Minister Goseling verdedigt zijn beleid. Kranteiisensatte r Met de 8 Damps producten bestrijdt U alle verkoudheden De vierde man. f 'i° 3&E fe de beid0 k00*11 door marktbekichÜnT Beurs van Amsterdam. Optreden tejren excessen. Het vluchtelingenprobleem. In de vergadering van de Eerste Kamer waarin is voortgezet de behandeling van de Justitiebegrooting voor 1939, heelt de minister van justitie, mr. Gbseling met voldoening geconstateerd, dat niemand heeft gesproken over het vreemdelingen recht. Niettemin zal spr. dit onderwerp met voortvarendheid ter hand nemen. De minister veroordeelt de zienswijze, dat iedere critiek op zijn beleid wordt gezien als critiek op 's ministers persoon en geestverwanten. De minister zal zijn taak in verdraagzaamheid, doch met overtuiging volbrengen. Het is de volle overtuiging van den minister, dat het opvolgen van den raad, opgesloten in de critiek ten aanzien van 's ministers beleid inzake de wilde bus sen, het gezag heeft ondermijnd. De rol, die de minister ten deze heeft gespeeld, wordt sterk overdreven. De minister van Justitie heeft derhalve ten aanzien van de handhaving cler rechterlijke beslissin gen met de heele zaak niet te maken. Excessieve uitingen. De minister onthoudt zich van bespre king van door de leden aangevoerde voorbeelden van excessieve 'uitingen. Deze uitingen worden in de Handelingen vereeuwigd. Er zijn vervolgingen Men kan nu een maal niet alles vervolgen. Het zou niet altijd wijs zijn tot vervolging over te gaan. Men vergete het reclame-element niet. Het aanvullen van de strafbepalingen ligt in 's ministers voornemen. De voor bereiding is al zoó goed als gereed. Men dient er echter voor te zorgen, dat met het vuile badwater der excessen niet het schoone kind der democratische vrij heden wordt weggegooid Eerlijke critiek is geoorloold, niet echter leugen en las ter ten aanzien van gezag en bevolkings groepen. Spr. erkent, dat uitbreiding van be doelde strafbepalingen zich wel eens kan uitstrekken naar een kant, waarvoor zij niet bedoeld is. Dit is nu eenmaal de schaduwzijde van het democratische stelsel. Groote zelfbeperking is geboden. Df^lpchtelingen. Wat het vluchtelingenvraagstuk be treft, merkt de minister !frp, dat-de re geering In het algemeen .Neem sterke be moeiing met dit vraagstuk heeft gehad, de minister van justitie in het bijzonder. De klooi tusschen volksopinie en regee ring is gelukkig gedicht. Op een vraag van den heer Vorrink antwoordt de minister, dat het moeilijk is te zeggen, of het aantal toegelaten vluchtelingen groot genoeg is. Er zijn meter dan 9500 vluchtelingen toegelaten. Behoudens zeer bijzondere omstandig heden moet de grens gesloten zijn. De minister maakt dan een vergelij king met Zweden, waar veel minder vluchtelingen werden toegelaten dan bij ons, n.l. 4000 van de 13.000. Het is een misverstand, dat het cen trale kamp te Ermelo uitsluitend be stemd is voor illegale vluchtelingen. Op den duur zal geen onderscheid gemaakt worden in de behandeling van legalen en illegalen. Nog een kamp zal worden in gericht voor illegalen, die later over de grens komen. De regeering kan geen ruimer stand punt innemen tegenover vluchtelingen, die transmigreeren. Inderdaad zal vestiging van buiten- landsche industrie in ons land werkver ruiming brengen, doch men vergete niet de wet van de afnemende nuttigheid. Het economisch belang van het eigen volk mag niet verwaarloosd worden. Oss. Het valt den minister moeilijk, zich niet te laten verleiden om over Oss te spreken. Onverzwakt staat spr'.'s zeker heid, dat hij haar eer en geweten zijn plicht heeft gedaan, op het juiste tijd stip en op de juiste wijze, en dat hij de rechtsgoederen van alle Nederlanders hodft beschermd. De heeren Van Vessem (n.s.b.), De Savornin Lobman (c.h.) en Vorrink (s d.) rcpliceeren, waarna de vergadering wordt geschorst. Een vluchtheuvel voqjc tien geest, die blasé is geworden van wereldgebeuren, van krantensensatie dag in dag uit, zóó kan onze woning zijn! Evenwicht hervinden, dat zoo gunstig is voor ons physiek en zoo dienstig aan den vrijen loop van onze fantasie, aan het maken van nieuwe plannen! Geven we dan onze woon kamer een stempel van onze persoonlijkheid met ge bloemd R&D behang 49938, of 49939, twee klassieke bloènibehangselsuitdcR&D .Serie 49. Forsche damastdes- sins en toch licht, beide van ongemeen decoratieve wer king. Zoekt U 'n modern, meer effenkleurig behang, ook dan biedt de nieuwe R D-colléetie Series 16 - 47 - 48-49-50-51 en 52 U een rijke keuze! Vraag ze Uw behanger ter inzage en let U op net lettermerk R&D op het omslag. Want alleen R D-behangsels zijn in de mooie, transparante „Fixa- Color"-kleuren uitgevoerd. Behangselpapierfabrieken van Bat li a Doodelieef ver Levwig via Uw bthangtr. Toonzcmn te Rotterdam, Nw. Haven 32, ft 's-Gravtnhage, Prmegracbt 55. Arnhem een onderzoek in, waarbij een verschil van 50.000 werd geconstateerd in de boeken van den ontvanger. De boeken werden voordien gecontro leerd door een raadscommissie, die ech ter nimmer eenige onregelmatigheid hedft k\tpjRftp(|ontdokken. Na vaststelling vaii het fl&stq deficit volgde een uitge breid onaèrzbek door den accountants dienst vdiV de Vereenlging voor Neder landsche Gemeenten. Daarbij is aan het licht gekomen dat er een tekort was van/ pi.m. f 100.000. Waar dit geld gebleven is/ weet men niet. De heer P. stond in zijn, woonplaats bekend als zeer vrijgevig, én hij heeft verscheidene personen, die/ In moeilijkheden waren, geholpen. Als land bouwer had hij een kostbaren veestapel. Hij was ook kassier van de Boerenleen bank te Doornspijk en de financiën van deze instelling werden, naar men ons zeide, steeds met groote zorg door hem beheerd. Té