Jongmensch Reclame Prijzen eubelen HtevMEULEH WIJMHARPTJES" Pakhuis met Kantoor 59/ 59. KLEIWEG 25 GOUDA De vacantie van de Koninklijke Familie. guldens sparen! Gaal van zèlF, mei gróól gemak! Trouw de zegelljes bewaren! Koop 'i persil -product en plak VERHUISD LEERLINGEN gevraagd. NÉT MEISJE TWEEDE MEISJE nette Dienstbode NAAISTER LEERLING-NAAISTER WOONHUIZEN. Accou ntantskantoor A. S. VAN WIJNBERGEN adviesbureau VOOR BELASTINGEN Zit- en Slaapkamer J. G. A. TIJSTERMAN, AFWEZIG tot 21 Maart. EENIGE JONGENS en MEISJES DAALMANS Co. EENIGE NETTE MEISJES WINKELHUIS 5-persoons Chevro'et REEDS VELE JAREN STUCADOOR- en WITWERK naar Firma W. IDENBURG ZONEN Vanouds gevestigd alleen: Kleiwegstraat 22-24, Tel. 3353 6 APRIL TREKKING TE HUUR. RUSTIGE GELDBELEGGING. PRACHT HEERENHUIZEN U KUNT HIERVAN i.PROFITEERFN 50 oo STADSNIEUWS. In alle eenvoud en volstrekte rust temidden van een beseheiden bevolking. Het „Berner Tageblatt" bevat in zijn nummer van 9 Maart een speciale repor tage uit Grindelwald en Hondrich over het verhüjf van Hare Majesteit de Ko ningin en het Prinselijk Gezin, waarin o.a. het volgende vermeld wordt. De gcheele Nederlandsche Koninklijke Familie vertoeft op het oogenblik in het Berner Oberland. Een paar minuten van het station Grindelwald verwijderd, staat in de dorpsstraat een crême-kleurige kinder wagen. Er staan eenige personen bij, die een oog werpen op de inzittende baby. De kleine, in haar blauwe manteltje en kapje op het hoofd, schijnt behagen te scheppen in alles tflpt zij om zich heen ziet: Uit haar helder-blauwe oogen lacht zij eiken omstander toe. Op het dek van de kinderwagen lig gen een paar mimosa's. Dat is Prinses Beatrix ruim dertien maanden oud. Twee mannelijke personen houden zich bij den wagen op. Het zijn recher cheurs die de Prinses en haar dochter op alle schreden moeten volgen. De een is een Nederlander, de ander een Zwit ser. Thans wachten zij bij den kinderwa gen op Prinses Juliana, die zonder ge volg de winkels binnengaat. Daar komt zij uit een der zaken met een paar stuk- kes kantwerk in de hand. De stoet zet zich in beweging: Prinses Juliana en de hofdame rijden den kinderwagen en daarachter volgen de beide rechercheurs. In het hart der dorpelingen neemt Prin ses Juliana reeds een groote plaats in. Prinses Juliana houdt veel van den wintersport, maar in Grindelwald moet zij volledig rust nemen wegens de ge gronde hoop, dat half Augustus een blij de gebeurtenis te wachten staat. Daar om vermaakt de Prinses zich met wan delingen in het dorp en zijn naaste om geving. Vaak moet inka hofdiensten verrichten en den kinderwagen op slede van de kleine Beatrix omhoog trekken. Inka is een der bekendste figuren in het gletscher-dorp. Hij is n.l. de groote trou we Sint Bernhardshond die het waar schijnlijk nooit heeft durven droomen dat hij op zijn ouden dag nog een Prin ses zou mogen voorttrekken. En waar ts de prins-gemaal Bernhard? Om hem te zien moet men zich naar een skiterrein begeven, want de Prins is een enthousiast skiër, die dagelijks een paar tochten in het Scheidegg-gebied onder neemt En naar het oordeel van de ge strenge kenners in Grindelwald is de Prins zelfs een goed skiër, die voor geen moeilijkheden terugdeinst. Het Prinselijk gezin voelt zich goed thuis in het gletscherdorp. Voor het ver blijf is het geheele hotel „Adler" afge huurd, waar het uit 25 personen bestaan de gezelschap uit Nederland logeert. Een rood-wit-blauwe vlag wappeft in den wind en van het terras op de eerste ver dieping, waar de Prinselijke vertrekken zich bevinden, heeft men een heerlijk uitzicht op de Fischerhorn en het mas sief van de Eiger. Wij verlaten Grindelwald om in Spiez de postauto naar Aeschi te nemen. Weldra zijn wij in Hondrich. De „Hir- schen" is een landelijk hotel van twee verdiepingen, geel geschilderd en met groene vensters. Aan den ingang zijn blijkbaar ter eere van de hooge gast twee laurierboomen geplaatst. De Vorstin heeft hier in gezelschap van twaalf per sonen haar intrek genomen. Zij heeft het geheele hotel voor drie weken gehuurd. Vanuit Haar kamer op de eerste ver dieping heeft de Koningin een prachtig uitzicht op het meer en' het bergland. Stroomend water is in het hotel niet aanwezig, maar de Koningin houdt juist van eenvoud en heeft Haar tevredenheid betuigd. Hoewel zij vacantie heeft, staat de Vorstin reeds om zeven uur 's mor gens op, om halfacht gebruikt zij het ontbijt, daarna maakt zij een wandeling naar Haslerwinde of naar