in Coops NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 19960 *4 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen :ks ks Vapo Rub. Vatronol. Hoestbonboi LKUNDIfi INSTITUU] -L.ANDIA iebitten f 30 et garantie rekken inbegrepen. ENGELAND ZAL DIT JAAR 580 MILLIOEN POND VOOR DEFENSIE BESTEDEN. In drie jaar tjjds een som van1173 millioen 1 Ons land telt 877 millionairs. - Wjjdstraat 1 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, bodegraven, boskoop, GOUDERAK, jflEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, zun. Uitbreiding der Fransche luchtmacht. Donderdag 16 Februari 1939 77e Jaargang HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1 BINNENLAND. economi- der productie in f ■ks %DE HAAS s. VAN APELDOORN Bij Griep en Koorts. Mijnhardtjes maken U griep- en koortsvrij. Doos 30 en 50 ct. .HOLLANDIA” GOVJi Donderdag 912. Vaft de aangeslagenen in de inkomsten belasting had 95 pet een inkomen beneden 5000. Bedrag der vermogens het grootst in Den Haag. Over het belastingjaar 1938-1938 had. 95 pct. van de aangeslagenen. la de inkom stenbelasting een inkomen beneden 5ü(X). Hun inkomens bedroegen 74 pet. van het totaal, terwijl zij in verband met het progressieve tarief slechts 37 pet. bij droegen in het totaal der inkomstenbe lasting in hoofdsom. Daarentegen was 0.02 pet. der belastingplichtigen aange slagen voor inkomens van 100.000 en meer (in totaal 282 personen). Zij hadden 2 pet. van het totale inko men, terwijl zij 14 pet. In het totaal dezer belasting bij droegen. Over hetzelfde jaag was 46 pet van de vermogensbelastingplichtigen aangeslar- gen voor vermogens beneden 30.000. Te zamen bezaten zij 14 pet. van het totale vermogen en droegen 9 pet. bij tot de totale opbrengst der vermogensbelasting in hoofdsom. De 877 millionairs 10.49 pet. van het totaal aantal aangeslagenen) bezaten tezamen 15 pet. van het totale vermogen en betaalden 16 pet. in het totaal dezer belasting. Behalve bovengenoemde cijfers voor alle gemeenten tezamen komen in de eerste aflevering van het maandschrift van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek voor 1939 nog een aantal gegevens voor betreffende de 45 gemeenten boven de 2D.Ü00 inwoners en voor de provinciën. De groote verschillen tusschen den welstand der bevolking blijken wel hier uit, dat in Bussum 36 pct. en in Kerk- rade 65 pct. van alle aangeslagenen in de inkomstenbelasting een inkomen had den van 800 tot 1400, terwijl in Kerk- rade 0.3 pet. en in Bussum 5 pct. van hen een inkomen hadden van 10.000 en hooger. Een vermogen van 16.000 tot 30.000 bezaten in Rheden 30 pet. en in Kerk- rade 61 pct. van alle aangeslagenen in de vermogensbelasting, terwijl iin Em men 2 pct. en in Rheden 13 pct. van hen een vermogen bezaten van 200.000 en hooger. Van de zes gemeenten boven 100.000 inwoners is het bedrag der inkomens het grootst in Amsterdam; daarentegen is het bedrag der vermogens het grootst in ’s-Gravenhage. Van deze groep is in laatstgenoemde gemeente ook het ge middelde inkomen en vermogen per aangeslagene het hoogst. Hoogere cijfers voor het gemiddelde inkomen worden nog aangetroffen in Bussum 3453), Hilversum 2704) en Zeist 2643), alsmede voor het gemid delde vermogen in Almelo 114.000) en Enschedé 130.000). Van de gemeenten boven 20.000 inwo ners heeft Kerkrade het laagste cijfer, zoowel voor het gemiddeld inkomen 1500) als voor het gemiddeld vermo gen 37.000). Worden alle 1056 gemeenten in het on derzoek betrokken, dan blijken 146 ge meenten nog een lager gemiddeld Inko men dan 1500 en een lager gemiddeld vermogen dan 30.000 te hebben. Verder blijken 6 gemeenten een hooger gemid deld inkomen dan 3500 en 9 gemeenten een hooger gemiddeld vermogen dan f te hebben. Minister van staat Henry Jaspar. f Plotseling einde van den Belgischen staatsman. Minister van staat, Henry Jaspar, Maandagavond van de opdracht tot netsformatie had afgezien, moest in den nacht van Dinsdag op