r oa^mceC %/i A KOOPMAN Vermoeid of ziek Verplanten van oude struiken. Waaraan moet een ziekenkamer voldoen I DAMPO RECEPTEN. FILMNIEUWS. De mode in verschillende landen. VïlülÜHV N curat henische vermoeidheid. Vermoeidheid kan verschillende oorzaken hebben. Is zy veelal te be schouwen als een natuurlijke aan maning, dat het lichaam ruit noodig heeft, ook kan zy een aankondiging organisme verdeeld. De in het bloed aanwezige reserve aan alkalische substanties, die de vorming van mplkzuur tegengaat, neemt met het toenemen der ver ify n van ziekten, die men reeds on- moeidheid sterk af. Hoe getrainder eter de leden heeft. In beide gevallen evenwel het lichaam is, des te lang- is de vermoeidheid op de geheele li- zaSner worden deze alkalireserves thamelyke gesteldheid van verstrek- j .verbruikt en des te langer duurt het, eer de betreffende persoon zich ver moeid gaat gevoelen. Dit is de reden, waarom onze metselaar na een paar senaar, aie jaren lang werkloos is ge- vvaaiüm lue da ven trainingiooveel meer wet/i- vveest, omuelyk weer werk vindt, lhu i uage g standsvermogen heeft en zooveel Iris- kenden invloed. iNemen wy eens aan, dat een met- eersten dag Komt hy doodmoe thuis, ny kan zich nauwelyks meer staande nouden; iiy voelt zich niet eens 111 staat iets te eten en heelt maar één verlangenzoo gauw mogelijk in bed te Komen. Wat speelde zich nu in het lichaam van dezen man af? De phy- sioioog zou aan de hand van een che misch onderzoek kunnen vaststellen! dat zyn spieren, resp. zyn bloed met melkzuur zyn overladen. Wanneer men dezelfde proef bij denzeifden men den volgenden morgen, nadat hy voldoende nachtrust had gehad, nog eens zou nemen, dan zouden van het melkzuur nog slechts sporen te vin nen zijn. Ma een paar dagen is de man zelfs na een dag van zwaren ar beid niet meer overmatig moe en wel dra is hy weer zoo aan werken ge wend, dat hjj zich 's avonds na een korte rust te hebben genoten, weer volkomen fit voelt. De physioloog zou dan constateeren, dat het melk zuurgehalte van het bloed reeds voor het naar bed gaan sterk was gedaald. De strijd tusschen melkzuur en alkalische substanties. Dat een man, die zwaren lichaams-* arbeid verricht, na volbrachte dag taak zoo vermoeid is als onze metse laar, komt ons volkomen normaal en begrypelyk voor. Minder begrypelyk lykt het daarentegen, dat men zich ook totaal uitgeput kan voelen, wan neer men geruimen tijd slechts met byv. één hand heeft gewerkt. De we tenschappelijke verklaring van dit raadsel is bijzonder interessant. De normale vermoeidheid wordt yeroor- zaakt, doordat in de spiergroepen die in hoofdzaak by het werk betrokken zijn, bepaalde vermoeidheidsstoffen worden gevormd, onder welke het scher van zijn werk thuiskomt daii den eersten dag. Eigenaardig, maar onbetwistbaar bewezen is het feit, datwerk, dat men met plezier ver richt, veel minder srnil vermoeit dan werk, dat met tegenzin wordt ge daan. Men mag dus aannemen, dat psychische momenten invloed uitoefe nen op de chemische processen van het organisme. -Neurasthenische vermoeidheid. Nu is er echter een groep van men- schen, die zich eigenlijk doorloopend vermoeid gevoelen of althans zeer veel sneller vermoeid wordt dan de normale werker. De naüiasthenicus mist vooral den rustfgen slaap, dien het organisme noodig heeft om de vermoeidheidsstof chemisch te kun nen verwerken. Hy is dus, wanneer hy den dag begint, al bij voorbaat gehandicapt. Daarbij komt, dat bij nerveuze menschen de alkallireserve sneller verbruikt wordt en zoo ont staat ten slottq een toestand van zie kelijke vermoeidheid, die niet meer wil wyken. Daarbij doet zich het ver schijnsel voor, dat de grootte der ver moeidheid in geen enkel opzicht ver band houdt met de hoeveelheid ver richte arbeid. Voorbode van ziekte. Met de neurasthenische vermoeid heid zyn wy reeds aangeland bij de vermoeidheidsverschijnselen, waar- I van de oorzaak in verschillende orga nische afwijkingen gelegen kan zijn. De met den wetenschappelyken naam \an herseninsufficiëntie aangeduide ziekelijke hartzwakte b.v. kan de oor zaak zijn van volkomen ongemoti veerde vermoeidheidsverschy nselen. De onderzoekingen van prof. Eppin- gers hebben aangetoond, dat by der- stoffen niet normaal kunnen uitschei- f den, zoodat deze in het bloed en in de weefsels worden opgehoopt. Dikwijls treedt by een patiënt een absoluut onverklaarbaar gevoel van