h Condor w föen&darp Om na (jt'iGp spoedig weer aan te sterken... geen beter middel dan TONICUM NOURY goudsche courant GELD »DE PELIKAAN.. voos I "condor De Gulden Een heel Bijzondere Aanbieding! Dat moet U proeven! KOMT U Mej. v. d. Heuvel SANGUINOSE, Vrijdag 24 Februari 1939 Tweede blad IJ maakt zelfs het hardste water zoo ZACHT als REGENWATER zC STOOM EN en PERSEN van f2.10 f185 f 1.60 HEEREN! ROTTERDAMSCHE DIERGAARDE 3% Eerste Hypothecaire Obligatielening, groot f. 650.000.- Zóó aromatisch, zóó zachtsmeltend en lichtverteerbaar is alléén de poreuze BROS vollemelk chocolade van Bensdorp. BROS is bros als beschuit! vollemelk chocolade KLAVER 4, DE LELIE, Haal vandaag nog een ilesch bij Uw apotheker oS drogist! DU ie mijn trouwe hulp In de keuken.. MAGGI» BOUILLON/ 1 J 1 1 Nederland en de Luxemburgsche Ridderorden, De voeding der nooi'deltjkste bewoners der wereld: de Eskimo's. De Bontmode. Huidvei'zorging. Ambtenaren tot maandinkomen /onder borg. Wettelijk tarief. N.V. NATIONALE VOLKSBANK- GELDSCHIETBANK, Mauritsweg 3 Rotterdam (C-L Inlichtingen (postz. v. antw.) en afwikkeling schriftelijk. HUISHOUDZEEP Ziedaar het geheim, waardoor CONDORZEEP dat overvloedig, wollig schuim geeft, dat lang blijft staan, en alle vuil losmaakt. De prijs per zwaar dubbel stuk is slechts froai gedecoreerd Maastricht» aardewerk THEEPOT voor 40 bon» SUIKERPOT 20 w MELKKAN 20 M T H E E S E T compleet voor 75 BONS HUISHOUDZEEP ttv.ZEEPFABR %DE HAAS t VAN BRERO APELDOORN -daling is met n sisser afgeioopen Wilt ge liltdoorns kwtjt. moet ge Gedézalf koopen Verkr. bU H.H. Apoth. en Drog. k 45 ets. Gedé-pleister zeer aanbevelensw. k 45 cta. O e dé-Voetbadzout, verkwikkend a 45 ets die maar éénmaal komt en alleen geldt van 21 tot 28 Februari 1939I een pracht-gelegenheid Uw COSTUUMS voor heel weinig geld weer schoon en frisch te hebben, schitterend geperst, koitcm „ALS NIEUW". STOOMER1J EN VERVERIJ VANAF 1907 TEL. 3066 GOUDA TEL. 3066 KantoorFLUWEELENSINGEL 21 (Amerika). één COLBERTCOSTUUM TWEE COLBERTCOSTUUMS tegelijk, d DRIE STICHTING gevestigd te Rotterdam. UITGIFTE eener In «rukken van nominaal/. ÏOOO.- en/. 500.- aan toonder. Trustee der Obligatieleening N.V. ALGEMEEN ADMINISTRATIE- EN TRUSTKANTOOR, te Rotterdam. Ondergeteekende bericht dat de inschrijving op bovenge noemde uitgifte wordt opengesteld op WOENSDAG 1 MAART 1939 van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur bij de kantoren der Heeren R. MEES ZOONEN te Rotterdam, 's-Gravenhage, Delft, Schiedam en Vlaardingen. tot den koers v3n 99 1 j pCt. Bij de inschrijving kunnen houders van 3' j 0 0 Eerste Hypothecaire Obligatiën ten laste der Vereeniging Rotterdamsche Diefgaarde en houders van nog niet geheel terugbetaalde aandeelen dezer Vereeniging repht van voorkeur doen gelden op de in het prospectus omschreven wijze Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij de kantoren van in c'.irijving v.-rlcr.jgbjar, een exemplaar van de Statuteh der Stichting Rotterdamsche Diergaatde ligt bij deze kantoren ter inzage. Stichting Rotterdamsche Diergaarde. Het Bestuur: Ir. F. W C. BLOM. Voorzitter Mr. G H. LAMBERT. Secretarie Penningmeester. ROTTERDAM. 18 Februari 1939 onze nieuwe zending FANTASIESCHORTJES eens kijken? Ze zijn zeer mooi! Voor KOUSEN kunt U ook zeer goed bij óns terecht NATUURZIJDE GEPLATTEERD ZIJDE 1.15, 89, links geweven 1.15 98, 65, 49 98, 89, 69, 49, 39 Deze maand bij aankoop van 3 paar kousen 10 KORTING. Zeer ruim is onze sorteering BORDUURWERK. Kleedjes vanaf 10 ct. Ontbijtlakens vanaf 79 cent. U spaart natuurlijk reeds onze punten; ieder kwartje 1 punt 40 punten een mooi jongens- of meisjesboek. BURG. MARTENSSINGEL 131. HOOGSTRAAT l. DENKT AAN UW GEZONDHEID VOOR HET TE LAAT IS. 1 De tijden zijn moeilijk en wordt er zeer veej van Uw zenuwen geëischt. Gy raakt overwerkt, slaapt en eet slecht, hebt voortdurend hoofdpijn, jjjt prikkelbaar, en alles is U te veel Gebruikt nu eens de Het zenuwsterkende en bloedvormende middel by uitnemendheid. Spoedig gevoelt tü U een ander mensch en verkrijgt rusfige zenuwen en een gezond gestel. L"t eens op hoeveel beter gij eet, slaapt, en werkt. Gij durft weder te leven. Prijs per fl. 2.6 fl. 11.