LS JX” ouda i I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude. bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. - ---- - W^T^TTTTTTr,T.XT^ enz 7 No. 19979 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWI.JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen OPLUCHTING TE PARIJS. r Berljjn vraagt zich af, waar de Britsche troepen zouden worden ontscheept. Ï.E.Kotfce Slowaaksche regeering afgezet. Vrijdag 10 Maart 1939 77e Jaargang Uw Zenuwen „De wagen moet wederom in beweging". it IVvJf a a. 9 !y UV71 /l^VlIviY A'i„ 1J'/0Jtl V7'71 9 'l'7L. 1 "JLUJlvxXIV^ llxlTiiJ A IV1J V 1 -> 9 ivr/xvij y x 1 koken prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. o. v latuis. noDgebulder gehoord Er werd geschoten volklng thuis bleef. InfanterieVersterkin- )-TOESTELLEN ATEÜRS. met 10 millioen man, die Italië voor onge veer 50 divisies beschikbaar had. allen, persoonlijk. Moge daarom dt op- loep der Koningin ook m onze stad in breede kringen women verstaan. Den vakbonden zal behalve aezen op- loep een andere brief worden gezonden. ot 8 TELEF. 2656. 1GROTINGEN ’s. PERSOONLIJK SCHRIJVEN VAN HITLER? Hij zou zijn gelukwenschen hebben aangeboden aan den Paus. Naar de Tyd uit doorgaans zeer wel in gelichte Vaticaansche kringen verneemt, heeft Adolf Hitler aan den H. Vader door den Duitschen gezant by de H. Stoel een persoonlyk schryven doen overhandigen, waarin hy den H. Vader in woorden welkt van groote hoogachting getuigen, zyn ge- lukwenschen aanbiedt. De Osservatore Ro eleren. Duitsche Spoorwegen verlagen tarieven voor ons groente-vervoer. Ook voor ons fruit nieuwe prijzen bij bepaalden aanvoer. De spoorvracht voor versche groente en versch fruit, die van Nederland naar Duitschland worden vervoerd, wordt vol gens het Hbld., wat het Duitsche aan deel betreft, met 20 pet. verlaagd Ver* zenders beginnen met de normale vracht te betalen. Het te veel betaalde wordt terugbetaald indien binnen 12 maanden 30.000 ton ten vervoer zijn aangeboden. De zendingen uit Nederland moeten over Cranenburg worden vervoerd en be stemd zijn voor het Rijnland, Westfalen, Hessen, het Saargebied, Baden, Wurtem- berg en Beleren. Zoowel vrachtgoed als ijlgoed komen voor dit tarief in aanmer king Toeristische prijs van Luxemburg Nederlander onderscheiden. In het Casino te Luxemburg is gister avond een plechtige bijeenkomst gehou den, belegd op den 85sten verjaardag van den president der T. C. L., den heer Victor Dondelinger. In deze bijeenkomst werd de Prix de Littérature touristlque- 1938, een sinds enkele jaren door den Groothertogelijk-Luxemburgschen Toe risten Bond ingestelde letterkundige prijs, uitgereikt. In de afdeeling binnenland viel deze prijs ditmaal ten deel aan dr. Carlo Hemmer, medewerker aan de Luxembur ger Zeitung. in de afdeeling buitenland werd bekroond de Nederlandsche publi cist dr. S. S Smeding, te Middelburg. De heer Dondelinger werd door H. K H. de Groothertogin van Luxemburg be- m^no van gisteravond citeert een aantal beJ langrijke Duitsche bladen als de Nation?- 'Zeitung van Göring. de Völkische Beobach ter van Hitler en de Angriff van Göbbels, ter illustratie, dat de Duitsche pers over de Pauskeuze „op gereserveerden, maar zeer correcten toon” geschreven tyeeft. Kevolutionnaire Comité. Rewter meldt uit Burgos, dat volgens een uit Madrid alkomslig draadloos be- „Geen agressieve Duitsche bedoelingen tegen Frankrijk”. Van semi-officieele zijde wordt gemeid. „In Duitsche politieke kringen schenkt men aandacht aan de verklaringen, giste ren door den Britschen minister van oorlog Hore Belisha in het Lagerhuis afgelegd. Daarbij merkt men op, dat minder belang gehecht wordt aan de door den minister aangekondigde wapeningsfeiten dan aan de mentaliteit, die uit de rede schijnt te spre ken. Volgens de hier heerschende opvat ting valt het niet te