NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN „FRfiAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, JffiUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. lit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Twee Britsche ministers naar Berlijn. *3 de soesoehoenan van soerakarta OVERLEDEN. Pakoe Boewona X. De Kerkvervolging in Duitschland. Frankrijk’s vliegtuig- aankoopen. 19963 Maandag 20 Februari 1939 77e Jaargang 1.40 .rgkring: iet 20 4 vele ven. Ik reik den verantwoordelijken Tsje- door J i Voor prima Pluunveevtffa Vogelzaden L. A. de W Wilhelminastraal H 1 immer werk goed,Ui koop, J. HoeKsei, Umma aannemer, v. Heusdettni Reparatie aan alle opnieuw bekleeden Meubelmakerg Zwi waarbij communistisch bezit en de be zittingen van tegen Staat en partij ge richte organisaties verbeurd verklaard kunnen worden. «oliede Boek r de plaatsing Heeft U reparatie Ml triqrwerk of wilt U verbot* Dan is het betrouwbaar concurreerendste adre»; ,W. <L LAAÜ, VValvüwtraat Ne. I Timmer- en BouwtaW kunnen storen. De vlootcommissie van het Huls van Afgevaardigden heeft formeel een pro gram voor den aanleg van vloot- en luchtvaartbasis ten bedrage van 52 mil- lioen dollars goedgekeurd. Daarbij is in begrepen een post van 5 millloen voor de verbetering van luchtvaart-accomo- datie op het eiland Guam in den Stillen Oceaan. Kath. theologische faculteit te München gesloten. In katholieke kringen In München is sensatie gewekt door de aankondiging, dat op bevel van den minister van On derwijs, dr. Rust, de katholieke theolo gische faculteit der Munchensche unl- versiteit is gesloten. Verklaard wordt hier, dat de studen ten de colleges hebben geboycot van een door Rust aangestelden hoogleeraar. Men beweert in nazi-kringen, dat die boycot ingesteld is op bevel van het bu reau van kardinaal Faulhaber en dat dit de reden is geweest voor de sluiting der faculteit. Het conflict hier tusschen den Staat en de Katholieke Kerk schijnt verband te houden met vele controversen tus- schen professoren, die door den Staat zijn aangesteld en andere professoren, ten aanzien van de regeeringscampagne tegen de religieuze scholen. Kardinaal Faulhaber bevindt zich op het oogenblik te Róme. Duitschers in Tsjecho-Slowakije. „Nooit zullen wy Duitsch-sprekende Tsje chen worden”, aldus verklaarde volgens Reuter onder toejuichingen de afgevaardig de Kundt, leider der Duitschers in Tsjecho- Solwakye, in een scherpe rede by de ope ning van het nieuwe Duitsche cultuurcen trum te Praag. Kundt vervolgde: „Wy willen en zullen als vrije Duitschers leven in den geest van het Duitsche nationaal-socialisme, volgens de nationaal-socialistische wetten en natio- naal-socialistische rechtvaardigheid in het particuliere zoowel als in het openbare le- Wandelende berg in het Salzkammergut. Sedert eenige dagen bevindt, volgens het D.N.B., de in het Salzkammergut liggende Schoberberg, waarop de ruïne Wartenfels is gelegen, zich in “beweging. De grond- massa’s die een oppervlakte van 3 a 4 hect aren beslaan, schuiven per uur een meter votfruit, waardoor aan de bosschen reeds' zee^ groote schade is aangericht. Talrijke boerderijen,'die tegen den berg liggen, wor den met verwoesting bedreigd. „dólden-Gate”-Expositie door Roosevelt geopend. Plechtigheid door de radio, van Key West (Florida) uit, verricht. De „Golden Ga te’’-tentoonstelling Is Goudache KumUW JaaeUaan U, atopt aU*n ren, mot- on DE KABINETSFORMATIE IN BELGIE. Verklaring van Pierlot. Pierlot heeft Zaterdag aan de pers me degedeeld, dat de Liberale Party volhard heeft in haar besluit, niet tot de regeering toe