^eïiti^leton. Zijn laatste avontuur. ™zgi>« -Dl°te d" 'A"n-fr1 Ouderkerk a. ijssbl. f Beurs van Amsterdam. Stolwtfk. Militaire gebouwen in Overschie. Ten behoeve van de luchtafweer. Zooals bekend mag worden geacht zal kelyk te bereiken, omdat verschillende lan- I den hieraun zullen, moeten medewerken. Bovendien lijkt pns dit vraagstuk spe- Rotterdom in tijd van oorlog beveiligd ciaaf voor ons land van groot belang met wordcu tegen luchtaanvallen door een het oog op onze binnenlandsche verbindin- yrouten kring van batterijen luchtai- gen, die in de laatste jaren belangrijk ver- Wt er geschut", welke batterijen meestal in senld zyn, hetzij door electrificatie, hetzy de rundgemeonten zuilen 'vJórplen opge Tot nu toe is het luchtafttoge&hut voor deze batterijen bestemd* oldërs on dergebracht, met de bedoeling het ge schut aanstonds naar de aangewezen plaatsen te vervoeren, zooüra de omstari- digheden dit wenschelijk maken. Gezien echter de snelheid waarmede de toestand zich kan ontwikkelen, heeft Defensie maatregelen genomen, om dit geschut dichterbij onder dak te brengen en zoo is voor de batterijen, welke ten Noorden van Rotterdam in stelling zul len worden gebracht, het oog gevallen op een terrein onder de gemeente Overschie, gelegen in den, polder Zestienhoven, juist buiten het terrein,"dat destijds als vlieg veld werd gedacht. Onder Portugaal moet een terrein zijn aangekocht, dat voor de zuidelijke bat terijen zal worden ingericht. Het terrein onder Overschie is 3 H.A. groot en het ligt ten Noorden van het VO.C.-veld. De genie zal op dit terrein een bomvrije munitiebergplaats bouwen, waarvqor 25 M. diep zal worden geheid. Deze bergplaats zal voornamelijk van beton zijn en door aarden wallen worden omgeven. Voorts zullen er gebouwen ver rijzen voor het geschut en tenslotte zal er een kazerne komen voor een detache ment politietroefcien, dat permanent met de bewaking zal worden belast. De genie zal ook een weg aanleggen voor zwaar verkeer van het aangekochte terrein de heer W. de Kroes was de eigenaar naar den Bovendek. 200 Tsjechische dienstboden komen 1 Mei naar Nederland. Goed geschoolde en voor haar taak berekende krachten. Nauwelijks is de trein, welke de tien tallen Duitsche dienstboden naar haar Heimat terugvoerde, uit het zicht of in Tsjecho-Slowakije staat alweer een trein onder stoom met tientallen meisjes, die de plaatsen van haar voorgangsters in het Hollandsche huishouden willen in nemen. Tegen l Mei n.l. worden hier te lande 200 Tsjechische dienstboden ver wacht, allen goed geschoold en volkomen berekend voor de taak, welke haar wacht Voor de huisvrouwen, is dit een prettig bericht. Overigens is het een verheugend verschijnsel, dat het aantal Tsjechische dienstboden maar 2CX) bedraagt, geziert de groote werkloosheid in ons land. Het aantal Gretchens, dat naar Duitsehland terugkeerde, is niet zoo groot als wordt vermoed en is voorgesteld. Maar het is in elk geval toch grooter dan 200, waaruit blijkt, dat in vele gevallen de plaats van de Duitsche. dienstboden Is i'ngenomen door Hollandsche. Wij zijn dus op den goeden weg. Fei telijk zijn wij dat al lang. Want sinds het begin van 1934 is het aantal buitenlandsche krachten in het o huishouden verminderd tot 20.000. Den laatsten tijd is het aanbod van vrouwelijk dienstpersoneel aan de ar beidsbeurzen hier te lande weer in stij gende lijn. Dank zij het voortreffelijke werk van de huishoudscholen, dank zij de opleidingscursussen, de ex- en inter naten in het geheele land welke jaar lijks 2üu0 krachten afleveren krijgen de Hollandsche .meisjes een opleiding, welke haar in staat stelt het huishouden te doen tot tevredenheid van alle dames. De Tsjechische dienstboden, die naar Nederland komen, spreken allen Duitsch en zijn dochters van Tsjechische ambte naren uit de aan Duitsehland afgestane gebieden. Een eerste vereischte is, dat de meisJéSTJuitsch spreken, omdat de huis- j vrouwen haar moeten kunnen verstaan. Volgens onze gezant zijn de meisjes vol- i komen voor haar taak berekend. BETER BUITENLANDSCHE SPOORWEGVERBINDINGEN. Behoeften en mogelijkheden. Het steeds intenser wordende luchtver keer, dat tot nog toe geen ernstige concur rent van de spoorwegen genoemd kon wor den, zal den spoorwegen in de verschillende landen op den duur nopen, ook aan de bui- tenlandsche verbindingen meer aandacht te schenken en deze te moderniseeren en te versnellen. De snelheid van het vliegtuig wordt steeds grooter, de gelegenheid in de lucht steeds meer uitgebreid, terwijl in de bui tenlandsche spoorwegverbindingen over het algemeen in de laatste jaren niet veel ver betering (althans weinig versnelling) ge komen is. Dit is natuurlijk niet zoo gemak- door het aanschaffen van Diesel-electrische tractie, terwijl de frequentie binnenkort we der wowit opgevoerd Het gevolg hiervan is1 dat de international* stoomtreinen, die ma ximum 100 K.M. ry'oen, op het laatst zich niet dan met moeite een weg kunnen banen tusschen Me met 120 K.M. rydende electri- sche cf D.E.-treinen. Speciaal op de baan vakken Rotterdam/Den HaagUtrecht en Amsterdam—UtrechtArnhem, waar een starre dienst bestaat, zal het, by neg druk kere bezetting, moeite gaan kosten om de stoomtreinen, die op bepaalde tijdstippen aan de grens moeten worden aangebracht, tusschen de electrische en D.E.