IANT st IS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 19965 Woensdag 22 Februari 1939 *- Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Internationale conferentie nog niet mogeljjk. I" iüwt I I CHAMBERLAIN VRAAGT MEER ONDERLING VERTROUWEN. MODELLEN. 2.00 en 16.00. L rELEF. 3328, 117 Werk! 77e Jaargang Behandeling gemeente-begrooting in de afdeelingen. Moreele en geestelijke herbewapening. Redactie Telef te bad der defensie. Spr. Jw zaak rooi be- i in een uit Uw lom in n walireit i zwari der thans onder ®"l. i 580 millioen, verdedigingsproblemen Wenden, waardoor hij als^ strevt eldt ik 22, riidag Lectuur in Leeszaal. Eenige leden meenen, dat de voor zekere groepen der bevolking kwetsende en stoo- an- eon ADEAUI ACHT VLIEGTUIGEN VERONGELUKT. Twee dooden bij de Amerikaansche luchtmacht. In den afgeloopen nacht zijn in Flo rida in een dichten mist acht lesvlieg tuigen van de luchtmacht der Vereenig- de Staten verongelukt. Twee piloten zijn om het leven geko men, de overigen wisten zich met hun parachutes te redden. JWE 9 lak tegen transpi e”, Pcr 9 voor hun kinderen zien gedood krachtsinspanning zichtbar1 laatste paar van oorlogs zon kunnen gelooven, dat -•e van leiders der naties resultaten zou opleveren, te aarj5el®n deze thans bijeen ‘e roenon n- niet voldoende in om een voorstel tot het hou- ■waarvan wij Xfog De regeert bevoegdheden vestigd op 8l gens aangeni bevindt zich een vertegenwoordiger van het Duitsche rljksmlnisterle van econo mische zaken in Londen om aldaar be paalde vraagstukken op te helderen, wel ke met het van Engelsche zijde aange- kondlgd bezoek van Engelsche ministers aan Dultschland in verband staan. De Engelsche minister van handel, Stanley, zal zich op uitnoodiging van de rijks- groep voor de industrie naar Duitsch- land begeven waar hij aan een diner zal aanzitten, dat naar aanleiding der be sprekingen tusschen de Duitsche en En gelsche industriegroep zal worden ge geven. Deze besprekingen, die, zooals be kend geen officieel karakter dragen, en oorspronkelijk 28 Februari in Dusseldorf zouden beginnen, zijn vastgesteld voor de periode tusschen 15 en 17 Maart. Nader wordt medegedeeld, dat de mi nister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, gistermiddag Ashton Gwat- kin heeft ontvangen. Het onderhoud had de voorbereiding der aanstaande Britsch-Duitsche econo mische besprekingen ten doel Men ver neemt in dit verband, dat Dultschland de economische betrekkingen in het bij zonder met Engeland wenscht te verster ken I D sajet lot van 39 ENGELSCH ECONOOM TE BERLIJN. Ashton Gwatkin voert besprekingen ov«r het vergooten en vaststellen van de DuitschEngelsche handels betrekkingen. Van semi-officieele zijde wordt uit Berlijn gemeld: de leider der economi sche afdeeling in het Foreign Office, Ashton Gwatkin is in Berlijn aangeko men voor het voeren van besprekingen met officieele instantes, welke besprekin gen, naar in algemeen goed ingelichte kringen verluidt, ten doel hebben het vergrooten en vaststellen yan de Duitsch Engelsche handelsLetrekkingen. Tevens Chamberlain besloot met te zeggen, dat hoewel Engeland er niet in kan toestem men zijn bewapening te verminderen, tot dat zulks kan gebeuren op grond van een algemeene overeenkomst, hij het als Enge land» plicht beschouwt iedere gelegenheid grijpen om te trachten andere regeerin- gen te ovetuigen van de dwaasheid van den koers, welken allen volgen en om een einde te maken aan een toestand, welke indien voortgezet, ieder land van Europa naar het bankroet moet voeren. Churchill aan het woord. Bij de voortzetting der debatten nam Churchill het woord. Hij wenschte den mi nister van financiën geluk met de wijze, waarop hij de ontzaglijke financieele her- „Koopt tandpasta uit eigen land Dat geeft meer werk in Nederland." „IVOROL” De Nederlandsche tandpasta het