—, 1^ fl. 21.Bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat ?c4, 's-Gravenhage. Die eerste weken na het ziek zijn dal is een gevaarlijke lijd Men 19 uil bed. men doel zijn werk weer. maar toch voelt men zich nog lang niet de oude Nog slap in de.beenen. licht in het hoofd, lusteloos en gauw moe én: nog erg altaar voor kou en tocht Om in dien lijd snel op te knappen niets zoo goed als Tonicum Noury! De krachtige werking tan dit buitengewone middel sterkt de spieren en schenkt nieuwe veerkracht en werklust En bovendien oei ent Tonicum Noury een weldadig kalmeerenden invloed uit op de zenuwen Werkelijk, om in korten tijd weer heele- maal de oude te worden, sterk, flink en opgewekt, moet men Tonicum Noury gebruiken! Dat eene theejepeltje voor* den maaltijd is een weldaad voor Uw geheele wezenl rngbat! bij alle apotheker» en erkende drogul 1 I 150 per flacon Dubbele flacon I 2 25. EEN MOOIE WITTE BOORD TREKT STEEDS DE AANDACHT Draagt "daarom de echte helderwitte MEY's BOORDEN. Is de boord niet meer schoon, dan neemt men sara w r n eenvoudig (✓riVy 7 nieuw* f BOORDEN MET PRIMA IINHEN Gouda: A. A, Bisschop, Hoogstr. 19; C. J. J. Ltwve' Gouwe 146; Haastrecht; W. Faay, M»«. „De Oudewater: O. E. de Reutere. Wydstr. 16; Schoonhof. M. J. Stekelenbung, Lopikerstr. 10; Woerden: J. H. Wayboer, Voorstr. 21; Alphen ft. d. Rijn: D. Raaphorst Sr., v. M.mderloostr. 48; Waddinxveen: M. v. d. Zwaard, Nesstr. 7; Zoetermeer: J. v. d. Goes, Dorpstr. 77. Verdar verkrijgbaar in alla plaatsen In da bakende winkel» met de MEY-» reel. Gen. Ver». J. W Raeymoker», Cl. de Vrleielaan 12a, R dam het Maggi's Bouillonblokje. Ex ojn zo vele gevallen, ^aarbij Maggi's Bouillon blokjes zulke froede diensten bewijzen- Heb ik vleésnat nodig voor soep, wil Of groenten stoven, saus klaarmaken of een kop fijne drinkbouillon opdienen Maggi's Bouillonblokjes zijn daarvoor eelt uitkomst! De bouillon met een reputatie..- MAGGIs BOUILLON BLOKJE VERKRIJGBAAR BIJ UWÏ-N WINKELIER OFJN DE BENSDORP VERKOCJ'P FILIALEN EN DEPOTS. H. K. H- groothertogin Charlotte van Luxemburg. I. „Ridderorden zijn in de handen eener verstandige Regeering een krachtig middel om burgerdeugd aan te kweeken." „Anonymus", Den Haag, 1874). Men schrijft ons: De tastbaarste herinnering aan de personeele irtiie, die tot aan den dood van koning Willem 111 Nederland en Luxemburg bond, iwordt gevormd door de in ons land nu nog in omloop zijnde gouden tientjes en rijksdaal ders waarop de koningen der Neder- iahden tevens als G. H. v. L. ofwel groot-hertog van Luxemburg worden aangeduid. Een tweede vandaag aan den dag nog bestaande band is, dat de vertegenwoordiging der diploma tieke belangen des groothertogdom* aan buitenlandsfche hoven, waar het zelf geen eigen gezant of zaakgelas tigde heeft aan de Nederlandsche diplomatieke ambtenaren is toever trouwd. Een derde, ten deele historische, ten deele heden ten dage óók nog be staande, band ligt in die der ridder orden. Van de drje Luxemburgsche orden, namelijkde Gouden Leeuw van Nassau, de Eikenkroon en de Adolfsorde, is de eerste thans óók nog of eigenlijk: wederom een Nederlandsche orde, terwyl de twee de door den toenmaligeh koning dei- Nederlanden gesticht