;gebruikek z No. 19964 Dinsdag 21 Februari 1939 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen DE BALKAN-ENTENTE VERGADERT. I DER Iverteeren ik floreeren. De nieuwe Belgische regeering. Naar een hecht Balkan-blok 4 ER W Minister De Wilde gewond bü autobotsing. Engeland’s verdediging. Azana bereid af te treden Emigratie naak zliid- afrika. 77e Jaargang goïdsche counrnr NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, ÖODEGRAVFN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTREC HT, MOORDRECHT^ MOERCAPELLE, XV - - x KRUIS’ ONDBN. volksopvoed^. w' A x 7 x vv xx XJj wx. t j /pll 71 y VI \7 VJ 1’1 Hl/lll, 11 x>. kJ .1 IV1X I W X j IT Vxlxl VIZI VAX V >X X IT V/IJ1w X X- nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeUwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, doch i» BINNENLAND. werd I Generaal Denis Soudan (Social.). Ekelers DEGSTGEEST 4 19 electrise he. Zou het aantal von gisteren een telegram aan Negrin heeft W 61 maal (hierbij zijn de D- en Stoptrei nen medegerekendgelegenheid zijn per spoor van Utrecht naar Amsterdam en evenzoovele malen gelegenheid om van Amsterdam naar Utrecht te gaan, het geen dus neerkomt op ongeveer één trein per twintig minuten Mooie handen me* Purol, Ze bleven er zacht en gaal' door. Doos 30 en 60 ct Havas gisteravond namen aan de 7i 14^iF 22j :qrtpmische n l bletten »r van taar 5 ct. Par doos van ol cichat» 24 tabletten bij Apothekers I, omdat' het departs. -van De Vereeniging schrijft Hoewel met vry Bezoekt onze uitgebreide Toonzalen omstreken (behoorende tot den bezorgkring): i Gouda en den bezorgkring- in het Zaterdagnummer 20 t van den prijs. Verdubbeling van den Spoordienst. Met ingang van den aanstaanden zomerdienst. Naar onlangsbekend werd,, zouden de N S overwege$?om het aantal treinen, voornamelijk op het Middennet met den a s Zomerdienst tult te breiden Er zou dan een halfuur^-dienst komen. Dit zou dus beteekenen verdubbeling van het aantal electrische treinen en voor Utrecht, dat het middelpunt van het Middennet is, een vermeerdering van pijna 80 treinen. Thans loopen tusschen Utrecht en Amsterdam 84 reizigerstreinen, nl. 42 in in voor griep? rillerig geen eet* sein staat op griep, ijk een Witte Kruis de griep, vóórdat •I vat op U krijgt en zoo griep voor- en Witte K ruis i en cachets zijn ge* voor de gezondheid, i levenslust, montere 6^20 S' MOK - 7| 14^F28 j >i 1 "i Op den provincialen weg Moni- iooi tDe ideern, op de oiug over den IJssel, zijn vanmorgen omstreeks nau negen twee auto s, doordat een der wagens tengevolge van de giao- neid van den weg slipte, tegen ernaar geootst. Ui een uer wagens, Komenue uit de richting Den Haag, zaten ue minister van r inancien, mr. J. A. de Wilde, en de administrateur, hooiu van den ryksgt^ouwendienst, J. L. L. baron Van Lynden, die op weg waren naar Groningen. Minister De Wilde Hep eenige sny wonden aan het voor hoofd op, terwyl baron Van Lynaen Klaagde over inwendige pynen. in de andere auto, een militaire auto ko mend uit de richting L treem, zaten eeiugv militairen. Geneeskundige nulp uit Montfoort was spoedig ter plaatse. De departementsauco werd zwaar beschadigd. Naar den Haag terug. De verwondingen van minister De Wilde bleken gelukkig met van ernstigen aard te zyn. De minister en baron V an Lynden werden ondergebracht in de naby de plaats v$n het ongeval gelegen boerdery Reehorst. Daar heeft dr. F. Verheiden, uit Montfoort, den minister verbonden en