IRY L-. PTm IR IjL.' 1 ft EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0ODEGRAVFN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUW^RKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEÜWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. e'n va: van eest. ■kte. i. Jid. f 1 fj slapte. [heid. hef ele KONING "t" ZWARE SLAG VOOR ONZE LUCHTVAART. De onderdirecteur van de K.L.M. P. Guilonard en Ir. A. G. von Baumhauer om het leven gekomen. Bij een proefvlucht van luchtvaartdeskundigen in de Ver. Staten. 1 1 1 Fransche Senaat geeft I volmachten aan Daladjer. „Roemenië wordt weer landbouwstaat”. Eisch van Berlijn aan Boekarest. h protest, door Berlijn afge 51 -j—1 I No. 19987 -u-j-- Dit blad versehönt'dagelöks, behalve Zon - èn Feestdagen ----4-F 'XBONNEMUNTSPRIJS: per kwartaal 2.26, -per week 17 I bezorging pef looper geschiedt. Francó per post per kwataal 3 Abonnementen worden dagelijks aangenomen pan ons Bureau: I bjj onze agenten en Joopers, den boekhandel en de postkantooreli. GROOTE DIPLOMATIEKE ACTIVITEIT l IN EUROPEIfSCHE HOOFDSTEDEN. ?Brifech en Franse! fel 4er I Maandag 20 Maart 1939 ie Telef Ge ambas- den Dult- 3telt U de be- ■ie! I WH.-»*** ubb«l« flacon f 2 25. ihoolgeid. deze gemeente zal verlaagd worden. nomen met 5 voor Bril mt'l ENGELAND EN FRANKRIJK VERKLAREN HET DUITSCHE OPTREDEN ONWETTIG. voering gebracht zullen worden. De decreten, waaromtrent de ministers geenerlei verklaring hebben willen afleg gen, zullen in het staatsblad van Dinsdag ochtend gepubliceerd kunnen worden. Bollede Boek r de plaatsing evolking. en gezin van Bleis- an iMoercapelle; i. wijk. ,Eck en gezin naar drie pracht- S.7O <01 I riMitiM HOUJY S". Ben ife 't hart van i Werd, 372 blz. dunheid. geen aardsche e menschen te oor Nederland ran 415 bladz. e wereld-gods- e do«>r geooeid dien een zeer )r. W. J. Aal- jkt1 i publiek op Dinsdag a.s. j1„ reeds Vroöliik versier») r bureau. loofdstemburcau is □reft en tot plaats- er J. C. Kooljman. lelub. r.O heeft Zaterdag n aan do Jubileum- erdamsche wandel- jelnemers brachten ïoed einde en ont- aardigo herlnne- s werd een fraaie i De i lansche minister van buiten’nndsche zaken Ponnet, heeft de.i ambassadeur te Berlijn, Coulondke, opgedri.-en een stop te ondernemen bij het Duitsche minister e >-an huitcn'andsche zaker, teneinde de D'.i'tschc regeering op de hoogte te brengen van de gevoelens van de Fransche rpgeering met betrekking tot de gebeurtenissen in Tsje- eho-Slowakije. oulondre heeft opdracht gekregen een nota te overhandigen, waar in de Fransche regeering verklaart de Duit sche jnterverttie niet als wettig te kunnen beschouwen. Een overeenkomstige stap zal worden gedaan door de Britsche ambassa deur te Berlijn. Chamberlain en Halifax 4 confereeren. Br heerschte Zondag groote bedryvig- heid in Downingstreet en op het Foreign Office. Des oehtei.d ontving Chamberlain i Kingsley Wood, Halifax, Oliver Stanley en Cadogan en des middags Chatfield, Stan hope, Inskip en Horace Wilson. Later in den middag begaf de premier rich naar Buckingham Palace, waar ny door den Koning in gehoor werd ontvan gen. Tot degenen, die Zondag een bezoek brachten aan het Foreign Office, behoorde de Fransche ambassadeur, Corbin, die 45 minuten bleef, alsmede de Russische am bassadeur, Maisky. De Britsche ambasna- <leur te Berlijn, Neville Henderson, is Zon dagmiddag aan het Victoria-station aan gekomen. Hjj