HUSCH Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex r VONK, Kleiweg 37 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN - - -- MOORDRECHT. MOiSRCAl’ELLB, ’i enjL Zaterdag 18 Maart 1939 77e Jaargang BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, Ditblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Woorjaars- ^xpcsitie tui Perzische Tapijten EXPOSITIE Thans versterkt door Codeine Brieven uit de Hofstad. No. 19986 NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven’ stolwijk, waddenxveen, zevenhuizen. Geen coördinatie zonder voorafgaande belasting verlaging op auto’s. VERTROUWEN. in- >SKOOP. ij*® n len, kleuren en dessins tegt Flac 4 i Zijden stoffen de nieuwste model- ntentoonstelling toop 1938. Mij. voor Tuinbouw ide, afd. Boskoop, cheiding voor den heer hai in de feestelijk met zaal van hotel Klaassen rdenking plaats van het an de aid. Boskoop. tter de talrijke aanwezi- jheeten, verkreeg de heer retaris der afd., gelegen- brengen over het wel en gedurende de afgeloopen Men schrijft ons: Nadat de belde wetsontwerpen op de Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Vrij bezichtiging. Rijk of de Provincie aangelegde wegen. Deze commissie moeSt nu nagaan, of de door de auto betaalde belastingen, zooals wegenbelasting, belasting op ben zine enz., wel voldoende zijn om, daaruit de kosten van den aanleg en het onder houd der wegen te betalen. De commis sie heeft zich zoo zorgvuldig mogelijk van haar taak gekweten. Zij hééft een opstelling gemaakt, waarin alle denkbare kosten ook die welke In de steden ge maakt worden voor zoover deze in aan merking komen zijn opgenomen. Daarbij heeft zij ramingen gemaakt, van het verslag, hetwelk aandacht was gevolgd, :r onder applaus der ver- Van 't Hof dank voor zyn aansoverzicht van de afd. Een oud middel J® in nieuwe fB samenstelling De slijmoplossende werking der oude kruiden en hoestbedwlngende „codeïne maken tezamen AKKER s Abdijsiroop tot ,,'s-Werelds béste Hoestsiroop De beproefde Abdijsi roop zal ook Uw borstbenauwdheden kunnen verlichten, ook voor U de vastzittende en prikkelende slüm losmaken. Uw afmattende hoest-* buien, evengoed als "t kriebelhoestje in den nacht stoppen. Volg de raad „Neem bij ’t minste kuchje AKKERs Abdijsiroop die U snel-zal helpen. AKKER S veistèrfcte ABDIJSIROOP ^bronchitis, asthma 4.20. Alom verkrijgbaai spreken. En ondanks,, dat alles was er gestadig werkloosheid in het bouwbedrijf Wie het snappen kan, zegge het.,,Overal waar je in den Haag loopt, in de middenstad, in de buitenwijken, overal zie je- schuttingen waarachter gebouwd of verbouwd wordt. Het aantal woningen dat geregeld gereed komt is meer dan noodig voor den aanwas der bevolking. Voortdurend worden oud® tfe" bouwen gesloopt om er nieuwe te doen ver rijzen, gansche ryen straten verschijnen, jnaar toch werkloosheid. Of zouden er misschien te veel bouwvak arbeiders zijn? Wie weet hoe het in vroe- ger jaren was en is daaruit geen leering te putten? Regeeren is vooruitzien 1 Heeft men al eens getracht voo?uit te zien wat dit allee op den duur worden moet1? HAGENAAR. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee? gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tbsschenkomst van aoliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. MCDLXX. De kunat van regeeren. Het’ is een wel wat afgezaagd gezegde, dat 'de kunst van regeeren bestaat in het vooruitzien. .Zoodanige profetische blik is maar voor zeer weinigen weggelegd en het is dus begrijpelijk dat het perceptage re geerders, die er over te beschikken hadden en hebben, altijd klein is gebleven. Maar zonder met zoo’n helderziendheid behept te zijn kan men toch nog verstandelijk over wegen wat misschien in de naaste toekomst te wachten is. Wat ons aanleiding geeft tot dezen diep- zinnjgen aanloop is de éénvoudige mededee- ling dat er weer eens een nieuw en groot regeeringsgebouw in onze stad,., gaat ver rijzen. Het zijn er in de laatstejaren al verscheidene geweest. Driekwart eeuw zijn er altijd acht departementen, geweest. Ieder van deze had zijn eigen huis en veel veran derde daaraan niet. Sedert het