Aeschi, of zij zit aan het opan raam te schrijven of te schilderen. Des middags maakt zij ge woonlijk in een open auto een uitstapje. Met de nauwkeurigheid van het hof ceremonieel rijden de donker gelakte groote wagens voor de „Hlrschen". Op den vastgestelden tijd, geen minuut eer der en geen minuut later, treedt de Ko ningin der Nederlanden uit den hoofd ingang; de chauffeurs staan stram en salueeren. De hotelhouder, die aanvankelijk zeer verbouwereerd was, toen hij vernam, dat een Koningin bij hem kwam logeeren, is thans over zijn verbazing heen en zegt „Het heeft zoo moeten zijn". Behalve het personeel is vrijwel niemand bij zulk een vertrek van de Koningin aanwezig. „De Koningin is eenvoudiger dan de eenvoudigste vrouw van Hondrich", ple gen de dorpelingen te zeggen, wanneer zij vertellen van de Koningin, die meer nog dan ift het groote Grindelwald, het onderwerp van gesprek vormt in het kleine dorpje. Zoo brengt de Nederlandsche Konink lijke Familie haar vacantie door in het Berner Oberland, in een voorbeeldige eenvoud en in een evenzeer voorbeeldige gereserveerdheid der bevolking. Waarschijnlijk nieuwe verlaging van een P.T.T.-tarief. In de toekomst wordt ook verlaging van het interlocal telefoontarief Gisteravond heeft dr. ir. M H. me, directeur-generaal der P.T.T. in Rot terdam voor de Rotterdamsche Graan- studieclub een lezing gehouden over het onderwerp: „De P.T.T. en de handel". Nadat ir. Damme de verhouding tus- schen de P.T.T. en den handel had be sproken, wees spr. er op, dat de P.T.T. een zelfstandig bedrijf is geworden. Daardoor moet de leiding ervan-de ware koopmansgeest toonen en de eerste taak voor het bedrijf is, haar afnemers goede waar te verschaffen voor weinig geld. Dank zij de sterk gestegen omzet is de P.T.T. in sj-aat geweest haar tarieven belangrijk te verlagen, zoodat deze thans zeer gunstig afsteken bij die van andere landen. De juweelendiefstallen in Den Haag. Nog zeven beruchte typen aangehouden. Na de arrestatie van den inbreker, die bij zijn vlucht werd overmeesterd, is de Haagsche politie een ware razzia begon nen in de Haagsche onderwereld. Tal van arrestaties werden in den loop van den dag verricht en verschillende huis zoekingen bij inbrekers en helers uitge voerd, waarbij vele waardevolle vondsten werden gedaan. Een zevental inbrekers en helers, allen debet aan de groote inbraken van den laatsten tijd in Den Haag, zijn in arrest gesteld. Bij de huiszoekingen heeft men nog op tal van gestolen kostbaarheden de hand wetert te leggen, w.o. een groote partij zilver, welke destijds aan de Sta- tenlaan is gestolen. J>e juwelier, de heer Merkel van het Spui, bij wien voor een bedrag van circa 50.000 is gestolen tij dens de bekende inbraak, herkende direct zeven platina armbandhorloges met ju- weelen als uit zijn zaak afkomstig. De groote hoeveelheid brillanten, welke hem werden getoond, leverde grooter moei lijkheden voor herkenning. Immers alles is uitgebroken uit het platina, goud en zilver, waarin zij waren gevat en dit maakt het voor de Juweliers lijk om hun eigendom te herl Verschillende der arrestanten hebben reeds Jaren gevangenisstraf opgeknapt wegens inbraak. Luchtverdediging: door particulieren. Besprekingen te Krimpen a. d. IJssel. Onder leiding van den heer Aalbers, burgemeester van Krimpen a. d. IJssel, en in tegenwoordigheid van den burge meester van Capelle a. d. IJssel, is een bespreking gehouden met leiders van bedrijven in beide gemeenten, waarbij luitenant-generaal Carstens inlichtingen heeft verstrekt betreffende actieve lucht verdediging. Drie batterijen van 5 stuks 3 cm-geschut werden het meest wen- schelijk geacht. Overleg zal worden ge pleegd met het rayon Dordrecht. PREDIHBE URTEN. Zondag 12 Maart. GOUDA. Remonjstr. Kerk, 9 u. v.m. Ds. J. Nienhuis, Jeugddienst. 10% u. v.m. Ds. J. Nienhuis. Kleine Kerk, Peperstraat 128, 40% u. v.m. Ds. J. P. van Mullem van Akersloot. Oud-Katholieke Kerk', 10% u. v.m. en 6 u. n.m. Past. J. A. Roeseling. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon. Soc. De Réunie, Logos-verband, Woensdag 15 Maart, 8 u. n.m. Ds. J. Borger. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. J. P. C. ten Brink. Geref. Gemeente, Stationslaan, 10 u. v.m en 5% u. n.m. Ds. A. de Blols. Chr. Geref. Gemeente, Gouwe, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Preeklezen. Dinsdag 14 Maart, 8 u. n.m. Ds. van Voorthuyzen van Urk. Oud-Geref. Gemeente, 10 u. v.m., 3 u. en 5% u. n.m. Ds. Joh. v. Weizen. Vrye Evangelische Gemeente, 10 u. v.m. er. 6 u. n.m. Ds. H. C. Leep. Donderdag 16 Maart, 8 u. n.m. Bijbel lezing en Bidstond. Ver. Calvyn, Turfmarkt, 5% u. n.m. Ds. D. J. v. d. Graaf van Schoonhoven. Woensdag 15 Maart, 7% u. n.m. Ds. Cu perus van Doornspijk. Gebouw Daniël, Woensdag 15 Maart, 7 u. n.m. Ds. H. J. Grisnigt van Harderwijk. Geneeskundige dienst op Zondag. Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag avond 12 uur vervoege men zich bij afwe zigheid van den huisarts bij de doktoren. Dr. A. Beek, L. Tiendeweg 54, Tel. 8181. 'N; Tom,. Arts, B. Martenssingel 69, Tel. 2609. Apotheek. Van Zaterdag tot en met volgende week Vrlidng zal de avond-, nacht- en Zondag" dienst worden waargenomen door apotheek P. Weyer, Gouwe 135. SPORT. Nieuwe verkeersregeling voor voetbalpubliek. Voetgangers rechts op rijweg. Het -bestuur van de voetbalvereeniging „Gouda" heeft in verband met den Zondag te spelen wedstrijd GoudaO.D.S.. met den commissaris van politie een regeling ge troffen, dat de bezoekers, na afloop van den wedstrijd, niet, zooals een vorige maal het geval was, gedwongen zullen worden van het nog vrijwel onbegaanbare grintpad langs de Nieuwe Vaart gebruik te maken doch dat bij wijze van proef voetverkeer over den rijweg zal worden toegestaan, op voorwaarde dat men geheel rechts en met niet meer dan 2 h 3 personen naast elkaar zal loopen. Zeer gehaaste bezoekers dienen over het grintpad te passeeren. Het bestuur van Gouda verzoekt het publiek hiermede rekening te houden en mede te werken. GOUDA, 11 Maart 1939. Uitbreiding en verbouw Wijk verpleging gegund. Aan N.v. Volker Bouw-Mij. té Rotterdam. Naar wij vernemen is het bouwen van een ziekenhuisvleugel met verbouw van de be staande gebouwen der Wijkverpleging voor rekening van het bestuur van de „Stich ting tot bevordering van den diaconessen- arbeid der Ned. Hervormde gemeente te Gouda, gegund aan de laagste inschrijfster, de N.V. Volker Bouwmaatschappij te Rot terdam voor 111.800. De a.s. Raadsverkiezingen. De Economische Groep. Naar wij vernemen zal de Economische Groep by de a.s. verkiezingen voor den Gemeenteraad weder met eigen candidate» uitkomen. Vijfde Nutsavond. Gabaretprogramma. De vijfde en laatste Nutsavond in dit sei zoen wordt a.s. Donderdag 8.15 uur in den Nieuwen Schouwburg gegeven. Er is een Nieuwe telefoonaansluitingen. By het telefoonnet zijn de volgende nieu we telefoonaansluitingen tot stand ge bracht: 3428 Mevr. M. M. W. Beyd<*wellen-Giil- denpfennig, Krugerlaan 106. 3783 Directiekeet Ned. Spoorwegen en Gemeentewerken, Tunnelbouw Stations laan. 3629 Directiekeet aannemer J. Visser Bzn., Goejanverwellendijk. 3550 P. den Duyn, Arts, Graaf Floriswcg 30a, 3782 Hollandsch Aann. Bedrijf Zancn- Verstoep N.V. Tunnelbouw, Spoorwegstr. 33a. 3532 A, J. Kraan, Handel in aardappelen, groenten en fruit, Raam 196. 2608 L. Verhagen v.h. B. v. d. Kist, Vleöschhouwerij en spekslagerij, Heercn-, straat 44. 3529 Th. de Waal, Lijstenhandel, Meu- belrep. huisvlijt, L. Noodgodstr. 3-3A. 3628 Woonark, J. Visser Bzn., Aanne mer Sliedrecht, 'Stolwijkersluia. Schouwburg-Bioscoop. Ronald Colman in „Als ik koning was". Een alleraardigst volksverhaal, zoo men wil een historische gebeurtenis ligt ten grondslag aan het scenario va-n de hoofd film, die deze week in de Schouwburg. Bioscoop wordt vertoond. Francbih Villon een volksdichter uit het Parijs van Lodewyfc de Elfde, pocht op alle schoone daden, d;e hij zou verrichten, als hij de macht in han den kreeg. Door een toeval en een gril van Zyne Majesteit wordt die macht hem voor een week geschonkên. Het blijkt hem dat alles evenwel niet zoo eenvoudig is als het wel schijnt. Natuurlijk brengt hij zijn ta*k evenwel tot een goed einde, zij het 0p een eenigszins andere wijze als hy zich had voorgesteld. Ronald Colman was kostelijk in zijn rol van Francois Villon, zoowel als volksmenner als in zyn gedaante van op permaarschalk. Hy is levendig en vurig, zonder in al te veel overdrijving te vallen. Buitengewaon was ook Rasil Rathbone ah kdning Lodewijk de Elfde, waarvan hy een schitterende creatie heeft gegeven. Om deze beide personen draait het geweldige Lel op den hartvorm. 