-treinen door te krygen. Verschillende oplossingen van dit vraag stuk zyn aan de hand gedaan. De meest rationeele is o.i. dat de verschillende lan den besluiten de doorgaande verbindingen eenvoudig te electrificeeren, al zal n.l.m. daarop nog wel in geen jaren uitzicht zyn. Zie maar eens hoeveel moeite het kost in de verbinding AmsterdamBrussel het tra ject DordrechtAntwerpen electrisch te krijgen. Verder is een oplossing de aanschaffing van doorgaande Diesel-electrische treinen in het verkeer met het buitenland, al zal dit voor ons wederom millioenen moeten kos ten, terwijl de uitwisselende spoorwegen dan eveneens tot de aanschaffing van die treinen zouden moeten overgaan. Ten slotte is er nog de electrfsche loco motief met grooter trekkracht en snelheid dan de stoomlocomotief, welke oplossing ons nog het minst kostbaar voorkomt en waar by het bestaande materieel behouden kan blijven, al zal dat toch ook in de toekomst gemoderniseerd moeten worden. Wij twij felen geenszins of deze zaak heeft de aan dacht van onze voortvarende spoorwegdi rectie, bij wie zy ongetwijfeld in goede han den is, al is zonder medewerking van de andere ipstanties (buitenlandsche spoorwe gen e.d.) in deze, althans wat de beide eer ste oplossingen betreft, niet veel te berei ken. GEMENGDE BERICHTEN. Onbekende wielrijders veroorzaakten autobotsingen. Twee auto's beschadigd, geen persoonlijke ongelukken. Wielrijders hebben Zaterdag te Voorburg twee autobotsingen veroorzaakt. De eerste botsing had plaats op de Laan van Nieuw Oosteinde, naby de R. Feithstraat, waar de heer G. uit Voorburg met zijn auto trachtte uit te wyken voor een wielrijder, die plotseling den weg overstak. De auto kwam daardoor tegen het verhoogde mid denpad terecht, sloeg om en werd ernstig •beschadigd. 'De andere aanrijding had plaats aan de Zwartelaan. Daar moest de heer L. plotse ling stoppen voor een wielrijder. Een aclj- ter hem aankomende automobilist uit Am sterdam bemerkte dat te laat en reed met volle vaart tegen de eerste auto aan, met als gevolg dat beide wagens zwaar werden beschadigd. Persoonlijke ongelukken heb ben niet plaats gehad. In beide gevallen is dé wielrijder onbekend gebleven. Het centrale kamp voor Joodsche vluchtelingen. Waarschijnlijk te Ermelo. Namens de regeering worden thans on derhandelingen gevoerd om een groot ter rein onder de gemeente Ermelo (tusschen Harderwijk en Putten) te bestemmen voor een kamp voor alle vluchtelingen, die ons land onwettig zyn binnengekomen. Honderd twee-jarige overleden. Te Ede is op 102-jarigen leeftyd over leden Mevr. Maria Strunk, weduwe van J. van Ankem. Op 31 December heeft de overledene on der groote belangstelling haar I02den ver jaardag gevierd. drag van ongeveer 70.000 te Apeldoorn 1 te achterhalen, tefwyl gisteren op verzoek van de Boester politie te Hilversum de 35-Ju- rige H. H. B. ia gearresteerd. B. heeft als vertegenwoordiger van den bekenden P. een bedrag van ongeveer 4000 van laatst genoemde in bewaring genomen, juist op den dag voordat het faillissement werd uit gesproken. Na een langdurig verhoor be kende B., zoodat v». thans voor bedriegelijke bankbreuk terecht zal moeten staan. DRIE MANNEN ZWAAR GEWOND DOOR REVOLVERSCHOTEN. 'De dader was opgewonden door het snurken van een ouden man op zijn .kamer. In de Limburgsche mijnstreek heeft zich vanmorgen een bloedig drama af gespeeld In de gemeente Hoensbroek, die- werd opgeschrikt door een schietpartij, waarbij drie personen zwaar werden ge wond. Te kwart over vijf, toen de mijnwerker H. Duisings en zUn zoon Frans in hun woning aan dè Zandstraat klaar stonden I om "naar hun werk te gaan, kwam de kostganger H. B„ die al 20 jaar bij hen 1 inwoont, naar beneden en loste schoten uit een revolver op belde mannen. Eerst had hij op de slaapkamer twee schoten gelost op een zwager van Duisings, Sen zeventig) arigen man, die op dezelfde kamer als hij sliep. De drie mannen, vficler en zoon Dui sings en de zwager K. Ruiters, werden zwaar gewond naar het ziekenhuis over gebracht. De oude Duisings is in den buik getroffen en zal waarschijnlijk sterven. Zijn zoon, die hem wilde helpen, kreeg vier schotwonden: een in den arm, een J kogel door eiken schouder en een In den I rug. Ruiters heeft schotwonden in den j nek. j Het motief. Omtrent de motieven van den dader verkeert men voor een goed deel ln het duister. Voorzoover vanmorgen viel na te gaan heeft hij al eens vroeger met moord gedreigd en ook gisteravond heeft hij zwaaiend met een mes door het huis geloopen toen hij, dronken thuis kwam van een uitstapje., In de vroegte is hij volgens eigen ver- klaring uit zijn bed gesprongen, omdat hij het er niet langer kon uithouden. Hij werd gehinderd door de luidruchtige J ademhaling van RUlters en loste op hem twee schoten. Daarbij moet hij hebben gezegd: I Hier heb je wat'. Nu zal dat snur- j ken wel afgeloopen zijn. f Daarna is hij naar beneden gekomen en heeft de schoten gelos^^vader cn zoon Duisings cn de leee^flj^^^n revol ver opnieuw geladjKn» Buren, die de schoUfl^^Hen, waar schuwden de politie enJpPTvermeester- de "Sen man een Drentenaar van ge boorte vóór hij dé kans kreeg opnieuw te schieten. Hij toonde na zijn aanhou ding niet den mliutten spijt over wat hij had geflaan. -I Aalsmeersche bruidsbouquet voor prinses Fawzia. Als de volgende week de kroonprins van Iran z(jn bruid, een zuster viin koning Fa- roek van Egypte, naai* het altaar begeleidt, zal prinses Fawzia een bouquet van witte lelies en lelletjes der dalen dragen, die m de kassen van Aalsmeer tot bloei zijn ge bracht. Ook de bruidsmeisjes zullen getooid zUn nvt AalsmeerHche bloemen, meldt Ha i- delsblad. Eveneens zullen verscheidene deaux van hoogwaardigheidsbekleders en de versiering van tafels en interieurs Ue staan uit voortbrengselen van het Neder landsche kweekersdorpje. Met de lelies zy'«i het op deze bruiloft voornamelijk wit' t orchideeën, witte seringen en witte tulpen, die Neerlands glorie aan de oevers van de' Nljl zullen verkondigen. Dank zy het vlieg tuig is deze leverantie mogelijk, want in eenige dagen tyds hebben de bloemen haar bestemming bereikt. Het is thans de eerste keer, dat oiyz." exporteurs aan Egypte leveren. Reeds vier a vüf, jaar geleden, toen koning Foea-I vorstelyk bezoek ontving, prykten Neder- landsche bloemen in de paleizen van Alexandrië. Het Egyptische hof was daar over toen zoo verrukt, dat het by byzoi de-" re feestelykheden steeds onze siergewassen