griep bent OURY ni r Hutuy! r’s l/TM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HITLER IN PRAAG. Generaal Gajda de Tsjechische Führer. De bevolking is onthutst door het snelle gebeuren. ekbank „Dag van vernedering voor Groot-Brittannië”. idacht ;n. esthaven 30 22-24, Tel. 3353 De Führer neemt zijn intrek in ’t Hradschin, de oude Praagsche Keizersburcht. Schoonmaak ER K ONEN I DE NIEUWE VERKEERSREGELEN. Er komen 8 soorten rijbewijzen. Trekken de Hongaren zich terug uit Roethenië Inlijving van Bohemen. i fjo. 19984 Donderdag 16 Maart 1939 77e Jaargang jaSÖAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELIE. Wij hebben toegestaan, dat de waarheid op zij werd gezet, aldus GrenfelL NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, HOORWEG van van hoogste 5500 kg, voorzien, van luchtban- ••tevensruimte” Ween i deze'omstandigheden een aanval te onder nemen op het Duitsche leger en trekken zij zich terug uit de Karpathische Oekraine. van 60 cm3 of minder behoeven geen, goedgekeurde koplampen of gloellampeh te gebruiken. soliede Boek r de plaatsing of meer van ten ’s avonds gelast. Tram- en busverkeer wor den van hedenavond half negen tot morgen ochtend vijf uur stopgezet. De afgevaardigde en oud-minister Necas, lid van de nationale party van den arbeid, heeft in een Radiotoespraak de bevolking aangespoord mot de Duitschers aanrei t£ werken. geeft menige huisvrouw en meisjes ruwe er roode werkhanden. Deze worden wederom spoedig gaaf, zacht en blank door Pu rol. ELFDE WEG voor overtuigd, dat wat vandaag is gebeurd de algemeene catastrophe naderby brengt. Hij voegde hier, onder bijval, aan toe, dat Euro pa niet gekalmeerd is. De toestand is nu veel onzekerder en hachelijker dan ze1? maanden geleden. Het Huis moet deze ge beurtenissen zien als een verschrikkelijk ge vaar voor de rest van Europa en voor den onmiddellijken wereldvrede. De leider der liberale oppositie, Sinclair, die na Grenfell het woord voerde, zeide, dat zijn gevoelens beter werden vertoïkt in de rede van Grenfell dan in die van den pre- I Moravië zich officieel onder de jurisdictie van Duitschland bevinden. de com waarin o.a. gezegd Generaal Prchala telefoneert uit Chust, ■dat hij geproclameerd heeft dat het ïsje- cho-Slowaaksche leger in de Karpathische Oekraine een integreerend deel uitmaakt van het Duitsche leger, omdat Bohemen en regeling van geschillen. Lord Halifax gaf een overzicht van de gebeurtenissèn in Tsjecho-Slowakije sinds 10 Maart, toen president Hacha, eenige le den van de Slowaaksche regeering, onder wie de minister-president Tiso, had ontsla gen „om de reden dat zeker deel en van de Slowaaksche regeering niet voldoenden te genstand hadden geboden aan ondergrond- sche actie, en dat de federale belangen van den staat daardoor werden bedreigd.” Daarna gaf de minister een overzicht van het verloop van zaken in de andere deelen van Tsjecho-Sliowaky'e. Grenfell (labour-oppositie) zeide, het te betreuren dat Chamberlain het oude pro bleem Tsjecho-Solwakye met. zoo weinig woorden en zoo weinig gevoel had afge daan. Wij behooren, aldus spr., tot een land, dat steeds groote hulde brengt aan de va derlandsliefde van zijn nationale helden. Vandadg was er echter geen woord van hulde voor de Tsjechen. Spreker is er van Henlein en Bürckel leiders burger Hik bestuur resp. in Bohemen en Moravië. Tn opdracht van den opperbevelhebber van het Duitsche leger, generaal Vor Brauchitsch, die de bevoegdheden op zich heeft genomen tot uitoefening van de uit voerende macht in de onder de bescherming van de Duitsche weermacht gestelde gebie den, oefent generaal List, de opperbevel hebber van legergroep nummer vijf, in Mo ravië de executieve macht uit. Generaal Blaskowitz heeft