Doornspijk wordt het groote tekort toegeschreven aan een volkomen gebrek aan controle vóór dc komst van den tegen wcfordigen burgemeester. Dit gebrek heeft ook fouten in de steunverleenlng tengevolge gehad, waardoor een wethou der gedwongen werd af te treden. De ontvanger, die ten stelligste ont kent zich ook maar iets te hebben toe geëigend van de gemeentelijke gelden, is voorloopig geschorst en- in afwachting van het verdere verloop van de zaak, tc Wezep opgesloten. Met 5000 er van door. Na drie maanden zich zelf gemeld. Op 30 November J.l. moest-de 17-jarige jongste bediende van een in- en ekport- lirma aan de Keizersgracht te Amster dam kwitanties innen tot een bedrag van 4840. De Jongen kwam dien dag niet meer op het kantoor terug en een onder zoek bracht aan het licht, dat hij de geldbedragen bij de diverse adressen had geïnd. Alle nasporingen van de politie waren vergeefsch, de jongen was en bleef spoor- DE LOOP DER BEVOLKING Interessante statistiek. Dezer dagen verschijnt bij de R«ks uitgeverij te 's-Gravenhage do jaare^ 1937 van de statistiek van de loop der be volking. De nieuwe uitgave wijkt in me~ nig opzicht van de vorige af. Door do ifrechanisatie van het werk der afdeelln» bevolking van het Centraal Bureau vo™ de Statistiek, welke eenige Jaren geleden geschiedde, werd het mogelijk het be schikbare materiaal omtrent geboorte huwelijk en sterften belangrijk te ver beteren. Nadat daaruit reeds eerder en kele afzonderlijke publicaties waren sa mengesteld, is het mogelijk gebleken de nieuwe gegevens thans in de jaarlijksche bevolkingsstatistiek te belichamen. Deze statistiek is nu geheel nieuw opgebouwd en van een nieuwe wetenschappelijke inleiding voorzien. Deze Inleiding bevat tal van samenvattende staten en een reeks grafische voorstellingen. Het is on mogelijk het omvangrijke materiaal hier beknopt tc vermelden. Enkele speciale punten worden slechtè naar voren Re- bracht. i De netto-vervangingsfactor der Neder- landsche bevolking, weergevende in hoe verre het aantal geborenen voldoende Is om de bevolking op den duur ln stand, te houden, werd onder gebruikmaking van de nieuwe sterftetafels opnieuw be rekend. Hij bedroeg in de jaren 1935- 1937 resp 1.14, 1.14 en 1.12, In de- paragraaf, gewijd aan de ge boorten, trekken o.a. de cijfers omtreftt dc meerlinggeboorten de aandacht. Per 1UU0 geboorten waren er 12.9 meerling- geboorten. In de plattelandsgemeenten komen meerlinggeboortcn meer voor dan in de. groote steden. Haar aantal neemt toe niet den leeftijd der moeder (tot 40 jaren). Bij de eerste geboorten komen zij het minst voor, bij de hoogere ge- boortenumniers meer. ^Opmerkelijk zijn de cijfers omtrent de eerste geboorten naar den duur van het huwelijk Binnen 6 maanden werd 19.2 pet. der kinderen geboren, van 6 tot -8 De ponny voor Prinses Beatrix. De rij vereenlging Baarn heeft vanmor gen van Prinses Juliana bericht omvan gen, dat H. iv. ri gaarne op zy April ten paieize SoestctijK ue ponny zal aanvaar den, die op ïmuauex van de njverceiu- ging aan Prinses Beatrix zal worden aangeboden. ue ponny is een zeer fraai en jong exemplaar. G. B. van Goor Zone's Uitgeversmaatschappij. De viering van het eeuwfeest- Gistermorgen is de viering van het honderdjarig bestaan van G. B. van Gooi Zonen s uitgeversmaatschappij in gezet ten kantore der vennootschap te 's-Gravenhage, waar het geheele verza melde personeel de directie te midden van een groote bloemenpracht opwacht te. De president-commissaris, de heer M. M. Eijssclhsprak.de jubileerende directie toe en bracht haai; dank voor het werk, in het bedrijf door haar verricht. Dc oudste directeur, de heer I. Noot hoven van Goor, bracht grooten dank aan het personeel voor de hechte samen werking, die onderling bestaat. Daarna spraken nog cje mede-direc teuren, de heeren G. B. Noothoven van Goor en A. J. van Dorssen en de procu ratiehouder der N.V., de heer j/a. Lut- jenkossing. Aan het geheele personeel werd een groot herinncringsbord aangeboden, ho flevens een gift. Gistermiddag is in de zalen van hotel de Wittebrug te Scheveningen een re ceptie gehouden, waarbij de heer I. Noot hoven van Goor en A. J. van Dorssen de de mededirecteuren de heer G. B. Noot hoven van Good en A. J. van Dorssen de gelukwenschen van talloos velen ln ont vangst hebben genomen. Uit een 115-tal auteurs had zich een commissie van 12 gevormd, die namens de auteurs, wier werken door de firma zijn uitgegeven, optrad. Deze deputatie, gevormd door dr. H. Jansonius, E. Vrieze en Leonard Roggeveen, bood aan den heer I. Noothoven van Goor zijn door den schilder J. C. A. Goedhart geschil derd portret aan en aan de beide andere directeuren geschenken. Namens den Nederlandschen Uitgevers bond waren aanwezig de heeren dr. Schepman, H. W. J. Becht, J. E. Belin- tante; namens de Vereend ging tot be hartiging van de belangen des boekhan dels (waarvan de heer I. Noothoveij. van Goor voorzitter is), de vice-voorzitter, de heer M. Visser; namens de 's-Graven- haagscne Boekhandelaarsverceniging do heeren W A. Petri en N. Roebert; na mens den Boekverkoopersbond de heer H. J Donner. Niét alleen Joodsfchè vluchtelingen naar Elspeet. Naast illegale ook Ipgale uitge wekenen naar de Veluwe. Nog vernemen wij, dat het centrale kamp voor vluchtelingen onder Elspeet niet alleen zal dienen tot het opnemen van Joodsche vluchtelingen, doch be stemd zal zijn voor allen, die wegens hun geloofsovertuiging uit Duitschland zijn gevlucht Ook zullen naast de ille gale vluchtelingen een aantal legale vluchtelingen naar hier worden overge bracht. Minister begrijpt verlangen naar goedkoojier vervoer met autobussen. Eventueel medewerking. In de memorie van antwoord op het