nieuv Antoon I Deze C •I I' No. 19980 Nieuwerkerk BOSKOOP. Dit blad verse Zevenhuizen BESCHERl Beveiliging d Een b< I Zoetermeer. I - a- 4. IJ snel. BERGAMBAi nieuwere brandstoff Tel. 2404, Het spreekwoo Maart roert t« aangenamer Met DESSING Moercapelle. I TREKKING 6 APRIL v/d Jeugdluchtv. KonlnkW' (Jed. Ver. van Luchtvaart. Mln v. Ju» 18 Juni '88 2e afd. A. 11» Wint met «0 cent nonr U« 1®““' LUCHTREIS A'DAM-SY^- 2 personen én reis Indléggfl Australië vv per Landhuis „DE ROZENHOF" fWM overal te bouwen In Nederlan 12 STAMBOEKKOEIEN f WN' roodbont of zwartbont vee»1 Reeuwijk. UIT DEN OMTREK. In en Balgooi, 83 j. tributie werd op voorstel van het bestuur- vlam te vatten. Het gelukte de brand- WADDINXVEEN. geleid. Na verhoor en opgemaakt, proces- I Aangehouden. Eenigen tijd geleden werd bij de politie Bazar voor T.B.C.-Vereeniging. Mpt de bazaj, welke georganiseerd Geen pioenententoenstelling. De pioenententoonsteliing, uitgaande van den Bond van Nederlandsche Pioe nenkweekers, die in Juli a.s. te Boskoop gehouden zou worden, gaat niet door. Het bestuur is unaniem van oordeel, dat, ook al wegens de geringe animo der kweekers, het houden van een tentoon- irfStelllng een fiasco zou worden. dwijnen. Met het rooien der boomen is reeds een aanvang gemaakt. en J>ij bevinding van vuile eieren zal i den eigenaar van de eieren een die zich daartoe aanmelden. 'Tevens zal op dien dag de inschrijving van leerlingen voor het openbaar lager onderwijs plaats hebben De Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor alhier werd ge durende de maand Februari 1.1. op spaar bankboekjes in gelegd 8193.03 en terug betaald 5601.76. gemaakt. Hierna sloot de voorzitter de vergade ring. Personeele belasting. Op de Personeele belasting worden 150— 200 opcenten geheven en op de gemeente, fondsbelasting 75 opcenten. Bevoiidng. Gevestigd: A. de Joode van Moordrecht; M. A. Pot van Berkel. Vertrokken; W. v. d, Dool naar Benthui zen; H. do Graaff naar Moercapelle. de -8e- Schoorsteenbrand. Zondag werd de- brandweer alhier ge alarmeerd, doordat er brand was uitge broken en wel in een schoorsteen van Excelsior. De plaatsclijke damvereenlging „Excel sior” speelde een wedstrijd tegen „Stol- wij kersluis I" om .den Centrumbeker. Excelsior verloor met niet minder dan 16—5.’ weer door zout in den schoorsteen gooien, den brand te blusschen. zoodat hij hierdoor verplicht was als ge committeerde te bedanken. Hierdoor is het noodzakelijk geworden, dat een nieu we verkiezing van een gecommitteerde wordt gehouden: genoemde vereeniging een voordracht heelt gehouden over zijn reizen door Zweden en Lapland. Met de hem eigen prettige verhaal trant wist de spreker zijn gehoor te boeien, terwijl men door de prachtige kleurenfilm als het ware door spreker werd medegenomen op reis. De aanwezi gen kregen een duidelijken indruk van beide landen en ook van het leven der bewoners van Lapland. Aan het einde der causerie bracht do voorzitter dr. Van der Sleen, hartelijk pank voor zijn leerzame voordracht. lepziekte. De iepziekte is oorzaak, dat de iepen- boomen in Reijerskoop van Zuidwijk tot aan de Tuinstraat zuilen moeten ver- rlurnnun hot vrazT j rlnv ic Rij ksposUpaar bank. Aan het postkantoor en het daaronder behoorende ambtsgebied werd gedurende de ma^nd Februari ingelegd 2b902.73 en terugbetaald 20939.48. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 6433. Het bestuur van den Boerlnnenbond heeft den burgemeester het eere-voorzit- terschap voor deze gelegenheid aange boden; de burgemeester heeft dat in dit geval gaarne aanvaard. We weten im mers dat men voor steun en hulp in deze richting nooit tevergeefs bij den burge meester aanklopt. Teneinde het welslagen zooveel moge lijk te bevorderen, is de medewerking gevraagd van een aantal werklooze am bachtslieden. En ook deze is reeds toege- soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Met een Lngedeukt spatbord liep alles af Burgerlijke Stand. GEBOREN: Elizabeth, d. van C. BreeJft en W. v. Helden. GETROUWD: J. W. Voskamp, 30 j. en W. v. d. Dool, 25 j. OVERLEDEN: P. ontruimd Aldaar zullen allerlei actrac- ties komen, zoodat het er de avonden, ge“’ geZel’ I nenneneieren j znoj-o.w, mppen- t lig belooft te zijn 1 eieren f eendeleren 2.75-3.10, kalkoeneieren 5.00—5.05, alles per 100 stuks. Auto in de sloot. De vorige week Woensdagmiddag reed de bestuurder van een auto op de,On derweg toen hij plotseling eenige klndc- andere bijztMider goed. steffi, r- werkverschaffing zaV worden toegepast. Zij. die in aanmerking wonschpn fp kn- Burgerlijke Stand. GEBOREN; Willem, z. v. C. Hoogen- doom en M. Havenaar. Catharina Maria, d. v. J. v. Wlllik en C P. de Gruijl. ONDERTROUWD: M. Zwijnenburg, 55 jaar en G. Moraal 60 jaar. Wering van sehoolveriulm de commissie r- schoolverzuim is tot v: de heer T. in 't Hout C. M. Cristiaanse. ruim 25.opbracht. Onder leiding van het schoolpersonee'. werden door de kinderen verschillende sa- menspraakjes enz. ten gehoore gebracht. Burgerlijke Stand. GtEBOREN: Leendert Cornells, z. van J. Verwoerd en M. van Eyk. Cornelia Alida, d. van G. Gelderblom en J. C. van Eyk. ONDERTROUWD; L. Konijn, 27 j. e» A. Ravenhorst, 24 j. A. Schouten, 27 j. en P. van der Wolf, 23 j. D. S. Nier- meyer, 30 j. en Th\ W. van der Sluis, 25 j. GETROUWD: Gfe^e. OVERLEDEN: Geene. Gemeentelijke vergoeding L. 0, Voor het jaar 1939 stellen B. en W, voor het voorschot op de gemeentelijke vergoe ding ingevolge art. 103 der L.O.-wet voor de school op het dorp vast te stellen op 948.en voor de school aan de Roll) op 697.60. Deze bedragen dienen ied°re drie maanden voor een kwart beschikbaar gesteld te worden. Comité Kindervoeding. Er zijn reeds cijfers over de opbrengst van de Klndervo^dingcollecte gepubli ceerd, £ie evenwel onjüist waren, De juiste opbrengst is als volgt: eerste col lecte 606.46, tweede collecte 485.841, totaal 1092.304. De opbrengst verleden jaar was: eerste collecte 610.41, tweede collecte f 451’70, totaal f 1062.11. Kostelooze inenting. I Op Donderdag 16 Maart a.s. zal ten gemeentehuize des namiddags te 2 uur gelegenheid worden geboden tot Roste- looze inenting en herinenting voor hen van eieren aan de veiling zijn dus ge waarschuwd. Gemeenteraad. In de eerstvolgende raadsvergadering zal de heer J. C. Kooiman als opvolger van den heer G. Braat worden beëedigd. AB6NNEMENT81 bfiiorging per loope Abonnementen wei b|j onse agenten en Onze bureaux zyh Intere. 2745. Poatrek Wering van schoolverzuim. Op de aanbeveling tot lid van de Com missie tot Wering van Schoolverzuim zjjn geplaatst de heeren C. H. v. d. Dool en G Groeneveld. Vergadering van melkveehouders Vrijdag 10 Maart zal het tentoonstel lingsschip „Antoinette” bij het dorp n. plaats nemen en dan zal des aV(Z daarin een vergadering van melkvee houders een voordracht met land, tulnbouwfllms gehouden worden. geven hun arbeid. Ook vernamen wij, dat vrijelijk kan worden beschikt óver een hoeveelheid 1 om de stand In orde te maken. Met een zoo geestdriftige medewerking van-alle zijden, moet een dergelijke on derneming slagen. En dat is maar goed ook, want de T.B. C.