mr mijn i Woon ER (E I ROPA. s|prtaide K ?H- 4 4LE Zullen lang^ grenen t isen irematie ran sporten edefland en daar- elljjk te ontbieden I. Toorn N.V. SINGEL 164 tigd 1867 Behandeling gemeente-begropting in de afdeeliï ni. ’N WEB OVER Ei ‘ren vai^den vred/'ver; -- :ields in u n I B LONDEN SPIN Opvangen en belemn activiteit hetJdoel. Dit blad verschijnt dag lijks, behalve Zon- en Feestdagen A Hangerig verbetering. 50 ct. lingen. Ko. 19966 - Donderdag 23 Februari 1939 77e Jaargang l prandi, de Italiaaniche zaakgelaffllgdpl te, Londen, verto^f^dezer dfcgen IB)or de derfe maal in drie vieken tej RonW. - Men vraagt zich |n de Jtaliaansche hUbfdsUA thans af, wat wel .-de beteekenis Ban iijn van deze opmerkelijle reialuBf, van |Muwpo- lini’a ambassadeur. Déze driemaal llbrhaiat- de overkomst uit iLbflden naar Rome lodpt bovendien parallela-Jlleteven zóóvele sprekingen van dMËjgriÈvhen ambassadeur te Rome, Lord|PM$flij met ministér Claim. Welke uitleg ’moet' (aap deze’ Britsch-Itk liaansche diplomatieke activiteitj wordefn gegeven? Verkeert 'het Phasch-acéboAl, va^i het vorig jaar soms in gevaar? Of woHen er juist pogingen ijj het werk gesteld om de Britsch-ItalidansCjhe banden dolor verde- 1 re eliminatie van ’conlJlict-moge|Hjkheden, nader aan te ha en o 0.50. Op juceerden i Doos LIJK. van I ONBEKEND SCHIP IN NOOD voorkonjt. Volgens hel bericht van de „Fulsa” zou ..vi< «.«kkwt s[chip zich in zinkenden toe onbekende onderzeeboot is getorpedeerd. De letters PEOC zouden de draadlooze roeplet ters van het schip kunnen zijn, ofschoon dit sein in de bestaande nomenclaturen niet [hi ver- snoemd •klngen - ROTTERDAM - DEN HAAG. Mde, dat afmatten zijnde, WER- ;ending lan op dilitair Joodsche delegatie, n.l. dr. Weizmann en enkele anderen, morgen met de leden der Britsche delegatie informeele beraadslagin gen zullen hebben. Halifax, MacDonald en Butler zullen de bijeenkomst bijwonen. Er is geen agenda en de besprekingen zullen een algemeen ka rakter dragen. IN ATLANTISCHEN OCEAAN. Getorpedeerd door een onderzeeboot De „Radio Marine Corp.” heeft volgens een Reuterbericht uit Chatham een bericht van het s.s. „Fulsa” opgevangen, volgens hetwelk een schip, dat wordt aangeduid als HBOC, draadloos heeft geseind, dat het op 200 mijl ten zuiden van de Azoren door een vraagstuk te geraken. Intusschen is wel ge bleken, dat er bij de provincie een zekere neiging bestaat om het bouwen van een brug over den Turfsingel te doen samen* 'vallen niet de in 1940 uit te voeren werk zaamheden aan en naby de Mallegatsluis. Rioleering Korte Akkeren. Meerdere leden in vier afdeelingen noo- digen B. en W. uit een onderzoek te doen instellen naar den toestand van de riolee ring de „De Korte Akkeren”. B. en W. antwoorden, dat de regelmatige Aan het verslag van de commissie van crfMole on de rioleerimren dei de* vei en Ir Meerdere leden ren het, Officieel wordt medegedeeld, dat de ver- tertiaire wegenplan der Provincie zal wor- .