voorjoopig verslag van de Eerste Kamer over de Waterstaatsbegrooting zegt de minister in verband met de coördinatie van het vervoer, dat een vergunnings stelsel onmisbaar Is te achten. De: minister ziet dit vergunningsstelsel geenszins als een middel om hêt gebruik van de autosnelwegen tegen te gaan of om eenzijdig ten bate van het rail verkeer passagiers en goederen aan het wegverkeer afhandig te maken. De aan wezigheid van voor het snelverkeor bruikbare wegen behoeft echter geens- Dampo- verkoudheids-balsera, Pot 50, Doos 30 ct. Dampo-hoestbonboi s, Doos 25 ct. Dampo-neosdruppcls, Flacon met druppelspuitje 60 et- zins aanleiding te geven om daarover een onbeperkt verkeer toe te laten. Bet gebeurde met de „wilde bussen" wijst er ook naar het oordeel van don minister op, dat een levendig verlangen bestaat naar goedkooper vervoer, dat met name op de drukke hooiclverbinditi gen mogelijk zou zijn. De minister is gaarne bereid te overwegen, of aan dit verlangen kan worden voldaan, en, bij bevestigende beantwoording van die vraag, Is tiij bereid, zijn medewerking in dien zin te verleelifcfi. Ook naar de meijning van den minis ter houden de uitkomsten van de ver voerbedrijven ten pauwste verband niet den algemeenen gang van het econo- HJlsph leven en zal eendefinitieve op- Josdng van het «ervoerprobleem, bo- zuiaar lijk kunnen «(orden verwacht voor dat' verbetering ln den algemeenen toe stand Is Ingetreden, GEMENGD NIEUWS. Gemeente-ontvanger van Doornspijk gearresteerd. Hij zou de gemeente voor een ton hebben benadeeld. Te Doornspijk ls gisteren aangehouden de 60-jarige gemeente-ontvanger K P die ervan wordt vérdacht de gemeente, voor een bedrag van pl.m. loo.ooo te1 hebben benadeeld. De burgemeester, de heer U. de Vries concludeerde eenlgen tijd geleden uit verschillende omstandigheden, dat er met db boekhouding van do gemeente iets.niet in den haak was. Op zijn ver zoek; stelde de provinciale griffie van Gisteravond kwam hij zich, vergezeld j van zijn grootmoeder, bij wie hij gisteren platzak em berouwvol was teruggekeerd, op het bureau Marnixstraat aanmelden, j En nu volgde een lang verhaal van zijn omzwervingen en de wijze waarop hij het geld had verteerd. De eerste maand was hij niet zoo bijster ondernemend ge- Weest. Hij was wel niet meer in de ouder- lijke woning teruggekeerd, maai- hij was toch te Amsterdam gebleven. Hij had gedurende December bij een vriend, die een postzegelzaakje in de Gasthuismo- lensteeg heeft, gewoond en ln ruil voor de verleende gastvrijheid had hij de buit met dezen vriend gedeeld Toen hij zich zooti beetje aan, het heerenleventje, dat meA met een paar duizend gulden op zak leiden kan, had aangepast nam hij afscheid van zijn vriend en trok hij van het eene pension naar het andere, eerst ih de hoofdstad, later van stad naar stad In gezelschap van een meisje bezocht hij o.m. Deventer, Den Bosch en Rotterdam, waar hij flinke verteringen maakte. Hij had het meisje verteld, dat hij een rijke planterszoon uit Australië was, en zij nam dus zijn fraaie geschenken te goe der trouw aan. De Jongen is op het bureau opgesloten, i Zijn 22-jarige vriend is vannacht ln zijn woning in de Spuistraat aangehouden. Dit Jongmensch had zuiniger geleefd. Van do 2400 waren nog 1650 over. Zes honderd gulden had hij op zak, toen hij op het bureau aankwam; het overige geld heeft de politie bij huiszoeking ge vonden. Ook hij ls opgesloten. Beiden zullen dezer dagen voor den officier van Justitie worden geleid. p gemiddeld tot de groep 100.000 inwo voor het Rijk inwoners en piaanden 8.4 pet., 9 maandfen 7.4 pet., later 65 pet. De huwelijksvruchtbaarheid ls grooter op het platteland dan ln dé steden. Per 1(XX) gehuwde vrouwen bededen 50 jaar daalt het cijfer der wettig/levendgebore nen regelmatig van de r van 5000 eij minder Inwoi gemiddeld met meer ners. Het gemiddelde cij is 143, voor de gro minder bedraagt dit aantal 181, voor de groepen 5001—20.000 Inwoners, 20.001— 50.000 inwoners, 50.001—100.000 Inwoners en meer dan loo.ooo inwoners resp. 167, 135, 141 en 100. de provincies Noord-Btabant en Lim burg staan aan de afrits met 216 en 109, de provincies Zuid/Holland en Noordr Holland hebben dö laagste cijfers met 124 en 110 wettig levendgeborenen per 1000 gehuwde vrouwen beneden 50 Jaar. Naar de kerkelijke gezindheid der moe der gesplitst waren deze aantallen als volgt: roomsch-katholiek 206, protestant 129, Israëliet 77, geen kerkelijke gezindte 69. Er worden meer kinderen 's nachts ge boren dan 's morgens, 's middags of des avonds. Wat de huwelijken betreft, stip pen wij aan, dat de gemiddelde huwe lijksleeftijd voor voor het eerst gehuwde mannen 27.6 en voor voor het eerst ge huwde vrouwen 25.2 bedroeg Op het platteland huwen de mannen later dan ln de steden. Wat de sterfte aangaat, de zuigelin gensterfte bedroeg ln 1937 3.9 pet., n.1. 4.4 pet. voor Jongens en 3.4 pet. voor meisjes. Zij ls grooter naarmate de gemeenten kleiner zijn. Bij de roomse h-katholieke® is zij het hoogst. Hooge sterftecijfers, Beschouw uw werk niet als een ver velende plicht. FEUILLETON. (Een geval uit de practijk van Inspecteur Sanders, lid der Centrale Recherche) door UDO VAN EWOUD. Nadruk verboden. 3 -r Ja, om ruim 8 uur en dat is te merk waardiger, wanneer je weet, dat er af gesproken was, dat Leuvensteyn met den trein van 7.10 van hier zou komen. Het telegram blijkt om kwart over 7 te zijn aangenomen, dus op een moment dat Leuvensteyn reeds onderweg was en zelfs een draaclbericht dus geen nut iheer had. Begrijp jij daar iets van? besloot Adams, zich tot den inspecteur wendend. 