NG LS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoudf, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. -- - - - --«r A rArATXTXTirTvrvxT rT^XTTTYTTr/^XT nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen I Prof. Goudriaan over de toekomst der N. S. Busdiensten kunnen nuttig zijn op bepaalde lijnen. Een nieuwe radiotoespraak van generaal Miaja. I RMUNT MISLUKTE COMMUNISTISCHE STAATSGREEP TE MADRID. Nederl. s.s. „Aurora” door vliegtuigen aangevallen. Woensdag 8 Maart 193977e Jaargang UUR IS NIET jbeteren kracht, de geur ik van het edele uct. No. 19977 u\ VËilvVjAniUZXV-Air, iJunnuiMVULUE, L>v/17ILvJlUrV V T INDUÖIWVr, VïVUJ LHL1WVI*, linnkJiivuv** X, -- De bezetting van Madrid aanstaande. 'tj lands. ■nen Ce SNEEK Rooken en drinken volgens Dr. Ley onmannelijk. Overal g?b:t'1 bitter under‘dat thans veltti op hun 45ste jaar „op” zyn. De vernieuwing kan echter slechts van de nieuwe maatschappij komen, welker leiders definitief van vergiftige ge notmiddelen afzien. Daar ons volk sterk moet zijn om al zijn taken te vervullen, moet het gezond blij ven. Dat is de beteekenia van oneen strijd tegen deze genotmiddelen. RECONSTRUCTIE DER HONGAARSCHE REGEERING? Er is sprake van terugkeer van Imrédy. Nog geen overeenstemming tusschen Praag en Bratislava. Te Boedapest is het gerucht in omloop, dat de regeering wordt gewijzigd. Telek’ zou gisteravond den leden der regeerings- party in een vergadering, welke beslissend wordt genoemd voor den binnenlandsch politieken koers van Hongarije, de kwestie van vertrouwen stellen. laatste verliezen over .1935, lyoö en I9o’z beliepen resp. 28, ó9 en 32 mlllioen. Over 1938 zal het ver lies vermoedelijk ongeveer 22.5 mlllioen zijn. De oogenschijnlijke verbetering van het resultaat >s uitsluitend toe te schrij ven aan de financieele reorganisatie, welke per 1 Jan. 1938 heeft plaats ge vonden en aan het wegvallen van enkele debetposten, die met de reorganisatie samenhangen, anderzijds moet men Dij ae beoordeeling van het verliescijfer over 1938 wel beseffen, dat ook na de reorganisatie de Nederlandsche Spoor wegen een hoogst eigenaardige iinan- cieele structuur behouden. Een gezonde financiering van een uiterst conjunc tuurgevoelig bedrijf als dat der spoor wegen zou uitsluitend met aandeelenka- pitaai mogen geschieden, aldus spr.’s meening. Den indruk, welken de gepubliceerde verliessaldi op de publieke opinie maken, acht spr. voor het bedrijf hoogst ongun stig en bedrijfseconomisch gesproken hoogst onrechtvaardig. Het spoorwegbe drijf heeft de laatste tien jaren in een uiterst ongunstig milieu gewerkt door de langdurige en ernstige crisis. Met cijfers over de dalingen van het goederen- en personenverkeer en over de verplaatsing van een deel van het passagiersvervoer naar de bussen, toonde spr. dit aan. De wilde bussen ter sprake. Prof. Goudriaan besprak vervolgens de economische verhouding tusschen trein en autobus, hiermee rakend het nog steeds actueele bussenvraagstuk. Volgens spr. kan een autobus zeer nuttig zijn, en met name in die plaatsen, die ver van het station atliggen of te klein zijn om een station te hebben. Het belangenconflict ontstaat pas wan neer de bus zich tracht meester te ma- ken van het verkeer tusschen de spoor wegstations, en dit gevaar wordt nog ernstiger wanneer de bus zich om de bediening der tusschengelegen plaatsen in het geheel niet bekommert, maar zich uitsluitend bezig houdt met het vervoer tusschen twee plaatsen, welke ook recht streeks door den spoorweg worden be diend. Dan komt een verspilling van krachteri, te voorschijn. Dat de spoorweg deze antl-economl- sche ontwikkeling niet uit eigen kracht kan bestrijden, is een gevolg van de zeer lage tarieven der wilde bussen. Deze exploiteeren volgens spr. hun bedrijf niet economischer, doch hun waarden zijn eenvoudiger. Het gevolg van één en ander is dan, dat de autobus gemiddeld per kilometer meer passagiers vervoert