IBS) 'fyf adacht NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Miron Cristea overleden. T EN. /esthaven 30 HET BELGISCHE PARLEMENT ONTBONDEN. Verkiezingen op Zondag 2 April. ‘z. - Gouda, otenfabriek GENERAAL MIAJA VORMT EEN NIEUWE REGEERING. De communisten zouaen den verdedigingsraad niet willen erkennen. Min. Colijn en Steenberghe naar Nieuw York. >IEKE pijnen el ol Uw ruo o.brokon mtllloenei, vrouw.n In 19976 Dinsdag 7 Maart 1939 77e Jaargang No. prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. terstond OEGSTCEUI BINNENLAND. is geweest. ©- nlgmaal door Franco uiteengezet: „voort zetting van den strijd tegen de „rooden" tot de on voorwaardelijke overgave". De* militaire machinerie van Franco is al gereed. Het nieuwe bewind te Madrid heeft reeds erkend, dat het republikein- ache Spanje het spel verloren heeft. Auto rijdt op groep wachtende personen in. Zes gedood en vijf zwaar gewond. Een groep personen, die Zondagavond te Haecht in België op de tram stond te waciv ten, werd door een auto aangereden, waar bij zes van hen gedood werden en vijf ern stig gewond. Van de zes dooden behoorden vier tot één gezin. Patriarch MIRON CRISTEA. Minister-President van Roemenië. wij het volkomen met haar eens.” Ten aanzien van den nieuwen toe stand, die in de laatste 24 uur in republi- keinsch Spanje is ontstaan, bewaart de regeering van Franco, blijkens een be richt uit Burgos, een volstrekte reserve. De gedragslijn der regeering is reeds, me en Redactie Telef Minister Van Boeyen voor de radio. Luchtbescherming het actueele onderwerp. Hedenavond zal de Minister van binnen- landsche zaken H. van Boeyen, van 19.45 20 uur een voordracht over de luchtbescher ming hoyden, welke toespraak door de K. R. O. zal worden uitgezonden. Voor de opening van het Nederland» sche paviljoen op de Wereld tentoonstelling. Naar wij vernemen ligt het in de bedoe ling dat zoowel dr. H. Oc^ijn als mn M. P. L. Steenberghe op 4 Mei aanwezig zullen zijn by de opening van het Nederlandsche paviljoen op de wereldtentoonstelling te Nieuw York. Aanvankelijk zou deze opening op 11 Mei geschieden, doch de ministers zouden dan in verband met hun werkzaam heden te laat in het land terug zijn, reden waarom de opening een week is vervroegd. De ministers zullen met een groot aahtal andere autoriteiten de reis maken per s.s. Nieuw Amsterdam. Het A.N.P. meldt 'nog, dat de opening van het Nederlandsche paviljoen zal ge schieden door Minister Steenberghe. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wmi de Ijeiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj oase agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Oaie bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie hiwre fostrekeniw ^“0- Joodsche jeugd.te Barcelona bij aankomst I dit oogenblik werkt de Genie reeds met on der troepen van Franco in de hoofdstad van geveer 500 tydeljjke krachten, die uit het Catalonië werden in beslag genomen. burgerlijk leven zijn geworven. de communistische agitatie moet worden onderdrukt. Havas meldt uit Madrid dat aldaar volkomen kalmte heerscht. De toestand Is normaal De regeering van Negrin heeft zich telegrafisch in verbinding ge- gesteld met' Martinez Barrio, voorzitter der Cortés, en haar ontslag ingediend. Barrio, die op het oogenblik te Parijs verblijft, heeft een vertegenwoordiger v£n Havas medegedeeld, dat hij het vol komen eens Is met den Verdedigings raad te Madrid. Hij verheelde niet zijn voldoening over den terugkeer van Miaja to Madrid en zeide: „Dat Is een man, die zich met Franco kan verstaan om den vrede in Spanje te herstellen. Ik heb Azana dat verscheidene malen gezegd. Wat nu onze houding belren jegens degenen, die in verzet zijn gekomen legen de regeering-Negrin: ik moet zeg- gqn dal wij den wcnsch paar- beëindi ging der