lies 4| TJE" Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 19974 Zaterdag 4 Maart 1939 >1 77e Jaargan» NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, EERSTE BLAD. - fevenh wen rijkssteurffegeling. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE,. BODEGRAVEN, BOSKOOP,* GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCArELLC, -euz. 7 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Bewust leven. De noodzakelijke vOQrwaarden voor de oplossing van het Werkloosheids vraagstuk. Brieven uit de Hofstad w-t-t-wv-K-rr r r-»-. /TT//_T o vuuvMvzi T Uli JL>V/OXVv7V7A VIU UIL1VxkXxj IIAAO JL JLVlu vil A 1TA V/V/AVA/AVAjVjAA 1tLV71_j1VV AI12 bet idelsprijs, maar „de l F, kant over onze overtuiging. Het„instampen’ 'tttUinen I I zwakke Dit nummer bestaat uit twee bladen blik zit |dienjw Prof. dr. ir. J. Goudriaan acht drie voorwaarden noodzakelijk. verkeerden weg gebracht heeft, dat ders, dat’ we1 Wn*‘r we beter geweten,' beter begrepen hadden. Onbegrip en wanbegrip blyven de oorjaken van veel kwaad-en van veel el- lénde, die het leven der mAscheh teisteren. Zoo ooit, dan kunnen we ons juist in dezen tüdeh-an‘overtuigen. Want nooit nog mis- ^schien heeft de grodte massa zbo gretig' geluisterd paar de propagandistische’leuzen” van enkelen, naar' woorden *en nog tens E woorden, waarvan ze dé beteekenTs niet be- grypt of zich zelf niet voldoende duidelijk burgerlijke Stand. Jaccfous Dirk Pieter, 11 e en D. Cj Lommens, -rj. A. de Kluiver en I| C. H» llcolaas, z. v P. BakkerenC. Jacobus, z.' v. T. G. d Sprultenburg. Anneke, i ms en H. O. Bergshoef! - afdus, z. v. A. J. Janmaats ijden. Catharina, tij en C. M. Brenkman. ENH. Verheul geb. Pion? A. Zijdema, 75 jaar. -I K) jaar. LOUWD C C de Joodea ndoorn. Hrof. dr. ir. J. Goudriaan, president- directeur der Nederlandsche Spoor*•- gen, hield Donderdagavond voor het de partement Breda van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel een lezing over het werkloosheidsvraagstuk, welke als titel droeg: De drie noodzake lijke voorwaarden voor de oplossing van het werkloosheidsvraagstuk. Spr. meende, dat zoowel reductief als inductief voor de oplossing van het Werkloosheidsvraagstuk drie voorwaar den rioodzakelijk zijn: 1 ook voor de vele n» 5 In deze moeilijke UftZ an slachtoffer vand®,. 3kü* te worden. laakt een deel uit van .erbewapenlng waartoe o» üngin ons heeft ODgernM» ord. Ikanders lasten" is ae elsch len'gesteld en waaraan j en. dus vanaf heden allen, ondering, medewerken aa m van dezen bazar; het i een belang., ct vgnaf heden mee. in naar vermogen. a we zeker! B Igend nummer hopen wet se aangelegenheid wel n t nieuws te vertellen. het beschouwen als m en we gaan er a 11emui ndering, aan meewerken. jn, nietwaar! verkloozen is ingevolge! jeling steun uitgekeerd, Ifl len steun voor kleine boen tvingen. ooting 1939 goedgekeurd. Tde f|taten van Zuid-Ho i de gemeentebcgrootlng H teruggezonden. ZijTlgitB van 9MW),43 aan inkonuü De post oïlvoorzlen W® de M^onoele betasting si opcenten geheven’en opi idsbclasting J5 opcenten. maakt en is ze bereid en .gewillig geweest om naar die leugen haar leven te'richten. En nooit misschien ook nog hebben we zoq uideljjk den noodlottigen invloed, daarvan aan den lyve kunnen ervaren. We laten onze dpden en onze levenshouding bepalen door wat* wq zelf niet begrepen en ver wonderen pns dan nog, wanneer het’ fali- uitkomt, wanneer de resultaten zoo (ilOMJIE COURANT. i^rerande- L voojr het zijn. grieperig voelt. wij opnieuw het trotschc besef krijgen, in- I L ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per Week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de. postkantoren. Onze bureaux zyti dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef. [nterc. 