dan de trein, zoodat de twee concurrenten hun taak verdeeld zien vol gens de bekende verdeelingsformule, waarbij de eene partij het vleesch en de andere de beenen krijgt. Maar de wilde bussen kunnen alleen maar tot hun hoo- geren vullingsraad, dus hun lagere tarie ven komen, zoolang zij zich niet te veel gaan uitbreiden. Zij moeten de bedie ning van de belangrijke diensten aan den spoorweg overlaten. Want op het oogenblik, dat het spoorwegvervoer zou worden gestaakt, zouden, zij precies het zelfde gemiddelde aantal passagiers be reiken als het spoorwegvervoer, indien deze het traject alleen bediende. Met enkele theoretische beschouwin gen lichtte spr. dit standpunt nader toe, Wilde busdiensten deden vervoer per N.S. stijgen’ Toekomst hoopvol bij een goed beheer. Op den verjaardag van do Rotterdam- sene Kamer van Koophandel heeft de uuecteur der N.V. Nederlandsche Spoor wegen, prol. dr. Ir. J. Goudriaan na het noenmaal gesproken over: De toekomst oer Nederlandsche Spoorwegen. Spr. begon zijn rede met te constatee- ren, dat ae bedrijfsresultaten der Neder- landscne Spoorwegen over de jaren niet rooskleurig zijn. De wanneer de Duce op 23 Maart ter gelegen heid van den 20sten verjaardag van het ïtaliaansche fascisme, zal spreken. Men is van meening, dat Mussolini dan geen vol ledige lyst van Italië’» natuurlijke aspira ties zal citeeren, maar slechts zal aandui den, dat Italië zijn eischen aan Frankrijk medegedeeld heeft. Dezelfde kringen vermelden nog, dat de defensieraad van Madrid, die door de „Po- polo di Roma” als „gematigd zoo niet con- tra-revolutionnair” wordt bestempeld, wel eens het voorspel van de overgave van Madrid kan zijn hetgeen dus Italië’s ver plichtingen aan Spanje aanmerkelijk zal verlicht^! en dus Italië meer bewegings vrijheid voor diens natuurlijke aspiraties zal toelatén. In elk geval zijn de Italianen zeer ver langend naar de climax van het Italiahnsch- Fransch dispuut, vooral nu de rede van den Duce, die hij 19 Februari te Turijn zou uit spreken, tengevolge van den dood van den paus, achterwege is geblezen. ia. tullen moeten houden met de op- 'v3an bevolking en leger in da’ 'uitlatingen van republikeinsche legerleiders en van de nieuwe bewindheb bers te Madrid doen blijken, d|at zij in een „Spanje voor de Spanjaarden” evenzeer hun hoogste doel zien als bij de rechtsche leiders, naar deze zeggen, het geval is. Op een congres te Frankfort a. d, Main gewijd aan volksgezondheid en genotmidde len die vergif zijn, heeft de beschermheer van het congres, de ryksorganisatie-leider dr. Ley, een krachtig pleidooi gehouden teger rooken en drinken. H\j bekende (volgens het verslag in den „Völkischer Beobachter”) dat hij tot vóór 5- jaar als een rechtschapen man had ge rookt en gedronken. Hij had het niet ge laten omdat de dokter het hem had verbo den, maar omdat hij had ingezien dat een vervaling van een taak daarvan afhangt. Als euiter de taak er onder lijdt, moeten de genotmiddelen gebannen worden. Ik geloof niet, aldus dr. Ley, aan matig heid, de strijd moet radicaal gevoerd wor den anders zal hij zijn doel niet bereiken. Wij zullen de jeugd er niet toe brengen h*t rooker. en drinken te laten als wjj haar zeggen dat het vergif is, doch wanneer wij haar er toe opvoeden dat jij inziet dat het onmannelijk is zich zoo te gedrhfcen. Daar wij een volk zyn dat in een nauwe ruimte samengeperst moet leven en de strijd tegen het Jodendom nog steeds niet is uitgestreden, kunnen wij ons niet meer veroorloven te zeggen dat het de zaak van den enkeling is of hij rookt of drinkt. Het komt er niet op aan, zoo vervolgde dr. Ley, dat het leven van den enkeling medisch verlengd wordt, maar het is van belang dat de mensch tot arbeid en prestu tic geschikt wordt gehouden. De gedachte aan pensioen en rente moet uit ons volk verdwijnen. Ook de weerbaarheid lijdt cr ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA. b(j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. S.O.S.