IURY So I JX” ouda NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IRLIECHAN •nteCarló i Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Pierlot wil eenheid HALIFAX BEVESTIGT BRITSCH-FRANSCHE SOLIDARITEIT. Geen bemiddeling tusschen Parijs en Rome. Gtuda tie No. 19967 Vrijdag 24 Februari 1939 77e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVFN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. De drooglegging van den Noordschebuurterpolder. I I van België beveiligen. At** J 1- er zal worden door kleine boeren, die van der zich [GROTINGEN ll I I 4 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. of drogist! I I ’-TOESTELLEN ATEURS. 2 UUR S. E. BROWN irs In Tractor» den en 1 tot een vreemdeling met een schllderkist de schoonheid van die stille buurt kwam astieggen. „Moeder Velzijden de eenlge pen- danks de ongunst der tijden, die de prij zen van het riet sterk nadeellg hebben beïnvloed, nog steeds een bestaan, zij het dan een sober bestaan, maar zien terecht in, dat zij door kapltaliseering van hun bezit onmogelijk aan de inkom sten kunnen komen, die hun het riet nu nog schenkt. Dat zijn de eigenaren, die geen of bijna geen hypotheekrenten heb ben te betalen. Maar er zijn ook anderen. Die kunnen uit hun eigendommen niet zooveel halen, dat èn de hypotheekrenten èn de kosten van het levensonderhoud door de op brengst van den ridtoogst worden gedekt. Maar dat dit niet meer kan, geeft den voorstanders van de drooglegging niet het recht te spreken van minderwaardig rietland. Integendeel, het rietland dat hier wordt bedoeld, is van beduidend betere kwa liteit dan hetgeen in den polder Nieuw koop en Noorden wordt aangetroffen. Wat hieromtrent werd beweerd, is met de waarheid in strijd. Ook hetgeen werd gezegd omtrent een scfiuld van 42.000 die op den polder rust, en te wijten zou zijn aan de minderwaardigheid van het rietgewas, is niet juist: deze schuld 1» een gevolg van de doorbraak van den Amsteldijk, die, zooals boven is opge merkt, schreeuwt om verbeteringen ver zwaring. Ten slotte nog één opmerking en twee nis en hoor hoe de menschen het daar betreuren, dat hun polder is droogge legd. Er is hier anders werk genoeg, de werkobjecten liggen voor het oprapen, als men ze maar zien wil. De polder - En hoe staan de direct belanghebben den, de ingelanden des polders, zelf te- Rheumatisoho pijnen Mijnhardtjes maken V geheel pijnvrij. Doos 30 en 50 et JQaar in ar mijn Sari» Woon dfilm de onder haar gasten beroemde mannen als J. H. Weissenbruch, de Marisscn, Ga briel, Roelois, Stortenbeker, Roermeeslcr Het werd alles anders, maar de pracht volle natuur bleet. De hemel en de voch- tlge, met waterdamp doordrenkte eigen deze: al de door ons aangegeven ver beteringen komen ten proiijte van het publiek, zoowel van inwoners als vreem delingen. Zij zullen dankbaar zijn voor wat tot stand komt. Maar als dv Noord schebuurterpolder wordt drooggemaakt, 1 krijgt men niet alleen slecht weiland, I maar heeft in stede van werkverruiming atmosfeer, het wuivende riet met zijn I eigen flora, de watervogels die in en tus- schen en boven dat riet hun liefdeleven leiden, de visschen in het gave heldere I er voor in de plaats komen? Schraal, verzuurd weiland, dat elk jaar opnieuw kalk noodig heeft voor er Iets op groeien DINSDAG De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het gvheele land: Meest zwaar b«* wolkt weer zonder regen van beteekenis; i iets kouder dan vandaag; meest zwakk» vragen aan het adre8 yan de voorstan. wind uit uiteen oopende richtingen. i ders der drooglegging De opmerking is it 8 uur n.m. TELEF. 