't Is zeer eigenaardig, antwoordde deze, zijn aanteekeningen welke hij tij dens het verhaal van den procuratiehou der gemaakt had, onderbrekend. Maar weet je zeker, dat het telegram om 7.15 verzonden 1s? Zeer zeker! Je zult je zelf kunnen overtuigen, wanneer je even de moeite neemt mee naar de bank te gaan. Ik heb het juist nagezien, omdat het mij zelf natuurlijk ook vreemd voor kwam. Dat versterkt dan het vermoeden van rooimoord, Miel, zei de inspecteur, zich tot den reporter wendend en dan weer het woord tot den procuratiehou der richtende, ging hij voort: Je weet toch, dat meneer Leuven- j steyn van alles berooid is gevonden. Het zal den dader dus wel voornamelijk om die 20 mille te doen zijn geweest. Is het je bekend, of nog anderen er van op do hoogte waren, dat hij zooveel geld bij zich had? Ja, waarschijnlijk Goldschmidt en voorts de kassier en wellicht nog eenlgen van het bankpersoneel. Ook den notaris in Rotterdam is het natuurlijk bekend geweest. Ken je dien Hellinger persoonlijk? Ik heb hem twee maal bij ons op de bank gezien, 't Is een man, van een Jaar of 35, niet bijzonder groo't, behoorlijk ge kleed, rond, cleanshaven gezicht. Hij droeg bij zijn bezoek een bril met zwart hoornen montuur, zpoals je er tegen woordig zooveel ziet bij menschen, die voor dit mode-artikel hier te lande ge ïmporteerd werd, nog nooit behoefte aan een bril gehad hebben. Maai* overigens zijn mij geen bijzondere kenteekenen opgevallen. Weet je ook, of de man in Rotter dam gunstig bekend' staat? We hebben natuurlijk geïnformeerd. Hij schijnt geheel alleen op kamers te wonen aan de Leuvehaven e» heeft een paar agenturen vanofraitenJandsche huizen. Vermoedelijk is hijf.d^dfwr ook met dien Goldschmidt in kennis geko men. Kapitaal heeft hij niet dat staat ln ieder geval vast. Had hij niet, verbeterde de in specteur. Maan 't is toch nog lang niet zeker TSiSë doetje qoed! dat die Hellinger de dader is? Of heb je al meerdere aanwijzingen? Geen enkele, maar je zult me toch moeten toegeven, dat die heele geschie denis met dien Dultschen zakenvriend en 4e benoodigde 20 mille voor een zaak in Rotterdam wat verdacht is. Daarbij komt dan nog dat telegram... Ja, dat telegram! Acht je dat mis schien een onhandige poging om den in druk te vestigen, dat hij aan den moord niet debet kan zijn? In ieder geval behoeft hij dat tele gram niet zelf om kwart over zeven te hebben verzonden. Stel, dat hij iemand opdracht Ijjsft gegeven het precies op dat tijdstip aan te bieden. Dat zou toch even goed-mogelijk zijn! Enfin, we kun nen hier gissingen maken, zooveel we willen, zoolang we niet nji;er weten, zui len wc toch niets mét zekerheid kunnen conciudeeren Ik zal jouw Inlichtingen nog vannacht naar Rotterdam seinen Adams. Laat ons hopen, aat ze er toe bijdragen den dader te vinden. De inspecteur beschouwde het onder houd ais geëindigd, Ais je lust hebt, breng Ik je even met een auto naar huis, Adams, zei Wils, een van het adres van zijn blad voor zien couvert uit zijn binnenzak halend en do dicht beschreven velletjes papier daarin schuivend. Wanneer Je er ten minste niet op tegeti hebt, dat we even langs de krant rijden, om m'h copie af te geven. Als je een wagen hebt, graag ant woordde de procuratiehouder. Ik zal er even een bestellen om me naar den trein te brengen- Een oogen- blik geduld dus. -i Ga je er zeil heen? vroeg Adams, terwiji de reporter reeds aan de telefoon stond. Ja, lk heb de primeur, dus Is het niet meer dan billijk, dat lk de zaak, die me bovendien bijzonder interessant lijkt, ook verder behandel, Ik wou, dat ik met je mee »n, zei de procuratiehouder, wat spijtig Ik heb er geen enkel bezwaar tegen maar Je zult morgen zeker wel op de bank moeten zijn, nu belde directeuren ontbreken? Helags, Ja. Ik zal toch in ieder" go- val het overige personeel van het ge beurde in kennis moeten stellen Enfin, dan een andere maal mis schien, troostte Wils. Ik heb zoo'n flauw vermoeden, dat met de oplossing van dit geval wel eenige tijd gemoeid zal zijn en als Van Doorn terug Is, heb je misschien wat meer gelegenheid Ik hoop het, antwoordde Adams en zijn Jas dichtknoopend: Daar is je wagen ai. gullen we gaan? Ik ben klaar. Beiden drukten Inspecteur Sanders da han? rffl-cliFSPi minuten later reed een de hoofilH1^11*1 verlaten straten van De eerste schreden. Wils had 300 juist een stevig ontbijt genuttigd. Térwijl hij het bordje met de eene hand wat terzijde schoof een be weging, welke den opmerkzamen kellner niet ontging, want deze schoot direct to« om het tafeltje af te ruimen, nam WJ met de andere een van de naast hem liggende couranten en vouwde deze open. Het was het ochtendblad van „De Mer- cuur". Direct viel zijn oog op een geïnterli nieerd artikel, waar boven eenige groote koppen onmiddellijk de aandacht elsch- ten. De reporter las: Geheimzinnige moord in den trein AmsterdamRotterdam De Directeur der Hoilandscbe Hypotheek- en Voorschotbank" het slachtoffer. Beroovlng van 20.000. Naar wij vernemen heeft gisteravond in den stoom-sneltrein no. 216, welke om 7.10 uur van hier naar Antwerpen ls ver trokken, een moordaanslag plaats gehad, waarvan de 48-Jarigo bankier, J p- Leuvensteyn, lid der directie van de „HoRandsche Hypotheek- en Voorschot bank", alhier het slachtoffer ls gewor- den. v Kprt na aankomst van den trwl Rottendam, om circa 9 uur vond de diena* doende conducteur in een coupé le was het lijk van den heer Leuvensteyn, <u blijkens door de politie Ingewonnen in lichtingen naar Rotterdam was vertrok ken om daar een cliënt een bedrag va» 20,000 te overhandigen. (Wordt vorvolgd) B=5Tvoor zuigelingen als volwassenen Tm men in de eerste maanden 's Jaars V daÏ 100 gehuwde paren kwamen in 1937 Uitscheidingen tot stand. Per 1000 in- iaSers zijn er 51 van woonplaats veran derd. SENSATIONEELE ARRESTATIE. Haagsche