rant Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HET CONCLAAF IS BEGONNEN. VILLEN ZIJN aarom in De autosnelweg Den HaagUtrecht. Zal Soudan slagen No. .19972Donderdag 2 Maart 1939 77e Jaargang Nadat de kardinalen in de Sixtijnsche kapel den eed hadden afgelegd, werden de deuren gegrendeld. Fransche wapenindustrie wordt verplaatst. 5 5 SPOOR- BAAN O 5 10 BINNENLAND. dp krant, riend Wij moeten vliegtuigen brengen ver- van van een 51 EK INSTRUMENTEN ONS NAALDEN van voor geen V/a duct IN LAAN VAN NK OOST /ND/L van klank. 54 [Gou/U De kleinste prijzen, ies. daaruit slechts den wil onze eigen waarde te vergrooten. Ik geef, aldus besloot Göring, voor 1939 het parool: in dit jaar mogen wij er slechts aan denken het Duitsche luchtwapen den voorsprong te verzekeren, welke niet meer kan worden ingehattfd. voor l ationaal-socialistische voortaan nationale feestdag zal Verbetering van de aansluiting in Den Haag? TERRORISTISCHE AANSLAG IN ENGELAND. Aquaduct hij Londen ernstig beschadigd. Vanochtend vroeg is de aquaduct, bij het Grand Union Canal over den North Circu lar Road, een van de voornaamste weger, ten noordwesten van Londen, door een ont ploffing ernstig beschadigd. De ontploffing was op een afstand van ruim 15 k.m. te hooren. Tn den muur van de aquaduct is een groot gat geslagen, doch de stalen bedding is vrijwel niet bescha digd, zoodat slechts een klein straaltje wa ter ontsnapte. Een ramp is derhalvP voor komen. Niemand werd bj|| de ontploffing gewond. Men veronderstelt, dat hier sprake is van een nieuwen aanslag in de reeks terroristi sche aanslagen. Koninklijke gift voor Soesterkerk. H. M. de Koningin en Prinses Juliana hebben beiden een gift doen toekomen aan het fonds tot aanschaffing van een orgel in het Ned. Herv. kerkgebouw in de buurtschap Hees te Soest. Ziekenfondswezen en Centrale Commissie. Twistpunten op een vergadering. Naar wij vernemen zal de Nederl. Mij. tot bevordering der Geneeskunst op 11 dezer te Amsterdam een buitengewone groepsvergadering van huisartsen en specialisten houden, waarop aan de orde zal komen de kwestie van de Centrale Commissie voor het Zieken fondswezen. De zaak is nml. deze, dat de Maatij. er steeds naar gestreefd heeft om behalve in haar eigen fondsen óók bestuursin- vloed te krijgen in andere bijv onderling beheerde ziekenfondsen, waartegen ver zet rees van dd zijde vai^ laatstbedoelde fondsen. In de Centrale Commissie vindt men thans echter vertegenwoordigers op genomen óók van den Centralen en van den R.-K Bond van Ziekenfondsen en van de vakcentrales. Van eenstemmig heid In die Centrale Commissie blijkt evenwel geen sprake te zijn. Er ontston den conflicten, vooral tengevolge van het feit, dat in het bijzonder de Centrale Bond van Ziekenfondsen een volledig behoud van zelfstandigheid nastreeft. Het hoofdbestuur van de Ned. Maat schappij richtte naar aanleiding van de vergadering op 11 dezer, een uitvoerige nota tot de leden, waarin een overzicht wordt gegeven van het conflict. De vraag Is nu, of de Centrale Commissie al dan niet zal worden ontbonden. In de1 krin gen der betrokkenen bestaan verschil lende stroomlngen, waarbij vooral ook een twistpunt uitmaakt de vraag, of het tusschen het ziekenfondswezen en de (politieke) vakbeweging gelegde verband wel juist is. Er is nu o.a. sprake van de oprichting van een Ziekenfondsraad (in plaats van de Centrale Commissie), maar ook tegen dit denkbeeld rees verzet omdat ook in dezen raad de vakbewe ging vertegenwoordigd zou zijn. Mede In verband met de plannen minister Romme