vijandelijkheden volkomen dee- len. Ik kan nu wel vertellen, dat op 3 Maart de permanente deputatie der Cor tés bijeengekomen Is en besloten heeft Negrin een nota te zenden, waarin ge zegd werd dat Ik het presidentschap slechts wilde aanvaarden m overeen stemming met de Cortés en de permar- nente deputatie. De deputatie heeft Ne grin nog een tweede nota gezonden, waarin zij verklaarde tot medewerking aan den politieken arbeid van den pre mier bereid te zijn, op voorwaarde dat het slechts de bedoeling was den be- staanden toestand in Spanje te llkuldee- ren met zoo weinig mogelijk offers en schade. Onze houding is dus zeer duide- S, Amerika .n Alrik. im «en paar Mn oeder, tablet of cachet monter en opgawafcl rouw A te Zurich schrijft uik altijd weer Uw Wllh tegen periodieke pijnen, helpt mij zoo afdoendt," >dar 5 ct. Per dooi van tabletten ol cacheti koker van 24 tabletten rljobssr bij Apotheken en zeer ten onrechte wordt de kroon in het geding gebracht waar alleen de mi nisters voor de Kamers de verantwoor- delijkheid. Rebben dragen van akten met de handtekening van den Koning bekleed Deze politieke en juridische ver antwoordelijkheid van de ministers te willen overschaduwen door een soort zedelijke verantwoordelijkheid die de Koning zelf zou dragen, het ware een valsche opvatting wel geschikt om de openbare meenlng te verleiden. Zij die in zekere gevallen kwaadwillegc of een voudig tendentieuze geruchthen ver spreiden. zonden, ponder er zich mis schien zelf rekenschap van te geven, een onrechtvaardigheid kunnen begaan, ten opzichte van den eenlgen rijksburger, aan wlen de middelen worden ontzegd waarover Iedere mensch beschikt om zijn meeningen en daden te verdedigen. Niet om redenen van persoonlijken aard druk ik mij derwijze uit: Ik word hierin alleen beziel^ door de overleve ringen die mijn voorgangers In het be lang zeif van het land hebben bevestigd Evenals zij, heb ik bij mijn troonsbestij ging gezworen de grondwet en de wetten van het Belgische volk te eerbiedigen, de nationale onafhankelijkheid en de onschendbaarheid van het grondgebied te handhaven. Evenals zij sta ik erop, trouw te bMj- ven aan mijn eed. Bij de raadpleging van het kiezers corps, waartoe thans werd besloten, noo- dig Ik mijn medeburgers uit, hun ge dachten en zinnen te richten op de op lossing van de vraagstukken, die de toe komst van het land beheerschen: bln- nehlandsch evenwicht, hartehjkv samen werking in een geest v^n loyale weder zij dsche verstandhouding ten dienste van de nationale eenheid, saamhoorig- heid ten overstaan van de internatio nale problemen, die een zeer nabije toe komst stellen kan. ‘"‘Mogen mijne medeburgers tijdens de komende weken het voorbeeld indachtig zijn van onze dappere soldaten, die onder het bevel van Koning Albert destijds den geboortegrond en het zedelijk en stoffe lijk gemeengoed van het vaderland ver dedigd hebben. Het lot van België ligt in de handen der Belgen zelf. Laten zij een blik slaan over de grenzen; zij zullen overtuigd zijn van de noodzakelijkheid aan het land onverwijld een parlement te schenken, dat in een ruimen geest van rechtvaar- dlghcld en gelijkheid de nationale een heid vereenzelvigt, en waarop een regee ring zal kunnen steunen, die bij machte is den eerbied af te dwingen en het mo- reele gezag van België hoog te houden. Dit zijn, mijn waarde eerste minister, de overwegingen, die ik meende dat ik U mededeelen moest bij gelegenheid van het besluit dat ik goedgekeurd heb. Indien gij oordeelt dat zy van aard zljn het welzijn van het vaderland te bevor deren, sta Ik U toe haar openbaar te maken. Inmiddels blijf ik, waarde eerste mi nister, Uw zeer toegenegen h (w.g.) LEOPOLD Hoewel nR?t onverwacht gekomen, bracht het bericht van de parlements- ontbindlng Maandagavond te Brussel en ook