begaf zich onmiddellijk naar het Foreign Office, waar hij door Halifax werd ontvangen. Coulodze, de Fransche missie tot wering verzuim. d. Dool, die in de 10 Maart werd be- commlssle tot we- lm, heeft deze be- igeèn beletsel hbiedjkig van ken ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.80, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op der. prjjs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van s handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gèwone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ONGERUSTHEID IN BULGARIJE. Naar Havas uit Sofia meldt, hebhen dn gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije daar eerst verschillende reactie opgewekt, doch kan men nu ook zeggen, dat in nagenoeg alle Bulgaarsche kringen geen ander ge voelen heerscht dan dat van groote onge rustheid tegenover de Duitsche gewelddaad. Zelfs kringen, welke vroeger met Duitseh- land sympathiseerden, veroordeelden thans het Duitsche imperialisme. Men vraagt zich af wat er gedaan kan worden om de Duitsche vloedgolf te keeren en spreekt MARKT 31JQOUDA I e en Redi htedenis wordt ver- Judy Aulders, «n Jorhuls Is undergo i nare werkjes moet e kan bij de dlrec- n maar de andere haar. Een klnder- eeïi betere opvoe- dy opgroeit tot een io, de film laat het deze alleraardigste Ir. von Baumhauer was vergezeld door ir. Falkenhagen, eveneens op studiereis naar de Ver. Staten. In het begin van deze maand had hij voor de Royal Aeronoutical Society te Londen, waarvan hij lid was, een lezing gehouden, welke zeer de aandacht heeft getrokekn. In hem verliest de Nederlandsche lucht vaart, speciaal wat betreft de wetenschap pelijke zijde daarvan, een uitnemenden theo reticus, die ook de practyk van het motor en zweefvliegen ten deze onder de knie had. De heer Plesman over Guilonard. Behalve medewerker was Guilonard ook een trouwe vriend van den heer Plesman,, en een bijna twintigjarige samenwerking had tusschen beide mannen een zoo hechte vriendschap gesmeed, dat ook persoonlijk dit heengaan voor den heer Plesman een smartelijk verlies is. Hij verklaarde het A. N.P. daaromtrent het volgende: „Reeds gedurende mijn werkzaamheden als voorzitter van de E.I.T.A. ontmoette ik den jongen officier van den marine-stoom- vaartdienst P. Guilonard, die toen belast was met het inrichten van den marine-stand op bedoelde tentoonstelling. Onmiddellijk vatten wjj voor elkander sympathie op en het was dan ook niet te verwonderen, dat zoodra de K.L.M. haar practische werk zaamheden aanving, de heer Guilonard werd aangezocht om als chef van den technischen dienst der K.L.M. op te treden, hetgeen hij I tot myn groote vreugde aanvaardde. had, Seat terecht en werd totaal vernield. Het was de eerste Boeing van dit type en had vijfhonderdduizend dollars gekost. Volgens een verklaring van, een oogge tuige zou de staart van het vliegtuig zjjn los geraakt. Het vliegtuig is Jaarna in een vrille geraakt en omlaag gevallen. Een zware slag. De Nederlandsche luchtvaart wordt door i deze ramp wel zeer zwaar getroffen. Twee i ^Un goed verstand, zyn scherpe opmer- van haar beste en uiterst beKwame krach- kingsgave, zijn standvastig karakter, zijn Zaterdagmiddag is by een demon stratievlucht by Seatties (Ver. Sta ten) een nieuwe Boeing-Stratoliners verongelukt. De tien passagiers van het vliegtuig zyn daarby om het le ven gekomen. Onder hen waren de onder-directeur