-Vereenlging heeft den flnancieelen steun hard en hard noodig. Voegen wij aan het vorenstaande nog toe, dat tal van dames avond aan avond aan het werk zijn om verschillende wel kome artikelen voor de bazar on voor de loterij te vervaardigen, dan spreekt het haast vanzelf, dat de ondernemende dames van den opgemelden bond hun arbeid met succes bekroond zullen zien. Straks aan de andere ingezetenen en aan allen, die met het doel sympathlsee- ren eveneens de daad! De scheepvaart door de Gouwe- De scheepvaart door de Gouwe gaat steeds in stijgenden lijn. In Februari 1.1. zijn 3357 vaartuigen de hefbrug in onze gemeente gepasseerd. Voor 993 vaartui gen behoefde de brug niet te worden ge licht. wordt door den Bond van Boerinnen en plattelandsvrouwen, loopt het >als bekend mag worden veronder- 1 steffi, zullen de baten, voortvloeiende uit deze bazar uitsluitend ten voordeele ko men van de alhier gevestigde vereeni ging tot bestrijding der tuberculose. Deze vereeniging heeft het hard noo dig en verdient zeer zeker aller steun. Het gemeentebestuur heeft spontaan zijn medewerking willen geven, door voor deze bazar de noodige ruimte disponibel te stellen. Het gymnastieklokaal van de openbare school aan de brug en een les- 1 lokaal zullen daarvoor In de Paaschweek, daar het dan toch vacantie is, worden Subsidie Ijsclub, Behoudens goedkeuring van Ged. Staten stellen B. en W. voor aan de Ijsclub voor het exploitatietekort van de zwemgelegai'. heid over 1938 een subsidie te verhenei) vqn 149.38. Maandcollecte. De gehouden maandcollecte in de Ned, Herv. Kerk heeft 24 opgebracht. Als notabel bij de Ned. Herv Gem. is gekozen de heer A. Eskes, in de vacature van G Llefaard. De collecte gehouden op Woensdag avond 1 Maart j.l., ten bate der zending In de Ned. Herv. Kerk, heeft ruim f 20 verf en lak gegeven. En de werklooaen opgebracht. Luchtbeschermingsdienst. Door het hoofd van den luchtbescher mingsdienst in de gemeente Reeuwijk is in de plaats van den heer W. de Roo als afdeelingshoofd bij de luchtbescher mingsdienst in afd. VI, ter benoeming aan den Burgemeester voorgedragen de heer G. Hendriksen Vervolgens werden tot hulppolitie ter benoeming en ter be- eediging tot onbezoldigd veldwachter voorgedragen de heeren: M. Zwijnen burg, W. H. Verweij Lz., M. Vcrwelj Lz., A. Hoogeveen Jz, J. P. Vergeer Lz., F. J. Schrijvershof, W den Ouden, N. de Bruin? C. Verburg, H Oosterom, M. W. Hooger- l brug, L. A. de Jong Lz., H. van der Meu- len, P. H. van Leeuwen, H. Groenendijk, J. van Dijk, G. P. van Wensveen, N. Stol- I wijk, W. Kraan Wz., C. J. van Harskamp, KI. van Vliet, P. van Vliet, P. van Buren, L. Kruijt, W. Kruijt, A. Besteman, J. Ho- genelst, A. de Klerck, W. C. Verlaan en C. van Dam. Eierveiling. Deze week is aan de eierveiling te Reeuwijk controle uitgeoefend over de eieren. Wegens te vuil moesten enkele gebracht op 10 cent per week per lid. Aangaande sanatoriumverpleglng, be treffende zenuw- en geestesziekte werd door den voorzitter toegelicht. Voorge steld werd bij de gemeente een subsidie i van 150 aan te vragen. Met het ophalen der contributie zal met de bode een on- derhandeling