om te komen tot eenvoudige wettelijke regeling van het ziekenfondswezen, zal derhalve de gadering van de Nederl Maatij groot belang zijn. De aan den autosnelweg ’s-Gravenhage Utrecht aansluitende wegen te weten de Laan van Nieuw Oost Einde in de gemeente Voorburg en de Laan van Nieuw Oost Indië en de Van Alkemadelaan in de gemeente 's-Gravenhage, zijn reeds of worden thans ten laste van het Verkeersfonds zoodanig verplaatsing de wapen- Nieuwe Nationale feestdag. Hiller heeft bepaald, dat de 9de No vember, de gedenkdag voor de gevallenen der i ationaal-socialistische beweging, zij n Een Japnnsch prinsesje geboren. De Keizerin van Japan heeft het leven geschonken aan een dochter. Het Keizerlijk gezin heeft titans 2 zoons en 4 -dochters. GERUCHTEN QM SCHUSCHNIGG. Ten aanzien van de geruchten, welke in het buitenland de ronde hebben gedaan in zake een binnenkort in vrijheid stellen van Schuschnigg, geven de Duitsche autoritei ten te verstaan, dat het niet onmogieljjk is, dat Schuschnigg op een nader te bepalen datum van hotel Metropole, waar hij in verzekerde bewaring wordt gehouden, zal worden overgebracht naar een villa in Duftschland. Omtrent het regime, waaraan hij onderworpen zal worden, noch omtrent de plaats wordt iets gezegd. Het schijnt dat hij in dat geval een soort „bewaakte vrijheid” zal genieten. Hij heeft goede hoop. De Belgische kabinetsformateur Soudan verklaarde goede hoop te hebben te zullen slagen in de samenstelling vah een kabinet. De Vlaamsche minister Van Cauwelaert’, die een onderhoud heeft gehad met Soudan, heeft gezegd, dat men een sterke, nationale legeering noodig heeft, welke de beide vol ken, welke het land vormen, eerbiedigt. Hij noemde het bedroevend, dat de Vlaamsche eischen verkeerd worden uitgelegd. „Wij vragen geen wijziging van de con- stitutioneele vorm van het land. Wij heb ben geen belang bij een politieke verdee- ling. Wij willen geen federalen staat, wel ke ik als een politieke belachelijkheid be schouw”, zoo zeide Van Cauwelaert. Soudan heeft den journalisten medege deeld, dat hij geloofde hedenavond of o? zijn laatst Vrijdagmorgen te kunnen zeg gen, of hij in zijn pogingen tot het vormep eener regeering geslaagd zal zijn. Hij is van meening, dat de oplossing die voor de kwestie-Martens gevonden zal worden te gelijkertijd den liberalen en den Vlamingen voldoening- zal schenken. Met Janssen heeft hij ’t financieele programma reeds bestu deerd en Janssen zal deel van de regeering uitmaken, indien die uit vertegenwoordi gers van de drie partijen zal bestaak. GülllStHE cour NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMpACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Nieuwe Paus voor Zondag gekozen? JJet conclaaf in Vaticaanstad is begonnen Te 19 uur gisteravond zijn de deuren aam den binnenkant gegrendeld door den kardinaal Camerlingo, aan den buitenkant door Prins Chigi. Tevoren had de speciaal voor dit doel aangebrachte klok het signaal „extra omnes” laten hooren. De laatste semi-openbarp plechtigheid ter voorbereiding van het conclaaf is in de Sixtijnsche Kapel gehouden. Aan deze plechtigheid werd door 58 kardinalen deel genomen. Alleen >?elvaggiani, Boggiani ?n Dolgi waren wegens gezondheidsredenen afwezig, terwijl O’Connell, de aartsbisschop van Boston, van zijn lange reis vermoeid was en in zjjn cel bleef. De kardinalen moeten zich onder het zingen van „Veni creator spiritus” naar de Sixtijnsche kapel begeven om den eed af te leggen. Zekere personen worden daarbij toegelaten. Maar na deze plechtigheid