bekend ge maakt. dat hij op bevel van den Führer dp op zich Acht rijbewijzen. Rijbewijzen. Er komen acht soor ten rijbewijzen t.w.: 1. voor motorrijwielen zonder zijspan; 2. voor motorrijwielen met of zonder zijspan; 3. voor motorrijtuigen op drie wielen (uitgezonderd motorrijwielen met zijspan en motorrijtuigen a) ingericht voor het vervoer van meer dan 7 personen, b) be stemd of gebezigd voor het vervoer van personen tegen vergoeding c) ingericht voor het vervoer van goederen, d) waar- door een aanhangwagen, geen wampeer- of kofferwagen zijnde, wordt voortbe- j wogen; 4. voor motorrijtuigen op 3 wielen, anders dan genoemd onder 2 en 3. 5. voor motorrijtuigen op 4 of meer De Sitch (Oekrainsch vrijcorps) der Karpathen wordt ingelijfd in dit leger. Ge neraal Prchala heeft dit besluit medege deeld aan de autoriteiten te Boedapest. Volgens een bericht uit Oekrainsche bron 'Slabben de_.Hongaren niet gewaagd onder °0 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging psr looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef toten Ï74S. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op der. prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tpsschenkomst van s handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde^ prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. De Tsjechische regeering is afgetrede» en generaal Gajda, de leider der fascisten is „Führer van het Tsjechische voHc” ge worden. i In een officieele verklaring heeft Gajda de vorming van een Tsjechische nationale commissie medegedeeld. In het communiqué wordt o.m. gezegd: In deze belangrijke tijden doe ik een beroep op u zonder eenig onderscheid van bero. p De volledige eenheid en vastberadenheid "ijn noodig voor allen, opdat wij in d° toe komst samen kunnen leven. Ik roep op voor rast en orde, die op het huidigp oogenblik in het bijzonder noodig ziin. Wij hebben een werkcomité samengesteld van perso nen, die nationaal voelen en betrouwbaar din en die alle klassen der samenleving wtegenwoordigen. De Praagsche zender heeft gemeld, dat in de Tsjechische commissie voor samen werking met de Duitschers de.volgende persoonlijkheden zitting hebben: Dosek uit Freiburg, Heinrich Thun uit Hohenstein. Gajda, Sousedik, Streiber, Rych, Kalfus Machalik. dr. Lobkovic, Pechacek, Knotek, Passer, Nemec, Jn het Britsche Lagerhuis heeft Minister Chamberlain een verklaring afgelegd in zake het gebeurde in Tsjecho-Slowakye. De premier begon met te verklaren dat, aangezien de regeering er bij haar jongste "pogii g niet in was geslaagd een garantie, overeenkomst met andere rëgeeringen van het accoord van München tot stand te bren gen, zy de garantie-verplichtingen niet lan ger als bindend beschouwt. Vervolgens verklaarde spr. met nadruk, er niet aan te twyfelen, dat de overeen komst van München juist is geweest en dat hij gelooft, dat zij de goedkeuring van de overgroote meerderheid der volkeren heeft gekregen. 11 kan niet gelooven, aldus de premier, dat iets van den aard als thans door Duitschland wordt gedaan, door een der on- derteekenaren der overeenkomst van Mün chen werd overwogen. Deze overeenkomst vormde een regeling en ik ben van mee- ning, dat de wyze en de methode, waarop de veranderingen tot stand worden ge bracht, daarmede niet in overeenstemming zyn. Voor den eersten keer bezet Duitschland thans een lAnd, waarmede het niet door banden van het ras verbonden is. Deze ge beurtenissen kunnen niet nalaten oorzaak te zijn van verwarring in de internationale situatie. Zij zy er op berekend het alge meene vertrouwen een schok toe te bren gen en dit is des te betreurenswaardiger, omdat het vertrouwen begon te herleven en omdat er mogelijkheden voor concrete maat regelen