12 stuks 50 et. 2 st. 1 ^ct. cabaretprogramma vastgesteld, waaraan medewerken Marcel Barger als conferen cier, harmonie» en Imitator, Han Rijnbeek, danseur, Roland Wagter, snelteekenaar en caricaturist, en Dora Oerxon, de bekende voordrachtkunstenares. Aan den vleuge. spelen Wouter Denijs en Katinka Kuster. Zangavond koor Martha-Stichting in Sint Janskerk. Blijkens een in dit blad voorkomende ad vertentie zal er a.s. Donderdag om 8.15 uut- in de Sint Janskerk een mooie avond zijn. Het bekende koor der Martha-Stichting te Alphen a. d. Rijn zal zingen. In Woerden, Bodegraven, Katwijk en andere plaatsen heeft dit koor vêel sums geoogst. Tevens zal men hooren vertellen van een gezin nut 430 kinderen. Dit gezin heeft kinderen ook uit onze eigen plaats opgenomen. In dit gezin heerscht een goede geest, de gulle lach ontbreekt er niet. Menig kind, denkt met dank terug aan dit tehuis, de Martha- Stichting. ;d De Goudsche Orkestvereniging. Een geslaagd concert. Aangemoedigd door het succes, dat zij behaalde met hare medewerking aan een uitvoering van Schoonhoven's Gemengd koor midden Nov. vorig jaar, heeft de Goudsche Orkestvereniging gisterenavond in Schoonhoven een eigen concert verzorgd. Het was een- avoftd vol afwisselingNaast nuldpn.q «naren Cl. D nummers voor het orkest in zyn geheel, werden soli uitgeyoerd door een koper kwartet uit het orkest gevormd, vioolsoli door de concertmeester Jqn Signer, begeleid door het orkest of een strijksextet daaruit, terwijl de zangsolisten van de September- uitvoering te Gouda, mej. Boukje Binnen dijk en de heer Cor Huisman, wederöm hun •welwillende medewerking verleenden. Ook het indertijd gevormde operette-koor was mede uitgekomen en de door dit koor met soli en orkest uitgevoerde potpourri's uit de Czardasfürstin en Die Blume von Hawaï vielen geducht in den smaak. Het klaterende applaus rta afloop van ellc num mer bewees de ingenomenheid van het vrij talryk gehoor, waaronder zich ook de bur gemeester van Schoonhoven en mevr. Nieu- wenhuizen bevonden. De Goudsche Ofkestvereeniging en haai dirigent, de heer Gijsb. Nieuwland, kunnen met voldoening op deze welgeslaagde avo'-d terugzien. Vrijz. Nederl. Hervormden. Kerkdienst. In de Kleine Kerk aan de Peperstraat 128 zal Ds. Joh. P. van Mullem van Akersloot voor de Ver. van Vrijz. Hervormden in Zuid- Holland afd. Gouda Zondagmorgen half elf voorgaan met het onderwerp „Rond het Kruis". Verbetering Hoilandsche IJssel. Werken gegund. De Rijkswaterstaat heeft het uitvoe ren van verbeteringswerken In den Hol- landschen IJssel onder Moordrecht, Gou derak, Nieuwerkerk a. d. IJssel en Ouder kerk a d. IJssel gegund aan <fe N.V. A. Prins Thzn.'s Aann Mij. te Sliedrecht, de laagste Inschrijfster, voor 166.900. Het uitvoeren van graaf- en bagger- werk tot vorming eener nieuwe rivier bedding van den Hollandschen IJssel onder Nieuwerkerk a. d, IJssel, Capelle a. d. IJssel en Ouderkerk a. d. IJssel Is opgedragen aan de N.V. A. J. van Haaf- ten's Grint en Ballast Mij te Den Haag voor 148.000. Twintig jaar radio. Een pionier vertelt. De heer J. de Raadt zendt ons onder staande bijdrage: Naar aanleiding van het feit, dat het 24 Februari j.l. 20 jaar geleden was, dat de eerste radio-tefeonie-uitzending in Neder land plaats vond, hebben we Zaterdag j.l. den heer Ir. Idzerda, op wiens naam deze eerste uitzending staat, en met wien we zooveel jaren aangenaam samenwerkten, geïnterviewd. Daarbij vernamen we op welk een primi tieve wyze destyds de apparatuur in elkaar gezet werd welke moeilijkheden te over winnen waren. Stel U voor (amateurs, U weet wel wat ik bedoel) er waren toen nog geen meters om de weerstanden te meten. Er was niets van dien aard. En hoe maakte U dan die weerstanden? O, dat ging heei primitief, we namen nat te touwtjes. En hoe zijt U ertoe gekomen om telefo nie uit te gaan zenden? Wel dat zat aoo. Er was toen al eenigen tijd draadlooze telegrafie waarbij van Mor- seteekens gebruik gemaakt werd, maar niet iedereen kent die teekens en daarom dacht Ik, we moeten draadloos kunnen telefonee- ren; dat verstaat iedereen. Ik had het oog op de wereld van het Bankwezen en der o' richtendienst. En zoo heb ik gezocht naar een weg om daartoe te geraken. Voor alles moest ik zer.dlampen hebben. Het kostte me heel wat moeite den heer Philips, die toen nog alleen verlichtingslampen fabriceerde, over te he len ze voor my te maken. Zelfs heb ik per soonlijk in Eindhoven de eerste draadjes nog gemonteerd. En zoo werkte ik dag en nacht om dich ter by mijn doel te komen. En het gelukte, met als resultaat, dat ik op de Jaarbeurs te Utrecht in Februari 1919 een demon stratie van m(jn zender geven kon. We waren echter op 't nippertje klaar, maar 't moest, het kostte wat het wilde, want den volgenden dag zou de Koningin komen. Wé