ten, ar RANT UNS enkust Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ERBRANDING •en» voor echtgen. «n 3rem»tie, dragen a r niet-leden ƒ166.—. iet veraekeringafoai deelinga-secretarem, H. M. de Koningin aan den Koning der Belgen. DE BIJZETTING VAN PAUS PIUS XL Indrukwekkende plechtigheid in den St. Pieter. Afscheid van den heer Hermann A. Schreuder Sr. als voorzitter van den Kamer van Koophandel. Britsch-Italiaansch accoord in gevaar. 4.2° IJ7 2<o., -- Woensdag 15 Februari 1939 77e Jaargang bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. de Boek plaatsing 8 er- Uw zaak arvoor be en in een nf uit Uw laxorn in 45 |,35 geplaatst tusschén het altaar van de Cattedra en dat van de Confessie. Nadat de kanseiier-notaris van het kapittel van Sint Pieter de acte betreffende de be grafenis had voorgelezen en mgr. Anto nio Bacci de lijkrede had uitgesproken, verrichte mgr. Roberto Vincentlnl, pa triarch van Antiochlë der Latijnen, de abaoute. Het lichaam van Pius XI werd neer gelegd in een cederhouten kist, welke met satijn is bekleed. In het deksel is een kruis van notenhout gevat. Het ge laat van den overleden Paus werd be dekt met witte zijde. Naast het lichaam werden verscheidene beurzen met gou* den medailles, welke elk jaar van zijn pontificaat werden geslagen, neergelegd. Kardinaal Nasalli-Rocca, aartsbisschop van Bologna, dekte, in zijn hoedanigheid van oudste door Pius XI gecreëerden kardinaal, tenslotte het lichaam van den gestorven Paus met een grooten rooden sluier en legde een in een ijzeren koker gesloten gezegeld perkament, dat d& voornaamste gebeurtenissen uit het pon tificaat van Pius XI vermeldt, In de kist. Deze kist werd gesloten en daarop In een looden kist geplaatst. In het deksel van deze kist zijn een doodshoofd met twee gekruiste beenderen met het wapen van den overleden Paus gegrift. Nadat deze kist was dicht gesoldeerd, werd zij op haar beurt in een derde kist van kunstig bewerkt hout gelaten, welke de volledige wapens van den Paus dragen. Daarop werd de stoet opnieuw gevormd. Ditmaal namen do kardinalen er aan deel. Onder het zingen van „Ego sum resurrectlo et vita” defileerden zij langs de kist tusschén twee rijen pauselijke garden. Vervolgens daalden de bischop- pen met brandende kaarsen in de hand de trap van de crypt af, waar de kist na een laatste absoute werd neergelaten, nabij het graf van Pius X. de en GOUWE DE PAUSKEUZE. Moderne bekendmaking: per radio. Naar Havas uit Vaticaanstad meldt, zal de uitslag van de verkiezing van den nieuwen Paus waarschijnlijk per radio worden bekend gemaakt op het oogen- blik, dat de rookpluim uit het Vatlcaan opstijgt. Tot dusverre hebben de auto riteiten hieromtrent echter nog geen be slissing genomen. De verkondiging op deze wijze zou nl. het verspreiden van onjuiste berichten in den tijd, die tijs- schen het bekendmaken van den uitslag door den eersten kardlnaal-dlaken van de loggia bulten het Vaticaan af en het verschijnen van de rookpluim ligt, voor komen. Naar men weet, wordt er, wan neer er geen Paus Is verkozen, nat stroo gebrandwanneer men het over de Pauskeuze eens is geworden, brandt men droog stroo, zoodat er een heldere rook pluim ontstaat DEN HAAG, 15 Febr. Naar van officiëele zijde thans bekend wordt gemaakt, is thans vastgesteld dat het bezoek van H. M. de Konigin aan den Koning der Belgen zal plaats vinden van 23 tot 26 Mei a.s. In een hartelijke huldiging is groote waardeering voor persoon en arbeid van den populairen en energieken voorzitter getoond. jaren gleden heeft hjj de dageljjksche lei ding verruild voor de functie van gedele geerd commissaris, maar ook in die kwa liteit vindt zyn werkzame geest nog veel te doen. vallen, die de Italiaansche pers op Frank rijk richt, niet kan goedkeuren. Perth zeide met nadruk, dat deze aan vallen op Frankrijk een ongunstigen iiv- vloed op de Britsch-Italiaansche