tan de K.L.M., de heer P. Guilonard en ir. A. G. von Baumhauer, ingenieur van het Natio- Luchtvaartlaboratorium. De verongelukte Boeing was een viermo torig passagiersvliegtuig, dat voor sub- stratosveervluchten bestemd was.. Het maakte een proefvlucht, waaraan verschei dene luchtvaartdeskundigen, onder wie de Nederlandsche experts, deelnamen. De ramp heeft nabjj Older, een verlaten streek in den staat Washington plaats ge- l, ongeveer 100 K.M. ten Zuidoosten van ittle. Het vliegtuig kwam in een ravijn ten hebben daarby het leven verloren. De heer Guilonard is eenige w^ken ge leden naar de Ver. Staten vertrokken, waar hy zou onderhandelen over de aanschaffing van Douglasvliegtuigen van een nieuw type, n.l. DC 4 en DC 5 voor de K.L.M. Zooals men weet, is de beslissing dienaangaande uitgesteld als gevolg van de onderhandelin- gen tusschen de regeering, de K.L.M. en de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek om te trachten deze vliegtuigen hier te lande te doen bouwen. Intusschen zette de heer Guilonard zyn Studiereis door de Ver. Staten voort om ver schillende Amerikaansche vliegtuigfabrie ken te bezoeken, welke met iets nieuws aan de markt waren gekomen. Daartoe behoor de ook de Boeing-fabriek te Seattle, welke behalve zes transoceanische Clipper-vlieg - booten, twee Boeing-Stratoliners had ver vaardigd. Het ligt voor de hand, dat de belangstel ling van den heer Guilonard zich ook naar deze vliegtuigen uitstrekte en zoo heeft hy de Boeing-vliegtuigen Seattle bezocht, een bezoek, dat tenslotte noodlottig is gewor den. Het was de bedoeling van wjjlen den heer Guilonard geweest om na zyn bezoek aan Amerika naar West-lndië te gaan, waar hy het bedry'f der K.L.M. zou bezichtigen. Vandaar zou hy naar Nederland terugkee- ren. Wie den heer Guilonard heeft gekend, zal zy"n welwillende persoonlijkheid niet licht vergeten. Hij leefde voor de verkeerslucht- vaart en is er ook voor gestorven. De tech nische dienst van de K.L.M. is door hem 1 van den grond af opgebouwd. De successen welke de K.L.M. gedurende de laatste jaren j 0?eeft mogen bereiken, waren voor een zeer groot deel aan hem die zyn werk achter de schermen verrichtte, te danken. te Berly'n, Midagavond nnari Parijs vertrokken om verslag uit te brengén. j aDc .spanning in '-Europa hefflt j geen in- Vloed op de voorbereidingen, te Londen getroffen worden voor) een har-teljjke ont- vangst van den president der Fransche re- pe sNraten zijn j- reeds vroolyk versierd met de «icolore én de bladen zjjn het er oyer eens, Hat de hul- i <|ige gebeurtenissen alleen nog,«iaar pióói i den nadruk leggen op de byzortdere betee- van het bezoek, i I 1 Lord Halifax heeft Zaterdag [sadeurs van Frankrijk, de Vereenigde Sta ten en de1 Sovjet-Unie, alsook M'heh ambassadeur ontvangen. Zooals ver wacht werd, is ook de Duitsche ambassa- deud te Lohden, von Dirksen, tot het uit- ibrengen vfln rappon naar Berlijn geroe pen. Grand), de Italiaansche ambassadeur ‘heeft Londen verlaten, maar aan dit b?