2745. Postrekening 48400. t ie. Het geloof in de mogelijkheid om ^het vraagstuk op te lossen en het besef, dat daarvoor iets moet worden gedaan. 2e. Doelmatige bevordering d<jr stabili teit van het prijsniveau. 3e. Doelmatige investeringspolitiek door de overheid. Niet alleen-voor hen, die niet werken,, is de werkloosheid een ramp, zoo zeide spr., maar ook voor hen, die nog den arbeid zijn, w&nt zij gorden £)eze woorden las ik onlangs van Van Koetsveld: „Och, de menschen zyn zoo wreed! Omdat ze zoo slecht zyn? Toch niet! Maar omdat ze zoo weinig denken, zoo zel den nadenken, zoo goed als nooit doorden ken.” Geldt dat niet als de Verklaring van velerlei euvel? Zeker, de slechtheid, de- boosheid van de menschen kan «en niet wegdenken, kir leeft in ons allen een ge vaarlek egoïsme. En er zyn tal van in stinctieve neigingen, die ons in hun greep houden en veelal onze daden doen dalen ver beneden het peil, dat we ons in onze betere oogenblikken als het eenige ware moeten stellen. Men kan niet zeggen, dat wanbegrip en gebrek aan bewust leven de eenige oorzaken zyn van het”velerlei kwaad' dat er onder de menschen leeft en door de menschen bedreven wordt. Maar wel js het waar, dat dit gebrek aan doordcmBfi en begirjtoen van de dingen en de menschen en hGfi verhoudingen van veel boosheid en veel kwaad.de eigenfyke oorzaak is, en Wiet van de wreedheubhlleen. We geven ons geen rekenschap, geen rekenschap van de be- teekenis en de drajagwydt van onze woor- der» en daden, mapr geen rekenschap' ook van toestaud’van onze naasten en van hun verhoudingen en stryd en moeilijk heden. Daarom oordeelen en doen we hard en onmeedoogeftd. Konden we één oogen- 1 in het binnenste van diSn mensth, veroordeelen en onmeedoogenToos behandelen, dan zouden we veelal ons zei?. ven $hamen over onze eigen wrteedheid. JWaar zooils het met onze wreedheid is, zoo Is het met veel leelykS, dat in ons leeft en tot uitdrukking komt. Wanneer we ons de moeite geven de oorzaak ervan t,ot den grond toe te peilen, dan -aullen we vaak tqt de ontdekkipg komen, dat ons wapbe- R Grip ,0ns1 gebrek aap4 ihzichtons op den 2*1, we an-- •abeter zouden gedaan hebben, schenken van een groote zilveren nfe- ciaille zoow’el door Hare Majesteit de Koningin als 'door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Ko ninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Goedkoope spoorwegtarieven. Door’ het bestuur van „De Hofstad- bloem”, de Ned^Spoorwegcn en de H.T.M. 1 is een overeenkomst tot stahd gebracht, waarbij op een* vijftigtal der voornaam ste stations in .Nederland samengestelde ‘biljetten zullen worden af gegeven, om vattende een. ééndaagsch retourbiljet ’tegen gereduceard tarief, twee tramrit ten met de H.T.M. eveneens tegen ge reduceerd tarifef en een entreebiljet voor de tentoonstelling, waarvan de prijs ver jaagd werd. In den prijs van het entrée- biljet is de vermakelijkheidsbelasting ^e-^. grepen. i Een ejgen postkantoor. l Door de posterijen zal op de bloemen- tentoonstelling een hulppostkantoor ge- vestigd’- wordende ajdaar.geposte stuk ken zullen voorzien worderf van een*spe ciaal „Ifofstadbloem”-stempel, in welk, stempel het embleem van de „Hofstad- bloem” zal