Permutit- Installatie mze wetenschap. J controle zorgen rdatUwwaschin flodelwasjchorij •daad behandeld met bedrijfswater O ZACHT ALS GENWATER. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEaN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVFN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Plannen voor hulp aan jeugdige werkloozen. anti-duitsche betoogingen in polen. Warschau toont eenige neiging de banden met de Entente Cordiale weer nauwer aan te knoopen. WOND, AL voor de wollen en leurde goederen. Oaphuis Vissaj- Kuipbaden or J Aftreden van Azana nabij. H. M. de Koningin in Zwitserland. No. 19969 Maandag 27 Februari 1939 77e Jaargang gereduceerde!! 8 gen aen oud zwart Zondagsch pak aan, een das Pen, er. lenwu, Wachtel’1 I de kampen zullen Madrid woorden komen. tjes i 16.000 jongeren zullen bieden e°n Plaats Uw advertentie» de weekbladen voor 1 iving, die in 13 dezen worden. 1—3 l cent. i Vaste Waschtafels, B«d* I eysere, Jan Spee nog goe^l Walestraat 12, Tel. 28M Reparatie aan alle meubrt opnieuw bekleeden eu. Meubelmakerij Zwamb* Een Jongen gevraagd an 14—*47 jaar. Kweekery G. Molaman. waarbij, ie in Ne en waarbij nog vele andere plannen op het programma ..aat Uw Jaargangen en Tijdschriften inbinden I I. A. Broer, Nieuwehaven t en landarbeidersscholen on der deskundige leiding worden opgericht. Daarnaast zal aan de geestelijke en zede lijke vorming der kampdeelnemers alle aan dacht besteed worden. Ook een „schipperskamp’’. Naast de 4 groote kampcentra zal een geconcentreerd worden in -o" kampcentra, ieder ruimte biedend voor dui- t.innvirnn „owtaelz! nvor tion Killlin. oor Uwe AZALEA’» en BLOEMWERKEN Kweekerij G. Molt Aan den i Platen en i biljarters T» koop een partij SPw’rt*j vens partij bossen r< roo G. Prosman, Gou« sief. 11 Dunrverb j meer dan 100.000 arbeiders daarbij te werk gesteld, welk aantal nog voortdurend toe neemt naarmate in het Westen, door het gereedkomen van de Siegfried-linie, arbei ders vrijkomen. Uw kamers behangen? Vakkundig en billijk. L de Vrind, Kleiwegstrut Sj kuto- en Motorreparatie. K.A.W. Accumulate Garage H. Weurmaa, I Bogen 30, Tel. 3ia Te huur: net Hui», NoW traat, met electr. 2.90. Te bevr. Hoogstraat 22. Tg koop zoo goed als izenhek 10% M. lang en1’. breed. Te berichW» t Wijkgöbouw, Goud****1 olwftk. Een party Meat i koop, J. Brand, P 173, Te huur bij A. de K®» Huizen, huur 1.90. Te P' Muienaar, Ouderkerk 'wel, B 163. stig antwoord te geven op de door de Brit- cche regeering geformuleerde suggestie, welke door Pablo de Azcarate, den ambas sadeur van Spanje te Londen, aan werd overgebracht. Deze suggestie heeft betrekking op de mogelijkheid van een wapenstilstand, welke de opening zou veroorloven van onderhan- delingen, beoogend een einde te maken aan trien burgeroorlog. Sinds Zaterdagmorgen staat een aanzien lijk aantal journalisten voor de ambassa ie van Spanje te wachten Men* verneemt, dat de president zijn ontslagneming heeft voor bereid Hij zou dit besluit in het bijzonder zal hebben, zullen per jaar bij een kamp- duur van drie maanden, derhalve 4000 jon geren hierin ondergebracht kunnen worden, hetgeen beteekent, dat op den duur de 4 kampcentra samen aan jaarlijks gelegenheid i'amp mee te maken. De stichting stelt zich voor, de centra te vestigen in Westerwolde. Z.O. Friesland. Twente en op de Veluwe, dan wel in Nooid- Brabant. De Regeering zal voor de vesti ging der centra de benoodigde gronden ter beschikking stellen. De deelnemers aan allereerst weer arbeid verrichten waartoe in de streken, waar de kampen gevestigd zullen worden, goede objecten aanwezig zijn. Zij zullen een vakopleiding kunnen volgen of herschoold kunnen wdrden. Te dien einde zullen bij de