Minu-i Istraat Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen het vaticaan bereidt de pauskeuze voor. De plechtigheid der verkiezing. (Zie etali Zullen Londen en Parijs Franco erkennen. igerechtigheid." Muziek» DE BEI Da griep in het land r en te kd ade 78, GOUDA, TtM 7000incl. garag, F 27per maand. Ministerraad te Valencia. Jaspar Kabinetsformateur. Voor AZALÏ alle G nTTnTOR^^D^TT^™EGJ^VFN’ B0SK00p. GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKEKK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag- 4 uur uitvaart van Paus Pius XI. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, p« week 17 U «M agenten her- -eeg. lijke uda. jeu- en ent. O. ien- 18. 77. 0 Kardinaal Pacelli als opvolger genoemd. Het „Giornale” over Italië’s houding. Ook Bern zou er toe besloten hebben 7.30 hoopt de WelEe OTHEUS” in het Ked ld: bil 326. Te koop zeer g. I strijkstok en kist j Br. no. 1689 bur. ALLE BLOEMWH G. MOLEN Grtrfl laik, 1382. '<T ten eel. twe Vaste WaschtafA Geysers, Jan Spec M per. Walestraat 11 Net Dagmeisje boven de 16 jaar, Bleekerssmgel Gevr. net Meisje i d., Vryd. geh, dag, i Den Boer, le Kadi jke of 003 -M, 10 >d., 16 ie-. en, res iok •en rte oor STE Voor prima Pluiaffl Vogelzaden L. A Wilhelminiltf Groote platen OcM voor uiterst lagen] Wilhelm WESTHAW k. uda. im- n? en PERSOONLIJKE BRIEF VAN FRANCO AAN HITLER. ï)e ambassadeur van het rechtsche Spanj.' heeft rijkskanselier Hitler een door Franco eigenhandig geschreven brief overhandigd Dan Mijnhardtjes bij de hand Doos 30 en 50 ct. ad- m- 21. ■afel h, 28. Verricht U veel J Dan is een douthil waarde. Daden i8 p °adhuis vu naar Stefani meldt, van de Sixtljnsche ka pel overgebracht naar den Sint Pieter. Tot den dag der begrafenis blijven overal in De Rome de vlaggen halfstok hangen, kerkklokken luiden driemaal per dag: des morgens, om 12 uur en des middags. Italiaansche voor het Vaticaan -t tusschen den H. Stoel i regeerfng. werd hy tot nuntius te Berlijn waar hy zyn grootste triomfen namelijk bet met het pro- ten; De Britsche regeering baseert haar geheele Spaansche poljtiek op -het vertrou wen in de loyauteit van Franco. Engeland en Frankrijk kunnen hun belangen niet waarborgen, indien Italië en Duitschland het terugtrekken van hun troepen en oorlog?- materieel vertragen. In de tweede plaats is men te Londen van oordeel, dat het in het belang van Frankrijk en Engeland is, niet met de Spaansche regeering te mar- chandeeren over de financieele en techni sche hulp, waaraan Franco na dertig maan den oorlog behoefte heeft. Bérand, de „ver- blindingsagent” tusschen Parijs en Burgos zal, naar het blad verneemt, Dinsdag weer naar Spanje vertrekken met nauwkeuriger instructies. le Goudsche Ki IJssellaan 84, stopt ren, mot- an bn Jongen gevr. 14, Gebr. Meikert, Jt fabriek, Gr. v. Bloa TREINRAMP IN KATALONIë. Meer dan dertig doode», honderd ge,wonden. Een van Terrasa komende trein is bii aankomst in het station Las Planas in botsing gekomen met een uit tegenoverge stelde richting komenden trein. De schok was zeer hevig. De tweede trein gleed langs de heling terug tot het station San Gervasio, waar hy tegen den tunnelwand botste* t Het aantal dooden bedraagt op het oogenblik 31, dat der gewonden ongeveer honderd. De reizigers waren allen burgers. ABONNEMENTSPRIJS: per Kwartaal j 2.25, per week 17 cent, overal wMr de bezorging P01, l°°Per geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA H onie agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ADVERTENTIEPRIJS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Bij ons voordeebl reparatie. Bekleed leerdoek, nagels, 1 ly'm, beits enz. J alle soorten stoel-/! clubrompen. Meubelmakerij A niet schijnt vast te staan, doch dat, naar men aanneemt, over circa twee weken zal beginnen. Men is reeds bezig met de trone” op te stellen voor de 62 kardinalen, die de keuze hebben. Op "den dag na de plechtige opening van het conclave in de Sixtynsche kapel, beginnen de stemmingen, die vier maal daags gehouden worden, twee des morgens en twee dee middags. De kardi naal, die tot paus gekozen wordt, moet twee derden van de stemmen behalen. Owe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telei fltare Postrekening *8400. Del Vayo rekent op steun van alle republikei^che partijen. 400.060 Katalanen in Frankrijk. Havas seint uit Valencia, dat Del Vayo tegenover de pers heeft verklaard, de re gering bevinut zich thans in haar geheel in het niet overweldigde deel van Sfoau’e. Zij is thans in vergadering byeen. De minister-president en ik zelf z(jn gisteren aangekomen en hebben geconsta teerd, dat het buitengewone moreel der be volking zich heeft gehandhaafd gedurenJe twee en een half jaar en ondanks den te genstand krachtig blijft. Tijdens een onderhoud met de vertegen- Omtrent den inhoud van den brief is niets bekend gemaakt. De belangstelling der Duitsche pers te weer in sterke mate gericht op de Spaan- sche aangelegenheid. De brief van Franco aan Hitler trekt in Duitsche politieke krin gen sterk de aandacht. Ook hecht men een bijzonder belang aan het onderhoud, dat Hitler in gezelschap van Von 'Ribbentrop met den ambassadeur heeft gehad. Officieele kringen nemen een zeer groote reserve in acht, doch de avondbladen be vestigen, dat het rechtsche Spanje vastbe sloten is niet in te gaan op de bemidde lingspogingen van Engeland en Frankrijk. De „Lokal Anzeiger” verklaart, dit Franco de tactische manoeuvres van Enge land doorziet. De „Angriff” schrijft: Franco heeft hut thans bevrijde Spaansche grondgebied be zet zonder voorkennis van Groot-Brittanmë en Frankrijk. Zij waren er zelfs nadrukke- lijk tegen. Franco kon by zyn politiek steu nen op de kracht van de as. ADRIATISCHE EN ZWARTE ZEE RECHTSTREEKS VERBONDEN. Een groote snelverkeersweg van Triest naar ‘Constanza. Binnenkort zal een begin worden ge maakt met den aanleg van een grooten snelverkeersweg van Triest naar Constanza. De uitvoering is opgedragen aan een Ita liaansche firma. De reChtstreeksche verbinding van de beide zeehavens, het Italiaansche Triëst °n het Roemeensche Constanza aan de Zwarte Zee, loopende over verschillende belangrij ke steden in den Balkan, vormt ongeveer een rechte lyn zy het met een beetje kromme lineal getrokken die tusschen begin, en eindpunt van West-Noord-West naar Oost-Zuid-Oost loopt. Alsof de natuur de voordeelen van zulk een verkeersweg tusschen de beide belangrijke zeeën nog beeft willen onderstrepen, kwamen stor men, sneeuwjachten en wervelwinden nog zeer onlangs een groot aantal schepen op de Zwarte Zee dood en verderf brengen. De zeeweg van de Adriatische Zee om half of heel Griekenland heen en over de Aegeï- sche Zee door den Bosporus naar Con- ftanza is tusschen winter en voorjaar zeer weinig aangenaam, vooral bij de Zuidpunt van Griekenland voor zoover althans