worden verwerkt. Tram-faciliteiten- De Diree||ie der Haagsche Tramweg Maatschappij heeft met het bestpWr van de ./Hofstadblocm" eene regeling getrof- fen, die het mogelijk maakt, dat |Whm-. en buspassagiers hun eiMtéebiljet keto f |en buspassagiers naaR de '..Hofstad bloem”-tentoonstelllng bij don .tramcon- ducteur hun entréebiljet koopen. tief, maar kort geleden heeft de practijk in de Vereenigde Staten precies het tegenover gestelde bewezen. Waai' im mers loonsverlaging verminderde koop kracht ten gevolge heelt, leidt dit ten slotte tot mindere productie en dus tot minder werk. Loonsverlaging kan de werkloosheid bij een enkele onderneming wel besuijden, maar het is een totale onmogelijKtieid, wanneer loonsverlaging in alle bedrijven wordt toegepast. Een motor beslaat er slechts om de productie op gang, te houden en dat is de consump tie. In onze tegenwoordige maatschappij bestaat echter geen aidocnd middel om de consumptie^ op een stabiel niveau te houden. Spr. meende, dat de totaliteit van den ruil aan een bepaalde regulariteit moest wordefi onderworpen. Zoo met, aan houdt men het gevaar voor omvangrijke werkloosheid. ’Spr. kwam vervolgend tot de tweede voofwaarde van. zijn onderwerp: de sta bilisatie van het prijsniveau. Spr. wee§ er in dit verband op, dat de schomme lingen in den groothandelsprijs slecl^B» langzaam doorwerken in den kleinhan delsprijs. Beheerscht men den grootnan- delspmjs, dan is dit .practised ook het geval 'met den klclnlfcindelsprijs, maar omgekeerd klopt dat mSs-e Zibczeer de werkloosheid afhankelijk is \tin het prijsniveau blijkt wel hieruit, clat bij stijgfèide prijzen de werkloosheid ahlccintrf maar bij dalende prijzen toe neemt. Zoowel technisch als economisch is het niet mogelijk, de schommeling der grondstoifcnprijzen met de prijzen van het eindproduct te synchromsecren. De eenheid tusschcn prijsvorming volu me, een eerste eisch van Mbr ruilverkeer wordt bij schommeling der grondstof l(jfi- prijzen verstoord. Het is dan ook alleen mogelijk volgens Wa» dBrbn ligt de oorzaak voor een zeer grooj^ deel hierin, dat er veel te veel aan de marlM geiu«d)l wordt met dat gevolg dat men aarzelt om iets aan te schaffen-sKl- NP^oopt naar de bibliotheken, w^nt koo pen kan men altijd nog doen, aldus loopt d^algemeene opmerking. Het is alles^veel I, te duur, zoo luidt het tweede bezwaar. Maar ach, ook de goedkoopere gaan nie*t. Een paar jaar geleden verscheen hier een interessant boek over de geschiedenis van den Haag onder leiding van den directeur onzer gemeente-mujtea. Het kostte 7.50 gld.» een prijs die waarlijk niet abnormaal is. Thans na een paar jaar i^ het afgeslagen tot 2.90 gld. en het zou ons verwonderen of het zelfs nu nog afnemers vindt. Men gevoelt er klaarb.ykelijk niet voor en men vindt het te d^el geld voor een loutere aan vulling van de boekenkast. Hoe weinigen hebben nog een hnjt een eigen boeken-ry te vormen: Het kostje veel en liet is 01a- m^gelyk om het by_>«yhouden. Nipt geheeY van waarheid ontb!oot»was de vollende op-\ merking van iemand dfie npg: wel Vns boe- ken koopt, n.l. deze: als je by je boekhan delaar het nieuwste boek hebt gekocht en je wandelt er mee naa^huis, dan weet je zeker dat er al een nieuwer is veAchsnen voor je je sleutel in je huisdeiw st^el^- Eenigszins overdreven, maar ni5o onjuist is het. Het zal tyd worden dat er. pens ring komt, want Jiet teveel |chn^ i cultuurleven niet bevorderlijk ie' zijn. Het wekt eeif onrust en