wenschte, met het gevolg, dat bepaalde ex porteurs vrij regelmatig orders ontvingen, o.m. voor de kroningsfeesten, het huwelijk van koning; Faroek en de geboorte in hot Egyptische vorstelijke gezin. den. Mr. Mr. C. Jonker uit Gouda, al, optredend, wees in lijn "«Bi dat de verdachte ,(jii vriend troniV bliiven. Men m!.,l„,llI» RECHTZAKEN. Loterij-zwendel te Soest opgehelderd. Bedrag van pi.m. 70.000 te Apeldoorn achterhaald. Dank zy de activiteit van de Soester po litie en het doortastende optreden van den curator zal de bekende lotery-zwendel te Soest, waarby de hoofdprijs van de Staats loterij niet" aan de rechtraatigen werd uit gekeerd, waarschynlyk voor de betrokkenen nog een gunstige wending nemen. De curator is er n.l. in geslaagd een oe- Waar internationale correspondentie toe leiden kan. Idylle, die wreed werd verstoord. Een jong meisje, jn Enschedé ..werkzaam op een kantoor, ontving dezer dagen be richt dat haar verloofde, een Japanner, ge sneuveld was aan (het (^hineesche front. Deze tyding beteekerjde de vernietiging van I een idylle, die het gevolg is van een inter- I nationale correspondentie. Beiden waren door een internationale correspondentie-or ganisatie met elkaar in contact gebracht. Na lange tyd gecorrespondeerd te hebben, kwam het verlangen op, elkaar te ontmoe- ten. Daar de Japanner zich moeilyk voor langen tyd vry kon maken, aanvaardde het meisje de verre reis naar het land der Ry- 1 zende Zon, na daartoe van haar patroon verlof te hebben gekregen. De kennisma king beviel, zy verloofden zich met elkaar en het Twentsche meisje keerde naar haar vaderland terug om daar alle voorbereidin gen te treffen om zich thans voorgoed naar Japan te begeven en aldaar in het huwelyk te treden. Na haar aankomst in Japan trof beiden de groote teleurstelling, dat de jongeman, in plaats van in het huwelyk te kunnen treden, opgeroepen werd om als officier aan het Chineesche front te stryden. Doch zy wilden thans niet meer gescheiden wor den en men wist gedaan te krygen, dat het Nederlandsche meisje als verpleegster naar het front mocht vertrekken. Kort daarna werd zy echter door de inspanning die het' werk aan het front van haar eischte, ziek, en men verplichtte haar naar haar vader land terug te keeren. Dezer dagen ontving zy 't voor haar zoo droeve nieuws, dat haar verloofde gesneuveld was. Rotterdamse!* Rechtbank. Huiselijke ruzie te Waddinxveen. In het gezin van een rietwerker te Wad dinxveen heerscht nogal eens oneenigheid, in verband met de gedragingen van den 25-jarigen zoon. De vader is van oordeel, dat de jongen een beetje achterlijk is en dat hy niets van zyn vader kan hebben. De moeder daarentegen is de meening toege daan, dat de jongen slechts een beetje ner veus is, maar dat de vader achterlijk is. Zy houdt den jongen steeds de hand boven het hoofd. Op 29 December was de zooh in xie wo ning bezig een vogelkooitje op te hangen. Hy deed dit volgens den vader op een erg onhandige manier en deze maakte daarom een opmerking. Hierover ontstond ruzie en de zoon werd zoo driftig, dat hy eensklaps riep: Vader, ik zal je aan het mes rijgen, waarna hy naar de keuken liep. Hy kwam terug met het broodmes en onder den uit roep: Nou ga je er aan, atak hy met het mes naar zyn vader. Deze wist zyn zoon by een der polsen te grypen en hem het mes af te nemen. De zoon greep daarop een klomp en deze sloeg hy op zyn vaders hoofd aan stukken, waarby hy zei: lk sla je de hersens in. Wegens poging tot doodslag had de zoon, die gedetineerd is, zich gistermiddag voor de reehtbank te Rotterdam te verantwoor den. Hy gaf de feiten volledig toe en be riep er zich op, in drift te hebben gehan deld. Het O. M. requireerde één jaar en zes maanden gevangenisstraf, door te brengen in de byzondere strafgevangenis te Sche- veningen. Mr. R. J. M. H. Brouwers, de verdediger, vestigde de aandacht op het rapport van de Christelyke reclasseeringsvereeniging en vroeg den verdachte een gemengde straf op te leggen, onder de byzondere voorwaade, dat verdachte niet langer by zyn. ouders zal blyven wonen. Meineed van chauffeur te Moordrecht, öp 2 December heeft een zekere M. v. d. H. voor den politierechter te Rotterdam te recht gestaan wegens vernieling van een winkelruit. Zyn vriend, die by de vernie- lirtg tegenwoordig was geweest, werd als getuige gehooyd. Onder eede verklaarde hy toen zeker te weten, dat zyn vriend niet de dader was. Niettemin werd v. d. H. wegens de vernieling tot veertien dagen gevange nisstraf veroordeeld. De vriend de 26- jarige chauffeur B. W. v. d. K. uit Mooi-j drecht had zich thans wegens meineed te verantwoorden. De verdachte legde een volledige beken tenis af. Hy had onder eede gelogen om z'n vriend te helpen. De officier van justitie zeide in zyn re quisitoir, dat weliswaar over dezen ver dachte een gunstig rapport is uitgebracht, maar dat het plegen van een meineed toch een te ernstig delict is, dan dat den dader een voorwaardelyke straf zou kunnen wor- den opgelegd. Spreker vorderde een gevan genisstraf voor den tyd van negen maan- Een misdadiger in" n zeker niet. De hur».». k jvun Moordrecht heeft zic|, bereid eventueel het toezicht „p ,ie. ve'«»lri |uit te' oefenen. Spreker conclud»?