politie schiet op inbreker. Tusschen hegen en halftien vanoch tend heeft ln Den Haag een rechercheur van politie een schot gelost op een fiet- t ln de Parkstraat, vlak bij de Kazerne- traat. De man is gearresteerd en eeni- een tijd vastgehouden in het gebouw van de P.T.T., op den hoek van de Park straat en de Kazernestraat, waarin het radiolaboratorium van dit staatsbedrijf gevestigd ls. Om kwart voor tien is de man per auto naar het hoofdbureau van politie aan het Alexanderveld vervoerd. In de auto rat naast den bestuurder eei} rechercheur van politie. De arrestant en een andere rechercheur zaten op de achterbank. i Naar verluidt zou de man bij zijn ar restatie een trap hebben gegeven aan een brigadier van politie, die daardoor het been bezeerde. De brigadier is door 'xundigen dienst in observatie Het is mogelijk, dat deze en beenfractuur heeft gekre- STADSNIEUWS. De arrestatie, zoo deelde men op hel hoofdbufeau van politie mede, staat ln verband met een belangrijke inbraak. Volgens een nader bericht heeft men hier een van de Juweelendieven die den laatsten tijd de residentie onveilig maak- tn ia handen gekregen. De man was in het bezit van briljanten, platina arm- bandhorloger met briljanten bezet, gou den en andere waardevolle voorwerpen, in totaal voor ongeveer 4500. Eén te droge Lente? Seizoenverwachting van het Ken. Ned. Met. Instituut. De seizoensverwachtingen van het K.N M.I. te De Bilt hebben betrekking op do gemiddelde afwyking, berekend voor het geheele seizoen en het geheele land. Er kunnen plaatselijke en tydelyke verschillen optreden, die niet te voorspellen ztfn by den huldigen stand van het onderzoek. De af- geloopen winter gaf hiervan een voorbeeld. Over den geheelen winter genomen slaag de de temperatuurverwachting, maar noch d.> recordkoude van December, notfh de re cord-warmte van Januari kon worden voor zien. Ook de regenval voldeed, over den ge heelen winter en het geheele land berekend aan de verwachting, maar de vaak grillige ^"Vrdeeling van den neerslag over ons land valt ook buiten de mogelijkheden, die de wizoensverwarhting alsnog biedt. Deze geeft de groote lynen, maar niet de vaak sterke fluctuaties. Men mag niet conciu deeren, dat deze verwachtingen waardeloos ï|jn. Voor al diegenen, die het algemeene karakter van het seizoen willen kennen, is reeds nu de seizoenverwachting bruikbaar. Wy denken hier byv. aan de waterleiding bedrijven, die reeds sinds enkele jaren ge baat zyn met een neerslagverwachting voor het geheele jaar. Het Instituut hoopt d- adzoensverwachtingen op den duur met meer zekerheid en zoo mogelijk op kope ren termyn te kunnen geven, waarmede de bruikbaarheid zal worden vergroot. Op grond van de berekeningen» en in overeenstemming met de bovenstaande uit «nzettingen kan worden medegedeeld, dat de komende lentemaanden Maart, April en Mei gemiddeld over het geheele land m°t een waarschijnlijkheid van 80 pet. te droog ''Uilen zijn, terwijl de temperatuur met de- »lf<k waarschijnlijkheid normaal zal zijn, dw.z„ dat de afwyking van de gemiddelde lentetenijjteratuur kleiner zal zijn dan 0.7 praden. Er was om halftien zooveel politie op het puftt, waar zich dit voorval heeft RADIO-PROGRAMMA'S. Zaterdag 11 Maart. Hilversum I, 1875 en 301 M. VARA uitzending, 10—10.20 v.m. en 7.30—8 VPRO; 8.—Gramofoon (c.a. 8.16 Berichten); Morgenwijding; 10.20 Voor arbeiders de continubedrijven; 12.— Gramofoon (c.a. 12.15 Berichten); 1.30 Zang, accordeon pn piano; 2.— Filmpraatje; 2.15 VARA- orkest en solist (opn.); 3.Reportage; ^•30 Gramofoon; 4.3(^-4.50 Schaakles; 4.55 «esidentie-orkest (opn.); 5.35 Filmland; Uit de Roode Jeugdbeweging; 6 28 Be- 6.30 Orgelspel (opn.); 7.— VARA- Kalender; 7.10 Politiek radiojournaal; 7.30 ^«us „Nederlanders in Amerika"; 8.— «haling SOS-Berichten; 8.03 Berichten NP en VARA-Varia; 8.20 Haagsch Arbei- flera-Symphonie-orkest en soliste; 9.— „En fnu doorzetten", toespraak, hierna gram o- °w; 9.15 En nu... Oké; 10.30 Berichten A 10.40 Radiotooneel11.10 Souvenir- 11.4012 Gramofoon. Hilversum II, 415.5 m. KRO.Uitzending: 9.15 Gramofoon (om 8.15 Berichten); ZT Berichten; 12.15 KRO-Melodisten en oistp (1120 Gramofoon); 2.Voor de Jpere jeugd; 2.30 Gramofoon; 2.45 Kinder. 54K ri KRO-orkest en granjofoon; li' KRO-Nachtegaaltjes; 6.15 Journa- In, .,j weekoverzicht; 6.40 Berichten; 6/35 4 61 'nS volgende uitzending; 7.„Mathis ml tv ler"' 0pera (om 8 35 Meditatie met 'au om,M8tin»; om 9.50 Juridische *.«1 U-20 Declamatie met muzikale ^Hinting; 11.50—12 Gramofoon. GOUDA, 10 Maart 19Ö9. Werkzaamheden van Goudsch Borgstellingsfonds in eerste halfjaar. 66 aanvragen behandeld. Het Goudsch Borgstellingsfondè, dat op gericht is op 3 Juni 1938, heeft verslag uitgebracht van zyn werkzaamheden over het tijdvak 1 Juli tot en met 31 December 1938. Het fonds heeft ten doel in de gemeente Gouda den woeker te bestrijden en mede te werken tot de voorziening in de gerecht1 vaardigde volkscredietbehoefte, op maat schappelijk en zakelijk juiste wijze met uitsluiting van winstbejag in het belang der cred ie Ibehoe venden. Het verslag verklaart, dat het fonds in den nog korten tijd van zyn bestaan re"ds veel en goed maatschappelijk werk heeft verricht en dat de instelling in Gouda in een behoefte voorziet. Het bestuur bestaat uit de heeren W. Sanders, voorzitter, C. J. van As, A. Heer- kens, A. Goedewaagen, A. Jonker Czn., M. W. G. M. van Loon. J. W. de Vos, T. Kroon, Dr. A. Beek, H. P. C. de Balbian. Tot pecretaris-penningmeesten benoemde het bestuur den heer C. A. de Groot. Uit de leden van het bestuur werd een beoordelingscommissie samengesteld, be staande uit de heeren M. W. G. M. van Loon, voorzitter, C. J. van As en H. P. C. de Balbian. Deze