OnbehageEjkheid, dat omt. De ver- :tie der boe- maatstaf voor de beoordeeling van het peil van net geestelijk l^ven.'Het gemis aan belangstelling is mis schien ernstiger verschijnsel, want het ge sproken woord en de gedachten\visseling zyn toch altijd nog van meer beteekenis dan de lectuur alleen.' Helaas gaat de be langstelling der jeugd naar gansch andere .onderwerpen em de spanning Mie er in diep leeftijd kan heerschen, uit zich op andere wyze dan door het zoeken naar kennis en overtuiging. Het „instampen’’ op school en in huis schijnt 4^lust daartoe niet te be vorderen, integendeel eer te doovem Uit de algemeene vermindering blijkt dit wellicht heel duidelijk^ Wat te betreuren valt! •hXgenaar. Bloemententoonstelling „De HBfstadbloeth”. Koninklijke belangstelling. Het heeft aan het Koninklijk Huis behaagd, van Zijne belangstelling voor a.s. bloemententoonstelling „De Hof- stadbloem’ welke, zooals wij reeds meldden, van 30 Maart t.m. 10 April a.s. te Den Haag in „Houtrust" zal worden gehouden te doen Igfijken door het heid. We moeten alty’d weer uit anderer wijsheid, uit anderer ervaring putten, alty’d weer luisteren naar de stem van anderen, wyzwen en beteren. Maar dit luisteren rfloet een bewust en met aandacht luisteren zyn, nooit ’een kritiekloos luisteren. Wat «nderen ons te zeggen weten uit eigen wijs heid of ervaring en wat tie ervaring der menschheid ons te leeren heeft, kunnen we aanvaarden. Maar we moeten het nooit klakkeloos aanvaarden. Het is ook niet vol doende wanneer we erover denken. We moe ten het doordenken. Dat wil zeggen, het moet niet een jas hly'ven, die we ons om gehangen hebben, maar het moet ons eigen geestelijk eigendom geworden zyn, een deel van eigen geestélyk leven. We moeten liet, tioor denkende, ombouwen tot iets van ons zelf, \yannper we dat doen, wanneer we daarnaar trachten, dan zullen we als van zelf gaan onderscheiden en niet de' leuzen en leeren aanvaarden, waarvan de onwezen lijkheid, fle onwaarachtigheid en onjuist heid, de dwaasheid soms en vaak ook de on- menschelykheid ons zullen tnoeten duidelijk worden, wanneer we haar beteekenis* en stfekking ons duidelijk ga<n realiseeren en haar gaan toetsen aan de eeuwige waar heden van het menschelyk leven. Maar dan zal ook, wanneer we zoo leven, bewust van eigen innerlijk leven en van het leven om ons heen, veel van het kwaad ongedaan bly- VViUÉIÉ‘nu zt>0 vaak het leven vergiftigt, dam-wllen wc anders staan tegenover ons zelven en anders tegenover anderen, maar anders ook tegenover de groote vragen dpr menschheid en zal de naenschheid een be langrijke, schrlm1 kunnen zetten naar Jiet geluk, dat wy allen zoeken. wel 'aan gedrukt door een vüortduréhd angstgevoel. Spr. meende, dat een maatschappij met groo te werkloosheid niet, alleen doortrokken is van angst, maar ook van onderdanig heid en slaafschhéld. De~ hecle samen leving wordt rfp den^Luur door dy- ge voelens geïnfecteerd Psychologisch.-gezien is de vierkiWbs- heid een factor, welke delgeheele menscliiieid omlaag trekt, nog af gezien van de economische absurditeit, dat pro ductiekrachten ongebruikt blijven In de vorige eeuw meende mei< dat de toen heerschendc werkloosheid vanzelf wel weer zou vejpwijnen. In loonsvw- laging zag men een zelfwerkend porrec-| spr. om de werkloosheid in de kern te treffen, wanneer men streeft naar stabi liteit van het prijsniveau. Men kan de werkloosheid alleen dan. doen afnemen, wanneer het prijsniveau wordt opgedre ven tot een zekere