Britsche Lagerhuis zijn de debatten over de landsverdediging hervat. Minis ter-president Chamberlain wees daarbij met nadruk op de tegenstelling tusschen de besprekingen van thans en vroegere defen- siedebatten. Hjj zeide, dat men eerst niet het gevoel had van een scherpe tegenstelling. Alle partijen werden gedrongen door Iets als een algemeene overeenstemming ten aanzien van het bewapeningsprogram en de wijze, waarop het moet worden gefinancierd. De Labour-afgevaardigde Dalton heeft noch over de collectieve veiligheid, noch over don Volkenbond gesproken. Dat schijnt er op te wjjzen, aldus Chamberlain, dat de Labour Party er zich van bewust is, dat het onder de tegenwoordige omstandigheden geen zin heeft een beroep op den Volkenbond te doen en dat wjj op andere middelen moeten ver trouwen om de veiligheid van het land te handhaven. Geen land heeft zooveel opgeofferd er zooveel risico op zich genomen ten behoeve van den Volkenbond als Groot-Brittannië Misschien zullen wij tot de conclusie komen dat, indien de Volkenbond in gebreke blijft, de politiek van sancties ten uitvoer te leg gen, dit niet moet worden toegeschreven *an de actie of aan de werkloosheid van Groot-Brittannië of van eenig ander land, doch dat de verklaring gezocht moet wer den in het feit, dat men heeft gepoogd den Volkenbond een taak op te leggen, welke volkomen boven zyn macht gaat. Spreker wanhoopte niet, dat de Labour Party tot de conclusie zal komen, dat de eenige kans Voor den Volkenbond om een effectieve factor voor het behoud van den vrede te worden gelegen is in het prijsgeven van de gedachte, dat de vrede door geweld kan worden opgelegd. Een lange pei en voorbereiding vruchten te dragen. Het plan van de Groninger Gemeenschap. Het moreele en geèstelijke herbewape- ningsplan van de Groninger gemeen schap omvat in groote lijnen de volgende onderdeelen, waaraan gelijktijdig z<ri worden gewerkt: a. Het stichten van een groot Gronin ger Tehuis op een nader te bepalen plaats in de provincie, welk Groninger Tehuis geschikt zal zijn voor groote bij eenkomsten en conferenties van twee of meer dagen en tevens voor goede ver- poozing van hen, die om redenen van maatschappelijken aard tijdelijk daaraan behoefte zullen hebben, elk onder eigen leiding. Dit Tehuis, te bouwen door Jeug dige werkloozen, zal een centrum kun nen worden, zoowel van werk in de ver schillende reeds bestaande organisaties als van het streven naar het wederkee- rlg kennen van de verschillende groepen der bevolking. b. Het verleenen van steun aan het reeds bestaande werk tot uitzending van vrouwen, die behoefte hebben aan gees telijk en lichamelijk herstel en het ver leenen van steun aan de uitzending van kinderen naai' vacantiekolonies c. Het nemen van initiatief en het geven van leiding voor en aan bespre king in provinciaal verband van vraag stukken, welke voor de Groninger samen leving van belang zijn, op ruim gebied, als bijvoorbeeld het werkloosheidsvraag stuk, het agrarische en het midden- standsvraaagstuk, gelijk in 1938 is aange- vanden door bespreking op den Gronin ger Dag van dc samenwerking tusschen landbouw, Industrie en handel. d. Het houden van een provinciaale tentoonstelling op geestelijk en cultureel gebied tot onderlinge voorlichting. e. Het verleenen van medewerking aan de geestelijke en cultureele verzorging van de jeugdige werkloozen en van de werkloozen in de werkverschafflpgskam- pen. f Het aanmoedigen van plaatselijk en persoonlijk werk' voor maatschappelijk getroffenen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en latere 2746. Postrekening 48400. (■OUUSUIIE ÜHHAVL ken, ook wederom in samenwerking met anderen, b.v. het koloniale vraagstuk en. het vraagstuk van het Nederlandsch fabrikaat. Groningen heeft een plan. Een uiteenzetting van nir. J. Linthorst Homan. In aanwezigheid van zeer