2856. OCHTEND 10.30 INGEERD wegen» ■es PAUL MUNI in in van Emil Zola ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van kuiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. t/m ItOIINJlE OL R 4 VT. DUITSCHE JODEN MOETEN ALLE KOSTBAARHEDEN INLEVEREN. Het „Reichsgesetzblatt" van 21 Februari publiceert een verordening, inhoudende dat alle Duitsche Joden en Joden zonder natio naliteit verplicht zyn binnen twee weken al hun voorwerpen van goud, zilver en platina en al hun edelsteenen en paarlen in te le veren. De inlevering geeft recht op schade vergoeding volgens de aanwijzingen van den minister van economische zaken. schenkt nieuwe it. En bovendien ry een weldadig it op de zenuwen n tijd weer heele nden. sterk, flink i Tonicum Noury theelepeltje vóór reldaad voor Uw ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. leggen? Het Is ons bekend, dat vele klei ne eigenaars zich beslist hebben ver- meaeaeeien, dat <ie rransene regeenng in “aard voor hel natblUven van den pol- principe heeft besloten de regeering Franc.. I der. ZU hebben door noesten arbeid, on- de jure te erkennen. Deze erkenning zal naar men verwacht, begin volgende week van kracht worden. In welingelichte kringen wordt medege deeld, dat de Fransche ministerraad het de finitieve besluit inzake deze erkenning Maandagmiddag zal nemen en publiceeren. Men gelooft, dat de Britsche regeering. waarschijnlijk eveneens Maandag, een me- dedeeling zal publiceeren, gelijkluidend aan die van Parys. ERKENNING DE JURE VAN GENERAAL FRANCO’S BEWIND. De Regeeringspersdienst deelt mede, dai aan den agent der regeering bij het bewind van generaal Franco opdracht is verstrekt, aan dat bewind mede te deelen, dat het door de Nederlandsche regeering de jure wordt erkend als de regeering van Spanje. De positie van den middenstand is een functie van de algemeene welvaart; de re geering geeft de verzekering, dat- zy te dien opzichte diligent blijft en wenscht, dat de middenklassen zich kunnen aanpassen en haar plaats in de bedrijvigheid van het volk kunnen behouden. De studie van een verplichte werkloosheidsverzekering zal worden voortgezet en de regeering zal er naar streven de werkloozen weer aan ar beid te helpen; met dat doel zal zij de luchtverdediging blijven versterken en cre- heel maakte ‘een sobere, doch indruk wekkende impressie. De troepen presen teerden het geweer, de muziek speelde een treurmarsch Daarna reed men lang zaam naar de Missigit te Kota Gedch. waai- duizenden verzameld waren. Het stoffelijk overschot werd geplaatst in een nis, achter in de Missigit, waar het gedurende den nacht bleef opge baard. De bevolking was verzonken in gebed. Den gedeelen dag hoorde men het opzeggen der gebeden. Op het station Pasar Gedeh waren o.m. aanwezig een deputatie van het sultanaat, bestaande uit zes bocpatl’s en bestien andere waardigheidsbekleders, die het stoffelijk overschot begeleidden naar de Missigit, waar reeds de troepen van den sultan en een wacht van den Pakoe Alam stonden opgesteld. Ook de Mangkoenegara en de Pakoe Alam waren gisteren per auto naar de Missigit gegaan. De plechtigheid daar was zeer indrukwekkend. In 3 bagage wagens waren de ruim 700 kransen mee- gevoerd. Bij aankomst nabij de begraafplaats Imoglri werd de baar uit de auto over gebracht op de vorstelijke draagbaar, om, na 20 minuten rust, de hooge trap van den heuvel te worden opgedragen. Het eenlge ceremonieel bestond uit het gezang van de priesters. Onder dit gezang droeg men het stoffelijk over schot naar de bidplaats aan den voet van de eigenlijke begraafplaats. Hier aangekomen speelde de muziek een treurmarsch en presenteerden de eere- compagnieën het geweer. Tijdens de rust in het bedehuis aan den voet van den heuvel werden, met» het voorgeschreven ceremonieel, de on- derscheidingsteekenen van het Groot kruis in de Orde van den Nederland- schen Leeuw en het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau van de baar verwijderd, en geplaatst in een speciaal daarvoor vervaardigde, ,van Javaansch snijwerk voorziene kist *met glazen wan den. Bij het overbrengen van de bede- plaats naar de eigenlijke begraafplaats op den top van den heuvel werden deze ondersc heidingsteekenen onm i d de Hij k voor de baar medegedragen. Onder gezang der priesters werd het stoffelijk overschot den heuvel Imoglri berg der nevelen), opgedragen. Het hoofd van het Pakoe Alamschc huis en Zijn Moeder waren reeds vroeg In den morgen in de Missigit te Kota Gedeh aanwezig, en