vmx. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, böskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, s enz. ENGELAND’s STRIJDMACHT. Belangengemeenschap met Frankrijk. VAN 1 ^7 I Het vraagstuk van de centrale luchthaven. ’z. - Gouda, lotenfahriek Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen - Meer vrijheid voor voorbereidend hooger onderwijs. if’s Het Palestijnsche probleem nog zonder oplossing. Beperking der Joodsche immigratie No. 1W78 Oostersch sprookjes huwelijk. en 1 k Aan Joodsche zyde is men thans voorne mens te trachten, van de Britsche regeering een enorme toeneming van onze müitaire kracht verkregen. »liede Boek de plaatsing AFSCHAFFING PERSONEELE BELASTING VOOR MOTOR- RIJTUIGEN. Voor ongeveer 30% van de opbrengst dier heffing wordt compensatie gezocht. Toeneming van het aantal personenauto’s? In. de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de Waterstaatsbe- grooting deelt de minister o.a. mede: De regeering zou bij het uitwerken van haar belastingplannen overwegen, de perso- neele belasting voor motorrijtuigen aan zienlijk te verminderen of deze heffing af te schaffen met gelijktijdige invoering van een geringe verhooging van de an dere belastingen, welke op het motorrij- tuigenverkeer drukken. Die overweging heeft er toe geleid, dat in de belasting voorstellen van den minister van Finan ciën zal worden opgenomen een voorstel 'tot afschaffing van de personeele belas ting naar den grondslag motorrijtuigen, waarbij voor pl.m. 30 pct. van de op brengst dier belasting compensatie zal worden gezocht in een verhooging met 12J pct. van de motorrijtuigenbelasting voor de voor personenvervoer ingerichte motorrijtuigen. Hierbij wordt er op ge- Wetsontwerp ingediend, dat de mogelijkheid schept op Openbare scholen Dalton- en Montessori- methoden toe te passen. Thans is verschenen het in uitzicht gestelde wetsontwerp tot regeling van het voorbereidend hooger en het alge meen vormend middelbaar onderwijs. Naast versobering en verdieping be hoeft ons voorbereidend hooger onder wijs meer vrijheid. Thans is de toestand deze, dat voor de openbare inrichtingen een „algemeen leerplan” geldt, dat uni formiteit beteekent De bijzondere in richtingen genieten zekére vrijheid van beweging. Dit laatste acht de minister een voordeel Elke inrichting kan dus tot op zekere hoogte een eigen sfeer verkrij gen, maar het is niet duidelijk, waarom dit voorrecht aan de openbare inrich tingen zou moeten worden onthouden. Het wetsontwerp nu opent den weg. om tot een andere regeling te geraken. De minister is ervan overtuigd, dat met de vier toegangswegen tot het hoo ger onderwijs, zijnde gymnasium alpha en beta en de a- en b-afdeeling der H.B.S. met parallelle staatsexamens, kan worden volstaan. Een verkleining van dit aantal komt den minister niet ge- wenscht voor. Met name zou hij een ver- eeniging van gymnasium beta en hoo- gere burgerschool b niet gaarne verdedi gen. De minister wil de leerlingen der beta- Presidentsverkiezintj in Frankrijk op 5 April? Van officieele zijde in Parijs werd be vestigd, dat waarschijnlijk op 5 April df nationale vergadering bijeen zal komer voor de verkiezing van den president de’ republiek. diadeem bevat naast 465 kleine steenen 179 zware ronde brillanten. Daar, waar het diadeem het voorhoofd raakt, werden in den vorm van strikken ornamenten aange bracht, die ook nog met 318 kleine en 119 zware brillanten versierd zijn. Garnizoenen overzee. Wij hebben de politiek voor onze gami- zienen overzee opnieuw onder oogen moeten zien. Waar -dat mogelijk is recruteeren wij inboorlingen. Voor den eersten keer werd voorgesteld inheemsche soldaten te gebruiken bij de kust- en luchtverdediging van Ceylon en ook in andere deelen van het rijk maken wij van inheemsch personeel gebruik. Ten einde de verdediging