bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, z ws l- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 19981 nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven. PAUS PIUS XII GEKROOND. »r zand Grootsche plechtigheid in den Sint Pieter. VIJFJARENPLAN VOOR EUROPA. Stoutmoedig denkbeeld van Samuel Hoare. 1 PROEF. verkrijgbaar, aartjes 30 et V EL 2080 DE SIGAAR. 6 et 5 et 4 et laarblj Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Onvergetelijk schouwspel. rpen aanschouwe van een ontzagge lijke menigte geloovigen, is giste ren in de middelste loggia van den St. Pieter te Rome de nieuw gekozen Paus Pius XII met de tiara gekroond. Na een plechtige pontificale dienst in de St. Pieterskerk heeft Paus Pius XII getooid met de kostbare kroon zijn zegen „Urbi et Orbi” aan Rome en de wereld gegeven. BRANDING toot echtgvn. en itie, drager» t-leden flti. Stalin doet aanval op Rngeland en Frankrijk. Maandag 13 Maart 193977e Jaargang HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. BINNENLAND. selitig dumping Ef v®n hen an erdoor e het niet nklopper. staat het de pool arom een Heemaf. i, zonder itterende constante ïan veel die tea ad. prinses cenland- verkeer vernietigen. Zjj zijn altjjd bereid tot besprekingen in dezen geest en hopen, dat het resultaat van het contact tusschen Brit- sche en Duitsche industrieelen de verwyde- ring zal zijn van sommige belemmeringen van den wereldhandel. Hoare verklaarde voorts dat het vertrouwen weerkeerde, en dat als resultaat hiervan het bedrijfsleven en de handel verbeterden. en Redactie Telef „Zou het begin kunnen zijn van periode van onbekenden voorspoed”. £)e minister van binnenlandsche zaken Sa muel Hoare heeft te Londen in een rede het stoutmoedige denkbeeld geopperd een internationaal vijfjarenplan te ontwerpen, dat de heele wereldgeschiedenis grondig zou kunnen wijzigen. Het zou, zeide hij, een plan zjjn, uitge werkt door vijf mannen in Europa, „de drie dictatoren en de premiers van Engeland en Frankryk”. Als zjj allen met slechts één doel voor oogen en eensgezind hiervoor zouden arbei den, zéliden zy in ongelooflijk korten tijd de goheele wereldgeschiedenis kunnen wij zigen en gis de president ‘der Vereenigde Staten aan hun streven zyn zegen zou ge ven, zouden zij' zich tot eeuwige weldoeners der menschheid kunnen maken. Chamberlain heeft getoond vastbesloten met al zyn krachten naar dit doel te stre ven en ik kan niet gelooven, aldus Hoare, dat de andere leiders zich niet bij zijn ver heven pogingen zullen aansluiten. Het zou een plan zyn, gebaseerd op den vrede, en de aanvaarding ervan zou het mogelijk ma- imperialistische wereldoorlog begonnen is om de verdecling der wereld en dat, ondanks de voorwendsels, waarachter zij hun bedoe lingen verbergen, zooals een kruistocht te gen de Komintern, Duitschland, Italië en Japan dien oorlog voeren tegen Engeland. Frankrijk en de Vereenigde Staten. Stalin voegde hieraan toe: „De oorlog is onver biddelijk. Men kan hem niet verbergen on der voorwendsels. Want geen enkele drie hoek of spil of pact kan het feit verhelen, dat Japan zich meester gemaakt heeft van een onmetelyk gebied in China, Italië van Abessinië, Duitschland van het Sudeten- land en van Oostenrijk en Duitschland en Italië samen van Spanje.”- Vervolgens sprak Stalin een veroordee- ling uit van het laten varen der politiek van collectieve veiligheid en het „ieder voor zich”, dat het wachtwoord schijnt te zjjn geworden van de Westelijke mogendheden. Tenslotte sprak hjj ironisch over de poging, die volgens hem door Frankryk en Enge land in het werk gesteld zou worden om het Duitsche gevaar af te wenden naar de Russische Oekraine. Hy waarschuwde deze beide landen, dat dit snel tot een ernstige msilukking kan leiden. van soliede Boek i vóór de plaatsing zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week ll' cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Interc 2745. Postrekening 48400. De Paus zette zich neer op .den troon, vervolgens nam de tweede kardinaal-idaken hem den myter van het hoofd en de eer ste kardinaal-diaken plaatste hem de tiara