bestonden, welke voordeelen had den kunnèn opleveren. en trekdieren en vee en dat voor de hoofdrijbaan een stopverbod geldt. Parallelwegen In twee rich tingen berijdbaar. Om onnoodig oversteken van snelverkeerswegen te voorkomen, zullen verschillende parallel wegen en rijwielpaden ook al zijn ter weerszijden van de hoofdverkeersbaan zulke wegen gelegen voor het verkeer in twee richtingen worden opengesteld. Zulks wordt dan aangeduid door recht hoekige blauwe borden met in witte let- ^ters het opschrift „inrijden toegestaan" (voor alle verkeer) of „inrijden voor wielrijders toegestaan” (alleen voor rij wielen). Goii dsch e animr 6. voor motorrijtuigen op^d wielen met een eigen gewiclB hoogste 3500 kg. voorzien van luchtban den, met uitzondering van voertuigen ingericht voor vervoer van meer dan 7 personen, van samenstellen van trekker en oplegger en van voertuigen die een aanhangwagen voorttrekken (geen kam peer- of kofferwagens zijnde) l 7. voor motorrijtuigen op 4 of meer wielen, voor zoover niet genoemd onder 5 en 6; I 8. voor motorrijtuigen, die aan be paalde, In verband met een lichamelijk gebrek van den bestuurder, noodzake- lijke in het bewijs omschreven, eischen voldoen. De kosten voor de rijbewijzen zullen nader worden bepaald. Ingevolge de wegenverkeerswet zijn de rijbewijzen 5 jaar geldig. i schenkt nieuwe st. En bovendien iry een weldadig uit op de zenuwen, en tijd weer heele- orden. sterk, flink n Tonicum Noury theelepeltje vóór veldaad voor Uw De Britsche leening aan Tsjecho- Slowakije opgeschort. In een uiteenzetting over den financieelen bijstand aan Tsjecho-Slowakye heeft Hali fax in het Hoogerhuis verklaard, dat van het bedrag van tien millioen pond sterling een som van 6% millioen nog niet is op genomen en zich nog in de Bank van En geland bevindt. Onder de bestaande omstandigheden zal de bank er van in kennis gesteld worden, dat geen verdere betaling gedaan moet wor den, zoolang de toestand niet is opgehel- derd. I houding aan. Gedurende twee uur trokken de gemoto riseerde Duitsche troepen door de twee voornaamste straten van Praag. De troepen waren gekleed in veldtenue. Alle gemotori seerde wapens waren vertegenwoordigd- zware automitrailleurs van het leger, zware mitrailleurs, lichte mitrailleurs, auto’s voor verbinding en voor het commando voor of ficieren, motoren met zijspan voorzien van mitrailleurs en machinegeweren, vrachtwa gens voor troepentransport, vrachtwagens gewapend met zware luchtafweermitraiï- leurs. rijdende keukens, etc. motorrijders In oliejassen met geweren en gasmaskers wielrijders zonder jas met schop en hou weel en machinegeweer. Geen Duitsche troepen in Karpa* thisch Oekraine. De Duitsche troepen, die de richting de Karpathische Oekraine gezonden waren, zyn teruggeroepen naar Zilina in Noord- Slowakye, dat zy bezatten. De Duitschers bezetten vandaag een heele gebiedsstrook van West-Slowakije. Het is waarschijnlijk, dat Duitschland de bezetting zal handha ven van dit deel van het Slowaaksche ge bied en dat de nieuiye grens tusschen Slo wakije en het land der Tsjechen afgeha- kend zal worden door den loop van den Vah, welks strategische beteekenis aanzienlijk is aangezien de linkeroever loopt langs df- kleine Karpathen. De toekomstige status van de Tsjechen. De correspondent van Reuter tp Berlijn verneemt, dat Duitschland niet zal pogen de Tsjechen als ras tp absorbeeren. Zij zullen een minderheid in eer bevoorrecht' positie vormen. Zij zullen geen militairen dienst behoeven te doen en naar alle waar schijnlijkheid zul|en zü hun eigen taal mo gen behouden voor officieel gebruik. NU MEMEL AAN DE ORDE? Neumann, de leider der Duitsche bevol king in het Memelgebied, heeft de leden van den landdag bijeengeroepen en