OURY KARDINAAL PACELLI WORDT PAUS PIUS XII WwÈA NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FT No, 19973 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Schuschnigg zal niet worden vervolgd. Vrjjdag 3 Maart 1939 77e Jaargang Een duizendkoppige menigte juicht het nieuwe hoofd der Roomsche Kerk harteljjk toe. sKaRjti._s I een •|r K48 sch ko en een r pot. imalen jberts irkelijk r. Een elijken Ti van I Jw D.E.- naak en n dit te wand- punten en thee. haaldelijk heeft hij vreemde landen bezocht, zoowel bij gelegenheid van Eucharistische congressen alsook in zijn hoedanigheid als staatssecretaris. O.a. heeft hij zoowel Noord- als Zuid-Amerika bereisd. ADVERTENTIEPRIJS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry’s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschepkomst handelaren, aan het Bui ovan snliede Boek Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing ireau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. nige maanden later werd hij opvolger van kardinaal Gasparri, wiens levenswerk met de Lateraansche verdragen afgesloten was. Pacelli werd bovendien camerlengo der R. K. Kerk. Als staatssecretaris toonde hij bijzondere qualiteiten en slaagde er in het moeilijke concordaat met het Duitschland van Hitler af te sluiten, over welks toepas sing de groote strijd van Pius XT met Hit ler is geweest. Binnen 24 uur een nieuwe opperpriester gekozen. ’J'wee keer is gisteren zwarte rook opge stegen uit den schoorsteen van d( Sixtynsche Kapel twee keer is aan de onafzienbare schare op het plein voor den Sint Pieter bekend gemaakt, dat de eerste Stemmingen van het conclave nog geen re sultaat hadden opgeleverd, en eindelijk, na een dag vol spanning, werd tegpn half zes witte rook zichtbaar de Kerk had een Inieuwen Paus: Eugenio Pacelli, we hebben het nog in een deel van onze oplage kunnen melden, die den naam van Pius XII heeft aangenomen. De nieuwe Paus is gekozen op den dag, dat hij zijn 63e levensjaar be reikte. Hij zal binnenkort naar plaatsje in Opper-Ooglenryk vertrekken. Welingelichte Weensche kringen te Ber lijn verklaren volgens Havas dat Maandag besloten is van iedere vervolging tegen Schuschnigg af te zien. Zy geven toe dat de oud-bondskanselier over enkele weken het hotel Metropole (het hoofdkwartier van <le Gestapo), waar hij gevangen zit, zal verlaten en zich zal terugtrekken in een plaatsje in Opper-Oostenryk. Sedert 27 Februari was aan de echtge- i oote van Schuschnigg vergund hem één uur per dag in het hotel Metropole tq be zoeken. NOODLOTTIGE HOTELBRAND. Reeds 6 dooden en 30 gewonden. Het hotel „Queen" te Halifax is door een feilen brand verwoest. Het vuur deelde zich snel mede aan in de nabijheid liggende hui zen. Bij den brand in hotel „Queen zijn min stens 6 menschen omgekomen en 30 ge wond. Men vreest echter dat het aantal slachtoffers aanzienlijk hooger zal zijn, daar GOHISLHE (OtllANT. zich daar door zijn groote] zin en door zijn rechtvaar, van de Beiersch^ r. en door zyn groote achting der toenmalige Duitsche staatslie den. In 1920 werd hij nuntius te Berlijn. Ook dezen hoogen diplomatieken post heeft hy op schitterende wijze vervuld. Met Beieren sloot hy in 1924 en met Pruisen in 1929 een concordaat af; het laatste wa.- de kroon op zyn werk als gezant. Meer dan iemand anders is hij de diplomaat van het Vaticaan geworden, en zijn benoeming kort daarna, tot staatssecretaris en rechterhand van Pius XI heeft hem een wereldnaam ge geven, zooals wellicht geen andere diplo maat heden ten dage bezit; men schrijft de buitenlandsche politiek van Paus Pius XI, die overigens zelf een zeer sterke persoon lijkheid was, voor een niet gering deel aan de adviezen van Pacelli toe. Het nationaal- socialistische Duitschland ziet In hem een grooten tegenstander. In 1929 was zijn diplomatieke loopbaan voorloopig ten einde. Als secretaris der commissie voor de codificatie van het kano- nieke