ndlessen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVFN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 28 jebruari 1939 77e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Gemeenteraad Gouda. van I TE KRUIS gbaar. 'TAU, Leeraren ERKENNING VAN FRANCO DOOR ENGELAND EN FRANKRIJK THANS OFFICIEEL. Benoeming van ambassadeurs zal binnenkort geschieden. NoJ997Q r. M E T T AU et Station) Regeering Pierlot afgetreden. gereduceerde^ OEGSTGHS1 PILOT. Chamberlain motiveert besluit van Londen. De antwoorden van B. en W. over de algemeene beschouwingen, die zijn beëindigd. Artikelsgewyze behandeling begonnen. verstrekt. >eder 5 ct. Per doo» van j, tabletten of cachets koker van 24 tabletten krijgbaar bij Apothekers r. de uitkom- ing te gering. van den heer km. speciaal zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn, ingen bij contract tot zeer id naar plaatsruimte. J. Loeve, ie SU-i’ onhovan. n: J. H Raaphorst Zwaard, 7. 'inkels met de n 12a, R dam vervaardigen cieelen toestand moet de verbetering wor den gecontingenteerd. Niettemin gelooft spr., dat B. cn W. dezen post nog eens ern- stig onder het oog dienen te zien om te overwegen of er toch nog wat gedaan zal i kunnen worden. In de slechtste gedeelten De zyn beslissing inzake het dansen. Hoewel inj in deze geen verantwoordelijkheid aan den raad is verschuldigd, wil hij gaarne zijn standpunt mededeelen. Hy had te let ten op de belangen van ondernemers, maar daarnaast, behalve op zyn persoonlijke over tuiging, op de wettelijke bepalingen. In de Zondagswet zijn bepaalde voorschriften zoo imperatief, dat het den burgemeester niet zou passen er niet aan te voldoen. Hy acht het dansen niet van een zoo groot belang om een uitzondering te maken op de bepa lingen van de Zondagswet. Het dansen in besloten kring op Zondag blijft mogelijk. Spr. acht deze zaak overigens niet van groote importantie, hy hoopt meer positief werk te doen. Maar als er hem iets wordt voorgelegd dat in strijd is met de wet en zijn persoonlijke overtuiging, dan zal hy evenzeer als ten aanzien van het dansen handelen. kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waqr de Franco per post per kwataal 3.15. worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ABONNEMENTSPRIJS: per bezorging per looper geschiedt. Abonnementen v bij onze agenten ei Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2746. Postrekening 48400. lereerst de burgemeestersbenoeming. De raad is weliswaar linksch, maar bij het be zien van de stemmencijfers komt men tot de conclusie .dat er vrijwel evenwicht tusschen links en rechts is. Daarom kan spr. zich 1 begrijpen, dat een burgemeester is benoemd van wien geen belemmering van het Chris telijk beginsel is te verwachten. Ten aanzien van de opmerkingen over de volkshuisvesting, waarmede de volksge zondheid zoo nauw samenhangt, stemt spr. in met de verdere opruiming van krotwo ningen. B. en W. zullen op dit terrein werk zaam zijn. De mogelijkheid bestaat, dat eigenaars met steun van het rijk tot een percentage van 38 1/3 G en met een maxi mum van 240 per huis woningen voor groote arbeidersgezinnen verbeteren. Een woningbouwvereeniging heeft het initiatief genomen tot het bouwen van woningen voor groote gezinnen. Het plan, dat nader wordt onderzocht, houdt in den bouw van 77 ar beiderswoningen, waarvan 20 voor groote gezinnen. Het heeft spr. gespeten, dat een voorstel in Ingediend te besluiten den kindertoeslag af te wijzen. Dezen toeslag acht by ge- wenscht, de loonregeling te Gouda is op dit punt achter. De bestratingen laten inderdaad te wen- schen over, maar in verband met den finan- j en R1VAATI.ESSÉX Costumière, Coupe KIGE HOOFDPIJNEN? en een kwelling is door hoofdpijnaonvallen, - i van Uw apotheker ol te Kruis poeders. Sta er st er om, dat U \an Uw „Ik gebruik veel van Uw poeders Ze helpen mij ijft J. S. te H. over onze poeders. 