__t u_ dan opgenomen. In dat geval zal een nieu we poging ondernomen worden, om tot een Dat Londen poogjt Parys, Rome Berlijn en Moskou tegen elkaar uit te spelen be hoeft niemand, die eenigermate bekend is met de techniek der Britsche diplomatie, te verbazen. De vraag is slechts, in hoeverre anderen zich voor dit Britsche spel leenen. Dat op het oogenblik een formaat wordt gespeeld, is buiten kijf. Tot dusver, zoo mag men vaststellen, zijn er nog geen woorden of daden te betreuren, die aan dit diplomatieke spel een noodlottigen afloop zouden kunnen geven. Desondanks dient men zijn kruit droog te houden, dat wordt gelukkig ook in ons land thans wel alge meen erkend. apderei I De - ten een inch noi v®r( Marrintf werd nog S mml defect geraakt^ VI' "'CK naar «ftliViedatryd tusscfeei te ionln. Lratie en Bedacti® Tel tegenwoordigers van eenige Arabische sta ten, n.l. van Irak, Egypte en wellicht Saoe- - disdh Arabië, en vertegenwoordiger^, der behoorlijke en voor de gemeente aanvaard- bare oplossing te komen. Brug over Turfsingel. Meerdere leden van één afdeeling drin gen er op aan, dat nog in den loop van dit jaar wordt aangevangen met den bouw van een brug over den Turfsingel, zoodat de t I pont kan vervallen. 1 B. en W. verklaren, dat met den Pro vincialen Waterstaat opnieuw besprekingen gevoerd zullen worden, teneinde tot een $oo spoedig mogelijke behandeling van dit verklaren zich bereid deze korten termijn te herzien en den raad voor te lichten. In graden 10 min. N.B. en nden, >lk<$nen. De ver- t 'het reizigers ojnLden vopt- «|ii||Iearts bij rdig te sschooi tg met instens -H- Gecommitteerde Waterleiding Mij. In vier afdeelingen wordt de vraag ge steld tegen welk tijdstip den Raad een voor stel zal bereiken totjienoeming van een ge committeerde by de Waterleiding-Maat- schappij. Het hier bedoelde voorstel zal, deelen B. en W. mede, den raad spoedig bereiken. Toestand Voorwillens. Eén lid van één afdeeling vestigt er de aandacht op, dat de Voorwillens een der zeer weinige aantrekkelijke wandelwegen in deze gemeente in een uitermate slechten staat van onderhoud verkeert. De onderhandelingen met de belangheb bende instanties over de verbetering c.q. overneming van dezen particulieren tolweg zijn, antwoorden B. en W., in October 1938 op een dood punt gekomen. Het vooruit zicht bestaat evenwel, dat een belangrijk gedeelte van dezen weg binnenkort in het DAG a.s. in: HARLIE CHAN", Üdig Uw plaatsen e Boek plaatsing a^ S.O.S.-signalen uitzond om (tijd, niet geïdentificeerd. rapht opnieuw in verbinding .net schip. jnbofdkwartier van Boston ju'wat*roepletters, die met. een ijl*? beginnen ’-g^woonlijk gebruikt wotden jWoór Nederiandsche sdjiepen; Het jA.Nf.P.' téelfent mi'”4?” Utent^i inlichtingen ^an§ bevoei UoepSttjers PEOC (SideMaad z |Wp de Nederlan^scj|e Betrokken I, schip? fl Overigens besbi Mfaturen geen schj lm’, zooda| het a Hiè. „Fulsa” het dol gézonden sern onj wel, dat het sein i dep, hetgeen, gt IiWre Postrekening- het betrokker stand{ bevindt h jop efin plaats, welke werd 'ongegaven al' gratiën W Lj^De „Fulsa” heeft het zin- kwidé schip, In» uur Greei w| De „FUlsa” te’k;men mei Het mferii kloet opmerke n bejtinnen ABONNEMENTSPRIJS: per k' irtaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Fr fico per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks anfcenomen han ons Bureau: jiïARKT 31, 0fl)UDA vn^ loopers, den bo khandel en de postkantoren.! Onze bureaux zijn dagelijks ge o p nd van 96 uur. Adi 2745. Postrekening 48400. bü onze agenten en tu»ft j (,7 ep veleijei draden? i zóó heclpt J1j mei gebleken, dat de kosten per recept, afgele verd door de gemeente-apotheek, bedragen 35 cent terwijl de gezamenlijke zieken fondsen in deze gemeente, die per jaar 125.000 recepten van plaatselijke apotheken afnemen, een prijs van ruim 