van overzee- sche havens te versterken, hebbek wij in dit jaar kernen gevormd voor een extra stra tegische reserve in het naburige oosten, waarvan thans in Palestina twee divisies zijn gestationneerd. De minister sprak nog over de mogelijk heid van een verdere strategische reserve in Indië. afdeellng van het gymnasium niet van het Grieksch zien vrijgesteld. De klas sieke opleiding is zonder Grieksch z.i. niet denkbaar. De sinds jaren bestaande toestand dat de lycea aanwezig zijn en erkenning vin den, doch niet op een wettelijke basis rusten, -is zeer ongewenscht en mag vol gens den minister niet bestendigd wor den. Het wetsontwerp kent dan ook het lyceum. De vraag, of voor de handelsdagscho- len met een drie- of vierjarigen cursus moet worden volstaan, dan of ook oen vijfjarige cursus onder bepaalde omstan digheden mogelijk moet zijn, wordt in het wetsontwerp bevestigend beantwoord Gevaar voor doublure van de hoogere bur gerschool a' kan daarbij worden verme den. Thans wordt dan ook de wettelijke mogelijkheid der handelsdagschool met 5-jarigen cursus gegeven. Deze school zal meer dan de hoogere burgerschool a in handelstechnische richting kunnen gaan en daardoor kunnen voldoen aan de eischen, welke voor kantoorpractijk kun nen worden gesteld. De minister heeft toegegeven aan den op hem geoefenden aandrang om aan de hoogere burgerschool met driejarigen cursus weder een wettelijke basis te geven. Het wetsontwerp schept voorts o.m. de mogelijkheid om openbare scholen in staat te stellen, bijzondere methoden als Dalton-methode en Montessori-methode toe te passen. Men zou het zelfs reeds als bevredigen'’ kunnen beschouwen, wanneer tengevolge van deze conferentie de partijen het iets minder oneens zouden zijn geworden. Het mag bovendien niet over het hoofd worden gezien, dat een niet-geslaagde conferentie in gevallen als het onderhavige dikwijls ernstiger en onaangenamer consequentie’ met zich brengt dan wanneer in het geheel niet wordt geconfereerd! Vele teekenen wijzen er op, dat df Br’t- sche regeering het denkbeeld van een Joodsch nationaal tehuis in Palestina he 'ft laten varen. Men meent in Joodsche kringen te Londen te kunnen vaststellen, dat do Britsche regeering niet van zins is mede te werken aan den organischen groei van een dergelijk nationaal tehuis. Veeleer, zoo meent men, zou de Britsche regeering in stemmen met de Arabische eischen inzake beperking der Joodsche immigratie in Pa lestina. Daarby zou het doel, dat de Brit sche regeering voor oogen zou staan, de handhaving zijn van een Joodsche minder heid met goede waarborgen in een onaf- hankelijken Palestijnschen staat. Dit nu wordt vooralsnog door de Joodsche delegatie ter ronde tafel-conferentie als volkomen onaanvaardbaar afgewezen. Territoriaal leger van 250.000 man. Legerbegrooting toegelicht. T)e Britsche Minister Hore Belisha heeft b<j het Lagerhuis de legerbegrooting in gediend en daarby o.m. het volgende ge-‘ zegd:, De vraag, welke het Huis zich in de eer ste plaats stelt, is: in welke mate moeten wjj in geval van een oorlog bereid ztfn mei. landstrijdkrachten te intervenieeren op het vasteland van Europa. De minister voegde hieraan toe, dat deze kwestie alleen op passende wyze besproken zou kunnen worden in het algemeen ver band van de strategische problemen van Groot-Brittannië, welke verschillen van die van andere mogendheden, omdat de gren zen verschillend zyn. De Britsche strategie is gebaseerd op het streven een voldoen den waarborg voor onze gebieden te ver schaffen door landstrijdkrachten in samen werking met onze weermacht. In het moederland hebben wij een troe pensterkte, welke in normale tijden ge bruikt wordt voor de aflossing van garni zoenen overzee. Zij wordt een strategische réserve, welke in staat is in geval van nood een stoottroep te verschaffen. Ten aanzien