plaats hebben. De heer J. I I Mohle stelde voor dit In wijken te ver- I dcclcn. Dit voorstel werd niet aangeno- men, zoodat het bestuursvoorstel ge- 1 i handhaafd blijft. Botsing. Donderdagmiddag 2 Maart botste in de Dorpstraat alhier, de heer v. L. met zijn vrachtauto tegen de bestelauto van de wed. Van Nelle uit Rotterdam Per- Ziekenhuisverpleging. Ziekenhuisvcrpleging „Draagt Elkan ders Lasten” hield Maandag 6 Maart j.l. In het „Pilsje” bij den heer A. P Versloot alhier, haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer L. Dekker, open de de vergadering met een woord van welkom. Notulen en jaarverslagen wer- den zonder op- of aanmerkingen, goed- gekeurd. Uit het verslag van den pen ningmeester bleek, dat de ontvangsten 1737,67 waren, terwijl de uitgaven 1736,95 bedroegen, alzoo een batig saldo van 0,75. Hier komt nog bij een bedrag van de in omloop zijnde rekeningen met een gezamelijk bedrag van f 234,50 die --- nog moeten worden betaald, zoodat het 1 een huls aan den Schenkelweg. Het bleek een tekort in kas wordt van 233,78. Het dat Krachtig Ingrijpen noodzakelijk wm. aftredend lid de heer Aalb. Hertog werd daar het aangrenzende perceel, de boer- met alg. st herkozen. Vaststelling con- 1 derij van den heer J. K., kans liep ook Arboricultura. Voor de vereeniging van oud-leerlin- gen en leerlingen der Rijkstuinbouw- school te Boskoop „Arboricultura" trad Maandagavond In hotel „Klaassen” op de heer dr. W. G. N. v. d. Sleen, die voor Older Reeuwijk. oacnwuieaen. cn ook ueze is reeus wege- Dejaeer J. v. d. Marei, ingeland en go- i zegd. Men zal in het stempellokaal eenige ruimte disponibel stellen en daar zal worden getimmerd en geschilderd aan verschillende nuttige en luxe artikelen ten behoeve van de bazar; mogelijk ook een verloting. Door enkele fabrikanten wordt hout, periodieke aftre 2e soort. Daar dit voor de eerste maal is- dat controle werd uitgeoefend, werd met I eenlfcë soepelheid de?e aangelegenheid i af gehandeld. Bij een volgende controle gesteld om de ouderavonden wat i teg^n* 4.» j vervolging worden ingesteld. Aanvoerders uuuexuvujiu wvru hie*- ’t hoofd van de school Boerenleenbank. Jaarvergadering. Donderdagavond hield de Coöperatie ve Boerenleenbank „Reeuwijk *en Om streken in de zaal van den heer N. J. van Dam haar jaarvergadering onder voorzitterschap van den heer C. S. P. van Griethuizen. De notulen werden gelezen, goedge keurd en vastgesteld. Mededcellng werd gedaan, dat, voor het ultleenen van gel den 4 pet. rente moet worden betaald, terwijl voor inleg tot een bedrag van 2500 24 pet. rente wordt betaald en boven het bedrag van 2500 1 pet. rente. Door de heeren C. Macdaniel en Jac. can Spengen werd een goedkeurend rap port uitgebracht van de rekening en balans 1938. De rekening sloot in ontvangsten en uitgaven op 190.757.81. De balans gaf aan in ontvangst en uitgaven 111.110.01, met een winstsaldo van 604. De rekening werd onder dankzegging aan den kas- sler-boekhoude de heer P. den Ouden, goedgekeurd. t Bij de verkiezing van een Ud van het bestuur wegens periodieke aftreding werd de heer A Breedijk wederom her kozen. Bij de verkiezing van een lid van den Raad van Toezicht wegens periodie ke aftreding wcrd .de heer Jac. Ruiten- burg wederom herkozen. Tot plaatsvervangende leden van de commissie tot het nazien der rekening 1939 werden benoemd de heeren N. van Dam en G. A. Boon. Royemwiten van