kampen central'' I werkplaatsen een Koningin is afgestapt in hun lachend: „De Koningin heeft gezegd: „Ik vind het zeer mooi hier, het is prachtig.” De dorpelingen steken hun pijpen in den brand. Reber kan geen minuut stilzitten; hy vliegt weer op om te zien of alles in orde Is. De Zwitsers in de gelagkamer be ginnen te praten. Zoo nu en dan staan zij op en kijken naar het uitladen van de ko ninklijke bagage. Hare Majesteit heeft maar weinig bagage bij zich, want Haar gevolg is ook klein, maar die gcoot<> massa keffers, grooter dan men ooit in Hondrich aanschouwde, wekt hier geweldig? verwon- daring En als wij der. rustigen Zwitsers vertellen, dat de Koningin voor alles rust zoekt, dan antwoorden zij: „Dat, zal Zij hier by ons in Hondrich hebben.” Na aankomst stelde ie Koningin Z.ch on- j micdeTyk met Grindclwald in telefonische verbinding. Zij sprak eenigen tyd me: Prin- 1 ses Juliana. die niet heelemaal goed zat en een wit boordje, dat om zijn Kals was flauwgevallen. Narist hem stond zijn vrouw in een zwarte japon, een flinke Zwitsersche verschijning. Op den arm 1 maal in het wit gekleed, witte schoenen, witte kousen, een wit kapje op het hoofd en een witten mantel om; het meiske had een tuiltje bloemen in de handen, een veld- bouquet, paars, wit, rood, geel en alle tin ten. Zij stak het handje naar de Koningin uit en de Koningin nam de bloemen aan en zei: „Zoo, is dat uw dochtertje?” Reber en zijn vrouw zeiden niets. Naderhand vertelde Reber, dat hy van de zenuwen niet kon spreken. -Toen gingen de Koningin en freule Van Tets den smallen ingang binnen en de smalle trap op naar de vertrekken. Vertrekken een weidsch woord voor deze eenvoudige kamers. „Het is prachtig”. Een kwartier later verschijnt hij in de gelagkamer; enkele menschen uit het dorp zyn komen aanloopen. Het zijn vrienden van hem en zij komen vragen, hoe het af- geloopen is. Want heel het dorp leeft met Reber mede, heel het dorp spreekt er over, dat er t - --r- Wirtshaus. En Reber vertelt zenuwachtig heeft twee kamers aan de voorzijde van het hotel met een prachtig uitzicht over het meer van Thun. Achter het hotel rijst in den blauwen hemel de berg de Niesen op en tegen de lucht teekenen zich de sneeuwtop pen van het Berner Oberland af. Hoe H. M. er toe gekomen is, om dit ge huchtje tot verblijfplaats te kiezen Nie mand heeft de aandacht van de Koningin hierop gevestigd; het was een idee van Haarzelf. Zelf zei Zij enkele maanden ge leden, naar Hondrich te willen en toen Zij dat verlangen uitte, wist eigenlijk niemand, waar dat dorpje precies lag. H. M. heeft vorigen zomer hier een tocht gemaakt en toen is Zy getroffen door het schilderach tige uitzicht, dat men van het raam van hotel „Hirschen” uit heeft. Zij heeft de plaats onthouden en zoo was Haar keuz>‘ er dan op gevallen. Daarbij komt nog, dat Hondrich dicht by Grindelwald is gelegen, op omstreeks veertig kilometer. Om even over tien bereikte de Koningin hotel stond Reber, de eigenaar zelf, met 1 die in aanmerking komen kampen te bezoc Uitler heeft by herhaling de Duitsch- Poolsche overeenkomst van 26 Januari 1934 genoemd als voorbeeld van een vriend schappelijke regeling tusschen buurstaten. Thans echter werpen heftige antl-Duitsche betoogingen te Warschau en de bouw van een „Siegfried-linie" aan de Duitsche zyde van de Duitsch-Poolsche grens een merk waardig licht op de „vriendschappelijke” verhouding tusschen beide staten. Toen Von Ribbentrop begin van dit jaar een officieele bezoek aan Warschau bracht, werd hy door het Poolsche publiek met ijzi ge kilte ontvangen. Er weerkloirk in de straten geen gejuich of „Heil”-geroep. Het Poolsche volk is niet gerust over den gang van zaken. De Polen zyn zich bewust