is. En dat de instelling van de Nederlandsche Orde van Oranje Nassau (Wet van 4 April 1892), ruim twee jaren nadat de per soneele unie tusschen Nederland en Luxemburg had opgehouden' te be staan, wel mede een gevolg van dit laatste geweest zal zijn, ligt voor de hand. De Gouden Leeuw van Nassau. De „Orde van den Gouden Leeuw van het Huis van Nassau" is in 1858 by gemeenschappelijk besluit van Z. M. Koning Willem III," groothertog van Luxemburg, en Z. H. Hertog Adolf van Nassau ingesteld voor de beide takken, de Walramsche en De Gouden Lemw van Nassau. De Orde van de Eikenkroon. De Orde van Adolf van Nassau. de Ottosche, van het Huis van Nas sau. Bij besluit van 31 Maart 1858 is deze orde toen opgenomen onder de orden van het groothertogdom Lu xemburg; bij K.-G.H. besluit van 29 Maart 1882 is het aantal klassen der orde voor den Nederlandsche tak van één op vijf gebracht. Aan het statuut dezer orde ontlee- uen wy het volgende „Yvy, Willem 111, by de gratie Gods koning der Nederlanden', .Pruis van Oranje Nassau, Groothertog van Lu- xeiuourg, en Wy, Adolf bij de gratie Goüs hertog van Nassau, doen kond en te weten: „Zes eeuwen zyn verloopen sinds het lluis van Nassau, na het overly- uen van Onzen laatsten gemeenschap- pelyken Stamvader, Graal Hendrik ile Kyke van Nassau, zaliger nage dachtenis, zich gesplitst heelt in twee linies, ue Walramsche en de Otto sche. „Deze twee Lakken deszeliden Naams zyn,- ongeacht hunner lange scheiding, m Eendracht en* Vhend- sehap verbonden gebleven, en zy heb- oen zich, onder bescherming der Gou- uelyke Voorzienigheid, tot steeüo grootere Welvaart en wassenden Koem verheven. Deze gelukkige omstandigheid ver vult onze harten met Vreugde en Dankbaarheid jegens God en Wij heb ben derhalve besloten voor de tegen woordige en toekomende wereld door een zichtbaar teeken blijk van ünzt Eensgezindheid te geven. „Dientengevolge hebben "wij, na ge meenschappelijk overleg, besloten, gelijk wy besluiten als volgt: „Art. 1. Er wordt voor de beide linies van het Huis van Nassau een gemeenschappelijke Orde gesticht ort- der den naam „Orde van den Gouden Leeuw van het Huis van Nassau" (ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau). Deze orde bestaat uit één klasse." Het versiersel dezer orde is een wil geëmailleerd kruis met een gouden N tusschen elk der vier armen; in het midden een blauw geëmailleerd schild waarop aan de eene zijde de gouden heuw van Nassau, aan de keerzijde in gouden letters het devies „Je main- tiendrai". Het wordt gedragen aan een oranjekleurig lint, met blauwe randstreep, ter breedte van eené hand „en écharpe" van de rechter naar de linkerzijde. De ordeplaat, bestaande uit een zilveren Ster met acht punten, waarop in 't midden, in blauw email, de gouden leeuw van Nassau, omge ven van het devies „Je maintiendrai" in gouden letters op wit email. Op het levensgroote statieportret, hetwelk D. Etchevery onlangs van H. K. H. groothertogin Charlotte van Luxemburg geschilderd heeft voor d<1 eerehal van het Luxemburgsche pa viljoen op de Parysche wereldten toonstelling, draagt t de vorstin deze orde; dezelfde zeer hooge onderschei ding heeft zy, by haar bezoek aan Parijs in de dagen van 1937, aan Frankryk's president Lebrun ge schonken. Art. 3 vyn het statuut bepaalt„De zonen en broeders van de Hoofden der beide takken van het Huis van Nas sau zyn geboren ridders dezer Orde; minderjarig mogen zij evenwel de onderscheidingsteekenen niet dragen dan met toestemming van het hoofd van hunnen tak". Art. 4 bepaalt, dat er in de Huis orde van den Gouden Leeuw van Nas sau alleen opgenomen kunnen worden Vorsten en Leden van Vorstelijke Huizen, alsmede personen met den ti tel van Excellentie