Woensdag in allerijl naar een kliniek worden overgebracht om er een heelkundige operatie aan de maag te ondergaan. Woensdagochtend vroeg was de toestand zoo bevredigend mogelijk. Koning Leopold begaf zich persoonlijk naar de kliniek en wenschte den 69-jarigen staatsman een spoedig herstel toe. Later in den ochtend begon de toestand van mr. cadeau op zichzelf nol 9 reden om CONDOR] JDZEEP te gebruiken.! t voornaamste is del e eigenschap van del INDORZEEP het hardste water z« regenwater te maker] r het een heerlijk! Ti schuim geeft. daagd werd, gebracht zal worden tegen 10 Maart. Zooals men weet komt Schnurre, de chef van de afdeeling Oost-Euroj>a van den dienst der handelsverdragen in het Duit- sche ryksministerie van binnenlandsche za ken, in Moskou de mogelijkheden bestudee- ren van een tot nieuw leven brengen der handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en Rusland. Het is niet uitgesloten, dat Duitschland Rusland zelfs oorlogsmateriaal zou kunnen leveren. Voor zoover men weet wekt het bezoek van dezen ambtenaar geen enkel bezwaar van den kant van Polen, dat binnenkort een handelSverdrag met de Sovjets zal sluiten. Herdenking der Fransche revolutie. Dit jaar zal het 150 jaar geleden zijn dat de Fransche revolutie, die elk jaar oP 14 Juli in Frankrijk wordt herdacht, begon Ter gelegenheid hiervan worden, zoo schrijft ons de persdienst van de Ned. Reis- vereeniging, in Frankrijk verschillende feestelijkheden en manifestaties voorbereid. Zoo wordt van 1 April tot 1 October in het Slot van Versailles een tentoonstelling in gericht, welke betrekking heeft op de Fran- eche revolutie. Op 18 Juni zal in het Pershing Stadion te Vincennes een natio naal feest gehouden worden, waarin on geveer 20.000 jeugdige sportbeoefenaren tullen medewerken. De Federation musicale populaire organiseert te Parijs op 30 April een groot muziekfeest, dat in den loop van den zomer ettelijke keeren zal worden her haald, o.a. ter gelegenheid van het derde congres van deze Fédération op 15 en 16 Juli, en dat derhalve zal samenvallen met de 150-jarige herdenkingsfeesten op 14 Juli. KOOPT RUSLAND KRUISERS IN AMERIKA? Men meent te weten, dat de volkscommis saris voor de marine in Rusland, admiraal Isakof, zich binnenkort aan het hoofd van een uit zes Russische vlootingenieurs be staande missie, naar de Vereenigde Staten zal begeven. Men weet niet of het hier gaat om een studie-aangelegenheid dan wel om aankoop van materiaal. Men herinnert er echter aan dat men in den loop van het vorige jaar de Russische regeering herhaaldelijk het voornemen heeft toegeschreven om in de Vereenigde Staten sohepen, wellicht zelfs een of twee pantserkruisers te koopen. Duitsch-Russische besprekingen in Maart. Voorts meent men te weten, dat het be zoek van Schnurre aan Moskou, dat ver- De luchtmacht. Wat de luchtmacht betreft, zal volgens Sir Simon gedurende het loopende begroo- tingsjaar de maandelyksche aflevering meer dan verdubbeld worden en zij zal ook verder aanzienlijk worden uitgebreid. Omstreeks 31 Maart zal het aantal vlieg tuigen der eerste linie tot 17.550 zijn ge stegen, overeenkomstig het oorspronkelijke program. De capaciteit der industrie is be langrijk uitgebreid en de moeilijkheden bij de productie zijn overwonnen. Deze zal op vergroote schaal voortgaan. Van de ont wikkeling van den internationalen toestand zal de toekomst van den vliegtuigbouw af hangen. De Royal Air Force wordt dusdanig uit gebreid, dat er 20.000 man recruten voor moeten worden aangeworven. De begroo- ting voor de luchtmacht alleen bedraagt ruim 200 millioen, voornamelijk voor de aanschaffing van een groot aantal moderne toestellen. bescherming der scheepvaart tegen duik boot- en luchtaanvallen. Er zal voorts nog een vliegkampschip borden gebouwd, waar mede dit aantal op zes wordt gebracht, de reeds voltooide „Ark Royal” niet medege- rekend en tenslotte zullen er vier groote kruisers komen en eenige kleinere schepen. De moderniseering der bestaande slag schepen gaat gestadig voort. Er wordt voortgang gemaakt met de versterking der bewapening tegen aanvallen uij, de lucht by andere schepen. 