I - No. 19961 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ViERK Vq Azana blijft te Parijs. Activiteit van het Kremlin. Heel ons land wordt Verduisterd. NIE - GOUDi tjd. 17 t.m. Dinsd. 21 rLAS FAIRBANKS Jr RENE DUNNE in» BOEMELAVOND STOLEN GOUD1 j U zulke spannende )RAN OP Z’N BESTlHp ■egang boven 14 jaar. Agressieve toon in de Japansche pers. Engeland wil niet meer gebonden zjjn. MeS i Augustu’ a s- No. 19961 V1t'dag17 Februari 1939 77e Jaargang BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, JHEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Iedere Duitscher kan opgeroepen worden voor arbeidsdienst. „EEN GAST UIT NEDERLAND IS HIER ALTIJD WELKOM.” Een hoofdartikel van de „Times”. agd in de Prtiril waar de uur prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ten zelfs grooter is dan drienonderd jaar oren in het tijdvak van lil H van den nieuwen toestand, ons den ver koop van Nieuw Guinea zal voorstellen.” De Asahi (Tokio) juicht toe, dat Hong kong, Indo China, Singapore en Birma binnen het bereik der Japansche lucht macht liggen. De zeer bekendepublicist Tokoedomi, die lid is van het Hoogerhuis, schrijft in de Nitsji Nitsji: Wij moeten Hainan zoo weten te verdedigen, dat wij het nimmer meer zullen verliezen. CRISIS-PUBLICATIES, ewyzing van kalveren net Mond- «n Klauwzeer, iw-Crisis-Organisatie jelt aan de bij haar georp aders het volgende mede: iden jaar zullen ook dit ju t door mond- en klauw» eestapel toegebrachte «b letsen worden uitgereikt, vordt daarbij van tot d behoorende vrouwelijke 4 ir, welke na 1 Mei 1938 tl 3t mond- en klauwzeer i iood zijn geslacht of onb lijn geworden. Als onhenft den in dezen beschouwd 'AGOCHTEND 10.30 (19 Februari) PAUL MUNI in even v. Emile Ztli egang boven 14 jaar. rée: 25, 30 en 40 cent. ABRIKANTEN: iDoodeheeft'*' Mijnhardtjas bij Griep, goedig weer koortsvrij en opgeknapt. V Doos 30 en 50 ct. iftdruk is te danken in o^feken, n.l. aan roowBrittannië dage- wikkëlde en veelzijdige genieën van alle j was om beurten staatsman, a Kalverschetsen. >den jaar zullen ook dit j| de, door mond- en klauw» eestapel toegebracht, en worden uitgereikt. Uil arbij van vrouwelijke dM welke tot den melkvee» 1 Mei 1938 ten gevolge 1 vzeer zijn gstorven, inisj onherstelbaar wrak zjjai iherstelbaar *wrak worden vd de dieren, welke geai >r hebben, noch voor de II r, de melkerij, noch voorl r de weiderij. nen, voor deze extra-toen rking te komen, dienen I aanvraagformulier bij I ris of kantoorhouder aai] 'ormulieren behooren inl t/m 28 Februari bij de IJ .nisatie in hun provincie I lend. Aanvraagformul» ari ingezonden kunnen deling worden genomen. I ,e, 13 Februari 1939. I Onderhandelingen over den vrede door Engelsche bemiddeling? Drie voorwaarden. Del Vayo heeft gisteren zijn besprekin gen met Azana voortgezet. Bevestigd wordt, dat Del Vayo onmiddellijk na aan komst Azana heeft gevraagd naar Madrid terug te keeren en dat Azana staat op zijn besluit om in Parijs te blijven. Azana zou n.l. van meening zijn, dat zijn terugkeer naar Madrid zou kunnen worden uitgelegd als een goedkeuring van de politiek van tegenstand tot het uiterste, terwijl hij ge kant blijft tegen zoo’n houding. Integendeel wenscht Azana, dat zoo spoe- worden ingediend, vordt erop gewezen, dat i en, welke nA 28 Febr nd, niet meer in behande n genomen. Volkscommissaris voor de marine, admiraal Isakof, zou naar de Ver. Staten gaan. Contact met Duitschland. Men meent te weten, dat de volkscom missaris voor de