zijn onderdeelen con centreert, op te ruimen en de bevolking weer naar het land te evacueeren. Dit oeco- nomisch leven eischt groote en talrijke con centratiepunten. Bovendien zou ook de na tuurlijke trek naar gezelligheid en naar de vermaken en genoeglijkheden en naar de centrale punten van geestelijk leven de steden ,zoo ze opgeruimd werden, vanzelf weer doen ontstaan. Daarom zoekt men naar een andere oplossing en wel naar een anderen bouw der steden, die zoowel aan de hygiënische behoeften der bevolking recht doet wedervaren als de gevaren, aan den dichten bouw der steden onverbrekelijk verbonden, grootendeels ter zy'de stelt. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreden (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de, voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeg} gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóói aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. van Driet Drankwet. IZerhoef—Edeling heeft! estuur een aanvraag W-, n verlof A ingevolge r een houten gebouw betuigingen van> sympathie. ’t is Mr. A. W. Kamp, wien wy hier even ten tooneele willen voeren. Ge kent hem allen, hetzij1 van de planken waarop hy voor u optreedt, hetzij uit den luidspre ker van uw radio waardoor zyn stem tot u klonk. Wie hem per radio alleen maar kent, kent hem maar voor een derde deel; wie hem van de planken kent voor twee derde, wie het voorrecht heeft hem persoon lijk te kennen, weet alleen Kamp voor 100 pet. te waardeeren. Dit bleek 6ij zeer velen het geval te zyn want op de geïmproviseerde receptie die de jarige hield, was het niet alleen benauwend vol, maar heerschte een stemming als slechts in een milieu van artisten mogelyk is. De bloem der diverse kunsten was daar eenige oogenblikken by een, woordkunste naars schilders, beeldhouwers, litteratoren een bonte mengeling, die elkaar even vond in de algemeene vriendschap voor Kamp. Men moet eens een dergelyk uurtje hebben meegemaakt om te begrijpen hoe een re ceptie óók heel prettig kan zijn, al heeft dit woord voor velen een klank, die hen aan een styve vertooning doet denken. Hier geen opgeprikt feestvarken dat de pronk staat te midden van vreugdestralende fami lie De jarige doolde door de kamers en was voor een niéuw-binnenkomende ternauwer nood te vinden. Een enkele jurist Kamp is ook nog advocaat zal zich misschien i hier als een vreemde eend in deze artis tieke by't hebben gevoeld, al zal hy vóór uit geweten hebben wat hem te wachten stond. Kamp is vóór alles artist. Zyn verschij ning doet dit aanstonds zien; hy kon weg- geloopen zyn uit een klassiek schilderij van Brueghel of Frans Hals. Maar hy heeft als artist dit op duizend anderen voor dat hij een intellectueel grondig onderlegde per soonlijkheid is. Hij weet verstandelijk te schiften en te keeren bij hetgeen hy ten tooneele brengt en daardoor hield hij' zyn kunst altijd op een hoog peil. Zijn daveren de humor had altyd een scherp omly'nd ver standelijke ondergrond; hy was geestig in een vorm waarin de Hollander maar zel den geestig is. Voor de woordkunst is hy altijd een strijder geweest en zyn voorbeeld zal steeds lichtend zyn. Men vergeve ons deze ontboezemingen; zij zyn in ieder geval oprecht gemeend en zonder eenige overdrijving. Een kunstenaar als Mr. Kamp is een zelfstandige figuur in deze benijdenswaardige kunst. Wat hy kon en presteerde, kwam alleen uit hem zelf voort; hij behoort tot die zelf-opgemaakte kunstenaars, die eenling zyn en blijven en nooit kunnen worden nagemaakt door di lettanten. lub Bergambacht. apswedstrijden der Be# :lub alhier waren de uit» rroep 1J. v. Herk—C. P ïlbag—-G. Graafland 2- •urgerJ. Speksnijder 1' holten—B. v. Herk Ml de Bruyn 20. 