limiet is bereikt. In flatie dreigt, wanneer men over die limiet heen gaat. Volgens spr. hebben wij hier in Neder land een uitstekend middel om net prijs niveau te reguleeren en dat is onze vrije valuta. Met veel voldoening had spr. in een der Nederlandsche dagbladen een artikol gelezen, waarin werd verklaard, dat de stijging van het Engelschc Pond, dus daling van den Noderlandschcn gul den zeer gunstig werkte op den aizet van onze Indische producten. Nederland kan het prijsniveau percentsgewijze doen stijgen met 2 a 3 pct. per jaar, omdat Nederland een dergelijken. goudvoorraad heeft, dat de waarde van den gulden ge reguleerd kan worden. En toat nog meer is: Nederland kun zich door rcguleering van den gulden beschermen tegen de ramp van een dalend wereldprijsniveau. Komende lot het derde punt van zijn uiteenzetting: efcn doelmatige investee- ring van braak liggende kapitalen, meende spr., dat sparen zeker goed en nuttig is; maaier is op het oogenblik absoluut geen verband tusschcn het geld, dat gepaard wordt en het geld, tfiat rentegevend geïnvesteerd kan worden. Nederland is op het oogenblik rijk en kan een groote hoeveelheid geld sparen, maar door omvangrijke besparing wor den echter grtiote kapitalen aan de con sumptie onttrokken en dit heelt tot ge volg, dat de productie daalt en de werk loosheid stijgt. Spr. vreesde dan ook, dat deze zaak hoe langer hoe meer spaak z’öu loopen. Slechts één redding zag" spr. en dat is, dat de overheid het gespaarde kapitadl opneemt en hieraan een nuttige bestem ming geeft door het laten uitvoered vah belangrijke objecten. Wanneer Neder land de 1200 millioen braakliggend kapi taal opneemt, kan het de werkloosheid naai' spr.’s meening opheffen en een ge heel nieuwe activiteit scheppen, wa'ar- door het bedrijfsleven weer kapitaal kan opnemen. Op deze wijze kan men een zelfwerkende regubitie verkrijgen. „Kunnen wij”, zoo besloot spr. werkloosheid de baas worden, dan zullen wij opnieuw liet trotschc besef kiijj dat wij de baas zijn over de duigen, plaats van de dingen over ons.” ■“,n KM „tiondtnfanflih „voor lm trtpu 2 t.uw voxrtm.w^ Itvtn nn M „mljntr, Kim - „roektloou, ..nltt vtortÜh „wordt afgun^u.' uur duurt, zich» daarvoor uit zyn gezellige huiskamer los te jnaken, er een tpdjt door den kouden* avond voor over te hebben, het^ valt velen zwaar nu zjj zoo dikwijls per ralUo ook d^rgelyk genoegen kunnen sma- ken\. Inderdaad zyn deïgelijke avonden als zij dan nog gehouden worden, over het alge meen heel slecht bezocht. Het is juist, naar- aanleiding van zoo’n slecht bekochten avond, dat wij dit punt eens bespreken. Eer- lyk gezeg^ hadden wij o<)k geen daveren den animo om die voordracht by te wonen, maar een onvermijdelijke vriendelijkheid te genover den ons Bevrienden spreker dreef ons er heen. Het onderwerp dat behandeld werd, doet thahs niet ter zal^g; het was er één dat in qnze jonge jaren in hdR. brand punt stond van de belangstelling zoowel by oud als 'joft^. Thans bleef deze belangstel ling uitefst g»Qng en wat ons het meest opviel was' weOdat geen enkele jongere aanwezig was/Ólet was alles middelbare Leeftyd en daarboven, maar de aankomende jonkheid en de bloeiende lente van even, bo^ ven de twintig, was niet vertegenwoordigd. Men «egL.datidie categorie niets van^er- gely’ke vöbrdrachten houdt entüjj»het alge meen weinig belangfttejjing heeft voor de groote probtemen en puzzles van mensch en maatschap^.. Zij praten er wel over, ondex elkaar, maar zij