commissie heeft tot taak de bin nengekomen aanvragen te beoordeelen en over het al of niet toestaan van borgstel ling vanwege het fonds te beslissen. De beoordeelingscommissie kwam in het rfgeloopen halfjaar 12 maal bijeen. In het verslagjaar kwamen 66 aanvra gen om borgstelling binnen. Eén aanvrager werd verwezen naar dr Hulpbank, omdat hy over voldoende zeker heid beschikte. Voor andere aanvragers, die over voldoende zekerheid beschikten, werd geen aanvraag ingevuld. Zij werden mondeling ingelicht. Drie aanvragers werden naar het Mid- denstandsborgstellingsfonds verwezen. Eén naar de Commissie voor Bijzondere Nooden. Eén naar de Boerenleenbank. Vier naar Maatschappelijk Hulpbetoon en Armenzorg. Drie aanvragers trokken hun aanvragen weder in, omdat zy intusschen reeds docr anderen geholpen waren. In zeven gevallen werd voor den aanvra ger een schuldregeling getroffen. Twintig aanvragers werden afgewezen, omdat zij niet voldeden aan de bepalingen van den stichtingsbrief, of om andere re denen. Vijf en twintig aanvragen werden inge willigd. Voor één aanvraag wordt nog gewacht op een beslissing van de Commissie voor den B-steun. Verstrekt werden 24 borgstellingen te genover de credietverstrekkende instelling tot een bedrag van 1437.—, terwijl één borgstelling tegenover derden werd ver strekt tot een bedrag van 14.waarbij geen leening werd aangegaan. De verdeeling van de verleende borgstel lingen luidt als volgt; 10 aan loontrekkenden uit het particu liere bedrijf tot een bedrag van 700j 2 aan ambtenaren tot een bedrag van 200.—; 5 aan zelfstandigen tot een bedrag van f 275.—; 7 aan gesteunden tot een bedrag van 262.-. 23 leeningen hebben een looptijd ^an 1 jaar, één een looptijd van twee jaar. De rekening van het Fonds vermeldt op een totaal van 435.94 een batig saldo van f 263.71, dat is gereserveerd voor het in richten van een bureau, wat om bijzondere redenen naar 1939 moest worden versebo. j N.V. De Goudsche Mij. van Zieken huiskosten- en Ongevallenverzekering (M.V.Z.) te Gouda. Gunstig jaar. Dividend 10% (vorig jaar 7%). Aan het jaarverslag van de M.V.Z. te Gouda over 1938, ontleenen wij bet vol gende: De in het afgeloopen jaar behaalde re sultaten stemmen tot tevredenheid. Fnn wederorrv belangrijke uitbreiding van onze portefeuille versterkte de leidende positie, die wy op het gebied van de verzekering tegen ziekenhuiskosten innemen. Daarnevens is het winstcijfer hooger dat. dat over 1937. Het doet ons genoegen daar door in staat te worden gesteld, de ver sterking-van'onze reserves gelijke tred te doen houden met de uitbreiding van ons bedrijf. Het bedrag der bruto-productie gaf op nieuw een stijging te zien, terwijl het roye mentspercentage, dat de laatste jaren toch reeds daalde, opnieuw iets lager was. Met de verzekering van inwonend pers. - neel en die tegen rijwieldiefstal c.a. werd een aanvang gemaakt, terwyl ongevallen en andere vormen van verzekerin g Finn en niet yl te lange tyd zullen volgën. gezien; de korte periode die wij op dit terrein, werk zaam zij", kunnen de bereikte resultaten zeef bevredigend worden genoemd. Met betrekking tot den financieelen toe stand en de verkregen resultaten, deelt do Directie het volgende mede; De waardeering der effecten geschiedde tegen beurskoers per ultimo December j.l. Uitlootbare effecten, die boven pari geno teerd stonden, werden voor geen hoogere koers dan 100# opgenomen. Op onze effecten-portefeuille leden Wij een koers verlies van 2.990.8'/. Het is onze gewoonti koerswinsten of koersverliezen rechtstreeks ten bate of ten laste van de mede daartoe gevormde Reserve Geldbelegging te bren gen, zoodat w|j thans het koersverlies ad 2.99057 ten laste dier Reserve boekten. Het bedrag der in hypotheken belegde middelen onderging weinig verandering. Rente en aflossingen kwamen regelmatig binnen, zoodat daarin aan het einde van het boekjaar geen achterstand was. Executies 'Jiwamen niet voor. Op hypotheken werd nog phnmer eenig verlies geleden. Uitslui tend eerste hypotheken op courante onder panden komen yoor dezen vorm van be legging in aanmerking. Ons bezit aan Onroerende Goederen steeg door aankoop van een aantal nieuw gebouwde woonhuizen. De in ons bezit zijn de panden waren gedurende het afgeloopen jaar goed verhuurd. Voorts verstrekten wy aan eenig3 Ge meenten geldleeningen, waardoor ons be lang daarbij van 53.000tot 94.926 steeg. Na een ten laste der Exploitatie-reke- ning gebrachte afschrijving op het kar- toorgebouw, waardoor dit met 50.000.— te boek komt te staan, bedraagt de netto winst, met inbegrip van 144.56 onverdeeld winstsaldo van 1937, 97.476.92. De Direc tie stelt voor hiervan 20.000.te bestem men voor extra afschrijving op den inven taris, waarna deze voor blijft te boek staan. Verder stelt zij voor een bedrag van 60.000.— aan de Reserve' toe te voegen, waarna deze 410.000.— bedraagt, en ejn bedrag van 12.990.87 aan te wenden tot verhooging jjer Reserve Geldbelegging, waarna deze Reserve rekening houdende met het bedrag, dat noodig was voor af boeking van het koersverlies op effecten tot 90.000.— stijgt. Tenslotte wordt voor gesteld het dividend te bepalen op 10%. Na reserveering van een bedrag ad 301.25 wegens verschuldigde Dividend, en Tan tièmebelasting resteert een bedrag van 184.80, dat als onverdeeld winstsaldo naar het nieuwe jaar kan worden overgeboekt. Blykens de balans bedraagt de Premie- tn Schade-Reserve thans 380.000, de Re serve 410.000.— en de Reserve Geldbe legging 90.000.