kregen van het Jaarbeursbe- stuur permissie tot 10 uur 's avonds op de Jaarbeurs te blyVen, maar we zyn stiekum weggekropen en als de suppoosten kwamen, kropen we onder de tafels. En als ze weg waren kwamen we te voorschijn en werk ten met onze zaklantaarns verder. En zoo waren we, midden in tien nacht eindelijk klaar. Omdat we een voorwerp noodig hadden, dat continu geluid gaf, had den we 's avonds in Utrecht nog een mu ziekdoos gekocht, die we voor de microfoon zetten. Daarmee zyn de eerste klanken uitge zonden. En 't ging prachtig. Het kwam goed over. Kyk hier heb ik het. Wil je 't eens hooren? Graag, maar mag ik het niet eens mee nemen om myn Gouwenaars te laten zien? Ja zeker, omdat jij 't bent. En hier heb ik de eerste zendlamp, die daarvoor gebruikt is. Ook meenemen? Nou ,wat graag. En dit is de foto van de stand op de jaar beurs. Neem maar mee, als je er belang in stelt. En nu wil ik nog grdag een flink por tret van U hebben. Dan zet ik alles bij myn zoon in de étalage. En ik kreeg de foto, van den 'zender te De Bilt, waar de heer Idzerda naast staat gekiekt. En toen is U toch daarna verder gegaan met die uitzending, nietwaar? Ja, geregeld uit myn huis aan de Beuk straat, waarvoor vooral In Engeland veel belangstelling was. De Daily Marl heeft evn jaar lang deze uitzendingen bekostigd en ook van vele Engelsche luisteraars ont ving ik vrijwillige en niet gevraagde bij dragen. massaspel, dat als >achtergrond voor dit filmwerk werd vereischt. Kostelijk waren de samenspraken tusschen den koning en zijn nieuwbakken maarschalk. Maar daai- nahst waren er ook liefelijke tafereelen en - massale vechtpartijen. Het geheel bevalt daardoor uitermate goed. In het voorprogramma draaiden een Popeye-filmpje, aardig als altijd, een mu sical show en de gebruikelijke journaals. Hiervan vermelden wij in het bijzonder de uitgebreide reportage betreffende het prill selyk gezin in Grindelwald, met vele aller aardigste opnamen van Prinses Juliana en. Prinses Beatrix. Zondagmorgen draait „De Rozenkrans" naar de bekende gelijknamige roman van Florence Barcley. Voor volgende week wordt verwacht „Meisjes achter tralies". „De vrouw met den (blauwvos". Zondagmorgen om 12 uur zal de heer L J. Jordaan in zyn filmpraatje van de Avro een en ander vertellen over de film „De vrouw met den blauwvos", de nieuwste Ufa- fiim, waarin optreedt Zarah Leander. Deze nieuwe Tourjansky-film zal binnenkort in de Schouwburg-Bioscoop vertoond worden. door L. N. POLDERVAART betekent, dat U goed, vakkundig en boven dien billijk verhuisd is. Volle Garantie. Keurige Behandeling. Brandvrije Bergplaatsen. TURFMARKT 1 - Tel. 2534 - GOUftA. Thali a-Theater. <«»- De geheimzinnige vrouw. „Spionnage is een boeiend spel, marr gevaarlijk", zegt in „De geheimzinnige vrouw", het hoofdnummer van het pro gramma dat Thalia deze week brengt. Ko lonel Mathesius tegen Anne Marie Lesser. Dat dit gezegde maar al te waar is toont deze film op zeer sterke en suggestieve wyze. Alle personen die in deze geschiede nis een rol van eenige beteekenis vervullen, behooren tot de een of andere geheimen dienst, zyn betrokken by spionnage of con tra spionnage en allen verkeeren bijna on ophoudelijk in gevaar. Dat brengt in de film een enerveerende spanning, die von ,het begin tot het eind gehandhaafd blijft- Ook de liefde speelt in het verhaal een rol, doch een heel bescheiden rol en terecht, want liefde is iets mensch^lyks en in een waanzinnige gereld, is voor menschelyk- heid geen plaats; een in oorlog gewikkelde wereld is uit den aard der zaak waanzinnig. Dito Parlo, die als Anne Marie Lesser, het gezond maken van menschen tot haar Ie venstaak gekozen heeft, maar om den moordenaar van haar verloofde te kunnen vinden, als Mademoiselle Docteur spionne wordt en daardoor oorzaak van den dood van vele duizenden, wordt daarbij ook door de liefde gegrepen, doch zy kan In huar beroep, in haar wereld. niet menrehelp zijn. Dit maakt haar rol tot een uiterst moeilijke en de buitengewone wijze waarop tij die vertolkt kenmerkt haar ais een kun stenares van bijzondere grootte. Haar te genspelers, Erich von Stoheim, John Loder en Clifford Evans, leveren eveneens voor treffelijk werk. Het verhaal Is boeiend «n aangrijpend, het geeft bovendien een goe den kijk op de weinig bekende zijde van het oorlogsspel; het werken van de myste rieuze geheime diensten. Was het een boek, menigeen zou na het gelezen te hebben o»- middellijk weer van voren af aan beginllen. Het