begin van deze eeuw is dat veranderd en er is haast geen enkel van deze statige tehuizen on aangeroerd gebleven. Ze lage\ vroeger alle om het Binnenhof geschaard, zelfs Finan ciën en Marine die iets verder af lagen, woonden toch nog onder den rook van het algemeene regeerkasteel. Sedert 1901 is er steeds uitbreiding van het aantal departe menten1 geweest tot, als wij ons niet vergis sen, twaalf als maximum, dat later weer Er moest een onderdak voor deze nieuwe lingen worden gezocht en nu komt onze RCONITuM Ëenige der 20 geneeskr kruiden ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux z^n dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. Intore. 2745. Postrekening 48400. ;omen vast te staan, 2ijn 'Risten van de het vorige ehouden bloemententoon- tard, dat de Tentoonstel- niet aan al haar finan- en kan voldoen. mede zag men zich voor d geplaatst zoowel emeente Boskoop," alsook nige andere gemeenten in Ike destijds is verstrekt, 1 treden. voorkomen, wordt thans van de, voor de stichting e tentoonstellingsgebouw van 25 tot 80 jaai te voor 1989 de aflossing men worden uitgesteld, en hebben reeds een be- genomen en het |aat zich e overige hierbij betrok- irtoe bereid zullen zjjn. Wij tonen U in onze étalages een k e u r- oollectie Mantels Costumes Swaggers Wollen en in en wezen, iemands persoonlijkheid bepaalt, niet dus een tijdelijke fout is en niet in de handeling schuilt maar in het diepste van den mensch zelf, dat niet verandert dan in hooge uitzonderingsgevallen. Wanneer men 4»t beseft, dan begrijpt men ook, waarom de daad der Duitsche regeerders het ver trouwen niet geschokt heeft, maar het daar, waar het nog bestond, heeft vernietigd. Men behoeft daartoe slechts te denken aan 'de conferentie van München en de verkla ringen in een vertrouwelyk onderhoud aan Chamberlain gedaan. Hier stond de goede trouw zelve op het spel, de onvermijdelijke voorwaarde voor ieder verkeer van mensch tot mensch, voor iedere samenleving. Im mers alleen krachtens dit vertrouwen, dat in het geloof aan de goede trouw van den naaste zijn grondslag vindt, kan de men- schelijke samenleving bestaan, die zich bo ven de wildernis van voorhistorische tjjden ^verheft en een beschaving mogelijk maakt. die goede trouw ontbreekt, dat iemand ons met voorbedachten rade en opzettelijk heeft misleid, dat hij dus maar wat praatte, maar zelf heel goed wist op het oogenblik, dat hij sprak, dat hy het zoo niet meende als de ander het opvatte, dan wordt het vertrou wen niet geschokt, maar vernietigd, omdat het geloof aan de goede trouw verdwijnt. Het is normaal, dat wil zeggen het is zoo bij den normalen mensch, die dus niet van nature een wantrouwenden aard heeft, dat men, tenzij bijzondere omstandigheden of redenen zich daartegen verzetten, begint met iemand te vertrouwen, dat is te geloo- ven in zijn goede trouw. Ook wanneer men iemand niet sympathiek vindt en misschien leelijke dingen van hem vermoedt, dan twij felt men toch niet, wanneer daarvoor geen bijzondereredenen zijn, aan zijn goede trouw, vertrouwt men hem dus. Maar dit geloof aan de goede trouw is een teere plant. En Eeeft men eenmaal ervaren, dat iemand ipet te goeder trouw is, dan is dat geloof ook voor goed vernietigd, Dat is niet omdat men niet kan begrijpen, dat iemand wel eens dwaalt, wel eens fouten maakt, wel eens doet wat men niet van hem zou verwachten en dus teleur stelt ip zeker op zicht, maar omdat het gebrek van goede trouw een wezenskenmerk is, vast ligt in den aard van iemand en demand’s karakter (ilHIIMHE (01KAM molt is toegepast in rhavigen, niettegenstaa» die jaren dikwijls vwt' van mond, en klamwetr 1 verzoeken als de onder- 11 tot burgemeester k is beschikt, «ijst „j, Mk hting. t als regel alle belast» ten onrechte zyn geVor. ar den fiscus worden te- a den raad voor te beslui, gen die in het jaar 1938 of vanwege de gemeen^ ontvangen, in den vorm 2 van „de gunstige be- i burgemeester’’ Op ver- ders voor ’t vervoer van besmette boerderijen, 200 in elk geval binnen één luit, aan de betrokkenen etaald. iets gedaald is. diepzinnige aanloop: heeft men zich er toen wel eens rekenschap van