*' jeèi' voorwaardelijke gevansenlzztrTf .Miehandeling te gUU(1i| Het O. M. heeft voorts geéis'chi den 31-jarigcn koopman H. Q. h wegens mishandeling van rtj„ tien dagen gevangenisstraf. Vetf' Uitspraken 2ü Maart. De vulsel* kwitantie» (e De reent bunk heeft veroordeeld- W. van W., 33 jaar, visehhandel». Stolwyk, gedetineprd, wegens het nkiï. van het mjsdryf van valschhaUi schrifte verdachte bad in h t waarin hy zyn bedryf uitoèfent brL^' •had en ten einde tegenover de vJSL* maatschappy te bewyzen, dut hn WeS den omzet had, dien hy wilde doJT komen, had hy door een kennis oen tW kwitanties laten opmaken, waaruit ten blyken, dat hy kort na -élkaJÏ"' 240 en voor 90 aafl fuike1®»n «J? zou hebben gekocht tot 6 maandeT vangenifetraf (eisch negen maandeni H. H., *13 jaar, loswerknian te Gouda detineerd, wegens valschheid in aeUJ* - deze verdachte had zich door van W ten overhalen de valsche kwitantó* schryven en te onderteekenen l maanden gevangenisstraf,, met aftn* den tyd in voorloopige hechtenis doom» bracht (eisch vier maanden). In de zaak van M. G. van K., 2fi ja», boomkweeker te Schleswi», appe'u*m van een vonnis van den kantonrechter (kuda waarby hy wegens, een overtreding van u Motor- en Ry wiel wet was veroordeel h«ft de rechtbank het vonnis bevestigd In de zaak var\.A. Z., 32 jaar,'veehouder te Gouderak, appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda, waarbjj ha wegens een overtreding van de Vtewet verdachte had vee vervoerd uit een uw, mond- en klauwzeer besmet verklaarde vd was veroordeeld, heeft de rechtbank fel vonnis vernietigd en opnjeuw rechtdood» verdachte veroordeeld tot 30 boete auhi 6 dagen hechtenis. RaDIO-NIKLWS. Woensdag 8 Maart. Hilversum I, 1875 en 301.5 M. VARA Uitzending, 10—10.20 v.m. VPRO, H~ 11.30 en 6.30-7 RVU, 7.30-8 VPRO: 8.— Orgelspel (om 8.16 Berichten); 8.S0 Gramofoon; 9.30 Keukenpraatje; 10.- Morgenwyding; 10.20 Uitzending voor ar •beiders in de continubedryven; M,CaU .serie „Wat is rheumatiek 11.30 Gram1- foon; 11.40 Voor de werkloozen; 12.— Gra mofoon (om 12.15 Berichten); 12.30 VARA orkest; 1.151.45 Esmeralda en soliste; 2.Voor de vrouwen; 3.15 Voor de kinde ren 5.30 Gramofoon; 6.De Ramblers; 6.28 Berichten; 6.30 Ijzing „Traditie idealen"; 7.— VARA-Kalender; 7.05 Feli citaties; 7.10 Vocaal concert; 7.30 Bijbel vertellingen; 8v— Herhaling. SOS-Berich- ten; 8.03 Berichten ANP en VARA-Vaw; 8.20 Amsterdamsche Metaalbewerkera-Hir. monie „Kunst en Stryd", „De «tem de volk" en solist; 9.20 Toespraak „Hnlpw* leening aan de burgerbevolking van CtónV 9.27 VARA-orkest en soliste; 10.— Berich ten ANP; 10.10 Community-singing (opn); 110.30 Viool en piano; ll.Orgelspel; llR Fantasia; 11.55-12 Gramofoon. Hilversum II, 415.5 M. NCRV-l'Ufetfi* 6.307 Onderwysfonds voor de Scheep- laart: B J 8.Schriftlezing, meditatie; 815 Be richten, gramofoon (9.30—9.45 Gelukwe,. schen); 10.30 Morgendienst; lf.— Gramo foon; 11.15 Zang met pianobegeleiding a gramofoon; 12.Berichten; 12.15 Gramo foon; 12.30 Orgelspel; 1.30 Stichtsch Salon orkest en gramofoon; 4.Gramofoon; 415 Celukwenschen5.-— Voor de kinderen 5 45 Gramofoon; 6.— Uitzending voor land en tuinbouw; 6.20 Gramofoon, berichten; 6 30 Taalles en causerie over het Binnen aanvaringsreglement; 7.— Berichten; 7.15 Muzikale causerie; 7.45 Causerie over le'ï- bewerking; .8.—-'Berichten ANP, herhaling SOS-Berichten; 8.15 Uitzending vanwege het Nederlandsch Jongelingsverbond; 9.4o De Eemlanders; 10.Berichten ANP, ac tueel halfuur; 10.30 Vervolg concert; 10.4-5 Gymnastiekles; 11— Vervolg concert; 11.25 Gramofoon; 11.50—12 Schriftlezing. Men kent verloren goed Eerst als men 't missen moet. Humoristische Roman van - JOH. BRAND. (Nadruk verboden). 39 Ja, dat is alles goed en wel, maar... Hoe groot is de schade' Lorenz hjtalde een notitieboekje te voorschijn. Alles bij elkaar aan leeningen, leve ranties cn voorschotten b zevenhonderd- drie-en-twintig mark. Accoord, burgemeester, dat bedrag neem ik voor mijn rekening.pjj het oogenblik ben lk weliswaar niet goed'bij kas, maar over een paar dag^ïl Beste kerel, mengde Henry zich ih het gesprek, permitteer, dat ik die klei nigheid even voor je in orde maak Hij nam een chequeboekje* uit zijn binnenzak. Ja, maar zoo eenvoudig gaat het toch niet, mijne heeren, meende de brl- j gadier. Wij zijn er eindelijk in geslaagd de hand te léggen op een reeds meer malen veroordeelden oplichter, die dit maal u als zijn slachtoffer heeft uitver koren. Daarvoor zal hij zijn gerechte straf moeten hebben. Maar brlgges, kwam Emil verwij tend, wees nu ook eens wat gezelliger en strijk Je hand eens over je hart De vier maanden, die lk nog te zitten heb plus den toeslag voor mijn vroegtijdig ver- i trek zijn je zeker nog te weinig. Maar ik vind, dat het er voorloopig wel mee door kan Hij heeft gelijk brigadier, gaf Rolf toe. Alles is nu immers ln orde. Ik acht mezelf niet in het minst benadeeld, u ontvangt de uitgeloofde premie, de bur gemeester en zijn brave gemeentenaren krijgen hun schade vergoed en waar dat alles vóór het Indienen van de aanklacht geregeld is, bestaat er niet ne minste aanleiding om een vervolging in te stel- lefi. En lk dan?! schreeuwde berg. Pardon, u heb lk heelemaal ver geten. Maar u bent er toch eigenlijk vel het beste van allemóal afgekomen Ik? Hoezoo? Nou, u kunt lachen, u hebt mijn rente Lachen? jammerde Kestenberg. Mensch hou op! Ik zou kunnen, huileh Ik zou een voor een al mijn haren kun nen uittrekken uit ergernis over mijn stommiteit om zoo'n risico op me te nemen U hebt er geen Idee van, wat ik den laatsten tijcUheb doorgemaakt. Uit angst voor mijn #eié geld. Nachten lang heb lk geen oog dicht gedaan. Ik ben er heelemaal grijs van, geworden. Nu ja, dat Is nu allemaal voorbij. Ik ben nu weer springlevend en dat hoop lk nog een tijd te blijven. Rolf wierp een zijdelingschen blik op Mabel, die déze hartelijk, beantwoordde. En welk beroep denkt u in de toe komst uit te oefenen, graaf, als ik vra gen mag? informeerde Kestenberg be langstellend. Hetzelfde, dat ik vandaag begonnen ben: autorenner Om 's hemelswil! riep Kestenberg. Maakt u me alsjeblieft niet ongelukkig! Ik heb slappe zenuwen en een zwak hart. Moet ik nu voortaan weer dag en nacht in angst en vrees leven? Ik word er al ziek van, als ik er aan denk. Weet u wat, meneer de graaf? Laten we de zaak on gedaan maken. Voor u ls ze toch nooit voordeelig geweest. Dat behoef je mij werkelijk niet te zeggen. Dat is bij Kestenberg Immers zoo de gewoonte! Enfin, wat moet je er voor hebben? Geeft u me maar, wat het mezelf gekost