van het luchtwapen wordt langzaam voortgang genjaakt in de rich ting van een herstel der militaire aspecten van de verdediging van het moederland tot de vroegere opperheerschappij. Vijf divi sies zijn in de plaats gekomen van de twee vroegere luchtverdedigingsdivisies. Thans is besloten daar nog twee divisies aan toe te voegen onder bevel van een generaal en een uitgebreiden staf. In het nieuwe begrootingsjaar zal het aantal bestaande batterijen met 50 a 100 pct. worden vermeerderd. Met deze maat regelen is meer dan 30 millioen gemoeid. Door de vorming van een territoriale strijdmacht voor de verdediging, van het moederland heeft Haldane, die in 1914 mi nister van oorlog was en in dat jaar een expeditieleger heeft voorbereid, het gere gelde leger vrijgemaakt voor diensten bui tenslands in een ty“d, dat de voorziening in de veiligheid van Groot-Brittannië zelve niet langer de overheerschende factor was t>Ü de verdeeling van onze strijdkrachten. Thans is dit wel de overheerschende fac tor. Toch hebben wy niet aan het geregelde leger geraakt. Wy hebben het geheele veld leger der territoriale legers vrijgemaakt voor samenwerking met het geregelde veld leger. Door de vorming van een aparten luchtafweer en een leger voor de kustver dediging, uit de territoriale troepen, wordt liüllkSCllE(IIII1AM. Een commissie van advies wordt ingesteld. Verklaring van Minister Van Buuren- Gelet op de vele stroomingen op het gebied van de ontwikkeling der lucht havens in het westen des lands, en de wenschelijkheid om bij het doen van verdere stappen te beschikken over een zoo veelzijdig mogelijk inzicht in de ver schillende onderdeden van het vraag stuk heeft de Minister van Waterstaat, naar hij mededeelt in de gisteravond verschenen Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de begrooting van het Verkeersfonds, in overleg met zijn daarbij betrokken ambtgenooten zien voorgenomen een commissie in te stellen, welke tot taak zal hebben op korten termijn adylcs over het vraagstuk Prinses Fawzia en haar moeder dragen 2000 diamanten. In Kaïro worden voor het op 16 Maart te sluiten huwelijk van den Iraanschen kroonprins met de zuster van koning Fa- roek meer dan een millioen menscheh ver wacht, die als gasten of toeschouwers aan de feestelijkheden zullen deelnemen. Sinds eenige dagen zijn van Iran Syrië uit verschillende karavanen ondei- weg, die de huwelijksgasten uit deze beide landen naar de Egyptische hoofdstad bren gen. In Egypte zelf krijgt m®n reeds een voorproefje van de feestelijke stemming De landwegen zijn bevolkt met talrijke menschen, die zich naar Kaïro begeven. Dagelijks komen in de hoofdstad van het land honderden en duizenden reizigers aan en reeds op het oogenblik is het moeilijk in Kaïro onderdak te vinden. In totaal .schat men de alleen reeds uit Egyptische provin cies samenstroomende menigte huwelijks gasten en toeschouwers op een millioen menschen Kaïro, dat iets meer dan een millioen inwoners telt, zal dus in de dagen van de huwelijksfeesten het dubbele aantal menscheft moeten heibergen. De Egyptische hoofdstad ontplooit in deze dagen de gehèele schittering van Oos- tersche pracht en praal. De kroonprins kwam reeds eenigen tijd geleden in Kaïro aan, nadat hy zyn bedevaart naar Mekka ondernomen had. Kanonschoten werden te zijner eere afgevuurd en toen hij Kaïrc •zelf binnentrok, kraakten wederom de ge bruikelijke 21 saluutschoten boven de da ken van de Egyptische residentie. Zooals steeds by dergelyke gebeurtenis sen vormt ook het thema, welke sieraden en welke gewaden de toekomstige echtge- noote van den Iraanschen kroonprins zal dragen, een belangrijk onderwerp der ge sprekken. Dezer dagen worden uit Parijs de juweelen verwacht, die-prinses Fawzia en haar moeder, koningin-moeder Nazli, tij dens het huwelijk zullen dragen. Het zijn