hel kanaal van Corinthië niet als route in aan merking komt. Bijzonder gevaarlijk is het op het traject van den mond v'an den Bos porus via de Zwarte Zee tot Constanza, waarbij de Bulgaarsche havens Burgas en Warna worden aangedaan. De riffen aan deze Oostkust van de Zwarte Zee en de stormen op deze onherbergzame „gast vrije” zee (Pontos Euxeinos) zyn zelfs menig groot schip reeds noodlottig gewor den, om van de kleinere maar geheel te zwijgen. Met dezen snelverkeersweg krijgt Italië een rechtstreeksche verbinding met Joego slavië. Hij loopt van Triëst op het schier eiland Istria naar Postumia (Adelsberg) en vandaar over de Joego-Slavische grens naa- Ljublejana (Laibach) en Zagreb (Agrarn). het belangrijke centrum in Noord-Joego slavië. Dan maakt de weg een bocht en volgt het breede dal van de Savo, om in Zuid-Oostelyke richting naar Belgrado te loopen. Daar bereikt hy den grooten water weg van den Donau, waar hy een belang rijk stuk afsnijdt om uit te komen op het laatste stuk naar Constanza. Dit laatste stuk, dat door de Doebroedsja loopt, is al in aanbouw. Van Belgrado loopt de weg langs den Donau naar Toernoe-Sverin, gelegen aan de beroemde IJzeren Poort van den Donau, en bereikt, steeds den Donau volgend, met een lichten omweg de Roemeensche hoofdstad Boekarest .Dan kruist hy* den Donau waar bij de plannen en werken voor de kanaal- verbinding Cernawoda-Constanza in dit moerassige gebied de uitvoering van het wegenplan zeer te stade zullen komen. Wanneer deze nieuwe snelverkeersweg gereed zal zijn, zal Europa van het Westen naar het Oosten weer een aanmerkelijk stuk smaller zijn geworden! (Nadruk verboden). Prima harde Tl thuisbez., 40 ct. ai stuks. Schip Tien: Eierkolen 1.30,’AbI 2.00 p. H.L. Bal! 1.55 p. H.L. A. de Wilhelm! Het dubbele ongeluk zou te wijten zün aan het weigeren der remmen van den eersten trein, op het oogenblik, dat deze de helling begon af te dalen. SNELSTE MACHINE TER WERELD NEERGESTORT. Lockheed met een maximum snel heid van 640 K.M. Tijdens een proefvlucht is een nieuw type gevechtsvliegtuig, dat volgens de militaire autoriteiten de snelste machine ter wereld was, op het Mitchellfield te New-York omlaag gestort. De machine werd evenwel niet ernstig beschadigd en de bestuurder kwam er met enkele lichte verwondingen af. Het nieuwe gevechtsvliegtuig, een één persoons tweemotorige Lockheer, zou volgens mededeeling van den chef van de luchtmacht, generaal-majoor H. H. Arnold, een maximumsnelheid van 640 K.M. per uur kunnem ontwikkelen. Bij het dalen heeft de piloot enkele boomen, die dicht bij het vliegveld staan, geraakt, waarna het van geringe hoogte op den grond viel. leis verliet, verklaarde hy aan de pers, dat koning Leopold hem opdracht had gegeven de nieuwe regeering samen te stellen. „Ik zal Zy'ne Majesteit morgen een defi nitief antwoord geven en ga thans onmid- dellyk aan het werk”, voegde hy er aan toe. Hij zou heden zyn werkplan opstellen en zich morgen in verbinding stellen met di verse persoonlijkheden. Sommige politieke waarnemers meenen te weten, dat de opdracht van den koning oud- minister Henri Jaspar niet zoo heelemaal heeft verrast. Zelfs zou hy- naar het voor beeld van den heer Paul Spaak, die enkele maanden geleden buiten alle partybemoeiin- gen om een regeering samenstelde, spoedig een regeeringscombinatie voor elkaar bren gen zonder de partyen te raadplegen. Henri Jaspar is gewezen