4 die kabi- Tweehonderd tanks voor China in Rangoon. Aan boord van Amerikaansch schip aangekomen. Te Rangoon zyn volgens Reuter aan boord van een Amerikaansch schip 200 lich te vechtwagens, bestemd voor Ohina aan gekomen. Verdere bijzonderheden zyn niet bekend. Waarom Imredy aftrad. Eén van zijn overgrootouders van moederszijde was een Jood! Minister president Imredy heeft zyn af treden officieel bekend gemaakt in de ver gadering van de regeeringsparty, welke gisterochtend is gehouden. Hy motiveerde zyn aftreden met te wyzen op zijn Joodsche voorouders. Een van zyn overgrootouders van moederszijde was jood. Men zal zich herinneren, dat Imredy eenigen tyd geleden, hiertoe door de oppo- sitiepers genoopt, in het openbaar zy"n jood sche afkomst ontkende. Het Hongaarsche telegraafagentschap publiceert het volgende officieele commu niqué: De leden van de regeering zyn gister ochtend in ministerraad bijeengekomen en hebben op voorstel van Imredy besloten den ryksbestuurder het ontslag van het ka binet aan te bieden. Na den ministerraad is Imredy door den ryksbestuurder ontvan gen; hy heeft hem toen het ontslag van, do regeering overhandigd. Horthy heeft het ontslag aanvaard en het kabinet belast met de afdoening der loopende zaken. ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de gorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Ome bureaux zyn dagelijks geopend van 9^-6 uur. Administratie en Redactie Telef. latere 2745. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden De vloot. Minister Simon heeft medegedeeld, dat, wat de vloot betreft, in het program voor 1939 nog twee slagschepen zullen worden opgenomen, zoodat in het geheel negen de zer schepen in aanbouw zullen zijn. Hec program voor 1939 voorziet in den bouw van twee nieuwe flottieljes torpedojagers en twintig snelle escorte-vaartuigen van «en nieuw type, die bestemd zyn voor de Jaspar echter groote zorg te baren. Gister- Pierlot ZOU Vrfjwel gereed K.I *.zxrv Al>n .KavAoV Trt>n I Spaak voor buitenlandsche zaken aangezocht. In parlementaire kringen in Brussel wordt vernomen dat de onderhandelingen van den heer Pierlot op den goeden weg zyn. Er doen zich nog enkele kleine moei lijkheden voor, doch men denkt dat indien Pierlot er in slaagt ze op te lossen, hij na door den Koning te zijn ontvangen, de lijst van zyh medewerkers zal kunnen be kend maken. Pierlot heeft Spaak de portefeuille van buitenlandsche zaken aangeboden, doch deze heeft geweigerd. Men gelooft dat Spaak in het buitenland eenige weken rust wil ne men. Het heet dat Pierlot nog een nieuwen stap zou ondernemen. prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Jaspar echter groote zorg te baren. Gister- namiddag ontvirfg hij nog een bezoek va-11 den pauselyken nuntius te Brussel, die zyn t biecht hoorde. Iets voor 5 werd de zieke plotseling minder goed. Eenige minuten later was hij gestorven. Mr. Henry Jaspar werd 28 Juli 1870 in de Brusselsche voorstad Schaerbeek gebo ren. Hij deed zijn middelbare studiën aai. het katholieke instituut St. Louis en pro moveerde op 20-jarigen leeftijd in de rech ten aan de Vrije Universiteit te Brussel. Na zijn militairen diensttijd vestigde hij zich als advocaat in de hoofdstad en werd hy lid van de katholieke partij, waar hij zich aansloot bij de sterk anti-Vlaamsche groep. Spoedig nam hij, begaafd met een groote welsprekendheid, op zeer actieve wyze deel aan de partijpolitiek. In het be rucht gebleven proces van de erflating van koning Leopold II pleitte hij samen met mr. P. Janson tegen den Belgischen staat, voor prinses Louise. Tijdens den wereldoorlog bleef Jaspar in het bezette gebied. Hy nam de leiding van het werk van bescherming voor de jeugd en werd lid van het nationaal comité voor