vermoeidheid op als voorbode van in fectieziekten. De meeste lezers zullen wel het loodzware^gevoel in alle leden Kennen, dat gewoonlijk aan een ver koudheid voorafgaat. Algemeene mat heid is ook dikwijls een begeleidend verschijnsel van tuberculeuze ziekten en welbekend is het gevoel van ver moeidheid bij kanker. Wat zich hier in het organisme afspeelt, is nog niet tot in alle details opgehelderd. bij het verplaatsen van oudere struinen staat men dikwijls voor de moeilijkheid, dat zy op hun nieuwe standplaats met feoed meer willen j aangroeien. In veil gevallen ia hier aan door eenige voorzorgsmaalrege- j len nog wel wat te .doen. Zwak- groeiende heesters verdragen het vei- planten heel goed, wanneer ze heel veel wortels behouden en* deze niet dieper in den grond komen dan eerst. Snoeien en uitdunnen doet men pas ^>p de nieuwe standplaats, omdat het De arts doet op zijn ziekenbezoeken vele ervaringen op, die lang niet alle van aangenamui aard zyn. Hij ziel veel ellende, die wellicht voorkomen had kunnen worden, en daarnaast on eindig veel onschuldig lyden. Hy heeft verstandige en onverstandige patiënten en treft ook menigmaal zie ken aan, die op weinig deskundige wyze verzorgd worden. Steeds weer zal de medicus ervaren, dat een zie kenkamer weinig doelmatig is inge richt, hetgeen vooral ongunstig in werkt op patiënten, die langen tijd bedlegerig zijn. Hoe vaak wordt niet gezondigd tegen het eerste gebod voor ziekenverpleging, n.l. het in acht ne men van de grootste zindelijkheid. Voorts zal het ziekenvertrek niet te klein moeten zijn en lucht, licht en zon ruimschoots Coe kunnen treden. melkzuur een voorname plaats in- gelyke hartlijders arbeidsprestaties, neemt. Melkzuur is in zekere hoeveel heid altyd voorhanden,^maar in de werkende spieren neemt het melk zuurgehalte sterk toe en wel bij zwa re lichamelijke inspanning tot tien maal de normale hoeveelheid. Het melkzuur gaat ten slotte in het bloed over en wordt zoo over het geheele die by een gezond mensch nog geen enkele verandering in het bloed ver oorzaken, groote hoeveelheden melk zuur produceeren. Ook bij nierinsuf- ficiëntie treedt een dergelijke, soms tot slaapzucht aangroeiende ver moeidheid op, die verband houdt met het feit, dat nierlijders de schadelijke verplanten toch meestal niet zonder kleerscheuren gaat. By struiken, die teveel in de schaduw hebben gestaan en daardoor veei dor hout hebben, die door verkeer^ snoeien van onde ren kaal zijn geworden of op andere wijze verwaarloosd zijn, verdient het aanbeveling een jaar vóór het ver planten een sterken snoei toe te pas sen en daarbij tot op het oude hout terug te gaan. Tegelijk moet men tian door het'afsteken der wortels de i ringen plant tot vorming van nieuwe haar- l wortels aanzetten. Dit kan men ook j nog bevorderen door een smalle geul om de struik heen te graven en deze met vruchtbare humusaarde op té vullen. Tengevolge van den snoei loopt zij krachtig uit en vormt vele nieuwe, korte haarwortels. In den daarop volgenden herfst wordt de struik dan met de grootste omzich tigheid om deze fijne worteltjes te sparen uit den grond genomen en op haar nieuwe standplaats geplant. Het nieuwe hout wordt daarbij iets .inge kort. Al naar gelang van de soort wordt het volgend jaar nogmaals een meer of minder sterke snoei toegepast en op deze wijze heeft men in enkele jaren weer mooie, gezonde planten gekregen. 4 De katner moet rustig zyn en niet steeds als doorgang voor de huisge- nooten gebruikt moeten worden cf dicht bij de straatdeur 2yn, waardoor f het gebel en dichtslaan van de straat- deur de patient telkenmale op doen schrikken. Laten de omstandigheden in huis niet toe, dat dit alles voor- koenen kan worden, dan toch moet al- j les in het werk gesteld worden om dc melt, worden afgenomen, terwijl een 1 vloerbelegging met linoleum regelma- 1 Ug nut opgenomen kan worden. Goed- 1 sluitende ramen zijn gewenscht en waar dit niet het geval is, worden zy van tochtwerend materiaal v oorzien i I De kamer moet dagelijks goed ge- lueni worden, tocht kan echter met anuers dan nadeelig op de patient ïn- werken en moet voorkomen worden, by het luchten der kamer zal de zie ke goed toegedekt moeten zyn en eventueel wordt een scherm om het bed geplaatst. En ai te lichte kamer zal niet prettig inwerken op menige zieke, doch nog minder aangenaam is een half duister vertrek. In het kou de