gegeven, dat alles op uitbreiding moest worden ingericht? Het e^nige nieuwe gebouw dat gesticht is, is dat voor de Economische Zaken geweest aan het Bezuidenhout. Landbouw, Onder wijs en Sociale Zaken hebben er tevens on derdak gehad, maar altyd was overal het zelfde euvel, n.l. dat van plaatsgebrek. En nu komen wy weer met onze bespiegeling: werd bij den bouw van nieuwe departe- mentsualeizen wel eens gedacht aan de mo gelijkheid van uitbreiding? Het lykt ons van niet, want by dat ééne nieuwe gebouw is geen stukje grond voor uitbouw aanwe zig. Overal in onze stad komt men voorbij groote hoerenhuizen die een bordje dragen waarop de mededeeling prijkt dat daar een filiaal van dit of dat departement geves tigd is. Zelfs het Hoofdbestuur van de Pos terijen dat als eeni™ uitzondering op den tegel wel aan uitbreiding heeft gedacht, had al 26 van dergelyke plaatsen in huur of be zit. Dit hoofdbestuur heeft indertijd zyn huis zóó laten bouwen dat er twee vleugels aan zyh die einders verlengd kunnen worden. Waarom men niet eerder met verlenging daarvan is aangevangen, is weer een vraag, die onder de aanvangsbespiegeling van on zen brief kan vallen. Men is er nu aan bezig en juist nu komt het bericht, dat dit Hoofd bestuur elders een gansch nieuw gebouw gaat stichten. Het is wel niet allemaal even duidelyk, maar het zal wel goed %jjn. Het nieuwe zal aan de perjtferie van de huidige stad verrijzen, ongeveer by Kijkduin. Het thans in gebruik zijnde gebouw dat nog zeer nieuw en zeer praktisch is, zal voor Sociale Zaken worden bestemd en dan' krijgt Eco nomische Zaken zyn geheel gebouw voor zich. Het is nog maar een paar jaar geleden, dat het Ryk het oude Bronovo-ziekenhuis kocht, een enorm gebouw, dat voor het de partement van Waterstaat zou worden be- sten». Maar dit ging niet door: het werd crisisbureau. Nu kan men wel zeggen dat crisis altyd iets tijdelijks is, maar lieve he mel. we weten allen dat niets zoo lang duurt als het ty’delyke in een regeerings- aangelegenheid. Nauwelijks waren de crisis bureaux van de periode 19141918 opge ruimd of ze werden weer geopend voor de huidige crisis. Zóó blijft het aan den gang. Het zou wel eens interessant zijn te we ten hoevele particuliere huizen in den Haag bezet zyn met bureaux van Ryk of gemdèn- te. Dat zal wel verre over de honderd gaan, want de gemeente heeft er ook aardig wat in gebruik. In de laatste kwarteeuw zijn er heel wat giganter gebouwd. We noemen het gebouw van den Postchèque- en Girodienst, wel één der grootste, dat bovendien nog ge stadig zal moeten worden uitgebreid. Dan de bureaux van de groote petroleum-maat- schappijen, van de Indische spoorwegen, van de Handelsmaatschappijen en groote banken. Wat zou den Haag zonder die alle zijn? Het moet wel een leger van duizen den zijn die daar hun levensarbeid vinden. En het zal zich alles nog bly’ven ontwik kelen en juist met het oog daarop komen wij ’voor de laatste maal op onzen aanvang terug, n.l. dat men niet genoeg rekening kan houden met die gestadige ontwikkeling. Pas zyn de nieuwe kazernes gereed, een dorp op zich zelf, de K.L.M. gaat zyn enorm gebouw zetten en den Haag is bezig met zyn stadhuis. Nu komt dus de Post met haar groote plan en het ly’dt geen twijfel of nog andere departementen als onderwijs en Waterstaat zoeken naar expansie. Telkens vallen ons nog nieuwe gebeurte nissen in. Spoedig zal de Hooge Raad zijn gerestaureerde huis betrekken; Vreemdelin genverkeer kreeg een mooi gebouw, de Ned. Reisvereeniging eveneens, de coöperatie De Volharding ontwikkelde zich tot een enorme instelling en zoo gaat het overal door, om van de particuliere gebouwen maar niet te houd van de Spoorlijnen en spoorbrug- Nadat ae oeiae wewonowerpen up w gen. Daartegenover, zoo zegt men dan, coördinatie van het vervoerwezen bij de maakt de auto gebruik van door- het Tweede Kamer waren Ingediend, is een rapport verscheenen van een commissie, hetwelk In dit verband van het grootste belang Is. Deze commissie had n.l. tot taak te onderzoeken of het motorweg- verkeer wel voldoende belasting betaalt, waaruit de kosten van de aan te leggen wegen en te bouwen