47 cent per recept betalen. „Het aantal afgeleverde recepten door de gemeente-apotheek bedroeg in 1935 33528. „Nog daargelaten de wachtgelden, die bij opheffing ten laste der gemeente zullen komen, zou op* de bovenstaande basis die opheffing een verhooging van uitgaven \oor de gemeente tengevolge hebben van ruim f 4000 per jaar. „Wij achten ons dan ook niet verant woord voorstellen tot opheffing der apo theek aan den raad te doen.” Ged. Staten zijn na deze mededeeling niet meer op deze aangelegenheid terug gekomen. Aan het verslag van de commissie rapporteurs en de memorie van beantwoor ding van B. en W. betreffende de behande ling van de gemeentebegrooting 1939, ont- lecnen wij nog het volgende; Verbetering straatverlichting. In twee afdeelingen meent één lid, dat het gewenscht is door het geleidelijk aan brengen van stertere gloeilampen de straat verlichting te verbeteren. Deze leden uiten de klacht, dat meerma len lantaarns op de daarvoor bestemde tij den niet branden. B. en W. deelen mede, dat in de straat lantaarns geleidelijk sterkere lampen wor den aangebracht. De klacht omtrent het niet branden lantaarns zullen zij ter kennis van de Di rectie van het bedrijf brengen. Geneeskundig schooltoezicht. Eén lid van één afdeeling dringt er op aan, dat de schoolarts zich vóór alles wydt aan zijn primaire taak „het geneeskundig schooltoezicht”. B. en W. verklaren dat dit vraagstuk bij de reorganisatie van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst in het bijzonder de aandacht van hun college heeft. WORDEN AANG^L^GD. Defensie-begrootirig J'dQ Eerste Kamer aanyaan Minister Van Dijk deelt J binnenkort honderden ka| vVorden gebouwd. Sprekende over de grensbe5feiliging heeff minister Van Dijk gistermiddag in Eqrstb Kamer ter beantwoording van hetgeen de heer Van R^'ppiard. (iib.) had gevraagd, n|. den bouw Van qp ^Üjnlmlnst 2(X) kazematten, medegedeeld, bin- Jn|nkort uitvoering zal .worden (gegeven a$.n een plan in zake den bouw stjerklngen tot een veelvoud van aadtal. Een groote reeds verst zal (gelijktijdig worden aangelegd! zoo in he^ Oosten als in het Zuiden als langs de geheeie kust. ij Voorts zal de verbetering van de Greb- btflinie worden bespoedigd. Aapleg van h^t kanaal van PannerdenAllmen zal vdoralsnog niet worden bevorderd. Ech ter, daarmede is het kanalen-vraagstuk nijet van de baan. Ook zal in de allernaaste toekomst groote aandacht worden besteed aan het leggen van versterkingen in het voorter rein. De Eerste Kamer heeft ten slotte de begroeting van het departement van de fensie, die van het defensiefonds en die van de artillerie-inrichtingen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Van Embden (v.d.) verzocht aanteekening, dat hij geacht wenschte te worden te hebben tegengestemd. n Berlijn, Ixmden en Moskou, Londen JWatschau, Londen eq Burgos, alsmede t Ischen LondeK en de Scandinavische en Bafkan-staten zijn vele velerffel gesponnen, rfelke tezamen een Jdicht vormen. Ixrndey hoopt, dat dit netit;.', zal worden, ^at het een ieder! die nWI kracht van wapenen kou JilienJojitreden, de daarvoor noodzaj^iyke bew&ingsVrij heid zal ontnemen. Want. behoujT van <I<N' vreHé, overal terVej-el^ en vooral ih. F.urS- pa^iet name in West-Europa, «blijft imferiale noodzaak vooralsnog «het vriof- na{*’W° doel van Chamberlain ehi zijn dewin'iajrs in de Britsch^ regeering1. Dqprop doelde ook de minister