jaargetijde moet voor een aange name temperatuur gezorgd worden, die voor volwassenen ongeveer 15-16 gr. C. bedraagt en voor kinderen iets hooger, n.l. 17-19 gr. C. De warmte- f graad is individueel énzal voor koort- sige zieken en voor degenen, die aan een lagere temperatuur gewend zijn, geregeld worden, zooals hun dit het aangenaamst voorkomt. Lgeluiden te demper^- De inrichting van een ziekenkamer\noet doelmatig zijn en indien het zich aan laat zien, j dat de patient maanden moet blijven liggen, dan zullen kleeden, donkere wollen overgordijnen verwijderd moe ten worden. Een donker rolgordijn zal voor afsluiting van het avondlicht dienst doen. Overtollige muurversie- waarachier zich stof verza- In een ziekenkamer moet volkomen rust heerschen en zoo noodig, zal do geen, die met de verpleging belast is, pantoffels met zachte zolen, b.v. crê pe dragen. Het behoeft zeker geen betoog, dat muziek van radio enz. niet storend moet werken en dat de gezonden zoo noodig offers moeten brengen ten behoeve van de patient. Zoo ooit, dan is het brengen van klei ne offers tegenover zieken zeker wel een eerste menschen plicht. Verkouden kinderen? Wrijf dan dadelijk rug en borstje in met Wonderlijk sooalt ddt helptl Pot 50 ct Doos 30. Bij Apoth. en Drogisten Macaroni met kaas. 250 gram macaroni) 50 gram boter, 40 gram bloem, 5 d.L. melk, peper en zout, 4 eetlepels geraspte kaas, driehoekjes ge roosterd of gebakken brood. De macaroni wordt in stukken ge broken van ongeveer 2 c.m. en in ongeveer 1, L. kokend water met zout gedaan om daarna zachtjes gaar te koken, ongeveer 26 min. Intusschen wordt de boter gesmolten en met bloem vermengd, daarna met kleine hoeveelheden de melk bijgevoegd, steeds roerende, waarna men het sausje ongeveer 3 min. zachtjes door laat koken, de pan van het vuur neemt en er de geraspte kaas door roert en daarna de macaroni, die even in de vergiet uitgelekt heeft, om het overtol lige water te verwijderen. Men brengt alles in een dekschaal over en bestrooit de bovenkant met kaas. Heel smakelijk is het om de macaroni in een be boterd vuurvast schoteltje ongeveer 15 min. in den oven te plaatsen, nadat men de bovenlaag dik met kaas bestrooid heeft. I Opdienen met een rand van driehoekjes toast of in boter gebakken brood. nu verschrikt. Mevrouw was den ge- heelen dag al zoo vreemd. Hebt u de politie al opgebeld? Nee, nog niet. Maak jy eens een flinke kop sterke koffie klaar, An nie! Hij ging weer naar zijn kamel en zonk in een diepen stoel neer. Wat was er met Paula gebeurd? Ze zou toch niets doms gedaan hebben, daar was toch heelemaal geen reden votfr. Maar wat wist hy eigenlijk van zyn j greep den hoorn en luisterde. ambte. j Wanhopig liep hy door zyn kamer heen en weer. Hij kon nergens rust vinden. Hoe kon ze hem (lat aandoen Wat moest hij zonder haar beginnen Een keer bleef hy voor den spiegel aan den muur staan. Een vreemd, on bekend gezicht staarde hem aan, oud en vermoeid. Toen rinkelde de telefoon. Frarik vrouw af. Hij had het den laatsten tijd zoo ontzettend druk gehad. Trou- j wens, dat wist zij toch ook wel. Ze zou zich toch niet verwaarloosd voe- len, ze wist toch wel, dat deze drukte tijd weer voorby zou .gaan en dat dat toch niets aaji zyn liefde voor haar afdeed. Ze zou toch niet... Toen kwam Annie binnen met een kop gloeiende koffie. Annie, zei meneer Besten. Als alles in ord#komt, kryg jy een flin ke vacantie, want dan ga ik een reis maken met niyn vrouw. Daar heeft ze al zoolang naar verlangd. Om 3.30 uur belde Frank Besten de politie op. Wacht u nog eenigen tijd en maakt u het morgen bekend in de kranten. Als wy intusschen een be richt krijgen, (jat op uw vrouw be trekking kan helmen, zullen we u na tuurlijk direct opbellen, zei de be- Hoe groot is uw vrouw? vroeg de stem van de politiebeambte. Eén meter acht en zestig, ant woordde Frank en hij pakte stevig den rand van zyn bureau vast. Zyn knieën trilden. Dat klopt, zei de stem. Blond, blauwe oogen -—Ja, steunde Frank. Een litteeken van haar boven lip naar haar linkerwang? Nee! brulde Frank. Het werd 5 uur. Annie stond in de deur, ze was erg bleek en had roode oogen van het huilen. U moest naar bed gaan, meneer Besten, zei ze. Ik denk er niet aan! snauwde Frank. Denk je soms, dat ik een oog dicht kan doen onder deze omstandig heden? Annie, ik word er gek van! Annie knikte begrijpend. Toen zei zeIk zal in iedergeval