te treden. De Koning had hem opgedra gen, de hem toe vertrouwde taak voort te zétten en hy zou thans trachten, een «re geering te vormen, die by gebreke van den steun der liberalen, op de andere elemen ten van de meerderheid steunt. Indien te gen alle verwachting in, volgens deze for mule geen regeering zou kunnen worden gevormd, zou in elk geval binnen den kortst mogelyken tijd een ministerie worden ge vormd, dat zich begin volgende week aan de Kamer zal voorstellen. Pierlot heeft verder nog verklaard, dat der autocratie. De handhaving van den vrede op het Westelijk Halfrond is een zaak, waarbij alle Amerikanen het groot ste belang hebben.” Nadat Roosevelt aldus de openings plechtigheid voor de „Goldengate”-ten- toonstelllng had verricht, opende hij, eveneens door de radio, een tweede ten toonstelling en wel te Tampa in Florida. In de rede, die hij daarbij hield, zeide de president o.m.. „Wij wenschen met alle wettige mid delen de vrijheid van handel en toerisme en de vrije uitwisseling van cultureele denkbeelden onder de landen te bevor deren. Wij streven niet naai' territoriale expansie. Wij werpen geen begeerlge blikken naar de bezittingen van onze naburen. Wij zullen onze medewerking verleenen aan ieder oprecht voorstel, de bewapening te beperken. Wij hebben een afschuw van geweld, doch wij zeggen tot de geheele wereld, dat op het Westelijk Halfrond in de drie Amerika’s de democratische instellingen gehandhaafd moeten en zullen worden.” Reuter meldt nader uit San Francisco, dat op den eersten dag reeds duizenden personen de Goldengate-tentoonstelling hebben bezocht. Zcs-en-dertig naties zijn er vertegenwoordigd. Het eiland, waarop de tentoonstelling wordt gehou den, zal waarschijnlijk na afloop worden ingericht als basis voor de vliegtuigen, die den Transatlantischen dienst onder houden. Te koop 2e iet* Te bevr. Jac. ■uttekade 71, B»*1» /oor Zoododer naar Joh. MuuriW Lange Groenen** Flink Woonhuis te W dwarsstraat. Huur H* Bevr. Kleiweg 50. akkundig Orgelsdb J* len 3.- tot 5^- ntbieden. Aanbev. Orgelhandel. MPOSé STOFFEN, ua deme wollen stof, effen met ruit in groen, fraia blauw, 140 c.m. breed. nieuwste voor mantel- tuums. Tc Meter MQ met deze verruiming. Hoezeer de Soenan persoonlijk hierin belangstelde blijkt o.a. wel hieruit, dat het onderwijs in zyn rijk niet alleen bekostigd wordt uit de rijkskas, maar hij ook zelf van zijn civiele lyst be dragen hiervoor beschikbaar stelde. Een der geschenken, die hem werden aangebolen by zijn veertigjarig regeeringsjubileum was dan ook een handelsschool. AANSLAG IN NABIJHEID VAN MUSSOLINI’s VILLA. Politiebeambte door schot gewond. Vrijdagavond werd in Rome officieel be kend gemaakt dat op 14 dezer om twee uur ’s middags, een geheime^ politiebeambte aan de Via Nomentan een nog jeugdig in dividu opmerkte, die door eigenaardige handelingen en wild geschreeuw sterk de aandacht op zich vestigde. De bpanibt'1 vroeg den man naar zijn documenten, wel ke iedere Italiaan verplicht is bij zich tp dragen. Daarop trok de man een revolver en schoot den politieman in de buik. De dader werd gearresteerd en bleek te zyn een 38-jarige machine-bankwerker, Bruno Simoni, geboren te San Giorgio del Piano, in de provincie Bologna. Het blijkt dat de man reeds’ twee maal in een krankzinnigengesticht verpleegd werd, eenige jaren geleden te Napels en daarna te Rome. Hy werd kort na Nieuw jaar uit het gesticht te Rome ontslagen. De plaats, waar het incident voorviel is in de oamiddellyke nabyheid van de Villa Torlonia, waar de Duce verblijf houdt en het is dan ook wel zeker dat de gewonde beambte een