betrekkin gen moeten hebben. In welingelichte kringen meent men te weten, dat het antwoord van Ciano uiterst koel was en inhield, dat Italië niet anders doet dan zjjn troepen op 60.000 man bren gen, wat de normale sterkte is. Deze ver sterkingen waren volgens Ciano noodig, j wjjl Frankrtfk in Tunis 200.000 man heeft, wat men in Engelsche kringen hoogst on waarschijnlijk acht. Bovendien is men in Britsche kringen de meening toegedaan, dat Italië al 60.000 man in Libye heeft en dat in werkelijkheid het voornemen van Italië is, een grooter aantal in Afrika te vestigen. Oiano wees tenslotte de verantwoordelijkheid voor de pers-cam- pagne af en antwoordde, dat die aan Frankrijk te wijten is! Verder wordt 'vernomen dat, in tegen stelling tot de verwachting, Mussolini bji zijn bezoek aan Turijn niet zal spreken. Overigens komt er geen wijziging in het programma. passeeren van het stoffelijk de Kenoodlgden die op iichodbune hadden Plaate genomen. Het -aam van den overleden Paus werd Mussolini zwijgt te Turijn. Perth, de Britsche ambassadeur te Ron.e, heeft Ciano ervan op de hoogte gesteld, dat Engeland het zenden van Italiaansche ver sterkingen naar Libye beschouwt als een schending van het Britsch-Italiaansche accoord en bovendien dat Engeland de aan- zelfs van Duitschen kant gereageerd wordt met zooveel ergernis op iedere kans op toe nadering tusschén Frankrijk en Engeland en Burgos, terwijl het toch evident is dat een regeling van de Spaansche kwestie in een werkelijken geest van Europeesche toe nadering er ten zeerste door vergemakke lijkt kan worden. De taal, die de fascisti sche pers gebruikt in verband hiermede, vooral jegens Engeland, wekt nieuwe span ning in de betrekkingen tusschén Italië en Engeland, en de sfeer, geschapen door het Britsch-Italiaansche accoord van April 1938 en door het bezoek der Engelsche mi nisters aan Rome, loopt gevaar er ernstig door te worden benadeeld.” FRANSCHE MINISTERRAAD OVER VERHOUDING TOT BURGOS. De jure, de facto of geen erkenning? Zooals werd verwacht heeft de Fransche ministerraad geen enkele beslissing ten aanzien van een erkenning de jure van het rechtsche Spaansche bewind genomen. In den loop van de week zal het kabinet bijeenkomen om meer in het bijzonder deh toestand te bestudeeren, die is ontstaan door de aanwezigheid in Frankrijk van tal rijke Spaansche vluchtelingen, zoowel mi litairen als burgers. De „Paris Soir” bevat de volgende bij zonderheden over het in den ministerraad behandelde: Bonnet gaf allereerst in groote trekken een overzicht van den algemeenen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Owe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2746. Postrekening 48400. y AN DAAG heeft de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Gouda en om streken afscheid genomen van Laar zeer ge- waardeerden voorzitter, den ne«r Hermann A. Schreuder Sr., die in verband met zjjn hoegen leeftijd zjjn functie neergelegd en voor het lidmaatschap van de Kamer be dankt heeft. De uittredende president is als het ware met het bedrijfsleven vergroeid. Veertig jaar heeft hjj deel van een Kamer in dit district uitgemaakt. Op 23 Januari 1899 deed hij zjjn intrede in de voormalige Ka mer van Koophandel te Schoonhoven, aie hem in Maart 1907 tot haar voorzitter koos. Onafgebroken had de heer Schreuder in de Kamer te Schoonhoven zitting tot 1 April 1922, toen de Kamers van Koophandel wer den gereorganiseerd en te Gouda een Ka mer voor het geheele district werd geves tigd. De heer Schreuder werd naar de nieu we Kamer afgevaardigd, waarvan hjj reeds in de eerste vergadering, op 1 April 1922, als vice-voorzitter en voorzitter van de af- deeling grootbedrijf gekozen werd. Toen de heer I. IJssel de Schepper eind 1924 we gens verandering van woonplaats als voor zitter van de Kamer aftrad, volgde de heer Schreuder hem op om sindsdien