begaven zich van daar rechtstreeks naar Imoglri. voor het treffen van de voorbereidende maatre gelen van de eigenlijke ter aarde bestel ling Maar er werd ook gewerkt, hard ge werkt zelfs cn in verscheidene musea zoowel hier te lande ais daarbuiten, vooral in Amerika, in particuliere ver zamelingen van vele kunstr.unnaais zijn de producten van hun kunst aanwezig. Zü worden nog steeds, letterlijk en figuurlijk, op hoogen prijs gesteld. Maar de tijden veranderen. De schil der zocht naar andere plaatsen, en moe der Verzijden, nu ook al dood, evenals de meeste van haar oude pensiongasten, heeft in t laatst van haar leven het armoespook niet buiten haar deur weten te houden De oude huisjes, eens een de Lu wor<l'!n verw»'M. tenzij en totdat e party en bemiddeling wenschen. In cite heeft de Italiaansche regeering op it oogenblik nog niet formeel aang' - Uid wat naar haar meening nauwkeu- g de puntep. van geschil zijn tusschen Italië en Frankrijk. »De kwestie is, dat de positie van Enge- an vry' vaak in het buitenland verkeerd Wdt voorgesteld. Ik heb gezien, dat in het «itenland voorgesteld wordt, dat wy ons alleen bewapenen voor onze veiligheid, 0 aar VOor een preventieven oorlog en er if- 0 gezegd, dat de regeering wel vooraten- al jaren om verbetering. Van Woerden uit is Noorden slechts te bereiken langs een weg, zóó snjal, dat deze van een groot aantal ulthaalplaatsen voorzien Is moeten worden, anders kunnen auto’s elkaar niet passceren. Laat men der van den vrede kan zyn, maar dat anderen zyn, die voor een oorlog zijn „Een ieder moet zich er thans van be wust zijn, dat er in dit land geen oorlogs partij is," aldus spreker. Er bestaat geen partij en geen staatsman, die ook maar voor een oogenblik een aanvalsoorlog zou kunnen overwegen, of die voor' zoo’n poli tiek den steun yan ons volk zou kunnen kry'gen. Halifax citeerde hetgeen Hitler in „Mein Kampf" heeft geschreven over de Duitsche vooroorlogsche misrekeningen ten aanzien van den Engelschman en zyn ryk. „Onze hulpbronnen," aldus voegde de mi nister hieraan toe, „blijven ontzaglijk en de geest van ons volk is niet gewijzigd. Wy verlangen geen krachtproef, omdat wij gio- looven, dat oorlogen meer in wanorde bren gen dan zij ooit geregeld hebben, en dat er geen problemen bestaan, die niet, wanneer goede wil aanwezig is, tot een oplossing kunnen worden gebracht door openhartige besprekingen. De Britsche regeering zou niets liever willen dan dat de omstandighe der. zich zoo zouden ontwikkelen, dat een behandeling van de vele kwesties, waarbij wy bet nikken zyn, niogelyk zou worden Aap den anderen kant zal niemand, die den Britschen geest kent, er aan twijfelen, d-t. mocht de noodzaak ons ooit worden opge drongen. ons volk zyn vryheid niet minde, hardnekkig dan ooit tevoren zal verded gen. werkvernictiging plaats gehad. Wat zal er moeten gebeuren met de groote groep arbeiders, die voor het mee- rendeel in Nieuwkoop wonen, en na de drooglegging geen werk meer hebben? Is het financieel verantwoord, een schuld van f 42.000 te delgen, maar een 1 nieuwe van 171.000 aan te gaan op toe- I komstlg minderwaardig weiland? -v UI. Ikk 11 VU UUtUVlV Haag- water, zij oefenden hun aan trekkings- lig lag 1 kracht uit op een andere categorie van j bezoekers. Zij, die beu van het enervee- DE UITVAART VAN DEN SOESOEHOENAN. Er waren ruim 700 kransen, die in drie bagagewagens werden ineegevoerd. Aneta meldt uit Djokjakarta: Gistermiddag te 14.06 uur reed de extea trein, waarin het salon-rouwrijtulg, voor het station Pasar Gedeh, dat door de N.I.S. geheel passend In orde was ge maakt, na vijf jaar bulten dienst te zijn geweest De baar werd overgebracht In een speciaal hiervoor gebouwde witte m begrafenisauto, gedekt door een vorsten- Twêe kroon, met groote spiegelruiten en gor- dijnen van zilverkleurige zijde Het ge- dien weg, die aansluit op den grooten weg LeldenUtrecht, verbroeden dan is er vooreerst werk In overvloed! Bij het Woerdensche Verlaat zijn de kaden zoo laag, dat bij een hoogen waterstand In de Kromme Mijdrecht het