60ÜIW Uil RAM. Spr. stemt in met de klachten over de baldadigheid der jeugd. B. en W. zuH< n trachten speelterreinen beschikbaar te stel len. Over de feestweek merkt spr. op, uai het niet de bedoeling is een kermis te houden, doch alleen betere vermakelijkheden te plaatsen en daarnaast sportwedstrijden e 1 te houden. Het is de bedoeling een zoodanige feestweek te houden, dat niemand zich daar aan kan stooten. De heer Polet heeft op de mogelijkheid gedoeld, dat hier niet voldoende vaklieden zijn. Dit gelooft spr. echter niet, alleen be- tonvlechters zyn er bijzonder weinig en die zullen wel van buiten moeten komen. Wethouder Mr. de Witt Wijnen over het sluitend maken van de begrooting Wethouder DE WITT WIJNEN (lib.) verklaarde zich over den korten duur de; algemeene beschouwingen te verheugen. Er (Vervolg van het Tweede Blad). AVONDVERGADERING. instituut van nazorg voor spr. niet. Hy zegt ech- larne te zullen medewerken nazorg te stellen indien dit mogelijk en noodig ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau Gewone advertentiën en ingezonden mededeelii prijs Groote letters en randen worden berekent Britsche regeering heeft generaal Franco, zoowel door den hertog van Alva te Londen als door Hodgson, den Brit- schen agent te Burgos, officieel in kennis gesteld van het feit, dat zij besloten heeft de rechtsche regeering <]e jure te erkennen. De ministerraad heeft gistermiddag met algemeene stemmen besloten het bewind van Franco de jure te erkennen. Minister-president Chamberlain heeft in het Lagerhuis de motfeven uiteengezet, waarpm do Engelsche regeering het besluit heeft genomen de regeering te Burgos te erkennen. De premier verklaarde daarby, dat de regeering de positie van Spanje en de ge dragslijn, die zy had te volgen in het licht der inlichtingen, waarover zij beschikte, zeer nauwkeurig heeft overwogen. Als ge volg van den val van Barcelona en de ver overing van Katalonië, is Franco thans in het bezit van het grootste deel van he* Spaansche grondgebied. In het door hem beheerschte gebied bevinden zich de meeste industrie-centra en de bronnen voor d“ meeste producten. Zelfs wanneer de repu- blikeinsche strijdkrachten in den zuidelij ken sector eenigen tegenstand zouden blij ven bieden, kan er thans geen twijfel meer bestaan ten aanzien van den afloop van den strijd. Voortzetting hiervan zou slechts flog meer leed en nog meer verliezen aan mer.schenlevens meebrengen. Bovendien lijkt het de Britsche regeering onmogelijk de republikeinsche regeering. die verstrooid is en geen gevestigd gezag meer uitoefent, als Spaansche regeering H herkennen. Onder deze omstandigheden werd besloten de regeering van Franco als de regeering van Spanje te erkennen. De Britsche regeering, aldus Chamber 80, 100 en 120 tere parcoursen militairen. unt: Zaandam or mannelijke zoowel al. ilnemers is bepaald ar: do kosten pct. service verleend aar p medische verzorgd uitspanning. 