recht werd hij toen de medewerker van kardinaal Pietro Gasparri den toen mal igen staatssecretaris. Op 16 Decembéi 1929 benoemde de Paus hem tot kardinaal, met titelkerk SantiGiovanni e Paolo en wel- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. aangevallen en geschilderd als het middel punt van de onverzoenlijke houding van het Vaticaan jegens het Derde Rijk. Daarom is men er te Berlijn op voorbereid, dat de spanning eerdey toenemen dan afnemen zal- De keuze van den nieuwen Paus heeft in geheel Hongarije groote vreugde gewekt, omdat Pacelli negen maanden geleden als Pauselijk delegaat Boedapest heeft bezocht tijdens het Eucharistische Wereldcongres fn toen de levendigste belangstelling voor Hongarije toonde. Bijgevolg is men in Hon gaarsche politieke kringen er van over tuigd, dat tijdens het Pausschap var. Pius XII de religieuze banden tusschen Vaticaan stad en de Hongaarsche natie nog nauwe» zullen worden. In politieke kringen te Parijs was men algemeen van gevoelen, dat het college van kardinalen door de snelle verkiezing van Pacelli ondubbelzinnig zijn instemming heeft betuigd met het door Pius XI gevolg de beleid, dat een voortdurend streven was naar behoud van den vrede tusschen de menschen en volken en van de heiligste re ligieuse en menschelijke waarden. Verscheidene politieke figure^ hebben tegenover Havas hun groote voldoening geuit. kringen. Men is het er algemeen over eens. dat het conclave de beste keuze voor de Christenheid en voor de samenwerking van den Heiligen Stoel aan het algemeene werk ten gunste van den vrede gedaan heeft. De nieuwe Paus is een fijnzinnig diplomaat, volmaakt kenner van de internationale pro blemen, een polvgot. die vloeiend verschei dene talen spreekt. Dat hij den naam van zyn voorganger heeft aangenomen is een waarborg voor den wil van den nieuwen Paus tot instandhouding van het werk van Pills XI en tot het doen overwegen in de betrekkingen tusschen de volken van de groote beginselen der samenw^kino- zon der geweld en in menschelijke waardigheid. De keuze van kardinaal Pacelli tot Paus beteekent voor Duitschland een groot en zeker niet aangename verrassing. Men is er, volgens den Rerlijnschen corr. van het Alg. Hbld. te Berljjn, van overtuigd, dat reeds uit de omstandigheid, dat Pacelli als Paus den naam Pius XTI heeft aangenomen, blijkt, dat de nieuwe Heilige Vader de po litiek van den afgetreden kardinaal-staats- secretaris zal voortzetten. Deze politiek is steeds zeer scherp tegen het nationaal-socialistische Duitschland ge richt geweest. Men kent in het Duitsche Rijk mgr. Pacelli beter dan eenig ander volk ter wereld, omdat deze immers van 1917, toen hy nuntius in München werd, to^t 1929, toen hy tot kardinaal-staatssecre- taris werd beqp^md, binnen de Duitsche crenzen werkzaam is geweest, en wel niet in hoofdzaak als priester, maar als diplo maat en politicus. Men herinnert zicfe nog zeer goed de nauwe samenwerking tusschen Pacelli en Stresemann, en vooral in het af- geloopen jaar is de tegenwoordige Paus in en schenkt nieuwe lust. En bovendien oury een weldadig d uit op de zenuwen rten tijd weer heele- worden, sterk. Rin* nen Tonicum NoW e theelepeltje voor weldaad voor Uw er of drogist dergeschikt ambt te aanvaarden bij de con gregatie der buitengewone kerkelijke 1 kerkt! ijke aangelegenheden. Om zijn bt- j kwaamheid werd hy in 1909 tot leeraar in de jurisprudentie aan de pauselyke acade mie der adellijke geestelijken, een zeer exclusieve instelling benoemd. In die qualiteit, die hy tot 1914 bekleedde, publi ceerde hy in 1912 een zeer gewaardeerde studie op het gebied van het kanoniek*' recht. In 1914 benoemde Pius X hem tot secretaris der congregatie voor kerkelijke zaken; de volgende Paus Benedictus XV, heeft hem op 23 April 1917 tot titulair aartsbisschop van Sardi verheven en hem tevens als nuntius naar München afgevaar digd. In den moeilijken oorlogstijd heeft hij ten weldadigheid? irdigheid de liefde r.