van de latente Duitsch-Poolsche spanning, wel ke openlyk aan het daglicht moet treden zoodra een vraagstuk als de Oekraïne, Dantzig, de Poolsche corridor brandend wordt. Zullen de staatslieden dan bij mach te blijken deze problemen op te lossen „niet inachtneming van de rechtmatige belangen van beide naties"? Ernstig en openhartig waren volgens het officieele communiqué, na afloop uitgege ven, de besprekingen door Beek en von Rib bentrop eind Januari jongstleden te War schau gehouden. Men sprak zoowel over loo- pende als toekomstige problemen, welke beide staten betreffen, en welke zooals het officieele communiqué aangaf, zullen moe ten worden opgelost met inachtneming vair de rechtmatige belangen zoowel van de Duitsche als de Poolsche natie. Thans echter komt van Duitsche zijde de officieele mededeeling, dat aan de Oost grenzen van het Duitsche Rijk evenals in het Westen, waar de Siegfriedlinie loopt, zones zyn ingesteld, welke door buitenlan ders in militairen dienst niet mogen wor den betreden. Aan beide zyden van de Pool sche corridor, dus ook langs de geheele Oost-Pruisische grens, bouwt Duitschland thans fortificaties. Naar verluidt zijn reeds Actie van de stichting „Nederlands Volkskracht" niet medewerking va.n de Regeering. Dezer dagen is opgtèricht de stichting „Nederlands Volkskracht”, welke is ont staan door een samenwerking tusschen de Amsterdamsche Maatschappij voor Jonge mannen te Amsterdam en de volkshooge- school „Allendsoog” te Bakkeveen, en wel ke beoogt in den strijd tegen de jeugdweik- looshoid een zeer actieve rol te spelen, niet f alleen door het verschaffen van arbeid en het geven van arbeidsscholing aan jonge j werkloozen, doch bovendien door het wek- ,ken van een gezonden geest onder deze zend jongeren, verdeeld over tien kamp- (•iiheden van 100 man. Deze kampcentra zullen geleidelijk worden opgebouwd. 7no- hield zy hun dochtertje, heele- ^rft een centrum zijn vollen omvang bereikt wit gekleed, witte schoenen, Een kaderkamp. Kort na Paschen zal op het terrein der volkshoogeschool te Bakkeveen een kamp gevestigd worden, waar de toekomstige lei ders van de jongens- en meisjeskampei, opgeleid en geselecteerd zulen worden. Deze opleiding gebeurt theoretisch en practisch en duurt tenminste drie maanden, nadat de deelnemers eenigen tijd in een gewoon kamp temidden der jeugdige werklooren hebben geleefd. De financiering van het plan. De Regeering zal de benoodigde gronden ter beschikking stellen en tevens den op houw der kampen bekostigen. Bovendien zal de Regeering 85 pCt. van de jaarlyksche exploitatiekosten vergoeden. Als voorwaarden hiertegenover zijn ge steld: goedkeuring van de plannen door den minister van Sociale Zaken; goedkeuring van de benoeming der kampleiders door den minister; de ontbrekende 15 pCt. der jaarlijksche onkosten moeten door de stich ting bijeengebracht worden. De koster, per deelnemer worden gere kend op 6.40 per week; de stichting za' hierin dus 0»96 bij te dragen hebben. Voorts moet zij’bijdragen een bedrag \an 25.50 per week voor salarieering v:>,i leiders, vast personeel, centrale werkplaat sen, landarbeidersscholen enz. per kamp- eenheid van 100 deelnemers. Voor het eer ste jaar is, als totale bijdrage der stichting een bedrag van 50.000 noodig. Bij verde ren uitbouw van de stichting zal dit bedrag geleidelijk toenemen. Gestreefd zal worden inkomsten te verkrijgien uit subsidies van openbare lichamen, particulieren en fondsen var. sociale strekking. Het secretariaat der stichting is ge vestigd te ’s-Gravenhage. Algemeen secre taris is mr. ir. B. W. Haveman, Suezkade 180, penningmeester is de heer D. W. de Kny'ff, Dykgravenlaan 5, Amstelveen (postgiro no. 348.000 te