op, onder het uitspreken van de oude for mule: „ontvang de tiara, versierd met drie kronen en weet, dat gij zyt de vader van vorsten en koningen, de herder der men- schen op aarde en plaatsvervanger van on zen Verlosser Jezus Christus, wien eer zij en glorie in alle eeuwen der eeuwen.” Na deze korte plechtigheid barstte de menigte opnieuw in gejuich los. Vervolgens gaf de Paus den zegen urbi et orbi. Wederom juichte de menigte op het Voor het eerst na 1846 heeft een paus zich in het openbaar laten kro nen, en voor het eerst dus na 93 jaren is de nieuw gekozen Paus ook als er kende vorst van den kerkelijken staat toegejuicht. De plechtigheid in de St. Pieter. Aan deze indrukwekkende plechtigheid, waarvan naar schatting een half millioen geloovigen getuige waren, was voorafge gaan een treffende pontificale mis, die zich in allen luister van het pauselyk ritueel had voltrokken. De groote basiliek was tot in de uiterste hoeken gevuld, er waren c.a. 50.000 genoo- digden. Te zes uur werd de kerk geopend i<M«eret*re»w.' ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te s Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde^ >ADEL8 LIK EN SLAS IN NOTEN TTMANDEN. ncuneeraadt pttjno thandel k telefoon ltl(. dat in de rechten aan de Apollinaris te Ro me. In 1905 kwam hij op de accademia dei nobili ecclesiastici en in 1907 volgde zijn aan de staats- secretarie in de afdeeling der affari staor- dinari. Ijverig werkte hy in dien tjjd aan de zielszorg van de Cagpagna in de buurt van Rome en gedurende zes jaar is hij spi- rituaal aan het Capranicacollege te Rome. Gedurende den wereldoorlog maakte hij zich verdienstelijk bij de uitwisseling der krijgs gevangenen. In 1918 werd hjj voor-ditzelfde werk naar Bern gezonden, waar het Vati- caan zijn centrale had. Tevens bereidde hy daar de hervatting der diplomatieke betrek kingen met Zwitserland voor, die in 1920 tot stand kwam. Hij werd als eerste nun tius te Bern benoemd. In die functie oefen de hjj grooten invloed op den Volkenbond uit. Toen in 1926 door het heengaan van den lateren kardinaal Cerretti de nunjfatuur te Parijs openkwam, werd Magliona^ls zyn opvolger tot nuntius benoemd. Het gelukte hem door zeer tactisch optreden de moei lijkheden met de Action FranQaise te rege len. Hy was zeer bemind bij de Fransche geestelijkheid. Op het oogenblik is hij per fect van de congregatie van het concilie. en hoewel het nog uren zou duren alvorens de dienst zou beginnen, trok reeds een groo te massa uitverkorenen de gewijde ruimte binnen. Auto's reden af en aan, de diplo maten en de leden van den Romeinschen adel arriveerden, de vorsten en vertegen woordigers van vorsten en presidenten uit het buitenland waren reeds vroeg aanwe zig, evenzoo Prins Umberto en Prinses Ma rie José, het kroonprinselyk paar van Ita lië. De dames die de diplomaten vergezel den .waren allen in het zwart gekleed. Kroonprinses Marie José droeg een wit toi let met een witte sluier. Te 8 uur trok onder vroolyke tonen van den Pausmarsch het muziekkorps van de Palaty'nsche wacht de basiliek binnen .aan gevoerd door zyn kolonel, die fier den degen in de gehandschoende hand hield. Het wa ren allen vrjjwilligers, deze soldaten, die g^en soldjj ontvangen; zjj verrichten een eeretaak en wonen allen te Rome. Fier marcheerend met defl lichtveerenden Ita- Haanschen pas trokken zjj door het schip er kerk en stelden zich op langs het vrij- gehouden middenpad; z(j hadden de taak, de menigte achter de koorden in bedwang te houden en den weg voor den Pausstoet vrij te laten. plein en klapte in de handen, minutenlang, waarvoor de Paus glimlachend en met de hand wuivend dankte. Ten teeken van het einde der plechtigheid werden wederom de benoeming tot minutant zilveren bazuinen gestoken. Toen de Paus vóór de H. Mis op de I(Se- dia Gestatoria” den Sint Pieter binnen ge dragen werd .knielden de prins en van Piemont, die op de voor de buit< sche vertegenwoordigende gereserveerde tribune de plechtigheid bjjwoonden, voor den Paus neer, die hen zjjn zegen gaf. De prins was gekleed in groot tenue van het Italiaansche leger en de prinses droeg een