miskennen, dat de agressiviteit, welke president Roosevelt sedert eenigen tijd tegenover de autori taire staten ontwikkelt, tot op zekere hoogte haar weerslag heeft op de staten, die plegen te verklaren, dat zy, ondanks het verschil in regime, met de autori taire staten in vriendschap willen sa menwerken. Volgens de bekende Duitsche opvatting is het het goed recht van iederen staat, dat hij zich de wapening verschaft, die hy noo- dig acht voor de bescherming zijner recht matige belangen. Daarom achten velen het verwonderlijk, dat van Britsche zijde voor bereidingen voor de verscheping van 19 di visies naar Frankrijk aangekondigd wor den, terwijl geen agressieve Duitsche be doelingen tegenover Frankrijk bestaan noch iets bekend is van aanvalsplannen van Frankrijk tegenover Duitschland. In ieder geval, zoo voegt men daaraan toe, zullen degenen, die zouden denken, dat dergelijk»1 mededeelingen in Duitschland eenigën in druk zouden maken, zich vergissen met het oog op de militaire bescherming in hot Westen van Duitschland. Men is verder te Berlyn van meening. dat de ontwikkeling van een gezonden en vreedzamen Europeeschen toestand ernstig belemmerd zou worden, wanneer de democratische mogendheden er door haar wapening toe verleid zouden wor den, wanneer de democratische mogend heden er dopr haar wapening toe verle.d zouden worden haar bijdragen tot den vrede te weigeren door zich te onthou den van ieder begrip voor gerechtvaar- digde aanspraken STRAATGEVECHTEN DUREN TE MADRID NOG STEEDS VOORT. Communistische haarden door troepen en luchtmacht bestookt. Buitenwijken vormen oorlogstooneel. Gisteren is het tot nieuwe gevechten tusschen de communistische opstande lingen en de troepen van Mlaja geko- l digde aanspraken en de vitale rechten der autoritair geregeerde volken.” i BRITSCH CREDIET VOOR CHINA. Stabilisatiefonds gevormd met steun van Britsche regeering. In het Britsche Lagerhuis heeft Sir John Simon medegedeeld, dat de Chinee- sche regeering een stabilisatiefonds van 10 millioen pond sterling heeft gevormd. oir jonn ouuuu I deeling inzake het Chlneesche stablllsa- smeling, Ie series voor- r letten it alleen op het eR&D* de fijne Ideuren. Om de eenheid van Tsjecho-Slowakije te handhaven. Vannacht is te Praag de crisis in Tsje- cho-^lowakye geëindigd met het afletten van de regeering van Slowakije, terwijl centrale regeering ongewijzigd blyft. De president der republiek heeft den mi nister-president Tiso( den minister van economische zaken Proezinsky en den mi nister van verkeer en openbare werker., Loercansky, van hun (functie ontheven. De vroegere vice-minister-president van Slowakije, Sivaj, is benoemd tot minister president, Teplansky, de minister van fi nanciën blijft op zijn post, evenals Sidor, de vice-president van de centrale regeering. De nieuwe regeering omvat derhalve drie ministers. In officieele kringen wordt erop gewezen, dat deze maatregelen zijn genomen, omdat het noodzakelijk is de eenheid van Tsjecho- Slowakye te handhaven. De autonomie van Slowakye wordt er niet door aangetast, evenmin als de overeenkomsten, welke tus schen Tsjechen en Slowaken zijn gesloten. In den afgeloopen nacht had de central* regeering te Praag vernomen, dat radicale Slowaaksche elementen een voorbereidden, met het doel een onafhanke- lijken Slowaakschen staat te stichten en zich van Praag af te scheiden. Onmiddellijk werden maatregelen geno men om de orde te handhaven; alle garni zoenen werden versterkt en de belangrijke gebouwen en strategische punten werden gedurende den nacht bezet. De Slowaaksche stormtroepen, de Hlinka- garde, werd ontbonden, een deel van de ieden werd naar Moravië gezonden, ever eens onder militaire bewaking. De comman dant van de Hlinka-garde en de leider van den Slowaakschen propaganda-dienst wer den gearresteerd. De regeering van Slowakye