twee zeer kostbare diademen, twee even waardevolle halskettingen en twee stellen oorhangers. In deze zeldzame sieraden zijn niet minder dan ongeveer 2000 diamanten verwerkt. Het diadeem van prinses Fawzia bevat een dubbele rij van 54 brillanten en 530 kleinere diamanten. Het weegt tenge volge van een bijzonder lichte constructie van het montuur slechts 400 gram. De halsketting bestaat uit een dubbele rij kleine edelsteenen en 90 zware diaman ten. Meer dan zes maanden lang heeft men bij alle juweliers der wereld moeten zoeken, om deze halsketting volgens de wenschen van de prinses te kunnen samenstellen. De sieraden van de koningin-moeder van Egypte zijn niet minder kostbaar. Haar Palestina komt niet tot rust. De ronde tafel-conferentie te Londen heeft tot dusver geer, positief jresultaat opgeleverd. Het zou voorbarig zijn te zeggen, dat de conferentie op een algeheele mislukking zal uitloopen; nog duren de besprekingen voort. Maar evenzeer vinden in Palestina zelf onverminderd de terroristische aansla gen plaats, die thans reeds jarenlang het Heilige Land teisteren. Zelfs viel er, onder den indruk van berichten over het verloop der Palestijnsche conferentie, een ernstige opleving in het terrorisme waar te nemen, waarbij ditmaal niet de Joden doch Arabie ren het slachtoffer van bomaanslagen met name te Haifa en Jeruzalem zyn geworden. Hoe zal hst Palestijnsche pro bleem, dat zoovele ernstige en zelfs nood lottige aspecten heeft, kunnen worden op- gelost? Reuter weet te melden, dat de conferen tie te Londen in het eind-stadium komt. De Britsche gedelegeerden zouden, na volledig *ennis te hebben genomen van de opvattin gen van Arabieren en Joden, thans voor nemens zyn definitieve voorstellen in te dienen. Het aantal vraagstukken, dat op eze conferentie onder het oog moest wor- en gezien, is zoo groot, en hun onderlinge verwikkeling dusdanig, dat het eigenlek groote verrassing zou zfjn, wanneer men een positief resultaat zou bereiken. Rijtijdenbesluit komt spoedig af. Inwerkingtrdeing omstreeks Mei van dit jaar. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer_nopens het wetsontwerp tot vaststelling van de begrooting van het de partement van Waterstaat voor 1939, zegt de minister van Waterstaat, dat het Rij tijdenbesluit dezer dagen zal worden afge- kondigd. Zonder hiermede op de beslissing te dezer zake te willen vooruitloopen, wil de minister in dit verband toch wel mede- deelen, dat hy de inwerkingtreding om streeks Mei van dit jaar verwacht. bevorderd kan worden, dat autobezitters hun voertuigen vrijwillig aan een perio- i dieke keuring doen onderwerpen. Deze vraag is in onderzoek. Snelheidsbeperking? i indien na het in werking treden van I de nieuwe verkeersregeling neergelegd in j Wegenverkeerswet, wegenverkeersregle- I ment en wegenverkeersbeschikklng, zou blijken, dat de bepalingen onvoldoende I zijn om gevaar op den weg te keeren en I daarvoor een snelheidsbeperking ook op de groote wegen noodzakelijk zou blijken, dan zal naar het oordeel van den minis ter de -tijd gekomen zijn om het opnemen van zoodanige snelheidsbeperking ern stig in overweging te nemen. Nieuwe belastingvoorstellen in zee. Van Departement naar Raad Aan State. Naar wy vernemen heeft het complex van belastingvoorstellen (waartoe o.m. de nationale inkomsten- en winstbelasting en de herziening van eenige accynzen behoo- ren), dat in de millioenennota voor het eerst door den minister van Financiën is aangekondigd, het -Departement verlaten. De ontwerpen berusten thans by den Raad van State. 