der geheime politiemannen is, die met de bewaking van den Duce Is belast. Hy ona voordeelig TM reparatie. Bekieoduig rt leerdoek, nagels, erin, i lym, beits enz. enz., U aue soorteri stoel-, fautM clubrompen. Meubelmakerij A, Zwid Te koop een pnni» :ompleet lo.Moerig lenurikstraat 79, Goud* ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by’slag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van s handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Roosevelt blijft onverstoorbaar. Uit een. door de Senaatscommissie voor militaire zaken te Washington vrijge geven getuigenverklaring blijkt, dat de chef van het luchtcorps van het leger, generaal-majoor Arnold, geprotesteerd heeft tegen het toestaan van een onder zoek door de Fransche missie naar de laatste typen Amerika ansche militaire vliegtuigen. In den specialen trein, welke hem naar Florida voert, heeft president Roosevelt geantwoord op vragen, welke hem door journalisten werden gesteld. Hij heeft het verkoopen van vliegtuigen aan. Frankrijk gerechtvaardigd. Hij noemde dit voor honderd procent wettig en ver klaarde, dat de regeering de transcactie heeft vergemakkelijkt Ten aanzien van de besprekingen met den Braziliaan schen minister Aranha verklaarde de president, dat de betrekkingen tusschen de Vereenlgde Staten en Brazilië nor maal zijn. De president zal zich per auto naar Key West begeven, waar hij zich aan boord van den torpedoboot jager War rington zal begeven, welke hem naar den kruiser Houston zal brengen, aan boord waarvan hij de vloot manoeuvres zal bij wonen De kruiser maakt deel uit van de verdedigende vloot; zijn positie wordt derhalve geheim gehouden. Hugh Wilson, de in Washington ver toevende ambassadeur der Vereenlgde Staten te Berlijn, heeft in de Senaats commissie voor militaire zaken gespro ken over de toestand in Europa. De ver gadering geschiedde met gesloten deu ren. Zelfs de officieele stenograaf werd, naar gemeld wordt, niet toegelaten. Na f de bijeenkomst, waarin aan alle sena toren geheimhouding werd opgelegd, is medegedeeld, dat Wilson op vele belang rijke kwesties niet wenschte te antwoor den met het motief, dat hij den inter nationalen toestand te ernstig acht. Ook wordt gezegd, dat Wilson in de commls- sie verklaard heeft, dat antwoorden, welke hij op zekere vragen zou geven, de Internationale betrekkingen zouden chen de hand, bereid met hen samen te 1 werken ,doch er kan geen sprake zijn van een compromis, omdat het Duitsche natio naal-socialisme in principieele kwesties elk compromis uitsluit. De beslissing moet spoedig komen. De geschiedenis wacht niet en wy marcheeren op met de geschiedenis van den modernen tyd, geleid door Adolf Hitler.” Oostersch vorst in Westersch staats bestel. Een Oostersch vorst als de Soesoehoenan weet zich zeer wel afstammeling van de dynastie van MatAram. Hij weet dat dit de voortzetting mas van het rijk van Modjo pahit, het machtige van vóór de Vereenigde Oost-Indlsche Compagnie. Dit ryk omvatte een gebied ongeveer zoo groot als nu van Buitenzorg uit geregeerd wordt. De vorst werd na zyn dood in den godenhemel opge nomen en afgebeeid met de goddelijke at tributen. Gedurende zyn leven was hij ab soluut gebieder schonk deelen van zyn ryk mèt zeggenschap over de ingezetenen aan zyn leenmannen. Zy waren de hoogwaar- diggheidsbekleeders en de helpers in den stryd ,die voor hem groote stukken land regeerden, zyn regenten, uit wie ook latere regentengeslachten zyn voortgesproten. Drie keer per jaar hield hij wapenschouw, garebeg, welk oorspronkelijk Hindoesch feest nu nog een steeds terugkeerend