1) Municipaliteitsnotulen van 11 Febr. 1795. 2) Municipaliteitsnotulen van 27 en 23 Februari 1795. 3) J. Wagenaar, deel 28. Wedstrijd in welsprekendheid. De woordkunst- Er valt opleving te con- stateeren voor deze schoone kunst, die in ons land allerafgrijselijkst wordt verwaar loosd .En mogenx wij dan weer eens even de trom roeren voor den jaarlijkschen wed strijd, den negenden, in welsprekendheid, die dit jaar in de Paaschvacantie in den Haag wordt gehouden? De deelnemers mo gen op 1 Maart van, dit jaar, niet jonger zijh dan 15 en niet ouder dan 21 jaar. Zij moeten een korte, door hen zelf vervaar digde rede uit het hoofd voordragen, daar na een korte improvisatie van 3 minuten houden over een onderwerp dat hun wofdt opgegeven en zij moeten een gedicht uit ’t hoofd voordragen, een gedicht uit de let terkunde na 1880. Het is te hopen dat van alle kanten de jongelui zich zullen aanmelden. Verleden jaar was de prijswinnaar een jongen Van 16 jaar, die voor het eerst deelnam. Men denke dus niet, dat er geen kans is voor beginners omdat er al andere geroutineer de zijn. Er zijn een paar medailles als pry's en er zyn eervolle vermeldingen te behalèn. Wie nog meer inlichtingen wil en zich wil laten inschrijven, richtte zich tot Ir. D. J. Kruytbosch, Van Alkemadelaan 37, den Haag. In ieder geval dient dit vóór 1 Maart te geschieden. Er valt gelijk wy reeds zeiden, opleving te constateeren in deze kunst, waaraan ieder mensch eenigermate vaardigheidttn'öat bezitten, maar waarin althans in ons land die vaardigheid by 99 der menschen a’- les te wenschen overlaat. In den regel is het spreken erbarmelyk slecht, zelfs *btf edische dienst. C. Muller, arts aW/J r het jaar 1939 aangewi en van den doodschoot- onden voorwerp. s rijwielbelastingmerk. m gemeente-veldwachter. De Patriotten van het laatst der 18e eeuw waren gewoon te roemen op hun vader landsliefde, maar hunne daden waren met die roemtaal niet in overeenstemming. Verre van dien! De Patriotten die in 1787 naar Frank rijk gevlucht waren gedroegen zich zelfs buitengewoon droevig. Velen hunner stookten de machthebbers daar op tot het zenden van een leger naar Holland en vochten mee in het leger van den vyand, toen deze onze grenzen belaag de! Toen de vijand vorderingen maakte en de toestand hier hachelyk werd, hitsten die Patriotten door tal van geheime agenten, en door propaganda-materiaal dat zy over de grenzen smokkelden, ons volk op tegen v de wettige regeering. Zy poogden zelfs het regeer en ónmoge lijk te maken en een chaos te verwekken door vele regeeringspersonen tenzij zy hun ambt zouden neerleggen met den dood te bedreigen direct na het tot stand komen van de omwenteling. Hunne daden waren dus van dien aard dat er meer landverraad dan vaderlands liefde uit sprak. Toen in 1795 de omwenteling gelukt was werden lieden als de Lange van Wijngaar den en Huibert Bik by hun terugkomen in Gouda door de Patriotten zelfs feestelijk in gehaald. Bik kwam 14 dagen na de komst der Franschen weer in de stad, bij' wélke ge legenheid hy die in 1787 een Oranje gezinde vermoord had als een held in dracht van de Municipaliteit door haar se cretaris Jacob Polyn toegesproken. Nogmaals twee weken later kwam de Lange van Wijngaarden terug. Hy was de aanvoerder geweest van de lieden die Prin ses Wilhelmina by Goejanverwelle hadden aangehouden, en had daardoor