41 een onomwonden verklaring te verkrijgen of de Britsche politiek al dan niet de liqui. datie beoogt van het Joodsche nationale tehuis in Palestina. De Joodsehe gedele geerden wijzen er daarby op wel bereid te zyn tot het sluiten van een overeenkomst, waarbij het mandaatsgebied zyn vrijheid zou verkrijg-en en een onafhankelijke Pa lestijnsche staat zou worden, doch „dit alleen op voorwaarde dat aan een verdere ontwikkeling van het nationale tehuis niet? in den weg zou staan. Gezien het feit ech ter, dat, de Arabieren onwrikbaar blijken vast te houden aan hun eisch van beper king der Joodsche immigratie, ziet het’ er niet naar uit, cat een basis voor een onaf hankelijk Pale.-cijnschen staat kan worden gevonden. Blyven beide partyen, zoowel Joden als Arabieren, opihun standpunt staan, dan zal le Britsche regeering ge noodzaakt zyn een oplossing dwingend op te leggen. Dat .daarmede rust en orde in het Heilige Land zouden terugkeeren, lijkt onder de gegeven omstandigheden niet zee’’ waarschijnlijk. rekend, dat afschaffing van de perso neele belasting voor motorrijtuigen een niet onbelangrijke toeneming van het aantal personenauto’s tot gevolg zal heb ben, waardoor reeds een aanzienlijk ge deelte van het verlies door vermeerde ring van de opbrengst van andere belas- hingen (motorrijtuigenbelasting, benzine- belasting en invoerrechten) zal worden gedekt. De toestand van ’s Rijks financiën laat een vermindering van de overige lasten, welke öp het motorverkeer druk-^ ken, niet toe. Het rapport van de com-" missie-De Vries betreffende de kosten van den weg is verschenen. Aangezien de motorrijtuigenbelasting over de jaren 1936, 1937 en 1938 respectie velijk 20.983.000, f 21.923.000 en 22.996.000 heeft opgebracht, kan de raming voor 1939 ad. 23.750.000 niet optimistisch wor den genóemd. Het ligt niet Mn de bedoeling van den minister aanstonds een periodieke keu- van een centrale luchthaven uit te bren- ring van motorrijtuigen, geen autobus gen. sen, taxi’s of huurauto’s zijnde, verplicht In die commissie zullen de bij deze te stellen. Een andere vraag is, in hoever aangelegenheid betrokken departemen ten en, gemeenten, alsmede de K.L.M. vertegenwoordigd zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3V GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef tatere 2T«. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soli handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór dt aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Snelle mobilisatie mogelijk. Uit de strategische reserve in het Ver- eenigd Koninkrijk is door een kortgeleden genomen beslissing der regeering een veld leger gevormd, dat wordt geoefend en op geleid om dienst te doen in geval van een .oorlog in Europa. Ieder gevechtswapen van het geregelde leger is op nieuwe leest geschoeid. Alles is gedaan om een snelle mobilisa tie mogeljjk te maken. Van het geregelde leger zijn vier infanterie- en een pantser divisie by het veldleger gevoegd. Alle di- visies zijn mobiel. In het a.s. begrootingsjaar zullen alle geregelde divisies worden uitgerust met het materiaal, dat noodig is, met uitzondering van de pantserdivisie. De eenheden ontvon- gen than's groote hoeveelheden lichte tanks. Het Brengeweer is in groote hoeveelheden afgeleverd, evenals geweren voor de be strijding van tanks. Het veldleger der territoriale troepen wordt eveneens gemoderniseerd. De regee ring heeft besloten de territoriale troepen uit te rusten met alle moderne wapens wel ke door de geregelde troepen op even groo te schaal wordqn gebruikt. Hore Belisha herhaalde de op H Februari door Chamberlain afgelegde verklaring in zake de belangengemeenschap met Frank rijk, waarmede Engeland zoodanig ver- eenigd is, dat iedere bedreiging der vitale belangen van Frankrijk, van welke zyde ook, een onmiddellyke samenwerking van Engeland zal te voorschijn roepen. IHore Belisha voegde hieraan toe, dat deze verklaring van Chamberlain inzake de belangengemeenschap met Frankrijk va” grooter beteekenis is dan eënige vooraf gaande verklaring.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1