NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i WANS' mceLA No. 19982 77e Jaargang bËrgXmBacht; BÉRKENWOUDE, BODEGRAVEN, MOORDRECHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen --- Mgr. Tisso vormt een nieuwe regeering. Duitsche troepen trekken Slowakije binnen. Een ambt met veel plichten. Meer dan dertig dorpen bezet. De besprekingen te Londen. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN PRESIDENT VAN FRANKRIJK. PILLEN SLOWAKIJE TOT ONAFHANKELIJKEN STAAT GEPROCLAMEERD. De onafhankelijkheid van den Slowaakschen staat uitgeroepen. Natriumverlichting voor Rijkswegen. Dinsdag 14 Maart 1939 RÊRGAMBACHT, BÉRKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT^ MO^CAPELLE, „w-,TTMTrT71T>T7’T7’T>TZ’ AT ïnnnTrTITAVr -rwv - enz. 1 de 1 minister van oorlog, Sirovy en de minister van staat, Havelka. In feite hangt de ont wikkeling van den toestand voor een groot deel af van de gebeurtenissen te Berlyn. prlja Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. OE&STGEEST Sirovy uit het kabinet bezoek Van de 14 presidenten sedert 1870 werd alleen Grévy in 1885 herkozen. Minister MacDonald legt nieuw Britsch plan voor aan Joodsche gedelegeerden. Arabisch optimisme. Rijksweg no. 1, Diemen. (Hartsvelder- brug)Eemnes, lang 26 km. Rijksweg no. 5, AmsterdamHaarlem, lang 13 km (thans in proef aanwezig). Rijkswegen nos. 4 en 8, ’s-Gravenhage (Fllmstad)Haarlem, lang 38 km. Rijksweg no. 9, gedeelte Haarlem Ier 5 ct. Per dooi van tabletten of cachati oker van 24 tabletten Ijgbaar bij Apotheken vormen. Verwacht wordt dat de Duitsche -troepen heden Slowakije zullen binnenruk ken. Nader wordt gemeld dat Monseigneur Tisso vanmiddag te 1 uur de onafhankelijk heid van Slowakije heeft geproclameerd. BENEDICTUS oedende aambeien, stel- uever bestond, zeer ver r doos van 6 stuks 85 ct. Benedlctus 1.1.- per pot „Slowaaksch Legioen” georganiseerd. Te Bern in bericht ontvangen, dat thans te Weenen een „Slowaaksch legioen” wordt georganiseerd onder leiding van den gewe zen Tsjecho-Slowaakschen minister Dur cansky. Het betreft 5000 arbeiders, die via München naar Duitschland werden gezon den om er werk te zoeken. Zy zijn te Wee nen aangekomen, waar zij worden georga niseerd naar het voorbeeld van het Sudeten- Duitsche legioen, dat Henilein aan den voor avond der gebeurtenissen in September j.l. op de been heeft gebracht. BELGISCH POSTVLIEGTUIG VERONGELUKT. Drie leden der bemanning om het leven gekomen. Het Belgische vliegtuig, dat den nacht- postdienst van Londen naar Brussel onder houdt, is nabij Haeren verongelukt. De drie leden der bemanning zyn om het leven ge komen. Men veronderstelt dat de slechte weers omstandigheden de oorzaak van dit onge- >al zyn. Het vliegtuig is brandend neergestort, de drie inzittenden werden uit het vliegtuig geworpen en zijn op eenigen afstand van het vliegtuig terecht gekomen. De post is geheel verbrand. automobielen en zelfs zijn dfficieele reizen heeft hy zelf te betalen. Zoo kan men zeg gen, dat het nog geen president gelukt is, zich tijdens zyn mandaat te verrijken. De eenige uitzondering vormt Grévy, die be kend stond als Frankrijk’s grootste vrek. j De president ontvangt een zeer omvang- 1 rijke correspondentie. In den regel worden alle brieven beantwoord. Zeer dikwijls wen den ontevreden Franschen. zich tot Dertig dorpen bezet. Te Praag is van welingelichte zijde uit Bratislawa bericht ontvangen dat Hongaar- sche troepen meer dan 30 dorpen in de sub- Karpatische Oekraïne hebben bezet. Hulp verzocht tegen de Tsjechen. De corr. van Reuter te Berlyn verneemt dat de nieuwe regeering van Slowakije een telegram aan -’Hitler heeft gezonden met verzoek om huljJ tegen de Tsjechen. zkken en Italiaansche Joden aan Fransche grens. 