loopen allen met de önomstootelijke oplossing ervan in hun zak. Zij h,bbben er heelemaal geen behoefte meer aa$ om die nader te gaan toetséri jian de bewëringen van anderen. Men ze^C dat deze houding o.a. het ge volg is vfcjle vrywel eenzijdige opvoedinff <in huis en schoof, die in ons’lahd het gevolg is van de'groote sectarisclje splitsingen en tegenstellingen op alle geestelijk >en cultu- 1 reel gebied} fcOok met d^ lectuur van die aankomende jeugd, moet het niet te best gesteld zyn- Oudere boekhandelaren verzekeren een brochure over een gewichtig onderwerp in vroeger Jaren grooten aftrek had, maar dat er pu niet naar omgekeken wordt. Slechts eeh fteel erfkele* keer heeft zoo’n boekje eens-eenig succes. x We zyn met dit punt toevallig in de buurt van de boekenweek gekofhen die al haast wéér voójbtf is als deze btief iir de krant staat. Het gaat slecht in den boekhandel, «egt men algemeen. De menschen hebben ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreden (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zee? gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën knnnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Neem dadelijl/ ’1 AKKER als G« U grie. Wacht niet totdat die besmetting dfe overhand krijgt. Ga naar bed en neem nog 'n "Akkertje". Die griep zet dan niet door en morgen •zijt ge weer „fit". Per koker van 13 stuks -12 stuivers. Per doos van 2 stuks - 2 siuivérs. MCDLXVyi. Het cultureele leven. Het isons in tien ten einde spoedenden wipter opgevallen hoe weinig O^igenlyk te doen viel op wat wij dan mbt eenigen ophef het cultureele gebied zouden willen noenpn. Natuurlijk is er geen statistiek van de gebeurtenissen op dit gebied, maar wat andere jaÊen zoo dik^mls .voorkwam, dat wy ons overweldigd gevoelden door hejt groot aantal voordrachten, lezingen, bijeen komsten en uitvoeringen van allerlei aard, dat is in dpn afgeloopen winter heelempal nv<t het geval geweest. Enkele personen met wie wy dit punt eens besprake^, wa- ten van nftening, dat radio hier éen der oorzaken is. Veel is daaifteen overgegaari eri het jpibliek heeft Mtii by de gemakke- ly'ke omstandigheden-waaronder de radio het luisteren mogelyk maakt, n.l. thuis in je makfelykste stoel, je makkelijkste-hou ding en. je mftkkëlyk$te kleedy, zeer genaak- keljjk aangepast. tidet heeft dep lust verloren om fit ben heelen aVond aary te.'^eVen om te gaan luis- «e Kunnén het ook anders zeggen. „Omdat we. zoo’weinig bewust Ipven, omdat een zoo groot deel der menschheid zjg weinig be wust leeftleh zich door ande^Tlaat leven”. t js wel mede de groote fout die aan ons en kleeft. We schreven de laatste maal geestelpke' herbewapening, over vernieuwing van onze ,§eestely"ke uit- ’“■ting. Maar js j>et eigenlijk niet zoo, dat wi -v*0681611/ y**1 ons nog over geen geesr 4^ u*tFls^ng beschikken Zouden we eigenlek moetefTTeginnen met te piel envoor gëestelyke bewapening? Dat heeft gelee^hei4 of kennis of schooloïtwik- lng niet te maliën, jfclaar het heeA wel A waken met onzë berejdheid om .n\ te lök *to°r te,<,enkpn- Het is *a<uur- dat we allen zelf de'waar- lov zoud<* vinden, waarnaar w^ 'otis dat we geheel'zelfstandig de lynen zouden kunnen ontdekken voor men nooit eeps aan een ^ind koop en nog ipinder de prodt ken is meer een juisge belangstelling is mis schien ernstiger verschijnsel, want het ge- *n voor het leven der mensch- draoht, die -miiachien niet langer dan een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1