aanleiding gegeven tot den inval,^je_r het ontzettende oproér in niet alleen Gouda maar het geheele land in groote ellende gestort. Niettegenstaande dat of liever: juist daarom werd hy met eerbewijzen overladen toen hy vanuit zyn ballingschap Gouda weer binnenkwam. De krijgsraad en de leden der patriotten sociëteit brachten hem in triumf naar het stadhuis, waar hy door de nieuwe overheid in een raadsvergadering hoogelyk werd vereerd. Het bleef zélfs niet by die twee, meer dere vijanden van Oranje werden zoo ver welkomd by hunne terugkomst in de stad, w.o. Willem van der Wagt en P. Zwanen burg, die eveneens een minder fraaie rol gespeeld hadden in 1787. Ook zij werden in het openbaar gehul digd, bij welke gelegenheid Jacob Polyn hen toeriep: „Driewerf geluk! Driewerf vrede! Driewerf broederlijk welkom! Thans breekt de schoone dageraad, de rijzende Vrijheidszon met luister door!” Na allerlei hatelijkheden over de af ge treden regeering te hebben geuit, besloot hij zyn toespraak met: „Lang leve de vrij heid! Lange leve de Natie!” De Oranjes, die 'goed en bloed hadden over gehad voor het vaderland en ons volk gcimue vcnuwiu uou aio ecu u<»u i het openbaar werd gehuldigd en in op- I herhaaldellik uit groeten nood gered had- I den, werden verguisd en hunne gedachtenis I zelfs uit de schoolboeken verwijderd, ter- j wyl misdadigers en versjacheraars van het l vaderland overladen werden met eerbewij- 1 zen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de urging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zijh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. Jerc. 2745. Postrekening 484ü0-__ rgerlijke Stand. )irk Hendrik, i den Dool. Roest. JWD; G. A. 20 j. Antonie van Slingerland. Kloosterbalsem Is feen bijzondere balsem die heerlijk verzacht en die Uw huid prachtig glad en gaaf maakt, dank zij de aromatisch^ en huidgenezende bestand- deelen die Uw huid als 't ware verjongen. Kloosterbalsem dringt diep in de weef sels en maakt deze weer gezond en soepel, ▲kker's Kloosterbalsem bijt niet, zooals andere middelen en is ook niet te ver gelijken met geparfumeerde crèmes, die wel aangenaam ruiken, maar niet genezen. Onovertroffen als huldgenezend middel bij brandwonden, schaafwonden, schrale huid, open huid, kloven en wintervoeten. Deze bouw bestaat reeds in de tuinsteden, i jarige eens in de bloemen en in het zon die de laatste jaren, vooral op Engelsch netje te zetten en hem te overladen met voorbeeld ontstaan zyn en die nu in de omstandigheden, door de militaire lucht vaart geschapen, nieuwe beteekenia krij gen. Deze steden zyn gebouwd als parken, die zich aaneenrijen met een breeden groen gordel rondom de stad en ruime groen- strooken door de stad met openbebouwing, waarbij bedrijven op afzonderlijk industrie terrein worden geconcentreerd en tevens beperking van het aantal inwoners. Voor een dergelyke bebouwing is reeds sinds lang propaganda gemaakt. Maar het is zeer waarschynlyk, dat thans de gevaren, aan gesloten bebouwing verbonden, deze propaganda buitenmate zullen versterken. Zoo kan dan het vemietigingsgevaar wel licht nog meewerken tot het venkrygen van een betere bewoning van het land en daar door tot het scheppen van gunstiger voor waarden voor de lichamelijke en geesteiykq ontwikkeling van het volk. M i Inderdaad, bedenkelyke bewijzen van va- B i derlandsliefde! postspaarbank. i maand JanUari is bij ink ten postkantore 1081.62 en terugbel EferenvelHng. veiling van de D. alhier, werd voor ed van 33.40 en j, 2.60-2-90 de 1W»F| ’Onlangs las