bruggen, alsmede1 het onderhoud daarvan kunnen worden gedekt. Men hoort nl. zoo dikwijls be weren, dat de spoorwegen |en opzichte van do auto zoo In het nadeel zijn, om dat de spoorwegen alle kosten moeten betalen, zooals de aanleg en het onder- j\Jaar aanleiding van de jongste gebeurte nissen in Midden-Europa, die ongetwij feld de geheele beschaafde wereld pynlyk hebben verrast, al zal dan in uitgebreide kringen de verwondering over Duitschland’s optreden niet zoo heel groot geweest zyn, heeft minister Chamberlain in het Engel- sche Lagerhuis gezegd, dat het vertrouwen opnieuw geschokt was en verklaard, zy hev met met zooveel woorden, dat er eenigen tijd overheen zou moeten gaan voor dit ver trouwen terugkeerde en de stappen, die hij wilde ondernemen en die op dat vertrouwen gegrond waren, zouden kunnen gedaan wor den. Chamberlain had er zwaarwichtige re denen voor de daad van de Duitsche regee- ring en de gevolgen van die daad niet al te ernstig voor te stellen. En allicht zullen deze redenen ook zyn eigen appreciatie van de daad beïnvloed hebben. Maar behalve op een te luchtige appreciatie duiden zyn woor den ook op een gebrek aan inzicht in de be- teekenis en het ontstaan en teniet gaan van vertrouwen en de oorzaken daarvan. Want hier kan geen sprake zyn van ge schokt vertrouwen. Hier is het vertrouwen, voorzoover het nog bestond en ooit bestaan heeft, vernietigd. En dit is geen gevolg van vooropgezette antipathie, maar van den aard en het wezen van het vertrouwen. Vertrouwen immers is niet anders als geloof in de goede trouw van den ander. Het zal gemakkelyk ontstaan by wederzyd- sche sympathie en is voor die sympathie feitelyk een voorwaarde, maar ze kan ook aanwezig zyn, waar alle sympathie ont breekt. Ik kan gelooven aan de goede trouw van iemand, die my overigens antipathiek is. Dat geloof is aanwezig, wanneer mén gelooft, dat iemiujd wat hy zegt ook meent zooals hy het. zegt en van plan is het uit te voeren zooals hy het zegt. Zulk geloof kan beschaamd worden, dat wil zeggen de mensch van wie men dat geloofde, kan niet doen wat men krachtens zyn woorden van hem verwachten moest. «Maar dit, kan aller lei oorzaken hebben als zwakheid van wil, dwaling enz. Door een dergelyke bescha ming behoeft het vertrouwen niet vernie tigd te worden. Dat wil zeggen, men kan jjven gelooven, dat iemand te goeder trouw dat hy op het oogenblik, dat hy” spreekt °°k meent wat hij zegt en het eerlyk zoo Mgt als hy het meent en zeker van plan is overeenkomstig die uitspraak te hande- e*>> al heeft hy d^fei in het laatste wellicht '«leurgBateid, Het komt aan op de goede trouw vdn iemand. En die göede trouw K»uilt In de bedoeling. Blijkt echter, dat -jen hoest, griep,XI 'lacon 90 ct.. C 1.50, f 2 4ü7 woord aan den heer T. Ier Boskoopsche afd., die ede, namens de Boskoop- stuur een fraaie voorzit- lanbood, benevens een ge- rert voor het aankoopen etrekking hebbende op de rkennis. acht namens het bestuur inkers. Volgende spreker Moerlands, directeur der 1, die naast zyn felicita- bracht voor hetgeen zij van het tuinbouwonder- ieg de heer J» C. Mensing woord. genoegen naar Boskoop erwijl het hem eveneens de films’der Kon. Ned. aaien. 5 werden op het wit e rse landschappen» alsme- 'so der Aalsmeerders op irdam voor H. M. de Ko- fruitfilm uit het West- paleisversiering aan het Gravenhage, vorig jaar, eurenpracht van diverse k waren een hartelijk ap- jen en de dank door den heer Mensing by het be en zeerste op zyh pla» le nog het woord de he« i, namens de veree^flj Cultures, de heer wn nwootdiger van het g :ot slot de heer J. den Plantenziektenk"*"1 koop en leider, van de" aama de voonitter, ■dt allen sprekers e» :h(, waarmede deze u avond werd gesl»tón' spreker mede, dat het My., gezien de vele ver- heer Van ’t Hof, hem e plaquette der My. met jracht de voorzitter eerman Jr., 2e voorzitter odr zijn vervanging, wan- eermalen voorkwam, niet i wegens verblyf in het verkreeg het woord de van het hoofdbestuur en Boskoop. Spr. deelde me- vel voogd der afd. Bos- een 65 jaar is, om ver ges van het hoofdbestuur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1