- Iricht werd toegevoegd, dat dit was om fas cistische plechtigheden bij te wonen, als mede de vergadering van den Fascistischen grooten raad, die 26 Maart bijeenkomt. :ent, overal waar de Li 5. wordt, dat de raad met voldoening heeft kennis genomen van de diplomatieke en militaire stappen, welke reeds ondernomen zijn of nog overwogen worden door de Roe- meensche regeering. Zij werden voldoende geacht om de integriteit van het Roemecn- sche grondgebied en de onafhankelijkheid van het Roemeensche volk te beschermen De leiders van alle partyen, met inbe grip van de oppositieleiders, hebben zich, z«o besluit Reuter, aaneengesloten- tot een „Union Sacrée", zoojils ook in 1914 in Frankrijk geschiedde. Zij geven er de voor keur aan hun vollen steun te verleenen aan de regeering in deze moeilijke dagen. Voor zoover te Londen bekend is, heeft di Wohlthat Roemenie nog niet verlaten. De Roemeensche .troepen in het grens gebied zijn, naar Reuter nog berichtte als gevolg van de besluiten van den kroonraad, met 30 tot 40 duizend man versterkt De diplomatieke medewerker van de „Times” meldde hedenmorgen, dat uit regeeringskringen te Boekarest vernomen werd, dat Wohlthat uit naam van zyn re- peering de volgende voorstellen had ge daan: 1. Roemenië dient geleidelijk al zyn po gingen stop te zetten om een nationale in dustrie op te bouwen; de bestaande fabrie ken dienen geleidelijk gesloten te worden ®n het land dient zich tp beperken tot den landbouw. 2. De geheele uitvoer van graan, olie timmerhout, vee en voedingsmiddelen in feite de geheele Roemeensche export dient uitsluitend en alleen naar Duitschland te gaan. 3. Indien Roemenië deze voorwaard«n aanvaardt is Duitachland bereid zyn terri toriale integriteit en de onafhankelijkheid van het Roemeensche volk te garandeeren FHR. VON NEURATH RIJKSPROTECTOR. Officieel wordt door het D.N.B. mede gedeeld, dat de Führer rijksminist- r Kon stantin, Freiherr von Neurath heeft be noemd tot rijksprotector in Bohcmen en Moravië, met als ambtszetel Praag. Von Neurath behoudt zijn functie van rykami- nhter en voorzitter van den geheimen ka binetsraad. Verder heeft de Führer den plaats^ervangenden gouwleider ven het Sudetenland, Karl Hermann Frank tot ooveel kracb- gaat voelen! aa* gevonden nvoorzenuw- anderen voor inderen voor osheid. Ook pen! gelmatig één jden, het zal Het Fransch-Duitsche verdrag vernietigd. DerepubUek niet in gevaar; ten minsteipiet van binnen uit. I De Fransche Senaat is gisteren bije|’nge- kpmen. 0hau^em^)s diende het volmachten, ontwerp in, dat werd verwezen naar de fi rhncieele commïslsie, welke onmidillijk vergaderde. De bijeenkomst van ddn Senaat i werd geschorst tiot des middags. Nadjt d<- financieele commissie het ontwerp met twee stemmen legen had goedgekeurd, heeft de Senaat het gistermiddag behan deld. Abel Gaixley, de rapporteur van dje com missie voor de financiën gaf e?n Uiteen zetting vaii dé conclusie der commïfie, die aanbeveelt het ontwerp op de volmachten t>- aanvaarden. Paul Fleuriot verklaart tegen te zullen stemmen, evehals de, socia list Alexandre Dechelet. Vervolgens be treedt Daladier het spreekgestoelte. Hy zegt o.m.: „Wy staan voor een emstigen toestand, die snel dramatisch zou kunnen worden. Onze plicht is er het hoofd aan te bieden met energie, vastberadenheid en moed.” Men heeft critiek uitgeoefend op de ac- coorden van München. Spr. zal geen mea culpa uitspreken op de Senaatstribune, evenmin als in de Kamer. Frankrijk fj» d° eenige natie, die in Sep tember rüim een milliaen man reeft gemo biliseerd. Het zou het hoofd geboden heb ben aan zijn verplichtingen, wanneer een daad van geweld was gepleegd. Maar op grond van het rapport van Runciman, dat de onmogelijkheid aantoonde van een sa menleving voor Duitschers en Tsjechen, heeft men aan onderhandelingen