baron V an Lyn den voorloopig onderzocht. Hy gaf toestem ming dat beide heeren naar Den Haag zou den terugkeeren. De minister zou met een gewone auto kunnen reizen, doch daar baron Van Lyn den over pyn in den rug klaagde, achtte men hel oeter dat de terugaeer per zieken auto zou geschieden. Met een dergeiyk voertuig zyn de neeren daarop naar de re sidentie teruggekeerd. Federatie van (/riste, van en voor Vrouwen eks kamp. dit kamp onder Uw ren en harteljjk ^an- rehoudön van 2 Maart n (Betuwe). Het vet* isten worden verged* i Sociale Zaken keert it. is uit allerlei kringen bijeen te brengen om tspanning en gezaïnci- gemeenschap te scr. I dus een sociaal pac- K en zal voor iedere ote opbouwende waar* zijn nog enkele p|a8t. rst opgeeft, wordt het 4 ngen bij Mejuffrouw Hoofdlcidster, bureau aat 40, Utrecht. ■NGA -POSTHUMUS. wegenbouwers, mijn en werktuigkundige in- mit enkele -en bij contract tot zeer gereduceerden naar plaatsruimte. echter bepaalde wenschen en verlangens inzake zijn grenzen, welke geen Bulgaar sche regeering zou kunnen opgeven zonder zich binnenslands onmogelyk te maken. De verwezenlyking ©ener Bulgaarsche toe treding tot de Balkan-Entente is een inwil liging der Bulgaarsche territoriale aspira ties, hetgeen Sofia zou beschouwen als een herstel van onrecht. In een beschouwing over de politieke si tuatie in den Balkan wy’st de Times er op, dat de Bulgaarsche buitenlandsche politiek correct moet worden genoemd. Het Engelsche blad verwacht dan o.>k dat de huidige |eden der Balkan-Entente in hun welwillende houding jegens Sofia zullen volharden en wellicht tot concessies bereid zulen blijken. Hetgeen overigens te meer klemt, omdat de vier Entente-leden het gemeenschappelijk verlangen koesteren niet te worden betrokken in een eventneelen strijd tusschen ideologische fronten en hun economische evenzeer als hun politieke on afhankelijkheid willen bewaren. Wanneer Bulgarije door vreedzaam over leg, concessies van beide kanten en een tactvolle politiek van ..geven en nemen” er toe zou kunnen worden gebracht toe te treden, tot de Balkan-Entente, zou deze worden tot een hecht Balkan-blok, dat een gesloten front zou kunnen vormen jegens mogelijke politieke, economische of mili taire bedreigingen en zoowel intern meer rust zou kunnen genieten als naar buiten een krachtige onafhankelijkheidspolitiek so*t kunnen voeren. Een ontwikkeling in deze richting is onder de$ druk der omstan digheden niet uitgesloten en voor het oogenblik zelfs Waarschijnlijk te noemen. Tien-urige werkdag in Duitschland. Het zal op de Duitsche scheepswerven voortaan verboden zijn met meer dan twee ploegen per dag te werken. Deze verorde ning van den ryksbouwcommissaris betee- kent practisch een verbod van den acht- urigen arbeidsdag en invoering van een tweeploegenstelsel van tien uren arbeid elk. Als reden wordt hiervoor officieel ge noemd het feit, dat zich by onafgebroken arbeid veelvuldig ongelukken voordeden, en dat eenabnormaal gebruik wordt gemaakt van het materiaal. Het is bekend, dat het gebrek aan arbeidskrachten reeds talryke ondernemingen, en niet alleen in de bouw vakken, ertoe gebracht heeft den arbeids duur van 8 tot 10 uur te verhoogen en het drieploegenstelsel van 8 uur te vervangen door een tweeploegenstelsel van tien uur elk. dellijk dóór middel van de radio bekend genaakt. De naam van den nieuwen Paus, die door het conclaaf gekozen wordt, zal, zoo meldt Stcfani uit Vaticaanstad, on- middelluk