marine, admiraal Isakof, zich binnenkort aan het hoofd van efen uit zes Russische viootingenieurs bestaande missie naar de Vereenigde Staten zal be geven. Men weet niet of het hier gaat om een studie-aangelegenheid dan wel om aankoop van materiaal. Men herinnert er echter aan, dat men in den Iqpp van het vorige jaar de Russische regeering herhaaldelijk het voornemen heeft toegeschreven om in ..eten, uai net oe- 8n hoofd-ambtenaar dat verdaagd werd, 'tegen 10 Maart. Zoo- de fokkerij, noch voor voor de mesterjj of voor gisteren een der vroegSt ont_ len, dat zij voor deze ext tijden. Hij kalverschetsen in aann diplomaat, historicus, theoloog, tooneel- snen t -«—*■- - bij hun districtssecreti en jurist. Hij werd erkend als Groote belangstelling in de Kamer voor de luchtbescherming. De hoofdschotel van binnenlandsche zaken werd wel gevormd door de Ilucht bescherming, een gerecht, dat intusschan allesbehalve luchtig mag worden gehee- ten, zooals de ervaringen in het buiten land wel hebben bewezen. Minister Van Boeyen kwam hierbij met een verrassen de mededeeling naar voren, dat eerlang onverwacht een landelijke lachtbescher- mings-verduisterlngs-oefening zal wor den gelast, waarbij dan zal blijken hoe ver men overal hier te lande met de voorbereiding is gevorderd. Het geheim van den datum zal de minister zeker niet verklappen* eer het zoover is, maar de genen, wlen zulks in de eerste plaats aangaat, zullen de mededeeling van den minister accepteeren als een wenk om in elk geval zooveel mogelijk gereed te zijn met hun voorbereidingen. De heer In ’t Veld (s.d.) heeft ver klaard, dat zijn'fractie het standpunt van den heer Pollema ten aanzien van de luchtafweermiddelen van bedrijven zooals de Frlesche electrlsche centrale grootendeels deelt. De verdediging van vitale bedrijven, aldus de heer In ’tVeld, behoort zonder -meer tot de taak van defensie. Verder bepleitte hij een spoedi ge wettelijke regeling van de lijkver branding, die tot nu toe nog altijd als onwettig wordt beschouwd, al wordt zij te Westerveld toegelaten. Tenslotte heeft de heer In ’t Veld een ruimere voorzie ning in, de tekorten der gemeentelijke financiën gevraagd. De heer Bruinema (r.k.) zou uit de lotelingen jaarlijks eenïge ploegen voor de luchtbescherming willen zien gerecru- teerd om aldus tot vorming van ge oefende- plaatselijke luchtbeschermings- korpsen te geraken. Ook de heer Golderm&n (Ub.) wijdde aandacht aan dit onderwerp en drong op bespoediging van de organisatie aan. De heer Reinalda (s.d.) bepleitte ver meerdering van volkswoningbouw, op ruiming van krotten en wettelijke rege- ing^van de streekplannen. De heer De Rijke (n.s.b.) die zich ten aanzien v^n de Friesche centrale aan sloot bij het standpunt van den heer Pollema, achtte handhaving van den bij zonderen vrij willigen landstorm niet meer noodig. Een goed woordje voor de nationale belangen van onze groote havens sprak de Amsterdamsche wethouder Kropman, die ten deze België als voorbeeld stelde. Overigens kwam hij op voor de gemeen- telijke autonomie. Nadat de heer Van Vessem (n.s.b.) had gewezen op de beteekenls van het behoud van parken in de steden zulks naar aanleiding van de bebouwing van den tuin Tivoli en het Lucas Bolwerk te Utrecht heeft minister Van Boeyen de diverse sprekers beantwoord, waarbij hij nogmaals de groote beteekenls van de luchtbescherming naar voren bracht, waarvan evenwel de kern ligt niet bij de centrale overheid, doch bij de gemeen ten en bij het georganiseerde