NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Britsche Rük gaf zijn meening duidelijk te kennen. ELEF. 3328. I LONDEN, PARIJS EN MOSKOU BERADEN CONFERENTIE. IODELLEN. 1.00 en 16.00. MJILLOly Duitschland’s industrieele winsten in Tsjecho-Slowakjje. No. 19988 Dinsdag 21 Maart 1939 77e Jaargang VERGAMBACÏÏT, BËRKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BRANDING voor echtgen. en atie, drager» en it-leden 166. snekeringlfond» ng»-»ecreUre»»e, Duitsche oliebronnen in Roemenië. OEGSTGEEST dat - Britsche handelsnüssie naar Roemenië. gebeurtenissen v" 2- moderne geschiedenis waanrschynlijk, Bakker, Café Belve- i, Sig. de Jong, Sig. L. Binnendijk, Coiff. e keuken...^ e. Er njn «o- I iggi’a Bouillon- I asten bewijzen. I or «oep, wil ür I jmaken of een I rpdienen I n daarvoor eert I jen reputatieI UTEN UI Jw keuzet m-Sydney f6000.- 0.- Gratis Pracht lis, Ameu- m, Motor- loedapest, stel., enz. van den vrede opnieuw uit te zenden, welke ik aan de hoofden van alle groote kerken der christelijke kerkgenootschappen in Europa heb gezonden in 1935 en daarbij mo gelijk de Vereenigde Staten in te sluiten. Is het ondenkbaar, dat onder leiding van den nieuwen Paus andere leiders bereid zul len zjj'n een verklaring-af te leggen van deze strekking :„Dat de nieuwe verheerlijking De Fmnsche President en Mevrouw Lebrun naar Londen. Vanochtend om kwart over acht is pre sident Lebrun met zijn echtgenoote uit Parijs vertrokken voor het voorgenomen officieel© bezoek aan Londen, Lebrun wordt vergezeld door minister Bonnet, secretaris-generaal Magre, gene raal Braconnier, den directeur van het ka binet van den minister van buitenlandsche zaken Bressey, alsmede door kapitein ter zee Krantz en luitenant-kolonel Tassin van het militaire huis van lebrun. Mevrouw Lebrun wordt vergezeld dow mevrouw Braconnier en mevrouw Loze. Het gezelschap reisde in een specialen trein. Onzekere toekomst. De juiste mate van controle, welke de Duitsche regeering zich voorstelt uit te oefenen over Slowakije, is nog onzek 'r. alleen van Bohemen en Moravië weet men thans dat zij geheel in het rjjk worden op genomen. Van economisch standpunt uit gezien, aldus de „Financial News”, is de toekomst van Slowakije onzeker, behalve dat er op zijn minst een munt- en tol-unie tusschen Slowakije en het Rijk zal komen. Dit sluit echter noodzakelijkerwijze een overneming in van het geheele Slowaaksche bedrijfs leven door het Duitsche economische stel- stel. Een munt- en tol-unie impliceert een uitbreiding van Duitschland’s centrale con trole over de deviezen en den grondstoffen- voorraad en dit staat gelijk met een vol ledige economische gelijkschakeling. 4 Bevolking met 15 millioen gestegen. Door de inlijving van Tsjecho-Slowakije steeg de Duitsche bevolking van 75 tot 90 millioen zielen. In deze staging zijn vervat 2.5 millioen industrie- en mijnwerkers en 1.6 millioen landarbeiders. De demobilisatie van het machtige Tsjechische leger zal op nieuw werkkrachten vrijmaken voor in dustrieele doeleinden. Tsjecho-Slowakije heeft een ernstig werkloozenvraagstuk (zelfs de rompstaat Tsjecho-Slowakye had 140.000 werkloozen aan het einde van 19381 en hierin zit een groote mogelijkheid voor het opvoeren der productie. Tsjecho-Slowa- kjje kan zich van levensmiddelen vrijwel zelf voorzien, doch het» is niet rjjk aan grondstoffen. Er bestaat een productie van ijzererts, doch niet voldoende om van groot belang tp zijn voor Duitschland. De voor raden steenkool en bruinkool’ vormen oen aanvulling voor die van Duitschland. De belangrijkste grondstof is het hout, dat voor Duitschland4van groote beteekenis is. De industrieën echter zijn buitengewoon belangrijk, hoewel zy voor het grootste deel afhankelijk zijn van ingevoerde grond stoffen. De grootste industrie is de staal- en machine-industrie. De product]P van ueze industrie bedraagt 2.250.000 ton staal per jaar, een belangrijke aanvulling op Duitschland’s productie van 20 millioen ton. Invoer van grondstoffen een pro bleem. Tevens bezit het land een machtige be- wapenings-industrie, de grootste buitbn Engeland, Frankrijk en Duitschland. Dit is voor Duitschland een der grootste winsten, De textiel-industrie