per radio bekend gemaakt worden aan de menigte van het Sint Pietersplein. Talrijke luidsprekers zullen aangebracht worden op den gevel van de basiliek en langs den zuilengang Db ne gatieve resultaten der stemmingen zul len, evenals vroeger, bekend worden ge maakt door middel van den tradltlonecle rookkolom, die zal opstijgen uit een der sclioorsteetmn op het dak van het apos tolisch palehk Dpze schoorsteen corres pondeert met een kachel, waarin, met een bos stroo, de stembriefjes verbrand worden van de verkiezing, die geen resul taat opleverde Ruim 250 arbeiders, timmerlieden, electriciens enz. zijn bezig met het in ge leedheid brengen van de 62 kleine ap partementen, waarin de kardinalen tij dens het conclaaf verblijf zullen houden zonder contact met de buitenwereld’ Bijna alle kerkvorsten zullen deelnemen aan het conclaaf. Nu de kardinalen Tappouni, Schulte en Baudrtliart zijn gearriveerd, Is het college bijna volledig Verwacht wordt nog de Brazlliaansche kardinaal Leine da Silveira Clntaa, 8e- bastl&no. Het is nog niet bekend, of de drie Italiaansche kardinalen Marchetti Selvagglanl, Cremonesi en Boggiani aan het conclaaf zullen kunnen deelnemen in verband met hun gezondheidstoe stand ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de gorging par looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA b|j oaie agenten en looperg, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagdWks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. oor meiaje*. >eft men reeds kunnsn “ment van 8o«ia|o Ztt, kampen voor nielsjeg eigeert. Dexe kaiUp(.n Tusschen Den Haag, Rotterdam en Utrecht loopen thans in elke richting 35 treinen. Bij verdubbeling van de electri sche zou dit aantal worden opgevoerd lot 54, hetgeen dus ook hier ni6i ver is van een twintlgminutendlenst. Een enor me vooruitgang dus, die op het Midden net het spoorboekje vrijwel overbodig maakt Naar verluidt zou echter juist aan den Reisgids, waarvan de inrichting wvelen niet hoofdstad voor de zooveelste maal uit- buitengewone vnprio’ cwt. klem uiteengezet. I Ie der regeering, wier ver7 1 ontheerlijke uitrust REGEERING CONFEREERDE OVER BEGROOTING-1937 VAN AMSTERDAM. Tekort op den kapitaaldienst? Het Alg Hbld. verneemt uit Den Haag, dat gisteren op het departement van Financiën de ministers mr. J. A. de Wilde en H. van Boeijen hebben geconfereerd met den burgemeester der iioofdstad, dr. W. de Vlugt, en den wethouder van linancién te Amsterdam, den heer Jacq. Rustige. De bespreking, naar werd mede gedeeld, op verzoek van het dagehjksch gemeentebestuur van Amsterdam gehou den, gold de nog niet goedgekeurde ge- meentebegrooting voor 1937. De regeering heeft n.l eenigen tijd geleden aan Amsterdam te kennen ge geven geen aanleiding te vinden voor 1 dat dienstjaar de subjectieve bijdrage voor de hoofdstad hooger te stellen dan zij reeds in het begin van 1938 had ver- 1 klaard. Zij blijft dus bij een bedrag van 2j mlllloen, hetwelk in zeer belangrijke mate ligt beneden dc regeerlngsbijdrage, waarop Amsterdam voor 1937 meent recht te hebben Voorts zegde de regeering toe, voor datzelfde jaar een tegemoetkoming te verstrekken in de door Amsterdam ge- derfde inkomsten tengevolge van de ver laging der havengelden. In dc conferentie op .Financiën” is i het standpunt van het bestuur der studie willen voortzetten, geen moeite een permit te krijgen. Na eenige aarzeling Is de raad er thans ook top overgegaan om