bijprogramma js eveneens zeer aan trekkelijk. Naast het wereldnieuws brengt het Hollandsch nieuws met interessante flitsen van de camavalviering in verschei dene plaatsen en tevens leuke opnamen van .Ie vacaniie van het prinselijk geti» Grindelwald, waarbij aan het doen en Wf« van Prinses Beatrix een ruime Plaate ls gegeven. Voorts een tweetal vroolijke mu sicals en een zeer komische technico or, waarin Mickey Mouse de hoofdrol speelt. Reunle-Bl oecoop. Martnella- „Maxtnella" la natuurlijk ln fte plaats de film van Tino Rossl en "e krijgt volop gelegenheid van het haaa stemgeluid van den even bekwamen zanger te genieten. Hij voortdurend op en als hij eens een keer in persoon ontbreekt, dan klinkt wel van 00 ebonieten schijf of uft eens anders woord het tltellled, dat de geheele film beheerscht. Maar per saldo kan de rol prent niet alleen uit een eenige malen gebisseerd lied bestaan en nu is het haar groote verdienste, dat het verhaal, dat om den zang van Tlno Boss! is geweven veel beter js dan men bij dergefuke ge legenheden pleegt te verwachten. Het Is een zeer onderhoudende geschiedenis vlbt, spannend en amusant. Naast het mysterie om de gemafckerde dame, die ook „Marinella" ztagl, staat de lnder- daad zeer verrassende televisie^uitzen- ding en er tusschendoor loopen fal van uitstekende revue-scènes. Maar vooral geeft aan deze Fransche film zoo'n groo te bekoring haar Fransche karakter zij Is frtsch, levendig, brulschend, charmant in uitbundigheid en met een heerlijke goedmoedigheid. Zoo ls dit feest van den zang meer geworden dan onkel- het op- heden van Tino Rossi, het is een in nemende rolprent vol komische verwik kelingen. Yvette Lebom speelt uitstekend de vrouwelijke hoofdrol. Als tweede hoofdnummer een film von menschelijke tragiek „De vlucht der ver lorenen" met Chester Morris en Whitney Bourne, Het werk ls van dramatische spanning en ln zijn scherpe schildering van het harde leven ln het verre nie mandsland tevens een vraag naar menschelijkheid. Het schetst het bestaan I van de mannen die door een of andere I oorzaak hun betrekking verloren hebben I en ln den uithoek der beschaving terecht komen, waar zij in wrakken van vlieg- tuigen gevaarlijke vluchten hebben to I Een Journaal gaat vooraf. In de Zondagochtendvoorstelling wie doodde Mary Clay?", welk verhaal" be kend is van het radio-hoorspel. Claude Rains speelt de hoofdrol. Voor volgende week zijn aangekondigd ,,'n Avontuurlijk meisje" en „Alexander's Ragtime-band". Coöp. Zuid-Hol]. Eierveiling. Jaarvergadering. De Coöp, Zuid-Hoilandsche Eierveiling te Gouda heeft gistermiddag in Hotel Coo- mans te Rotterdam haar jaarvergadering In zijn openingswoord merkte de voorzit ter, de heer A. Molenaar, op, dat 1938 vooi de pluimveehouderij in het algemeen en voor de eierveiling in het bijzonder een goed jaar Is geweest. Niet slechts het le dental van de vereeniging, maar ook de eieraanvoer bereikte cyfers als nooit te vo ren, hooger zelfs dan in 1932. De lijn ja «eer stijgend; de teruggang na 1932 ls Ten aanzien van de wenschelgkheid aan de eierveiling een fruitveiling toe te voe. gen merkte de voorzitter op, dat vermoe- r elyk geen vergunning zou worden ver kregen om het fruit van de eilanden in Gouda te veilen. Maar- aangezien door het omgekeerde den eierventers schade wordt gedaan i8 er toch een desbetreffend, wel overwogen voorstel uitgegaan van de V P. Z.H., dat naar de Ned. Pluimvee Federatie zal worden gezonden. Overeenkomstig het voorstel van het be stuur werd besloten van het winstsaldo ad f 1699.73 een bedrag van 130o te bestem men voor afschrijving op dq onkosten van inrichting van het eigen veilinglokaal, kantoor en garage. Het dageljjksch bestuur zal 300 ontvangen als gratificatie voor rijn werkzaamheden, de rest gaat over naar 1939 als onverdeelde winst. Ook een voorstel om de niet-regelmatige aanvoerders onder de leden, die alleen maar naar de veiling komen, als zy hun onver- oopbaar klein goed op de markt niet kwijt «wmen, voortaan niet de ledenprovisie va». I pet., maar de provisie van niet-leden, n.l 5 pet. te berekenen, werd met algemeene stemmen aangenomen. hrtÜT"8 met al,femeene hemmen werd bestuursvoorstel aangenomen voor 1939 Brep^C0U1Jtai,t benoemen den heer J. M. reemer te Rotterdam. Vervolgens richtce h(JriUr z'c^ tot den secretaris, den ziine K kkerkerker' d'e ten gevolge vLL eming 101 cont»-oleur der Pluim- Den J"3.? Z^n ^nctie moet neerleggen, scheidenden secretaris werden als her- T V,'er in^Üete foto's aangeboden. KPr, .e p'aats van den heer J^kkerkerker ^t bestuur gekozen de heer J. ziin ®tolwyk. Voor vier jaar dLhn dC he6ren P' de Jon® (Moor- I Plaat 6n J' den Hol,ander (Gouda). In hee Vu" dCn tredenden commissaris, de J ,V' ®an> die niet herkiesbaar rJ Z* gekozen de heer L. A. v. d. an (Nieuw-Helvoet). A.