katholiek Ka merlid voör Luik en 69 jaar oud. Hy had sedert 1919 de leiding van verschillende departementen en was premier van 1926— 1931. Hy is een oom van den gewezen libe ralen minister Marcel Jaspar. De toekomstige premierstaat bekend ah ?en van de meest onbaatzuchtige staatslie den van na den oorlog. Spaak definitief verdwenen. Koning Leopold heeft, naar de Crt. meldt, een bëlpreking gevoerd met oud-minister I Henri Jaspar. Toen de heer Jaspar het pa- £)e erkenning van Franco door de Wes- tersche mogendheden kan niet ver traagd worden door de vestiging van net republikeinsche bewind te Madrid, aldus is volgens Havas het oordeel in Britsche di plomatieke kringen. Men meent, dat de er kenning niet meer afhangt van het voort zetten van den strijd door de republikeinen, aangezien de strijd niet lang meer kan vooitduren en vooral geen wijziging kan brengen in het feit, dat Franco driekwart van Spanje heeft bezet. In de tweede plaats concludeert men uit •ie telegrammen uit Madrid, dat er aldaar geenszins eenstemmigheid bestaat over het beginsel van het voortzetten van den strijd. Men acht het waarschijnlijk, dat het er vooral om gaat, om in de komende dagen een staking der vijandelijkheden op de minst harde voorwaarden te verkrijgen. Hoe het ook zij, besluit Havas, in politie ke kringen is men van oordeel, dat de hou ding van Engeland en Frankrijk vooral bepaald zal worden door toekomstige po litieke overwegingen en niet door den aard en de. positie der republikeinsche regeering, die in extremis opnieuw is gevormd. De Fransche bladen voorspellen, dat zoo wel Frankrijk als Engeland zeer spoedig, vermoedelyk reeds deze week, zal besluiten, de nationalistische regeering te Burgos de Jure te erkennen. De „Matin” verneemt bo vendien, dat ook Zwitserland reeds heeft besloten tot de erkenning over te gaan me‘ het oog op de vele Zwitsers, die in Spanje wonen en weges de handelsbetrekkingen tusschen beide landen. Fransche stemmen. De „Temps” koppelt de kwestie van de erkenning van Franco vast aan een ophel dering van het bombardement van Minorca, tijdens het verblijf aldaar van den Brit- schen kruiser „Devonshire”. Dat incident, aldus het blad, bewy'st voldoende het be lang van de onafhankelijkheid der regee ring te Burgos. Dat Italiaansche vliegtui gen uit Majorca, tydens de onderhandelin- gen, tegen den wil van het Spaansche op perbevel, tot een bombardement overgin gen, geeft, aldus het blad, te denken. Daar door bestaat er alle reden tot twijfel aan de waarde van Mussolini’s verzekeringen ten aanzien van de belangeloosheid van Italië in Spanje en ten aanzien van de handhaving van den status quo in het Wes telijke deel van de Middellandsche Zee. Aar, die dubbelzinnigheid moet Franco in zijn eigen belang een einde maken. De Fransch- Britsche erkenning kan slechts gelden voor een vrij en onafhankelijk Spanje, dat vrij over zyn lot kan beslissen. De „Jour” legt den nadruk op twee fei- Konynen, Kippa Vellen en Marmoltt gevr. Rien v. VÜ straat 56. Timmermansjm net en accuraat kt Jachtwerf ReeOT Gebruikte JachW Kajuitjachtje 16 1 bootje met aanh. i Jachtwerf Jachtlakken. V»1 lin, Teolin, LinW Huidverf, Zuso en vele ande* Jachtwerf „Reetffl KeeowflfcW»*; pUBLicrrErrs*p Telef. 