-katholieken verworven .e diplomatieke gaven de Voldoening en gereserveerdheid. Uit Rome meldt Havas In speciale edities meldt de Italiaansche pers de verkiezing van den nieuwen Paus, waarbij zij opmerkt, dat de benoeming gec- r.erlei verrassing gewekt heeft, aangezien 'cle stemmen Pacelli reeds hadden genoemd als de man, die voor dezen hoogen post bestemd was. De ..Giornale d’Italia” wijst er op. dat het conclave in vrijheid is ge houden en dat ..niets, direct noch indirect verwarrend heeft kunnen werken op den geest van hen, die zich voorbereidden tot de benoeming van een opvolger van Pius XI". Hetzelfde blad zegt, dat „alle Italia nen hun eerbiedige gedachten richten naar den nieuwen paus en er zeker van zijn, dat de leden van het heilige college zich nirt vergist hebben in hun keuze". En dit nu seint Havas uit Genève; I De verkiezing van Pacelli is met leven- s,lttVlluUiiCia OiUI41clliyA llu„eci digo voldoening ontvangen in Volkenbond*- n; personen in het hotel verblijf hielden. SCHOOL IN GESTORT. f Honderd kinderen bedolven. Gistermiddag is te Higasjiamagi, een dorp op het eiland Osjima in de prefectuur Kagosjima een school ingestort tijdens een zwaren storm. Honderd schoolkinderen wer den onder de puinhopen bedolven. Drie hunner werden gedood, tien gewond. Acht dezer gewonde kinderen zijn er ern stig aan toe. De overige kinderen konden ongedeerd geborgen worden. „Habemus Pontificem" (wij hebben Paus), waren de woorden waarmee de Va- ticaanzender het heugelijke nieuws in de radio bekend maakte. De nieuwe Paus. f^Uffenio Pacelli is juist 63 jaar oud ge worden: hij is op 2 Maart 1876 te Rome Reboren, als zoon van een advocaat by h»*t vaticaansche consistorie, Filippo Pacelli vil Virginia Graziosi. Hij studeerde te «ome in de rechten en werd in Maart 1899 tot tester gewijd, om kort daarop een on- ubbele flacon f 2 2** Diepe stilte daalde over de massa op het Sint Pietersplein toen om 5 uur 25 (Ned. tijd) kardinaal Caccia Dominioni, de oudste kardinaal-diaken in de loggia verscheen teneinde den naam van den gekozene be kend te maken. „Wij hebben tot Paus den zeer eerbiedwaardigen kardinaal Pacell» die den naam van Pius XII heeft aangen' men." Onmiddellijk daarna begon het publiek te zingen „Christus Rex regnal”, welk lied werd onderbroken door het gejuich: „Viva il papa”. In den tijd tusschen den uitslag der stemming en het oogenblik waarop de nieu we Paus in de loggia zou verschijnen o.n zijn zegen „Urbi et Orbi” aan de menigtn te geven, werd de Paus door de vier cere moniemeesters naar êen afzonderlijk vertrek geleid waar hy in het witte ceremonieele pauselijke gewaad werd gekleed. De Paus zette zich daarop op den pontificalen troon en nam de hulde der kardinalen in ont vangst. Daarop verscheen de Paus onder de klanken van den Pauselijken Marsch in de loggia, gekleed in Pauselijk gewaad, tot verleening van den zegen „Urbi et Orbi”. Alle klokken van den Sint Pieter beierden, terwyl de Paus de zegeningsformule uit- 8prak en het teeken des kruises maakte boven de op het Sint Pietersplein gekniel de menigte. Religieuze gezangen klonken over het plein. Om 18 uur 30 trokken Paus Pius XII er zijn gevolg zich terug van de loggda, terwyl de menigte bltfef juichen en zingen. Hoewel de Paus gisteren gekozen is, bleef het conclaaf gesloten tot hedenoch tend. Maatregelen werden genomen voor heropening door Prins Chigi. Zoo hebben de leden van het Heilige college den laat- sten nacht in de cellen doorgebracht. Na de Verkiezing hebben de kardinalen twee ma len voor den Paus geknield. Ook de nieuwe Paus heeft den afgeloopen nacht nog in zijn ceI (cel 13) doorgebracht. Zijn eerste rede. Hedenmorgen heeft Paus Pius XII zijn fterste rede gehouden. Hij sprak vier en een halve minuut en hield een hartstochtelijk Pleidooi voor den vrede, rechtvaardigheid ®n eensgezindheid. Hy bad, zeide