:herij dacht 1 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen TSJECHEN EN SLOW AKEN. Het einde van een successie-staat. N. sthaven 30 l)E/rjE( H()-SLOWAAKS( HE STATEN AANVAARDEN DUITSCH PROTECTORAAT. Duitsche' militaire bezetting. Hitler naar Praag. neer Uw wasch 19983 - .a Woensdag 15 Maart 1939 77e Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, *enz, TELEF. 2084. ons schitterend Wet op de onafhankelijkheid van den Slowaakschen staat. Hongarije\reedt op tegen Karpaten Oekraine. Proclamatie van Hitler: 1 „Tsjecho-Slowakije heeft opgehouden te bestaan.” - X I HET LAND IN HET HART VAN EUROPA. wapenen, het leven De Slowaken steeds als minderheid beschouwd. DE „MOZAIEKSTAAT" UIT EEN GEVALLEN. HET LAND WAARIN TSJE CHEN, DUITSCHERS, SLO- WAKEN, ROETHENEN, HON GAREN, POLEN EN -MORA VISCHE SLOWAKEN WO NEN EN DAT 20 JAAR GE LEDEN TOT EEN STAAT WERD GEVORMD, THANS GEHEEL ONDER DUITSCH PROTECTORAAT. de verantwoordelijke leiders van het Tsje chische volk echter hebben op dezen goe den wil geantwoord met geweld. Wij heb ben niets tegen het Tsjechische volk, maar dat volk staat onder heerschappij van men- schen, die uit het verleden niets hebben geleerd. De vyand van ons volksbestaan is groot, maar God en zyn gerechtigheid zijn grooter en hij zal ons op dit uiterst ern stige oogenblilc van ons Volksleven niet verlaten. 7 en het Tsjechische Volk haar rechts- grondslag ^erloren. De Praagsche re- geerjng heeft naar de wapens gegrepen en een toestand in het leven geroepen, die niet meer de betrekkingen van twee rechtsgelijke volkeren, maar het „diktat” van het Tsjechische volk ,dat ons zijn wil wil opdringen, over ons beteekent. De geschiedenis zal bewijzen, dat ons geweten zuiver is en God zij onze getuige ervoor, dat wij het goede hebben gewild: jMS «A \T, S?WFRKF’RK OTTnFnS^DnTT^™EGJlAVEN’ BOSKOOP- GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, De Tsjechen geven den strijd op, de Tsjechische president Dr. Hacha, vergezeld van den minister van bui- tenlandsche zaken Chwalkowsky zijn gisteren naar Berlijn gereisd en heb ben, evenals Mgr. Tisso, een beroep gedaan op Hitler en de bescherming door hét Duitsche Ryk-gevraagd. Dit is wel het voornaamste nieuws over 'den toestand in de Tsjechische repu bliek, en de gebeurtenissen van de laatste dagen. Dr. Hacha kwam te half elf te Ber lijn aan. Hy werd met alle eerbetoon verschuldigd aan het hoofd van een staat, ontvangen en maakte tegen middernacht zijn opwachting bij den Rjjkskansefier. Het verluidt dat Dr. Hacha offi cieel aan Hitler heeft verzocht, dat het Duitsche Rijk het protectoraat van het Tsjechische deel der repu- bliek zal aanvaarden.. Hitler is natuurlijk op dit ver zoek ingegaan, evenals op het ver zoek van Mgr. Tisso. Volgens de laat ste berichten zal deze nieuwe vazaf- staat van het Duitsche Rijk Tsjechei genoemd worden. De Di^tsche troe pen hebben terstond opdracht gekre gen op te marcheeren, hedenmorgen om elf uur had een gedeelte Praag reeds bereikt en werd het ministerie van de P.T.T. door hen bezet. De bevolking van Praag werd per radio van de komst der Duitsche troe pen op de hoogte gesteld. Verzocht werd de Duitschers ongestoord hun taak te laten volbrengen én in alles ter wille te zijn. De bevolking werd met nadruk verzocht aa)t den arbeid te gaan en‘de kinderen naar school te sturen. Er heerscht orde en rust >n de stad. Hedenmorgen zyn Dr. Hacha en Chwalkowsky naar Praag terugge keerd. Hedenmorgen heeft Hitler Berlijn verlaten om zich te begeven naar de Duitsche troepen die Bohemën en Mo- I ravië binnentrekken. Op verzoek van Wolosjin" de minis ter-president van de Sub-Karpatische I Oekraïne, dat zich als zelfstan- onder den druk der gewapende Tsjechische macht heeft afgespeeld, is in strijd met de natuurlijkste menschen- en volksrechten Dit alles gebeurt om ons