uw bed vast klaarmaken. Als u dan nog wilt gaan liggen, is alles tenminste in or de. Frank stond op en schonk zich een l glas likeur in. Annie ging naar boven om zijn bed klaar te maken. Plotseling klonk eenvreeselijke schreeuw door het huis. Frank liet de flesch vallen en rende de trappen op. In de deur van de slaapkamer stond Annie en staarde onbeweeglijk naar binnen.. Frame duwde haar hardhandig opzij, maar meteen bleef ook hij 1 stqan. In bed zat... Paula. Ze wreef juist haar oogen uit en keek haai man en het dienstmeisje slaperig aan. Wat is er, zijn jullie gek gewor den? vroeg ze en geeuwde. Wat is dat voor lawaai en waarom kijken jullie zoo dom? Paula, stiet haar man eindelijk uit. Paula, waar ben je geweest? Nergens ben ik geweest, ant woordde ze en geeuwde nog eens. Ik had ontzettende hoofdpijn en ben daarom thuis gebleven. Ik heb een slaappoeder ingenomen en heb heer lijk geslapen. En Frank was zoo dankbaar, dat' hy zijn vrouwtje zonder ongelukken terug had, dat ze veertien dagen later een reis naar He Middellandsche Zee gingen maken... ViSch met kerrysaus. 1 K.G. gekookte visch, to L. melk, 75 gram boter, een opgehoopte dessertlepel kerry, een dito bloem, één zeer fijn gehakte ui, citroensap, zout. De gekookte visch wordt ontdaan van de graten en vellen en in stukjes verdeeld, die warm gehouden moeten worden. Boter smel ten in pan en hierin de ui fruiten, tot hij licht bruin is, daarna de kerry en bloem er mee vertoengen en de melk al roerende btf- voegen. Sausje op lhge pit ongeveer 5 minuten laten doorkoken, daarna sap van to citroen bijvoegen en zout naar smaak. By deze visch met kerrysaus wordt droge rijst of aardappel-purée gegeven. Teneinde de rijst goed droog te koken, neemt men Ito 4 2 maal de hoeveelheid water, brengt deze aan de kook, voegt er zout bij en de herhaaldelijk gewasschen en uitgelekte rijst. Brengt alles aan de kook, laat de inhoud der pan 6 min. doorkoken en-'laat de ryst op een zéér kleine pit gaai- Worden (ongeveer 20 min.). Deksel afdek ken met wat couranten of met een, opg-e- 'vouwen doek. Tapioca crèmesoep. 2 to onB schenkelvleesch, 1 L. water en to L. melk, 1 d.L. room, 2 eierdooiers, 60 gram vlugkokende parelsago of tapioca, zout en peper naar smaak. Vleesch trekken met uitje, worteltje, l laurierblad, seldery, totdat het gaar is. Vooral niet laten koken en pan goed ge- slotén houden. Zeven en de bouillon weer aan de kook brengen en de sago er in strooien en zachtjes gaar laten koken, on geveer een half uur. Melk nog even mee laten kotyn. Afmaken met peper en zout. j Eierdooiers en room invde soepterrine klop- pen en met kleine hoeveelheden de soep bij voegen. Indien men de soep te dun vindt kan men deze binden met een weinig sago. Inplaats van to L. melk kan men meer bouillon nemen, terwijl de room eventueel door melk vervangen kan worden. Vanillepudding. 4 d.L. melk, 1 d.L. room, 60 gram suiker, 6 blaadjes witte gelatine, 2 eierdooiers, va- nille-essence of -suiker. Melk en suiker aan de kook brengen en het smaakje er van het vuur doorheen mengen. Eierdooiers losjes kloppen en met een dun straaltje de warme melk bijvoegen, alles terug m de pan en roeren even tot kookpunt laten komen, daarna de In koud water geweekte en uitgeknepen gelatine oplossen. Pan van het vuur nemen en af en toe roeren om te voorkomen, dat de gelatine zakt. Begint de masBa drillerig te worden, dan wordt de stijf geslagen room er luchtig doorgeschept en alles In een glazen puddingschaal overgebracht om ge heel stijf te worden. Garneeren voor het aerveeren met geconfyte kersjes. SMAKELIJK Ontwerpen aan velerlei inv\oeden ontleend. EERSTE KAMER. „Als ik Koning was". In de inzet Frances Dee en Ronald Colman. „ALS IK KONING WAS". Een vermakelijke geschiedenis van Frank Lloyd. Schouwburg-Bioscoop. Franjols Vlllon, dc Parijschc volksheld en dichter, plundert een van dc pro viandkamers van Koning Lodewijk XI, om zoodoende de achterbuurten aan wat voedsel te helpen, nadat die al zoo lang het nooüigc hebben moeten ontberen doordat de Bourgondische legers de stad ingesloten hebben. Betrapt en opgejaagd door 's Konings lijfwacht, vlucht hij naar zijn pleegvader Villon, een geeste lijke. De herberg „De Pijnappel" is zoo'n beetje Francois' hoofdkwartier, en als hij kort daarop met zijn kornuiten al daar met 's Konings proviand huishoudt, en humoristische maar tamelijk revolu