ik een krantenbericht over den loop der bevolking, den aard dier be volking en haar verspreiding. Daarin trof wel allereerst de geweldige toename der bevolking in de laatste eeuw. In ons land steeg sinds 1829, dus in ruim een eeuw de bevolking van 2.600.000 tot 8.6 millioen. In den laatsten tyd gaat die toename heel wat minder snel en er zyn zelfs landen, waar het bevolkingsaantal daalt. In de meeste landen en ook in ons land is er echter nog altyd een beiangryk bevolkingsoverschot, dat echter voor een deel ontstaat door de verlaging van het sterftecijfer, dus door een langer leven der menschen. Die bevol kingstoename heeft de dichtheid der bevol king in hooge mate doen toenemen, zoozeer jelfs, dat, terwijl in 1829, bij een regelma tige verspreiding van de bevolking, de on- derlinge afstand tusschen twee leden van de Nederlandsche bevolking nog -bedroeg 120 meter, men in 1937 nog maar 66 meter zou behoeven te loopen om zyn naasten medebewoner tegen te komen. Aan die re gelmatige verspreiding der bevolking, die hier is aangenomen, ontbreekt echter nogal wat. En dit is het tweede féit, dat in het bedoelde bericht trof. De bevolking hoop., zich, en dat zeker niet alleen in ons land, zeer sterk dn de steden op. En uit het be doelde bericht blykt nu, dat ook de neiging daartoe de. laatste eeuw op, we mogen wel zeggen, bedenkelyke wyze is toegenomen en de trek naar de groote steden nog be langrijk is versterkt. Woonden toch in 1829 van de 2,600.000 inwoners 800.000 in ste den van meer dan 20.000 zielen, dus een derde der bevolking nauwelijks, in 1937 woonde bijna de helft der bevolking van ons land, dat wil zeggep 4.2 millioen van de 8.6 millioen in steden van meer dan 20,000 inwoners. En het is deze trek naar de steden en vooral naar de groote steden, die de snelle bevolkingstoename een ver ontrustend karakter geeft. Dit verschynsel, de buitengewone trek naar de steden, treedt in ieder land op en heeft in sommige landen, als Frankryk, »eds tot een noodlottige ontvolking van het platteland geleid, zoodat uitgestrekt heden land, zeer goed voor bebouwing ge- 8Chikt, er braak liggen. De leuze „terug naar het land” wordt dan ook in de meeste landen mede door de regeeringen overge nomen, die de beteekenis en de noodlottige gevolgen van deze trek naar de steden be- seffen en de belangen van haar land er vwk reeds door bedreigd zien. In de tota- J yWr®1. landen, waar de regeeringen vol- I ledige zeggingschap over de burgers heb- I L n en door de vrijheid van. beweging, die individu in andere landen geniet, niet I gehinderd worden, zyn reeds maatregelen genomen om een deel der stadsbevolking wwr naar het land terug te brengen. On- If&riifeld spelen daarby in deze landen itieke en militaire overwegingen een be- wende rol. Het streven naar autarkie t vooral tot oorzaak den wensch om in ll van oorlog niet voor levensmiddelen en badstoffen afhankelyk te zyn van aan- ^r,Uit.het buitenland. En daarom moet de eigen bodem zoo intensief mogelyk Kexploiteerd worden en dus een sterke “^bevolking gekweekt worden. Maar aarnaast doen zich ook daar de overwegin- in andere landen voorna- het vraagstuk beheerschen, althans ^■aagstuk voor kort beheerscht hebben zonJh van de zorg voor den «e- ^"^dstoestand en de lichamelijke oyt- Wkelmg van het volk. Den laatsten tjjd n zich daarnaast nog andere fatcor^n lands die 'verband houden met de verdediging en vooral m«t de ibescher- w f>er pot van 25 Gram f 0.6»pot van WQHïa f 1.04 Mr. Kama jurist-artist, 60 jaar. MCDLXV. Geen kroniekschrijver