talrijke be langstellenden uit alle kringen van de bevolking der provincie Groningen Is in de groote concertzaal van De Harmonie te Groningen een bijeenkomst gehouden, waarin mededeeling is gedaan van de plannen ter uitvoering van de gedachte der geestelijke herbewapening In de pro vincie Groningen Deze vergadering ging uit van het da- gcUJksch bestuur van een voor dit werk dezer dagen gevormde stichting De Gro ninger Gemeenschap. Dc zeven leden van dit bestuur voerden het woord. De leiding der vergadering berustte bij den Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, mr. J Linthorst Homan, tevens voorzitter van de vereeni- ging voor opbouwwerk in deze provincie, voorzitter der nieuwe stichting. In vele kringen der bevolking van de provincie, zoo zeide hij in zijn openings woord. heeft men zich afgevraagd, wat zou kunnen worden gedaan om binnen de provincie het gevoel van saamhoorig- heid der inwoners te versterken. Na de rede vaan Hare Majesteit de Koningin over geestelijke herbewape-’ ning heeft men zich ook in de provincie Groningen met elkander in verbinding gesteld, teneinde na te gaan of in sa menwerking hier iets kan worden be reikt. Thans kan worden meegedeeld, dat men In onderling overleg is gekomen tot een plan, om voor het gebied der pro vincie leiding te geven aan dit streven, hetwelk mede een uiting moet worden geacht van goeden burgerzin Dit plan berust op de verwachting dat leder, uit allé kringen en groepen der Groninger samenleving, naar eigen krachten voor de gemeenschap zal werkzaam zijn naast zijn werk in eigen omgeving. Uitdrukke lijk heeft men zich voorgenomen, dit werk in het nationale geheel in te scha- kelen, zoodra men nationaal tot bepaal de, aanvaardbare plannen komt Het proplnger plan, dat onder den nagm van De Groninger Gemeenschap in den vorm eêfier stichting is be lichaamd de stlchtingsacte is reeds gepasseerd is uiteraard te beschouwen jn begin van een gemeenschappelijk waaraan bij welslagen verdere uitbouw zal kunnen worden, gegeven. Naast dit plan zal nog op ander ge bied worden géwerkt. Zoo zal de organi satie der zoogenaamde Groninger Dagen ter verbetering van de verhouding tus schen landbouw, Industrie en handel in de provincie Groningen in de nieuwe Aan het verslag van de commissie van rapporteurs en de memorie van beantwoor ding van B. en W. betreffende de behande ling van de gemeentebegrooting 1039, ont- leenen wij nog het volgende; Opruiming krotwoningen. In alle afdeelingen wordt de vraag ge steld, welke maatregelen B. en W. zuller nemen inzake de krotopruiming, daar er ir. deze gemeente tientallen woningen zijn, welke voor onmiddellijke slooping in aan merking komen. B. en W. verklaren, dat reeds geruimen tijd deze zaak in onderzoek is. Gegeven-1 z\jn voorbanen, doch moeten worden bjj- gewerkt en bewerkt. Het zal noodig zyn daarmede een aparte werkkracht te belas ten, hetgeen naar de meening van B. en W. ook dient te geschieden. Het college zal deze aangelegenheid met voortvarendheid behandelen, zoodat de raad binnenkort voorstellen tegemoet kan zien. Nieuw Malthusiaansche Bond. Dezelfde leden wjjzen er op, dtt van ge meentewege ernstig dient te worden ge waakt tegen de meer en meer insluipende piopagandainiddelen van den Nieuw Mai th usiaanschen Bond. Waar allerwege op het gevaar van dezen bond wordt gewezen, wenschen deze leden onder de aandacht van B. en W. te bren gen, dat ook in deze gemeente tegen dien kanker der volksgezondheid dient te wor den opgetreden. B. en W. achten het zeer de vraag, of de bedoelde verbodsbepalingen niet op het aan den wetgever voorbehouden gebied zouden liggen. Hoe dit ook zij, vertrouwd mag worden, dat de burgemeester, van zijn wet telijke bevoegdheid gebruik makende, "zal waken tegen het doen van met de zedelijk heid strijdige vertooningen. Kosten kindertoeslag. Eenige