KANT Qeze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85ü0 ex Regenmantels! No. 19962 Zaterdag 18 Februari 1939 SUlVt geheel nieuwe collectie met een apart cachet! KKRSTEBJLAD. Ba/iimdnn Het Eeuwfeest van Luxemburg's Onafhankelijkheid. 77e Jaargang yiEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Óitbïad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Levensmoed. omstreken (behoorende tot den bezorg kring) Een Elke prifel^e. 0 u. v.m. en 6 TUft. I U. r, 9.30 u. v.m. en 6 U.U v.m. Ds. H. de Kievit n Uw znak rvooi be te een n t uit Uw axom te t alle Uitsluitend betrouwbare stoffen en prima pasvorm i ui ucuuuui uvi »vau gcicgcu, I beneden het postkantoor. Op ondanks zorgen en leed en stryd en bekom- j )e Génestet, dien |ten schijnt, jnaar mooie en ware er vele over de grens, doch die „müssen welter”, krijgen geen verlof om zaken te Zoowel de heer als madame Collart, zijn aan het Hof van de Groothertogin Fraai gedeelte van Luxemburg. Het Pfaffen- pit nummer bestaat uit twee bladen. ?erlijke Stand. Ibhannes Adrianua, j, n> 4. G. van den Berg. WD: A. van Eijk, 29 j.a i, 26 j. J. van Tol, 26 j. en M C - M. Kersbergen, 23 j. 19 j. J. de Lange, 43; 23 j. J. Geers, 80 j. O noote van A. Assenberj man, 82 j. ÜOUDA De heer Collart Is van het Groother togdom niet de eenige „Chargé d’Affai res"; deze heeft men in Parijs, Berlijn, Brussel, Londen, Den Haag en Washing ton. In de overige hoofdsteden vertegen- ')eat dan ligt daarin opgesloten, dat we den JriH kennen maar daartegen op durven. In deze karakteriseering spreel IV. J geyaardlgden)dit bleef hij tot 1£C6. In iar werd hij minister van Flnan- Velk ambt hij heden nog bekleedt, üninister is Dr. Dupong thans bijna Ter gelegenheid van het eeuwfeest der onafhankelijkheid zal in den loop van dit jaar in Luxemburg een serie bizondere postzegels verschijnen zon der toeslag, waarop o.m. de beeltenis sen van Koninggroothertog Willem I, Willem II, Willem III en Stadhouder Prins Hendrik komen. Deze zegels worden bij U in Holland vervaardigd, bij de firma Enschedé in Haarlem, die ook gemaakt dé Z. Exc. daarna de vraag, of verband met de onaihankelijk- >ten, ook in de bedoeling van leven is niet zóó, zoof^emakkelijk^zoo glad, too vrooljjk, dat we lust in dat leven kun nen hebben zonder een zekeren n^oed, een aandurven van dat leven. Wanneor we dus ——^iieue m numicui, >nze St. Willibrordus-zegels tieeft.” „Levenslust is ’t ware leven, Is het liefelijkste goed, Dat de lachende aard kan geven Van haap^weelde en overvloed”, dan hebben we te bedenken, dat dit de le venslust is, waarin de levensmoed besloten ligt en dat deze levensmoed de levenskracht is. de Luxexmburgsche belangen. Van 1925 tot 1933 was de heer Collart ..Deputler- ter”, terwijl hij van 1918 tot 1920 zijn land, waar hij een groot aanzien geniet, rsdienst doctore”. enst op 19 Febr. wort loor Hamburger Jt Is dat ook niet vaak het geheim van het slagen van velen? Dat ze den moed hebben en hadden, dien sterken en blijden moed, die het leven licht maakt en de ware levens lust schept? We moeten allen dien moed sterk maken tot een actieve kracht, die in staat is alles wat ons in den weg staat te overwinnen. En wanneer er de boven aan gehaalde dichter De Génestet zegt: l.b.d. en mevrouw als hofdame voor den I gewonen dienst. I Tijdens de ontmoetingen, welke ik ook na dit gesprek nog mocht hebben met dezen warm-voelenden Luxemburger, die mij herhaaldelijk introduceerde bij die personen, van wie hij meende, dat zij mij over bepaalde* toestanden in het Groothertogdom *’t best konden inlich ten, «bleek mij meer dan eens, welk een bizondere liefde de heer Collart voor zijn I land voelt. Daarvan heeft hij o.m. doen blijken in een uitnemend boek, dat eenl- gen tijd geleden bij dén Luxemburg- schen uitgever. P. Linden verscheen en dat tot titel draagt: „Am Wege zur UnabhJingigkeit Luxemburg”. Bij mijn afscheid van het land, nadat ik er tijdens een groot aantaj dagen op de prettigste wijze was ingelicht, bood de heer Collart me als aandenken aan dit bezoek een exemplaar aan. Ik heb thans gelegenheid gehad, het door te nemen, sommige gedeelten zelfs meer dan eenmaal De schrijver, die in 1936 zijn bizondere arbeid aanving, en wiens overgrootvader crtn. de leider der Oraiu gisten-Partei was, heeft dit werk, dat voorzien is van vele goede illustratie», zelf samengesteld, daarbij o.m. vele In teressante Wetenswaardigheden gevende, welke tot heden nog niet bekend waren. De Boskoopsche Veiling", van 10—15 Febr. Pink Pearl 40—110; Au Ipen 1717; Crocus 8—8; burnum 120—120; Ceram 40; Cerasus rosea fl. pl 3 triloba 105110, alfa stuks; Azalea per stuk H 10—10. Gesprek met Staatsminister Dr. Pierre Dupong en met den Zaakgelastigde bij ons Hof, den Heer Aug. Collart te Bettembourg. Sinds 1923 geen deficit meer op de Be- grooting. Werkloozen kent men in het Groothertogdom praktisch niet. Serie bizondere postzegels met de beelte nissen van Kohing Willem I, Willem II en Willem III en Stadhouder Prins Hendrik. Een standaardwerk over Luxemburg. Zijn geschiedenis en ontwikkeling. W ij Nederlanders hebben in Den Haag onze departementen en re geer ingsge bou wen, welke voor een groot deel gelegen zijn in de omgeving van het Binnenhof. In de stad Luxemburg kent men zoo’n dfT7 ciën, Staat zestien maandenals zoodanig volgde hij den katholieken Dr. Joseph Beck op. „Ik trad nn ’26 als Kamerlid af”, zoo vervolgt hij, „omdat wij hier in Luxemburg het parlementaire systeem kennen, in dier voege, dat een afgevaardigd niet tege lijkertijd minister kaar* zijn”. Op mijn Vraag, welke ministeries men in het land heeft, antwoordt Z. Exc., dat er nog vier andere ministeries zijn:’ Justitie, Trans- portwezen, Arbeid Buitenlandsche Zaken. Van deze ministers behooren er jdrle tot de katholieke partij en twee tot He socialistische. Ik vroeg Dr. During, diehej/haaldelijk met bizondere Mïang- stemfïg naar Nederlandsche toeManden informeerde, vervolgens, of hij mij nader ov^g de partij-constellatie in het Groot- hmSgdom zou willen inlichten. „Wij kennen hier", zoo antwoordt hij, „eigenlijk twee groote partijen: de ka tholieke en de „Arbeiterspartei’'. De socialisten zijn ook veelal katholiek. Dan is er nog een liberale partij en in de Kamer van Afgevaardigden hebben sinds enkele jaren twee leden zitting, die men zou kunnen onderbrengen bij de Bel gische Rexistenpartij. Communisten DIKBEURTEN Bg 19 Februari. 9.30 u. v.m. en 6 u. u in de onafhankelijkheid. ?ntie, die den len November .Mvu geboren is, en tot de katholieke partij behoort, vertelde mij, dat hij oor spronkelijk Rechtsanwalt (advocaat) in Luxemburg dkas. In 1915 werd hij „Ab- geordneter” (Lid van de Kamer van Af- JO&KOOP, E. Stjjkel en J. BrM,e i als bestuurslid vu olvereeniging. O, j and als bestuurlid oogendoorn. toestand niet In de eerste plaats heeft men daar te lande niet zoovete departe- menten, en die er zijn, wersten in één --'-x T'--’*.'in dit eene gebouw, dat het „Hotel des Postes” is, in ’t centrum der stad gelegen, vindt men de ecftste verdieping zijn de kantoren van den Directeur der Administratie