van hah- dl‘l» Jwli' er Stanley, toen hij gisteravond te Ij0Mn tijdens een banket Van de Engd- bch| „Mining Association” ter viering Van het"succesvo| einde van de Britsch-Duitsche steekikool-onderhandelingen’ herinnerde aan Hitter’s verklaring in zijn jongste Rjjks- dagtede, dat hij hoopte dat Europa yen lange periode van vrede voor zich had „Hitler heeft daarmede een gevoeligen enaar getroffen bij iederen luisteraar Engeland”, aldus zeide de Britsche minis ter, die binnenkort met den onder-staats- secretaris voor den overzeeschen handel. Hudson, naar Berlijn zal gaan om de Britsch-Duitsche besprekingen voort te zetten. Stanley verklaarde de geslaagde besprekingen der Britsche en Duitsche sleenkool-prodiicenten te beschouwen als een waardevolle voorlooper van de bespre kingen op breeder basis, welke op het oogenblik reeds worden ingeleid te Berlijn door Ashton Gwatkin, den Foreign Office man, die Runciman tijdens zijn missie naar Praag vergezelde. Hudson zal, zooals reeds eerder werd ge meld, van Berlijn doorreizen naar War schau, Moskou en Helsinki. Reuter blijkt er, naar een telegram van dit Britsche persbureau bewijst, waarde aan te hechten, tc melden, dat „niets behoeft te worden uitgesloten van de voor Hudson’s onderzoek dienende besprekingen”. Men zou hierin een aanwijzing kunnen yen, dat Londen de basis der Britsch-Russische besprekingén zoo breed mogelijk wenscht te maken, om dit, zoo noodig, elders als krachtig hulp middel te kunnen benutten. Volksgaarkeuken. Een lid betreurt het, dat de uitgave voor de goede typische sociale instelling, de Volksgaarkeuken, zoo weinig algemeen nut i'fwerpt. B. en W. zijn bereid met de regenten dezer instellingen te overleggen, op welke w(ize aan het doel, waarvoor de stichting Volksgaarkeuken” in het leven js geroe pen, meer bekendheid kan worden gegeven Fusie Reinigingsdienst en Gemeente werken. Eén lid informeert, wanneer den raad de finitieve voorstellen betreffende de fusie van den Reinigingsdienst en den dienst van Gemaentewerken zullen worden aangebo den. B. en W. deelen mede, dat deze aangele genheid de volle aandacht van hun college blijft houden. Onderhandelingen met Waterleiding. In welk stadium zijn de onderhandelingen giekomen met de Goudsche Waterleiding Maatschappij ten aan zien van de concessie voorwaarden vraagt één lid van één afdee ling. B. en W. hopen den raad binnen zeer korten tijd omtrent den stand dezer onder handelingen te kunnen informeeren. Toestand Nieuweha'eu. Kunnen B. en W. pogingen in het werk stellen om aan den onhoudbaren en ge vaarlijken toestand op de Nieuwehaven een einde te maken, vragen meerdere leden. Bij schrijven van 13/14 Maart j.l. hebben B. en W. den minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen verzocht zijn be slissing ten aanzien var. het raadsbesluit tot demping der Nieuwehaven zooveel mo gelijk te bespoedigen. Omtrent dit verzoek hebben zij bij schrij ven van 27/28 Januari j.l. Ged. Staten in gelicht. waaronder de telegrafist móest werken, niet geheel uit,geslóten geacht} moeti wofr ,len'l 1 ,11 i SPOORWEGONGELUK BIJ GLASGOW. I i j Eén doode, 31 gewonden. By plasgow zjjn niaar*Reuter rhtSdt, twee iJli'ieinen met elkaar |in botsing «gekomen, 1 waardoor één reiziger Averd gedttod en 3JI aijdereft werden i Jï De llitsing deed z^r enkele peters tunnel voor. Jarige rijtuigen, weWr r in de tunnelk'bévonden, isloegen om perdqn de b^n volkdpier.. Dc- |rgroo|' doordat _i«are Inée^t'’' W)aren |p weg naar Iw’khea^,! WÜ'tyjediftirijd tussefcen töeeltic Halfziak I Met 11 ijtthardtjes vlugge 1 Doou ..