Nederlandsche boeren met kapitaal en hierop legt de Nederlandsch Zuid-Afrikaan. eche Vqreeniging den meeaten nadruk vakkennis en ervaring toe te laten. Resolutie ingediend om de leenings- bevoegdheden uit te breiden tot 800 millioen pond. Aanleg van levensmiddelen voorraden. De debatten over de landsverdediging waarvoor twee dagen zijn uitgetrokken, lijn vanmiddag geopend door den mi nister van financiën, die een resolutie indiende, waarbij de leeningsbevoegd- heden voor verdedlgingsdoeleindcn wor den uitgebreid tot 8üo mlllloen pond, waarbij zijn Inbegrepen de kosten voor bescherming tegen luchtaanvallen en den aanleg van levensmlddclenvoorraden De totale uitgaven zouden het bedrag van 1600 mlllloen, dat In vroegere wit boeken Inzake de landsverdediging ge noemd is, te boven gaan, tenzij zich op internationaal gebied een snelle wljzi- ilng zou voordoen. De totale uitgaven voor de verdediging bedroegen in de eerste drie jaren van vijfjarige periode 1173 mlllloen en I wanneer de kosten voor de burgerver- «I dedigtng daarbij worden gevoegd, be- het totaal 1250 millioen. I WIJ hebben snel de productie capaci teit verhoogd aldus Simon en deze la In dit land In vredestijd nooit zoo groot ttweeat. Ih het eerste jaar hebben de uitgaven mlllloen poaid bedragen, waarvan 63 ^‘“^n door een leening, werden ge dekt in het tweede jaar, dat thans ten ««e loopt, hebben de cijfers 274 en 132 mlllloen bedragen, in het geheel dus on- I •eveer 406 millioen, met Inbegrip van de tosten voor de luchtverdediging en den a®hleg van levensmiddelenvoorraden het eerste jaar werden de voorbe reidingen getroffen voor een grooter I inductie, in het tweede jaar nam de woductie snel toe door de voltooiing van en ®eer groot aantal nieuwe Inrlchtin- «en. terwijl In het derde jaar de produc- volle kracht zal z|Jn- dle het witboek heeft bestu- is zoowel onder den indruk van «f Këweldlgo resultaten, die bereikt zijn <iaarvimr enorme v«rscheldenheld overzicht te hebben gegeven drie diensten, die reeds In het m n ^zonderheden zijn vermeld, dat/ui1 dat er 8een twUfel bestaat, zcpr luchtmacht gedurende het jaar teerfn» 8terkt lfl’ zoowel door de recru- van vele duizenden recruten als ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en 15 regels 1.-30, elke regel meer 0.25. Van buiten 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën ir bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0 50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingei prijs Groote letters en randen worden berekend n; Beweerd wordt, naar Havas seint, dat Azana bereid zou zijn af te treden, wan neer de republikeinsche regeering de formeele verzekering zou krijgen, dat geen represaille maatregelen genomen zullen worden. De president der Spaansche republiek, Azana. heeft een telegram van Negrin ontvangen, waarin hem uit naam van de republikeinsche regeering wordt ver zocht zoo spoedig mogelljk naar Madrid te komen, ter verzekering van een nor maal, constitutioneel werken der regee ring. Het telegram, zoo meldt Reuter, voegde hieraan toe» dat de openbare orde volstrekt verzekerd Is en dat de bevol king instemming heeft betuigd met het door de regeering genomen besluit. Verder wordt vernomen, dat Azana gisteren een telegram aan Negrin heeft gezonden, waarin hij nogmaals zijn standpunt ten gunste van een wapen- stilstand ulteenzet. velen niet naar den zin was, ditmaal zorgen worden besteed en Ungsstuk zoodanig kan een leder