leden verzoeken een opgave var de aan de invoering van kindertoeslag ver bonden kosten en vragen voorts het totaal bedrag aan salarissen en loonen van amb tenaren en werklieden. B. en W. deelen mede, dat uiteraard ver- ADVERTENTIEPRUS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel, 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Een boek van Chamberlain over het vredesprobleem. De Evening Stnadaard weet te melden dat binnenkort van de hand van Minister Chamberlain een boek over het vredes- probleeni zal verschijnen. Het boek zal gebaseerd zijn op de rede voeringen van den premier over den vrede, die hij persoonlijk heeft bewerkt en aan gevuld. De uitgevers Hutchinson zijn reeds in on- derhandeling over een aanzienlijk aantal vertalingen ei. bereiden zich voor op een zeer grooten verkoop. De titel waaronder het boek zal verschijnen, staat nog niet vast. ii. schillende uitwerkingen van het beginsel van den kindertoeslag denkbaar zijn en dat de financieele gevolgen daarvan- zeer kun nen uiteenloopen. Bij wijze van voorbee’d 1 an worden medegedeeld, dat het verleenen van een toeslag van 3% van het loon van het 3e kind af, zou kosten 10.978.ter wijl, indien de toeslag eerst met het 4’ kind ingaat, de kosten dalen tot 5616. wordt de toeslag slechts uitgekeerd, voor- zoover het loon een bedrag van 2100. niet te boven gaat, dan worden de finan cieele consequenties voor de gemeente f 6634.—, resp. 3024.—. Ter vergelijking diene, dat de total loon post 727.039.bedraagt. Speelplaatsen voor de jeugd. Meerdere leden vestigen er de aandacht op dat door het aanleggen van speelplaat sen de toenemende baldadigheid der jeugd zal worden tegengegaan. B en W. antwoorden, dat deze aangele genheid in den loop van dit jaar hun volle aandacht zal hebben. Zoo het eenigszins mogelijk is, zal tot het aanleggen van speelplaatsen worden overgegaan. Mocht by nader onderzoek blijken, dat de middelen der gemeente dit niet toelaten, dan stellen B. en W. zich voor in verschil lende deelen der gemeente, b.v. braaklig gende bouwgronden der gemeente als speel ruimten voor de jeugd aan te wijzen. Bezoek aan musea door scholieren. Eenige leden spreken de wenschelykheid Lit, dat ter bevordering van de historische kennis der schooljeugd, de bezoeken aan musea en verdere bezienswaardigheden der stad, zoo mogelijk in klasseverband dienen te worden bevorderd. B. eh W. zullen nagaan, of deze sym pathieke gedachte in toepassing kan wor den gebracht. Voor wat het Stedelijk Mu seum van Oudheden betreft, moet echter cpgemerkt worden, dat de bestaande be huizing zich weinig voor schoolbezoek Igent. eriode van ing begint thans In de maanden heeft de productie materiaal een opmerkelijke «vermeerdering te tien gegeven. „Het zal niet lang meer duren of wy zullen kunnen zeggen, dat de voorzorgsmaatregelen de resultaten opleve- rtn, welke wy wenschen.” Lord Chatfield, de nieuwe minister voor de coördinatie der defensie, heeft als voor- litter der commissie van stafchefs een on dervinding opgedaan, welke hem een gel-'- l^nheid zonder weerga heeft geboden de in hun geheel te zoo bijzonder ge- bewapening heeft behandeld. De periode, die wij beleven, zoo zei de hij, is geen gewone periode van vrede, mdar een tijdvak van onbloedi- gen oorlog. Wij hopen en bidden, dat deze oorlog on bloedig moge blijven en dat de vrede zal opduiken na een zoo kort mogelijken tjjd. Het is onder de huidige omstandigheden van wezenlijk belang, dat de volledige kracht van Groot-Brittannië, feitelijk en potentieel, gebruikt wordt tot hfet hoogste profijt. Daarom is het juist, dat de minister van financiën gebruik maakt van het machtige en zware wapen van het Britsche crediet, zoo veel hij kan, zonder het te la- ten-vallen of te breken. Zeker, de indiening en aanvaarding van dit ontwerp op een zware leening is een