volk datgene te ontnemen, dat het met zoo groote offers veroverd heeft. Wederom wil men ons bui gen onder een juk, dat niets lichter zou zijn, dan dat, hetwelk wy tot dusverre heb ben gedragen. Wij hebben alles gedaan om een oplossing tot stand te brengen, die voor ons en voor het Tsjechische volk ge- lydelyk aanvaardbaar is. Wij waren bereid afstand te doen van veel, waarop wij recht gehad zouden hebben» omdat wij met de Tsjechen tot overeenstemming wilden ko men. Al onze pogingen waren intusschen vergeefsch. De politieke vertegenwoordi gers van het Tsjechische volk hebben ge meend ons te kunnen dwingen tot capitula- door verschillende maatregelen. De pre sident der republiek heeft in den nacht on 10 Maart de Slowaaksche landsregeering op een wijze, die in strijd met de grond wet was, uit haar functie ontheven. Di’ optraden is zoowel politiek als juridisch onduldbaar, want de Slowaaksche landdag heeft de landsregeering nog op 23 Februar zijn vertrouwen geschonken. Ook heeft de grondwettelijke bepaling betreffende de autonomie van Slowakije den president der republiek geenszins het recht om op grond van een eenzijdige beslissing de Slowaak- sche landsregeering uit haar functie U ontheffen of een nieuwe te benoemen. De autonomie van Slowakije, die ons sintls lang beloofd en in den vorigen herfst eindelijk tot wet verheven is, is vernietigd. Daarmede echter Rebben de betrekkingen tusschen het Slowaaksche De Tsjechische troepen moeten' uit do Karpaten-Oekraine teruggetrokken worden De aan de Hongaren toegebrachte scha de moet vergoed worden. Het ultimatum van Hongarije bevest gt de nota van de regeering te Boedapest aan Praag van 9 Januari j.l., na de eerste inci denten te Munkacs. Deze nota behelsde, dat het Hongaarschc leger eiken aanval aan de grens door Tsje- cho-Slowaaksche aanvallers zou beantwoor den, en den binnendringer zou vervolgen tot deze geheel vernietigd was. Volgens een telegram uit Chust, dat door de Duitsche radio is uitgezonden, heeft de regeering der Karpatische Oekraine de cen trale regeering te Praag reeds vewmcht bevel te geven tot terugtrekking van) alle Tsjechische troepen uit het gebied der Kar patische Oekraine. Volgens een te Praag ontvangen semi- officieel bericht uit Chust hebben Tsjechi sche troepen te Chust, de hofffdstad van Roethenië, een poging tot opstand onder drukt. Er zijn daarbij meer dan honderd dooden en gewonden gevallen. Volgens hedenmorgen ontvangen berich ten zyn hedenmorgen vroeg talrijke vluchte lingen uit de SuWKarpatische Oekraine de grens vajj Roemenië overschreden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pry’s. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25/elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentie kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek JjRndelareng» Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij cohtract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. chie viel uiteen en ook voor de Slowaak sche nationalisten leek het te dagen. Zij werden in hun loop echter goeddeels bedro gen. Na bijna twintig jaar lang concessies te hebben geweigerd op het gebied der Slowaaksche autonomie, zag de centrale Tsjechische regeering zich echter in der zomer van het vorig jaar, oncier den ver- eenigden druk van Duitschers, Polen, Hon garen, Slowaken en Oekrainers, gedwongen plannen uit te werken «voor verreikende autonomie. De gebeurtemssen namen daar na tenslotte een verrassenden loop; voor Sudeten-Duitschets, Polen en Hongaren bleef het niet bij autonomie, doch er vond een volledige afscheiding plaats van de „randgebieden met vreemde bevolking”, zooals het befaamde Times-artikel het be gin September 1938 uitdrukte. Hlinka heeft deze ontwikkeling niet meer meegemaakt; kort te voren had hij. de oogen voor eeuwig gesloten. Hij heeft geen invloed