gaan ,de wachten rond in de zone van het con claaf, roepende „extra omnes” hetgeen wil zeggen, dat ieder zich moet verwijderen. De onvoorzichtige, die niet zou gehoor zamen, zou, volgen(s Roomsqh Katholieke opvattingen, in eeuwigheid verdoemd zijn. Aan het hoofd van den stoet komen oe zangers der kapel in paarse soutane en witte superpli, op hen volgen de kardina len; zjj gaan twee aan twee rqet kardinaal Belmonte aan het hoofd. Terwijl de kardinalen den eed aflegden in de Sixtijnsche Kapel, werden de conHa visten eveneens op het Evangelie beëedigd in de Paulinische kapel. Zij moesten belo ven het stilzwijgen te bewaren over alles wat er in het conclaaf gebeurt. Mgr. Rrespighi, de ceremoniemeester, las de eedsformule voor. Na de eedsaflegging verlieten de kardinalen één voor één de ka pel, terwijl de ceremoniemeosetr luide de namen riep. De kardinalen werden daarna door hun eerewachten naar de cellen be geleid. mobiel-fabricatie, maar intijd vai terstond zouden kunnen worden in_ geschakeld voor de fabricatie van achtige arsenalen in de agrarische gebie den van Midden-Frankrijk, maar stuty op een aanzienlijken tegenstand. Er wordt op gewezen, dat de bestaande bedrijven» aan alle eischen voldoen en dat men er niet van zou kunnefi uitgaan, dat deze bedrijven bezet of door vliegtuigen vernield zonden worden, wijl Frankrijk op steun van andere natie^ zou kunnen rekenen. Maar de aan hangers van de idee der decentralisatie krijgen steeds meer invloed. Plaatsen als T-e Mans, Blois, Trignac en Decazeville worden thans herhaaldelijk genoemd. In Trignac aan de uitmonding; van de Loire werden oude hoogovens weer in bedrijf ge nomen en de ijzerfabrieken uitgebreid. Een nieuw’ groot centrum kon Decazeville wor den, dat 100 k.m. ton Noorden van Toulouse ligt en dank zij de daar aanwezige kolen mijnen reeds een zekere beteekenis bezit. Een algemeene verplaatsing van de wa penindustrie is te verwachten. Deze tendenz wordt versterkt door de luchtbeschermings- maatregelen, zooals de ontruiming der grensgebieden en groote sted°n. Parijs moet zooveei mogelijk ontvolkt worden, bijna alle regeerings-instanties naar Bour ges verplaatst worden. Reeds bij het Tsje chische conflict werd den bewoners van verschillende steden aangeraden, den nacht in landelijke streken door te brenegn. Vele Parijzenaars trokken tijdens de critieke Septemberdagen naar de kleine plaatsen in de bosschen van Fontainebleau of naar zee Talrijke feiten bevestigden in die dagen, dat vele Franschen onoverlegd handelden en menige maatregel van de autoriteiten weinig doordacht was. Sinds dien tijd geldt het als twijfelachtig, of een ontruiming van de groote steden uitvoerbaar is. Er wordt riftt slechts op de transportmoeilijkheden gewezen, maar vooral ook daarop, dat deze geëvacueerde menschen niet op de juiste wijze tewerkgesteld zulfen kunnen worden. Barrio n«*mt Azana’s plaats in. Officieel tvordt meegedeeld, dat Martinez Barrio het presidentschap van de Spaan- sche republiek voorloopig heeft aanvaard. Binnen een maand moet een nieuwe presi dent gekozen worden. Dp republikeinsche ministers zijn bijeen gekomen in een dorp ergens in de provin cie Alicante. De ministerraad heeft beslo ten, Madrid als residentie der regeering te handhaven. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan óns Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de p^stkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 4B400. gereconstrueerd en verbeterd, dat zjj zoo veel mogelijk voldoen aan de eischen van het snelverkeer, met uitzondering van den weg in de viaduct over de Laan van Nieuw Oost-lndië in de spoorbaan 's-Gravenhage Amsterdam. Deze viaduct heeft wel een totale breedte van 22 M., maar in verband met haar con structie is voor het rij verkeer in beide rich tingen slechts een totale breedte van -7.9 M. beschikbaar. Deze plotselinge versmalling en de, in vergelijking met de aansluitende wegen ge heel andere wegindeeling van de viaduct, vormt een ernstige belemmering en een ge vaar voor de veiligheid van het verkeer ter plaatse. Naar de meening van den A.N.W.B. zou de bestaande breedte van de viaduct veel beter benut kunnen worden, indien deze zoodanig zou worden gereconstrueerd, dat de twee bestaande tusschenondersteuningen werden vervangen door één ondersteuning in het midden van het viaduct. Door deze wijziging zal een goede wegindeeling in de viaduct kunnen worden verkregen: n.l. twee rijbanen elk breed 5.25 M., gescheiden door een 1.5 M. breed verhoogd middenpad, waar in tusschensteunpunten worden aangebraohc en ter weerszijden aan den buit^qkant van de rijbaan een verhoogd rjjwiel- en voet pad elk breed 2 M., waarmede aan de be langen van alle verkeer zal w>orden tege moet gekomen. Naar aanleiding van een verzoek van den A.N.W.B. heeft de minister van Waterstaat medegedeeld, dat hij bereid is te overwegen in hoeverre van Rijkswege medewerking kan worden verleend, indien de gemeente 's-Gravenhage zich met een desbetreffend verzoek tot hem zou wenden. In verband hiermede heeft de A.N.W.B. zich thans gewend tot B. en W. van ’s-Gra venhage met verzoek de verbetdfing van deze viaduct te willen bevorderen. In een toespraak, die de secretaris van de breven, mgr. Bacci, tijdens een mis van den Heiligen Geest gericht heeft tot de leden van het Heilige Col lege, heeft hij in ’t bijzonder gewezen op het groote belang van de taak, die de kardinalen op zich gaan nemen. Sprekende over den huldigen toestand zeide mgr. Bacci in bittere bewoordingen, dat de waarheid verstikt wordt door de dwaling en dat de jeugd wordt «opgevoed in sommige landen in verachting jegens he4 licht van het Christendom en gericht wordt naar dwalingen van het verleden. Het is noodig terug te keeren tot de beginselen van het Evangelie en tot den Christus, die alleen de menschen kan terugbrengen op dqn rechten weg en die de naties kan ver nieuwen en haar gemoederen tot rust kan brengen. „Zoo zal de uiterst zware taak zijn, die voorbehouden is aan den Paus, dien gij zult aanwjjzen. Gij ziet derhalve hoe hij zal moeten zijn en hoe groot de wijsheid en heiligheid zijn moet van dengene, die fri staat zal moeten zijn zich te kwjjten van een zoo belangrijke taak met de hulp des Heeren”. In de kringen der kardinalen en kerke lijke hoogwaardigheidsbekleders is men van meening, dat de nieuwe Paus voor Zon dag gekozen zal zijn. Kardinaal Pacelli niet bij eerst4' stemming gekozen. De eerste stemming had hedenmorgei’, vroeg plaats. Blijkens de rook die heden op steeg. uit de schoorsteen van het Conclave bleek dat de stemming nog geen resultaat had opgeleverd. Kardinaal Pacelli dus niet bij eerste stemming was gekozen. Nu dit niet het geval is, is de algemeene veronder stelling, dat zijn.kansen om Paus te worden aanzienlijk zijn gedaald. Volgens een later bericht had ook d'1 tweede stemming geen resultaat. Goring herdenkt vierjarig bestaan der luchtmacht. Veldmaarschalk Göring heejt den dag der Duitsche luchtvaart geopend met een rede, welke door alle Duitsche zenders is verspreid. De eerste Maart, zeide hij, is een eeredag voor