in de provincie groote sensatie te weeg. Het werd overal druk besproken, doch gaf geen aanleiding tot politieke betogingen. In zekere partij kringen werd over de verkiezingskansen druk van gedachten gewisseld, zoowel door liberalen aan den eenen kant als door de Vlaamsche nationalisten, talrijke Vlaam- sche kathohlieken en ook veel Vlaam sche socialisten aan den anderen kant, die zeer scherp positie kozen, de eersten tegen dr. Martens, de anderen voor een bevredigende liquidatie van de politieke naweeën van. den wereldoorlog. Speciaal het activisme verwacht voor deel van de verkiezingen van 2 April. Het gevaar bestaat dat tengevolge van I het gemis aan mate en ook wegens de ongebreidelde politieke hartstochten, welke bij iedere verkiezing tot uiting komen, de verwijdering, die tusschen het officleele België en zeer aanzienlijke dee- len van het Vlaamsche volk bestaat, nog 'grooter zal kunnen worden. Do regeering heeft de tijdsruimte, voor de verkiezingscampagne gesteld tot een minimum beperkt. Dat is alleszins een verstandige*maatregel, die ook wel in vloed zou kunnen hebben op het resul- ----- - taat van deze verkiezingen, welk resul- Indien de beginselen van ons natio- taat orienteering van de Belgische naai charter op die wijze worden ver- politiek, zoowel de buitenlandsche als de waarloosd, kan het staatshoofd niet lan- blnnenlandsche. zou kunnen bewijzen waarin ik mij heden bevind, een duur zame regeering samen te stellen, die de staatszaken zou kunnen beboeren in overeenstemming met een vaste parle mentaire meerderheid in de huidige omstandigheden dringend vcreischt biedt geen anderen uitweg dan beroep te doen op dc natie. Zoo vorderen het de grondwetlelijke regels en dc bestendige overleveringen van ons politiek recht. Het land werd in dien toestand ge bracht door de politieke dwalingen van dezen laatsten tijd, dwalingen, die der wijze werden verergerd, dat zij do op eenvolgende mislukkingen van de laat ste regeeringsformateurs hehbben ver oorzaakt. Zooals ik het tot mijn spijt heb moe ten vaststellen tijdens een onlangs ge houden ministerraad, werden de grond wettelijke beginsels, die tot nog toe de vastheid van onze Instellingen hadden gewaarborgd, al meer en meer miskend; de verantwoordelijkheden worden ver plaatst, de scheiding der machten wordt niet meer geëerbiedigd, organen zonder wettelilk mandaat beïnvloeden de vor ming en de instorting van de regeerln- gen, de uitvoerende macht wordt niet meer uitgeoefend in overeenstemming met de grondwettelijke regels, het staats hoofd bevindt zich meermalen in de noodzakelijkheid beslissingen te beklach tlgen, die buiten hem genomen zijn. E omroep van radio Madrid over de D vorming van een nationale ver- 1 aedigingw aad Is thans gevolgd door een berient van Union Radio Madrid mel dende de vorming van ren regeering van nationale verdediging onder voorzitter schap van generaal Miaja. De nieuwe Nationale Verdedigings raad" is Maandagmiddag bijeengekomen. Generaal Miaja, die de zitting bij woon de, deelde aan dc pers mede dat het in het geheele republikclnsche gebied rus tig is en dat hij zeer voldaan was over dc groote geestdrift, waarmede het Bpaansche volk dc vorming van een ver- oodigingsraad heeft begroet. Minister-president Negrin en IXlVayo, minister van Buitenlandse he Zaken, zijn met hun particuliere secretarissen in een Spaanscii luchtpoocvhegcuig op 't vlieg veld rrancazul bij Toulouse aangekomen. Zij begaven zich per auto naar Toulouse, waai- zu hun intrek namen in een der hotels aldaar Waarschijnlijk vanavond nog zal een tweede vliegtuig aankomen met nog andere leden van de vroegere regeering-Negrln. Per radio zijn berichten verspreid van den Nationalen Verdedigingsraad, waar in met name wordt verklaard: „De sa menstelling van den Nationalen Verde