5000 personen trachten in Frankrijk door te dringen. De bladen melden, ’dat 5000 Joden, die Italië hebben moeten verlaten, tevergeefs trachten over de Fransche grens te komen. Slechts een honderdtal is er in geslaagd de waakzaamheid der Fransche grenswacht te verschalken en deze menschen hebben ver lof gekregen in Frankrijk te blijven. De anderen worden echter niet toegelaten. De grenswacht is versterkt. lang 7 km. no. 35, HengeloEnschedé, het nieuwe voorstel niet veel afwijkt van 1 1 1 x‘- - lujiwwvg Velsen, lang 8 km. Rijkswegen nos. 23 en 25, UtrechtDe BiltZeist, Rijksweg lang 7 km. Rijksweg 4 km. Rijkswegen nos. 7 en 63, BredaTil burg, lang 19 km. Gedeelte Driesprong— Teteringen, lang 1 km. Rijkswegen no. 64 en 65, ’s-Hertogen- boschVught—Tilburg, lang 19 km. Voorts komen de volgende punten van het rijkswegenplan in verband met hun j bij zonderen en voor het verkeer gevacr- lijken aard voor verlichting in aanmer king: Rijksweg no. 29, Brug en Opritten te Deventer; Rijksweg no. 12, Verkeersplein op de samenkomst van de wegen 2, 12 en 26 ten Zuidwesten van Utrecht; Rijks weg no. 4, Brug over de Noordelijke ring vaart en Viaduct over den Spaarnwou- derdwarswég in den weg door de Haar lemmermeer. Tenslotte zal tevens tot verlichting van den rijksweg Eemnes—Soest—Amersfoort worden overgegaan, indien de betrokken gemeentebesturen genegen zijn de helft van de exploitatiekosten voor hun reke ning te nemen. no. 35, Arnhem—Velp, lang ADVERTENTIEPRIJS; Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel nïeer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-^dvertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde^ Jje gebeurtenissen in de Slowaaksche cri- ter van binnenlandsche zaken, Fischer, sis schynen zich snel in de richting van n'iniata* een oplossing te bewegen, aldus schryft een diplomatieke waarnemer. Het bijeenroepen van het Slowaaksche parlement te Bratis lawa tegen heden zal, naar waarschijnlijk lykt, gevolgd worden door de afkondiging van Slowakye’s onafhankelijkheid van den Tsjecho-Slowaakschen staat. Men meent te weten, dat de gebeurtenis sen in Tsjecho-Slowakye, waar by verschil lende Duitschers zouden zijn mishandeld, kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de m t per ]twataaj 3.15.' aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA Hitler ontvangt Tisso en Durcansky. Hitler heeft gistermiddag in het bijzijn van den ryksminister van buitenlandsche zaken de per extra vliegtuig van Bratis lawa naar Berlyn gekomen Slowaaksche minister-president dr. Tisso en den zich in diens gezelschap bevindenden minister, dr. Durcansky, in de rykskanselary voor een bespreking over de hangende kwesties ont vangen. Volgens Havas was mgr. Tisso om half vijf des middags per vliegtuig aangekomen en had hy zich kort daarop naar de nieuwe kanselarij begeven, waar hy zich een uur later nog bevond. Volgens niet te controleeren aanwijzin gen, aldus .vervolgt Havas, zou het Rijk in de nota, welke, naar men verwacht naar fraag zal worden gezonden, eischen: L Herstel van het Slowaaksche kabinet van Tisso in al zijn rechten; 2. Verdwijning der ministers van de centrale regeering te Praag, die er vaai be schuldigd worden een actie te hebben ont ketend tegen de Slowaaksche regeering van Tisso. j{et betreft met name de Tsjecho- Slowaaksche ministers van binnenlandsche landsverdediging. geen Duitsche nota te Praag ontvangen. Volgens berichten uit Praag was gister middag de regeering in het slot Kolovrat bijeen, teneinde den toestand te bestudee- het plan, dat reeds veertien dagen geleden j werd voorgelegd en wederom neerkomt op het stichten van een onafhankelijken Pa- lestynschen staat na een overgangsperiode, I t - jv:.. I gTEEDS nader komt de groote Fransche I gebeurtenis: de verkiezing van een I nieuwen president. Over enkele weken ko men .Kamer en Senaat te Versailles in „nationale vergadering” bijeen, om het nieuwe staatshoofd te kiezen De „presi- dents-campagne” d.w.z. het onderaardsche