was niet meer in staat de orde en rust te handhaver.. Gisteren hebben zich in talryke plaats n van Slowakije anti-semietische ongeregeld heden voorgedaan, waarby talryke Jood- sche zaken werden geplunderd. Thans is de rust hersteld en zyn de auto riteiten meester van den toestand. tlefonds toe, dat twee Engelsche banken 5 millioen pond voor dat fonds hebben bijgedragen. De rest zou gefourneerd worden door twee Chlneesche staatsban ken. De Britsche regeering heeft aan de i j twee Engelsche banken een garantie ge- geven tegen mogelijke verliezen De Japansche minister van buiten- landsche zaken, Arita, heeft gisteren tij dens de begrootingsdebatten gezegd niet te gelooven, dat het Brltsch-Amerikaan- sche credlet aan het regiem van Tsjang Kal Sjek bedoeld was als ©economische pressie tegen Japaij. Itagaki, minister van oorlog, verklaarde, dat het Japan sche leger geen moeilijkheden ondervond bij den aankoop van-munitie in het bui tenland. Tanks blijven patrouilleeren aan den ingang der straten in de omgeving van de oliicicele gebouwen. Volgens inlich tingen van het hooidkwariier van den Natio&aien V erdcdigmgsraad verklaari men, dat het einde der oproerige bewe ging nadert. blijkens inlichtingen verkregen m kringen van den Nationalen Vcrdedl- glngsraad, zijfi ook oproerige ocwegxngen 1 Llano. Zu werden echter onderdrukt na pen dag strijden. Bevestigd wordt dat de 01ID8CHE miILt\ï. DEBAT IN LAG^HUIS OVER DE VERDEDIGING VAN NEDERLAND. De conservatief Rayner heeft in het La gerhuis de aandacht gevestigd op de ha teekenis van het leger in verband met de rjjksverdediging en diende een motie in, waarin „het Lagerhuis, in verband me- onze grootere verantwoordelijkheden, de regeering dringend verzoekt, de wensche- lykheid van vergrooting van ons landleger te overwegen". De Labourafgevaardigde Bees-Smith be streed de motie van Rayner, de conserva tief Wise steunde haar. De mogelijke ge varen, zeide hij o.a., zijn een aanval op Frankrijk of een aanval op Nederland; wij kunnen niet verwachten, dat Frankrijk troepen naar Nederland zendt, tenzij wij een gelijk aantal divisies waarborgen. Als voor de verdediging van Nederland 30 di visies noodig zijn, zouden wij er 15 moeten voorwerpen to- ceji l»e- wxent van u gram per scuk cn een tovaal gewient van giain per persoon; e. Kunsxxanacix uxx euei nxcvaax, voor zoover ze in gebruik zijn. laap wordt weer rustig door het gebruik var, Mijnhardt's Zanuwtablstten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogiste i Rome niet uit het veld geslagen. frankrijk verwelkomt pp hartelijke wijze de verklaring van den Britschen mi nister van oorlog, Hore Belisha, over de eventueele uitzending van een Britsch ex- peditieleger naar het Europeesche vaste land. Deze verklaring heeft te Parijs grou ts opluchting teweeg gebracht, aangezien men aldaar vreesde, dat Frankrijk in ge val van een conflict maandenlang zou zijn blootgesteld aan aanvallen zonder den steun van een Britsche legermacht. Terwijl de Britsche krachtsinspanningen voor de bewapening ter zee en In de lucht in Frankrijk ten zeerste werden gewaar deerd, had men aan Fransche zijde tot duc- ver toch het gevoelen, dat Groot-Brittanrië by zijn defensieve voorbereidingen te w?’- nig aandacht besteedde aan het leger. Te Berlyn bestaat volgens Reuter zeer groote belangstelling voor de Britsche mi litaire plannen. Een woordvoerder van politieke kringen zeide, dat Duitschland niet zoozeer de cijfers interesseeren als wel de kwestie of, wanneer en onder welke om standigheden deze strijdkrachten in bewe ging zullen worden gezet, met andere woor det>, waar en wanneer zij ontscheept zullen worden. Het aantal divisies wordt „een ta melijk formidabel leger genoemd, dat het voordeel heeft, dat de manschappen mili taire ervaring in de koloniën hebben opge daan". De Berliner Boersenzeitung