P.T.T., Dr. Edouard Jaaques, gevestigd (in L. kent men geen Directeur-Generaal, gelijk bij ons, maar slechts een „Directeur”; de directeur van ’t postkantoor Is de „Per- 1 zeptor”). En boven dezen functlonnaris weer, huizen ministeries; er bevindt zich ook de werkkamer van den Eerstel mi nister, tevens minister van Financiën, St^tsminlster Dr. Pierre Dupong Uit den aard der zaak wil ik mijn eer ste vraag eenigszinsj op „diplomatiek” terrein laten konyxifdoch de heer CoL lart leidt het gesprek eerst in een andere richting, waarbij blijkt, dat hij met Ne- derianasche toestanden zeer goed op de hoogte is. Hij ontpopt zich al dadelijk niet alleen als een goed kenner van ons land, maar ook als een warm vriend, die er zeer gaarne vertoeft. Met vele voor beelden, licht de heer Collart dit toe. Zoo was hij b.v. ook in ons land tijdens het Regeeringsjubileum van H. M. de Konin gin, op het Huis ten Bosch, en eveneens te Amsterdam en Den Hkag, tijdens het bezoek van Z. M. Koning Leopold III van België aan ons land, in November j.l. Elk jaar, op een vasten tijd, is de zaak gelastigde m onze Residentie, omstreeks 23 Januari’ den verjaardag van H. K. H. Groothertogin Charlotte van Luxemburg. Dit jaar heeft de zaakgelastigde, daarbij vergezeld van Madame Collart, op 26 Januari in „Des Indes” in Den Haag een receptie gehouden, welke wederom druk bezocht was. Terloops kwam het gesprek ook op „Buitenlandsche Zaken” in Ne- derland. De he^r Collart heeft een bizondere waardeering voor Z. Exc. minister Patijn, wien hij roemde om zijn groot diplomatiek inzicht en zijn bizondere kundigheden, waarvan hij mij enkele voorbeelden noemde. (ij de open. it werk aan de Zijde It) het verkeer nu onbeleü. vinden. Hoewel de aw )rtvarend aanpakte is do« tigheden de tijd eemp it geworden, buiten riji oest hy, door de intern, igen 6 weken op- het hoot l wachten, dat uit Tsjech», komen en later gaf hem i een gedwongen rust m )at scheelde al 2% mand weg wordt prachtig en d« m. Gesprek met den zaakgelastigde bij on» Hof, den heer Aug. Collart. „Met het grootste genoegen”, aldus ving de zaakgelastigde bij ons Hof, de heer Aug. Collart, ons gesprek aan, „wil ik U te woord staan, maar'ik vrees, dat ik U niet veel meer zal kuxmen vertellen, na het onderhoud, dat U met Staats minister Dupong hadt”. Een vrees, welke al'vrij spoedig ongegrond bleek. De heer Collart toch, is een alleraangenaamste causeur, charmant, een tikje Fransch aandoend. Hij woont niet in de stad- Luxemburg, maar te Bettembourg, een iriool landelijk dorp met 5500 inwoners i in een verrukkelijk landschap op onge veer 12 kilometer van de noofdstad ge legen. In deze plaats, waar ik hem voor de eerste maal opzocht, was hij vel* Jaren burgemeester. zitten niet in de Kamer. De Regeerlng steunt op een flinke meerderheid (sa- menwerking katholieken-socialisten). De Kamer (in Luxemburg kent men het éénkamer-stelsel) telt 55 leden, van wie er 25 katholiek zijn en 18 tot de arbei derspartij behooren. Voorts nog een aan tal liberalen, die wij in de Kamer na- meriug de lust in het leven behouden, dan spreekt daaruit een moed, die het tegen al die zorgen en dat leed durft op te nemen, die de» strijd niet schuwt. Maar toch zou ik willen zeggen, dat levensmoed nog iets meer is, ieta actievers dan levenslust, dat in dient levensmoed de besinning en de kracht om het leven aan te kunnen beslo ten liggen. Levenslust ia ook denkbaar zon- 1 der dien moed, als een gevolg van onwe tendheid en argeloosheid, als bjj een kind,, of ypn lichtzinnigheid of van het niet