spel dtr intriguei, dat tenslotte tot de op stelling Ier canoi'lnten, favorieten en out siders leidt, is begonnen. Het mandaat van den president is van zevenjarigen duur. Volgens de grondwet m de president herkiesbaar. Maar tot .nu toe gedurende welke zoowel Joden als Arabie ren zitting zullen hebben in consultative n executieve raden. Zooals men weet, heeft het Joodsche agentschap deze oplossing van de hand ge wezen. Naar men meent hebben ,de Joden thans verzocht, dat hun de verzekering zal worden gegeven, dat in het plan van de regeering het denkbeeld van een Joodsch nationaal tehuis gehandhaafd zal worden Er is geen nieuwe datum voor een bijeen komst vastgesteld. Men veronderstelt dat de Joden zullen wachten tot het plan van de* regeering hen schriftelyk zal worden voorgelegd. Zij kunnen dan beslissen of het nut heeft op grond, van dit plan de bespre kingen voort te zetten. Een zeker optimisme, dat tot dusverre afwezig was, kon gisteren in Arabische kringen ter Palestijnsche conferentie opge merkt worden. Men verklaart, dat een re edijk compromis tusschen de starre voor stellen der Arabieren en de Joden thans mogelyk is. Goering keert-terug naar Berlijn. Stefani meldt uit San Remo dat gister middag om kwart vóór vier (Italiaansche tyd) maarschalk Goeripg in gezelschap van zijn vrouw, per speelden trein vertrokken is met bestemming Duitschland. Voor zijn vertrek verklaarde Goering by het afscheid nemen van de autoriteiten, dat hy zeer voldaan was over zyh bezoek aan San Remo en over enkele dagen teiug hoopte te keeren. Te Rome is men volgens Reuter van mee- ning, dat de onverwachte terugkeer van Goering naar Duitschland kan worden toe; geschreven aan de gebeurtenissen in Tsje- cho-SIowakije en de hernieuwde spanning tusschen Berlijn en Praag. m oud ijzer”.., ige menschèn en au ze m, koopen ze een wille, lend middel. ian degenen, die Witte kénnen, of ze ooit Iets hun pijn nemen. Al t cadeau, dan deden ze Witte Kruis poeders, :achets stellen gezonde in de plaats van pijn heeft slechts Grévy in 1885 van deze .mo gelijkheid gebruik gemaakt. In Mei van dit jaar zal de „nationale vergadering” den 15den president der Fransche republiek kiezen. Sinds 4 September 1870, den ge boortedagi van de Derde Republiek, had Frankrijk 14 presidenten. Twee van hen, Sadi Carnot en Paul Doumer, werden tij dens hun mandaat vermoord. Vier anderen,’ Thiert. Mac Mahon, Périer en Millerand moesten wegens meeningsverschillen met het parlement aftreden. Deschanel moest om gezondheidsredenen tusschentijds aftre den. Grévy moest in het tweede jaar van zyn tweede mandaat wegens zyn verwikke ling in een onaangename affaire heengaan. Faure stierf als president. Slechts Loubet, I'allières, Poincaré, Doumergue en naar te verwachten valt ook de tegenwoordige president Lebrun dienden hun mandaats- tijd uit. Buiten en ook wel in Frankrijk heeft zich in den loop der jaren de overtuiging ingeburgerd, dat het staatshoofd slechts een „onderteekeningsmachine”, „een zui ver decoratieve persoonlijkheid” zou zyn. De grondwet geeft hem theoretisch meer rechten, dan aan de meest© monarchen en presidenten van andere staten ter beschik- DE KONINGIN WOENSDAG IN NEDERLAND TERUG. Naar wij vernemen zal H. M. de Ko-s ningin hedenavond uit Spiesz naar Ne-' derland vertrekken. H. M. zal Woensdagochten te 's-Gra- venhage aankomen. Uit Hondrich wordt omtrent het ver trek van H. M. de Koningin geseind, dat H. M. vanmiddag per auto met haar ge volg van Hondrich naar Spiez is geredeij. waar zij in den trein is gestapt. De Zwit- sersche Spoorwegen hebben voor H. M. een restauratie-, een bagage- en een slaaprijtuig ter beschikking gesteld. f Minister Steenberghe over zijn reis. „Misverstanden zijn weggenomen.” Teruggekeerd te 's-Gravenhage van zijn bezoek aan Leipzig en Berlijn heeft de Minister van Economische Zaken, mr M