6 J. die deze prestatlefoch oor de leiding gest4 den volbrengen, ontvan. k Noord-Hollandsche on- a’s omvangrijke genu ima, dat alle bijzonder, rardt t.z.t. op aajivraee den door het secretariaat l-Hollandsche Federatie Het uitvoeren van werken. Wethouder KjOEMANS (r.k.) verklaart, dat B. en W. actief zullen bly'Ven ten aan zien van het uitvoeren van werken, ook voor de jeugdige werkloozen. Voor de jongeren is het moeilijk hen te werk te stellen, om dat veelal vakbekwaamheid wordt gevraagd, maar waar het mogelijk is worden de jon geren aan den slag gezet. Met de reorganisatie van den geneeskun digen dienst en de instelling van een zie- kenhuisverplegingsfonds is het inderdaad I een lijdensgeschiedenis. Thans zal een des kundige van advies dienen. Dit advies is i spoedig te verwachten. Het is inderdaad de bedoeling voor de armlastigen het aantal verpleegdagen in de ziekenhuizen te korten. Het instituut van nazorg zieken kent spr. niet. Hy zegt ter toe gaa...v in te steil» Wethouder Sanders aan het woord. der stad moeten de straten om de twee jaar worden opgehaald, wat 1.10 per M2, kost. Wat de bespoediging van de uitvoering van groote werken betreft, zijn B. en W. niet in gebreke gebleven. Het komend jaar zal in Gouda groote bedrijvigheid geven tunnelplan, singelplan, Wijkverpleging, Bruns e.a. Spr. heeft gehoord, dat men zegt, dat arbeiders van buiten betrokken zullen moeten worden, hoewel in de bestekken is bepaald, dat de arbeiders via de Goudsche Arbeidsbeurs bemiddeld moeten woren. Spr. hoopt, dat dit niet het geval zal zijn, want dan zou blyken, dat de Goudsche werk krachten niet bekwaam genoeg zijn en op i de Arbeidsbeurs verkeerd ingeschreven I staan. van een controlestelsel zou echter een 5000 kosten en deze uitgave acht spr. niet wen- schelijk, nu wellicht binnen afzienbaren tijd 'le tol opgeheven wordt. Overigens is een controle-systeem ondoenlyk bij het intense verkeer. De huidige verordening staat niet toe ont heffing van straatbelasting te verleenen voor perceelen, die langer dan twaalf maan den leeg staan. Indien het budgetair mo gelijk is, voelt spr. er echter voor en daar om zal hij het vóór de begrooting 1940 over wegen. Over de begroeting van onderwys zegt spr. te hopen, nu de gemeente dit niet een subsidie mogelijk maakt, dat de schoolsport- dag weer zal worden gehouden. Spr. acht het noodzakelijk, dat meer voor de licha melijke opvoeding op school wordt gedaan, doch dit dient van het rijk uit te gaan door vergoeding van dit vakonderwijs. Spr. zal eens nagaan of met cursussen iets is te doen .mede om de wachtgelders te werk te stellen. Een nieuwe school in de Korte Akkeren. Een nieuwe openbare lagere school in De Korte Akkeren acht spr. noodzakelyk. In verband hiermede zal spoedig een terrein dienen te worden gereserveerd. Spr. verklaart de grootste bewondering te hebben voor de wy’ze waarop het onder wijzend personeel zyn taak bij de overvolle klassen vervult en alles doet om het onder wijs op peil te houden. Ten aanzien van de toekomstige perspec tieven van de gemeente-financiën is het, om te verninderen, dat een bijzondere be lasting moet worden geheven, van het groot ste belang noodlijdendheid te voorkomen. Overigens dient men eerst de volledige plannen van de regeering aï te wachten. Het zou echter onjuist zijn dat het rijk gaat bezuinigen op de ruggen van de gemeenten, in elk geval dient de gemeente ook in de komende jaren de grootste zuinigheid te betrachten. Overigens is de toestand van Gouda nog niet verontrustend. De kapitaal schuld is in verge.yking met 1938 iets ge stegen, maar blijft nog zeven ton beneden die in 1933. Dit scheelt ook belangryk in rente en aflossing, want het zou ónmoge lijk zijn thans nog 120.000 meer te be talen. Zou de kapitaalschuld niet gedaald zijn, dan was de gemeente nu noodlijdend. Het belastbaar inkomen gedaald. Spr. wijst er op, dat sinds 1931 het be- lasloaar inkomen is gedaald van lö.tiOO.OOO tut 11..