Vor- stenlandsch festijn vormt van klank en kleur, lyn en geur. Daar zit dan de vorst en ziet de troepen aan zich voorbijtrekken, alleen in gesprek met den hoogsten verte genwoordiger van het Nederlandsche’ ge zag. Vroeger zal hy alleen gezeten hebben, bewegingloos, zooals andere vorsten uit Achter-Indië eveneens doodstil moesten zit ten by hun inhuldiging en andere gewich tige momenten. zijn regeering tien ministers zou omvatten, met ervaren figuren voor de ministeries met een technisch karakter. Voor de liberalen zullen geen portefeuilles worden gereser veerd/Het program zal in de eerste plaats gericht zijn op ’t verwezenlijken van finan cieel evenwicht, op een economische poli tiek en een nationale politiek, die de gemoe deren kan kalmeeren. Pierlot zal trachten een regeering met normaal karakter te vor men, die op een parlementaire meerderheid zal steunen en meerendeels uit parlements leden zal bestaan. Was hy vroeger de onbeperkte gebieder I over den grond en kon hy wegschenken wat en aan wien hy wilde, nu is dat voorbij. Maar er behoort wjjsheid toe om een toe- ÜOllkSUlE (OIIIAM. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, ovelal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Ome bureaux zjjn dagelijks geopend van ^6 uur. Administratie en Redactie Telef bterc 1N46. Postrekening 48400. j president, die onderweg is naar de ma noeuvres der Amerikaansche vloot, en die dus niet persoonlijk op het tentoon- stellingsterrein aanwezig kon zijn, heeft I dè openingsplechtigheid van Key West (Florida) uit verricht, waarbij hij een radiorede hield, waarin hij o.m. zeide: „De volkeren van het Amerikaansche continent kunnen door een voorbeeld te -p. internationale solodariteit, sch vertrouwen en wederzijd- Vaste Waachtafeb, I* leyaera, Jan Spee nog f* er. Waleatraat 12,1* besteden, waarby ondernemingen voor hun handelsgewassen de benoodigde landerijen toegewezen krijgen en de vorst zelf toch nog ook het gevoel heeft vorst te zyn. De regeerende vorst van een wereldrijk kan een ornament zyn zonder meer, een constitutioneel koning alleen het hoofd van de staatkundige machine zijn en voor een deel der onderdanen niets beteekenen. De Soesoehoenan van Soerakarta is de verte genwoordiger van het Javanisme in al zyn uitingen ,hiet alleen in zyn eigen gebied, maar ook ver daarbuiten. Hy wortelt in het verleden en staat in het heden. Zyn oude geboorteadel verbindt zich met den ambt-s adel en nieuwen geestesadel, doordat hy z’n dochters en kleindochters uithuwelijkt aan Javdansche regenten en intellectueelen. Zoo placht de Soenan te doen en ook hierin han delde hij wys. Over de opvolging is tijdens zyn leven niets bekend gemaakt. Voorvallen aan het Jogjasche hof hebben het der regeering be ter doen voorkomen niets van haar bedoe lingen te doen blijken. De gouverneur zal ongetwijfeld zyn verzegelde instructies heb ben. Binnenkort kan dan ook de troonsbe stijging van den nieuwen Soesoehoenan te- gemoetgezien worden. SDE DE POULE> c.m. breed, zuiver woi, oruin-wit, Marine-wit a irt-wit geruit I qa Meter DERNE JAPONSTOF zer wol, wafel dessin, fa laam, bleu en groen, c.m. breed Meter 1-15 ■L[*N GEORGETTE ingeweven streepdesain, r chique voor dame» xxnnen, in blauw, bruin, se en cyclaam. TC c.m. br. p. M. ■•lU :ed, voor avondjapon»! noot en fraise, jg collectie VOORJAABS- Dames Mode-af deel inf« leelig. Het einde van een in menig opzicht zegenrtfk beleid. Zondagmorgen is op 72-jarigen leeftyd te Soerakarta overleden de Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewona X, de hoogstgeplaatste van de vier Javaansche zelfbestuürders. De