meldt uu Londen, dat de Britsche regeering duor haar plannen ongetwijfeld het gevoel van veiligheid, zoowel in eigen land, als in Frankrijk wenscht te vergrooten. In d'it op zicht kan de verklaring van Hore Belisha geacht worden in de plaats te komen van den officieelen wftarborg, Welken Groot- Brittannië niet aan Frankrijk heeft willen geven. Naar aanleiding van de verklaring van Hore Belisha dat het Britsche veldleger dat voor een eventueelen oorlog in Europa geoefend en uitgerust is, uit 19 divisies, 2 cavalerie brigades en een aantal niet in bri gades ingedeelde eenheden bestaat, heeft een militaire deskundige te Rome ver klaard, dat de as RomeBerlijn om te be ginnen ongeveer 200 divisies in het veld kan brengen. Deze zelfde deskundige raamde, dat Engeland ongeveer 300.000 man in. het veld zou brengen, vergeleken Dertig millioen eieren naar Duitschland. Centraal te leveren In koelhuis verpakking. Het Alg. Hbld. verneemt, dat Duitsch land deze maand op restant-contingen- ten, voor centrale levering aan de Reichs Eierstelle via pnzp Centrale, zal toelaten een extra hoeveelheid van dertig millioen Nederlandsche eieren in koelhuisverpak- king. Aangezien per wagen 100 kisten a 720 stuks worden verladen, geldt het hier een quantum van ruim vierhonderd wa gons of rond twee millioen kilo. De extra-export naar Duitschland valt wel zeer gelukkig samen met het feit, dat de Engelsche importeurs onderweg zijn om in ons land contracten af te sluiten voor in koelhuizen te plaatsen BINNENLAND. Burgemeester van Rotterdam richt zien lui ue uur gerij. RoLUxaaiixs uuifemmcöier, mr. P. J Ouu, neen. naar aaJueiuxng van uc radio- f xcac van Junuuix j.l over moreexe en gecsvcxijKe neioewupenxng, uivgcopxoKca aoor H. ivi. ac xkonxxxgxn, hex .xxuuaxxci genomen tot nét bcxaxixun vun nuuucxen, waaxuoor net vraagstUK tier weiKiooiMUxu Kuokcxuam, meer xiog uan aimers, ux iict uxuxiupuni uer axgemeenc beiuixg- siA.ixiixg kuiiil te staan. uc uuxgemecstcx neett daartoe, met -- meucwerKxng van ae reeds bestaande staatsgreep 1 commissie van auxnenwexKing vom uq- zuiKiei c nooacrx ui de gemeente Kotter- I aam, ten plan ontworpen, aat nij m een I pciscomcxenuc in ac Waime beiangstcx- mxg van leucr heelt aanbevolen. net pxan, neen in nooxazaaK acn vorm van een enquete weiKe Vrijuag zal wox- uen uaiige vangen. Dun zuilen in groote IiDCveexiieaen twee soorten brieven, ver zonnen worden. Het grootsU" aeei gaat naar alle werkgevers in de Maasstad, wien hiermede een reeks vlagen ter be antwoording worm voorgezegd. VanzeiispieKeiia dciiKen wy allereerst zoo zeide burgemeester f Ouu, aan den gxooten nood der werkloosheid Het beste middel om dien te lenigen is het veischalien van werk. Wie werk krijgt, wordt immers niet alleen van den nnanciecien maar, wat dikwijls nog be langrijke! is, ook van den marcelen druk bevrijd. Wij weten wel, dat wij het pro bleem der werkloosheid in onze stad met kunnen oplossen. Maai wij weten ook, dat wij een zegenrijk werk doen, telkens wanneer het ons gelukt een enkelen werkiooze aan arbeid te helpen. Wij moe ten nu samen nagaan, wat er hier met behulp van het particuliere bedrijfsleven is te bereiken. Wij doen daarom een beroep op ieder in onze stad, die personeel in zijn dienst heeft, om eens te willen nagaan, of er mogelijkheid bestaat dit personeel uit te breiden en hopen, dat deze vraag door allen, die aan het bedrijfsleven deel nemen, met aandacht zal worden over vlogen. Wij vragen voorts om wenken, om denkbeelden, waardoor het aantal te werk gestelden zal kunnen worden ver meerderd en ook de geestelijke nooden aanmerkelijk kunnen worden verlicht. Dit alles is bedoeld als het middel om den wagen in beweging te stellen. Of en met welke snelheid hij in beweging ko men zal. zal afhangen van den weer klank, dien deze oproep bij de burgerij van Rotterdam