het pre sidium van de Kamer te bekleeden. Krachtige figuur. Met groote energie -heeft de heer Schreu der altjjd de belangen van het bedrijfsleven behartigd. Krachtige figuur, die hij is, stond hij altyd op de bres om handel en industrie vooruit te brengen en in het voorste gelid was steeds zijn plaats als het er op aan kwam iets van algemeen nut voor het dis trict tot stand te brengen. Zijn voortvarendj heid, zijn doorzettingsvermogen en zjjn strijdlust hebben hem nooit verlaten en nu nog, nu de jaren de karakteristieke baard om de energieke trekken van zijn levendig gelaat hebben vergrijsd, is de heer Schreu der een warm voorvechter van alle belan gen, die de Goudsche Kamer dient. Kom niet bij hem aan om iets op te geven, de voorzitter met zyYi impulsief gemoed en gouden hart zal toornen en met groote le vendigheid en krachtige argumenten zal hjj overtuigen dat met des te meer energie dient te worden opgetreden.'Zjjn levendige geest geeft steeds weer nieuwe en frissche ideeën ,zjjn wilskracht en vasthoudendheid zjjn ongebroken. Zoo treedt de heer Schreu der uit als iemand, die wel in dienst van de gemeenschap is vergrijsd, maar die on danks zjjn 77 jaren (jen zeer vitale en be- wonderenswaardige figuur is, een opge wekt en blijmoedig man, die met jeugdig enthousiasme den ganschen dag werkt en daarin voor geen jongere onder doet. Al die eigenschappen weerspiegelen zich in zjjn eigen bedrjjf te Schoonhoven. Ais klein schilderspatroon begonnen, heeft de heer Schreuder zjjn zaken weten op te wer ken tot een belangrjjke lak-, verf- en ver- nisfabriek en een loodwitfabriek. Eenige :k dames SOLES als. uiterst solide •Ima afwerking, er stuk fleni ndere aan- s van een i 4de CADEAUI ne geldt alléén idag 15. Don- en Vrijdag 17 iruari. (ENS de graslinnen met 150 x 230 jr stuk I4O JOPEN akens met flinke >ote maat er stuk ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—45 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0,50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 39 DEKEN en Heeren, ruit- en jer stuk LEBRUN BEZOEKT ENGELAND. De Koning en Koningin van Enge land zullen persoonlijk. hun gasten begroeten. De president der Fransch Republiek en mevrouw Lebrun zullen op 21 Maart a.s. in de middaguren aan het Victoria Station te Londen aankomen, waar zij zullen worden verwelkomd door den Koning en de Ko ningin. In statierjjtuigen zal het hooge gezel schap zich naar het Buckingham Palace begeven. Koningin Mary zal het nieuwe gebouw van het Institut Francais openen, Des avonds z^l een galabanket worden aan gericht in het'Buckingham Paleis. politieken toestand, waarbij hjj in het bij zonder stilstond bij de bezetting van Hainan dooi’ de Japanners. Na een uiteenzetting te hebben gegeven van de door Léon Bérard verstrekte inlich tingen omtrent zjjn reis naar Burgos, stel de hjj den ministerraad voor Senator Bérard opnieuw naar Franco te zenden om zjjn missie, waarvan hij zich op zulk een ge lukkige wjjze heeft gekweten, voort te zet ten en te beëindigen. De aard en de grenzen dezer missie dienen nog te worden vast gesteld. Eenige ministers waren van oordeel dat Let voorbarig zou zjjn onderhandelingen aan te knoopen zoolang de republikeinen nog strijden. Sommigen waren van oordeel dat er tusschén een erkenning de jure, wel ke te veel zou zjjn, en een politiek van ne gatieve onthouding, plaats is voor een er kenning de facto, welke de Fransche be langen doeltreffend zou dienen. Daladier bepleitte een „politiek van aan wezigheid”, die „zoowel krachtig ais ge nuanceerd dient te zjjn.” Hiermede was de beraadslaging geë’n- <Hgd. HET DUITSCHE SLAGSCHIP „BISMARCK” TE WATER GELATEN. Een rede van Hitler. Gistermiddag te kwart over 12 werd te Hamburg van de werf Blohm und Voss het nieuwe Duitsche slagschip van 35.000 ton te water gelaten in aanwezigheid van geheele rjjksleiding van staat, partij