digingsraad heeft in de eerste plaats ge diend tot het regelen van de situatie, welke de persoonlijke antl-Spaansche politiek van dr. Negrin te Murcia en te Carthagena heeft doen ontstaan Het garnizoen in de belde plaatsen en de Miron Cristea was in 1868 geboren. In 1909 werd hjj benoemd tot bisschop vat Caransebes, in 1919 tot metropolitaansch primaat van Roemenië, waarop in 1925 zyn benoeming tot patriarch van Roemenie volgde. NS den dood van koning Ferdinand I was hij in de jaren 19271930 regent. Uit zijn kerkelijke loopbaan kan als be langrijkste feit vermeld worden, dat hij de preliminaire onderhandeliagen voltooide betreffende een toenadering tusschen de Anglicaansche kerk en de Apostolische or thodoxe kerk, door aanvaarding en goed keuring van de 79 kardinale punten van leergang door de wettige lichamen de kerkprovincies van York en Canterbury. Voorts is Miron Cristea actief geweest als auteur, als spreker, terwijl hij veel ver richt heeft op het gebied van de organisa tie der Roemeensche kerk en van het kloos terleven. Na het mislukte optreden van de regeering Coga deed koning Carol een be roep op den patriarch om zich aan het hoofd te stellen van een nieuwe regeering. Eind Februari was Miron Cristea om rust te zoeken voor de vermoeienissen der regeering, op zijn hoogen leeftijd in Cannes, aan de Fransehe Rivièra. Aan de gevolgen van een daar opgeloopen longsontsteking is de patriarch thans overleden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gbuda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prfja. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde^ De patriarch en minister-president van Roemenië, Miron Cristea, omtrent wiens gezondheidstoestand reeds ernstige be- richten waren gepubliceerd, is gisteravond te Cannes overleden in den ouderdom van 71 jaar* hï HET SCHIP DER WANHOOP. Voor de kust van Columbia. Het Duitsche s.s. Konigstein, aan boord waarvan zich 2U0 Oostenrij ksche Joden, bevinden, die „ergens aan land gezet" moeten worden, ligt thans voor de kust van Columbia In Georgetown (Britsen Guyana) konden zij niet aan wal gaan, omdat zij geen visum hebben voor de I Britschc- koloniën. Voor de reis van Ham- burg naar de kust van Zuid-Amerika hebben de passagiers het dubbele van den normalen passageprijs moeten be talen Te Weenen is den verwanten van I de ongelukkige emigranten aangezegd, 1 d»t zij meer geld moeten zenden om in. het levensonderhoud van de vluchtelin- i gen te voorzien. De kapitein van het I schip heeit order gekregen, dat hij de Joden in geen geval naar Europa mag terugbrengen. GOIIXSLHE ÈWRANT. onvoorwaardelijk in dienst gesteld van den raad De republikeinse he luchtstrijdkrachten hebben de Junta dc verzekering gegeven haar steun te zullen verleenen. Naar uit Madrid wordt gemeld hebben alle politieke partijen, benevens de mill- tact met de Junta tc Madrid hebben, zijn taire en civiele gouverneurs van het re- wil liet volkomen met haar eens.” pubükeüische Spanje, behalve de Com- 1 munisllschc Partij, den Verdedigings raad erkend. De communisten verklaren trouw te zijn aan Negrin "en Moskou en derhalve den Verdedigingsraad niet te kunnen erkennen. In Madrid is hek op verschillende plaatsen tot botsingen tusschen de ver tegenwoordigers der openbare orde en de communisten gekomen Verscheidene personen werden gewond Door het re- publlkeinsche hooldkwartler Is een nota gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat f IT Brussel wordt gemeld dat de Ko- V nlng op voorstel van de Regeering Pierlot besloten heeft Kamer en Senaat te ontbinden De regeerlng-Plerlot zal tot de verkie- "hgen in functie blijven. De regeering heeft een beroep gedaan op de openbare meenlng, opdat de ver kiezingen in het land, worden voorbereid in kalmte en Iedereen in de eerste plaats het