2745. SEMraME woordigers der partijen hebben wy gisteren den gemeenschappelyken wil kunnen con- stateeren front te maken tegen alle moei lijkheden en den stryd voort te zetten. De minister zeide vervolgens niet voor nemens te zijn te antwoorden op den laster, welke de laatste dagen tegen de republi keinen is opgehoopt. De museumschatten zyn geëvacueenl, felle gevangenen zyn naar de grens geleid, in de laatste dagen heeft zich geen enkïle vijandige daad jegens de regeering voor gedaan. De evacuatie der burgerbevolking en van het leger kon tot een goed einde worden gebracht. „Wij hebben onzen plicht gedaan. In Katalonië is de strijd geëindigd. Onze post is thans hier.” Terwyl de ministerraad vergaderde ver schenen er bommenwerpers boven Valencia. Zy lieten bommen vallen op de havenwijk, waarbij o.a. het Britsche stoomschip „Lucky” werd getroffen. Het schip is ge deeltelijk gezonken. In de havenwijk zijn twintig menschen omgekomen en 45 ge wond. Ook is de schade veroorzaakt aan de „Stanford”. Op dit schip werden twee per sonen gedood en 25 gewond. By een luchtaanval der rechtschen pp Alcoy, op 100 k.m. ten zuiden van Valen cia gelegen, zyn acht personen gedood en twintig gewond. Del Vayo heeft in den ministerraad meegedeeld, dat zich naar schatting 400.000 Katalaansche vluchtelingen in Frankrijk ophouden. Uit Toulouse meldt Havas, dat duizenden soldaten en burgers van wie men dacht, dat zij door de rechtsche troepen by Andorra ingesloten waren, in het departement Ariège over de grens zyn gekomen en naar concentratiekampen gebracht. Drie Fransche generaals, die een tocht door Noordoost-Spanje hebben gemaakt, hebben verklaard, dat zij nergens sporen van offensieve of defensieve voorbereidin gen hebben gezien op de wegen, die naar de Fransche grens leidOn. Over de Internationale Brug te Hendaye zijn 8-861 Katalaansche miliciens, die den wensch te kennen hadden gegeven naar het rechtsche Spanje te gaan, uit Frankrijk vertrokken. Volgens het Spaansche Persbureau heb ben derechtsche autoriteiten de haven van Barcelona vrij voor alle scheepvaart ver klaard. De bladen wijden heele pagina’s can de gebeurtenissen, welke samenhangen met het overlijden van Paus Pius XI. De Italiaansche koning heeft kardinaal Pacelli een telegram gezonden, waarin hij de diepe droefenis van hemzelf en de ko ningin over het overlijden van den Paus tot uitdrukking brengt. De gisteravond onder voorzitterschap van Mussolini bijeengekomen groote fas cistische raad heeft een motie aangenon^n waarin hij „eerbiedige hulde brengt aan de nagedachtenis van Paus Pius XT, die de verzoening tusschen de kerk en de- Tta- liaanschen staat wilde en die door het con cordaat betrekkingen van samenwerking heeft gevestigd tusschen den staat en de kerk, waardoor de fascistische en katholie ke eenheid van het Italiaansche volk werd gewaarborgd”. De Duitsche ambassadeur by den H. H. Stoel heeft gisteravond een bezoek ge bracht aan kardinaal Pacelli om de deelne ming van den iDuitschen Rykskanselier en van de ryksregeering over te brengen. Rouwbeklag van Duitsche e” Italiaansche zijde. Paus Pius XI zal, naar Havas verneemt, a.s. Dinsdagmiddag circa 4 uur, in de St. Pieter begraven worden. Het stoffelijk overschot zal worden bijgezet in de crypte, dicht btj de graven van de laatste twee Pausen, Benedictus XV en Pius X. De lijkrede zal worden uitgesproken door mgr. dr. Perugini, secretaris van de Con gregatie der Latijnsche Brieven. Het stoffelijk overschot van den Paus is. J^eeds treft men in het Vaticaan de nood- zakeljjk voorbereidende maatregelen voor