individu. Binnenkort zullen vier adjunct-lnspec- teurs van de luchtbescherming voor het geven van adviezen contact zoeken met de burgemeesters. De minister streeft naar een zoodanige dig n iegelijk esn einde komt aan de vijan delijkheden. In dezen geest zou Azana, naar het schijnt, Del Vayo op de hoogte hebben gebracht van de pogingen, die op het cogenblik worden ondernomen met het oog op een staking van den oorlog. Recht- streekscho- onderhandelingen tusschen ver tegenwoordigers der beide Spaansche par tijen bleken moeilijk tot stand te brengen. Derhalve zou men zijn toevlucht hebben ge nomen tot tusschenpersonen. Men verze kert, in sommige Spaansche kringen, die over het algemeen welingelicht zijn, dat hooggeplaatste Britsche persoonlijkheden er in zouden hebben toegestemd die rol op zich te nemen. De besprekingen zouden reeds thans aan gevangen zijn op den grondslag van de drie volgende eischen der republikeinsche re geering, welke zeer dicht staan by de door Negrin opgesomde vredesvoorwaarden tij dens de laatste zitting van de Cortes in Figueras op 2 Februari voor de algeheele bezetting van 1. Ontruiming van het Spaansche ge- SIR JOHN SIMON IS OPTIMISTISCH. Tijdens een diner, aangeboden door de British Steel Federation te Londen, heeft sir John Simon een redevoering uitgespro ken, waarin hy o.m. zeide: In het geheele land heerscht een ver sterkt gevoel, dat de vooruitzichten van den vrede zekerder worden. Men voelt dit toe nemende vertrouwen in de atmosfeer, het oefent zyn invloed uit op de city en geeft meer aanmoediging aan de kooplieden. Deze ver verspreide P aan een combinatie van de wetenschap, dat Groot lyks sterker wordt, aan de wetenschap, dat wij bereid zijn om iederen noodzakelyxen last op ons te nemen om ons veilig te ma ken, aan de nauwe en warme overeenstem ming tusschen Groot-Brittannië en Frank rijk, aan onze goede betrekkingen met Amerika, aan de vooruitzichten op een spoedig einde van den Spaanschen oorlog, tonder dat die over de grenzen van Spanje uitgebreid is, en in de eerste plaats aan de vastberadenheid, waarmede Chamberlain zijn politiek gevoerd heeft van bevordering van een beter begrip met andere staten, hoe ook de vorm is van hun regeering, en aan de koelheid en de kracht, waarmede hij zijn koers gehandhaafd heeft tijdens de re cente maanden van ongerustheid. kunst om te leven). Ie hoofdnummer; DICK FORAN allernieuwste heldenrol KE het Wonderpaard in Populaire Preipière-am ée: 25, 40 en 60 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags, vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde!! Men zinspeelt op den aankoop van Nieuw-Guinea! In de bladen in Tokio is een campagne begonnen om de Japansche regeering er toe te brengen Hainan te gebruiken als middel om druk uit te oefenen op Frank rijk en Engeland. Tezelfdertijd wordt Arita heftig gecritiseerd door zekere bladen wegens de gematigdheid van zijn antwoord op de stappen van den Fran- schen ambassadeur, Jules Henry, en* den ambassadeur van Engeland, Cralgie, ge daan na de ontscheping van troepen op Hainan. De Osaka Asaki laat zijn gebruikelijke reserve varen en schrijft „Met Hainan bezet te houden, bezitten wij het recht van leven en dood over Hongkong en brengen wij Indo China in onze wer kingssfeer. Frankrijk en Engeland zijn voortaan niét meer in staat een krach tige houding tegen ons te hebben. Zij zullen meer en meer gbvoelen, welken hinder de bezetting van Hainan door de Japanners voor hun rijken