bevredigd. Kansen voor bepaalde beroepen. Nederlandsche Zuid-Afrikaansche ons: groote zekerheid ge zegd kan worden, dat Nederlandsche werk zoekenden in Zt^id-Afrika niet kunnen wor den toegelaten, zyn er toch uitzonderingen, waarop de Nederlandsch Zuid-Afrikaan- sche vereeniging in ’t hyzonder wil wyzen. In de eerste plaats verpleegsters. Uit deze week ontvangen berichten blijkt, dat er alleen in Johannesburg in de komende maanden een tekort van 100 zal zyn. Men overweegt invoer van Engelsche verpleeg sters. laiten Nederlandsche verpleegsters hun echter vóór zijn en tijdig maatregelen treffen om in Zuid-Afrika te kunnen wor den toegelaten. Eenmaal ter plaatse, zal het niet moeilijk vallen, een positie te vin den. Permitten voor verpleegsters komen tot nu toe regelmatig af. Verder hebben ingenieurs, civiel- genieurs, xliegtuigmakers, vliegers, -- - ---voldoende practisch geschoold en eke richting. Hierbij zijn voor elke rich- j anderen, b.v. studenten, die eenige jaren Tfa-g 19 electrische. Zou het aantal van i aan een 7,ujd_Afrikaansche universiteit hun deze worden verdubbeld, dan zou er dus JJeden hemen te Boekarest vertegen woordigers bijeen van de vier Balkan» staten, die gezamenlijk de Balkan-Entente vormen: Joego-Slavië, Griekenland, Tur kije en Roemenië. Voorzitter van deze con ferentie is de>Rocmeensche minister van buitenlandsche zaken Gafenco, terwUrjoe go-Slavië wordt vertegenwoordigd door Cincar-Markowitsj, den minister van bui tenlandsche zaken in de nieuwe regeering Tavetkovitsj, Turkije door den minister van buitenlandsche zaken Saradjogloe en Grie kenland door den premier, generaal Me taxas. Het springt in het oog dat de meest centraal gelegen Balkanstaat, Bulgarije, van den Balkan-Entente g“en deel uit maakt. Aan de verhouding tot Bulgarije znl dan ook een zeer voornaam deel der bespre kingen worden gewyd. Dat blijkt mede uit hel feit, dat de Turksche minister door Bulgarije naar Boekarest Is gereisd en on derweg is begroet door den Bulgaarschen premier Kiosseiwanoff. De staatslieden hebben in den trein »en onderhoud gehad, dat vier uur duiyd'e, en waarbij de politie ke situatie in en om den Balkan uitvoerig ia besproken, alsmede het voorgenomen be- roek van Kiosseiwanoff aan Ankara, dat einde dezer maand zal worden gebracht. Over het algemeen hebben de staten- leden der Balkan-Entente de laatste jare»’ meer begrip voor de Bulgaarsche wenschen en een zekere tegemoetkomendheid doen blijken. Men kan thans zelfs apreken van een zeker verlangen om met Bulgarije nau wer samen te werken. Men streeft er naar Bulgarije tot de Balkan-Entente te doen toetreden, waarmede de sluitsteen op het gebouw zou worden gelegd. Sofia heeft EEN DRIEVOUDIG MILITAIR PACT? Onderha“deling“n gaande tusschen Japan. Duitschland en Italië. Japan zou nog aarzelen. Uit goede bron wordt vernomen dat de vertegenwoordigers van de regecringen te Rome, Berlijn en Tokio sedert verscheidene maanden werken aan een drievoudig mili tair verbond. Zij zouden reeds overeen stemming hebben bereikt over de tekst. Op het oogenblik zou de regeering van Japan nog voorbehoud maken. In gematigde Japansche kringen zou men een politiek van voorzichtigheid jegens de democratieën in acht willen nemen, I waarbij ate argument de houding van de i Sovjet-Unie in het visschery-conflict wordt aangevoerd. De voorstanders van het Vri-- I bond voeren als argumenten aan de val van Barcelona en het bezetten van Hainan Z1.1 willen