en niet beneden den rang van ambassadeur, aartsbis schop, minister van staat, luitenant- generaal of grootofficier". „Het recht van opneming in deze orde is aan de hoofden van beide Li nies voorbehbudenzy kunnen het gemeenschappelijk of gescheiden, elk voor zich, uitoefenen." Sinds 1882 (koning Willem ill) telde de orde in Nederland in plaats van één, vijf klassenin de 2e en 3e klasse konden statutair ten hoogste 18, in de 4e 196 en in de 5e ten hoog ste 192 leden opgenomen worden. In 1890, bij den dood van den ko ning-groothertog Willem III, is de Gouden LeeuW van Nassau aanvan kelijk uitsluitend Huisorde van Z. K. H. den groothertog van Luxemburg geworden; in April 1892 volgde toen in Nederland de instelling van onze Orde van Oranje-Nassau (5 klassen: grootkruis, groot-officier, comman- deur, officier en ridder, benevens gouden, bronzen en eeremedailles) j en in 1905 heeft daarop H. M. konin- Wilhelmina, als hoofd van het Huis Oranje-Nassau, de Huisorde van Oranje ingesteld (eveneens 5 klassen, met eeremedailles en eere- kruisen). Maar in hetzelfde jaar is de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau weder hersteld als ge meenschappelijke Huisorde, zoodat deze thans weer door de hoofden der beide takken van het Nassausche Huis verleend kan worden. Derh-.lve ie de Gouden Leeuw van Nassau thans wederom een Nederlandsche zoowel als een Luxemburgsche ridderorde: van Oranje-Nassau en van Nassau- Bourbon. Vleesch, olie en traan. Door G. C. Meijer-Schweneke. 1Dit is slechts het geval te Parijs, Berlijn, Brussel, Londen, Washington en sinds enkele jaren, Den Haag; alle verte genwoordigers hebben den rang van zaak gelastigde. 2) Zoowel in Martinus N»hoff's als in Pyttersen's Nederlandsche Staatsalmanak staat dit sinds geruimen tijd bepaald fout aangegeven: in 1858 was Koning Willem III immers dezelfde als de Groothertog van Luxemburg Het moet daar dus zoo lui den: „door Z.M. Koning Willem III, groothertog van Luxemburg, en Z.M. Adolf, hertog van Nassau, ingesteld" enz. enz. 3) Vide Collart „Am Wege zur Unab- hiindigkeit" p. 291. In den laatsten tyd werd konyn, dat vooral tydens en na de wereld oorlog zulk een grooten opgang maak te, eenigszins veronachtzaamd. Andere voordeelige bontsoorten als b.v. het lam drongen konyn eenigs zins op den achtergrond. Dat is jammer, vooral -hierom, om dat konyn nog steeds zooveel moge lijkheden biedt. Het vel kan tegen een voordeeligen prijs in den handel worden gebracht en de verschillende bewerkingen worden nog steeds ge- Perfectionneerd. In de landen, waar konyn wordt verwerkt en veredeld, zoekt men steeds weer naar nieuwe effecten, zooals b.v. in den laatsten tyd weer veel betere seal-imitaties en bever- nnitaties zyn verkregen. Verder den- en wy b.v. aan de skunks, de sabel en vooral aan de petit gris-imitaties, We e eteeds mooier en beter worden. Het zou daarom dan ook zeer jam mer zyn, wanneer het publiek in he: algemeen konyn als iets minderwaar digs zou gaan beschouwen en niet meer de aandacht aan dit bont zou besteden, welke het verdient. Om nu de belangstelling voor ko nijn weer te doen stijgen, zijn in ver schillende landen reclamecampagnes ever dit bont op touw gezet. Onder den naam Coney Fur Coats, wordt in Amerika een krachtige actie voor het dragen van konyn aangevangen. Het „National Coney Fur Institute" zal trachten door middel van film, affi ches en nog veel meer de aan dacht voor konyn te vragen, terwyl de handel inmiddels zorgt voor een veel grootere collectie mantels, jasjes, capes en bontgarneeringen uit konyn dan tot nu toe. Ook in de etalages dei- bontwerkers zal konyn de aandacht van het publiek vragen. In Duitschland zit men volgens de