-R. candidatenlijst. ons mede, dat op de can- stfflnmïn Van de A -R Partlj voor de dale ot k verkiezing van de Provin- heer r ta de c*ntrale Gouda de hommer 1.1. te Moord™ht niet als *taat roaar als nummer twee I h«r A. H. v. d. Putte 25 jaar I bij het onderwijs. h tT* i"8W1 was het 25 jaar «eleden. dat I j,...,er A van de Putte aan de Prinses I anaadhool alhier verbonden werd. P uitdrukkelijk verzoek van den jublln I tega <'6ïe 2e'nefd onopgemerkt voorbij - I Burgerlijke Stand. GEBOREN8 Maart: Willem Frederik, J «n W Wiltenburg en P. de Pater, %lerstr'. 6. ONDERTROUWD; 9 Maart: E. Perdflk 0 H'And«rs. J. J. Kolster en P. H. van Mihoorn. H. Bosma en H. H. vai. iazel. OVERLEDEN; Geen. UIT DEN OMTREK. BOSKOOP. K. Klaassen. t Op 69-jarigen leeftijd ls alhier plotse ling overleden de heer K Klaassen, sinds een reeks van jaren de eigenaar van het bekende Hotel Klaassdil, Het verscheiden van deze bekende liguur, die ln zijn uitstekend hotel steeds een bijzondere sfeer wist te scheppen zal zeker door velen betreurd worden. HAASTRECHT. Meisje doodgereden. Vrijdagmiddag even 5 uur is op den pro vincialen weg nabij de watermolen .van tien polder Roosendaal in Boven-Haastrecht, het 3-jarig dochtertje van den koopman W. Visser door een passeerende autobus over reden en vrijwel op slag gedood. STOLWIJK. De. France met emeritaat. Ds. C. France, Ned. Hervormd predi kant te Jisp (N.-H.), die ook de gemeen te van Stolwijk heeft gediend, zal eme ritaat aanvragen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Voor het geheele land: Zwakke tot mati ge Noordelijke tot Noordoostelijke, later zwakke veranderlijke wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, iets kouder. Algemeene vooruitzichten: Aanvankelijk helder tot licht bewolkt m ooi winterweer, later toenemende bewolking en overwegend rtroog. ADVERTENTIEN. Getrouwd JAN BULK en FIE LAUGEMAN. GOUDA, 8 Maart 1989. De Heer en Mevrouw BULK—LAUGEMAN zegffen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en tijdens hun huwelijk ondel^vonden. DANKBETUIGING. Voor Uw bewijs van deelneming na het plotseling overlijden van onze innig ge liefde Vrouw en zorgzame Moeder Mevr. ELIZABETH GESTEL geb. VAN LEEUWEN, betuigen wy U langs dezen weg onzen har- telyken dank. Uw medeleven' met ons in het groote leed dat ons trof, deed ons goed. Uit aller naam, A. L. GESTEL. GOUDA, W«th. Venteweg H 160. Leeftijd 1517 jaar. Aanmelden; Zakkenhandel Fa. J. G. DE JONG Zn., Verlorenkost, Gouda Mevr. JAMES, Crabethstraat 2, vraagt met 1 April een voor dag en nacht, zelfstandig kunnende werken en koken. Aanmelden Woensdag tusschen 8 en 9 uur aan Hotel „De Zalm". Mevr. ADAM te Stolwijk VRAAGT voor dag en nacht; v.g.g.v. Goed kun nende verstellen en stoppen, niet ouder dan 20 jaar. Aanmelding 's avonds van 710 uur, behalve Donderdag en Vrijdag. 1j GEVRAAGD wegens huwelijk dei' tegenwoordige, voor dag en nacht. Mevr. BEEK, L. Tiendeweg 54. Een vakbekwaam i en een gevraagd bij DAALMANS Co. j TE HUUR: Nieuw gebouwde Modern en soliede ingericht, ruime kamers en* slaapkamers met vaste waschtafel,» ruime en lichte zolder, kelder, flinke huishoudschuur, groote tuin. Huurprijs 6.50 per week. BevragenGEBR. KOK, Tel. 3757, Aannemers, Ach ter willens 42 en Gr. Jacobastraat 25. FLUWEELENSINGEL 32 -GOUDA TELEF. 3313. GEZOCHT; DAME ZOEKT op goeden stand, al of niet met voi- edig pension, al of niet gemeu- bileerd. i Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 1005 bur. Goudsche Crt„ 1 Markt 31. DANKBETUIGING. Voor Uw deelneming, ons betoond by het overlijden van onzen besten, zorgzamen Man, Vader en Behuwdvader, den Heer GERRIT VAN DER HORST, betuigen wy U onzen hartelijken dank. Uit aller naam, M. G. v. d. HORST—SPARNAAY. GOUDA, Maart 1939. Turfmarkt 42. TANDARTS. (Spoedgevallen Tandartsen Bezemer, Bicknese, Muller en Oostingh.) GEVRAAGD. Zich aan te melden: Pr. HENDRIK STRAAT 101. is plaats voor 1 tfan 14 jaar en ouder. GEVRAAGD voor opleiding in den winkel. KOK, Zeugestraat 92. TE HUUR op goede stand (Tiende weg). Br. onder No. 980 .bur. Goudsche Courant, Markt 31. TE HUUR GEVRAAGD; Bovenhuis of Ie Etage, geschikt om afzonderlijk te bewonen, ingaande 1 Mei. Br. met prijsopg. onder no. 985 bur. Goudsche Courant, Markt 31, AANGEBODEN wegens plaats gebrek Sedan, met koffer, prachtig in lak ea nikkel, zonder gebreken, z.g.a.n. ban den met 2 reserve wielen. Prijs uiterst 450. Te bevr. C. TEEKENS, Lange Tiendeweg 49, Gouda. OFFICIEELE CRISIS-PUBLICATIE. Steunvergoeding erwten en veldboonen. De Nederlandsche Akkerbouwcentral'i maakt bekend, dat de steunvergoeding voor erwten van den oogst 1938, gedenatureerd van 6 Maart t.m. 11 Maart 1939, zal bedragen 2.