P. L. Steenberghe, eenige medodee- lingen over zijn reis gedaan Zijn doel was in de eerste plaats een te brengen aan de Lelpziger Messe en in het bijzonder aan de Neder - landsche Inzending van deze beurs. Hij is zeer onder den indruk gekomen van hetgeen op de Lelpziger Messe wordt ge toond. Het bezoek aan Berlijn besprekende, zeide minister Steenberghe, dat de Duit sche ministers Von Ribbentrop en Funk hem buitengewoon vriendelijk hebben ontvangen. Met beide heeren heeft de heer Steenberghe de financieele en eco- kingi staan. Volgens de grondwet beschikt de Fransche president over de gewapende macht van het land. Hij is theoretisch de chef van alle ambtenaren en alle soldaten. Hy onderhandelt en ratificeert verdragen, d.w.z. hy is de hoogste chef der diplomaten en alle buitenlandsche diplomaten zijn by hem geaccrediteerd. Hij kan op elk ge- wenscht oogenblik Kamer en Senaat in bui tengewone zittingen bijeen roepen. Afge zien van het geval van hoogverraad is hy aan niemand verantwoording verschuldigd. Slechts ©en kleine clausule in de grondwet zou af geschaft behoeven te worden, om van het Fransche staatshoofd een waren dic tator te maken. Deze clausule bepaalt, dat alle wetten en verordeningen niet slechts door den president, maar ook door een mi- nister onderteekend moeten zijn. Het is waar, in de practyk is er van al deze bevoegdheden betrekkelijk weinig overgebleven. Op het oogenblik, beschikt de Fransche president in feite nog slechts overgebleven. Op het oogenblik beschikt \an gratie. Tijdens een regeeringscrisis zal de president in den regel den partijleider, wiens Kamergroep tot den val van de vo- rige regeering aanleiding heeft gegeven, met de regeeringszaken belasten. Deze regel wórdt intusschen dikwijls door han dige manoeuvres omzeild. De presid°nt leidt tenslotte de zittingen van den minis terraad en zonder zijn handteekening is geen wet of verordening geldig. De grond wet schenkt den president bovendien nog en algemeen vetorecht, waarvan echter sinds 1875 geen gebruik meer gemaakt is. De inkomsten van den president, die vóór den Wereldoorlog 1,2 millioen frs. per jaar bedroegen, beloopen thans in totaal 3,6 millioen frs. Van (dit bedrag moeten echter alle representatieve onkosten betaald wor den. Hij heeft jaarlijks ongeveer 960.000 frs. aan belastingen te voldoen. De loonen van zijn personeel, het onderhoud van drie trekking tot de positie’ met het oog op de »P1°’SW want Britsche en Fr^sche waarborgen voor de aen lstBr bnrlckt meld.t <U>l.de regeenng te Tajecho-Slowaaksehe grenzen, voortvloeien- ““‘‘.’S T’TT de uit het accoord van München. Voorzoover kan worden vastgesteld, schijnt de toestand aldus te zy”n, dat, zelfs als de waarborgen geacht worden inderdaad van kracht te zijn, Het A.N.P. seint dat volgens medêdeelin- jgen uit Bratislava de Slowaaksche landdag hedenochtend in geheime zitting is byeen- gekomen, waarin de onafhankelijkheid van den Slowaakschen staat is uitgeroepen. Minister Tisso zal een nieuwe regeering ABONNEMENTSPRIJS: per 1 2.2. bezorging per looper geschiedt. Franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere z745. Postrekening 48400. Doordat er geen scheiding tusschem op- en afgaand verkeer op dezen weg is, en daar ook kruisend verkeer tusschen i beide parallelwegen geschiedt, werden telkens gevaarlijke verkeerstoestanden geschapen, welke vooral bij duisternis J dikwijls tot ongevallen aanleiding gaven, i De vooroemde besturen verzochten den minister een spoedige, moderne verlich- ting van dit voor het verkeer in ons land zoo uiterst belangrijke traject te willen bevorderen. Thans is van den Minister antwoord ontvangen, dat door en op kosten van het Rijk tot het aanbrengen van een natriumverlichting op genoemden weg 1 zal worden overgegaan, voor zoover al- - thans met de leveranciers van den elec- trischen stroom en de beheerders van