werkverleening en voedselvoorziening van de Belgische bevolking. Ook na den oorlog bleef Jaspar president van het nationale werk voor kinderwelzijn. Onder de bezetting redigeerde mr. Jaspar als secretaris van de Orde van advocaten talrijke protestnota’s tegen de schending door de Duitschers van het recht der bur- gers, magistraten en advocaten. Herhaal delijk werd hij gearresteerd, doch telkens weer na eenigen tijd in vrijheid gesteld. Met den Spaanschen ambassadeur, den markies de Villalobar, riep hy een centra- len dienst voor weggevoerde Belgische bur gers en arbeiders in het leven. Onmiddellyk na den wapenstilstand, werd mr. Jaspar, die een zoon op het slag veld had verloren, minister van sche zaken. In 1919 verkozen de katholieke kiezers te Luik hem tot Kamerlid. Hij bleef mi nister van economische zaken tot 1920 en ging toen over naar binnenlandsche zaken om eenige maanden later minister van bui tenlandsche zaken te worden. Deze laatste portefeuille behield hij tot Maart 1924, Als minister van buitenlandsche zaken nam Jaspar deel aan talrijke internationale con ferenties en aan de werkzaamheden van den volkenbond. Hij was o.m. president van de bekende Haagsche conferentie. Zeer Fransch gezind stuurde hy aan op het sluiten van een Fransch-Belgisch economisch accoord, dat echter door het parlement werd verworpen, wat zijn aftre den tot gevolg had. Twee jaar later na den val van het katholiek-socialistische kabinet Poullet-Vandervelde, keerde Jaspar naar de Wetstraat terug als minister-president. Onder zyn leiding, met Franqui als z.g- dictator van den franc, werd het Belgische betaalmiddel voor de eerste maal gedeva lueerd. Als minister-president werd hij te vens achtereenvolgens minister van Kolo niën én van Binnenlandsche Zaken. Het kabinet Jaspar viel in Mei 1931 op de kwestie van de credieten voor de grens- verdediging. Toen in October 1932 het kabinet Renkin entslag nam als gevolg van financieele moeilijkheden, werd eens te meer een be roep gedaan op Jaspar voor de portefeuille, van Financiën in het kabinet de Broque- ville, dat eenige maanden later om speciale volmachten verzocht, teneinde door middel van een reeks koninklijke besluiten het evenwicht van de begrooting te kunnen verzekeren. Jaspar bleef minister van Fi nanciën in het tweede kabinet de Broque- ville, samengesteld in Februari 1934. Vier maanden later bij een wijziging in de sa menstelling van het kabinet volgde hy Paul Hymans op aan Buitenlandsche Zaken, ter wijl de Vlaamsche katholiek Sap de porte feuille van Financiën overnam. In Novem ber 1934 moest het kabinet de Broquqv’.lle plaats maken voor het kabinet Theunis. De ministersloopbaan van mr. Jaspar, inmid dels tot minister van staat benoemd, liep aldus in November 1934 ten einde. Sedert 1936 was hij ook geen lid meer van de Kamer. Zijn laatste politieke daad was de aanvaarding Zondag j.l. van de ko ninklijke opdracht tot samenstelling van een nieuwe regeering, die de plaats in zou nemen van het afgetreden kabinet Spaak. In aanbouw zijnde schepen. Er zyn thans schepen in aanbouw tot een totale tonnage van 660.000. In 1935 bedroeg deze 139.000. Er zyn stappen genomen voor den bouw van fabrieken in de Dominions. Ook zyn in Canada contracten geplaatst voor groote gevechtstoestellen. Er is een missie onder weg naar Australië en Nieuw-Zeeland. In de Vereenigde Staten zijn verkennings- en oefenvliegtuigen besteld. De. verdediging tegen aanvallen uit de lucht is verder ook aanzienlijk aitgebreid, in het by zonder wat betreft nieuw lucht doelgeschut en zoeklichten. Ook de verde diging der burgerbevolking vergt aanzien lijke uitgaven? DUITSCHERS IN LITAUEN STELLEN EISCHEN. Inzake opgave nationaliteit in pas poorten en uitbreiding aantal volksscholen. De cultuurbond der Duitschers in Liy tauen heeft den minister-president een mey morandum overhandigd, waarin o-a. de vol gende eischen worden gesteld: Er moet verbetering worden gebracht