>20.000. Daarom mag ook de schul den.ast niet belangryk stijgen, omdat die schuldenlast moet worden gedragen door een bevolking, wier inkomen gedaald is. Spr. zegt ten slotte niet te begrypen, dat de he r an 'friet de democratiscne landen de schuld van de crisis kan geven, want de grootste oorzaak hebben gegeven de tota litaire staten met hun autarkie. De voorzitter aan het woord. VOORZITTER bespreekt allereerst Bezuinigingskwestie het struikelblok. Socialistische ministers weigeren verdere medewerking. Havas meldt dat het ministerie-Pierlot thang al weer is afgetreden. De breede kloof tusschen de regeering- Pierlot en de socialisten is onoverbrugbaar gebleven; de regeering, bewust van den ernstiger toestand, waarin 's lands finan- tiën zich bevinden, meende niet te mogen toegeven aan den eisch der socialisten om de verlaging der loonen en salarissen van het staatspersoneel voorloopig uit te stel len, waarop de socialistische ministers ver klaarden dat zy onder deze omstandighe den den heer Pierlot niet langer hun mede werking konden verleenen. Dit beteekende natuurlyk het einde van het kabinet-Pierlot, dat dus nog niet eens ten volle een week heeft bestaan. Men neemt aan dat Koning Leopold nog een laatste poging zal ondernemen een ont binding van het parlement te vermijden, daar de met een verkiezingscampagne ge kaard gaande opwinding onder de huidige omstandigheden noch voor de politieke noch voor de economische ontwikkeling van het land veel goeds zou beloven. Wat by het plotselinge aftreden van het kabinet Pierlot vooral merkwaardig aandoet, is het feit, dat dit kabinet zyn ontstaan had te danken aan de crisis, verwekt door de zaak Martens en dat het, ondanks de heftige campagne der liberalen, niet is gestruikeld over deze zaak, doch over een kwestie van zuiver socialen aard .samenhangend met den benarden fjnancieelen en economischen benarden fjnancieelen toestand van het land. Dit wijst erop dat de zaak Martens ge- el naar den achtergrond is gedrongen °or de vraagstukken van financieel be- nnK. die op het oogenblik aller aandacht ^?en en waarmede ook de volgende re- fceenng ter dege rekening zal moeten hou- nister in de regeering-Goga. VERZACHTING VAN HET ANTISEMITISME IN ROEMENIë. Van een uitdrijving op groote schaal wordt niet meer gesproken. Naar de correspondent van de Daily Te- legraph te Boekarest meldt, kan in geheel I Roemenië een verzachting der maatregelen tegen de Joden worden waargenomen. Het gevolg is, dat zeer vele Joden het denkbeeld van emigratie hebben laten varen. In een verklaring, zoo juist door de regeering ge publiceerd over het vraagstuk der emigra tie, wordt alleen gesproken over Joden, die hun staatsburgerschap hebben verloren. Van een uitdrijving op groote schaal, een der belangrijkste punten van vroegere pro gramma’s, wordt niet meer gesproken. De herziening van het staatsburgerschap verloopt <>p redelijke en verzoenende wijze. Zelfs de Joden, die betrekkelijk kort gele den in het land zijn gekomen en de Roel meensche nationaliteit niet bezitten, kun nen arbeidsvergunningen krijgen. Honder den Joodsche eigenaars van restaurants en koffiehuizen hebben hun vergunning tot den verkoop van wyn en sterken drank teruggekregen. Aan de bedreiging van sluiting der Joodsche café’s is geen gevolg gegeven en de bepalingen, die den arbeid van Joodsche dokters, advocaten en Inge nieurs moesten bemoeilijken, zyn ter zijde gesteld. De bladen der regeeringspartij bevatten