heeft. Tienduizend met rente en onkosten, dat maakt bij elkaar.. Hij overlegde. Geen denken aan, Kestenberg Vijf duizend is me het grapje waard, geen cent meer Wilt u me failliet hebben? Laten we er niet ti lang over pra ten, Kestenberg. Wij hebben den briga dier al lang genoeg opgehouden. Ja of neen? In vredesnaam dan maar! Kesten berg liet zich geheel verslagen op een stoel vallen. Als u me nu persé wil rui- Zoo'n vaart zal het wel niet looped, Kestenberg Maar lk wil toch de voldoe ning hebben althans eens ln mijn leven jou te hebben beet gehad! Dat zal een ander niet van zichzelf kunnen zeggea. Met één uitzondering, kwam Einn tusschenbeiden, met een voldaan op zichzelf wijzend Daarna reikte m Rolf vriendschappelijk de hand ten ai- scheldl tt iv»nt Meneer de graaf, mijn dank. U ben mijn vriend. Dat is niet iedereeni ge geven. Die paar maanden zullen omkomen en als u mij dan eens nooo s mocht hebben, over Emil Krause zult steeds kunnen beschikken. Hij boog zich tot Rolf over de op gedempten toon: Ik heb gelukkig nog een paar schappen, waar u van zult opKlJlceii. een; volgenden keer zat ik zeker met stom zijn om me daarbU te laten v» gan, al waa het alleen om u een p» 1 En°terwUl hl) Rolf vriendelijk toeW^- te ging hl) met een blU gemoed den m. dien het lot hem wees... einde. GOUDA, 7 Maart 1939. Aan besteding van wei-ken ten behoeve van rijksweg no. 2». «i heden aan het Departement.,vak .ti.t t>- 'e-Grayenhage dooi- dut «„"Jdingenieur-Dlreeteur van den RUkswo,- L.t gehouden aanbesteding van het 'Tken van den onderbouw van de oveit- !Tkun»'wel'kl!n in ,l<' OPriUOn M I -nde werken ten behoeve van de travel* van rijksweg no. 26 in de gemeente 'a-Hek- Jnbosch wap het laagst .Inor de N.V. tot Aanneming Jan, Werkön v h H. J- Nederhorst alhier, vo» £09.62^. Aangekondigde vevbeteïngen, die op zich laten wueftep. Bij Overwegen te StolwÉketsluiB én m Burgvlietkade. I Het slechte uitzicht op de t ambaan en ,1e onvoldoende bewaarschuwii van der „„bewaakten overweg te St< jvyjcersluls; waar de tramlijn Gouda$cho hhqvén <jey drukken verkeersweg Den Ha r Not. terdknv-Gouda—Utrecht kruis gdven (1' A.N.W.B. aanleiding de annda ht jvan dt itisuecteur-goneraal van h*t vei eer op do"i kruising te velgen. Op 21 Jjgui# „erden wij een bericht van <t|| A.N.\V.!>V dat de inapeetewr-Reneraiil ile Mhikjnng m|- troffen had, waaracluwirullM^eh |.i het kruispunt rille» »'"jh »f- ft ijl de trams jhet 'geen groojpré knéjlh^d dan 10 kjlomew het kruispum zuljeh mo gen passeerenr Dit laatste |eteqk|nt h wezen niet VfceU verandeftng.j Want de tpn- „en rijden hteÜ altijd met beperkte she!- beid, die i ifjj»eljl meer cjart 1° j '"1' bedragen. 5f|i! i Het is fflanl>jMajprt, mq,ar de tpegjezegdn verbetering t(>piichte vani de waarschu wingsbordën il nog steeds niet jmngo- jjracht. Nog altyd staat by <W'n gévgar- 1 lijken overweg aAn eiken kant efeh pietepeu terig bord, waalwan het opschrift „Halt <*13 een trein kiadqi"t" vrijwel niet te d'ezèn is omdat hetl bord hdilf verroqst is. Van de hekken, dié by de kruising langs den weg 'I staan, is alleen de laatste pieter rood en wit geverfd en zoo is allesl byeen de bc- waarschuwing van dezen drujkkeji overgang nog zeer onvoldoende. Van tweeën een: men laat den toestand zooals hy is, maar dan kondigt men geen verbetering aan of men zegt een verande ring toe en voert deze inderdaad uit. Er ia nog een verbetering, die stetdi maar uitbiyft. In het begin van Februaii werd van gemeentewege een goede en nut tige veiligheidsmaatregel getroffen door aan den onbewaakten overweg in de Burg- vlietk'gde in de spooriyn Gouda—-Utrecht groote waarschuwingsborden te plaatsen. Jn het bericht daarover werd vermeld, dat de borden des avonds verlicht zouden zyn. Het is nu precies een maand yerder, maar de borden hebben nog geen verlichting. Het is te hopen, dat in beide aangelegen heden niet alleen van afstel geen uitstel ze' komen, maar dat thans spoedig de toch heusch niet zoo omvangryke uitvoering van de in uitzicht gestelde verbeteringen zal t -t stand komen. De Zomertijd zal aanvangen op 15 Mei. Bjj Kon. besluit is bepaald dat dè Zomer tjjijd zal aanvangen op 15 Mei en zal ein digen op 8 October. Stadsspaarbank en Stortingsdienst over Februari 1939- Inleg in 7735 r-oste.; 136.582.35. terug betaald in 3612 posten 151.273 81. M r terugbetaald dan ingelegd 14.691.52. Said tegoed per 1 Febr. 1939 f 1.296.066.V0 Saldo tegoed per ultimo Februari I93r f 1.281.374.58 Ultimo Februari 1939: Spaarboekje^ in omloop 3916, Rekeninghouders 2003, tot J f919. Ultimo Januari 1939; 5911, meer 3. Als penningmeester gekozen. ïn een te Utrecht gehouden vergadering van de adviesclub voor onderwyswetgeving instelling van den Nederlandschen Bom' van gemeente-ambtenaren, is de hoe* A 3* Gideonsp alhier, als penningmeester vin de club gekozen. Hinderwet. Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders brengt» ingevolge de Hinderwet ter algemeene ken nis, dat zij met toepassing van artikel 17 Hinderwet de Gebr. Kamphuisen N.V. nieuwe voorwaarde hebben opgelegd voor de bij besluit van 6 Januari 1916 ver (ende vergunning tot het oprichten eenor banketbakkerij jn bet perceel Peperstraat "o. 2, kadastraej bekend gemeente Gouda sectie D no. 1047. Voorts dat op de Socretarie ter visie is Vrin!