beteekent. Een ander land zal het eveneens voe len; Nederland, dat zich meester maakte van Nederlandsch Indië zonder met de minste opoffering voor de ver werving er van te betalen. Laat ons af wachten totdat dat land, zich bewust Decreet .van Göring. De staatscourant te Berlijn heeft een decreet van veldmaarschalk Göring gepu bliceerd, waarbij alle Duitsche burgers ver plicht zijn om, wanneer zij door het mi nisterie van Arbeid worden opgeroepen, hun tegenwoordige'betrekking te verlaten om werk te verrichten, dat in het belang van den staat wordt geacht. Het decreet gaat uit van het standpunt, dat de uitvoering, van dringende werkzaamheden van speciaal belang yoor den staat niet gehinderd mag worden door een tekort aan arbeidskrach ten. s Buitenlandsche onderdanen kunnen niet worden^ ingeschakeld, vo^rzoover voor hen op grond van verdragen of van erkende volkenrechtelijke regels vrijwaring van der gelijke arbeidsprestaties bestaat. „Dienstplichtigen” worden bij tijdelijken „dienstplicht” geacht met verlof te zijn uit de oude betrekking. Deze mag gedurende dat verlof niet worden opgezegd. De „dienstplichtigen”- hebben gedurende hun verlof geen aanspraak op betaling en ande re inkomsten uit de tot dusver bestaande betrekking. De tijd,, op grond van deze ver ordening, in „dienstplicht” doorgebracnt, geldt als doorgebracht in de oude betrek king.* „Bij „dienstplicht” van onbep^rkten duur loopt de tot dusver bestaande dienstbetrek king af. Voor de prestaties van de „dienstplich tigen” gelden de in de nieuwe, verplichte dienstbetrekking bestaande loon, bedrijfs-, en dienstverordeningem Verliest een „dienstplichtige voor onbe- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal btforgfog pw lo<>Per geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Oue bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Postrekening 48400. denhoeken met dB bevatten R&D behang» oie, aparte „Fixa-eolof ■'raag ae Uw behanger richt! Als U de n*** m 16 47 48 49* W rt en de lage prijs» ver vandaag behang» Nieuwe kamer, kunri» lea, lichter, aonnif». behang! de Vereenigde Staten schepen, wellicht zelfs een of twee pantserkruisers te koo- pen. Voorts meent men t^weten, dat het be zoek van den Duitschei Schnurre aan Moskou, c gebracht zal worden/teg als men weet komt Schnurre, de chef van de afdeeling Oost-Eurcyja van den dienst der handelsverdragen in het Duitsche mi nisterie van buitenlandsche zaken, in Mosl kou de mogelijkheid bestudeeren van een tot nieuw leven brengen der handelsbetrek- kingen tusschen Duitschland en Rusland. Het is niet uitgesloten, dat Duitschland aan Rusland zelfs oorlogsmateriaal zou kunnen leveren. Voor zoover men weet wekt het bezoek van dezen ambtenaar geen enkel bezwaar van den kant van PolenVdat binnenkort een handelsverdrag met de Sovjets zal sluiten. een ■er aan te vragen Deze ft P001 man> waar °°k 8lnK en welken arbeid hij ook aanvatte. Ilij ontvluchtte «ri bü de Landbouw^ Bev“re? van Uo grootheid niet. Door een sterke en onafhankelijke meening te hebben, tart- ite men In die dagen, evenals thans op ■®ige plaats, de vervolging, zelfs wan neer men als De Groot in de eerste plaats overtuigd was van de noodzake lijkheid van verdraagzaamheid. De Groot rerkoos het gevaarlijke leven. Hij werd D den kerker geworpen en ontkwam paalden tijd” aanspraken uit zijn vroegere dienstbetrekking, welke in de nieuwe -dienstbetrekking niet worden goedgemaakt, dan kan ter vermijding van bijzondere hard heid het nieuwe bedrijf