Amstelveen). Ie Goudsche KunstitoppJ Ussellaan 84, stopt die k|» ren, mot- en brsndgiteo, I Prima 2de hands Rtjwielei Bart van Maaren, Middelantstraat 10. Prima Groene en Gele Carbolineum, lage prjji, I L Hermenet 4e Kade lil ÖSANNA met JEUm AANVANG 8.1?S zaiV' d VALkW Kampcentra. Het werkplan, dat de stichting heeft ont- I worpen, teneinde haar doelstelling te ver- werkelijken en waaraan de minister van J Sociale Zaken in beginsel zijn goedkeuring 1 heeft o-ehecht. hevat i„ de eerste nlaats hef in richten van kampcentra voor jongeren van 16 tot 24 jaar. De werkzaamheid onder deze jongeren, Beek heeft thans zijn Italiaanschen col lega Ciano op bezoek» Daarop zal een -eis van Beek naar Londjen en Parijs volgen. Polen* blijkt weer meer dan de laatste jaren het geval was prys te stellen op contact met de Entente Cordiale. De toenemende militaire kracht van de leden der Entente, met name van Groot-Brittannië, zal daar niet vreemd aan zijn. Ook Polen heeft ko loniale wenschen en Beek schijnt de hoop niet opgegeven te hebben langs den weg van goede vriendschap met de mogendheden der Entente Cordiale een oplossing voor het Poolsche koloniale en grondstoffen-vraag- stuk te kunnen vinden. Gezien Polen’s be narde positie tusschen twee kolossen in tracht Warschau zich zooveel mogelijk vrienden te verwerven, die in geval van nood helpers zouden kunnen blijken. O apen urxEznm Sproeibaden lid Baddoek en zeep Dinsdagss vonda van 5-j J W uensdags van 2—6 uur I Sproeibaden a 1Q CUM, I Loodgieter Sanitair. I M. Woerlee v.h. T. Verkuil Naaieratraat - TeL 33811 Meisjes werkgemeenschappen. Voorts zullen vanwege de stichting plaatselijke werkgemeenschappen voor meisjes van 14 en 15 jaar worden gieorga niseerd. Deze werkgemeenschappen zullen een moderne opleiding vormen tot gezins- on huishoudelijken arbeid. Eveneens bestaat het plan meisjeskam pen tè organiseeren, in opzet gelijkend op dig der mannelijke jonge werkloozen. Fr zal in een daartoe beschikbaar gebouw te Doom een proef worden genomen, of der- gelyke kampen tot het gewenschte resul taat zouden kunnen leiden. Landbouwcentrum in Frankrijk? Tenslotte is gedacht aan de mogelijkheid van emigratie voor jeugdige werklooze landarbeiders. Plannen daaromtrent bevin den zich nog in een begin-stadium en de vraag, of zij voor verwezenlijking vatbaar zijn, wordt op dit oogenblik door de be treffende instanties serieus onder de oogen gezien. Men overweegt namelijk de vestiging van een landbouwcentrum in Normandie in Frankryk. Rustig en mooi. Hoe primitief het er ook is en hoezeer de aankleeding van de kamers het eenvou dige niet bedekt, H. M. de Koningin heeft hier rust en daarom is het Haar te doen. Zij is hier verre vati de wereld verwijderd. Het is stil. Gisteren was het een prachtige voorjaarsdag. Door de Foehn, die de laat ste dagen over Zwitserland geblazen heeft, is alle sneeuw weggedooid. •Hondrich ligt op 600 M. De Koningin Te koop: AJ.S. Motor, DO c.c. K.K. N. Bontenbal, OlIkSLHE OMJRANT kampopleiding georganiseerd worden voor jortgens, die zich tot de binnen-, kust, en Rijnvaart aangetroken voelen. Deze opla ding zal een half jaar duren. De deelnemers worden ondergebracht in een daartoe bij zonder geschikt gelegen huis aan den Usel bij Zwolle. Zij bezoeken de ter plaatse be staande schippersschool. Maandag a.s. wordt een proefkamp offi cieel geoper.d op het daartoe ter beschik king gestelde gedeelte van het opleidings schip de „Koningin Wilhelmina” te Am sterdam. Singer inzink-traPn »t centraal spo«l ter J. Kramer, Hearm op daan. „Een echte Hondrich. De modder spatte naast de wa- heeft gehecht, bevat in de eerste plaats he* gen hoog op. Enkele dorpsbewoners, een .