-X. een ’(A-N-P.' téel^ent ^hierbij lan, dft'wol- -u-itA.--*-->&€ zijhe de -zóu den1 lijzen i nationaliteit vap het er volgens d|e norrten- |tnet dé roepletters PE 1 waarschijnlijk is, dat het ziekende schip u!it- t heeft opgevangen of niet juist is uitgezon- m de omstandigheden, eom mRMTT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWÏJR WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. - - 'l(f ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 130, elke regel mee;r 0.25. Van buiten Gouda 'en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentdën de helft van de^i prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke j-egel meer de voorpagina 50 hooger. Advertüntiën kunnen worden i^gezojiden door tusschenkomst I van sölie handelaren, Advertentiebureaux en onzp agenten en moeten dWs vóór de aan het Bureau zün ingekomen, teneind(e van opname verzekerd zün. bewone advertentiën en ingezonden mödedeelingen bij contract W zeer gere prjjs Grogte letter^ en randen worden berekend naar plaatsruimte. BEI1ANGRIJKE VERSTERKINGEN ypole op de rioleeringen uitwijst, 'fiat !gF goed functionneeren. Aan het gevraag- M>nderzoek zijn bijzonder hooge kosten loonden, welke naar de meening van B. niet beihoevén te worden gemaakt. Lichamelijke opvoeding, van één afdeeling betreu- xen uet, dat de lichamelijke opvoeding in de onderwijsprogramma’s zoo misdeeld is. Eén lid wenscht een becijfering der even- tueele kosten van wederinvoeriog. Ook B. en W. betreuren het ten zeerste, dat het onderwijs in de lichamelijke opvoe ding niet beter kan worden verzorgd. In derdaad is goed onderwijs in dit vak al leen gewaarborgd, indien het gegeven word: door vakonderwijzers. Wederinvoering zou 10.434.38 kosten. Verbetering huisvesting Gymnasium. De noodzakelijkheid van een betere huis vesting van het gymnasium wordt steeds dringender, merkt één lid van één afdeeling op. B. en W. deelen de meening, dat het ge bouw voor het geven van dit onderwijs aan een aantal leerlingen, als thans ingeschre- ven zijn, niet geschikt is. De plannen voor het verkrijgen van een betere huisvesting verkeeren nog in een beginstadium. Subsidie aan muziekkorpsen. Meerdere leden vragen, of de onevenre dige verdeeling van het subsidie aan mu ziekkorpsen nog steeds verantwoord wordt geacht. B. en W. kwestie op daaromtrent afwachting daarvan zou de raad slechts zjjn sanctie aan den totaalpost kunnen geven. Subsidie restauratie Sint Janskerk. In twee afdeelingen wordt door één lid verzocht alshog een subsidie van 250 vuor oe restauratie van de Groote Kerk te ra men. B, en W. meenen, dat er aanleiding is, thans wederom een blijk te geven van de belangstelling voor en van het belang der gemeente bij de restauratie van het groot- sche en schoone monument, dat onze stad in de St. Janskerk bezit. Voorgesteld wordt een subsidie van 250. aan de Restauratiei commissie te verleenen. Schoolsportdag. Alle leden eener afdeeling vragen eer post in verband met een in te voeren schoolsportdag te verhoogen. B. en W. zijn bereid te bevorderen, dat deze post tot 50 wordt verhoogd, ten- ^jnde aldus een bijdrage voor een school- sportdag mogelijk te maken. De gemeente-apotheek. Twee leden