gevaar voor overloopen cn doorbraak niet denkbeel dig is. Lagen dezen winter dc zakken zand er al niet klaar voor een eventueele catastrophe? In dc richting naar Mijdrecht Is de verbinding al even slecht, en ten slotte in den Noordschebuurterpolder zelf Is werk in overvloed. Laat door middel van werkverschaffing de slooten uildiepen, de modder wegvoeren die misschien door de tuinders in de buurt met graagte zal worden geaccepteerd, maar laat den pol- J der intact, laat ten minste af van het I allerschoonste deel, dat ligt tusschen den I achterweg en den Kousweg! dit minister Jordan» mede- - wordt Goed rietland of minderwaardig '°°r en nu door niodeme, de Noordenaar weiland? spreekt van „mooiere" woningen, ver- Weer een noodkiteet. j va^gcn De heer P. uc Graal, óud-hooid cier o. 1. school te Nieuwkoop, scnrljft ons: Het dorp Noorden, dat thans door dc voorgenomen orooglcggd.g van den Noordscnebuurterpoider nog al eens 1 wordt genoemd, is voor ongeveer een halve eeuw door de schilders der 1 sctie Scnool „ontdekt”. Stil en vredig lag uuar sinds eeuwen hel oude kerkje met zn knusse huisjes, uitgesirekie riellan- rende stadsgewoel, rust zochten, vonden non „r. heldere waterplassen te droomen, I hier wat ze noodig hadden. Dat alles zal onherroepelijk verdwij nen, als dc plannen der regeering door gang vinden. Al dit natuurschoon, eenlg in zijn soort en steeds minder In ons PARIJS BESLUIT IN PRINCIPE FRANCO DE JURE TE ERKENNEN. Bérard zou deelen. Officieele verklaring Maandag gepubliceerd. I genover het vraagstuk: al of niet droog- Bérard, die gisteren te Burgos is gearri- veerd, zal, naar verluidt, minister Jordana mededeelen, dat de Fransche regeering in j principe heeft besloten de regeering Franc.’ sionlioudster toentertijd in Noorden, tel- vaderland te vinden, zal worden vernle- I tigd, wanneer de drooglegging van den polder een feit is geworden. En wat zal -nucHuctaua er voor In de nlaat.s komen? Schraal, en vele, vele anderen. Gezellige dagen werden daar door de schildersbent door- I gebracht. gaat van beteekenis, land dat bewerkt zal worden door kleine boeren, die van het begin af aan op regeerlngssteun zijn aangewezen. Zie naar het naburige Wil- Decentralisatie van onderwijs i overwogen. Verlaging van Staatsuitgaven. In Kamer en Sehaat is gistermiddag de i regeeringwerklaring voorgelezen. Daarin wordt hulde gebracht aan het kabinet-Spaak, dat in September de vrede lievendheid én onafhankelykheidswil van België wist te bevestigen. De nieuwe regee ring zal geen partijpolitiek, maar een poli tiek, geïnspireerd door het nationale ge voelen, volgen. De regeering legt er in haar verklaring den nadruk op. dat de staats instellingen hervormd moeten worden kondigt aan. dat zij de tot dit doel uitgv- werktc voorontwerpen weer ter hand zal -nemen. Met de hulp van den Senaat zal zij de instelling van een Raad van State vol tooien. De administratieve hervorming zal gecompleteerd en toegepast worden. Op het gebied der financieele politiek wil de regeering het begrootlngsevenwiebt handhaven; zij zal de vraagstukken, voort vloeiende uit de begrooting van pensioetneV onderzoeken en streven naar bezuiniging\ bij d<* cumulaties. In de bëgrootingen der verschillende departementen zullen de ver beteringen, die mogelijk zijn, aangebracht/ worden. De regeering zal voorstellen matige belasting te heffeiy^an de winst, door zekere ondernemingen' met een mono- poliekarakter gemaakt, voJral van de winst van electriciteitsmaatschappyen. Met ingang van 1/ April zullen nlle staatsuitgaven, die daarvoor in aanmer king komen, met 5\procent verlaajAl worden. Dit geldt in «e eerste plLrts voor salarissen en pensioenen"riïet uit zondering van werkloosheidsuitkeerinj gen, invaliditeits- en oudedomsuitkeerii/ gen. Op economisch gebied zal de regeerjhg een levende, constructieve politiële'•vtrfgen om de welvaart te doen terugkeeren en het inkomen der natie te vergrooten. (lieten ter beschikking stellen voor den bouw van schepen en huizen, voor de auto- matiseering van de telefoon en voor groote