volledige betiteling van den overleden zelfbestuurder van Soerakarta, den Soesoe- hoenan luidt: Pakoe Boewono (spyker van de wereld) Senopati Ingalogo (aanvoerder in den Krjjg) Abcloerrachman (dienaar van den Barmhartige) Sayldin (Heer van het Geloof) Panoto Gomo (regelaar van den Godsdienst) Kaping Poeloeh (de tiende). Hjj was luitenant-generaal by de legers van Hare Majesteit de Koningin der Neder landen, voerde het Grootkruis der Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en vele buitenlandsche onderscheidingen. Als U wist, hoe fyn het Ge werd een trouw ben* UJADEN is Prima Groene en Gele Carbolineum, lage pfM A. Hermenet 4e en 12 in den uitvoer, vergeleken met dp cijfers van December 1938. i)e New-York Post meldt, dat von Strauss, directeur van de Duitsche Rijksbank, op het oogenblik onder een schuilnaam te New- York vertoeft. Het blad herinnert er aan. dat von Strauss aanzienlijken financieelen steun aan Hitler heeft verleend en ook te gen Schacht zou hebben geïntrigeerd. Het blad vraagt zich af, met welk doel von Strauss dagelijks langdurige gesprekken mst Amerikaansche financiers heeft. Te Berly’n is niets bekend omtrent een missie, die Sthacht zou zijn toevertröuwd in Zwitserland. Gelijk men gemeld heeft, zou dr. Schacht binnenkort voor pen parti culiere ontspanningsreis naar Neder- landsch-Indië vertrekken. ACTIE TEGEN KATHOLIEKE J. M. V. TE DUSSELDORP. Bezittingen in beslag genomen. Te Dusseldorp zijn volgens Reuter alle roerende goederen der Katholieke Jonge Manncnvereeniglng in beslag genomen. Naar officieel wordt medegedeeld, zijn stand te verkrijgen, waarby de onderdanen deze goederen door den Prulslschen onvervreemdbare rechten op den grond kun- Staat geconflsceerd, ingevolge een wet nen doen gelden en dus aan hun land de -u noodige zorg voor onderhoud en verbetering 1 Te huur: Bovenhui!, b ieweg 98. Te bevr. Tm* 01 makelaars. I De overleden Soenan de tiende van hen, Idle zich tooien met het praedicaat Pakoe ■Boewono, dl Spijker der Aarde, Spil waar- Lm de Aarde draait, was geboren op 29 Np- Ivember 1866. Zijn vader Pakoe Boewono IX Ihtd hem al tot kroonprins laten proclamee- Iren op 4 October 1869. I 7 Augustus 1890 sloot de kroonprins een ■huwelijk met de dochter van Mangkoe Na- Igoro IV, den dichter-vorst, grootvader van ■dén tegenwoordigen bekenden Mangkoe Na- Bgoro VII. Dit huwelijk bleef evenwel kin- ■derloos. Den 17en Maart 1893 stierf Pakoe ■Boewono IX, en 30 Maart 1893 werd hij op- ■gevolgd door Pakoe Boewono X, die dus ■niet minder dan 45 jaren geregeerd heeft. Op 27 October 1915 sloot hij een tweede vorstelijk huwelijk, ditmaal met een doch ter van den Sultan van Jogjakarta, Ha- mangkoe Boewono VII. Deze gemalin kreeg den titel van Ratoe Mas en schonk den Soe soehoenan op 23 Maart 1919 een dochter, Sekar Kedaton, d.i. Bloem van den Kraton. Sinds eenige jaren is zij de Ratoe Pemba- joen ,de Hooge Prinses, van het Solosche hof. Verdere kinderen werden den Soenan uit deze huwelijken niet geboren, de zoons die optreden als pangéran, ryksgroote, aan het hoofd staan varf de verschillende diensten van het rijk, de afgevaardigden bij het hu welijk van Prinses Juliana en bij het jubi leum der koningin ,zij'n zonder onderscheid uit bijvrouwen gesproten. Van hen zijn tr ongeveer vier en twintig, zoo uok van de dochters. De afstammelingen van den Soe- “mi zijn zóó talrijk, dat zij zich georgani- 8eerd hebben in de adelsvereeniging Narpo Wandowo. De Soesoehoenan heeft zooals ook zijn voorgangers, eenige jaren geleden een bij naam aangenomen, waaronder hy bij het nageslacht bekend wenscht te