van één afdeeling vragen be treffende de gemeente-apotheek; hoeveel bedraagt de kostprijs van een op een recept afgegeven geneesmiddel? welk bedrag aan ingrediënten wordt per geneesmiddel becijferd? B. en W. antwoorden; Ged. Staten heb ben bij het onderzoek der gemeentebegroo ting 1937 aangedrongen op opheffing der gemeente-apotheek. B. en W. hebben dit college de volgende mededeeling gedaan: „Uit een door ons ingesteld onderzoek is Politieke kringen te Rome hellen, volgens het U.D., over naar de opvatting, volgens welke de reizen kan Grandi moeten worden opgevat als een [aanwijzing van eén zekere spanning tusschen Ixmden en Rome, welke zou zijn veroorzaakt door de Spaansche kwestie. De gang van zaken in en km Span, je heeft te Rome veel ergernis gewekt. Nu zoowel Londen als Parijs tegenover gene raal Franco en het rechtsche bewind van een welwillende houding doen blijken en op z|jn minst genomen daarbij van rechtsche Spaansche zijde even welwillend worden tegemoet gekomen, vreezen Tta- liaansche waarnemers van het Spaansche probleem, dat aan Italië de naar Ita- liaansche meening welverdiende vruch ten van zyn interventie zullen worden ont houden. Deze vrees althans komt in de fas cistische pers duidelijk en op geërgerde wijze tot uiting. Heeft ook de Duce. die zich in de Abessijnsche affaire een goed politiek rekenmeester heeft getoond, zich ten dezen vergist? Wil Grandi trachten d« gemoederen te Rome te kalmeeren Het officieele Italië onthoudt zich zoowel ten opzichte van Spanje als ten opzichte van Frankrijk van uitlatingen welke Rome’s politiek zouden vastleggen, en welke een oordeel over de opvattingen van Mussolini oiogeljjk zouden maken. Nog is de nu reeds maandenlang aangekondigdo „groote poli tieke rede” door den Duce niet gehouden. Het is niet duidelijk waarom. Inmiddels heeft zich op alle Europeesche politieke fronten een intense activiteit ont- *ikkeld. „Londen wondt thans sleutelstad “r Europeesche politiek", aldus werd in wt blad destijds de beteekenis van Eden’s "toden gekenschetst. Chamberlain’s op- ‘wden inzake Tsjecho-Slowakije en met zjjn activiteit (vliegtochten naar terditeggaden, Godesberg en München!) in «e Ssptember-crisi» bewezen reeds vori r frktheid van deze opvatting, thans ’’’rat dit nog versterkt door de levendige activiteit- weIk« het Foreign ice zij het goeddeels achter de scher- dezer dagen ontwikkelt. Tusschen oden en Rome, Londen en Parijs, Londen EEN LICHTPUNT TE LONDEN. 'an AU Mahar l'wja hou.ll Mgrijke concessie» van Arabische zijde in. Een compromis mogelijk inzake Papestina? oord°e7e*- men te Londen algemeen van j *8» dat de Palestinaconferentie in scha *eraakt’ «et men in Arabi- welk. j gen een lichtPunt in de verklaring Pari0 ka EgyPtische minister All Maher yjnïm^®e*t afgelegd uit naam van de om- AliMk Arabi?che 8taten- Men zegt, dat Kewii,' ^as-ia heeft toegestemd in een I jijden vorm van garantie voor de geval 6 ^’Hderheid in Palestina voor het Ook ’\a^'ankeHjkheid wordt toegekend, bieren veraekerd. dat, terwijl de Ara- liik a» aL ni!toe verlangden dat onmiddel- wonlt veleend, Ali van ovor Ja bee^ gedoeld op een periode ^kemff’i welke aan de voliedige on- •che kW* d zou vo°rafgaan. In Arabi- verk!aard, dat AH Ma- itenunhL ^sproken met volledige ln- en de ^JVan de Pa*estij'n8che Arabieren emringende Arabische staten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1