worden gelast, den „dienstplichtige” schadeloos te stelen. De (verplichte) dienstbetrekking, aldus het slot van par. 2, mag slechts met toe stemming van het bureau voor den arbeid worden verbroken. jDe „dienstplichtige” kan aan een scholing worden onderworpen. De „dienstplichtige” heeft den plicht en het recht voorwerpen, welke zich in zijn bezit bevinden, op verlangen van het bureau van den arbeid bij de dienstprestatie te ge bruiken. Wie op grond der verordening tot een dienstprestatie of tot het volgen van onder wijs langer dan drie dagen durende wordt verplicht, en daardoor gescheiden zou ziji\ van zijn familie, kan op verzoek van het bureau van den arbeid voor de zijnen onder steuning ontvangen. Beperking van de mogelijkheid tot wisseling van betrekking. Uit bijzondere staatspolitieke overwegin-. gen, aldus de verordening' verd,er, kan dè rijksminister van arbeid ook in andere ge vallen dan voorzien in het slot van par. 2 de verbreking van de arbeidsverhouding van toestemming van het bureau van den arbei dafhankelijk maken. Hy kan ook gelasten, dat (le plaatsing en te werk stelljng van arbeiders enz. aan de toestemming van het bureau voor den ar beid is gebonden. tingen, die zij wellicht onmogelijk na. te komen zou bevinden, onder de gewijzigde omstandigheden, die thans }n Europa heerschen. schrijven van sir George Mounsey I’1 „Voor zoover betrefe de rege- geschillen, die in vredestijd op- ■YolWii' Bitsch6 regeering bereid de algemeene acte op de arbi- r^_te onderschrijven. Wanneer zij zich Kvind het on«elukkige geval mocht van te eeniger tijd in de toe- K^._nx.oorl°g te zUn. zou zij niet kun- ■acte w*8aan gebon<ien te zijn door een fond» i fende geschiHen, welke zich Ebrh? omstandigheden voordoen, lila regeering is echter bereid Fwel. J^rsteilen in overweging te nemen, Mln* algemeene aanvaar- ttien UQen kunnen verkrijgen, ten aan- herziening der acte, teneinde Ee I.X, °vereenstenuning te brengen met f “^“woordige omstandigheden kim m1£ende PeHode van het pact be- aan ,Been overdreven belang lichte v?1 Brltschen stap In wellnge- k aldus Renter. Er wordt dat het nlet z°o is, dat oor- KelSSJ WOTdt als een onmlddel- We (Sm u kheld' maaT eenvoudig, dat regeering niet gebonden w zijn door eenlgerlel verpllch- ingezien; Dat er, toen de godsdienst meer I een scbeidlngsbrengende dan een ver- j, en volken was geworden, nog een wetboek i van goed en slecht bestond, dat ais jus commune had te gelden in het verkeer 1 tusschen de onaihankelijke staten. De meesten dergenen, dip gisteren hulde hebben gebracht aan den nage dachtenis van De Groot, hebben er den nadruk op gelegd, dat een huldiging van dezen juristjbthains van actueeie betee- kenls is en dat zijn lessen kunnen wor den toegepast op de bestaande interna tionale toestanden. Het is zelfs een te leurstellende gedachte, dat die toepasse- bied door de buitenlandsche vrijwilligers. 2. De verzekering, dat geenerlei repres- saille tegen de republikeinen zal worden uitgeoefend., 3. Verdwijning van iederen buitenlandschen invloed op het oogenblik, waarop het Spaansche volk over zyn lot zal beslissen. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, zou een wapenstilstand geslo ten kunnen worden. Men heeft in dezelfde kringen trouwens het gevoelen, dat over en weer oprecht gevoerde onderhandelingen een soepeler vorm der eischen zou kunndn opleveren. Ten aanzien van den wapenstil stand overweegt men, dat daarover zou kunnen worden onderhandeld hetzij met de regeering te Madrid, hetzij met generaal Miaja. Men is derhalve in deze kringen van meening, dat tenslotte het einde van den oorlog zou afhangen vaW hel? antwoord der autoriteiten te Burgos op de republi keinsche eischen en men gelooft, dat slechts in geval, waarin zij categorisch zou den worden, een accoord onmogelijk zou Catalonië door de rechtschsn. worden, wat daarvan ook het gevolg moge zijn. Hulde aan de nagedachtenis van Hugo de Grootvader van het internationale recht”. Al AAR aanleiding van de Grotius-her- nooit opgehouden met het verkondigen IN denking schrijft de „Times” In 1 van de waarheid, die hij het eerst heeft een hoofdartikel: „Een gast uit Nederland is hier altijd )AG 2 UUR MAT1NI voor iederen leeftijd AVONTURENFILM Aan internationale geschillen. jDpiettint van de verplichting in oor logstijd arbitrage te verleenen. I De Britsche regeering heeft den secre- pris-generaal van den Volkenbond er ■•van In kennis gesteld, dat zij zich in den vervolge niet verplichten kan, gebonden f® la tijd van oorlog, door de alge- ■ueene acte tot vreedzame regeling van jDtemationale geschillen. I Zij zaj echter voortgaan volledig de ■Memeene acte’ te onderschrijven in tijd van vrede. ^®ken^makhig is vervat in een |L hedenavond Is gepubli- sphrii en dat den behelst van een pcunjven, dat door sir George Mounsey, rip eadersecretaris van het partement van buitenlandsche zaken, h«ngf7Cht„aan den secretaris-generaal '!QPn>.aen Volkenbond. De acte was in 26 Sept’ 1928 opgemaakt en vijf jaar automatisch ver- iEp^112^ wordt °P^ezegd. De wij ten m e 21011 h€bben voorgedaan Iden van den* Volkenbond, wor- 'rwipnn^°!>?ld als een der voornaamste bracht^ e de Britsche regeering ge- hebben tot het nemen van dezen slechts door de toewijding en de scherp- zinnigneid van zijn vrouw. Hij heeft ar- moede geleden. Maar zijn Christelijk ge- I looi verliet hem nooit: Hij heeit ook 1 nooit onephnurinn mnt hot unrlrnnrUaan welkom en mi*. Patijn, de eminente mi- ee^118ende kracht tusschen menschen nister van buitenlandsche zaken, heeft vn wa° van zijn bezoek aan Londen gebruik ge maakt om met Lord Halifax de inter nationale aangelegenheden die beide landen betreffen, in den breede te be spreken. Maar het hoofddoel vam zijn bezoek ■was de herdenking van een der groot ste figuren uit een groot tijdperk in de Nederlandsche geschiedenis. De Groot, „den vader van het internationale recht” geenerlei waarde meer! tot wiens nagedachtenis een steen Is ont- ,i„ rnifkerfi „,,eh r» HollalWsche kerk te Londen --- De Groot was, zooals Lord Mac Millan lijkheid in deze dagen in menige opzich- het eisteren zeide. een der vrneffsr. nnt._ ten zelfs grooter is dan drienonderd jaar geleden. De wereld is zóó weinig verder gekomen, dat nu nog zijn beide werken ------ 1 „De jure belli ac pacis” en „De veritate ten spoedigste eenwhrijver, phllosoof, practizeerend advo- 1 eligions Christlariae” met voordeel tot «n inrui wo »ani 1 d0 uitgangspunten voor een gelukkiger 1 samenleving gemaakt zouden kunnen worden. De plaats van verschillende godsdiensten als oorzaken van oneenig-, heid en vervolgingen is ingenomen ooor politieke ideologlën en nog zoekt de we reld naar den grondslag van in wetten vastgelegd internationaal gedrag, dien hij voor zijn tijd noodig achtte. De stem van dezen begenadigden profeet van wét en orde, zooals Mac Millan De Groot noemde, klinkt nog als een klaroenstoot tot de onordqlijke wereld van thans.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1