zilverkleurig kleed, met witten sluier. periode van voorspoed, die de wereld ooit heeft gekend. Sprekende over de paraatheid van En geland zeide Hoare, dat de defensiedebat- ten in het parlement hebben aangetoond, dat „wjj in een korten oorlog niet door een verpletterenden klap kunnen worden ver slagen, en in een langdurigen oorlog onze bijna onuitputteljjke hulpbronnen tenslotte de overwinning zouden verzekeren.” Hoare wees op de solidariteit in het streven der drie groote democratieën, welker groote be- wapeningsprogramma’s aanwjjzingen zjjn van haar kracht en onwrikbaren wil, zich zegevierend te verzetten tegen iederen aan val op haar historische vrjjheden. Hoare legde er nog eens den nadruk op, dat de bewapeningsprogramma’s alleen voor de verdediging zjjn. „Wjj zijn altijd be reid den drukkenden last der wereld te ver minderen, als door internationale onder- handeling een algemeen accoord zou kun nen worden bereikt, dat ieder van ons tegen agressie zou beveiligen.” De democratieën gelooven, aldus Hoare, dat spoedig groote vorderingen zouden kun nen worden gemaakt, als zjj een bres kon- den slaan in de barricaden, die thans den ken te streven naar verwezenlijking van een j handel verstarren en het vriendschappelijke gouden eeuw, met de levensstandaard ge- - :"4-:'7:i ’*MJ u'"“'':J bracht op een hoogte als wjj nooit tevoren hebben kunnen tot stand brengen. Gesteld dat het politieke vertrouwen in Europa kon worden hersteld en dat voor een tijdvak van vijf jaren er oorlog noch oorlogsgeruchten zouden zjjn, dan, aldus Hoare, zouden handel en nijverheid kun nen beginnen met de meest bemoedigende MAGLIONE STAATSSECRETARIS VAN PAUS PIUS XII. Gedurende dertien jaar nuntius te Parijs. Uit Vaticaanstad mejdt Reuter: Kardi naal Maglione is tot staatssecretaris be noemd. Kardinaal Luigi Maglione is op 2 Maart 1877 te Casoria bij Napels geboren. Hij stu deerde aan het seminarie van Ceretto, waar na hij het Jezuïetencollege te Napels be zocht, om vervolgens aan het collegio Ca- pranica te Rome zjjn studies voort te zet ten. Hjj behaalde zjjn doctoraat in de phi losophic en theologie aan de Gregoriana en „Men poogt een oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie uit te lokken. Geen vrees voor de Oekraine. Op het 18e congres der communistische partjj heeft Stalin een groote rede uitge sproken, waarin hjj de politiek der Sovjet- regeering uiteenzette. Ift zjjn uitvoerig be toog richtte Stalin de beschuldiging tot Engeland en Frankrjjk dat de politiek van deze landen er op gericht is in andere lan den een oorlog uit te lokken teneinde hen te verzwakken en vervolgens tusschenbeide te komen om voordeelen te oogsten. De buitenlandsche pers, zoo vervolgde Stalin, heeft geruchten verspreid over be weerde bedoelingen van Duitschland ten aanzien van de Oekraine, ten einde de Sov jet-Unie tegen Duitschland op te zetten om de atmosfeer te vergiftigen en een oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie uit te lokken. Natuurljjk ontbreekt het in Duitschland niet aan verdwaasden, die dat mugje van een Karpathische Oekraine wil len voegen bij dien olifant van de Sovjet- Oekraine. Voor zulke maniakken hebben wjj hier dwangbuizen. v Vervolgens gaf Stalin een overzicht van de buitenlandsche politiek der Sovjet-regee- ring, waarbjj hjj zeide: „Wjj willen vrede en verbetering der handelsbetrekkingen met alle landen op grondslag van wederkeerig- heid, voorts willen wjf betrekkingen van goede nabuurschap met alle landen, die een gemeenschappeljjke grens hebben met de Sovjet-Unie. Wjj wenschen voorts die vol ken te steunen, die het slachtoffer zjjn van ëen agressie, en worstelen om de onafhan kelijkheid van hun vaderland. Wjj zjjn ge- reed om diegenen te antwoorden, die het zouden durven wagen onze grenzen te schenden.” Voorts wees Stalin er op, dat de tweede De Paus nadert. Te 845 uur hield het klokkengelui plot- rfn en z^veren bazuinen schalden or et kerkruim. De bazuinblazers speel- en de Paushymne; Paus Pius XII nadert, uizenden begonnen reeds te juichen en in e handen te klappen van louter geestdrift, v en Z‘J den nog ongekroonden