-seinen uitgezonden. Blijkens een telegram uit Londen vernam Reuter van de Britsche admiraliteit dat het Nederlandsche s.s. „Aurora” S.O.S.-seinen heeft uitgezonden, waarin gemeld werd dat het schip werd aangevallen. De Brit- f-che torpedoboot jager „Ivanhoe”, die op weg was van Palma de Majorca naar G - braltar, heeft toen opdracht gekregen een onderzoek in te stellen, doch voof deze bo dem ter plaatse aankwam bevond hij dat" de „Jupiter”, een mynleggfer van de vloot van Franco, de „Aurora” had gepraaid. Later werd vernomen, dat men het Nt- derla; dsche schip had toegestaan zijn reis naar Genua te vervolgen. Een Havastelegrajjj uit Tanger zegt, dat de „Aurora” als z|jn positie heeft opgege ven 37 gr. 6 min. N.B. en 37 gr. W.L., d.i. ten Westen van Azoren. De „Aurora” is een schip van 1697 t< r, dat toebehoort aan de K.N.S.M. De „Auio- ra” was, op weg naar Genua, eergisteren Gibraltar gepasseerd. Het zou geen Spaan- Eche havens aandoen. De opgegeven posi tiemelding is dus in ieder geval onjuist. Red. Ten Westen van de Azoren? Niemand gewond; het schip zet reis naar Genua voort. By de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. te Amsterdam is gisteravond om streeks kwart voor tien, via Scheveningen- Haven, een telegram van den kapitein van de „Aurora” ontvangen, waarin deze meldt, dat zijn schip werd „aangevallen door vliegtuigen rood”. De positie, waar deze aanval geschiedde, k*erd niet genoemd. Boven- en onderbrug werden door bom- splinters beschadigd. Niemand werd ge wond. Het schip zet zijn reis naar Genua voort. Aangaande de vredesvooruitzichten meldt Reuter uit Madrid dat generaal Miaja in een nieuwe radio-toespraak heeft ver klaard: „Het motief, dat achter de vormfr g van den Nationalen Verdedigingsraad zit, is de wensch geweest om een einde te ma ken aan den oorlog op een humane en eer volle wjjze, Wjj willen geen nutteloos bloed vergieten meer en alles wat ik, die met u gestreden heb, wensch, is u den vrede te geven. Wanneer het gezonde verstand toe ons allen terugkeert, verzeker ik u dat het alles spoedig ten einde zal zijn.” Blijkens een bericht uit Burgios slaat Franco de ontwikkeling van den toestand te Madrid van uur tot uur gade. Het leger- commando heeft zijn maatregelen getrof fen. Er worden uitgebreide troepenbewe gingen waargenomen. Franco wil, als de toestand het noodig maakt, plotseling met z|jn legermacht ingrijpen. Ofschoon ongetwijfeld een onbloedig-* bezetting van Madrid verwacht wordt, neemt Franco geen risico. De rechtschen concentreeren een groote troepenmacht langs het vyandelijke front, klaarblijkelijk in de meening. dat de bedreiging van zulk ecn overweldigende strijdmacht voldoende tal zijn om een einde te maken aan de MUSSOLINI’S AANSPRAKEN ZULLEN MEEVALLEN. Volgens sommige bladen, zou Mussolini niet voornemens zijn, aan Frankrijk terri toriale eischen te stellen. De 'Romeinsche correspondent van de „Daily Mail” schrijft, <iat de Fransche ambassadeur te Rome, Fran^ois-Poncet, onmiddellyk na de kro ning van paus Pius XII naar Parijs za’ vertrekken en aan Bonnet een volledig ver slag zal uitbrengen over de situatie tus schen Frankrijk en Italië. Men vermoedt, aldus de correspondent, dat Italië dan met Frankrijk onderhandelin- fen zal openen door bemiddeling van zyn ambassadeur te Parys, Guariglia, die zal aangeven, welke concessies Italië van Frankrijk verwacht. In Parysche diplomatieke kringen ver wacht men, dat Italië, althans voor het oogenblik, geen territoriale eischen zal stellen, doch de onderhandel ingen zal be perken tot vraagstukken, die betrekking hebben op den spoorweg DzjiboetiAddis Abeba, op een vrijhaven te Dzjiboeti, op een vertegenwoordiging van Italië in de maatschappij van het Suezkanaal en op de uitbreiding van de rechten der te Tunis wu - nende Italianen. Ook de „Westfölische Landeszeitung" meent, dat Mussolini’s aanspraken zich