NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, e’ s „Het I» tafereelen enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Gemeenteraad van Gouda. t Eden is het eens met Chamberlain over Spanje. v iVoouitH ;n van den weoii Handelspolitiek tusschen Ned. Indië en Japan. Soudan Belgisch kabinets formateur. No, 19971 Woensdag 1 Maart 1939 77e Jaargang In Palestina blijft het onrustig. Het aftreden van Azana. Itolwijk. cozen- en J. Krouwel, alhier 76; nwoude 69; A. Vis, al- aan een De gemeente-begTooting 1939 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vogelesang Tot instelling van feestweek met vermakelijkheden op de Markt besloten. acte I. XS -X N C O <1. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De heer H. VAN SOEST (s.d.) verklaart dit te zullen doen. De VOORZITTER noodigt dep heer Van kennis Interpellatie over de lage verdiensten in de werkverschaffing, naar verbetering wordt gestreefd. ren bij naar idle voor L.U-T.O. LU T O alhier speelde ’gen, de damvereeniglng Haastrecht en won den loor zij in het bezit kwam medaille. ■ing sportterrein. in van de landelijke rij- ssau-Ouwerkerk" alhier, 'Cfeningen in een niet ai was geraakt, wordt ver- aanbrengen van ladin- in. De nieuwbenoemde gezant Itaro Ishii geeft uiting openhartige meening. Verwachting geldig van hedenavond dat het er bij hejn om gaat of de rioleerlng in orde is. Er gaan geruchten dat willens en wetens geknoeid is en om dit te kunnen vaststellen, acht hij een onderzoek noodza- ien heer G. vergast te. mers, ue B I, land en de Balkan Entente is reeds daartoe overgegaan en onze eigen regee- ring heeft een gelijke verklaring afge legd Thans de erkenning inhouden, na alles wat gebeurd is, zou geen hulp geven aan de onafhankelijkheid van Spanje, welke ons doel moet blijven. Besluitende zeide Eden, dat hij voor de regeering zou stemmen. Het Lagerhuis heeft tenslotte de door de Arbeidsparty ingediende motie van wantrouwen met 344 tegen 137 stemmen verworpen n een andere gemeente hen uit te brengen, moe- jen van tevoren ter ge- ie alhier vervoegen, •ter inzage een lijst van n gemachtigde voor zich ezen stelling voor de Staten- 14 Maart plaats hebben, jij den voorzitter van het u te Gouda worden in- erlijke Stand. eertje Huiberta, d. v. 0. n C. Teeuwen. P Hoogendijk 25 jaar w ja ar. iipairn, v.’ grond ter grootte van 1630 M2., gelegen aan de Krugerlaan, ten einde daarop een achttal woningen te bouwen en den ver koopprijs te bepalen op f 8.25 per M2, voor een gedeelte van 1397 M2, (eerste 24 M. diepte) en op 2.per M2, voor het overi ge gedeelte van 233 M2. Een voorstel van B. en W. om hun col lege machtiging te verleenen gedurende het tweede kwartaal 1939 kasgeldleeningeu aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste 700.000 tegen een rente van niet meer dan 57r. Beide voorstellen worden aan de agend: toegevoegd. AAN DE ORDE: Het ontwerp gemeentebegrooting 1939. De artikelsgewijze behandeling wordt voortgezet. i. verkiezingen. voor 19391940 zal alhier tot 16 Maart ter gemeen- or belangstellenden, ter Na de thans in de geheele rioleering aan gebrachte veranderingen met het plaatser van stuwen, kunnen de riolen niet meer droog staan. Al zou de rioleering niet in orde zijn, dan is dit niet de oorzaak te ach ten, dat water aan den bodem wordt ont trokken. Op dien grond kan de gemeente geen verantwoordelijkheid aanvaarden er daarom wijst hij het gevraagde onderzoek af. De heer H. VAN SOEST (s.d.) verklaart, I vaardigden. Havas meldt nader uit Madrid: - De civiele gouverneur van Madrid heeft dc pers de volgende mededeelfng overhandigd: „De zich te Madrid bevin dende ministers zijn vanmorgen, op uit- noodiging van den minister-president en den minister van defensie, naar het oos ten des lands vertrokken voor het bij wonen van een belangrijken minister raad.” Techn. Bur V s en a. d IJssel 128~M alhier f 89 22. Bedenktijd: 48 uur. Koning Leopold heeft den gewezen mi nister Soudan opdracht gegeven een kabinet samen te stellen. Soudan heeft verklaard, dat hij voornemens is een ministerie te vormen, samengesteld uit socialisten, katholieken en liberalen. Daarvoor is verelscht, dat