door- •iea van het leven, het niet kennen of niet begrepen van den strijd, die het leven ken merkt, Bjj levensmoed is/dat alles uitgeslo- tuurlijk niet „wegcijferen”, en van wie er één Israëliet is. Met zekeren gerechtvaardigen trots en tot grootc verbazing van den interviewer, die dit in zijn eigen land zoo langzamer hand héél anders gewend is! vertelt Z. Exc. vervolgens, dat deStaats- begrootlng na 1923 geen deficit meer vertoont! En hij verbindt daaraan het arbeidsvraagstuk: „Oor spronkelijk hadden wij in Luxemburg nogal met werkloosheid te kampen: on geveer tienduizend werklooze buitenlan ders: Polen, Tsjechen, Italianen en Joego-Slaven. De Staat hee^t toen krach tige maatregelen genomen:" de terugreis dezer menschen heeft hij voor zijn reke ning genomen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bflslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer 0.50. Op de, voorpagina 50 hooger. - Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zee, gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkoinst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfjn. Ik stek het, in a heidsfaés’ het Luxemburgsche Gouvernement ligt, om op de een of andere wijze Nederland „officieel" uit te nood!gen. De minister dacht even na, en antwoordde toen: „Dat kan ik U nog niet zeggen; daarover is nog geen beslissing ge nomen!” igver. „Hosanna”. 1 gaf de Chr. Zangver^ itvoering in de Ned. erking van een Dameskou et geheel stond onder ld. ir Jan van Beek uit uitnemende wjjze van^ 3 taak kweet. „HoumJ- programma samengesteli ■rd afgewerkt. eleidde Op sublieme wij», oop van het concert e« oogsten voor het belang». Thans hebben wij zéér weinig werk loozen; practisch kan men bljria zeggen: géén. Onze betrekkingen met het buitenland zijn goed. Op economisch gebied bestaat, gelijk U bekend zal zijn, reeds een aan tal jaren het Belgisch—Luxemburgsche douaneverdrag, dat in de practijk geen moeilijkheden sorteert. En; „In der Ge- schichte haben wir lebhafte Sympathie fur Ihr Land gehabt”. Aan deze opmer king voegt de minister aanstonds het volgende toe: ABeNNBMENTSPKUS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de Iwofgfag per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonaemeiitea werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA tÜ ca» agenten en loopera, den boekhandel en de postkantoren. °”B b“15i‘Trt'ilke^g^4IMWOPÖ1<i VaD 9—6 ’Ur' Admn““tralic en Redactie Tclel. ten tijde’ van dit onderhoud grensbewa- kingsdiensten deden). Voorts 150 man Gemeinde-Polteei, ook bewapend i waardigen de Nederlandsche gezanten Ik wees mjhlster Dupong $r op, dat T b„,icon Luxemburg Tn zeker opzicht hetzelfde beeld biedt als Nederland, n.l. als grens- a -j xana, waar xuj een gruoi aauzien (turn» j diefde als minister van Economische w** Aangelegenheden en Voedselvoorziening, vervolgde; Wjj kennen in Luxemburg het Hij is o.m. Groot-Officier in de Huisorde vluchtelingenvraagstuk ook. Er kwamen nrtn«>^ ncttvi &14JKCU gCCAl VCAlVk WILL 2.CUKCAI, VC doen. Twee maanden geleden kwamen er I verbonden; M. Collart als kamerheer o.a. nog driehonderd uit Weenen”. Nadat Z. Exc. nog met bizondere vol doening opgemerkt had, dat tot de vele vreemdelingen, die het Groothertogdom broeken, er telkenjare een groot aantal Nederlanders behooren, eindigde dit ex clusieve onderhoud, dat de minister mij met de jyootste Welwillendheid toestond. Met ee^handdruk en*een „Auf Wieder- sehen”, begeleidde Zijne Excellentie mij naar de deur. land van Dultschl^nd. Belangstellend vroeg Z. Exc., hoeveel Joodsche vluchte lingen Holland binnengelaten had, en hij Minister Dupong, gezeten achter een grooten schrijftafel, waarop een ^antal papieren» liggen, ontvangt mij met de grootste voorkomendheid. Reeds op de hoogte met het doel, zegt hij, dat het J hem een groot genoegen doet, dat iemand t«n urn -7 ult Holland> ..waarmee wij zoovele nau- Wil dit woord «enige beteekenia iheb- vfe banden hebben en géhad hebben”, 1 ben.dan un4 j-.