eventueel ebestaande gemeentelijke ver lichtingen, overeenstemming kan worden i verkregen. Onder dezelfde voorwaarden zullen bovendien van oen natriumver- 1 lichting worden voorzien: I Minister MacDonald heeft het plan van I de regeering aan de Joodsche afgevaardig- oen uiteengezet. Het schijnt evenwel dat Waar zij eerlang zal worden aangebracht. Destijds hebben de besturen van A.N. W.B, K.N.A.C., K.N.M.V en B.B.N. de aandacht van den Minister van Water staat gevestigd op de gevaarlijke situatie, ---- --- henL 1 welke na het vallen van de duisternis* Miskende uitvinders vooral schrijven den op den Rijksweg ’s-GravenhageRotter- president over hun zorgen en behoeften. dam ontstaat. Poincaré beweerde eens, dat hij aan den inhoud der aan hem gerichte corresponden tie de politieke temperatuur van het Fran sche volk kon af meten. Een kapitein, twee onder-officieren en 10 secretarissen staan den president ter beantwoording van deze correspondentie ter beschikking. Tenslotte mag een belangrijke eigen- GÜIUSLHE (»IRA\T. Men achtte waarschijnlijk, dat de Slo- I waaksche crisis als gevolg een reconstruc- tie van het kabinet zal hebben, waarby drie ministers zouden vertrekken, n.l. de minis- Men. beweerde, dat een Duitsche nota zou worden overhandigd aan Praag en spreekt ook over een ultimatum. Tot dus- verre echter d.w.z. Maandagavond 10 uur, middeleuropeesche tijd, is in officieele krin gen nog niets ontvangen. De ministerieele besprekingen, die slechts 1 uur onderbroken ic.iue x/UIvaui.ciB 4UUUC11 Sl)** 1I11SIUULUC1U, geleid hebben tot eenige discussie met be- w ur^n °°8^n 1 voor w de „ositie met het oog op de. wel sne gekomen, iche waarborgen voor de ,c.en later '"T regeer,ng om een onafhankelijk Slowakije te stich ten, aanvaard. Mogelyk zal ook de Kar- patho-Ooekraïne onafhankelijk worden ge- van de Duitsche i eischen zal in den Slowaakschen Landdag bekend worden gemaakt. De Tsjechische regeering heeft ook het ontslag aan de ge neraals Elias en goedgevonden. schap van den president niet vprgeten worden: Hij is Frankrijk’s aauzienlijkste peetoom. Elke familie met 8 levende kinde- ren kan voor het 9de kind het peetoom- j schap van den president verzoeken. Presi- i dent Lebrun pleegt in dergelijke gevallen 1000 frs. aan zyn peetkind te schenken. thans met de leveranciers van den elec- j triwhon strnnm en beheerders van i maakt. De aanneming zjj opgesteld zouden zyn als waarborgen tegen agressie en niet in werking zouden treden in geval Slowakije tot afscheiding zou besluiten. Men acht het thans duidelijk dat Duitschland een groote, zoo al niet overwegende, rol heeft gespeeld bij het tot stand brengen van deze ontknooping. Naar men weet zyn Bohemen plus Mo- ravië, Slowakije en de Karpathische I Oekraïne sinds eenige maanden drie auto- nome staten, die in hooger verband één zijn in de persoon vap president Hacha te Praag. Op de Karpathische Oekraïne met het hoofdstadje Ghust bouwt zoowel de Pool- sche als de Hongaarsche pers menig toe komstplan; Slowakije herbergt een groote Duitsche minderheid en twee Slowaaksche groepen (één die tevreden is met den be- staanden toestand, en één die onafhanke lijkheid wil liefst onder protectoraat van Berlyn); en Tsjechië tracht zich te her stellen van de ontzaglijke Sudetiaansche- aderlating na München, welke in veel ge vallen neerkwam op een leegbloeden. Verleden week voorkwam Praag een Slo waakschen staatsgreep door er zelf een uit te voeren; afgezet werden mgr. Tisso en met dezen Durcansky en andere Slowaak sche machthebbers; zy werden vervangen door Sidor en door anderen, die met Praag als federatie-centrum genoegen namen. Dit nu is aanleiding geworden tot groote bewe gingen, zoowel in het Tsjecha-Slowaaksche binnenland als in het buitenland eromheen ®n door een bezoek van Mgr. Tisso aan Berlijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1