tionaire speeches houdt, is hij zich niet bewust, dat de Koning naast hem staat. Lodewijk is namelijk een samenzwering op het spoor, en is vermomd naar- de taveerne gekomen, om uit te vinden, wie het landsverraad organiseert. Hij maakt zich pas bekend als soldaten zijn bin nengedrongen om Villon te arresteeren, waarbij het tot een verwoed handgemeen komt tusschen boeven en soldaten, en waarbij Vlllon den opperrijksmaarschalk doodt. De Koning laat allen gevangen „zetten, maar hij heeft het bewijs gekre gen, dat zijn opperrijksmaarschalk een verrader was, en Vlllon krijgt den vol genden dag bijgevolg tot zijn verbazing tc hooren. dat hij voor zijn daad zoowel ^Sdoond als gestraft zal worden Heele maal perplex staat hij echter, als Lode wijk hem tot ridder slaat en hem be noemt tot opperrijksmaarschalk, hetgeen hem na den Koning tot den machtigsten man in Frankrijk maakt. Dan wordt Vlllon dus een groot heer, die recht spreekt over stelend geboefte door het goudstukken te geven, beden kende, dat de dieven hongerig waren. „MAR1NELLA" met Tino Rossi. Keuni-Bioscoop. Tino Rossi, de beroemde Italiaan, die reeds talloos velen van zyn wonderachoone stem heeft doen genieten, kan men vanaf hedenavond in zyn nieuwste fiim bewon deren. Daarna draait „De vlucht der ver lorenen", een RKO-film, spelend in de vlieg wereld. Het is de geschiedenis van een pi loot wiens vergunning om te yliegen is in getrokken omdat hy een ongeluk heeft ge- tol tengevolge van dronkenschap. ®&®noeg aan den grond accepteert hij een telegrafische aanbieding uit Zuid-Amerika, jm daar als piloot dienst te nemen op de rans Andean lyn. Lee, zfln jonge vrouw, '«at er op hem daarheen te vergezellen. ie bestemder plaatse, Belgado in Peru, omgekomen, is George verslagen over het geen h(j daar vindt. De plaats bestaat uit n stelletje oude schuren; de vliegmachi- 8 xyn oude wrakken, terwyl het bergach- 7 terre'n. waarover gevlogen moet wor- «n om levensmiddelen en materiaal naar 1 *en te vervoeren, buitengewoon ge- wajk ie. Bovendien blyken al de piloten I te die nergenh an(iers baan kunnen krijgen, een feit, eigenaar van de luchtlyn, Bills, "J* al te veel profyt trekt. Wlis ontvangt George koel en Smith, de ree» i wtï8t er hem op dat Belgado Plaats is om een vrouw naar toe te brengen. George vindt dat ook, maar Lee is besloten te blijven ze hebben trouwens geen geld om haar terug te sturen en Lee doet dapper wat zy kan. in het troostelooze lokaal waar de vlie gers samenkomen, maken de nieuwelingen kennis met de andere piloten: Hanson, Jo nes, Itzky, de mecanicien, vroeger een hooggeplaatste Rus, en Molly, de keuken meid. Molly is jaloersch dat er een andere v»ou,w in hun midden ia gekomen. Allen la ten Wilson duidelyk voelen, dat hy niet be paald welkom is, behalve Itzky, die zeer vriendelijk is. De film brengt verder in beeld hoe het den piloot en zyn vrouw verder vergaat en hoe tenslotte Lee toch Belgado verlaat. Erich von Stroheim en Dita Parlo in de United Artiste Film MADEMOISELLE DOCÏEUR. Thalla-Theater. Anna Marie Lesser, medisch studente, is even populair bij de patiënten van het ziekenhuis als bij haar professoren Maar het populairst van ai is zij bij luitenant Hans Hoffman, wiens liefde zij ook vurig beantwoord. Het is dan ook niet vreemd, dat zij Hans uit jaloezie naar Parijs volgt, als deze zeer geheimzinnig doet over deze reis. Hans is echter werkzaam bij den Duitschen geheimen dienst en zijn opdracht is om gccopiecrde militaire plannen van Parijs naar Munchen te brengen. De contra-spionnage wordt echter zoo gevaarlijk dat Hans zich ge noodzaakt ziet de plannen aan Anne Marie te geven, met Instructies hoe er mee te handelen 'Hans ontdekt dien avond een Fran- schcn spion in zijn kamer en wordt A bout portant neergeschoten. Anne marie ziet kans haar achtervolgers te ontko men en dc papieren af te leveren aan kolonel Matheslus. Ze is echter van een gelukkig jon« meisje veranderd in een bittere vrouw, die slechts één verlangen heeft den moordenaar van Hans op te sporen. Mathesius, onder den indruk van haar bewezen handigheid, haalt haar over om zich bij den geheimen dienst te voegen en spoedig is Anne Marie een der bekendste spionnen uit den. wereldoorlog geworden, bij vriend en vijand befaamd als Mademoiselle Docteur. Een van haar zendingen brengt haar naai- Salonlki on der den naam van Jenny Lundstrom een Zweedsche