uitgetreden leden had niet plaats, aangezien deze er niet waren. Van de rondvraag werd nog eenig ge bruik gemaakt, waaróp de voorzitter dc vergadering, die door 56 leden werd bij- gewoond, gesloten'. committeerde van den Polder Reeuwijk, heeft dezer dagen zijn eigendommen, ge- legen in voornoemden polder, verkocht, --rivgviuj IA,- UU U4WDVKM verkiezing plaats van twee leden in de partijtjes eieren worden gstempeld als oudercommissie wegens p ding van de heeren A. van Dijk en T. Bur ger. Beide heeren werden by acclamatie herbenoemd. Bij de rondvraag werd de vraag fJ vroeger te doen eindigen. De leiding van de ouderavond werd hier op overgedragen aan de heet- A. J. van der Velde. In een afzon derlijk schoollokaal waren de gemaakte handwerkjes en teekeningen van de kinde ren tentoongesteld. Tot dekking der kosten van den avond werd het rad van avontuur gedraaid, dat een goed verloop had en een en ander een bedrag van 'pOEN vorig jaar d- Goudsche Glazen’ dens deze tentoonstel! voorbereiding daarvai^ geopperd of het moi kerkglazen, die van z de zijn, in geval van tegen aanvallen van Varing in den wereld teker alle aanleiding hoewel door de tweec conferentie, in 1907 ment is vastgesteld vo waarvan artikel 29 b< ringen en bombarden) len moeten wbrden f mogelijk te voorkome stemd voor den eeredi wetenschappen en voo rische monumenten, deze niet worden benu einden, worden vernie ren van die gebouwe gekomen. Het is plich zegt dit artikel 29, des dale duidelijk zichtba zien, welke kenteekenc moeten worden medeg Bescherming bi practische betee In het reglement vo is aangegpven dat de ten bestaan uit „groo ge paneelen, volgens e< in twee driehoeken, dc de onderste wit De oorlogspractijk h ae party, die een der wen beschoot, zich er zoepen dat df de ken tangebracht, dan wel baar waren, deze niet party waren medeged bescheten gebouwen a tieposten waren gebru Nog veel g gespaard. Dat nog zeer veel v derde glas dat vele Fi noS bezitten, aan de v hien, is te danken aa: daarvan. Parysche brai weg uit de kathedi «rd ook gered uit d. JThann, Chalons, Pont en Soissons, Reims en ke in de gevechtszone Vaar men eerst met d( al veel verloren was, «ndere moeilijkheden Reigers bij de venster «lt vrees, dat de Duil bedoeling daarachter 2 zouden beschieten. M «ectie van de ParUsch toen twee glazeniers 1 zters gehaald door, by weer, langs de brugdjze kende hoogte naar boi laatste heeft men de 1 draal van Chartres all te voren met behulp Burgerlijke Stand. GEBOREN: Anneke, d. v. H. C. Ooms en M. C. Bergshoeff. Wessel Leonar- dus, z. v. A. J. Janmaat en H J. van Lijden. Catharina, d. V. J. P. Verkade en C. M. Brenkman. Abraham, z. v. A. N. Smith en R. T. Verhoef OVERLEDEN: J Rehorst geb. Lage- waart, 79 jaar. GEHUWD J A IJsselstein en M. M. Hofstede. G. C. de Joode en J. D Hoo- gendoorn. A. J. Cozijnsen en A. van Beek. ONDERTROUWD: L van der Sur en A v d. Water De werkverschaffing. B. en W. hebben bekend gemaakt, dat ook in deze gemeente een geheel nieuwe toepassing van piaatsregeling voor de werkverschaffing zal'worden C Zij, die in aanmerking wemschen te ko men voor plaatsing in de werkverschaf fing gedurende het eerstvolgende drle- maandelijksche tijdvak, moeten daartoe een ingevuld aanvraagformulier inleve- ren op Donderdag 16 Maart a.s. van deh v.m. 9 tot 12 uur in het stempellokaal of 1 ten gemeente-secretarie -t en tot secretaris. Pomologische Vereeniging. Op 