Manufacturier reeds midden in een groote propaganda-actie voor konijn, onder het motto „Het Duitsche konijn voor de Duitsche bontmode". Duitschland heeft n.l. zelf een pro ductie van minstens 22 millioen ko- nynvellen, welke voor het grootste ge deelte voor den bonthandel geschikt zyn, wanneer deze vellen de verschil lende verdelingsprocessen hebben ondergaan. Evenals in Amerika wordt ook hier door middel van shows, affiches, cir culaires en pers de aandacht op ko nyn gevestigd, terwyl ook hier de bontwerkers zorgen voor toepasselijke etalages. t Reeds meent men te mogen consta- teeren, dat de ondernomen actie het gewenschte succes zal opleveren en konyn eerstdaags wederom die plaats in de bontwereld zal innemen, die hét wegens zijn groote mogelijkheden toekomt. £)e Eskimo is de bewoner van het Noordelijkste gebied der aarde, dh' leeft onder omstandigheden, welke geheel en al verschillen van die van alle andere volken der wereld. In den loop der eeuwen heeft hun lichaam zich ingesteld op deze leefwijze, zoo dat een aanpassing aan andere voe ding zonder nadeelige gevolgen voor de gezondheid niet mogelijk is. Onder den dwang der noodzakelijk heid hebben zich meermalen bewo ners uit andere landen er aan moeten gewennen, om zich gedurende een ze keren tijd tevreden te stellen met de voedingsmiddelen der Eskimo'sdoch deze laatsten zouden een volkomen andere voeding niet langer dan één, hoogtens twee jaar kunnen gebrui ken zonder merkbaren achteruitgang hunner gezondheid. De import va» levensmiddelen uit Amerika en Euro pa is door de regeering verboden, waardoor men hoopt het uitsterven der Eskimo's teo kunnen voorkomen. Proefondervindelijk is bewezen, dat reeds acht tot tien maanden nadat deze menschen zich op andere wijze gingen voeden, tuberculose en andere ziekten geconstateerd werden, zelf3 bij gedeeltelijk gewijzigde voed ng. Vitaminenhoudende voeding. De chemische analyse van de voe ding der Eskimo's wees uit, dat zij in hoofdzaak uit traan, olie en andere vetsoorten bestaat, die een hoog vita- minengehalte bezitten. Voorts bestaat de voeding voor 90 uit vleesch van walrussen, zeehonden en poolberen; visch, wilde eenden en eieren van wil de vogels. Zalm eten deze menschen bijzonder gaarne en deze vischsoort is niet alleen vet, doch bevat ook jo dium. Het vleesch van rendieren wordt evenals dat van andere diereu ook door hen gegeten, doch zeer be grijpelijk komt groente slechts in wei nige variaties op hun spyslijst voor. Niets anders dan wortelen, bessen en verschillende grassen kent de Eskimo als groente, die tevens op geheel an dere wijze wordt toebereid dam elders het geval is. Een speciaal gerecht is „Kama- muh", een soort ijs, dat de Eskimo's gaarne eten en bereid wordt van en kele soorten bessen, zeehondenolie en vet van rendieren. Dit mengsel wordt zeer lang geklopt en daarna» onder gaat het een bevriezingsproces waar door de massa styf wordt en voor het gebruik gereed is. Een delicatesse die naar onzen smaak dezen naam niet verdient! Boschbessen, die men ook in verschillende streken van ons land vindt, warden in zeehondenolie ge conserveerd, terwijl de inmaakpotten en flesschen vervangen worden door een geprepareerd zeehondenvel waar van men een soort zak maakt. Geconserveerde levensmid delen. Behalve deze geconserveerde bes sen heeft de Eskimo geen behoefte aan verduurzaamde levensmiddelen aangezien hij in de maanden, dat hij weinig voedsol vindt, nagenoeg niets gebruikt. Slechts wanneer er een overvloed van walvisschenvleesch is. worden hiervoor bewaarplaatsen in den grond uitgegraven, waarin het. met aarde en gras afgedekt, opgesla gen wordt. Het vleesch komt door deze wijz^ van „cönserveeren" in een