factor van vertrouwen geweest in het binnenland en vormt een factor aan den kant der stabiliteit in het buitenland. De onbloedige oorlog wordt in tensief. De inspanning zal niet alleen de financieele en economische kracht der na ties op de proef stellen, maar tevens de ge zondheid van haar instellnigen in de sociale structuur van haar beschaving. Het is zon der twy'fel waar, dat wy deze inspanning beter kunnen verdragen dan eenige ge meenschap ter wereld en wel van ieder standpunt. Het ligt voor de hand, dat het komende begrootingsjaar een zeer groote aanwas moet zien van onze daadwerkelijke sterkte en voor de eerste maal zullen de groote vliegtuigenfabrieken bedragen ver dienen op een schaal als tot dusverre al leen in Duitschland het geval was. De ge- hecle wensch der natie is niet alleen de regeering in haar inspanning te steunen maa* tevens om haar aan te sporen. Voortgaande drong Churchill er weder om bij Chamberlain op aan een minister voor de bevoorrading aan te stellen. Churchille juichte van harte de recente verklaring van Chamberlain toe, betreffen de de EngelschFransche solidariteit. Deze verklaring, zoo zeide hij, is een sterk afschrikwekkend middel tegen gewelddadig optreden in een tyd, waarin de druk onver mijdelijk toenqfmt en nog eenigen tijd moet toenemen. In geval van oorlog, aldus spr., ben ik er zeker van, dat, hetgeen God verhoede, wij betrokken moeten geraken in een nieu wen wereldoorlog. Groot-Brittannië en het Britsche ryk zouden dan niet alleen tus schen beide komen met hun vloot, hun luchtstrijdkrachten en hun financieel ver mogen, maar met alle mannen van Britsch ras. In geval van een luchtoorlog, zoo voegde hy hieraan toe, zou ons volk wape nen en uitrusting vragen. De mannen op deze eilanden zouden herhaaldelijk ©ogén vrouwen en - - worden. Het Britsche volk zou geen vrede vragen, maar wapenen. De productie van ipunitie had reeds lang geleden moe^^^den on dernomen oP een schaaL^^^^^Mj^h veP' grooter dan het depar|Br^pt^BjlrloR gemachtigd is WV ook l’1'1' in d rste ingsmotie, welke de leening- voor defensiedo^einden bc- X) millioen pond, werd ven’ol- Jtaien by zitten en opstaan. *chikt is voor het werk van de coördinati** ^e?ie Spr‘ Vroeg zich af of het Huis e volle beteekenis besefte van den omvang s onder ooRen geziene uitgaven, lirt welk bedrag niet ver af- van de nationale schuld op korten ter- un in de jaren voor den oorlog. Onbewust P”? men zich afvragen. of de jaarlijkscn* «Ploitetiekosten der zoo sterk uitgebreide wermacht tezamen met de rente en aflos- /ng op de defensieleeningen niet meer zou £aan bedragen dan uit de loopende in- temsten zou kunnen worden betaald. Dit éen zorgwekkend vooruitzicht, aldus amberiain. Het zou daarom misdadig W toe te laten, dat de toestand zich in die ag ontwikkelde, zonder dat een vast- en poging werd gedaan daaraan ep,n ein<te te maken. -Jndien ik zo conferentie doeltreffende ik niet to vn«*aio uyccil noiTXn’ 15 V0€1 echter’ dat WÜ thani’ Kurk VoMoende vertrouwen hebben den aPen °m een voor3tel tot het hou- doen^" conferentie uitvoerbaar tf ziin M 8sch'en zou het niet slech* ndien wy zeft wat meer vertrou- louden toonen en niet ieder ver- k.. J,e zouden gelooven over agressieve eimgen van anderen. U.itgebreicle bewapening dient alleen dat nnA e verdedi&en- Indien het waar is, «an te evenmin als wü van Plan Mjn «aken moet^ WÜ daar sen a 8 en deze ruïneuze bewapenin- u,t wanbegrip uitbreiden stichting worden opgenomem. Op den Groninger Dag op 18 Maart 1939 zal wor den gesproken over de sociaal-economi sche problemen in de provincie Gronin gen. De minister van Economische Za ken verklaarde zich bereid dezen dag met een rede te openen. Voorts zal de stichting werkzaam zijn ter voorlichting der bevolking over bijzondere vraagstük-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1