2 Maart hield de Vereeniging voo’ Boskoopsche Culturen een algemeene ver gadering in Hotel Klaassen. De voorzitter, de heer A. P. van Ne» heette allen welkom en in ’t bijzonder den heer B. B. C. Felix, dien hy dankt voor zijn bereidwilligheid, zich te belasten met d( trekpropf in den sortimentstuin. Na schrif teltfke stemming werden 9 heeren als Ud toegelaten. Den vroegeren voorzitter, den heer D. Veerman Jr., werd dank gebracht voor alles wat hy voor de vereeniging en den Sorti mentstuin deed. Er bleek een nadeelig saldo van ruin1 700 te zijn ontstaan, dat echter uit reser ves kon worden aangevuld. Bij de rondvraag bleek het bestuur het gewenscht te vinden, dat het op de hoogte gebracht wordt met de grootte van het be- teelde terrein van de leden. De aandacht van de bevoegde instanties zal gevestigd worden op het slechte onder houd van de beplantingen langs de provin ciale wegen. Hierna hield de heer Zwartendyk een leerzame causerie over „De oorzaken, de verschijnselen en de gevolgen van de vortd- schade”, waarop een levendige discussie volgde. men, zoodat het bestuursvoorstel ge- Coöp. Boerenleenbank. Jaarvergadering. Woensdagavond hield de Coöp. Boeren leenbank de 26ste jaarvergadering in Hotel Klaassen. Wegens ziekte van de le en de 2e voorzitter werd de vergadering gepresi deerd door den heer J. van Gelderen, voorz van den Raad van Beheer. De heer van Geldoren deelde mede, dat ook de heer W. Hardijzer, die by ontstente nis van de beide voorzitters de vergadering behoorde te leiden, wegens ziekte verhin derd was en vroeg de goedkeuring der aan wezige leden, opdat hij de vergadering zou kunnen presideeren. Daar was niemand te gen. De heer van Gelderen sprak zijn teleui- stelling uit, dat zoo weinig leden aanwezig waren. Het moet veroorzaakt zijn door h-t slechte weer en de vele zieken in Boskooo De heer J. Bulk Sr., waarnemend secre taris, las nu het 25-jarig geschiedkundig overzicht en de notulen van de vorige ver gadering voor. Er bleek uit, dat in 1937 de omzet met ruim 1 millioen gulden was ge stegen. Onder dank voor de accurate notu len werden deze, zonder eenige op- of aan merking goedgekeurd. De kassier, de heer J. Hooftman Jzi gaf hierna een kort jaarverslag over 1938. Ook in dit jaar was er groote overvloed van aangeboden gelden. Het gaf het bestuur groote moeite een deel er van veilig en loo- nend te beleggen. De omzet vermeerderde met ruim 81.000 gid. In Sept. 1938 met de crisisweken, was er niet meer geld opg<*- gevraagd, dan gewoonlijk. Een bewijs voor het groote vertrouwen, dat de beleggers in de Coöp. Boerenleenbank stelen. Er waren tenminste geen opvragen uit angst bij. De winst was nog< gering, slechts 1300 gulden. Toch iets beter dan vorig jaar toen sleclts 750 gulden winst gemaakt werd. 84 nieuwe spaarrekeningen werden geopend, 10 loo- pende rekeningen en 10 voorschotten kwa men er bij. Vijf leden werden af gevoerd en zes traden er toe. De omzet was ongeveer 4% millioen gul den, veel grooter dan verleden. De vastgestelde afschrijving op de vaste goederen werd weer aanvaard en de rest van het winstsaldo gaat naar de reserve (ruim 600 gld.). Twee der aanwezigen stelden een paar vragen, naar aanleiding van de rekening en balans, die nu in bespreking kwamen. Op bevredigende wijze werden ze beantwoord De voorzitter sprak een woord van dank en groote waardeering voor het vele werk dat de heeren kassiers zeer