de Duitsche luchtvaart, want vier jaar geleden vlogen de eerste Duitsche vliegtui gen van de nieuwe luchtmacht boven hei Rijk. Sinds 1 Maart 1934 heb ik met mijn medewerkers het modernste luchtwapen dat een land bezitten kan, in versneld tempo opgebouwd. Nooit hadden wij zonder slag of stoot de Sudeten-Duitschers kunnen be vrijden, indien niet tevoren een uitgebrei- de verdediging van het Rijk was georgani seerd. Vooral Duitschland’s kracht in de lucht heeft alle agressief-gezinden in kri tieke dagen der vorige jaren tot de groot ste voorzichtigheid gemaand. Met het bereikte succes moge wij ons echter niet tevredenstellen, want wij mogen niet vergeten, dat de wereldpolitiek nog vol spanning is en dat de groote staten door een bewapeningskoorts zijn aangegrepen. Eenv beslissenden factor achtte Göring het personeel. Ik kan en wil slechts vrij willigers hebben, zeide hij fen hij besloot zijn betoog met de verklaring: wij zullen den voorsprong, dien wij op andere mogendhe den in de lucht hebben, weten te bewaren. Wij moeten vliegtuigen brengen in een aantal en van een hoedanigheid, welke men zich niet moet kunnen voorstellen. Wij moeten er verder voor zorgen, dat wij ons het buitenland onafhankelijk maken de grondstoffen, welke het ons pnder omstandigheden in onvoldoende hoe veelheid levert. Voor ons bestaan geen bangmakerijen wanneer men in het buitenland een nog zoo luid wapeningsgeschreeuw aanheft. De Führer heeft zelf nog eenige dagen geleden verklaard, dat dit gezwets in de geheele wereld niet vermag hem onrust te bereiden. Het woord angst is in onze, Duit sche woordenschat geschrapt. Wij onderschatten echter ook de waar den van den tegenstander niet, doch putten ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: v 1—6 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend, naar plaatsruimte. Fabrieken In het Noorden en Oosten acht men te veel aan luchtaanvallen blootgesteld. Reeds geruimen tijd is men in Frank rijk druk bezig met ebn verplaatsing van belangrijke fabrieken en andere industriële ondernemingen uit het Noorden en Oosten des lands naar het Westen en midden van Frankrjjk, waar men nieuwe industrieeie ^tra vormt in door luchtaanvallen minder bedreigde gebieden. Deze geldt natuurlijk allereerst industrie. Het, belangrijkste centrum is thans Parijs, waar gedurende den Wereld oorlog» vele wapen-fabrieken werden ge bouwd, en wel voornamelijk voor de m» dernste wapens: vliegtuigen en tanks. Zoo bevinden^ zich in de Parijsche «voorsteden thans enorme fabrieken, die zich op het oogenblik goeddeels bezig houden met auto mobiel-fabricatie, maar in, tijd van nood terstond zouden kunnen worden in_ of om- - tanks, Pantserwagens, vliegtuigmotoren en dergp- Cke. De namen dezer fabrieken zijn alge meen bekend, niet het minst door de prfi- 'Re stakingsbewegingen, welke hier de aatste jaren nog al eens p1achten voor te komen: Renault, Citroen, Peugeot, Hispa- W-Sulia, Gnome-et-Rhone en Lorraine. Frankrijk’s industrie is thans nog over- ^eRend samengetrokken in een gebied, ge- ..5Pn ten Noorden of ten Oosten van de Ün’ Welke men trekken kan van Le Havre ParjjR, u Creusot en St. Etienne naar arseille, en ligt' dus in de nabijheid van e als het meest bedreigd beschouwde *«nwn. Reeds sinds 1931 houden de milA- laire autoriteiten zich bezig met het vraag- ™k’ w|k„ ReMwten het meest in aanmer- .nK *°men voor vestiging van over te *v 88 in wapen-fabrieken. Het ministerie an oorlog bevordert den bouw van reus- MJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1