^ e6n verzoek met bijlagen van L. de 0m vergunning tot h*t oprichten ven r1 bewaarplaats van 600 L. petroleum in eren vaten in het perceel Achter de c markt no. 84, kadastraal bekend in rmeentc Gouda, sectie B, no. 1536 P Dinsdag 21 Maart 1939 des v.m. ten om b^ °P raa^u,s gelegenheid zyn nin !ZWaren teffen de gevraagde vergun v66 a- tP ')ren8:en' gedurende drie dag^r m r n daK kan op de Secretarie der ge- n e Van de ter zake ingekomen schriftu. worden kennis genomen. Moordrecht uum, eweg 73 6 Maart Ha ar le Loop der bevolking. Gevestigden: Wed. A H. Klaver- Dikkers, van den Heldpr, Smidsstraat 19, in Kuinemelksloot 54; w. de Heij, zuivel- bercider, van.' den Helder, Smidsstraat 19, m Kurnemelksloot 54; w. Th. Laurier, chauffeur, van Reeuwijk, Weth. Vente- weg H 143a, ln Roerdompstraat 107; AJ. Cornellssen, banketbakker, van Dor drecht, Bleijenhoek 8A rood, ln Koekoek straat 56; c. Futselaar, chaufleur, van Nieuwer-Amatol, Gr. Aelbrechtslaan 129, Ui Constuntijn Huijgensstraat 74; H. G. Dorgelo, van Ambt-Hardenberg, A 173a, ln Koningin Wllhelmlnaweg 25i[ N. de Weger, kantoorbed., van Rotterdam, Leeuwenstraat 9a, ln Bogen 25: A. do Heer, aannemer, van Waddinxveen, Bo- degaafsche straatweg lus, ,ln> Sophiastr. ;A. E. Ravenberjfc zendeling, van Rot terdam, Groene Hllledijk jpXJb, in Gr. Beatrlxstraat 10; W. J. rfflgraVer geb. Kuyvenhoven, van 's-GraV' Spiegelstraat 33B, in Fluwi J. Lagerweü, fabr. arb. H 43, in Bfcschweg 96; Tl leur, van jammen, Emmer OosterdleaJw.Z. 7, ln L. H. lieuvfwlnk, zakkenhandelaar, van Reeuwijk, %eth. Ventewcg H 99, lp Raam ïoi! J M. vpelcnturl, van ZWarfim'erdam, C b7, in BostÉiweg 65 H. H, van Hjezel, zcnlaan^4.7a, lil Oostlmveri JoC. C liaafisen,1 diiistbodji vii Tongelresoheitraat 244, iniA. G. de straat 7; G. ,m. stolk, timipentai Amsterdam, ftelnier |Clacszcri&lra"at; ,ln Westiykadf 40;,M. Terrebout, m< rijkstelegraaf! van Vught (NBr.), resialaan 34, in A. G. de Vrtjestr( L. Verhagen, slager,* van C 149, in Heerenstradt 44; Gorinchem, Havendijk 84, WilhelnUdaweg 261; J/ wijk, Weth. Venteweg,iH A. A. va|n Ipereójf winkel1 lemmerllede en 3>paarnw< ■hiermeerstraat 3^, ln Marl gerland, vail Go^derak A |weg 96; C. van Eek, dienstl sterdam, Vijzelstraat 53hs. i; M. M Hofstëde, van mmastraat 14, ijkelboom, veehoildersk'necht, vah Ijk, Middelburg B 53, in Wlliensj 12; Jj aste^len, kruldenlers^ed., van ^Lelden, .,de la Courtstraat 6a In GoUwe 52A; N. Post, dienstbode, »van Bergambacht! E 33, in Oosthaven 62; A. Leefsma, jeugd leidster, van Monster, Barendszstraat 24, in Krugcrlaan 105; J. de Vast, chauffeur, van Reeuwijk. 's-Gravenbroekscheweg E 148, in Gouwe i86bov. Vertrekken: L. Boer, van Vorstmar- straat 1, naar 's-Gravenhage, Noorderbeek- ctraat 182; S. M. Meulman, van Kattensin- gel 62„ naar 's-Gravenhage, Ruychrocklaan 202; C. J. Werff, van Krugterlaan 130, naar Schiedam, Stadhouderslaan 42; J.^N. C. de Rooy, van Relgerstraat 24, naar 's-Graven. hage, Naaldwykschestr. 64; J. H. van Ham, \|»n Groenendaal 11, naar Rotterdam, 'S-Gravendykwal 151; W. van Vliet, van WesthaVen 34, naar 's-Gravenhage, Bad huisweg 175; E. Berg, van Kattensingel 60, naar Haarlem, Kleine Houtstr. fl; T. Kee, vaii Krugerlaan 130, naar Opperdoes no. 92; E. de Gruyl, van F. W. Reitzstraat 56, naar Ede, Valkscheweg 1; P. M. Happel, van Snoijstraat 69, naar Hoogezand, van Royenstr. 55; M. Geurts, van Da Costakade 45, naar Leiden, Boerhavelaan 16; A. Post- ma, van Vossiusstraat 77, naar 's-Graven hage, TollenBstraat 126; O. H. J. Jonkers, van Krugerlaan 130, naar Zwolle, Tromp straat 29; J. J. Tukker, van Raam U, nam l'angkalanhrandan, Ned. Indië; N. den Her tog, van Groenendaal 105, naar Utrecht, Mauritsstr. 107; J. G. M. Donk geb. Atte- veld, van Nieuwe Markt 1, naar 's-Graven hage, Thomsonlaan 39; J. P. Peters, van Spoorwegstr. 23, naar Apeldoorn, Wilhel- minapark 15; T. de Waard, van Jaagpad 19, naar Schiebroek, Kleiweg 264B; W. A. Ederveen, van Westhaven 34. naar Vianen, Ringdijk 13; H. Bakker, van Spieringstraat naar Abcoude-Bfoambrugge. Hoogstraat 9; J. Ma'arleveld, van Westhaven 64, naai Vlaardingen, Weteringstr. 35; E. MaarleJ veld, van Westhaven 64, naar Vlaardingen Weteringstr. 35; A. C. van Mourik, vai Boelekade 185, naar 's-Gravenhage. Wassc ■naarscheweg 12; B. A. C. Oudendyk, van] Gr. Florisweg 77, naar Amsterdam, Zee-I burgerpad 52; A. Hoogewioorn, van Hec- ïenstraat 52, nara Amsterdam, a.b. motor schip Terborg; A. M. Doelman, van Niej- webaven 322, naar Hillegom, Hoofdstr. 143; C. Verwaal, van Da Costakade 35, naar Moordrecht, Dorpsstr. K 59; J. Hoogen- dyk, van Vossiusstraat 83, naan Reeuwijk Weth. Venteweg H 143aF. Man, van Vossiusstraat 83, naar Reeuwijk, Weth, Ven te weg 143a. Filmvertooning. Men verzoekt ons te melden dat bii de oprichtingsvergadering van een afdeeling Gouda van de .Ned. My. voor Tuinbouw en plantkunde, te houden morgenavond 8 uur in de bovenzaal van „Ter Gouw", een bui tengewoon mooie film zal worden vertoond. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 3 Maart: Neeltje Hendrik», d van G. L. Dortland en N. H. van Vliet, C. Huijgensstraat 188. 4 Maart: Johanna, d. van J. P. Hofstee» cn J. Rehoonderwoerd, Boschweg 118. -• Barend, z. van B. den Ouden en M. J. He\j menberg, IJsselIaan 223. 5 Maart; Gerrit, z. van C. A. de Jong en A. Rupke, Raam 58. OVERLEDEN: 5 Manrt: Lambertus Jo hannes Zyieman, 58 j. Johanna Borsr. geh. met J. C. Janssen, 48 j. Pietgi Heij, 79 j. 991).- 0.1^0.— AanbeBteding. G1«h-, schilder- en behangwerk voor nieuwe vleugel Wykverpleglng. De architect D. Stuurman heeft aanbe steed het glas-, schilder- en behangwerk ten behoeve van het bouwen van een zie kenhuisvleugel voor de Wykverpjeging te Gouda. Er werd als volgt ingfeschreven: Fa. Gebr. van der Byl f 8600. Gebr. Prevoo 8823. D. Lörius 9526.— Fa. A. Hollander 9695.- d J. en W. varf Willigen 9987.— R. van Regteren 9998. A. 91. Ardon 99| B. A. Reebeen u 10. P. J. Revet en Zonen a...„10.461.50 D. de Jong'W.Fzn10.875.— Alle inschrijvers zyn te Gouda woonach tig. De gunning if] aangehouden. AJGENDA. Thaliar-Theater: :t Begon in China. Réunie-Bloscoop: De vallei der reuzen en De Piloot vdn den ambulancedienst. Woensdag 2 uurrmatinee; Circus Buf falo BÜ1. Schouwbjarg-IjJloscoQPKinderen uit hei ivonui 8—til uur Café Ter^ Ter Gouw. Vergadering ter afdeeling van Kon. l^ed. My. /uw en plantkunde. ;ur Réunie. Spreekbeurt ds J. of Logoö-verband. «j 8 uur Nieuwe Sch'dqwbualjd Schakels door arbejderstot.