weermacht. Het schip werd „Bismarck” gedoopt. De Führer en opperbevelhebber van weermacht hield de dooprede. De Vele verdiensten. In de stad zijner inwoning is de heer Schreuder lange jaren een vooraanstaande persoonlijkheid geweest. Van 1903 tot 1931 was hjj did van den gemeenteraad van Schoonhoven en van 1908 tot hjj in 1931 voor een verlenging van zjjn mandaat be dankte, trad hjj als wethouder op, waarbjj hjj de bedrijven leidde. In de mobilisatie- jaren verzorgde hjj de brandstoffendistri butie waarbjj” vele gemeenten aan zjjn voor- treffeljjke regeling een voorbeeld namen. Van 1913 tot 1919 was de heer Schreuder als afgevaardigde van de Anti-Revolution- naire Partjj lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Een onvermoeid strjjder is de heer Schreu der geweest voor de spoorljjn Gouda-Schoon- hoven welker oprichting voornameljjk aan hem te danken is. Een belangrjjk districts- belang heeft hij daarmede verwezenlijkt. Juist in dezen tijd is de opheffing van de Ijjn aan de orde gekomen, een gedachte, waartegen de heer Schreuder zich met alle kracht verzet. Mocht de niet alleen door hem betreurde opheffing niet te verhinde ren zjjn de teekenen wjfzen daarop dan dankt men het voor een groot deel ook aan hem, dat de spoorweg niet eerder ver dwijnt, dan nadat de wegen in de Krimpe- nerwaard meer voor autoverkeer geschikt zjjn dan ze op dit oogenblik zjjn. Aan het initiatief van den heer Schreu der is ook te danken het Middenstands- borgstellingsfonds voor Gouda en omstre ken, tot welks oprichting hjj den stoot gaf. De heer Schreuder heeft den eersten tjjd zitting in het bestuur gehad. Bij zjjn uit treden werd hij tot lid van verdienste be noemd, waarmede zjjn naam aan deze nut tige instelling bljjft verbonden. De heer Schreuder is vjjftien jaar voor zitter geweest van de Vereeniging voor verf- en vemisfabrikanten in Nederland en heeft zitting gehad in het bestuur van de Vereeniging van Kamers van Koophandel en is voorts o.m. voorzitter geweest van de Rotaryclub te Gouda. De verdiensten, die de heer Schreuder in velerlei opzicht heeft, zjjn erkend door zjjn benoeming tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau. De vergadering der Kamer. QNIGAARNE ongetwjjfeld, ziet de Kamer van Koophandel haar actieven en vita- len president gaan, maar daarnaast bestaan er grooten dank en warme waardeering voor den toegewjjden arbeid en de sympa thieke persoonlijkheid van den populairen voorzitter. Daardoor is het afscheid in de vergadering, welke de Kamer hedenmiddag in haar gebouw 'heeft gehouden, een har- teljjke huldiging geworden. de doop plechtigheid werd voltrokken door mevrouw Dorothea von Löwenfeld, kleindochter van Bismarck en echtgenoote van den gepen- sionneerden vice-admiraal von Löwenfeld. De plechtigheid werd o.a. bjjgewoond door generaal-veldmaarschalk Göring, de ministers von Ribbentrop, Frick en Göb- bels, de S.S.-leider Himmler en rjjksleider Rosenberg, benevens door generaal-admi- raal Rader, opperbevelhebber der marine, generaal Keitel en vele admiraals en ge neraals. Een menigte uit vele duizenden bestaan de, juichte Hitler toe. Toespraak van Hitler, In zjjn toespraak die ongeveer Ven mi nuten duurde, zei Hitler o.a., dat met den dag van de overname van de macht de op bouw van de weermacht weer begonnen was, die de bestaanszekerheid van het Rijk moet waarborgen en het de leiding moge- lijk moet maken de belangen van Het volk met succes te behartigen. Tegeljjk met de oprichting van het leger en de schepping van de nieuwe luchtmacht is de opbouw van de oorlogsvloot begonnen. Na een tjjd van groot verval heeft het nationaal-socialisme de natie tot geweldige b’nnen- en buitenlandsche successen geleid Tot de wegbereiders van het huidige Duitschland behoort in de allereerst plaat? Bismarck. Het leven van dezen man is de geschiedenis van een tjjdperk. Tenslotte zeide