zal vinden. Ik ben te dien aanzien vol goeden moed. De wereld heeft dringend behoefte aan een andere gezindheid, maar die gezindheid zal er alleen komen, wanneer zij begint bij ons noemd in de orde van de Eikenkroon” communisten te bestrijden. Alle uitgan gen der stad zijn door Miaja’s troepen bezet. Te half twee verspreidden zich sterke troepenafdeelingen door de straten om ue door communistische groepen bezette punten te bevrijden. Het tramverkeer lag geheel stil. Op bevel van den Nationalen Verdedi- Bingsraad bombardeerde de republikein- jche luchtmacht onafgebroken de stel- uigen der opstandelingen. Drie escadril- es wierpen bommen op de wijk Chamar- Uh; zij maakten echter slecht^ gebruik yan kleine bommen om geen slachtoffers te maken. Union Radio zond gistermiddag om 14 uur 25 een mededeeling uit van het repu- oilkfilnsche hoofdkwartier, waarin werd «ez«gd„Het voortdringen onzer troepen wordt zegevierend voortgezet. Twee op- l^r 86 comPa8nleën zün naar onze ge- Marirw-?/e£geloopen AUe stjat«n van i io millioen pona sierxuxs ncmu krheden 06261 door onze strlJd' Sir John Simon voegde aan zijn mede- "®n I hnt (IhlnAP-srhp st.ahllisa- Welke kostbaarheden de Joden mogen houden. Op 21 Februari j.l. is, naar men weet, ih Duiiscnxaiia eeix veroraening versche nen, axe Duxiscne cn staauooze Jouen veipixcntue hun geheeie Dezxt aan eaeie lïxetaicn en eaeisteenen aan net Dunscnu Kijk te koop aan te oicaen. Deze ver- oruerung xxad blijkbaar ten doel te ver hinderen, aat jooosen kapitaal- in acn vorm van sieraden over ae grenzen gaat en tevens er voor tc zorgen, aat ae boete van een milliard, mark ook in aezen voim zuu vuiicuig xiiugcijjK DumehKOUii. xieucn ixiuaKt, vuxgeiis ae cmr. vun hut Hum., een uauvuueixue vuoxuenmg uxt- zuuuuixxxg voor; u. uuuwxaigexi, die nog woraen ge dragen ox axe uan oveneuen ecin-genuo- ucn xiuootn tocuenuoia; ziivexen axmuuiiu- en zakhorloges; gcoxuiKt tuieiKuvcr en wui een me», een vuiK, een gxuote cn een Kieme icpex per pciöuon; u. zxiveien ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring.) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by' contract tot zeer gereduceerde leveren. Wise meende, dat het territoriale leger tot een half millioen' zou moeten worden vergroot. Het Labourlid Ede verklaarde: Een der dingen, waarvoor ik bang ben, is dat het 'olgende zilverstuk, dat aan de dictators moet worden 'betaald, de gift van het Ne derlandsche rijk aan hen zal zijn, opdat zij’ van onze grenzen zullen afblijven. Reuter meldt voorts, dat Rayner zyn motie heeft teruggetrokken na een wel sprekend pleidooi van Sir Victor Warren der, den financieelen secretaris van het Ministerie van Oorlog, die wees op de enorme kosten welke het zou meebrèngcn indien men op den grondslag van vrijwil ligheid in getalssterkte zou willen concur- reeren met (Je dienstplichtlegers van het continent. Hij betoogde verder, dat het Britsche leger in. weerwil van zyn geringe grootte op het oogenblik de beste strijd macht ter wereld is. 4B0NNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel qgude postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Postrekening 48400. I uitgebarsten m. Ciuaad, Real cn Puerto Ken zijn op weg naar Madrid om de communis ton ta KoaX>-Uz1nn 1 vv*. i ------- I richt, dat door de rechtsche autoriteiten is opgevangen, te Valencia negentien communistische legerleiders geiusiileerd zijn. Donderdagmorgen, vóór dat de Verde- dlgingsraad de actie tegen de opstande lingen had ingezet, is een der speciale correspondenten van Havas gearresteerd door een groep communistische scoldaten toen hij door de oostelijke wijken van Madrid liep. Hij werd voor het Revolu- tlonnaire Comité geleid en twee uur lang vastgehouden. Ten slotte werd hij op vrije voeten gesteld. uur n.m.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1