—. Excursies leerlingen A m bach tsschool Naar Antwerpen en Amsterdam. Maandag zyn de leerlingeji van de afde-j- ling autoherstellen van de Ambachtsschool met de leeraren P. Winteriiik en J. W. van Braband op excursie geweest by de Gene ral Motors Continental te Amtwerpen. Dinsdag hebben de leerlingen van de af- deeling electrotechniek een bezoek gebracht aan de Philipsdemonstratiezaal en het Vel- ligheidsmuseum te Amsterdam, onder lei ding van de leeraren R. J. Riemers en C. J. Zwart. Woensdag brachten de leerlingen van de afdeeling smeden-bankwerken onder leiding van de leeraren N. Mobach en G. J. v. d. Bos, een bezoek aan de Kromhoutmotoren- fabriek, het Veiligheidsmuseum en het Ko loniaal Instituut te Amsterdam. Voor de leerlingen zjjn deze excursies zeer leerzaam geweest. Daling in de werkloosheid houdt aan. In een maand 190 ingeschrevenen minder. De daling in de werkloosheid, die uit de vorige opgave bleek, heeft aangehouden. Het aantal ingeschrevenen daalde van 2240 tot 2164 en is thans in een maand met 190 vermjnderd. De toestand is nu: aardewerkindustrie 97, typografie 85, bouwbedrijven 520, chemi sche nijverheid 30, houtbewerking 116, kledingindustrie 51, lederbewerking 12, metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw 129, papierfabricage 16, textielnijverheid 60, bereiding voedings. en genotmiddelen 128, sigarenindustrie 110, landbouwbedrij-- ven 75, handelsvertegenwoordigers 04, pakhuis- en schippersknechts, koetsiers en chauffeurs 249, transportarbeiders 80, ver zekeringswezen 2, vrye beroepen 9, kan toorbedienden 30, onderwijspersoneel 1. hui selijke diensten 15, ongeschoolde fabrielw- en andere arbeiders 335. Jubileum penningmeester. Woensdag 15 Maart herdenkt-de heei F. S..Vermeulen Sr., zyn 25-jarig jubileum als penningmeester van de Coöp. Bouwvereni ging „Ons Tehuis" gevestigd in de Snoij- straat. Besmettelijke! ziekte. In de afgeloopen week werd een geval van besmettelijke ziekte roodvonk in deze gemeente aangegeven». Gevonden voorwerpen. Omtrent de volgende gevonden voorwer- pen kunnen aan het bureau van politie in lichtingen worden verkregen op alle werk dagen van 912 en 25 uur; bont ge fleurde shawl, kettinkje met 3 sleutels >warte hond (bouvier), blauwe alpinomuts Bahco-sleutel, bruin kinderhoedje, vulpot lood, schroevendraaier, doos met reeper chocolade, bruine kinderwant, blauw kinder sokje, voetbal, wollen handschoen (geel) rood kindermutsje, vulpen, zwarte ceintuur. koperen gewicht, huissleutel, grijs mutsje huisduif, zweep, deken, zaklantaarn, dames- armbandhorloge, bruine schooletui, pak (tah. prodent tandpasta). iftfh--. ZW'. "agenda. Réunie-Bioscoop; Marinella en De vlucht der verlorenen. Zondag 10.30 uur; Wie doodde Mary Clay? Woensdag 2 uur matinee: De onbekende ruiter. Schouwburg-Bioscoop: Als ik koning was. Zondag 10.30 uur: De rozenkrans. Thai ia-Theater; De geheimzinnige vrouw. Eiken Zaterdagavond 8—11 uur Café Ter Gouw dancing. 11 Maart Speldjesdag voor jongensopvoe dingsgesticht Valkenheide. 13 Maart 7.30 uur Consultatiebureau Oost haven 50. Ledenvergadering Vereendging tot bestrijding der tuberculose. 14 Maart 9—4 uur Stadhuis Candldaat- stelling Provinciale Staten. 15 Maart 10 uur Veemarkt: Stierenkeu ring. 15 Maart 2 uur Bodegraafsche straatweg. Officieele ingebruikstelling nieuwe groen- tenveiling Coöperatieve TuiniersvereenL ging Gouda en omstreken. 17 Maart 10 uur Erasmusstraat 1. Verkoo- ping deurwaarder B. J. N. Akkersdijk. 18 Maart 4 uur Van Bergen IJzendoorn- parkProvinciale parkwegwedstrijd Vlres et Celerltas. 18 Maart 8 uur Concordia: Uitvoering tooneelgezelschap Nieuw Leven 20 Maart 7.30 uur De Zalm. Verkooping notaris K. Zeevat. 24 Maart, 8^4 uur. Bovenzaal „Ter Gouw". Gemeente-avond Ver. van Vryz. Nederl. Hervormden te Gouda. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Nederlandsch elftal onveranderd. België—Nederland. Nederlandsch elftal ongewijzigd. De keuze-commissie van den Kon. Ned Voetbalbond heeft het Nederlandsche elf tal, dat Zondag 19 dezer te Antwerpen te gen België speelt, als volgt samengeste'd' doel: van Male (Feijenoord). achter: Blomvliet (Ajax) en Caldenhove (DWS). midden: Stam (VUC)„. Anderiessen (Ajax) en Schubert (Ajax). voor: Drager (DWS), Van der Veen (Heracles), Vente (Feyenoord), Smit (Haarlem) en De Harder (VUC). Als reserves zijn aangewezen; Dijkstra (ZFC), Van Ierland (Willem n), Bonsema (GVAV)'en De Harder (VUC). Hetzelfde elftal is dus gekozen, dat vo rige week van Hongarije won. Jeugdelftal tegen België. Hrt Nederlandsche jeugdelftal, dat Zon dag 19 dezer tegen het Belgisch jeugdelftal zal bpelen, is door de keuze-commissie van den K.N.V.B. als volgt samengesteld: doel: Vos (ESC). achter Louwe (Xerxes) en Walter (D WS). midden; Blatter (PSV), Bekenes (DHC) cn Stof meel (NAC). voor: Colthof (HVV), de Jong (Volpwijc- kers). de Boer (KFCl. Lenstra (Heeren veen) en Heideveld (Velocitas). Reserves: Bos (Muntendam), de Boer (Vo- lewijckers). Vanger (DWS), ïx>densteyr. (NEC) en Janse (NOAD). Deze ontmoeting wordt gespeeld vlak voor den wedstrijd tusschen de officieele teams van België en Nederland. Dr. Van Moorsel over de practische toepassing van de spelregels. Leerzame avond voor de scheidsrechters. De Scheidsrechtersvereeniging Gouda en omstreken heeft gisteravond in samenwer king met den Goudschen Voetbalbond in Het Schaakbord" een voor scheidsrechters officials, vereenigingsbesturen en belang stellenden toegankelijke bijeenkomst be legd, waarin dr. J. F. van Moorsel uit Der Haag, de bekende nationale en internatio nale scheidsrechter, een causerie heeft ge houden over „De Spelregels en hun practi sche tóepassing". Voor een aandachtig gehoor hield dr. van Moorsel een genoegelyk praatje, waarin h'j niet zoozeer de regels van het voetbalspel besprak, maai4 in het bijzonder voor de scheidsrechters talrijke goede en nuttige wenken gaf over de manier, waarop zy de Bpelregels moeten