is altyd zoo objec tief dat hy nooit eens zyn persoonlijke voorliefde even den vry’en teugel laat. By de beschrijving van de gebeurtenissen in de vorstelijke residentie overkomt ons dit na tuurlijk ook menigmaal. En juist in een dergelyk geval komt de waardeering dik wijls het best tot uiting. Het zy ons daarom eens vergund een en kel woord te wy'den aan een figuur, <ie wy niet alleen hoogelyk waardeeren, maar naar wie onze persoonlijke sympathie uit gaat. De aanleiding daartoe is geen andere dan dat deze figuur zijn zestigsten ver jaardag heeft gevierd, een gelegenheid di» door talloos velen werd aangegrepen om de (il)UMIIE COURANT. Schrgven van Sijbrand Boltelaar aan zjjne (joudsche Medeburgers Gouda, 10 Februari 1939. Waarde vrienden, Gij weet, dat ik in hart en nieren Gouwenaar ben! De zaak, die ik thans nog drijf, werd gesticht door wijlen mijn betovergrootvader, en la ter door diens mannelijke nakome lingen in rechte lijn voortgezet. Ik ben de laatste telg uit dit aloud ge slacht der Bottelaars. Na mijn heen- .gaan zal het bedrijf, dat mij dierbaar is, in vreemde handen overgaan, geen weduwe zal blijven koekbakken. Mijn hart heb ik verpand aan mijne vaderstad. De dagboekbladen, waar in ik mij in vroeger jaren tot Ulieden richtte, gaven daarvan telkenmale het overtuigend bewijs! Het ging mij daarbij evenwel als een vader met vele kinderen: hij had hen lief, maar spaarde de roede niet. Op nadrukke lijke wijze heb ik vaak stelling geno men in den politieken tweekamp, soms nam ik persoonlijk het initia tief tot een kloek en stoutmoedig op treden, als politieke gelukzoekers mijn oud Ter gouw belaagden. In mijne verhei)enste oogenblikken vlei ik mij somwijlen met de zoete ge dachte, dat de mijmeringen door mij in stille uren aan de blanke bladen van mijn dagboek toevertrouwd velen hebben geschraagd in den strijd, die zij in dien tijd met zooveel mannen moed hebben gestreden. Ik heb mijn vaderstad lief, al doet mij het harte wee, als ik moet aan schouwen hoe haar uiterlijk dagelijks vervalt, hoe zij versjofeit en ver slonst. Het gaat haar als een dier stille armen, die wel een bede om hulp tot mij richten: Zij herinnert zich haar oude glorie, haar deftig keurs, haar voornaam statiegewaad, terwijl zij zich nu moet tevreden stellen met een confectie jurk je van slechte snit, hen die daartoe vaak gedwongen zyn. De radio heeft dit euvel erger dan ooit doen kennen. Waarnemingen op dit punt gedaan leeren dat er zelfs van z.g. sprekers niet een kleine fractie maar in staat is zich behoorlijk te uiten. Omdat men aan dit abo minabele gestumper gewend is, hoort men het niet meer en juist daardoor wordt da toestand zoo bar slecht. En met betrekkelyk weinig moeite is er al veel te verbeteren, vooral voor de jongelui indien er een beetje leiding wordt gegeven, japr toont de wedstrijd aan, dat er voor uitgang is, maar het aantal jongelui dat er zich op toelegt, is nog altyd veel te klein. Zoo lang het goede spreken niet een ver plicht vak wordt op alle scholen^ zal daarin niet veel verandering komen. Naar de in voering van zoo’n vak wordt krachtig ge streefd, maar men stuit daarby op krach- tigen tegenstand, omdat de leeraren en on derwijzers zelf allesbehalve vaardig zijn in het spreken. Het is de groote verdienste van een man als Mr. Kamp dat hy ook heeft laten zien wat er met de Nederlandsche taal valt te bereiken. Mocht dit voorbeeld navolging vinden, al wordt er dan op de honderdduizend niet i één zooals-hij is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1