de voor keur gegeven boven oorlog. Spr. betreurt het niet, evenmin als hy <je Fransch-Duit sche verklaringen betreurt. Het betreurt het niet zijn krachten ge. durende verscheidene maanden gewijd te hebben aan het doen wijken van de oorlogs dreiging. Misschien omdat Frankryk dit voorbeeld heeft gegeven aan Europa en de wereld, is de leider der regeering thans gemachtigd te verklaren, dat Frankrijk in een loopgraaf staat, waaruit het niet xan komen. De accoorden \an München zijn weg* gevaagd. Het Fransch-Duitsche ac toord is vernietigd. Daladier verklaart vervolgens met welk een smartelijke ontroering Frankrijk ge tuigd is geweest van de verdwijning der Tsjechische natie. Staande applaudiseert de Senaat langen tyd. Weldra zal men mis schien het hoofd moeten bieden aan ver schrikkelijke gebeurtenissen. Omdat de re geering dat weet, vraagt zy bijzondere vol machten, die haar in hun geheel moeten worden toegekend. Wy staan in den storm, aldus spr., en wy zullen er niet uitkomen dan door onzen wil en met de middelen, die de toestand eischt. De kabinetsraad zal terstond de onont beerlijke maatregelen vaststellen. De mi nisterraad zal ze onmiddellijk ratificeeren. Het heil des vaderlands gaat voor de ge rieven der burgers. De arbeidersklasse ant woordt reeds op onzen oproep. In de ge rationaliseerde industrieën werkt men reeds 48 en 50 uur. Vervolgens leest Daladier het eene arti kel voor, waaruit het ontwerp op de vol machten bestaat. De beide eerste alinea's worden met het opsteken van handen door een zeer krachtige meerderheid aangeno men. Ten slotte neemt de Senaat het geheele ontwerp aan met 286 tegen 17 stemmen. Na afloop van de senaetsvergaderhig zijn de ministers terstond op het ministerie van oorlog in kabinetsraad bijeengekomen. Na afloop van den kabinetsraad van gisteravond is het volgende communiqué uitgegeven: „Daladier, minister-president en minis ter van landsverdediging, heeft een uiteen- zetting gegeven van de voorloopige maat regelen, die krachtens de door het parle ment verleende speciale volmachten van daag aan de goedkeuring van den minister raad onderworpen en onmiddellijk tot uit- "’^««’erkers van ver. «mende vooraanstaande Bngelsche bladen ioonls je .Times” en <le „Daily Tele- jnph brachten Zaterdagmiddag mede- Wüngen omtrent scherp,, economische V8n ^u^t8ckland aan Roemenië, Wlke berichten niet nagelaten hebben op- ni-n e baren. De eischen van Berlyn over- Kbracht door dr. Wohlthat, kwamen vr(j- ,ufW,n met ePn ^ultimatum”, soo meldden de bladen, „aarbij Roemenië’, po- 1 onafhankelijkheid gegmrandeerd zou 0 «i in ruil voor zyn economische i.f- hankelykheid van Duitschland. De eerste reactie op deze berichten was en krachtige ontkenning van Boekarest, a e Duitsche oischen aan Boekarest den orm van een ultimatum zouden hebben, Waad. tut moge in feite juist sijn, het Reuter- Ia aU ,verneemt Ult welingelichte krlnger dat DuH»chland inderdaad ver- economische eischen aan Roe- t gesteld. Derhalve, zoo gaat 'Aanzienlijke Jversnellüm flan het ambassadrur Britsche be|rapeningsm-ogram. REUTER seint hit loonden fflit ChajnH-lr- |)lain en Halatpc hedenipjiddag ft/ ehe1' parleine^m'erklaringj(>n over .lationalén toifthnd zullen 'aflegg^jn. Oom zal vnndaag.Mmindai( ’weer een 1" binljtsraad wordei|||£ehou(|en te London yai I den Zat(»r- 4a», naar Reu- [i$in middellijke trekkende e wenië heeft ^uter voort, schynen de