— per 100 K.G. voor groene erwten, door handelaren gedenatureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteitsklasse C en 1.50 per 100 K.G. voor voedererwten, gedenatureerd door telers, die deze erwten zelf hebben geteeld. De steunvergoeding voor veldboonen van den oogst 1938, in genoemd tydvak door telers of handelaren gedenatureerd en vol doende aan d° kwaliteitseischen, zal 2.— per 100 K.G. bedragen. 's-Gravenhage, 10 Maart 1939. gaat men EEN EN DEZELFDE WEG voor VLUG EN BILLIJK. v/d Jeugdiuehtvaart. Koninklijke Nedorl. Vereeniging v Luchtvaart Mlnlator van Justitie 18 Juni 1938 2e Afd A No. 1104. «SCHITTERENDE PRIJZEN HOOFDPRIJS w. f6000 Hoost UI Haast UI Ze vliegen weg I Vliegkracht-Giro 241.000 Den Haag 1ING: De vraag nat I Loten is enorm I Dekt U tijdig in, bi| een der onderstaande adressen of gireert heden Vliegkracht 241.000 Den Haao M^jwjjB^jjb_Ktj4»ltqntoten, Kront-kleeken, Colff.- Sigaren-, lotenzakem VLIEGKRACHT LOTEN 60 CT. Verkrijgbaar te GOUDA: Sig. Bakker, Café Belve, dère, Sig. v. d. Eng, Sig. Faay, Lotk. Hendriksen, Gar. v. Hoorn, Sig. de Jong, Sig. van Katwijk, Sig. de Kroon, Lotk. Lafeber, Sig. Langeraar, Sig. L. Binnendijk, Coiff. Melkert, Sig. Roos, Kiosk Rijs, Coiff. Snel, Coiff. Wildenburg. WWOPf5 KAUWGOM, Iedereen wil- natuurlijk graag krach tig en gezond blijven - het dageRjk- sche kauwen van YVRIGLEY'S P.K. 1» hierbij op de meest natuurlijke wijze behulpzaam. Bovendien bevor dert het de spijsvertering, P.K. Luiiui-ii sterkt de zenuwen en neemi «lat drukkende gevoel na den maaltijd weg Het sehept nieuwe leveuslust en verhoogt de werkkracht. Houdt steeds enkele pakje» bü de hand. 1 Veel genot voor uteinig geld: 5 cent. in het centrum der stad. Breede inrij naar het pakhuis vereischt Brieven onder No. 960 Bureau Goudsche Courant, Markt 31. Voor nette menschen zonder kinderen, die genegen zijn eenvoudig heer m pension te nemen EEN KEURIGE WONING TE HUUR, centrum der stad. Condities billijk. Ook enkele RUIME WONINGEN even buiten Gouda te huur. Zeer lag-e huur per week 3.75. Een geheel vernieuwd BOVENHUIS centrum stad ƒ4.25 per week. Teltf ^SOt^611 Woninffbuleau "HET CENTRUM", Korte Tiendeweg 10. TE KOOP AANGEBODEN 2 van de 8 nieuw te bouwen aan de Graaf Florisweg alhier, met voor- en achtertuin en nog 4 van de 35 PRACHT MIDDENSTANDSWONINGEN met voor- en achtertuin. Alies zeer soliede gebouw tegen zeer lage prijzen. Inlichtingen bij de bouwers G. J. VAN WINGERDEN, R. v. Catsweg 3, Tel. 3273 en fa. G. v. d. HORST, Turfmarkt 42, Tel. 2654 en Directiekeet, Telef. 3305. DOOR ONZE GORDIJNEN-TENTOONSTELLING ETALEEREN WIJ GEEN MEITBELEN. WIJ KOMEN MET SPECIALE LAGE PRIJZEN. COMPLETE HUISKAMER Modern dressoir, prima afgewerkt mfet theevitrine, 2 zware tafelfauteuils, 4 stoelen, bekleed met moquette of leder enO£k 7 3 'n groote uitschuiftafel, compleet m HUISKAMERGARNITUREN 2 fauteuils, 4 stoelen be-« kleed met moquette oflSC leder "Wb EIKEN HUISKAMER 2 zware fauteuils, 4-^—^ stoelen, alles iosraam, J prima bekleed m 90 COMPLETE VOORKAMER 2 crapaux, 4 stoelen Iosraam, moquette bekleed, „groot nieuw 1 model salontafel, eiken theemeubel met vitrine, compleet JJ, EIKEN DRESSOIRS nieuwe modellen, af ge-- ronde hoeken, groote maat 90 EIKEN DRESSOIRS met uitgebouwde onder--—— indeeling, kast, aparte iets bijzonders COMPLETE VOORKAMER 4 leuke vlotte cr&peaux met mooi moquette, ronde of vier kante eiken salontafel, eiken modem theemeubèl, compleet THEEMEUBELS prima eiken met glas- nn vitrine en kastje en lade, vlot model SALONTAFELS? eiken, keuze tit 16 mo- e 90 dellen, met onderbladen m EIKEN SLAAPKAMER groote spiegelkast, 2-pers. ledik^it, nachtkastje, tafel en QQ 2 gestoff. stoelen, alles afgerond, compleet SALONGARNITUUR 2 crapeaux, 4 stoelen Iosraam, m. moquette bekleed CRAPEAUXSTEL 2 groote crapeaux, 4 stoelen, rugstoffee- ring, wollen moquette veerend ALLE'MEUBELEN WORDEN DQOR ONS GEGARANDEERD j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2