werken. Op het gebied der cultureele politiek zal de regeering een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van administratieve de centralisatie van het ministerie van onder wijs, met het doel de cultureele verlangens te bevredigen en de eenheid van België te beveiligen. De koloniale politiek zal met omzichtig heid gevoerd worden. De buitenlandsche p. iitiek blijft ongewijzigd, evenals de zorg roor de defensie. aanleiding van een desbetreffende vraag van Lord Addison (Labour), heeft Lord Halifax, de Britsche minister ven Buitenlandsche Zaken, in het Hooger- huis een verklaring afgelegd over de be trekkingen tusschen Frankryk en Enge land. Hy zeide daarbij o.m.: Het zou een groote dwaling zijn te veronderstellen, dat Chamberlain bij zijn woorden betreffende de solidariteit niét Frankrijk eenig onuitgesproken voorbehoud van eenigerlei aard maakte. De verklaring van den premier was duidelijk en kon niet worden misver staan. Wanneer ik het in de bewoordingen van een huiselijke vergelijking zou mogien zeg gen, dan v-as de verklaring van denzelfdeu aard als de borden, die wij thans op vele gevaarlijke punten in het land zien: „Halt, kruising met voorrangsweg". En dat was de bedoeling er van, aldus Halifax. Er b stnat op i.een enkel punt verschil van mee ning tusschen ons en Frankrijk en daarom was noch ir Frankrijk, noch in Engeland eenigerlei mondelinge bevestiging van onze solidariteit noodig. Binnenkort zullen wij' dc gelegenheid hebben nog eens den nadruk te leggen op deze solidariteit, wanneer wij het hoofd >:er Fransche republiek verwelko men. De zaak is geweest, dat verkeerde voor stellingen in zekere kringen Engeland heb ben pedwongen in steeds nadrukkelyker en ondubbelz nniger bewoordingen te verklu- ren, wat reeds lang door de volken van onze twee landen als de waarheid aanvaard was. Niet alleen onze aardrijkskundige lig ging brtngt ons dichter bij Frankrijk, maar ook de gelijkheid van belangen en het vol ledige begrip voor elkaar. Deze factoren, aldus vervolgde Halifax, vormen derhalve den besten waarborg te gen het volgens sommigen bestaande ge vaar. dat er onder bepaalde omstandighe den een zeker risico zou bestaan, dat het eene land verbonden zou kunnen worden of bereid zou zijn politiek ondergeschikt U waken .ian die van het andere land. Dat gevaar bestaat niet. Verder is er nog een punt, waarop ik den nadruk zou willen leggen, n.l. het feit, dot de Britsch-Fransche solidariteit niet de be- I doeHng heeft en ook nooit ‘neeft gehad om i eenigerlei bedreiging van welken aard o<»k te vormen jegens een derde party. De ftaat van dienst van beide regeeringen en de pogingen, die beide in het werk hebben gesteld tot handhaving van den vrede, leve ren, naar ik hoop, voldoende bewy's voor de* waarheid van deze verklaring. Italië en Frankrijk. Lord Crewe (een der vorige sprekers» fprak over de geschilpunten tusschen Italië en Frankrijk. Aan den eenen kant is het zoo, dat, welke ook dc Italiaansch-Fran- whe punten van geschil mogen zijn, zii in eersten aanleg en ik leg den nadruk up dit „m eersten aanleg” Engeland niet Mngaan. maar aan den anderen kant is Engeland er rechtstreeks zeer nauw by be trokken, omdat wij met Frankryk betrek- dingen onderhouden, waarover wy zoo Juist spraken en omdat wij tevens verheugd zyn onze betrekkingen met Italië te hel - hersteld en verlangend zijn die te handhaven op den grondslag van zoo vol !*dig moge lijke hartelijkheid. „Ik moet er op wijzen", aldus Halifax -dat noch de Fransche, noch de Italiaan. regeering getoond heeft verlangend zijn naar de bemiddeling van een der- party. Natuurlijk kan niets van dien I ais men ze maar zien wn. ue puiuer- j wegen verkeeren alle in den meest deso- laten toestand, dien men zich kan voor- I stellen, met goed fatsoen is het voor een I auto bijna onmogelijk, om het oude Noordsche dorp te bereiken. De kade langs de Ktomme Mijdrecht schreeüwt lust voor het schlldersoog, werden n.l. I toen de tuinderij In Noorden opkwam, I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1