meer kunnen uitoefenen op de ontwikkeling der betrekkingen tusschen Tsjechen en Slowaken na de overeenkomst van München. Misschien zou hij de extre mistische groepen, die aiandrongen op vol ledige afscheiding van de Tsjechen, hebben kunnén (en willen) matigen Hlinka immers stelde zich in. de eerste plaats een samenwerking van Tsjechen en Slowaken als gel y kwaardige volken tot doel 'pSJECHEN en Slowaken zyn twee geheel verschillende volken. Het feit dat hui. namen in 1919 zyn samengevoegd om den nieuwen Tsjecho-Slowaakschen staat een naam te geven, kon en kan daaraan mets veranderen. Reeds in de dagen van de vredesonder- hanctelingen te Versailles koesterden de Slowiken wantrouwen jegens de bedoelin gen van Masaryk, Benesj en andere Tsje chische leiders, en zy meenen. «dat de fei ten dit wantrouwen nadien volkomen heb ben gewettigd. Immers in het befaamde Tsjechisch-Slowaaksche verdrag van Pitts burgh .tijdens den Wereldoorlog (in 1917) •gesloten door in de Ver. Staten vertoevende leiders der twee volksgroepen, werd den Slowaken een verreikende en niet slechts cultureele autonomie toegezegd. Daarvan is in feite niet veel terecht gekomen. De Tsje chische leiders waren de voornaamste machthebbers in den jongen successie-staat, het Tsjechisch werd „staatstaal” en de Tsjechen gevoelden zich en waren in feite ook het staatsvolk”. Slowaken er andere volksgroepen werden „minderhe den”. Reeds in de eerste dagen van de jonge lepubliek was er aanleiding voor het ont staan vaneen Slowaaksche autonomistische beweging, welke zich tot doel stelde de Tsjechen te bewegen of te dwingen tot toekenning van de te Pittsburgh en later toegezegde autonomie. Lei- èer van deze Slowaaksche autonomistische beweging werd de man, naar wien de thans zoo actieve Hlinkagarde is genoemd; p a ter Andrej Hlinka. Deze Katholieke priester, die in den zomer van 1938, kort voor de Septembercrisis, op by na 74-jari- ,gen leeftijd is overleden, stelde afscheiding I dige staat beschouwt, en de hulp van Duitschland tegen de tyongaarsche bezetting heeft ingeroepen, zyn Duit- sche troepen thans óok opgemar- cheerd naar de Oekraïne. Pe Hongaarsehe troepen zouden de Latorica-vallei reeds hebben bezet. De Hongaarsehe regeering heeft het vol gende ultimatum, dat over 12 uur afloopt aan de regeering te Praag gezonden. De Tsjechen moeten de volgende eischen inwilligen: De geïnterneerde Hongaren moeten in vry- heid worden gesteld. Het vervolgen der Hongaarsehe bevolking moet stopgezet worden. De Hongaarsehe verdedigings-organisa- ties moeten het rfcht hebben zich vrij te bewaperfep. uit het staatsverband met de Tsjechen *liiet 1 volksgenootén in bescherming te op den voorgrond, al deden velen van zyn tpo-pn* ni»t te draMn tpr»»»» volgelingen dit wel. Mgr. Hlinka, zooals hij regiem in Tsjecho-Slowakye, in de laatste jaren algemeen placht te v.or- i m de laatste weken weden den genoemd, heeft van $19 tot zijn dood toe krachtig en met klem van redenen ge eischt, dat het Tsjechisch-Slowaaksche ver drag van Pittsburgh voor de Tsjechen door wylen president Masaryk zelf getee- kend naar letter en geest zou worden uitgevoerd. Wegens zijn stelselmatige op positie tegen het Tsjechische bewind, toen zijn eischen steeds onvervuld bleven, werd mgr. Hlinka te Praag meermalen een „landsverrader” genoemd. De autonomist Hlinka was echter dezelfde als de Slowaak sche nationalist Hlinka, die vóór den we reldoorlog reejls dlrtig jaar had gestreden tegen Horgaarsche onderdrukking en dezen stryd voor de nationale Slowaaksche rech ten had moeten bekoopen met jaren ge vangenisstraf en persoonlijke ach terugstel ling. Lang vóór den Wereldoorlog werd H’in- ka wegens zyn verzet tegen het Hongaar- .sche regime veroordeeld tot twee jaar ge vangenisstraf te Szegedin. Na het beruch te bloedbad van Tsjernovar, waarbij