in het onjuist noteeren der nationaliteit in de passen der Duitschers en aan de moeilijk heden dta zy ondervinden by het opgeven van hun nationaliteit moet een eind komen. Het aantal Duitsche Volksscholen in L'- tauen moet in den loop, der eerstvolgende vyf jaren worden verhoogd met ten minste 50 Onwettige pressie en andere wederrech telijke maatregelen der politie tegen Duit sche organisaties en haar leden moeten wonden verboden. In het memorandum wordt er op gewe zen, dat het vroegere aantal van 40 Duit sche staatsvolksscholen tot zes particuliere volksscholen is verminderd. Aan het memorandum is een lijst toege voegd van 1554 gevallen, waarin wordt voor gesteld de opgave der nationaliteit in de passen te wijzigen. 17550 vliegtuigen in eerste linie. Sir John Simon ,de kanselier van de schatkist, heeft gisteren in het Britsche Lagerhuis medegedeeld, dat de maximum grens voor uit te geven bewapeningslee- ningen in de periode van vyf jaren, eindi gend met het begrootingsjaar 1941/42, van 400 mill, tot 800 mill, wordt verhoogd. Daar tot nu toe reeds voor bewapenings- doeleinden ongeveer 200 mill, geleend is, kan in de toekomst hiervoor nog een bedrag m 600 mill, in den vorm van leeningen worden opgenomen. iDe wet, waarin de verhooging van de lee- ningsvolmachten opgenomen zal zyn, zal tevens een andere belangrijke' nieuwe be paling bevatten. In de toekomst zullen de gelden verkregen uit defensieleeningen niet alleen gebruikt mogen worden voor de be wapening zelf, maar ook voor maatregelen ter bescherming van de burgerlijke bevol king en voorts voor den aankoop van le vensmiddelen en belangrijke grondstoffen In het gepubliceerde Witboek inzake de Engelsche bewapening wordt medegedeeld, dat in het begrootingsjaar 1939/1940, dat 1 April a.s. aanvangt, de bewapeningsuit- gaven van Engeland (voor marine, lucht macht en leger) nahr raming 523 mill, zullen bedragen tegen 388 mill, in het toepende begrootingsjaar en 262 mill, over het begrootingsjaar 1937/1938. Het cyfei over 1939/1940, zal, wanneer men de uit gaven voor de luchtbescherming enz. daar bij voegt, zelfs 580 mill, bedragen. Het is daarmede 175 mill, 'hooger dan het over eenkomstige cyfer voor 1938/39. In dit oe- dragis 5 mill. (v. j. 8.5 mill.) begrepen voor uitgaven wegens de vorming van voor raden aan levensmiddelen, meststoffen en benzine. ‘■ui vurtiss jachtvliegtuigen I Vil Z*cb ^'^ans reeds in Bourges of l v De aankomst der toestellen f geschiedt regelmatig. I Men verwacht de eerste bestelde bombar- ^«ntsvliegtuigen in Juni. Reeds dezen .zo,’’er zal dus de sterkte van het Fransche uileger aanzienlijk gestegen zijn. haar vertrek uit Frankrijk heeft de ,iaar Vereenigde Staten gezonden missie nauwkeurige instructies gekregen ten aan een van de verrichtingen, die de gekozen *egtuigen moesten kunnen uitvoeren en le gelijk moesten zyn aan die der moderne ransche toestellen. Voorts had zij instruc- 'es betreffende de termijnen waarbinnen had'^ ™oest worden. Binnen dit kader a volledige volmachten voor Ket plaat- orders. ]e e totok kosten van de bestelde toestel- i niet officieel bekend gemaakt; er dollaT £enoei^d van 63 millioen Aankoopen jn Amerika versnellen het bouwprogram. De Temps publiceert de volgende by zon reden omtrent de uitbreiding van de iransche luchtstrijdkrachten: Het uitbreidingsplan blijft nog steeds hetwelk is opgesteld door Guy Lacham- 106,1 hy in Januari 1938 aan het mi- NBterie kwam. Het behelst het in linie rengen van 2800 moderne oorlogsvliegtui- Keni den bouw van ongeveer 4800 vlieg- U en 12-000 motoren- De belang de bestellingen, die in de Vereen. Staten rLFP aat8t' hebben ten doel den uitvoe' ss ermijn van dit plan te verkorten en en voltooiingsdatum van het plan, oor- bepaald in het voorjaar van te vervroegen. Tegelijkertijd wordt tadjWMpanning Frankrijk voortgezet. 2e", dertigtal Curtiss thans reeds (HIkSGIE (»MT.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1