lets nieuws Drie Prachtboeken Model wasscherij Anton Goops Voordeeliger talB NIEUV Koopt een JAN VAN DAM De Goudsche Fruithandel na Wed. A. RIETVELD, W. SLUYTER No. 19981 Dit blad verse P Groots, »«.- arm, N.V. IJZERHANDEL P. ROND Pz. - Gouda. Voor LIPS’ Brandkasten en Slotenfabriek l@ HII3S Mïele electrische waschmachines nu ver- krijgbaar vanaf f. 6,15 per maand, of met draai baren krachtwringer vanaf f. 7,70 per maand. WILLY BRENKMAN NIEUWE HAVEN 25, GOUDA, TEL 2080 VERGAMBAl NIEUWERKJ Drogist - Wijdstraat. Absorba- Rheumatiekverband voor rug, schouder, been, knie enz. WRINGERS leveren wij U in de NIEUWSTE MODELLEN. Prijzen vanaf f 7.75, 8.25, 9.25, 10.50, 12.00 en 16.00. H. DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 - TELEF. 3328. die electrisch wascht én wringt Een goede schoen ^■KEIZERSTRAAT 62-45 - GOUDA - TELEPH. 2376 voor de rookers van een GOEDE SIGAAR. HUDSON Actief Symphonic Applaus Niets GAAT BOVEN HET GENIETEN VAN GOEDE BOEKEN Het O hardste staal slijt af door zand Kloppen en vegen zijn daarbij overbodig en Uw kleeden gaan veel langer mee. De eenige stofzuiger, die «en motor heeft met constant toerental. AANBESTEDING. „DRIE WOONHUIZEN” Verkrijgbaar in allé eerste klas zaken. VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING n telefoon mh. is U toch op den duur wanneer Uw wasch behandelt wordt door de GRAAF FLORISWEG 113—115 - TELEF. 2084. Minimum slijtage door ons schitterend bedrijf swater. 6 et 5 ct 4 et NEEMT NOG HEDEN EEN PROEF. Wederom bjj iedere winkelier verkrijgbaar. HUDSON KNAK, 10 prima sigaartjes 30 ct W L. Boldingh-Goemans, DE MOEDER Basil Mathews, HET LEVEN VAN DEN KONING Dr. M. J. Langeveld, WEGEN TOT GOD OnvergeteUjt Notaris K. ZEEVAT te HAASTRECHT publiek verkoopen: HET WOONHUIS DE GARAGE DRIE WOONHUIZEN Openbare Verkooping. Meubilaire Goederen, als kasten, tafels, stoelen, ledikanten, haard, piano, huisorgel, glas- en aar dewerk, gordijnen, vloerkleeden enz. I ln hun SP»“' 1 nSden hem, geharn w vrajn,aast t*en Jftthgs I[H[Ë -*■ sre- 99 99 LANGE TIEND] IS PRIMA TOMATEN GRAPE FRUIT DOFFE KASTANJE* NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADEU VRUCHTEN IN BUK EN «LAS DIVERSE SOORTEN NOTEN NIEUWE en GEBRUIKTE NAAIMACHINES in verschillende prijsklassen U. H. RICKEN ZOUTMANSTRAAT 4 GOUDA. Het aangewezen adres voor reparatie. Mïele, Past beteryijr Staat mooier! Slijt minder! Blijft in model! Kan Loopt prettiger! Kost iets meer als een slechte! Kan langer gerepareerd worden! Koopt het BETERE SCHOENWERK in het belang van Uw voeten en Uw portemonnaie. ABONNEMENTSP beiorgtag per looper Abonnementen wor< bij onze agenten en It Onze bureaux zjjn Interc 2745. Postreke van ge il no- Het bezit ervan schenkt durende vreugde. De kosten behoeven geen beletsel i' te zijn. Leest eens met aandacht onderstaande bijzondere aanbieding van U kunt dus nagaan hoe Uw tapijten erdoor vernield worden. Een stofzuiger die het niet verwijdert, is erger dan een mattenklopper. Een gewone stofzuiger is niet in staat het verraderlijk scherpe stolzand uit de pool van Uw tapijt te halen. U moet daarom een echten tapijtreiniger hebben als de Heemaf. Dan wordt 't dagelijks verwijderd, zonder eenig geweld, alleen door de schitterende zuigwerking, die berust op het constante toerental van den motor. Op MAANDAG 20 MAART 1939 zal in ’t Café „HET SCHAAKBORD" voor rekening van den Heer P. VAN VEGTEN te Gouda onder Goudsche Aannemers worden aanbesteed: het bouwen van Bestek en teekening, verkrijgbaar a 5pr stel (rest, 3.—) bjj den Architect D. STUURMAN, Burg. Martenssingel 81, Gouda. Minimum contrib. 