eerst de zaak- Maertens wordt opgelost. Soudan heeft Dinsdagavond besprekingen gehouden met dc socialistische ministers Wauters, Eekelcrs en daarna met Spaak. In liberale kringen verwacht men, dat een regeling in de zaak-Maertens getrof fen zal worden. De liberalen zouden evenwel weigeren in een kabinet te treden, Indian Spaak als kabinetsformatur zou worden aange duid Soudan, een bekend advocaat, heeft in vorige regeeringen de functie van minis- den geest als gevraagd is, zal 8000 kosten, ter van justitie en financiën bekleed. Aangenomen wordt, dat hij zal trachten een drieledige regeerng te vormen Aan de pers verklaarde Soudan „liever 1 een solide dan een spoedige oplossing te I willen nastreven’’ Hij heeft derhalve aan den Koning een bedenktijd vap 48 uur gevraagd, hetgeen hij liever wenschte dan een bedenktijd van slechts 24 uur. y IJN taak als nieuwbenoemd gezant 1V1 in Nederland is, in dezen tijd, waar de buitenlandsche betrekkingen van Ja pan door allerlei factoren, van polltieken en economischen aard bcheerscht wor den, zeker niet gemakkelijk, aldus de heer Itaro Ishii in een onderhoud, dat het Nws. met hem had Dit geldt voor de handelspolitiek van Japan ten opzich te van alle landen, doch wanneer wij thans praten over de commercleele rela ties tusschen Japan en Ned.-Indië, die voor belde landen van het grootste be- lang zijn, dan moeten wij ons uiteraard (101DSLHE GÖIMTr ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. politiek den import van Japansche goe- d< ren te beperken, wij respecteeren de motieven, welke haar daartoe genoopt hx bben, een zwaren slag aan den Ja panse hen handel toegebracht Volgens mijn persoonlijke meening, dus niet die van een Japansche gezant, die zijn geloofsbrieven aan Hare Majes- I tcit nog niet heeft overhandigd, mogen i onze beide landen in deze voor Japan zoo abnormale tijden, niet den streng- sten uitleg geven aan agreements, die gesloten werden in tijden, toen men deze .onverwachte gebeurtenissen niet heeft beperken tot eenige speciale kwesties. In I kunnen vóórzien Japan is het de financieele situatie, die onze bultenlandsche handelsbetrekkin- gen beheerscht c-n overschaduwt en onze rcgeer’ng tot een politiek noopt, die ge baseerd is eenerzijds op de uitbreiding van onzen export, anderzijds op een zware beperking van den import der bui- tenlandsche goederen, beide maatrege len, die dienen tot versterking van onze deviezen. Een nieuwe overeenkomst? Er is geen andere modus vivendl, ook al moeten wij erkennen, dat deze onze handelsbctrekkingen met uw land zal bemoeilijken. In dezen gedachtengang, waarin gij u moet indenken, kan ons niet het verwijt treffen, dat Japan zich niet houdt 'aan het Hartlshizawa-agreement. Regeering en handelsbctrekkingen in Japan zijn er van overtuigd, dat zij deze overeenkomst naar den geest hebben na gekomen. Dat de omstandigheden anders zijn geworden,’dah men verwachtte, toen het agreement geteekend werd, kan men ons moeilijk aanwrijven Aan den anderen kant hebben dc maatregelen, die dc Indische regeering getroffen heeft om met een rigoureuze doorvoering van haar contingenteerings- Besprekingen in Den Haag. Hoewel ik als vertegenwoordiger van mijn land in Nederland daartoe geen bepaalde instructie heb gekregen, wil ik u wol vertellen, dat het mijn taak zal zijn om besprekingen in Den Haag te beginnen, die ongetwijfeld zullen lelden tot een nadere bestudeering van de han gende kwesties betreffende de handels- politiek tusschen Japan en Nederland en Indië Het .mag zeker niet als onmogelijk be schouwd worden, dat een wijziging in de huidige regeling overwogen zal worden, een verandering, welke naar mijn mee ning de commercleele relaties tusschen beide landen zal verbeteren. In welke richting die moet worden gezocht, kan thans nog niet medegedeeld worden. In elk geval kan ik u wel mededeelcn dat, al mag men in Indië denken, dat wij ons niet volgens de letter aan het Hart-Ishizawa-agreoment houden, onze politiek toch gericht is om zooveel mo gelijk uit deze gewesten de goederen te betrekken, welke wij voor onze industrie noodlg hebben De vriendschappelijke relaties tusschen onze beide landen