volgt op de wapen, en staal-industrie in belangrijkheid. Deze in dustrie is grootendeels afhankelijk van den invoer van grondstoffen en kan dientenge volge voor Duitschland een probleem vor men. Voorts bezit het land een bouw-industrie, schoen- en confectiefabrieken, een levens middelenindustrie en een hout-industde. Ook bezit het belangrijke glas- chemische- cn papierfabrieken, alsmede mynbou.v- industrieën. Ook deze vormen een bnfk- bare aanvulling op Duitschland’s in dustrieele hulpbronnen. De inwerkingstel ling dezer fabrieken maakt een grooten In- ’•oer van industrieele grondstoffen noodza- keljjk. De grootste handel werd gedreven met Duitschland en Oostenrijk. Geen overschot aan levensmiddelen. Een belangrijk feit echter is, dat Enge land, Frankrijk en de Vereenigde Staten 22.4 pCt. van den uitvoer afnamen en 18.1 pCt. van den invoer leverden. Zoodoende zal de aansluiting by het Duitsche Ryk geen groot overschot aan levensmiddelen opleveren voor de militaire- en burgerbe- hoeften. Zij verschaft geen vetten, en var de grondstoffen alleen hout. De werkelijke industrieele winst voor Duitschland is de zware industrie, welke niet geheel onafhaxf- keljjk is van den invoer van grondstoffen. Waarschynlyk zal Duitschland deze fabrie ken voor andere doeleinden geschikt moe ten maken en veel kapitaal voor de in dustrieele ontwikkeling moeten besteden, indien het deze hulpbronnen wil benutten op zoodanige wjjze, dat in de Duitsche be hoeften wordt voorzien. 60ED8CHE ffllllffl. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Burehu: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. Aichtvaart. <egl Bij iog een I Aogelijk I kerheid I e v. bij I n Haag. I Maatregelen in het bezette gebied. Overneming van Joodsche vermogens en zaken verboden. Het D.N.B. meldt uit Praag dat de chef van het civiele bestuur voor het protecto raat Moravië'^en verordening heeft uitge vaardigd waarbij e<m ontoelaatbaar ingrij pen in het economische leven wordt verbo den. Daarbij wordt verboden het aanstellen van commissarissen of beheerders van Joodsche vermogens, benevens koop, huur of schenking van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk in Joodsch bezit zyn. Over tredingen worden streng gestraft. De ver ordening treedt onmiddellijk in werking. Het Masarykplein te Olmütz is verdoopt tot Adolf Hitlerplein, het Wilsonplein is GÖringplein geworden en de straat van den 28sten October (den dag van de onafhan kelijkheidsverklaring van Tsjecho-Slowa kye) is gewijzigd in straat van den 15den Maart. Het Vryheidsplein te Brno is Adolf Hft- terplein geworden. van den staat ten koste van de mensche- lijke persoonlijkheid, de nieuwe verheerlij king van het geweld als middel tot regeling van internationale problemen niet in over eenstemming kan worden gebracht met de christelijke beginselen.” Ik zou hem kun nen toezeggen, dat alle leiders der ortho doxe Anglicaansche en Protestantsche ker ken hun gelijktijdigen steun zouden geven. REUTER seint uit Moskou dut Groot-Brittannië en Frankrijk dc Sovjetregeering een voorstel hebben doen toekomen tot gezamenlijke be spreking van den Midden-Europee- schen .toestand. Van betrouwbare gezatfhebliende zijde verluidt, dat de Sovjet-regeering gunstig staat tegen over dit voorstel. Zjj heeft voorge steld onmiddellijk een conferentie te doen bijeenkomen van Groot-Brittan nië, Frankrijk, de U.S.S.R., Roemenië, Polen en Turkije. Bulgarije en Joego-Slavië worden in het Russische voorstel niet ge noemd. Het zou in de bedoeling liggen de conferentie te Parijs te houden. Minister-president Chamberlain he ■'’ft gistermiddag in het lagerhuis, in antwoord op de vraag of de regeering overweegt de annexatie door Duitschland van Bohemen en Moravië te erkennen, geantwoord, dat de regeering het noodzakelyk acht eerst in «menwerking met andere staten alle ge volgen van de Duitsche actie nauwkeurig te bestudeeren, voordat daarover een ver klaring kan worden af gelegd. Stanley, de minister van Handel, heeft in het Lagerhuis onder gejuich medege deeld, dat de regeering besloten heeft een handelsmissie naar Roemenië te zenden. Een nauwkeurige regeling moet nog getrof fen worden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. s het station van Goerlitz naar de Rijnskanse- larij. Op het station was hij ontvangen door Göring, von Robbentrop, Göbbels, Funk en de leidende persoonlijkheden der party, van de weermacht en uit regeerings- kringen. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de Italiaansche en Japansche am bassadeurs en de militaire attaché’s van Italië en Hongartfe. Göring richtte een korte toespraak tot Hitler ,uit naam van het Duitsche volk. Na gewezen te hebben op den Anschluss en de aanhechting van het Sudetengebied zeide Göring: En thans heeft het lot weer ge roepen. Weer heeft de Führer dezen roep verstaan. De beslissingen, dat weet spr., zyn gekomen uit een ontzaggelijk dapper en geloovig hart. De Führer heeft thans de veiligheid, den vrede, de heerlijkheid en de instandhouding van het Duitsche rijk ge schapen. Het geheele Duitsche volk legt den heiligen eed af het geweldige, dat de Fülyffr geschapen heeft, nooit los te la ten, er kome, wat komen wil. Wanneer dit groote afgunst en wangunst heeft gewekt, wy staan daarboven. In het Hoogerhuis. In het Hoogerhuis heeft Lord Snell ah zijn meening te kennen gegeven, dat d( gebeurtenissen van de verige week in de moderne geschiedenis waanrschynlijk, en gelukkig, zonder weerga zyn. Het land van een kleineren waardige bevolking zoo xei, volgens Reuter, Lord Snell, is over vallen: zyn vrijheden zyn door een groote mogendheid vernietigd. In den modernen tijd heeft geen volk groutere offes ge bracht of zich met meer waardigheid on- derwcipen aan de vernederingen der mach tige vijanden en valsche rienden. Sedert het cffei van München is het gedrag van de Tsjechen boven allen lof verheven ge. weest. Ik wensch mif namens de arbeidërs- «.Partij te keeren tegen de karakteristieke ruwe Teutoonsche laster, waaraan de Tsje chen onderworpen zijn, en hun mjjn groote empathie te betuigen. Na vervolgens crltiek te hebben geoefend op de politiek van Chamberlain zeide Loid Snel11 dat blijken zou, dat Hitler zich <r opxetteljjk toe heeft opgemaakt om het wtnmwen uit te buiten, dat twee eenvou- 'go staatslieden stelden in zyn woord en °m ten slotte den Britschen premier te vernederen in het oog van de wereld. Er is ooi de geringste kans geweest om de Matoren van Europa te bekeeren tot goe- Europeanen. Lord Crewe sloot zich bij 'Wipathiebetuiging voor de Tsjechen de hoofdpijn «lust ligt... een Wltt» tablet of cachet. „G«. r gebruik Ik Uw Witt» i. Het is het tanig, zonder ooit te missen, ipijn af helpt", schrijft tte Kruis poeders ver- ntegendeel, ze geven opgew^dheid. Ier 5 ct. Per doos van tabletten of cachets oker van 24 tabletten jgbaar bij Apothekers Beperkte handeïsovereenkomst. Uit de gisterochtend in officieele krin gen in Boekarest afgelegde verklaringen kan worden afgeleid, dat Roemenië een krachtige houding heeft aangenomen in de belangrijke handelsonderhandelingen met Duitschland. In die kringen werd gezegd, dat men deze week het tot stand komen van een overeenkomst met Wohltat ver wacht, hoewel dat nog niet geheel zeker is. Volgens welingelichte kringen zal de nieuwe overeenkomst een aanvulling van het in November gesloten accoord zyn. Er zullen, naar verluidt, meer goederen ge ruild worden. Waarschijnlijk zal Duitsch land meer petrolepm kunnen betrekken, hetzij uit de bestaande bronnen hetzij uit nieuwe bronnen, die Duitschland zelf zou exploiteeren. Daartegenover zou Roemenië goederen uit Duitschland ontvangen. De volgens de overeenkomst aan Duitsch land toegestane petroleum, zoo werd ver klaard, zou slechts een kleine hoeveelheid zyn, welke verworven zou moeten worden langs de normale commercieele kanalen. De hoeveelheid zou in een geringe verhouding staan tot wat oorspronkelijk geëischt werd. De handeïsovereenkomst zal den aard hebben van een protocol voor de uitbreiding en uitvoering van de bestaande Ihandelsover- eenkomst, die in November j.l. onderteekend werd. Er kunnen ook enkele bijlagen zyn, waarvan enkele geheim gehouden zouden kunnen worden. Vernomen wordt, dat het bijna zeker is, Woensdag de beperkte handelsovereen- komst tusschen Roemenië en Duitschland zal worden onderteekend. BOHEMENS