1.50 p. j. (tevens voor echtgen. en' minderj. k.). Tarief voor laden: Crematie, drager» en orgelspel, in totaal ƒ82.50; voor niet-leden Inlichtingenbladen en inl. omtreftthet leMê! bigl/W»* kosteloos verhrtfgbaar btf de afdeaUnga-seeretaresw»’’ >Ww«el—iifl 8f. BLAUWE DRUIVEN TAFELAPPELEN TAFELPEREN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN CITROENEN BANANEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prflwo ZOUTMANSTRAAT 7 (b\j Zoutmansplein) Behanger en Stoffeerder. HST Scfierp concurreerende prijzen. Vraagt stalen ter inzage. Een bundel proza en poëzie, waarin de moedere die „staaf in ’t hart- van al’e dingen”, door bijdragen van de beste auteurs wordt geëerd, 372 blz. en fi platen. Fjjn gebonden. Een boek van ontroerende schoonheid. In dit boek wordt het leven van een Koning beschreven, die geen aardsche macht begeerde. Hij, Jezus Christus, leefde en stierf om de menschen te dienen. Door Ds. J. C. Helders op zeer te loven wijze voor Nederland bewerkt. Een rjjk geïllustreerd en fraai gebonden boek van 415 bladz. Grepen uit de godsdienstgeschiedenis. In dit boek worden de wereld-gods- uiensten zóó behandeld dat volwassenen en jongeren er beide door geboeid worden. fiO teekeningen, 350 bladz. in mooie band. Bovendien een zeer leerzaam boek voor iedereen. Aanbevolen o.a. door Prof. Dr. W. J. Aal- ders, Prof. Dr. G. van der Leeuw, Dr. C. J. A. Fetter. UITGEVERIJ PLOEGSMA te ZEIST biedt U deze drie pracht banden in één pakket franco thuis aan voor slechts f 5.70 (De oorspronkelijke prijs was 13.50). De Boekhandel levert het pakket af voor denzelfden prijs. Stelt U de be stelling niet wit, want de voorraad is niet groot. Tpen aanschouwe lijke menigte g« ren in de middels St. Pieter te Rome Paus Phis XII met Na een plechtige p< de St. Pieterskerl XII getooid met zjjn zegen „Urbi o en de wereld gegev Voor het eerst i paus z»ch in het o] nen, en voor het eei is de nieuw gekoze kende vorst van dei toegejuicht. De plechtigl Aan deze indrukwf waarvan naar schattii geloovigen getuige w gaan een treffende poi in allen luister van het voltrokken. De groote basiliek v ■jeken gevuld, er war digden. Te zes uur wi en hoewel het nog ure, de dienst zou beginnen, te massa uitverkorene binnen. Auto’s reden i maten en de leden vi adel arriveerden, de i woordigers van vorste het buitenland waren zig, evenzoo Prins Urn! rie José, het kroonprir lië. De dames die de den .waren allen in Kroonprinses Marie Jo let met een witte sluie Te 8 uur trok onder den Pausmarsch het i Palatjjnsche wacht de i gevoerd door zjjn kolon in de gehandschoende ren allen vrijwilligers, K^en soldjj ontvangen eeretaak en wonen i marcheerend met defi liaanschen pas trokker der kerk en stelden zie gehouden middenpad; de menigte achter de te houden en den weg vrjj te laten. zal op MAANDAG 20 MAART 1939, des avonds om 7.30 uur in Hotel „DE ZALM” aan de Markt te Gouda, bü opbod en afslag met ERF te Gouda aan de Burgvliet- kade 73. Vrij van huur. met ERF te Gouda aan de Molenwerf 10. Vrij van huur. met ERVEN aan de Bodegraafsche Straatweg nrs. 88, 110 en 111, gem. Waddmxveen, met het recht van erf pacht van bijbehoorende perc. grond. De nrs. 88 en 110 zijn elk verhuurd voor 5.50 per week, nr. 111 is vrij van huur. Betaaldag: 20 April 1939. Bezichtiging volgens plaatseljjk bruik. Inlichtingen ten kantore van noemden Notaris, alwaar tevens tities verkrijgbaar zijn. Deurwaar der B. J. N. AKKERS- DIJK te Gouda, zal op VRIJDAG 17 MAART a.s„ voorm. tien uur, in opdracht van den makelaar I. VAN DANTZIG te Gouda, e.a., in en voor het perceel aan de Erasinusstraat no. 1 te Gouda, publiek a contant ver koopen Voorts eenige gouden en zilveren voorwerpen, vier handwagens en een tent. Kjjkdag Donderdag a.s. 2—4 uur. Te 8j15 uur hield he op en zilverei door het kerkruim. De Jen de Paushymne; Pa Duizenden begonnen re de handen te klappen v al konden zy den nog Van Vaticaanstad yog Voorop gingen de Zw ‘en harnassen, dan de ««neinsche colleges, ■Weuze orden, de eiJ paus in hun rooi Achter hen volgden de jen kussen» de mjjters 6r ^en dienst gebruikt v»n hen droeg de tiai «eren .Het j8 een zeer "{er bewondering weg ^Uter met drie gouder e zeldzaamste edelstee n Treff Pius XII nam .J* Flater de hulde «en van het kapittel, ‘“Men opgesteld en br handen hielden. Eel TA ’lwWhei<l. Ka. dit kapittel bca «otseling ontwaarde an struisvogelveeren °p Iiin R0' as. .JËwiva 11 papa" I anilk-k. Pnus Pius XI] “Meleeuwsche ridders. A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5