„«««.on luttel aantal, waren uitgeloopen tot voor hun Wirtshaus, de „Hirschen”. Voor zijn ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waur de bezorging p®r looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. hun mond houden.” Naast de gelagkamer zyn een eetzaaltje en een zeer eenvoudig veranda’tje. Het Ho telplan gaat dit hotel geheel en al voorby. De eigenaar van het hotel, de heer Re ber, was volkomen verbouwereerd, toen hij hoorde dat een Koningin bij hem op bezoek zou komen en hy is nog geheel van streek. Hij is eenvoudig op van de zenuwen. Dat hem een eer zou te beurt vallen, die de grootste Zwitsersche hotels hem benijden, hij had het nooit van zijn leven gedroomd. Het ig jaren geleden, dat hij in een Zwit- sersch hotel van eenige beteekenis werkte; nu zit hy in zyn eigen kleine bedoening en de gast ,dien hij gehad heeft, was misschien een handelsreiziger die niet naar Spiess af daalde, omdat de weg te slecht was. In allerijl. De hotelkamers waren op een enkele na nagenoeg niet gemeubileerd. In alleryl zijn van de week meubelen uit Thun gehuurd; Zaterdag bij de inspectie bleek dat nog de kleerhangers ontbraken, er was er niet één. Men heeft gauw te Spiess dat verzuim in gehaald. Een tiental werkvrouwen zyn er aan te pas gekomen om in korten tijd het hotel volkomen schoon te maken. Een huis knecht is gehuurd en hy krijgt een nieuw groen voorschoot voor. Een paar Zwitser sche dienstmeisjes zijn er bij gehaald en in passende costuums gestoken. De kok heeft voor het eerst van zyn leven een witte muts op. Met dat al verklaarde de heer Reber, die van zenuwen beefde, toen wy hem spraken, dat hy deze week geen oog heeft dichtge- Koningin in de „Hir schen”, zei hy. Hij kon niet meer uit zyn ,ken van een gezonden geest onder deze jongeren, die door de moeilijke economische I omstandigheden moreel dreigen te ver slappen. Om dit doel te verwezenlijken, heeft de I stichting een plan ontworpen, dat past in I et schema van werkzaamheden, dat onlangs J door de Regeering ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid is opgezet en zooals bekend, de jeugdregistrath i derland zal worden uitgebreid nog vele andere plannen op het progiauimn staan, plannen, welke op het departement van Sociale Zaken zijp en nog w’orden uit gewerkt. Naast de confessioneele centrales vor.r werkloozenzorg en de. socialistische organi saties, welke reeds yerkzaam zijn om d° govolgen der werkloosheid te bestrijden un d^r de jongeren uit eigen kring, wil de thans opgerichte stichting voor alL Neuer landsche jongeren, die niet tot genoemde groepen belmoren, de mogelijkheid openen om eenigen tijd te arbeiden, zich daarbij in een vak te bekwamen en te leven in e°n geestelijk geiond milieu. Evacuatie van republikeinen in Spanje. Volgens welingelichte Spaansche republ5- keinsche kringen zal Azana morgen aftre- den en een proclamatie publiceeren, waarin hij zijn houding zal uiteenzetten. j Azana heeft Zaterdag een langdurig on derhoud gehad met*Del Vayo, met wien hij vervolgens het notenmaal heeft gebruikt. I Er zijn redenen aan te nemen, dat gespro- ken is over de beraadslagingen, welke Vrij dag- in den ministerraad te Madrid zijn ge houden en waarbij besloten werd een gun- behoeft positie dezer minderheid j geen onoplosbaar probleem te vormen. Zou- I I den Berlijn en Warschau echter van mee- ning en politieke richting gaan verschillen, dan zou ook deze minderhedenkwestie al- 1 dra brandend kunnen worden. 