de Führer, dat hjj aan bet derde en grootste slagschip van de nieuwe vloot geen beteren naam kon geven dan de naam van dezen grooten Duitscher. De opperbevelhebber der marine, admi raal Rüder, hield daarna een toespraak, waarin hjj Hitler dankte, dat deze „den trotschen naam van den grooten smeder van het tweede Rijk aan het nieuwe schip had gegeven”. ONTSTEMMING IN ROME EN BERLIJN. Toenadering tusschén Londen, •Wf en Franco staat hun niet aan. ln verband met de ontstemming, die te X” Betliin is «cwekt door de diplo. L Mtivileit ™n Frankrijk en Enge. Bern.'” hCt recl,tsohe Spanje, schrijft Pierre «™>s m het „Journal des Débats”; kan doen opmerken, dat deze nhandig is, want zjj toont litschland zich geen zorgen wellicht goed kan zjjn voor uitsluitend om de mogeljjk- Jten lan<1 hun instru»nent te ma- De Italiaansche en Duitsche dagbladen hun ergerni8 ze,f8 niet dat er iets ver» t iS. in hun te^ensPraken- Vroeger n zjj den westerschen mogendheden than teche rCgeerinK niet te erkennen, kr compH*”1 deze erkenn,ng 6611 80m’ zeni”Pari8 Soii'” constatetrt dat „het dire 1 VW1 een Fransehen vertegenwoor- Burgos Ro,ne en BerlÜn luide Doro Jü?? doen slaken- De fascistische w» 'ji ykertyd Btomverbaasd en veront- «ardigd, zou ons naar den duive] wen-’ Raamo de ItaRanen ons vertrek zoo 0«n te MUX"” iS een V0°rtreffelüke reden bs^'’T6“ps” -M™ kan moeiljjk «rijpen dat van Italiaanschen kant en Indrukwekkende ceremoniën. IN de Absiskapel van de St. Pieter is 1 gisteren het stoffelijk overschot van den overleden Paus bijgezet. De plechtigheid werd door eenige dui zenden genoodigden bij gewoond, gedu rende drie uren volgden zij de indruk wekkende ceremoniën De geheele basiliek baadde in een zee van electrisch icht. In het koor ontwikkelde zich een luis terrijke kleurenpracht, die aan de plech tigheid in de St. Pieter, onverschillig of het een feest van glorie dan wel een ge beurtenis van rouw betreft, steeds luister verleent. In hun fraaie, scharlakenroode uniformen zetelden tegenover ons de ridders van Malta Hun grootmeester Prins Chlgi trekt aller aandacht, daar hij als maarschalk van het conclave een zeer belangrijke rol zal spelen Achter in de absis branden zes kaarsen op het altaar der Trlbuna, terwijl door een zeer goed geplaatste indirecte verlichting de stoel van St. Pieter, die, omstuwd door Cherubijnen ten hemel vaart, zich wer kelijk van, de aarde schijnt los te gaan maken. Eenige minuten over vieren klinkt uit de verre Sacramentskapel een koorge zang dat langzaam nadert, ten teeken dat de stoet zich heeft gevormd. Er wordt dntroerend gezongen door $ie zangers van de Capelie Giulia, onder leiding van Maestro Boezl Langs den weg, dien de stoet door de kerk moet afleggen, wordt een afzetting gevormd door eenige hon derden pastoors van kerken In Rome, die allen over hun zwarte kleeding een witte superpli dragen en daarover, om den hals, een smalle stola van zwarte zijde. Voorop gaat, gedragen door een knaap in roodc toog en wit koorhemd, een bronzen processlekruis, geflankeerd door twee kaarsendragende koorknapen. Daarop volgen, de kleinste vooropgaande de zangers der Capelle Glulia, ommiddel- I. lijk gevolgd door het kapittel van de Vatlcaansche aartsbasiliek. Wanneer de stoet stilhoudt volgen ver schillende ceremoniën, waarna het stof felijk hulsel van den overleden Paus van de doodsbaar In de sacramentskapel wordt genomen en op de schouders van de draagstoeldragers naar den Absis ge bracht, onder het zingen van de psal men Miserere en In Paradisum. De stoet werd gevormd door de kanunniken, om- Wd door leden van de edelgarde en Zwitsersche garde en geëscor- jeerd door toortsdragende reguliere gees tlijken. Daarop volgden de famllie- eoen van den Paus, prelaten en edel lieden van het pauselijke hof. bij het passc hulsel knielden lichaam

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1