tot bovengenoemde onderwerpen beperken. Volgens doorgaans goed ingelichte krin gen zou Italië zijn formeele eischen tegen het einde van Maart langs diplomatieken weg aan Frankrijk kenbaar maken. De Italianen zullen daaromtrent meer hooren (illlAStlIE (MIRAM. gisteren hebben de communisten te Madrid blijkens berichten van Reuter een j*>- ging ondernomen den zoojuist gevormden Nationalen Verdedigingsraad omver te werpen en zich van het bewind meester te maken. Na korte gevechten werd de poging de kop ingedrukt. Kolonel Casado, de minister van lands verdediging, verklaarde voijr de radio: „Sedert het aanbreken van den dag trach ten de communisten in Madrid een wanho pigen staatsgreep te ondernemen, elders in het republikeinsche heorscht rust.” Casado deed een beroep op de soldaten, die „bedrogen zijn door de communistische leiders bij de aansporing weerstand te bie den aar. den Nationalen Verdedigings- raad", om zich aan den anderen kant t? scharen aangezien de Verdedigingsraad de renige waarborg is tegen een poging tot vestiging van een terroristische tyrannie. Men spreekt over wijzigingen ten aan zien van de ministers van nijverheid, finan ciën en landbouw. De middagbladen maken op in het oog springende wijze melding van een terugkeer van Imrédy. Tenslotte schijnt te zijn besloten, dat baron Vay, een vriend van Imrédy, die on derstaatssecretaris is van het kabinet van den premier, zal aftreden. Ook de functie van perschef aan het kabinet van den premier zal over enkele dagen aan een an deren titularis worden o ver gedragen. ameling, Ie series ■a voor- e letten it alleen op het leR&D- de fijne kleuren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. "Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters an randen worden berekend naar plaatsruimte. srsterkt door de weldoordachte waarbij hij tot de volgende felle uitlating kwam: „Het spoorwegverkeer heeft er geen belang bij om vla dochterondernemin gen het autovervoer van personen ter hand te nemen indien daar tegenover slechts de muurvast en duurzame zeker heid bestond, dat het parasitaire deel van het busvervoer radicaal werd onder drukt. Mocht deze zekerheid niet kunnen wor den verkregen, dan vrees ik, dat de Directie der N. S. in een tamelijk snel tempo voorstellen zal moeten Indienen tot groote inkrimping van het spoorweg net. Men mag hei? publiek niet in den waan laten dat het duurzaam mogelijk zal zijn, beide middelen van vervoer in vrije concurrentie naast elkaar op een zelfde traject op economische wijze te exploiteeren”. Prof. Goudriaan toonde vervolgens aan dat het ingrijpen van den Minister van Justitie gedurende de periode van 5 tot 14 November 1938 uiterst interessant fei tenmateriaal gelevérd heeft oyer de der ving aan inkomsten door de 'spoorwegen tengevolge van het wilde-bus-verkeer Op het traject Amsterdam—-Den Haag bijv, steeg de verkoop van enkele reis kaarten derde klasse met meer dan 100 pet., het aantal retours met 18 pet., tus schen Amsterdam en Utrecht stegen de enkele reizen met ruim 35 pet, retours met 18 pet. Op grond van deze cijfers mag men veilig aannemen, dat de spoor- wegontvangsten op de aangetaste tra jecten over het geheele land zijn gedaald met minstens 25 pet., of tusschen de 6 en 10 mlllioen gulden. Prof Goudriaan besprak het vraagstuk j van het extra vervoer, dat in aanzien lijke mate kan bijdragen tot verbetering I van de resultaten der spoorwegen, indien bevordering hiervan door hal veering van den prijs niet zou leiden tot instorting van het geheele prijsniveau. Een eerste stap op dezen weg is gezet door iïivoe- ring der avondretours en goedkoope kaarten op bepaalde dagen op verschil- lende trajecten. Toch ligt, naar spr 's ge voel, in de moderne tarieftechniek van de electriciteltsbcdrijven met hun vast- rechttarief, dat in Nederland zulk een ontzaglijke verbreiding heeft gevonden, het voorbeeld van de wijze waarop het spoorwegtarief