hur medegedeeld, dat hy, met het oog op der. nieuwen toestand in midden Europa, zien gerechtigd voelde eventueel de noodige stappen te nemen”, zonder den landdag raadplegen. Men is van meening, dat deze waarschuwing ernstige gevolgen zou kun nen hebben. Te Berlijn doen geruchten de ronde dat het Memelgebied Donderdag den steun van Duitschland, zou vragen. king treden der nieuwe verkeersregels is nog niet bekend gemaakt Enkele der belangrijkste nieuwe bepa lingen laat de K.N.A.C. in het kort hier onder volgen: Oefenvergunning voor motorrijders I Koplampen. Alle koplampen moe ten direct worden voorzien van gloei- peertjes met hulpspiraal, welke door een napje Is afgeschermd. Met ingang van 1 Januari 1934 moeten alle koplampen van een goedgekeurd soort zijn (met rijkskeur) behalve de koplampen auto's die na 31 December 1938 zijn In gevoerd of hier te lande worden ver vaardigd. Deze moeten direct van een goedgekeurde soort (met rijkskeur) zijn. Na 1 Januari 1942 mogen ook alleen goedgekeurde gloeilampjes in de kop- lichten worden aebruikt i VUU1 n ui mm Motorrij wielen mH eei cyllnderlnhoud wiel® m9t een el8en 8ewlcht. v“ ten den en niet behoorende tot de onder 2 -j georuiKen. van a-d genoemde motorrijtuigen. Motorcarriers mogen twee koplichten van ongelijke verllchtingssterkte hebben. Het licht met de grootste verllchtings sterkte moet met ingang van 1 Januari 1942 van een goedgekeurde soort zijn en met een goedgekeurde gloeilamp worden gebruikt. Ook hier geldt, dat na 31 De cember 1938 Ingevoerde of hier vervaar digde mo^ïfrij tuigen reeds terstond van een goedgekeurde soort moeten zijn. Nummers. De kenteêkens der mo torrijtuigen zullen bestaan uit twee let ters en ten hoogste vier cijfers De cij fers In groepen van twee. Aanduiding „einde voorrang” Het einde van voorrangsweg wordt aan geduld door het vierkante bordje met oranje middenveld als in gebruik om een voorrangsweg aan te duiden, doch thans met een, zware balk er doorheen. Aanduiding „autoweg'; Er JJITLER is gistermiddag om vijf uur uit Boheemsch Leica langs den kortsten weg naar Praag vertrokken, waar hij met sjjn gevolg per auto om kwart over geven aankwam. Om kwart vóór acht trok Hitler binre-. in de oude Praagsche keizersburcht, het Hradschin, waar hij met^zijn staf zyn in trek nam. Om 8 uur werd door de burcht- wacht van een Duitsch schuttérsregiment op het Hradschin de standaard van Hitlei geheschen. De rit van Hitler ging.door een bijna on ophoudelyken sneeuwjacht langs de opmar- cheerende troepen en was voor de bevolking een volkomen verrassing. r In de historische zalen van den ouden keizersburcht bevinden zich bij Hitler de generaals en officieren van de in PraaT binnengerukte troepen, de chef van het op percommando der weermacht, overste ge neraal Keitel, de rijksminister van buiten - Jandsche zaken, von Ribbentrop, de opner- kwartiermeester in den generalen staf van het leger, luitenant generaal von Stuelpna- gel. de chef van de rykskanselarii. rijks minister Lammers, de rijksleider der S.S. en chef van de Duitsche politie Himmler, de ryksperschef Dietrich en staatssecrota ris Stuckart. uitvoerende macht in Bohemen heeft genomen. Henlein is benoemd tot leider van het burgerlijk bestuur by het militaire com mando. Bürckel, de commissaris van de Oost- mark, is aangewezen om op te treden als leider van het burgerlijk bestuur in M'»ra- vtë. De politiedirectie heeft in overleg' met de Duitsche militaire autoriteiten de slui ting van de schouwburgen, bioscopen restaurants, café’s en andere openbare ge legenheden te Praag om negen uur Jelinak, Tmka, Mecas, Suchy, Hlavka en Sokol. Dr. Passer heeft een oproep van missie voorgelezen, rn wordt: De leden van deze commissie ?Un Keen lieden, die