zullen dan ook nooit behoeven te worden verstoord Stagende spanning. Havas meldt uit Jeruzalem: Na dc terroristische aanslagen van gisteren is de spanning in geheel Pales tina toegenomen. De protestbeweging der Joden neemt in omvang toe. Tc Tel Aviv heeft, het bestuur der vakverenigingen vergaderd Tot dc arbeidersleiders in Frankrijk. Engeland on de Veroenigde Staten werd een beroep gericht, waarbij hun steun werd geëischt «tegen het Brit- scho plan De toestand te Haifa blijft critick. De Arabieren hebben geprobeerd een synagoge in het Oostelijk deel der stad in brand te steken. In een straat te Jeruzalem word een van een tijdlont voorziene bom gevonden De autoriteiten hebben nu bepaald, dat de bevolking 24 uur in huis moet blijven. Officieel wordt medegedeeld, dat op den weg tusschen Acre en Safad het stoffelijk overschot is gevonden van zes tien gesneuvelde Arabieren na den strijd tusschen Brltsche troepen en Arabieren gisteravond. In den afgeloo'pep nacht hebben ge wapende Arabieren een Joodsche boer derij buiten Rehovoth overvallen. Zij schoten oen moeder en haar zoon dood en verwondden een ander Tenslotte ontvoerden zij oen achtjarigen jongen, doch toon zij merkten, dat zij door poli tie achtervolgd werden, staken zij dezen dood. Vanochtend vroeg is hij de St Geor ges Kathedraal een Jood door een schot ernstig gewond Vandaag is een conferentie van de vertegenwoordigers van alle Joden in Palestina, behalve de revisionisten, bij een gekomen. Men heeft zich hier krach tig verzet tegen het Invoeren van een minderheids-statuut Jaarwedde der kweekelngen. De heer SPRUYT (lib.) vraagt of de bij dezen post bedoelde kweekeling met de eenige is, die voor rekening der ge meente bij het openbaar onderwijs werk zaam is. Wethouder DE WITT WIJNEN (lib-1 antwoordt bevestigend. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Bij dit hoofdstuk komt in behandeling het voorstel van B. en W. tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het lager en uitgebreid lager onderwijs over het jaar 1938. Het voorstel wordt na een korte opmer king van den heer VAN WIJK (a.r.) zon der stemming aangenomen. Uitgaven voor volksfeesten. De heer VAN ESSCHOTEN (c.h.) ver zoekt den op 885 uitgetrokken post te xerhoogen in verband met de te verwachten blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin. De heer MIDDELWEERD (r.k.) vestigt de aandacht op een adres van den Bond van Goudsche delittantenvereenigingen. De VOORZITTER deelt mede, dat dit in den raad is inge- iderwerp van bespre- UITGAVEN. Onderhoud van straten en pleinen e.a. De heer SPRUYT (lib.) verzoekt ant woord op zijn vraag om den aah bouw ondernemers opgelegden termijn van on Ier - houd van straten bij nieuwbouw van drie op vijf jaar te brengen. Voorts informeert hij wat de reden is, dat het werk aan de brug in de Crabethstraat stilligt. Spr. blijft er bij’, dat met het uitgetrokken bedrag meer kan worden gedaan voor het onder houd van plantsoenen en parken. Hij vestig* er de aandacht op, dat de Spoorwegen da gelijks op Lombok vuilnis storten, wat on- aesthetisch en onhygiënisch is. Ten slotte verzoekt spr. verwijdering van overbodige borden in het Van Bergen IJzendoornpark. De heer H. VAN SOEST (s.d.) dringt nogmaals aan op regelmatige controle op de rioleering in de Korte Akkeren. Hij meent, dat de te goede werking van de rio leering oorzaak van de verzakkingen der huizen is. De heer MUYLWIJK (a.r.) geeft den I heer Sprayt een verklaring van de bedie- 1 ning van de motorgrasmaaimachine voor het onderhoud der plantsoenen. Wethouder POLET (a.r.) antwoordt, dat de oppervlakte van te onderhouden gazons en plantsoenen door den nieuwbouw aan merkelijk is uitgebreid. Spr. gelooft niet dat bij de bestaande personeelsbezetting voor hetzelfde geld meer aan de plantsoe nen kan worden gedaan. De reden, dat het werk aan de brug in de Crabethstraat stil ligt, is, dat het beton drie weken noodig l eeft om te verharden. A.s. Donderdag wordt het werk voortgezet. Het onderzoek van de rioleering in de Korte Akkeren in „Koop Nederlandache waar, dan helpen wij elkaar.