barones, die werkt voor het Roode Kruis. Zij moet zich daar melden bij den koffiehuishouder Simonis, die daar woont met zijn helper, den overge- loopen Franschen spion Coudoyan, welke ook thans een dubbelrol speelt en de zangeres Gaby, die verliefd is op Cou doyan. Anne Marie ontmoet kapitein Carr van het Engelsche leger en al spoedig ont staat een idylle, die het meisje blijkbaar niet uitsluitend zakelijk beschouwt. Zij heeft een onderhoud met Coudoyan, die deze afspraak aan de Engelschen ver- radön heeft. Mademoiselle Docteur kan .echter met de hulp van Gaby, die uit jaloezie Coudoyan gevolgd is, ontsnap pen. Dan gaat ze Simonis bezoeken, die niemand atiders dan haar ouden vriend Mathesius blijkt te zijn. Mademoiselle Docteur heeft genoeg van het spionna- gewerk, maar Mathesius haalt haar over de plannen, die kapitein Carr in zijn be zit heeft te copiëeren, terwijl hij laat doorschemeren, dat Carr een groot aan deel ln Hans' dood heeft. Hoe het haar verder vergaat, de film zal het u vertel len. Pitney Bourne, Van Heflin en Chester Morris in (de RKO Radio vliogfilm „De Vlucht Her Verlorenen". Reunie-Bioocooo. Jaar in, jaar uit brengt Mevrouw Mode haar trouwe volgelingen steeds weer nieuwe ontwerpen in velerlei vorm. Een spel, dat menigmaal van groote grilligheid getuigt, dat zich tot in de verre toekomst zal herhalen, omdat men steeds meer naar veran dering haakt. Steeds worden als „dernier cri" die ontwerpen gelanceerd, welke menig maal op oude familie-portretten en schilderijen terug te vinden zyn. In één enkele dag kan een of andere tak van industrie volkomen uitgeschakeld zyn, waardoor velen broodeloos wor den, terwyl een andere op het meest onverwachte oogenblik tot ongeke.i- den bloei geraakt en vele arbeidsmo gelijkheden biedt. Ieder land stelt op het gebied der mode problemen zijn eigen eischen, die overeenkomen met de levensop vattingen, het karakter der bevol king. Uit den bonten kaleidoscoop der wereldmode laten wy hieronder en kele wetenswaardigheden volgen, die onze lezeressen een beeld geven van datgene, waaraan men in enkele landen, waar zich de laatste jaren modecentra gevormd hebben, de nieu we ontwerpen pleegt te ontleenen. Niet de Fransche mode, doch Parijs geeft voor de gansche wereld sedert eeuwen den toon aan en het zit den kunstenaars in het bloed, steeds weer het beste en smaakvolste te brengen, dat men zich wenschen kan. In den loop der jaren heeft men in de groote modepaleizen weten aan te voelen, op welke wyze menig ontwerp verande ringen behoefde, om zich aan den smaak van de clientèle in andere lan den aan te passen. Sportieve tailleurs. Omstreeks hét begin van de 18e eeuw heeft Engeland zich op het ge bied der heerenmode losgemaakt van Frankrijk en de practische zin der Engelsche kleermakers heeft vee! verandering in de coupe der heeren- kleeding weten te brengen. De spor tieve. Engelsche vrouwen leggen een grooce voorliefde aan den dag voor de klassieke tailleurs en vinden dit costume een ideale dracht, die „lady like" kleedt. Eenvoudig en gedistingeerd, zon der eenige pretentie, zijn de over hemdblouses, die zy er bij dragen, een geheel, dat niet de minste buiten sporigheid verraadt. Ondanks de wei nige variatie, die de tailleursstoffen bieden, zyn zij duurzaam en van uit stekende kwaliteit en ook in andere landen worden de Engelsche weefsels gaarne verwerkt. De Schotsche rui ten vinden hun weerga niet, wat kleui' en uitvoering betreft. De toon hier van is nimmer opdringerig, doch harmonisch en beschaafd en typeert den smaak van het volk. Alleen in de avondmode legt men een zekere luxe aan den dag, een kleurenspel, dat wel licht slechts door de bewoners dei- zuidelijke landen of Amerika over troffen wordt. Amerika legt, volgens het oordeel zyner mode-reporters, menigmaal een jeugdige zorgeloosheid aan den dag en is belust op nieuwtjes en sensatie. De „schlager" van het seizoen wordt met zeer weinig of zonder critiek overgenomen, doch is weer in minder dan geen tyd verdwenen. De mode is zeer spoedig verouderd in dit land, waar men in zoo'n buitengewoon snel tempo leeft, doch de Amerikaansche vrouwen blijven zich raadselachtig jong gevoelen. Ook zy laten zich, evenals haar overzeesche sexegenoo- ten, maar al te gaarne leiden door hetgeen bekende filmsterren dragen, voor enorme collecties japonnen in het goedkoope g§nre, ontworpen naar japonnen der