hoogste belang van het land in het °og zal houden Minister Pierlot heeft bevestigd, dat ’«Jn collega's en hij gisterochtend nog oe mogelijkheid, onder het. oog hebben gezien een twee-partijen-regeerlng te vormen, dat daarbij op zekere eccen- Pünten overeenstemming was be reikt, doch dat hij niet het gevoel had een stabiele regeering tot stand te kun- brengen en dat hij onder deze om- ■tenaigheden niet de periode van on- «kerheld, welke België zoojuist heeft ueieefd, wenschte te verlengen. De brief van den Koning. .T6 Konlng heeft aan den eersten mi nister den volgenden brief gericht: u.. BRUSSEL, 6 Maart 1939. waarde eerste minister, Zooeven heb ik het besluit tot ontbln- der Kamers, dat mij door mijne peering werd voorgelegd, onderteekend. zni het °°Benbllk dat men zich bovenal ou moeten Inspannen om de eendracht «hit* land tc verstevigen, is het be- J01 ontbinding van het parlement, n daad, waarvan de diepe ernst mij t ontsnapt Maar de onmogelijkheid GRENS- EN KUST- VERSTERKINGEN. Een bureau stelhngbouw van de Genie opgericht. Overal zal gelijktijdig gewerkt worden. in de vergadering van de Eerste Kamer van 22 Februari j.l. heeft de minister van defensie, dr. J. J. C. yan Dijk, medegedeeld dat binnen zeer korten tyd een belangrijke reeks grensversterkingen zal worden uitge- 'voerd tot een aantal, dat een veelvoud zal zijn van het cijfer 250, door het Liberale Kamerlid mr. A. G. A. Ridder van Rappard genoemd. De voorbereidingen, zoo voegde de minister aan deze mededeelingen toe, zyn goeddeels getroffen, zoodat straks over de geheele linie, d.w.z. over het geheele grensgebied van ons land, Oost, Zuid en aan de kust, overal gelijktijdig kan en zal worden gewerkt. Naar wij thans vernemen is opgerichc ‘een bureau stellingbouw, ressorteerende onder den inspecteur der Genie, kolonel F. A. Valliant, dat de taak van de Genie bij de voorbereidingen en uitvoeringen van deze versterkingen, heeft overgenomen. Als hoofd van dit bureau is aangesteld de ge- pensionneerde generaal-majoor van het In dische leger, L. C. A. v. d. Kasteele, die in- specteur der Genie in Nederlandsch-Indië is geweest. I Reeds zü"n eenige ingenieurs en middel- I bare technici (opzichters) in dienst van dit bureau getreden, dat ongeveer een jaar zal -- functionneeren. De genie is zoo zwaar be- Barcelona. iast ,n jeze dagen, zoo vernamen wij, o.a. tnet den bouw van kazernes, .dat het ge- 1 wenscht werd geoordeeld, een apart bureau had op een hulpcomité ten behoeve van de j voor deze werkzaamheden op te richten. Op HET DJÏITSCHE VLIEGTOIGWRAK. Inzittenden waren Duitsche officieren met documenten uit Barcelona. Uit Nice meldt Havas dat het Duitache vliegtuig, waarvan men naby Nice het wrak heeft gevonden, van Majorca kwam en was waarschijnlijk 25 Februari van» daar ver trokken. Het zou een vliegtuig zijn, waar mede militaire vliegers en onderofficieren, die aan den strijd in Spanje hadden deel genomen, naar Duitschland werden terug gebracht. De tien lijken zijn overgebracht naar Beuil, waar zij in een kapel geplaatst zijb, die militair wordt bewaakt. Twee ervan z(jn geïdentificeerd. Uit het onderzoek blijkt, dat er geen vrouw aan boord was. Uit gevonden gespen, j koppelriemen en distinctieven blijkt, dat men te doen heeft met tien officieren der Duitsche luchtmaeht. Het toestel, een viermotorig toestel, deed dienst tusschen Berlijn en f Men veronderstelt, dat aan boord gevon den documenten, die betrekking hebben ge- 1 republlkeinsche vlootvoogd hebben zich onvnnrwsuirdHliik in dinnet troKtnld van j lijk en het is mogelijk dat het bekend worden van deze nota te Madrid heeit geleid tot een staatsgreep, die Spanje den vrede moet brengen. Hoewel wij op heht oogenblik in het geheel geen con- weinig mogelijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1