het conclave, waarvoor, de juiste da tum nog niet blijkt vast te staan, al wist men aanvankelijk te melden dat het con clave op 28 Februari zou beginnen. Volgens een later bericht zou de datum zyn be paald op 1 Maart. Uit alle deelen der we reld komen de kardinalen naar Rome, die uit hun ipidden den opvolger van Paus Pius XI zullen aanwyzen. Zooals wjj reeds melden op gezag van den diplomatieken medewerker van „The Star", acht men in Italië de kans, dat het conclave den tegenwoordigen staatssecreta ris, kardinaal Pacelli, tot opvolger van Pius XI zal kiezen, vrijwel verzekerd; andere namen worden echter, gelijk na den dood van een Paus steeds geschiedt, ook ge noemd. Mgr. Pacelli is in elk geval een krach tige persoonlijkheid, die de laatste jaren op de buitenlandsche politiek van het Vaticaan een zeer grooten invloed heeft gehad. Zoo als men weet, is hy in 1930 tot zijn tegen woordige waardigheid verheven, als opvol ger van kardinaal Gasparri, die met Pius XI het belangrijke verdrag van Lateranen tot stand heeft gebracht. De Romeinsche corr. van het Alg. Hbld. schreef toen, dat zelden of nooit de benoe ming yan ’n nieuwen staatssecretaris minister van buiten), zaken van ’t Vaticaan zooveel tongen en pennen in beweging had gebracht als destyds; de toenemende folitieke beteekenis van het Vaticaan, Je rivaliteit der landen ten gevolge van tot bet uiterste opgevoerde nationalisme, als mede de nieuwe positie van het Pausdom na de Lateraansche verdragen gaven daar toe aanleiding. Die factoren gelden tegen woordig in zeker niet verzwakte mate. Mgr. Pacelli is reeds op jeugdigen leef tijd hy is thans 61 jaar substituut bü de Pauselijke staatssecretaris geworden, en reeds toen zag men in hem een toekomsti- gen opvolger van Gasparri. In 1913 werd hy echter plotseling tot Pauselyk nuntius In Beieren benoemd en nam de veel meer plooibare Cerrettie zyn plaats als substl- ‘wt aan de ataatssecretarie in. Te Mlin- chen vond Pacelli een dankbaar arbeidste»- refo. Daar hij voor alles geestelijke was en *erst in de tweede plaats Italiaan, wist hü iich ook gedurende den oorlog niet alleen handhaven, doch verwierf ook de sym- wme van de regeering, van de geesteltfk- «xi en van de rechtzinnige bevolking. De gold hem steeds als supemationaal. JWens de Duitsche revolutie trachtte hü °r woord »n daad, zoowel royalisten als cnulkeïen tot ^^’Kdheid te vermanen een zo° 8trik* ’nogeljjke ob- Wijdigheul. Zyn ijver voor de katholieke U l 6n Z^n diplomatieke gaven leidden (Che\V00r het Vaticaan zeer gunstige BeS,aat tU88C.hen den H. Stoel en de Daarna knoemd ja- "V gxvui Het gelukte hem rrt moeilijke Concordaat J^tsche Pruisen af te sluiten. Toen hit T®11* naar Rome werd geroepen, waar PurPer wachtte, was nog geens- wnnU Ook staatssecretaris zou 1)6 p*us wenschte dit, doch Pacelli 6 V00rkek°ud te moeten maken en de voorwaarde, dat hem het recht worden toegekend desnoods een groot van het personeel der secretarie te ver- an&en door nieuwe krachten. Toen dit Ingswllllgd, besloot h(j het hoor te aanvaarden, dat hij sindsdien met p1 Poot prestige en een buitengewonen °ed op den gang van zaken ook In het heeft uitgeoefend. Voorbereidingen voor het conclave. technische afdeelingen van het Vatl- h »o aeint Stefani, ,ijn reeds begon- hèt concl d6 noo<^k* voorbereidingen voor nclave, waarvan de juiste datum nog

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1