hij, God, dat alle volken weer spoedig welvaart en Vooruitgang deelachtig zullen worden. De Paus sprak met een heldere duidelijke stem. Gelukwenschen. Koning keizer Victor Emanuel heeft den nieuwen paus een felicitatieteiegram ge- ‘'■zonden. Ook Mussolini zond een telegram, waarh^hy zegt: „Het Italiaansche volk deelt in de vrrtfgde van de katholieke we reld wegens de gelukkige verkiezing van Uwe heiligheid tot paus. Ik verzoek Uwe heiligheid de eerbiedige huldp van de fas cistische regeering en van mij persoonlijk te aanvaarden”. he De familie Pacelli behoort tot den Ro- meinschen adel. De vader zoowel al^ de grootvader van den Paus waren hoog»’ pauselijke ambtenaren, zyn grootvader i* in 1902 gestorven en bereikte den leeftijd van 109 jaren. De broer van den paus, markies Fran cesco Pacelli, heeft een belangrijke rol ge speeld in de voorbereiding der Lateraan sche verdragen. Hij is kortgeleden gestor ven. Do nieuwe paus heeft een zeer vlugge carrière gemaakt. Hij is behalve een groot priester een groot rechtsgeleerde en een eminent diplomaat. Zijn groote talenkennis is tq1 Rome spreckwoordelijk en men be weert dat hy tien verschillende talen vloeiend spreekt. De Paus is, evenals zijn voorganger, een sportief man. Was Pius XI een alpinist, Pius XII heeft in zijn appartementen van staatssecretaris een kamer speciaal laten inrichten als gymnastiekzaal, waar hy de meest moderne apparaten heeft bijeenge bracht, welke het hem mogelijk maakten, binnenshuis dezelfde beweging te nemen als of hij zou roeien, paardrijden, zwemme’- enz. Doch ook buitenshuis houdt hy van krachtige lichaamsbeweging. Hy is de eerste Paus die ooit den Hei ligen Stoel besteeg en tegelijkertijd den Koning van Italië met den titel van neef kan aanspreken. Hij is drager van de orde van de S.S.M.A. De Paus heeft vele reizen gemaakt. Niet slechts vertoefde hij als nuntius langen tijd te München en later te Beriyn, doch hor- Keuze van Pacelli tot Paus wekt voldoening. De beste voor de Christenheid en voor het werk ten gunste van den vrede. Reuter meldt uit Londen: De keuze van den nieUwen Paus is gun stig ontvangen in Londen, waar men her innert aan Pacelli’s werk bij het tot stand brengen van de concordaten met Italië en Duitschland. Men beschrijft Pacelli als een man van groote bekwaamheid en persoon lijke charme, met evenwichtige opvattin gen in politieke problemen. Men is van meening, dat de verrichtingen van Pacell' als pauselijk staatssecretaris zelfs nog beter bekend zouden zijn in de wereld, wan neer Pius XI niet den stempel zijner per soonlijkheid on belangstelling op alle Vati caansche zaken had geplaatst. OPROEPING VAN LICHTINGEN IN ITALIë. Italiaansche regeering noemt het een volkomen normalen maatregel. Gisteren zijn de lichtingen 1915 (1936) tot en met 1918 (1938) onder de wapenen geroepen. De schatting van het aantal op geroepen manschappen varieert tusscren 60.000 en 200.000. Van officieele zyde wordt gesproken van de vólkomen normale oproeping van de lich ting 1918 (1938) en manschappen van de drie voorgaande jaren, die vroeger ai^jon- geschikt zyn afgekeurd. Ten gevolge m het lagere geboortecijfer gedurende den wereldoorlog zijn deze vier lichtingen de kleinste. In niet-Italiaansche kringen meent men te weten dat de noodzakelijkheid van hand having der legersterkte de eenige reden voor het oproepen der lichtingen is. Men gelooft dat andere lichtingen gedemobili seerd zyn. Het D.N.B. voegt hieraan in een bericht uit Rome toe, dat in bevoegde Italiaansche kringen wordt verklaard, dat de maatrege len niet in het minst het karakter van een mobilisatie dragen, hetgeen ook blijkt uit w het feit, dat de recruten zier tusschen 25 de Duitsche partijpers met groote scherpte 1 en 31 Maart naar alphabetische volgorde DE NIEUW BENOEMDE PAUS, KARDINAAL EUGENIO PACELLI, THANS PAUS PIUS XII. ‘si’''* B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1