accuraat' jn h°t afgelopen jaar verrichtten. De aftredende leden van het bestpur, den raad van tofezicht en de plaatsvervangende bestuursleden werden met groote meerder heid herkozen en namen hun benoeming weer gaarne aan. Bij de rondvraag nam een der leden df) gelegenheid waar, namens alle leden, de heeren functionarissen hartelijk te danken voor de toegéwijde manier waarop ze hun taak vervullen. GRATIS AUTO Auto type 3916.opoL b.njlM. olie, banden, belasting. TOTALE PRACHT PR'U^ In h..l N.d Ouderavond. Onder voorzitterschap van den heer J. Buitelaar hield Vrijdagavond de Oudercont- tm’ssie van de openbare scheel B in de a/d.i Sluipwijk een ouderavond in de scnooi, EeH groot aantai ouders waren aanwezig. De voorzitter opende den avond met to*- passelyke woorden, waarna notulen en jaar verslag door den secretaris, de heer J. van Wensveen, werden gelezen. Uit het jaar verslag bleek o.m. dat dezen winter weder om melk aan de Hinderen op school was v-. rstrekt, waarvoor een bedrag van ru'.)* 150.door de gezamelijke ouders was byeengiebracht. Overwogen was om ook des 7omei s melk aan de kinderen te verstrek ken, maar dit bleek niet mogelijk te zijn, daar des zomers de melk niet kan worden gekookt in de school en gepasteuriseerde melk te duur was. Onder dankzegging aan den secretuii- voor de keurige samenstelling van notulen en jaarverslag, werden deze verslagen voor kennisgeving aangenomen. Hierop had de Holl. Mij. van Landbouw gadcrlng worden gehouden ult»a,,„T van de Holl. Mij. van Landbouw metï spreker Ir. J. V A, secretaris hoofdbestuur. Onderwerp: De door CMC. uitgevoerde consumptlemelte. llng en haar mogelijkheden In de t.’ mende jaren. R.K. Ziekenhuisverpleging en Operatiefonds. In het vereenigingsgebouw hield de R.K. Vereen, voor Ziekenhuisverpleging en Operatiefonds de algemeene jaarvergad ring gehouden. Er bleek een nadeelig saldo over 1938 te zyn. Door de ineensmelting der beide vereenigingen komt men echter in gunstiger conditie. Er is tenminste een werkkapitaal van ruim 3000. De heer A. Pannebakker werd als be stuurslid herkozen en de vacature-Brand wordt vervuld door den heer G- P. dc Gunst. Nadat de heeren C. J. van Vliet en Th. A. Houdy'k als lid van de controle-com- missie waren gekozen, sloot de voorzitter, dp heer H. G. Mathot, de vergadering.^ aangifte gedaan terzake diefstal door een huishoudster, in dienst van de fami lie B. te Reeuwijk. De juffrouw was opeens spoorloos ver dwenen, zonder achterlating van adres. Dezer dagen werd het de politie bekend waarheen zij haar schreden had gewend. Zij werd door de politie te Rotterdam aangehouden en voor den Burgemeester geleid. Na verhoor en opgema^kt proces verbaal werd, zij ter beschikking van den officier van Justitie te Rotterdam ge steld. ren voor zich zag. Ten einde een aan- tijding te voorkomen, gooide hij zijn stuur om, doch dc snelheid was waar- 1 schijnlijk te groot om den wagen op den weg te kurinon houden, waardoor de auto in een vrij diepe sloot terecht kwam. De bestuurder, de heer B. met nog twee zich in de auto bevindende personen uit Waddinxveen kwamen met de schrik j vrij, terwijl de auto met behulp van een tractor uit de sloot is getrokken. Eierveiling. Op Donderdag 2 Maart waren aange voerd 10.212 eieren. De prijzen waren als I volgt: henneneieren 2 85/3.10, klppen- Van de rondvraag werd weinig gebruik j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5