blijven. Deze bijnaam is Soenan Witjahsono. Dit is de Javaansch Malei scheweergaven van Ex cellentie, op het dragen van welken titel bij recht had door den ng van luitcnant- 8®neraal, dien hjj bekleedde. Maar Witjak- oono beteekent in het Jay^ansch ook w y s. «Inu, niet alleen formeel was hij gerech- »««d tot het eren van den titel, doch ook inderdaad had hy recht op den am. Daar van getuigen vele personen, die door nun ambt met hem in aanraking kwamen. Hy Moet in het bijzonder een scherpen kijk op menschen gehad hebben. Zelf Wtyj hy opgegroeid in een periode, ImL ^avaan8cb'e prinsen nog geen Neder- '•ndsche opleiding kregen, ch alleen Ja- ansch gevormd werden. Reeds vroeg heeft Soenan ingezien, dat hy met de volgende «cneratie nieuwe wegen bewandelen moest 100 heeft h(j al zijn en een Wester- e opleiding gegeven. Daar in Solo “«hts korten tijd een middelbare school ocweest is .moesten de prinsen inrichtingen an onderwijs buiten Solo volgen en kregen r ^an yeelal biet alleen een Westersche 00lopleiding, maar ook een Nederland- e opvoeding. Verscheidenen hebben hoo- ol-Tlerwij'8 gevol« in Nederland en hun ei daar voltooid. Voor de dochters uitgesloten, maar ook zij ontvin- binnen de kratonmuren, en «den Nederlandsch. ieeren nagaat ^oe weinig .gelegenheid tot u er fce Solo nog was toen deze Soesoe- vee}811 ,re^eerin8 aanvaardde, en hoe- wiin ^"schillende inrichtingen van onder- er nu zijn, moet wel ingenomen zijn Meisje gevraagd jchtenuurey, van 8—12- ie Jong, Gpenendaal Gevraagd begin M Uuker in klein geuu. )ui tens huis. Br. m. opf’l >nder no. 1787 bur. v. i1 Achteruitgang van Duitschen handel. De diplomatieke medewerker van de Ti mes schrijft, dat de Duitsch-Britsche han- delsbesprekingen, welke de volgende maand zullen worden gehouden, van grooter om vang zullen zyn dan tot nu toe werd aan- gekondigd. Twee Britsche ministers, Stan ley en Hudson zullen naar Berlyn gaan, ongeveer tegelyk met een reputatie van den Britschen bond van industriëelen. Voor dien zullen de besprekingen worden voor bereid djpr de hanJelsafdeeling van de Britsche ambassade te Berlyn en door Ash ton Gwatkin, hoofdambtenaar van het eco nomisch departement van het Foreign Of fice, die de volgende week naar Berlijn zal gaan. Ashton Gwatkin ,de ambtenaar van het Foreign Officie, die deal heeft, uitgemaakt van de missie van “Lord Runciman naar Tsjecho-Slowakije, vertoeft ook overigens voor zjjn gewone werkzaamheden dikwijls te Berlyn. Hy“ zal thans tp Berlijn als waar nemer aanwezig zyn by de besprekingen, die tusschen vertegenwoordigers van dè I Duitsche industrie en een delegatie vap de - -- federatie van Britsche industrieën binnen- door president Roosevelt geopend. De kort gevoerd zullen worden. Hij zal tot be- hip onderwee is naar de ma- gin Maart in de Duitsche hoqfdstad blijven. Uit deze reis van Gwatkin blijkt wel hoe veel belang de Britsche regeering hecht aan de commercieels onderhandelingen, <jie ge voerd zullen worden tusschen <de exporteurs van beide landen en die ten doel hebben te trachten een pryzenplan vast te .stellen voor den verkoop in het buitenland, waardoor geven een einde zou kunnen kome^ aan de moor- wederzlj'<ich --- dende Britsch-Duitsche industrieele concur- sche hulpvaardigheid de hoop op betere rentte. I tijden in de harten van de beangstigde Naar verluidt toont de buitenlandsche menschheid doen herleven, en tevens handel van Groot-Duit<chland in Januari laten zien, dat de democratie verre uit een achteruitgang met 13 in den invoer steekt boven de kwaadaardige bitterheid en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1