zoo veel mogelyk voordeel trekken uit de Strategisch© successen van de drie mogendheden. In welingelichte kringen té Tokio wy’st men er op, dat de drievoudige overeen komst uiterljjk een verdrag van verdediging PailSkeUZC. i le£en de komintern zal blijven, doch 1« werkelijkheid een militair verdrag van de e" “7dt °nmld- totalitair, staten tegen de demoeratlin zou dellilk dnnr midriFl V4.I1 <lo a/G.j zyn. j I door de uitbreiding met groote aantal- I len vliegtuigen van de nieuwste typen I Voorts zijn vele belangrijke, stappen gedaan om de productiebronnen nog verder uit te Breiden Als gevolg daar van neemt de vllegtuigproductle van maand tot maand toe In het komende begrootingsjaar zal ongeveer 580 millioen worden uitge geven, waarvan 350 millioen zal wor den geleend. Aldus za] van de 1250 millioen, welke de defensie in de eerste drie jaar van het vijfjaren-program z,al vragen, ongeveer 550 millioen worden geleend en 700 millioen worden be taald uit de loopende inkomsten. Sir John legde er den nadruk op, dat i*> de afgeloopen drie jaar de belasting op het inkomen drie maal was verhoogd en dat in het komende begrootingsjaar de nieuwe lijdelijke defensiebelastmg in vdllen om vang zou worden geheven. De tegenwoordi ge generatie kan zeggen, dat zy het hare heeft bygedragen. Hugh Dalton, die namens de Labour- I oppositie het woord voerde, stelde *jn 1 motie een symbolische vermindering van I het door de regeering voorgestelde bedrag van 800 millioen tot 799 millioen voor Evenals de oppositioneel© liberaal Seely, die na hem sprak, betreurde hij het,.dat d<‘ regeering niets had gedaan met het oog op de enorme winsten, welke door de wapen fabrikanten werden behaald. voerlg en Wt klem uiteengezet. i grondig worden bekeken hoe men dit Van de zijde ïzr :r tegenwoordigers ernstig het betoog der 1 maken, dat het Amsterdamschc autoriteiten, volgden, waarna het hunnerzijds niet aan op merkingen ontbrak konden, zijn wij goed, ingelicht, geen definitieve toezeg gingen tot verhooging der rijksbijdrage worden gedaan Wel werd door de ministers de nood zakelijkheid betoogd, het door de te ge ringe regeerlngsbijdrage ontstane tekort, te brengen op den „kapitaalsdienst”, dus uit leediingsgeld te vinden. Het dienstjaar 1938 van de Amsterdam- sche gemeente-huishouding, waarvan de begrooting eveneens op goedkeuring wacht, bleef, wijl de cijfers nog niet vast staan, buiten deze gedachtenwisseling. Pierlot, zoo meldde uit èrussel, heeft geweigerd de zy'ner toekomstige medewerkers pers mede te deelen. Omstreeks half twaalf des avonds •de volgende ministerl^st, die het Havas- lureau onder alle voorbehoud publiceert als waarschynlyk aangege.ven; Minister-president zonder portefeuille: Pierlot (Kath.). Financiën-. Janssen (Kath.), Landbouw, middenstand en ec< zaken; graaf d’Aspremont Lynden Kath.). Justitie: Schrijver (Kath.). Binnenlandsche zaken.- Marck (Christel democraat). Nationale verdediging; Extra-parlementair). Buitenlandsche zaken; Koloniën: Wauters (Social.). Openbare werken en vervoer: (Social.). Arbeid en sociale voorzieningen: De- lattee (Social.). Openbaar onderwijs-. Blanquaert (Social.) De demissionnaire minister van finan ciën, Janssen, had tot nu toe geweigerd de“l uit te maken van het nieuwe ministe rie. do’h zou op het allerlaatste oogenblik, zwichtend voor den aandrang door Pierlot op hem uitgeoefend de uitnoodiging hebben anvaard

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1