filmsterren. Hieraan is het wellicht toe te schrijven, dat de rijke An^erikaansche er gaarne een „trip" naar Parys voor over heeft, om haar garderobe „aan te vullen" en zoodoende althalls de laatste mode snufjes reeds te hebben gedragen, voordat men deze in goedkoope co- pi eën aantreft. De Duce mengt zich in de mode! Italië, het land der oude meesters in 'de schilderkunst, nadert, wat Greta Garbo, Crawford, Ginger Ro gers staan in het middelpunt der be langstelling, zoowel van de eenvou digste steno-typiste als van de rijkste millionairsvrouwen. Deze laatsten kunnen de nieuwste creaties koopen in de New-Yorksche modepaleizen, terwyl de groote warenhuizen zorgen smaak en gevoel voor schoonheid be treft, Parys Ijfit meeste. Eenige ja ren geleden heeft de Duce den wil te kennen gegeven, dat men een eigen mode zou ontwerpen en menig oud schilderij heeft de kunstenaars bij hun creaties geïnspireerd, wat diepe, warme kleuren en gracieuse plooien- val betreft. Men heeft bij het ontwer pen rekening te houden met twee ty- per vrouwen, n.l. de kleine donkere en de groote slanke Italiaanschede laatsten treft men in hoofdzaak in Noord-Italië aan, in Lombardije. De kleuren, die deze verschillende typen kiezen, zullen in overeenstemming moeten zijn met haar gelaatstint, die bij de eerst genoemde typen wat geel is, doch by de Noord-Italiaanschen meer in overeenstemming is met die harer Noordelijke zusters. Reeds zeer vroeg in het jaar draagt men in Ita lië lichte kleuren, die zich aanpassen aan zon en helderblauwe luchten en wanneer men in de Noordelijke lan den nog dankbaar grijpt naar warme omhulsels, heeft de lente reeds haar intrede gedaan in dit zonneland. De Hongaarsche vrouw stelt hooge eischen aan haar voetbekleeding en een eerste blik doet reeds zien, dat zij bijzonder kleine voeten heeft, die mooi gevormd zijn. In overeenstem ming met deze zorgvuldig gekozen „basis" is haar geheele verschijning en men vindt in haar het spiegelbeeld der Mode. Alles wordt door deze tem peramentvolle vrouwen in 't werk ge steld om haar schoonheid te verhoo- gen en gaarne zullen zy' haar per soonlijke smaak laten domineeren. In Japan, het land der opgaande zon, tracht men de oude volksdrach ten te handhaven, evenals in China. De Westersche invloed doet zich even wel gelden en de moderne vrouwen kleeden zich meer en meer op Euro- peesche wyze. Inderdaad heeft de ki mono iets schilderachtigs met het kleurige borduursel op donkeren grond, de wijde mouwen e* de kun stig gedrapeerde Obi (ceintuur). De Duitsche mode. Ten slotte noemen wy nog het Duitsche modecentrum, dat zich in hoofdzaak tot taak gesteld ziet ont werpen te maken voor de vrouwen van het eigen land. Het is te Berlijn gevestigd. Duitschland ontwerpt zyn modellen uit een schat van lands- drachten en de „Dirndl" heeft zich in en buiten de landsgrenzen zeer popu lair weten te maken. Zélfs de Pary- sche kunstenaars zyn geïnspireerd geworden door de Dirndl en hebben er, zy het in eenigszins gewyzigden zin, avondjaponnen naar ontworpen, die ook in Amerika zeer veel gedra gen worden. Berlyn heeft echter niet de bedoeling een wereldmode te scheppen, hetgeen waarschijnlijk ook niet mogelyk zou zyn. Een feit is het echter, dat men in dit Duitsche cen trum een staf van bekwame ontwer pers heeft, die zich tot taak gesteld zien, een kleedstyl te ontwerpen, die overeenkomt met het type en karak ter der Duitsche vrouwen. 'n Driehoekig bord (punt naar boven) met rooden rand ie de waarBchu- <7 win9 voor mogelijk y Rond tijn verkeers borden, die een verbod of een gebod inhouden Critiek en lof voor Minister Goseling. Maatregelen tegen onbetamelijke uitlatingen in pers en vergaderingen? Geen discussie over Oss. In de gisteren gehouden vergadering van de Eerste Kamer heelt de heer Van Rappaxd inlichtingen gevraagd over het toelaten van vreemdelingen! in ons land. Spr dringt er bij den minister op aan, maatregelen te nemen tegen extremisti sche stroomingen en onbetamelijke uit latingen in pers en vergaderingen. Het buitenlandsche gif breidt zich als een olievlek uit Spr. haalt enkele artikelen aan in „De Nationalist-Socialist" van de hand van dr. Van Rappard, „den bezoede&ar van spr.'s naam". Spr. is van meening, dat hierpp art. 97, la van het wetboek van strafrecht toepasselijk is. Het is de plicht van de regeering om te zorgen, dat zulke dingen niet meer voorkomen. Men moet