1 Te kooppra: u KindetM ;en, Kinder ledikant mot Linderstoel, Vouwwagen* hobbelpaard, 2 Zitbanken ffl ieuw, alles in goede lUat Bevr. L. Tiendeweg 96. Terwijl de Duitschers hun versterkingen bouwen, treden de Poolsche autoriteiten in de grenagebieden met kracht op tegen leden der Duitsche minderheid, en vinden te War schau, Posen, in de vrye stad Dantzig en elders heftige anti-Duitsche studentebetotf- gingen plaats, waar de bevolking mede in stemt. Men hoede zich er overigens voor, aan deze incidenten terstond zeer veel be teekenis toe te kennen. Zoowel Polen als Duitschland zyn autoritair geregeerde sta ten, welks regeeringen beschikken over een groote vryheid van handelen op internatio naal politiek gebied, en incidenten kunnen negeeren en onderligen conflicten bijleggen wanneer zij dit in het landsbelang achten, zonder veel rekening te benoeven te houden met stemmingen der bevolking. Daartegen over staat, dat deze regeeringen, zooals, wat Duitschland betreft in het geval der Sude- ten-Duitschers is gebleken, zaken op de spits kunnen drijven wanneer het in hun kraam te pas komt waar de bevolking als geheel zich (aanvankelijk) slechts in be scheiden mate voor interesseert. Daarom schuilt in incidenten als de jongste ai.ti- Duitsche betoogingen en eveneens in de wrijving over de behandeling der Duitsche minderheid in Polen, het gevaar, dat aan de tegenpartij propaganda-wapens in handen worden gegeven, waarvan zy mocht de internationale politieke situatie haar daar aanleiding toe geven krachtig gebruik zou kunnen maken. Niet ten onrechte heeft men er op gewezen, dat na de aansluiting der Sudeten-Duitschers bij het Duitsche rijk, de Duitsche minderheid in Polen de grootste „niet bevrijde” Duitsche bevol kingsgroep buit'-n do rijksgrenzen vormt. Blijft tusschen de Duitsche en Pool.-chc politiek overeen■’lemmmg besta m, dan Voor een verblijf van eenige weken in Hotel Hirschen” in Hondrich aan het Thunermeer Met den gewonen D-trein welke te 1 uur 25 van het Station Staatsspoor te ’s-Gra venhage naar Bentheim vertrekt, is H. M. «Ie Koningin Zaterdag voor een verblyf van eenige weken in Zwitserland, afgereisd. In dezen trein was een slaapwagen van de Mi- tropa voor de Koningin en Haar gevolg ge reserveerd. In het gevolg van de Koningin waren de eerste hofdame jvr. D. H. van Tets, de ad judant, kapitein W. Romswinckel en de or- donnans-officier jhr. D. J. A. A. van La- wick van Pabst. Zondagmorgen is H. M. de Koningin te Spiess aangekomen. Hier wachtten de Ko- ninklyke auto’s, die vooruit gereden waren tn brachten het gezelschap naar Hondrich, een klein gehuchtje aan het Thunermeer. H. M. heeft hier haar intrek genomen in Hotel Hirschen, een klein dorpshotelïëtjo. De eigenaar van hotel Hirschen was vol gens de spec. corr. van de Telegraaf geheel overstuur, toen hy bericht kheeg 'lat ie Koningin van Nederland in zyn hotel gedu rende* eenige weken wilde logeeren en hy vertelt in zijn blad de volgende bij zonder den van Hondrich en zijn Wirthaus. Hondrich telt 205 inwoners. Een paar ver- aPreide huizen langs een hoog opgaanden, modderigen weg en voor de huizen groote ®aPels hout met hier en daar een mest hoop. Een gehucht. Hotel „Hirschen” ligt aan dien weg. Het heeft twaalf kajners en twintig bedden. Het *s een Wirtshaus met hotel-accommodatie de laatste tijden zyn de zaken niet eens eel goed gegaan, want in zoo’n klein dorp an een Wirtshaus ternauwernood bestaan. Wijze raadgeving. n de met hout betimmerde gelagkamer Van »,Hirschen’’ komen de mannelijke be- .0?ers van Hondrich byeen om over koe- en kalfjes te spreken. Er staan vijf a _e€n, twee tafels, een Russisch biljart. muur hangen een paar vergeelde de w^ze raadgeving voor de niet- 3 „Niet-medespelenden moeten ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunjnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agwiten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekoryen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1