toepassen. De inleider besprak in het bijzonder datgene, wat men niet in het spelregelboekje vindt, maar dat de scheidsrechters zeer zeker noodig heb ben voor een goede arbitrage; hij behandel de de positie van den referee, zijn wijze van verplaatsen over het veld, het kenbaar ma ken van beslissingen, het opstellen bij vrijen schop en ingooi en hy gaf leerzame aanwijzingen over al deze en nog vele an dere zaken, die tot het scheidsrechteren be- Voren. Uit zyn persoonlijke ervaring haal de de heer Van Moorsel tal van voorbeelden aan en mede daardoor werd zyn inleiding voor de scheidsrechters een wetenswaardig betoog over de practische toepassing n de theoretische kennis. Na een pauze heeft dr. van Moorsel een aantal uit de vergadering gestelde vrager beantwoord en ook daarbij de aanwezigen op den juisten weg geholpen om de spelregels in de practyk té ibrengen. De voorzitter Van de Scheidsrechtersver eenlging heeft den inleider hartelijk danlt gezegd voor diens interessante en leerzame lezing en hem als blijken van waardeering eenige specifiek Goudsche producten aange boden. 1* Ue Botérheffing. Het bedrag van de heffing en steunuit- keering op boter is, behoudens tusscherttyd- sehe wijziging, voor, de week van 9 tot 16 Maart vastgesteld op 60 cent per k.g. LAAibTE HKK1CHTEN. likei botter in den storm- Den Helder verkeerde in onrust- In Den Helder heeft men gisteren ge- ruimen tijd in ongerustheid verkeerd over hel lot van de opvarenden van den Ur- ker botter U.K. 91, schipper J. Snoek. De bemanning heeft in den storm van Woonsdag op Donderdag eenige angstige uren doorgemaakt De angst ontstond, toen men niets meer vernam van den bolter, die in een der havens aan de kust binnen had moe ien loopen. Alle havens ln de nabijheid gaven op de telefonisch gevraagde in lichtingen een negatief antwoord, zoodat tenslotte het station der Noord en Zuid- Holiandsche Redding Mij. besloot, van het vliegkamp De Mok een vliegtuig uit te zenden. Na een rondvlucht, die zich uitstrekte tot 30 mijl ten noordwesten van Terschelllngerbank, keerde hei toe stel onverrichterzake terug. Behouden binnen. Vanmorgen in de vroegte kwam van Terschelling het verheugende bericht, dat de U.K. daar was binnengeloopen. Vervolgens ls de botter naar Kornwer- derzand vertrokken. Doornspijk's ontvanger na bekentenis op vrye voeten. Seqretaris geschorst en ingesloten. DOORNSPIJK, 10 Maart. Na de opzien barende gebeurtenissen van gisteravond, toen de gemeente-secretaris werd gear resteerd en de gemeente-ontvanger be kende, dat er kastekorten warer. en dat hij zich aan valschheid in geschrifte had schuldig gemaakt, is heden de gemeente ontvanger op vrije voeten gesteld. De ge meente-secretaris is in afwachting van een nader onderzoek ingesloten in de marechaussee-kazerne te Wezep en door het college van B. en W. geschorst. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat in de boekhouding, die de secretaris voor den gemeente-ontvanger voerde, belangrijke onregelmatigheden zijn geslopen. Het lid van de Tweede Kamer W. Drop overleden. Te Rotterdam ls op 58-jarigen leeftijd, na langdurige ziekte overleden de heer W. Drop, lid van de Tweede Kamer, lid van den Rotterdamschen gemeenteraad en vele jaren voorzitter van den Trans portarbeidersbond. De heer Drop zal worden opgevolgd door dr. L. Brugman, voorzitter van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, opvolger op de lijst. WISSELKOERSEN. 9 Maart. 10 Maart Officieel. Londen 8.82'Vi, 8.83% Öerlijn 75.52 75.57% Parijs 4.99 4.99% Brussel 31.65 31.69 Zwitserland 42.81% 42.83 Kopenhagen 39.42% 39.45 Stockholm 45.47% 45.50 Oslo 44.37 44.40 New-York 1.88% 1.88% BEURSOVERZICHT. Er heerschte heden een kalme stemming op de wisselmarkt. Dollars lagen dicht by het hoogste punt van den koers van afgif te door het Nederlandsche egalisatiefonds, aat 1.8§% bedroeg. Het Amerikaansche de vies bewoog zich vanmorgen op 1.88i4 I.88V1, en neemt hiermede dus weer een vry stevige houding aan, nadat gisteren een daling was ingetreden tot 1.88Vu. Het Pond Sterling was de laatste dagen naar verhouding tegenover den Dollar iets teruggeloopen. Thans noteerde het Britsche devies 8.83 k 8.83 De omzetten waren volkomen normaal, en de markt behield een zeer rustig aanzien. De overige deviezen lieten dientengevolge ook geen groote veranderingen zien. De Fransche Franc werd vernomen op 4.99 k 4.99%, de Belgische op 31.66 a 31.67, de Zwitsersche Franc op 42.79 a 42.81 en de Ryksmark op 75.50 k 75.56. De registermarken waren een halven Gulden lager als reactie op de stijging welke zy dezer dagen in verband met de Leipziger Messe hebben ondergaan. In sympathie daarmede waren ook Scheine en zilvergèRj eerder iets zwakker. De disagio's op de termynmarkt waren stationnair. Hoewel eerder een kleinigheid gedrukt, viel de stemming in het voorbeurseffecten- verkeer betrekkelijk mede. Groote verschil len ten opzichte van gisteren deden ziet niet voor en over het algemeen vertoonde de markt een lichtelyk onregelmatig koers- beeld. Zoo trokken in het byzonder de cul tuurmaatschappij Vorstenlanden door een vaste stemming de aandacht. Amerikanen lagen verdeeld ingevolge het verloop van Wallstreet. De affaire droeg een beperkt karakter. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt seint: Verwachting gekiigi van hederravond tot morgenavond ongeveer 19 uur; Voor het geheele land: Zwakke tot ma tigen, later in het Noorden wellicht toene menden Noordelijken tot Noordoostelijken wind; gedeeltelijk bewolkt; wehilg of gecti neerslag; iets kouder. Stormwaarschuwingsdienst: Geseind 9 Maart te 14.15 uur aan alle posten: „Atten- tiesein neer".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2