zorgen, dat uitingen als over de. Oxford- beweging in „De Misthoorn" onder de strafwet vallen. Spreker wijst voorts op de platen in „Volk en Vaderland". De nationaal-so- sialistische beweging moest zich scha men voor de publicatie. Tot slot citeert spr. enkele uitingen van majoor Kruyt. Spr. is van meening, dat het de hoog ste tijd is, dat ook de materieele vrijheid van meenlngsuiting sterk beperkt moet worden. Men concludeere uit spr.'s woorden niet, dat spr anti-Duitsche gevoelens koestert. Spr. heeft gesproken als Neder lander en goed vaderlander. De heer Kranenburg (v.d.) bespreekt de kwestie der wilde bussen. Spr. acht het. onjuist, dat de minister zich door zijn werkzaamheden met het executief beleid min of meer gedisculpeerd gevoelt ten aanzien van zijn legislatief beleid. Spr. vraagt zich af, of de minister zich er voldoende van bewust is, dat hij niet alle werk alleen kan doen, doch zich door velen kan doen bijstaan. De heer Kranenburg dringt nogmaals aan op beantwoording van zijn ten vori- gen jare gestelde vraag omtrent de ver bindendheid voor de staatsburgers van overeenkomsten met vreemde mogend heden, welke geen tractaten zijn. Spr. acht in vele gevallen de president van de rechtbank niet de aangewezen persoon om een beslissing te geven. De administratieve rechtspraak kan hier de oplossing brengen. De heer Michiels van Kessenich (r.k.) spreekt zijn waardeering uit voorv 's mi nisters beleid. De zaak-Oss, de wilde- bussenkwestle en de toelating van vluch telingen hebben aanleiding gegeven tot ongegronde critiek. In de wilde-autobussenzaak kan naar spr.'s meening den minister geen verwijt treffen. Naar de meening van den spr. heeft de minister ten aanzien van de toelating van vluchtelingen den juisten midden weg gekozen. De heer In 't Veld (s.d.) merkt op, dat bestrijders van minister Goseling spoedig als „antipapisten" worden beschouwd. Deze gemoedsgesteldheid is spr. echter geheel vreemd. Spr. verklaart nader de uitlating in het voorloopig verslag, dat het optreden van den minister herhaal delijk scherpe critiek heeft uitgelokt en rond den bewindsman rumoer deed ont staan. De minister is een man van groote be kwaamheid. doch hij is wel eens te voort varend. Hij voelt zich teveel den sterken man, die er genoegen in schept zijn tegenstanders te prikkelen. In dit ver band wijst spr. op de kwestle-Qgs en de wilde-autobussenkwestie. Had men de moeilijkheden met art. 2 van het R.A.P. niet eerder kunnen voor zien, zoodat het noodwetje eerder had kunnen komen? Tot slot wijst spr. op het beslag op de persen van het Nationale Dagblad. Deze voortvarendheid moest ontstemming wekken ln zekere kringen. Op ander terrein dringt spr. op groo- tere activiteit aan. Spr. noemt handha ving van het gezag, optreden tegen ex tremistische stroomingen en tegen exces- cieve uitingen. De heer Heldring (lib.) bespreekt het zeerecht. Hij bepleit eenheid ln het in ternationale zeerecht. Spr .klaagt over achterstand van ons zeerecht bij dat van andere landen. De heer Van Vessem (n.s.b.) wijst op de affaire-Oss en de wllde-busscnkwestie waardoor hij 's ministers gezag niet ver sterkt achtte. Spr memoreert, dat de voorzitter in overweging heeft gegeven, niet over de kwestie-Oss te spreken. Dit valt moei lijk- een Justitle-begrooting zonder Oss is als hazepeper zonder haas. Spr. zal zich echter aan het verzoek houden. Spr meent, dat de nota geen gunstig oordeel zal doen vormen omtrent den minister. Het is daarom juist gezien, niet over Oss te spreken vóór de verkiezingen. Ten aanzien van de bussenkwestie merkt spr. op, dat de illegale wijze, waarop de regeering is opgetreden, alom verontwaardiging heeft verwekt Spr. is van meening, dat het beeld, dat gegeven iirvan extremistische stroo- mingen cn excessieve uitingen, sterk is overdreven Het stemt tol erkentelijk heid, dat de minister een rem heeft aan gelegd aan de toelating van Joden. Sinds 1933 hebben wij 30.000 vluchtelingen toe gelaten. Thans hebben wij het hoogste Joodsche bevolkingspercentage van West Europa. Voor de emigratie van Joden moet men weinig bevolkte gebieden ter be schikking stellen. Spr noemt het door de N.S.B. voorgestelde Joodsche natio naal tehuis in Guyana. HU bestrUdt de opvatting als zou dit gebied zich hier voor niet leenen ten gevolge van de kli matologische omstandigheden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4