voor het particuliere per sonenvervoer moet worden aangevuld. Ook op ander gebied zijn maatregelen in voorbereiding, die kunnen worden samengevat in de formule- grooter snel heid, grootere frequentie, kleinere een heden Voor de uitvoering van dit pro gram zal het noodig zijn te beschikken over meer afwisselend materieel. Het ligt bijv. In de bedoeling het electrlsche ma terieel van de lijn Amsterdam—Dor drecht zoodanig te verbouwen, dat er ruimere zitplaatsen komen. Ten aanzien van de controle wil men gaan in de rich ting van het Zwitsersche stelsel, om niet alleen de ingangscontrole maar ook de ultgangscontrole op de stations geheel op ie heffen, wat echter slechts bereikt arbeidsvoor- 'kan worden wanneer alle rijtuigen zijn voorzien van op elkaar aansluitende doorgangen. Achteruitgang goederenvervoer een gevolg van de crisis en con currentie. Prof Goudriaan besprak uitvoerig den achteruitgang van het goederenvervoer, veroorzaakt door de economische crisis, het vervoer per vrachtauto door onder nemingen zelf en het vervoer te water, dat bevorderd is door de aanleg van ver schillende kanalen Het spoorwegbedrijf had deze ontwikkeling voor een groot deel kunnen voorkomen, indien het slechts eerder de beschikking had gehad over de vrijheid in de vrachttarieven, welke door het oude art. 31 van de Spoor wegwet zeer aan banden was gelegd. Spr. lichtte vervolgens toe, dat de toe komst van de Ned. Spoorwegen geheel moeten steunen op een gezond bedrijfs beheer De Spoorwegen zijn daarbij in gesteld op het massavervoer, omdat zij zelf een massabedrijf is. Allerlei kleine verliezen kunnen het bedrijf zeer scha den. Bovendien wees prof. Goudriaan op den hlstorlschen groei van het spoor wegbedrijf, terwijl hij tevens met klem wees op het groote bedrijfssnelheid. Naar de meening van prof Goudriaan moet men uiterste voorzichtig^ zijn met de zoo tactvol verspreide suggestie alsof het motorverkeer het verkeer van de vijandelijkheden met een minimum var. strtyd. Generaal Miaja wordt In elk geval een der weinigen onder de republikeinsche le gerleiders geacht, die door generaal Franci wordt gerespecteerd en met wien de recht- tche generalissimus zou willen onderhande len. Gezien het feit, dat generaal Miaja thans de opperste leiding in het republi keinsche gebied in handen heeft genome'' <n dat Negrin alsmede tal van uiterst-link- sche leiders en ook een aantal vooraap- staande Russen! per vliegtuig uit Spanje de wyk hebben genomen naar Fransch ge bied, lykt de veronderstelling gewettigd dat thans in Spanje een basis gevonden zal kunnen worden, om tot een einde van den bloedigen oorlog te komen. Aan beide zij den overheerscht thans de meening dat verderen strijd slechts noodeloos bloedver gieten zou beteekenen en daarom méér dan ooit^een misdaad tegei.over het Spaanse! t 'olk zou zijn. Hetgeen niet verhindert dat, al ware het alleen reeds uit tactische over wegingen in verband met komende onder- handelingen over een overgave, beide par tijen zich tot den strijd gereed houden, eu met name uit het rechtsche gebied dage lijks berichten komen over voorbereidingen tot een beslissend offensief. Hetgeen Zondag te Madrid is geschied, geeft in elk geval aanleiding tot de hoop, d n het niet meer tot een dergelijjc offensief zal behoeven te komen. Een overgave van het huidige republikeinsche gebied, welke gepaard zou gaan en in feite reeds ge paard gaat met eliminatie en vlucht van rp Moskou georiënteerde communistfa.-he en anarchistische leiders, zou aan een na- tionaal-Spaansche oplossing van het ramp zalige conflict, waardoor het Iberische Schiereiland nu reeds sinds zomer 1986 wordt geteisterd, ten goede komen. Daar mede zou bovendien het international'1 aspect verbeteren, omdat de leiders van het rechtsche Spanje, wanneer het thans nog republikeinsche gebiedsdeel zich overgeeft, rekeninj vatting^ gebied.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1