geen anti-Joodsche propaganda meer en Joden worden zonder bezwaar aangenomen als lid van het „front des nationale weder geboorte”, de regeeringsorganisatie, waar in de partyen zyn opgenomen. In den raad dezer organisatie, die uit 150 leden bestaat, hebben slechts twee personen zitting, die ^bekend zyn om hun anti-Joodsche gezind heid, Cuza en Micescu. Deze hebben een jaar geleden een zee? belangrijke rol ge speeld in de Roemeensche. politiek. Istrate MiceScu, die minister van buitenlandsche .zaken was in de regeering-Goga, heeft als zoodanig te Genève de toentertijd in Roe menië gevoerde anti-semietischen politiek verdedigd. Professor Cuza was eveneens den. Men zou kunnen vragen of het niet dan sen in het openbaar op Zondag geen gevolg zal hebben op de opbrengst van de verma kelijkheidsbelasting. Het dansen in besloten kring valt echte? naar het inzicht van spre ker ook onder de vermakelijkheidsbelasting. De feestweek. Wat de feestweek betreft, sluit spr., hoe wel hy er geen bewonderaar van is, zich aan by de opvatting van wethouder Koe- mans, dat het organiseeren mogelijk moet zijn zonder dat iemand er aansoot aan zal nemen. Men behoeft niet te vreezen, dat de feestweek in een kermis zal ontaarden. B. en W. zullen de plannen uitwerken en dan hoort de raad er nqg van. Inzake de luchtbescherming moet er nog —Milaan per trein i één dag. de Zomertijd ingaat. aal dit jaar duren van 15 er. aldus meldt de pers- N R.V De zomerdienst Spoorwegen zal dlenten- 15 Mei worden ingevoerd, in af zal de Rhelngold ?ens krijgen tot Milaan lachts vijf minuten over at men in één dag vah dilaan kan bereiken in iting vertrekt de Rhein- is zes uur uit Milaan. In de avondvergadering spreekt namens B. en W. het eerst wethouder SANDERS (s.d.). Ten aanzien van de opmerkingen over de straatverlichting deelt hy mede, dat ge leidelijk in de geheele stad de verlichting zal worden verbeterd. Besloten is op den Bleekerssingel en den Fluweelensingel een zelfde verlichting aan te brengen als op den Kattensingel. Als er een defect is aan de verlichting, wordt dit zoo spoedig mo gelijk hersteld. In den regel geschiedt dit den volgenden dag, doch als het een be langrijk punt betreft, worden terstond maat regelen getroffen. Inzake de lectuur in de Leeszaal heeft de gecommitteerde der gemeente reeds een on derzoek ingesteld. Overigens heeft spr. zich over de opmerking verwonderd, te meer, daar in het bestuur vertegenwoordigers van alle groepen zitting hebben. Spr. verklaart in de middagzitting een rede te hebben beluisterd, die de sluier om den heer Van Triet heeft doen wegvallen. De heer Van Triet heeft het voorgesteld als of in verband met de verkiezingen nog een sluitend budget is gemaakt, doch dat na de verkiezingen de noodlijdendheid niet meer is te vermyden. Spr. is het hiermede niet eens, hy hoopt, dat noodlijdendheid en daarmede een extra-belasting kan worden voorkomen. Spr. vat het betoog van den heer Van Triet zoo op, dat deze een ouden staatsvorm noodig acht. Spr. vraagt zich af of de methode, waarop in de dictatuurlan den de werkloosheid wordt bestreden, de voorkeur verdient boven de methode <n de landen, die democratisch geregeerd worden De werkloosheid acht spr. een gevaar voor ons volk en daarom verheugt hjj zich op den oproep van H. M. de Koningin de han den ineen te slaan om degenen, die door de crisis getroffen zijn, te helpen. In een plaats als Gouda zyn tal van meoilijkheden ten aanzien van de werkloos heid, omdat de gemeente over geringe mid delen beschikt. Als gemeente kan Gouda wel wat doen