vorst J Vaticaanstad $og niet zien. I V?0TOp fiksen de Zwitsers in zware sta- narnassen, dan de procuratoren van de «nsche colleges, de procuratoren der den^eUZe ?r^en’ de kamerdienaren van Acht PaL8 ’n hun rood-damasten gewaad. *ien voteden de prelaten, die op zy- (U ltU88en<’ de mjjters droegen, welke on- v«n T d,enst Sebniikt zouden worden. Een 8ien> e" droeg de tiara die den paus zal allo nk/et zeer Kostbare kroon, dip wondering wegdroeg; een gouden de eumet dr*e gouden kronen, bezet met K dzaamste edelsteenen en juweelen. p f Treffende plechtigheid, van u?US Xlï nam in het voorportaal I w. Pieter de hulde in ontvangst van de st<mdoVan he* kapittel, die bjj den ingang do k °PKesteld en brandende toortsen in fend an i6n belden. Ee^hcorte, maar tref- v»n j-? ‘ifrheid- Kardinaal Pacelli was p. 1 kapittel de beschermheer. van ontwaarde men twee waaiers du! stru’8vogelveeren de „flibellums”, en en op z^n K°uden draagstoel, den bil Va 11 PaPa” galmde het door de binnon j aUR P’Us werd zjjn basiliek edelvnfa*ragen’ Lhdon van de pauseljjke omrinovj6 in ^Un Spaansche kleederdracht, ten hem’ gehArnaste Zwitsers stap- MidAaiaaSt den draagstoel, als waren zjj «oeleeuwsche ridders. En boven allen uit Tewaterlating van de „Prinses Beatrix”. Prins Bernhard zal de doopplech tigheid verrichten. Op Zaterdag 25 Maart as. zal van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlisslngen het tweede in. aan bouw zijnde motorschip voor de Stoom vaart Maatschappij Zeeland, de Prinses Beatrix, te water worden gelaten. Naar de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland ons mededeelt, heeft Z. K. H. Prins Bernhard zich in beginsel bereid verklaard de doopplech tigheid van dit naar zijn dochter ge noemde schip, te vervullen. Amerika ziet wederom dumping. Thans worst en ham aan de beurt. Extra-invoerrechten per 9 April a.s- De Amerikaansche regeerlng, welke onlangs Ln onzen zulvelsteun aanleiding vond om z.g. „countervailing duties” (extra invoerrechten) te heffen op onze boter, kaas en melkproducten, omdat zij oordeelde, dat er sprake was van dum ping, welke meaning zij ook bleef toege daan, nadat dr Boekel een speciale reis naar Washington had gemaakt, heeft thans besloten, om óók onze vleeschwa- ren onder het juk te doen doorgaan. Met ingang van 9 April a.s. zal worst extra worden belast met 5 per 100 kilo; worst In blik met 4; knakworst met 4; in blik met f 2; ham met 22; schouder- ham met f 23; carbonaden met 5. Deze bedragen zullen voorloopig als deposito worden vereischt, in afwachting der definitieve regeling, waarbij de hef fing gelijk zal zijn aan den Nederland- schen exporttoeslag. Onze worst-export naar de Vereenigde Staten bedroeg in 1937 1.560.000 kilo, maar was vorig jaar gedaald tot slechts 460.000 kilo, (dus tot één derde!) Noch de groot heid der cijfers, noch het dalende ver loop van. den. export, wijzen derhalve op dumping Er zij aan herinnerd, dat bij export van vleeschwaren een toeslag wordt verleend, welke in wezen Is een restitutie van de binnenlandsche prijs- verhooglng als gevolg van de overheids maatregelen tot steun aan de varkens houderij. De minister beantwoordt vragen inzake steunuitkeering voor tuinders. Geen termen voor verhooging- De heer Steenberghe, minister van Economische Zaken heeft ten vervolge op de beantwoording van vragen van den, heer Wijnkoop, betreffende verhoo ging van den. steun aan de tuinders in verband met schade, teweeg gebracht door de in December 1938 ingetreden vorst, nog geantwoord, dat het den mi nister bekend is, dat de In December 1938 ingetreden vorst aan de te velde staande planten en gewassen schade heeft be rokkend. Dat de schade onmogelijk door de tuinders zelf zal kunnen worden gedra gen, gelooft de minister in het algemeen niet, omdat het niet juist Is, dat een steunuitkeering, welke het verschil tus schen de opbrengst van het product en den op ongeveer 90 pct. van den kostprijs vastgestelden richtprijs overbrugt, onder alle omstandigheden een exploitatlete- (i«l B8UIE (I)UIAM. zetelde de Paus, zegenend de duizenden, die hem toejuichten. Zilveren trompetten