Hon- gaarsche gendarmes een groot aantal Slo- v-aaksche boeren neerschoten, werd Hlinka cpnieuw gearresteerd. Als „oproerig pres ter” (sacerdos tjurbulentus) werd hy, hoe wel hij steeds een trouw dienaar der R-K. kerk was, van zyn post ontheven. Daarna keerde hij zich evenzeer tegen de hoogere Hongaarsehe geestelijkkheid als tegen de wereldlijke Hongaarsehe overheid In deze situatie bracht het verloop van den Wereldoorlog een totale wijziging. De Oostenryksch-Hongaarsche Donau-monar- Een oproep van Dr. Tisso. Het Slowaaksche persbureau deelt het volgende mede: De Slowaaksche landdag heeft vandaag een wet op de onafhankelijkheid van den Slowaakschey staat aangenomen. Deze’ wet luidt; Slowakije proclameert zich tot vryen en onaf hankel ijken staat. De Slowaaksche landdag» wordt wettige vergadering van den Slowaakschen staat. Tol de publicatie van de grondwet van den Slowaakschen staat wordt de geheele I uitvoerende macht uitgeoefend door de re geering, die benoemd is door het presidium van het parlement. Abt wetten, decreten en maatregelen blijven van kracht, rekening houdend met de wijzigingen, voortvloeiende uit den geesr van onafhankelijkheid van den Slowaak- scher. staat. De regeering geeft zich volmacht doot middel* varv decreten besluiten te nemen, i.oodig voor de .handhaving van de orde en de waarborging, der belangen van den, Slo waakschen staat. Deze wet treedt met ingang van heden inwerking en de regeering zal over haar naleving waken. De minister-president van het onafhan kelijke Slowakije, dr. Tisso, heeft heden een oproep uitgegeven, waarin, hij o.m. ztgt; Slowaken! Op dit zoo ernstige oogenblik wenden wij ons als rechtmatige vertegen woordigers van het Slowaaksche volk tol u en alle volkeren ter wereld, die vrij zijn en daardoor volksvrijheid het best op waar de weten te schatten. Wat zich de laatste' dagen op den bodem van vaderland Hitler heeft de volgende proclamatie uit gevaardigd: „Aan het Duitsche volk”. Nadat éérst voor eenige maanden Duitschland gedwongen is geweest zyn, in a-aneengesloten nederzettingen wonende 3 neme*; tegen* de niet te dragen terreur van het hebben zich - laatste weken wederom dergelyxe verschifhselen voorgedaan. Uit moest m een gebied, waar zooveel nationaliteiten naafet elkander leven, tot ondraaglijke toe standen leiden. Als reactie op deze nieuwe aanvallen op de vryheid. en het leven van volksgroepen, hebben zich deze van Praag losgemaakt. Hiermede heeft Tsjecho-Slowakye opgehou den te bestaan. Sedert Zondag hebben zich op vele plaat sen woeste uitspattingen voorgedaan waar aan wederom talrijke Duitschers ten offer vielen. Van uur tot uur neemt het geroep om hulp van de vervolgden toe. Uit de volkryke Duitsche taaleilanden, welke door de grootmoedigheid van Duitschland in de afgeloopen herfst by Tsjecho-Slowakye zyn gebleven, komt wederom een stroom Van vluchtelingen,die have en goed hebben achtergelaten, naar Duitschland. Een voortduren van dezen toestand moet leiden tot een verstoring van de laatste orde, wel ke nog in dit gebied, waarin Duitschland een levensbelang stelt en dat zelfs meer dan duizend jaar deel heeït uitgemaakt van het Duitsche ryk, heerscht. Teneinde nu definitief een einde te ma ken aan deze bedreiging van den vrede en goede voorwaarden te scheppen voor de nieuwe orde in dit gebied heb ik besloten vandaag Duitsche troepen te laten binnen rukken in Bohemen en Moravië. Zij zullen de terroristische benden en de Tsjechische strijdkrachten, welke hen beschermen, ont- t van aye bezigden be schermen en de grondslagen leggen voor ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA, bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelyks geopend Van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc z745- Postrekening 48400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1