toestand, die voor anderen dan de be woners van dit hooge Noorden, een voudig ongenietbaar is! De mogelijk heid is zelfs niet uitgesloten dat zich by menschen, wiér organen niet aan deze vleeschvoedihg gewoon zijn, na enkele uren vergiftigingsverschijnse len voordoen met doodelyken afloop. Hetzelfde geldt voor visch,,. die maandenlang op deze wijze bewaard wordt en zeer begrijpelijkerwijze toe bederf is overgegaan. De spijsverte ringsorganen der Eskimo's hebben0 zich aan deze vleesch- en vischgiften aangepast en slechts hierdoor is het mogelijk, dat zy een delicatesse als „Titmuch" of wel bedorven viscli zonder nadeelige gevolgen kunnen, genieten", terwyl zelfs honden en katten den geur ervan niet eens zou den kunnen verdragen! Moeder voeding tot zesde jaar. Zeer begrijpelijk kan de maag var. de Eskimo-baby bovengenoemde zwa re gerechten niet verdragen; deze moet zich hieraan zeer langzaam lee- ren gewennen. Een gevolg hiervan is dat de moeders" haar kinderen tot het zesde jaar zelf voeden. Eerst zeer voorzichtig gaat zij er toe over, hen ie gewennen aan rauw rendiervleesch en is de moeder niet bij machte de kinderen lang genoeg te voeden, dan wordt de melk va* een moederhond gebruikt. Men kan geen vergelijkingen ma ken tusschen de begrippen omtrent hygiëne en kinderverzorging, die de Eskimo's huldigen en die welke de volken van andere landen zyn toege daan, iets wat trouwens heel begrij pelijk is. Kookpannen worden zelden of nooit schoongemaakt en men gaat hiertoe eerst over, wanneer zich zóó veel vet aan de wanden heeft vast gezet, dat de binnenruimte niet groot genoeg meer blijkt te zyn. Wij behoeven slechts enkele ge woonten te noemen om duidelijk uit te doen komen, hoezeer hpt leven van de Eskimo's verschilt van dat dei Europeanen, Amerikanen en andere bewoners der wereld. Opmerkelyk is dat, zoodra men be gon met begrippen omtrent hygiëne en zindelijkheid aan de Eskimo's bij te brengen en men tévens trachtte ook andere levensmiddelen te impor teeren, een vermindering van het aantal inwoners kon worden gecon stateerd. De isoleering en de beper king van de Eskimo's ten opzichte huniler voeding, en levenswijze zyn de eenige mogelijkheden, die waar borgen bieden voor de instandhouding der Noordelijkste bewoners van deze wereld. Een tot dusverre gladde en soepele huid kan om dezen tyd van het jaar dikwijls allerlei oneffenheden te zien geven, pukkeltjes en roode plekken. Zoo heel verwonderd behoeft men hierover niet te zijn, want het is een zeer normaal verschijnsel, dat zich voordoet, tengevolge van het vernieu wingsproces der huid, dat zich ieder oor jaar weer voltrekt. Men kan ech ter wel eenige hulpmiddelen te baal nemen, o.a. hard waschwater zachter maken door toevoeging van wat bo rax. In het badwater kan men een po reus zakje leggen, gevuld met aman- delkleiwanneer deze goed doorweek: is, haalt men het zakje door het wa-" ter op en neer. Nadat de huid met overvette zeep gewasschen is, wordt zij gedroogd en gemasseerd met gelyke deeleii glyce rine, alcohol en rozenwater. Wil men er in korten tyd frisch en „stralend" uitzien, b.v. wanneer men 's avonds uitgaat, dan zyn com pres sen van eucalyptus-olie zeer aan te bevelen. Men voegt aan een hal ven liter warm water een half theelepeltje eucalypthusolie toe en laat in deze Vloeistof een handdoek doornat wor den, uitwringen en over het gelaal leggen, afdekken met flanellen doek en vijf minuten rustig op een divan gaan liggen. De bloedsomloop van het gelaiu wordt bevorderd, waardoor de ver bruikte stoffen door de poriën dei- huid worden uitgescheiden. Gelaat wasschen met koud water, waarin bo rax is opgelost.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3