weerklonken en het koor zette het „Tu es Petrus” (gy zyt Pe- trus) in. Aangekomen in de kapel der H. Drievuldigheid verlaat de Paus zjjn draag-' stoel om een oogenblik te bidden, om zich vervolgens weer per draagstoel te begeven naar de Sint Gregorius-kapel, waar hjj zich op zjjn troon zette en de hulde van kardi nalen, aartsbisschoppen en bisschoppen in ontvangst nam. Zjj' kusten den visschers- ring, terwjjl de zangers van de koren der Sixtjjnsche en Juliaansche kapel beurtelings het „Tu es Petrus” lieten weerkünken. Op de voor de buitenlandsche vertegen woordigers gereserveerde tribune zag men den Italiaanschen koonprins, den minister van buitenlandsche zaken, gaaf Ciano, den hertog van Norfolk als vertegenwoordiger van den konihg van Engeland, ex-koning Ferdinand van Bulgarije, prins Karei van Vlaanderen, de Koningin-moeder van België en leden der Spaansche koninklijke familie. Vervolgens begaf de stoet zich naar het altaar van de confessie. De Paus, nog steed° gezeten op de „Sedia Gestatoria", werd door de menigte in den Sint Pieter luide toege juicht. Tijdens de processie van de Grego rius-kapel naar het altaar van de confes sie nam de ceremoniemeester drie keer een dotje vlas van een zilveren schotel en ver brandde dit neerknielend zingend: „Pater sancte, sic transit gloria mundi” (Heilige Vader, zoo vergaat de glorie der wereld.) De Paus, die het woord „vrede" in zjjn naam en zjjn familieschild draagt, wenschte allen den vrede. Hjj bidt daarna voor zich zelf opdat hjj allen, over wie hjj gesteld is, tot nut moge strekken”. Kort daarop werd in de Cofessio de litanie aangeheven, die al een op den dag van de kroning gezongen wordt. Kardinaal Caccia Dominion! knielde en zong een gebed voor den Paus, dat door al e assistenten telkens onderbroken werd met het gebed: „Verlosser der wereld, help hem”. Daarna werd tweemaal een gedeelte I van een brief van den apostel Petrus gezon- gen, eerst in het Latjjn, dan in het Grieksch door een Griekschen subdiaken, ten einde de eenheid van Oost en West te verzinne beelden. Ook het Evangelie werd in deze i twee talen gezongen. Nadat vervolgens de geloofsbelijdenis van het concilie van Con- stantinopel (het „Credo”) gezongen is, be- i gint de eigenljj-ke mis. De Paus schrjjdt, omringd door zjjn assistenten, naax het al taar onder den koepel en droeg brood en wyn aan God op, terwjjl het koor een smeek bede voor den Paus zong. Paus Pius XII zong met heldere stem een danklied (de Prefatie), waarin hij God smeekte „zjjn kudde niet te verlaten” en voortdurend te I beschermen. Als het oogenblik van de con secratie daar is en de Paus de opheffing verricht, hoorde men bjj de devote stilte, die tienduizenden in acht namen, duideljjk het geroep van de commando’s der Pala- tjjnsche wacht: alle militairen presenteer- den knielend het geweer. Van den hoogen koepel uit klonk bazuingeschal, doordringend en indrukwekkend op dit hoogtepunt van den liturgischen dienst. Langzaam, zeer de voot en eerbiedig, verrichtte de Paus de ge- wjjde handelingen. Als hjj op zjjn troon de communie ontvangen heeft, schreed hjj we derom naar het altaar en gaf met helder stem zjjn zegen. Na het einde van de Mis verliet de Pau’ wederom gezeten op de „Sedia Gestatoria”, den Sint Pieter, toegejuicht door de menig te. De stoet begaf zich via de koninkljjke trap naar de zaal van de zegening. De ge loovigen in den Sint Pieter verlieten de kerk om zich naar het plein te begeven teneinde de kroning te kunnen zien. Op het plein stond ook opgesteld een brigade van het Italiaansche leger, met vertegenwoordigers van alle wapens. De klokken van den Sint Pieter lieten hun bronzen stem hooren over het plein en de geheele stad. Aan beide zjjden van den troon, welke in de loggia was opgericht, zoodat allen op het plein deze konden zien, namen officieren van de edelgarde plaats, de pauseljjke vlag werd geheschen en de troepen pesonteerden het geweer. Te vjjf minuten over één weerklonken de bazuinen en verscheen de Paus. De menigte op het plein barstte uit in een luid gejubel en hand geklap.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1