** „IVOROL” De Nederlandsche tandpasta. ring „Harmonie”, pvolle zaal gaf de ’od -r - ftomeijn hebben of volgde na getiteld terwijl gdaeh w<«rkl“”krdïM„.l- Met het tradi*1"1' [d besloten. De gemeenteraad is gisteravond 8 uur in openbare vergadering bijeengekomen. Voorzitter burgemeester dr. K. F. O. James. Alle leden zijn aanwezig. INGEKOMEN STUKKEN. Een voorstel van B. en W. om aan den heer J. Brongersma, aannemer alhier, ten behoeve van diens nader op te geven prin cipalen, te verkoopen een perceel bouw- Wat wint men door niet-erkenning? Behoud van de Britsche belangen. In het Brltsche Lagerhuis heeft Attlee, de leider der Labouroppositie, heden de gisteren gepubliceerde motie van wan trouwen In de regeering ingediend, waar bij hij wederom crltiek uitoefende op het feit, dat Chamberlain het Huis niet eer der jn kennis had gesteld van het be sluit tot erkenning van Franco De po ging van Chamberlain om zich te recht vaardigen was volgens spr een „weefsel van halve waarheden, hetgeen erger is dan leugens”. In zijn antwoord verklaarde ChambeD» lain o.m.: „Wij voeren hedenmiddag de batten over een onderwerp van groot be lang, het besluit der regeering om oen andere regeering te erkennen, die langen tijd in bitteren strijd gewikkeld was. Het schijnt mij niet In overeenstemming met onze waardigheid, dat die bespreking zou ontaarden in een persoonlijk krakeel” Chamberlain verklaarde niet in staat te zijn het Huis te misleiden of debatten te ontwijken, zelfs wanneer het onder werp de regeering in verlegenheid zou brengen. De regeering was van meening, dat het oogenblik gekomen is voor erken- hing van Franco. Zij wenschte echter in nauwe overeenstemming te blijven met de Fransche regeering en had de toeken ning van de erkenning niet voorbereid, voor zij ervan overtuigd waren, dat de Franschen het ermede eens waren. Anthony Eden verklaarde, het volko men eens te zijn met Chamberlain. Velen mijner vrienden In het Lager huis, zoo zeide hij, zijn er van overtuigd, dat, zoodra deze burgeroorlog voorbij is, het mogelijk zal zijn met Franco goede betrekkingen te vestigen, even goede betrekkingen als ooit bestaan hebben tusschen Groot-Brlttannië en Spanje in het verleden. Of mijn vrienden gelijk hebben of ongelijk, ik wil hen waarschu wen, dat wanneer in de toekomst onze betrekkingen met Spanje willen worden voortgezet op een vrlendschappelljken «rondslag, zulks alleen gëschieden zal omdat het inzicht bestaat, dat er een ge meenschappelijk: belang bestaat sh h Franschc regeering heeft haar be- mit te kennen gegeven om Franco te gro°b aantal andere re- «eerrngen, met inbegrip van Neder- Het wachten is thans op de besluiten der Madr'd. Martinez Barrio, de voorzitter van de Cortes, heeft na het aftreden van Azana de volgende verklaring tegenover de pers afgclegd: „Ik heb de mededeeling van Azana ontvangen, dat hij als president van de republiek aftreedt. Ik heb minister-pre sident Negrin en de leden der republi- kelnsche regeering direct in kennis ge steld van liet besluit van het hoofd van den staat en de regeering verzocht de Cortes bij decreet bijeen te roepen ten einde het ontslag van den president der republiek te bekrachtigen. Ik wacht nu op de besluiten der regeering. welke mij ongetwijfeld vóór morgen zullen berei ken. Wat thans den opvolger van Azana be treft, bepaalt de grondwet der Spaan- sche Republiek het volgende: het parle ment moet worden bijeengeroepen, opdat het officieel kan kennis nemen van, het aftreden terwijl het daarna den voorzit ter van de Cortes aanwijst om het pre sidentschap der republiek ad interim waar te nemen, totdat het nieuwe staats hoofd zal zijn gekozen. Deze voorzitter van de Cortes moet dan voor het parle ment trouw aan de grondwet beloven aleer hij het presidentschap der repu bliek ad interim aanvaardt Wanneer deze formaliteiten vervuld zijn, wordt de voorzitter der Cortes dus staatshoofd, I doch tot dat oogenblik blijft de aftre- I dende president staatshoofd. I Vervolgens gaat de regeering over tot de verkiezing van „compromisarios” (kiesmannen voor het presidentschap), hun aantal is gelijk aan dat der afge- J. G. Woeldetink I kon ds. Woeiderin, I ‘OS voor zijn ambtswm door plotselinge 01® or zijn gemeente ooi» predlcatle moest wortel lemen, dat ds. Woeii ■n W rust zal moctea aanbesteding. J. Burger allüer-, hwt sleed het bouwen v«n oor rekening van te n, te bouwen naast 4. ran laatstgenoemde aan )lgt ingeschreven: oh Gouwons, Krimpen fa. De Langen en Van nbacht 2755; L. Po^en Tssel f 2497 A. Huygen, Leerdam an Vliet, Nievwerkerka Spruytenbnrg en Var er 1855; L. P. Schotte 1835; j w Baas, Goy.’ I de Jong Lzn alhier meer, Moordrecht 16ig. Gebrs Brandt, Ammer- aok, Gouderak f 388* pi ihier 349. werk: M Stolker en Zn. G. C. Mourik, Gouderak i n, Krimpen a. d. IJssel tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Aanvankelijk opklarend met koude nacht; morgen overdag weer toenemende bewolking en keiyk iets zachter dan vandaag; geen regen J van beteekenis; meest matige westelijke tot zuidelijken wind. I Soest Ult om zUn vermoedens ter Stormwaarschuwlnsdienst: Hedenmor- va^ B* en w* te gen te 9.50 werd geseind aan alle posten: „Attentlesein neerhalen”. adres niet officieel aai zonden en dus geen o*n< king kan uitmaken. Wethouder DE WITT WIJNEN (lib Het zijn dilettanten. (Gelach). De VOORZITTER deelt mede, dat nader blijkt, dat het verzoek een afschrift is xan een in September 1938 aan B. en W. ge zonden adres. De heer MIDDELWEERD (r.k.) ver zoekt, overeenkomstig het adres, in het ver volg een toelage te verleenen aan alle x-ereenigingen, die aan volksfeesten mede werken. De VOORZITTER antwoordt, dat dilet- tantenvereenigingen, die aan volksfeesten deelnemen, niet op betaling moeten reke nen, want het moet een spontane medewer king zijn. Wordt echter betaling gegeven, aan zullen B. en W. het adres met welwil lendheid bekijken. Den heer Van Esschoten antwoordt spr., dat zoo noodig bij suppletoire begroe ting gelden kunnen worden aangevraagd. Subsidiën aan schouwburgen of,muziek korpsen. Hierbij komt aan de orde het voorstel van de s.d.-fractie om het subsidie aan mu ziekkorpsen naar prestaties onderling te verdeelen. De VOORZITTER deelt mede, dat is in gekomen een adres van de Goudsche Or kestvereniging om ook voor subsidie in aanmerking te komen. Hij stelt voor het voorstel van de d.- fractie in handen van B. en W. om prae- advies te stellen. De heer PREVOO (s.d.) acht voor een herziening van de subsidie-regeling alle reden aanwezig, nu, naar hij1 gehoord heeft het Stedelijk Orkest zich niet op het oude geil kan handhaven en verschillendo instru menten niet meer worden bespeeld. Spr. acht het onjuist één v^reeniging het leeuwendeel van de subsidie te geven. Wij wil b.v. voor elk concert 25 betalen en alle vereenigingen x-oor het geven van con certen in aanmerking te doen komen, met dien xrerstande, dat de beste korpsen een grooter aantal concerten zullen geven. Dat zal ook naar ztfn meening het streven naar betere prestaties stimuleeren. Spr. dringt er op aan de Goudsche Orkestvereniging voor subsidie in aanmerking tc doen ko men. De heer MIDDELWEERD (r.k.) acht een andere subsidie-regeling eveneens- g?- wenscht. De heer VAN ESSCHOTEN (c.h on- c’ersteunt het verzoek van de Goudsche Or kestvereeniging. De heer MAASKANT (s.d.) gelooft, dat de heer Prevoo de beste methode heeft aan gegeven. De VOORZITTER acht aan deze aange legenheid wel zooveel vastzitten, dat een iihuiBverpleging. hield de vereeniging w gnhuisverplegfrig Stolwijk* ir jaa vergadering in d* tomen. Aanwezig waren 5S ening kreeg de secretaris e wegens ziekte der P®n het financieel verslag uit- t volgende; H«t aantal 1“ ns 2812. verdeeld overSW 939 tellende gezinnen uit Er waren uitgezonden m gemiddelde van 20 üf iten waren op kosten een ziekenhuis vervoer oopende patiënten uitke'1* •n voor amandelbehande ?n overtroffen de uit?®'811 vijl het bezit der vet*®- >589.34. De aftredende IA eeren D. A^ Anker, M Bol en B A. v. d. werd wederom vast» d, kinderen 2 cent. Taag niets opleverde den voorzitter deze verg ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 reg-els 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, terieinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën- en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tÉ 0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1