- ging Door en voor feet volk.i HaaYt 8 uur Hét Schaakbord. jLdzing dr F() v$n 'Mporsel over «gels Vbéibalspél aaH 8.15 iftir |)aniël. lezing nberg voc^ Nèd. Ver^fcntgi faël. 10 M^art 1(J pirtfe deui 11 Mt^art S] dingégesti' 13 Maart 7, haverii 50: tot bestrg. 14 Maart stelling 15, Maart 2 I1 een ouderavond gehouden, waarop oj>k bur gemeester Gautier en de wethouder aanwe zig waren. Nadat de heer K. Kievit, hofefd Her school, de bijeenkomst had geopend, werden in de oudercommissie benoemd de heeren A. Speksnijder, K. van de Heuvel, G. de Jong Pz., Adr. van Dam yn A- Boer. Daarna voerden leerlingen een téorrel- stuk „De Gouden Kroon"| op, dat een dave rend applaus oogstte. Na het slotwoord van den heer K;. Kievit, bracht burgemeester M. Gautier, hjeti hoofd en het ondenéyzend personeel dank voor deze avond, ftn byzonder woord van dank richtte spr. to) mej. Eerldnd, onderwijzeres, voor de keurige wb'ze, waarop zy het hund- werlconderwys in de school verzorgde. In de pauze vterd muziek ten gehoore -gebracht door nüej. Bouwman en dén heer C. A. Stoppel^hurg en werden vervpsch'm- gen aangjebod^n. De avqind, die drük 'was bezocht, lad een geanimeerd verlfcpp. Burgerlijke Stand. i GEBOREN: Jacobus, z. v. C. Kleibeu- ker en (f. Verburg. 1 OVERLEDEN: Johannes Marinus de Jong,*65 jaar, eChti van K. Visser. 1 jOETROUWD: J.-Slingerland! 23 jaay en cIe. kehorst 21 jaar. W. ,dd Jong 23 jaar en T. van Krimpen 21 jjar. -r-G. Kprt 24^aar en L. H. 'Heuvelrhai^ 20 jaar. MARKTBERICHT^ KmumtorHt Bodegraviii. Vü Maart. jnna^oerd f|i wagens, tf- ben 2475 P^ijs lelftqort m. r.ïu. OSV 2, Gouda 3—Schoonhoven 2, Olym- pla 2—ONA 2 ingelascht. AFDEELING III. le klasse: Quick—Heracles, Go Ahead Hengelo, ZAC—Enschedé, Tubantla— AGOVV, Wageningenr—NEC. AFDEELING IV. le klapse: LONQA—Eindhoven, BW— Juliana, Bieijerhe de—PSV, MVVNOAD Roermond—NAC. AFDEELING V. le klasse: GVjAV—Veendam, FVC— Leeuwarden, VelocltasHeerenveen, Sneek—Be Quick,1 Achilles-'HSC. de 835 ve ten 53 vet ier in totitol 4835 ïjika; lerenl 9^1 magére énn jverenjioi graskalvqren iusstraal r |B. J. N.l Akkersdyk. 1 aavoor JjongensopvoM alkéiheide. M |ur Cdnsultatiebureau Oostn vergadering Vereeniging* der tuberculose, tir Stadhuis Candidaafc1! lnclale Statert, v - r IJodegraafsche straatw g. Dffirie^V irio-ehruik^telling |nieuw« gr'en-^ ten veiling' Coöperatie-o Tijiu.icrsverceni. ging Gouda en omstreken. hapen, f lam. vette "koeien ren 58, 52, 46 STEI «IET UIT TOT MORGEN Stuur vmdaeg nog Uw g?le kaart c C'luksrace 1939 near Utrecht, p .st' 2CP4. .Definitieve trekking 15 Maart. Sb ting der inzending Maandag '13 Mavu*t a Vraagt kosteloos toezending: Pus tb 2004 Utrecht. UIT DEN OMTF GOUDERAK. Dr. T. Beukenkamp gaat de practvjk neerleggen. Naar wij vernemen heeft Dr. T. Beu kenkamp, gemeente-arts, die gedurende meer dan 40 jaren de medische practijk te Gouderak-en Berkenwoude iieeft uit geoefend, het vooi^neihen deze binnen kort neer te leggen en over te dragen aan den, arts H. G Werkman geboortig uit Boskoop, die na zijn studiën te heb ben voltooid, de laatste anderhalf jaar assistent is geweest in een ziekenhuis te Venlo Ongetwijfeld zal deze mededeeling de inwoners vai* deze geheele streek tref fen. Immers Dr Beek'enkamp Is in elk gezin niet alleen een bekende figuur, die nagenoeg twee generaties heeft zien ge boren worden, maar ook de vertrouwde en goede raadgever van velen. Dat ls op dagen van feestelijk gedenken overdui delijk gebleken. Maar ook Dr. Beeken kamp zelf tieft zijn besluit in niet min dere mate Want zooals de bevolking aan hein is gehecht, zoo is* hij ook gehecht aan deze bevolking wier lief en leed hij* in zonnige <en droeve dagen heeft mee gemaakt in zijn practijk en ook daar buiten ln net leven van allen dag. Dr. Beekenkamp Val zich echter gerust ge voelen zijn practijk binnenkort te kun nen overdragen aan den heip bekenden 1 medicus H G. Weykman, van wiénhij de overtuiging kan hébben dat hij zich met even groote toewijding en zorg aan zijn werk in volleA omvang geven zal. i Het ligt in het voornemen van Dr. Bee kenkamp, na het neerleggen van zijn practijk, te Gouda te gaan ette nuchtere ulens, 197 p bokken ofilgei prijken wareföals w.i 70, 2e 60, 306-^-41 5^36-46 ets. etajj p4r k.g., 260, 190, 14ft per stuk; vette ren 100, 90, 60-70 ets, per k,g.;lgrns- kalveren 2e kw. 50, '40 cttflpfer k g',' 50, 35, 25 per stuk; fok nuchter^fkalveren 21, 17, 14 pe'r stuk; slachtpaardèli 51, 42, 32 et", per k.|., 225, 185, 110 per stuk; telpaar den 340, 270, 130, hitten 250, 190', 120, bei- de per stuk; schapen 49, 43, 32 ets. per k.f 24, 19, 17 pm- stuk; lammeren 55, 47, 42 ets per k.g., 21, 16, 12 per stuk; kalfkoeieu' ^80, 215< 150; melkkoeien 275, 205. 150, varekoeien 195, 160, 140; vaarzen 170, 150 l'lO; pinken 130, 110, 90; bokken of geitcr 10, 8, 5, ales per stuk, Vette koeien en ossen, aanvi er gelyk aar; vorige week, handel kalm, prijzen als giste ren, prima koe 74 ct., pr. os 66 ct. Stieren' aanvoer iets ruimer, handel flauw, prijzerl iets lager. Vette kalveren/ aanroer iet! grooter, handel luèteloos, prijzen als vori ge week, prima's 1.10. Grasl&I^veren, aan voer iets korter, handel slecht, pry zen met moeite te handhaven. Nuchtere slacht- en fokkalveren, aanvoer ruimer, Hfcndel matig prijzen niet geheel pryshoudend. Paarden aanvoer korter/ hdndel kalm, pryzer. slachtpaarden iets lager, werkpaarden hitten als vorige week. Schapen tn lamme ren aanvoer iets kleinen, handal tamelyk, pry zen iets hooger. Kalf. en melkkoeien, aanvoer gelijk aan vorige week, handel traag, pryzen onveranderd. Varekoeien, aanvoer gewoon, feandef lui, pryzen als ve rige week. Vaarzen en pinken, aanvoer ma- tig, handel slecht, prijzén iets lager. Bok ken of geiten, aanvoer gelijk aan vorig0 week, handel vlot, pryze onveranderd. INDELEN. WA Heksenwaag-marschen te Oudewater. Zeventig K.M. nachttocht. De wandelsportvejreeniging „Trekvogels" to Oudewater organiseert op Zaterdag 29 April Hek§enwdagmarschen, genaamd ilaar de historische heksenwaag, nau- aanlejdinu van welker restauratie vorig jrfar voor het eergt een wandeltocht is uitgeschreven. Er zijn ditmaal göstald, een 25 K fyl dags om hall drie prestatie-niarSchj d Voor den nachttlbc vóór heeren van rlute als volgt: C ü(e Meern, Harmele vèn, Gouda, Oudew blnnerj dertien uur twee wandel ;n een 70 L.S avondSj|u»»« utui un. it, die ope-ngesteld is 18 tot' 50 yaar, de udewater, Montfoort, n, Woe'rdqji, Bodegra- ater. Dc|||arsch moet volbr acnP worden. 