-j-naar Luxemburg gekomen Is, om zich op --- - I de hoogte te stellen van de blzonder- er zijn er In ’t land^nlet zoo heel veel uwe Karakteriseering s/reekt zich reeds de heden van land’ mede verb^d met dumn^d tGn I.®Ven8moed uit* Er tegen op tam?* dat.wd Z€g«en vertrouwen, VëT’ W^eboren is, wouwen in eigen kracht en vertrouwen in et leven. Zooals by den bewusten mensch IS’1'1"1 alleen is door levens moed, zoo is deze levensmoed alleen be- staanbaar door vertrouwen. Meer nog, deze ovenamoed ifl uft vertrouwen geboren. aMo,n is in een tyd als deze levensmoed *o° moeilyk. We hebben nauwelijks nog vertrouwen. En toch is dat vertrouwen noo- om er boven op te raken niet alleen, om te leven in welke omstandigheden het, dat de mensch ondanks en teleurstellingen toch altyd weer t verwachten, dat hy een on- M Omdat het moet, ““W tet een lovwanoodzak«Hjklieid ta, iiet een onverbiddelijke eiech van “"•’Klhuvina. De drang naar zelfbehoud, groote wet, die alle natuurlijk le- Mlfwfeert’ °nS‘ En deZe dranK naar j^AQud is het, die ons dit optimisme op- het ^Ven geen atilstand ver- 1?^* maar beweging eischt, voortdurend dat 18 streven en ai'een dit op- v 8me, de^e verwachting ons dé kracht gevep om te streven, want wie niets ontir venva<?ht streeft niet meer. Maar dit •S1*?6’ döZe verwachtinK is toch ten- v et anders dan het vertrouwen. Wy Wifv>rtWe^ Ons ze^ven en in het leven, We ^°uwen» dat het ons lukken zal, dat lavarw*1 En nit dit vertrouwen, dit ^Gevertrouwen wordt dp levensmoed ge ide moed, dien, we noodig hebben bjj ’het niinst swkor bH <h«t •wte werk, dat ons leven is. Verschillende onderwerpen kwamen tijdens dit zeer aangename onderhoud nog ter sprake, welke echter niet direct»»1 voor publicatie geëigend zijn. Sprekende over defensle-j^estanden, merkte de mi nister op: „Lujftmburg 1st eln unbewaff- netes Land”. Wij hebben hipr onze Vrij- willigercompagnle en 250 gendarmen (die GOHIStHE COURANT. JJet lijkt, oppervlakkig gezien, nu geen tyd om over levensmoed te spreken of te schrijven. Gevaren en bedreigingen loeren vsn alle kanten, Voor velen van ons is het leven zwaar en moeilyk en vol bekommer- niman. De vrees voor de toekomst nypt ons bijwijlen de keel dicht. En de moed ook van de besten onder ons schijnt gebroken. Maar juist daarom, omdat het leven zou meeilijk is en vod van bedreigingen en duis terheden, is het zaak, is het noodig om over levensmoed te spreken, om ons op den le vensmoed te bezinnen, om ons zelven en anderen op te wekken tot levensmoed, ons voor te houden, dat alleen die levensmoed ons er boven uit helpen kan boven de be dreigingen en bekommernissen en den angst om de toekomst uit. In een gedichtje van 1 dichter, die nu vaak verg( die toch zooveel eenvoudif dingen heeft gezegd, getiteld: „Levenslust” •taat de regel: ^Levenslust is levensmoed”. Het is duidelijk. Zonder levensmoed is geen levenslust denkbaar. Want en dit ligt feitelijk in dien dichtregel besloten het gebouw onder gebracht. Doch'In dit eene oroHzwi.rtr dnt Hafr Hoe Urzofoc’1 io 11CU „X1UUVA Ut» der stad gelegen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1