indien het rijk de behulpzame hand biedt en daarom acht spr. het niet juist als de heer Van Triet de zorg wil af wentelen op de gemeente. Als het tunnel- werk in uitvoering is, zullen velen werk krijgen. Ten slotte noemt spr. sten in de werkverschaffin, Daarop zal bij de interpellatie Begeer worden teruggekomen. Wethouder Polet bespreekt de burge meestersbenoeming. Wethouder POLET (a.r.) bespreekt al- j is in de begrooting weinig ruimte meer voor constructieve punten en zoo heeft men ook thans weinig groote punten gehoord. De late indiening van de bggrooting had als zeer zakelyke reden, dat Gedeputeerde Staten eerst in Augustus j.l. de begrooting 1938 terugzonden. Het was onmogelijk tij dens de behandeling van de begrooting 1938 met de voorbereiding van de begrooting 1939 door te gaan. Daarby kwam de storing door den internationalen toestand. Voorts wordt het elk jaar met het sluitend maken van de begrooting moeilijker. Ditmaal was er op het aanvankelijk ontwerp een tekort van 200.000. Al die factoren leidden tot een late indiening. Inzake de wyze van dekking van het aan vankelijk tekort, behandelt spr. allereerst den post onvoorzien. Gedeputeerde Staten willen een lagen post ter voorkoming, dat men werken niet op de begrooting zet, maar later uit onvoorzien wil bekostigen. Vorig jaar is de gemeente met 8800 uit- gekomen en daarom acht spr. ook den post van thans verantwoord. De greep uit de re serve van de spaarbank was njogelyk door de ingevoerde renteverlagingen. Overigens I blijft dit zuiver een reserve van de spaar bank. Het doet spr. een genoegen, dat er nu een fonds is voor opheffing van den tol aan de Haastrechtsche brug. Deze opheffing is een groot gemeentebelang. Nu Gouda een gebaar heeft gemaakt, kan men verder pra ten. Het heffen van tolgeld zonder bonnen te geven is in wezen onjuist. Het invoeren lain, heeft met voldoening! kennis genomen van Franco’s openlyke verklaringery vol gens welke hij en zyn regeering vastbeslo ten zyn de traditioneele onaJhankelijkheid van Spanje te verzekeren en slechts maat regelen te nemen tegen degenen, die vin crimineele delicten beschuldigd worden. De aankondiging van de erkenning van Franto werd met luide toejuichingen door rie regeeringsaanhangers ontvangen. Ministerraad in het Elysée. De reeds aangekondigde ministerraad, waarin het besluit inzake de erkenning van het bewind van Franco officieel zou wor den genomen, is gistermiddag onder voor zitterschap van president Lebrun in het Elysée gehouden. Minister-president Daladier gaf eerst een uiteenzetting van de omstandigheden, waaronder de onderhandelingen tusschen Bcrard en minister Jordana zyn gehouden. Hij deelde daarbij mede, dat eenige over eenkomsten tot stand zijn gekomen. Op voorstel van den premier werd hc* besluit inzake de erkenning vervolgens m?t algemeene stemmen genomen. Bórard werd hierna gclukgewenscht me*, (ie gelukkige wijze, waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten. In overeenstemming met de diplomatieke traditie zal de directeur van de afdeeling politieke aangelegenheden van het ministe rie van buitenlandsche zaken er mede be last worden van deze erkenning kennis te geven. Bonnet, de minister van buitenlandsche zaken, gaf vervolgens een uiteenzetting van den internationalen toestand. In den loop van deze week, waarschijn lijk Donderdag <>f Vrijdag, zal een nieuwe ministerraad worden gehouden, ten einde een diplomatiek vertegenwoordiger van Frankrijk bij de regeering te Burgos aan te wyzen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1