4- LAATSTE BERI Gandhi heeft, het vaiten Overeenstfimmingr Na vier dagen vasten' hee rtjjsti^en nacht gehad. Hy was niet in staat voldoende water {je drinken tenjgevolge van .Misselijkheid. Degeipesheej- iéeide .mede, dat het gevolg hiervaln een grooter uitput- 'tuig is. j 1 Vanda,ag is eèh einde gel vasten, nadat vanochtend» de Gandhi, Mahadevadesa, e Jieft gehad met denipnderkt 6.000 Dooden in H' Incident in Sjanghai's tteriiatiopafs Volgens ChineescRe berichten wordt thans inj Midder.-Hoepei,, ten jóosten van de rivier de Han, op 200 k.m. tén westen van Hftnkau tusschen de Chineeséhe en Japan- 8<jhe troepen de hevigste stryd.,van het jaar gêvoerd. De Japansche aanvallen worden met vliegtuigen gesteund! De slag woedt refers tien dagen. De Chineezen beweren de vast. beraden pogingen der Japanners, de rivier over te steken, te hebben doen mislukkén. Het aatal dooden en gewonden zou aan bei de zyden ongeveer gelijk zyn en in het ge heel 6000 bedrager.. Beide partijen zenden met spoed versterkingen naar dit front. Een 'honderdtal Japansche marinesoldaten heeft Maandagavond, waarschynlyk han delende op bèvel van hoogerhand, het bu reau der internationale politie te Sjanghai omsingeld en directe uitlevering geëischt van verscheiden Chineesche gevangenen die beschuldigd worden van anti-Japansche activiteit. WISSELKOERSEN. 6 Maart 7 Maart. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Competitie Ned. Chr. Voetbalbond. D.O.S. lJodan Boys 1 33. Jodan ,Boys 2Condors 2 3—1. Programma voor Zondag. Kon. Ned. Voetbalbond. Londen 8.83% 8.85% Berlyn *75.60 75.60 Parya 4.99% 4.99% Brussel 31.70 '31.69 Zwitserland 42.80 42.81 Kopenhagen 39.45 39.45 Stockholm 45.45 45.50 Oslo 44.40 44.40 New-York 1.88% 1.88% Onderhandsche opdracht. Aan de Gebr. Kersbergen te Gouderak 19 onderhands opgedragen het metsel- en be tonwerk en een bouw Van een boerenwoning met veestalling, schuur, hooiberg en by- komende werken in den Broekpolder te Gouda voor den Weled. Zeergel. Heer Dr. J. Th'. Nikkels te Wassenaar. Recht en VMjheid. Op de Zaterdag 11 Maart a.s. te'Utrecht te houden jaarvergadering van de Vereent, ging „Recht on Vryheid" zal Ds. .B. J Kanis, Ned. Herv. prëdikant 'alhier, een in leiding houden over de godsdienst en de onrechtmatige vetdeeling van het. maat schappelijk inkomen. mRKRNWOUDft. Ouderavond. Vrydagavond werd in de openbare school BEU RSO VERZICHT. Wyzigingen van beteekenis deden zich vandaag op de wisselmarkt practised niet voor. Door middel van den dollar was de markt geheel in handen van het regulee- ringsfonds en bleven de koersen op he£ vo rige niveau staan. De meeste aandacht ging luit naar het Anioiikaansche jlevies, dat zich den gehee- len morgen 'bewoog op 1.883* du.- op het AFDEELING I. het. Nederlandse.» j agBusatiefonds Blauw WitCVV, Sj\rta1 Het pond sterling werd vernomen op 8.83% a 8.83% en Week hiervan vrijwel niet af. Wat de overige deviezen betreft, bleef de contante Belgakocrs genandhaafd op 81 08 n 81.70. Hierin was dus riet hiogelyk de hui dige onrustige, politieke situ atii in Btflgië af te meten. Het was de termynmarkt waarin zich de ontbinding van het parle ment en "alles wat zich daar omheen heeft, afgespeeld'weerspiegelde. Het disagii voor termynbelga's liep uit tot resp. 40' en 95 cents. Qe termynkoersen voor den Fran-' .-chen franc bleven ongewijzigd. Contante francs werden vernomen op 4.99% 4«99%. i Zwitsersche francs op 42.78 h 42.81 en - le klasse KFC. ADO—Xerxes, Stoqnvogels—»WS, Hermes-DVS—HBS. AFDEELINÖ II» le klasse: DOS^DFC, DHC—VUC, Feijenoord—VSV, Ajax—RFC," 't Gooi— Haaj-lem. "2e klasse A: Quick—BMT, GoUda— ODS, UW—Overmaas, UVSBEC*. UW Velox." 3e klasse B: Hoek vaiï Holland—VIOS, The Rising Hope—Het Noorden, DD€ RVC, CromvUet—ONA, Tonegldo—EDS. 3e. klasse C' VOCDHS, OVV—Coal, Steeds Volharden—Laakkwartier, VFC— Steeds Hooger, Martinit—Forjluna. 4e klasse A: BTCWassenaar, Bos- koopsche Boys-*Waddinxveen, Bodegra ven— Roodenburg. DSO---TONA, HDV— Sportman. 4e klasse CSchoonhovenDUNO, G3V —VOGEL. Maasstraat—-Te Werve, DVS— Delft, Zwart Blauw—ÖB 4e klasse F: EAC—Oudewater, Goude rak—PVC, Haastrecht—Woerden. (Lek- kerkerk—.Moordrecht, Utrecht—Stlcht- sche Boys. 4o klasse H: Transvalia—Bolnes. DIN- DUAAmmerstolsche SV.'CKCDilet tant, Schiedam—DLVè, FloèiSpant^DJS. 4e klasse I: SSW—Zwervers. 'S-Ora- vendeelOLIVIO, Merwede—Mdrwestad, OSS—Papendrecht. Reserve 2e klasse A: VUC 3*—HW 2, BEC 2Scheveningen 2, DHC 3HÉS 3, ADO 4—Gouda 2, Quick 2—Alphen 2.' Reserve 3e klasse D: ONA 2VOC 2 uitgesteld, CW 3—DHS 2, Xerxes 3— de Ryksmark op 76.50 k 75.60. Het Duit sche zilvergeld en de Scheine waren eerder iets hooger op resp. 29 'en 24%. De handel droeg een rustig norfhaat karakter. In het voorbeurseffecten verkeer over- -heerschte een vasterp stemming, in weerwil van de gedrukte.-tendens van Walls^eet. I>V'locale fondsen liepen, meerendeels eeni ge punten omhoog en de markt had diqp- tengevolge een geaninHperd aanzien. VaA Amerikaanyhé fondsen was' in he^ by zon der Tidewater vast gestemd TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bijt aeiats .Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer'19 uur: Voor het binnenlandWisselende bewol king; plaatselijk enkele buiep»; meest ma tige Westelyke wind; iets kouder.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2