berichten, die tA„,ikin'Ir£en *n een’?e Londensche och- ntfbladen gepubliceerd werden, juist te «b, de ontkenning van gezaghebbende Z1^e te Boekarest ten spijt. nJv ,t8Ch,and eiacht voor de vo,,e honderd ®nt het monopolie van den geheelen hetmj€nSC^en e^P°rt. Bovendien eischt at Roemenië geheel zal terugkeeren 8tatUs ?n ‘andbouwland. er bevestigd, dat deze eischen, injje- DüJ k°°r dr’ Wohlthat, den chef van de on ,®conoïn’8cbe missie in Roemenië, ellijk van de hand gewezen werden, n verband met de ernst van de situatie aarop onverwijld de kroonraad byeen- n|nOnipn' onder voorzitterschap van ko- ^eze kroonraad werd bijge- n door de militaire leiders. Verklaard van meening geweest. Zjjn goed verstand, zyn scherpe “yc> o- groote liefde tot het bedrijf, maakten Jiem j tot een voortreffelijk leider van onze tech nische afdeeling, bemind, bewonderd en ge waardeerd door al diegenen, die met of on der hem werkten. De K.L.M. dankt aan zjjn kunde onbe schrijflijk veel, daar hy van het begin af aan de geheele technische zyde van het be- dryf bekwaam en krachtig leidde, terwjjl zijn inzichten met die van de directie in be langrijke technische aangelegenheden bjjna voortdurend paraallel gingen. Onvermoeid, vol ijver, welhaast meer ge vend dan men mogeljjk zou achten, heeft hy gedurende 18 jaren zjjn allerbeste krach ten gewijd aan de K.L.M. Sterk en spor tief als hij was, kon hy dan ook, dank zy den jeugdigen leeftjjd waarop hy de ver antwoordelijke taak op zich nam, zoo veel geven. Hy is nu op’den leeftjjd van 42 jaren van ons heengegaan, toen hy bij een vlucht nabjj Seattle om het leven kwam. In 1924 was het de heer Guilonard, die het eerste Fokervliegtuig op weg naar In- dië, onder Van der Hoop, dat in Philipopel gestrand was, ter plaatse wist te'Tjeparee- ren, zoodat dit ongestoord de reis tot het einddoel, Batavia, kon voortzetten. De heer Guilonard werd daarvoor onderscheiden door de benoeming tot ridder”in de orde van Oranje-Nassau. Als vooruitziend leider heeft hij ons een staf van technisch personeel achtergelaten, welke zyn taak zal overnemen en in onder linge vriendschap naar zjjn voorbeeld zal samen werken en trachten op technisch ge bied te bereiken wat mogeljjk ware geweest indien onze zeer beminde Guilonard was bljjven leven. Zij zullen echter nooit die plaats kunnen vervullen, welke hjj in onze harten innam. Hij zal voor ons onvergete- Ijjk Jjly'ven”, aldus de heer Plesman. staatsse'retaris en de regjeeringspresider.t Kurt von Burgsdorff benoemd tot Ministe- rial-Dh» ktor bij den ryksp otector in Bo- hemen en Moravië. (lOIASCHE mtlRUiT 'Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administritie latere 2746. Postrekening 48400. 1 i J 2- - ^"7 tend aande kehou< Len l jtsraad ifejuit J-l aanton lijke’ versnalHI vanHiet1 Britsche beijapenin^program. 'i 1 (lefeWsie-ministers z^jmgedurende het we«n- end ruk bezig geweest met liet uitweyken z^jn'gedurende het weest met'liet uitw Hbn der result» - j daglgehouden kabi™ ^-rjrerneemt, Ifct blw. aantténlyke' versnelling vari^de uitvoering - pe a\|icgvuMljuup liet Wetlk- rnd ||ruk bezig geweest met liet uitweyken van 'strategische plaqnen. fAborts ^vordt vernomen, dat het kabinqt h«l er over eens is geworden, dat onverwgjd contact tot '1 ftand mpet worden gebracht tusschen '^geland en alle landen ter wereld, die mTvrede lief hebben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1