streven naar ministerzetels, maar lieden, die willen werken voor het Mechische volk en de uitvoering .van zyn in de „levensruimte”, waarin het ge Paatstis. Vervolgens gaf Passereen histo- ”8^1 overzicht over de ontwikkeling van fonemen, waarna hy o.m. zeide, dat d sjechen door de wettelyke mogendheden gebruikt waren als basis tegen Duitsch- and. Natuurlijk kon dit geen stand hou- en, aldus spr. Het natuurlijke einde vr.n 6 ontwikkeling is onder Hitler gekomen. Pr- riep het volk op niet te versagen en mede te werken aan den onbouw in de -mvensruimte” van het Tsjechische volk Bevolking is zeer kalm. De Duitsche troepen ziin Praag bii kle’ e groeppn binnpngetrokken. De vliegtui gen, welke verwacht werden, zijn niet ge- omen in verband met het slechte weer. Op het Wonceslaus-plein is het verkeer 'iwel gestremd, sterke afdeelingen Tsje ®«*e nolitie ziin op de hoeken ongesteld Pkin staat een zwijgende menig- i, n ple Tsjechen hebben de Duitsche «ePen uitgefloten, doch over het alge- Pn neemt de bevolking een onverschilDge mier. Spr. deelde ten volle de moreele ver ontwaardiging door Grenfell uitgesproken over de vernederende positie, waarin Groot- Brittannië thans is gebracht, wij allen we ten, dat niet de onafhankelijkheid van Slo- waky’e is geproclameerd, doch de afhanke lijkheid van. Slowakye van Duitschland. - De ondermijnende propaganda van Duitschland gaat ongetwijfeld door. Sinclair vroeg of deze niet eveneens zou kunnen worden gevoerd in Frankrijk, Bel gië, Zwitserland en in andere landen, met onheilspellende resultaten voor dpn wereld vrede en de vrijheden van- Europa. Spreker betwistte, dat de politiek van Chamberlain de goedkeuring van de overgroote meerder heid der openbare meening in de wereld heeft gekregen. De Duitschers hoonen den premier thans en spreker gelooft, dat een onbevooroordeelde lezing van „Mein Kampf” slechts kan leiden tot de conclusie, dat Hit ler in overeenstemming met Mussolini wel overwogen naar de heerschappij over de wereld streeft. Scherpe medische keuring de^VSn^ond blauw^ord emet>een^rit voortaan vereischt. figuurtje van een auto. De beteekenis Nadat in September 19A35 een nieuwe van dit bord is, dat de betreffende weg wet Inzake het verkeer op den weg, de gesloten is voor rijwielen, wagens, ilj- z.g. wegenverkeerswet tot stand was ge bracht, dienden nog de ultvoerbepalin- gen te worden vastgesteld, alvorens de wet ook in werking zou kunnen treden. Van deze uitvoerbepalingen, resp. ge naamd het wegenverkeersreglement eri. de wegenverkeersbeschlkking verscheen de eerste in September 1938 in het Staats blad. De K.N.A.C. gaf van den inhoud destijds reeds een overzicht in de dag bladen. Thans is ook de wegenverkeersbeschik- klng als bijlage tot de Staatscourant ver schenen, waarin nog nadere details wor den kunnèn opleveren. j den gegeven. De datum van het in wer- Naar zyn verklaring van 30 Januari ver- wyzend, zeide de premier vervolgens, dat hy toen gezegd heeft, dat hy hoopte, dat de tyd was gekomen, dat anderen een by- I drage konden leveren, welke voordeelen zou opleveren, en dit niet alleen aan degenen, die er rechtstreeks by betrokken zyn. Daarom is het, aldus spr., natuurlijk dat ik diep betreur, wat thans is gebeurd. Doch laten wij ons niet van onzen koers laten afhouden; laten wy er aan denken, dat de gedachten van alle volken der wereld ge concentreerd blyven op verwachtingen van vrede en terugkeer naar een atmosfeer van begrip en goeden wil, welke reeds zoo dik- wyls zyn verstoord. Het doel van dit land j is en Üijft deze gedachten te bevorderen i en de methode van geweld te vervangen door de methode van beraadslaging by de rptrAlino- van o-Aschillen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1