ANNEXATIE. Ook door Moskou afgewezen. Scherp antwoord van Litwinof. De Russische regeering heeft door haar minister van Buitenlandsche Zaken, Litwi nof, den Duitschen ambassadeur te Moskeu, von der Schulenburg, doen mededeelen, dat zy de toevoegnng van Bohemen en Moravië aan het Duitsche rijk niet kan erkennen. Zij beschouwt Duitschland’s optreden als een daad van agressie en de beslissing van den president Hacha en den minister van Buitenlandsche Zaken van Tsjecho-Slowa. küe als ongrondwettig. Bijgevolg kan de Sovjet-regeering de an nexatie van Tsjechië en Slowakije niet er- kennen „als legitiem en in overeenstem- j ming met het volkenrecht en de internatio- nale billijkheid of met de beginselen van I zelfbeschikking”. Naar de opvatting der Sovjet-regeering^ ruimen de daden der Duitsche regeering geen enkel gevaar voor den algemeenen vrede uit den weg, maar hebben zy integendeel die Ibedreiging in het leven geroepen en verergerd. Zij hebben de politieke stabiliteit >n Midden-Europa in verwarring gebrackt. Zij hebben den staat van alarm, die tevoren was geschapen in Europa versterkt en een nieuwen slag toe gebracht aan het gevoel van veiligheid der volkeren. Voortgaande herinnerde Lord Halifax aan de bezetting van Slowakije en Roe- thenië, zeggende, dat de ontwrichting van Tsjecho-Slowakye, thans gezegd kan wor den volkomen te zyn. Ten aanzien van het motief, waarmede de Duitsche regeering haar actie rechtvaar digde herinnerde Halifax er aan, dat er altjjd in Slowakije een partij is geweest, die voor autonomie was; dit werd in feite na München bereikt. Extremistische ele menten waren niet voldaan over deze rege ling. Op grond van alle voor mij beschikbars bewijsmateriaal, aldus sprJf acht ik het on- mogelijk te gelooven, dat het plotselinge besluit van sommige Slowaaksche leiders om zich los te maken van Praag, waarop zoo spoedfg hun verzoek om bescherming volgde aan het Duitsche rjjk, tot stand ge komen is onafhankelijk van invloed van buitenaf. Sprekende over de Duitsche redeneering, volgens welke hetgeen in Tsjecho-Slowa kye geschiedde Groot-Brittannië niet aan ging, zêide Halifax, dat terwyl het vol strekt juist is, dat „wy altjjd erkend heb ben, dat om geographische zoo al niet om andere redenen Duitschland in sommige op zichten pieer geïnteresseerd moest zjjn in Tsjecho-Slowakye er. Zuid-Oost Europa dan wjj zelf de positie geheel veranderde, toen wij kwamen te staan tegenover een willekeurige opheffing van een onafhankc- 1 jjken, souvereinen staat door gewapend geweld en schending van wat ik moet be schouwen als de' elementaire regels van in ternationaal gedrag. Ten opzichte van de beschuldiging, da. te vlug geloof geslagen is acn de verzeke ringen van Hitler, zeide Halifax, dat noch c'e eerste minister, noch spr. zelf in ge breke gebleven waren zich scherp bewust te zijn van de verschillen tusschen geloof en hoop. Wij zijn steeds ó^getreden met de wetenschap, dat alleen door tijd hoop om gezet kan worden in hecht geloof. „Welke conclusies moeten wy trekken uit deze verovering van Tsjecho-Slowakye, zoo vroeg Lord Halifaz. Moeten wy gelooven, dat de Duitsche politiek zooeven een nieu we phase is ingetreden? Zal de Duitsche politiek niet langer beperkt bljjven tot de consolidatie van gebied, dat overheerschenj wordt bewoond door personen van Duitsch ras? Of wordt zij gericht naar de over- heersching van niet-Duitsche volkeren? Dat zjjn zeer zwaarwegende vragen, al dus Halifax, die thans in alle deelen der wereld gesteld worden. De Britsche regeering is niet in gebreke gebleven om de leering te trekken uit deze gebeurtenissen. De geschiedenis boekstaaft vele pogingen om overheersching op te leggen aan Europa maar al die pogingen eindigden vroeger of later in een ramp spoed voor hen, die ze ondernamen en het is op den langen duur nooit mogeljjk ge bleken den geest van vrye volkeren uit te loeien. Wanneer de geschiedenis in eenig opzicht een gids is, kan het zjjn, dat bot Duitsche volk de actie nog zal betreuren, c-ie uit zjjn naam ondernomen is tegen het 5olk van Tsjecho-Slowakije. Een nieuwe oproep van den Aarts bisschop van Canterbury? Na Lord Halifax yoerde de Aartsbis schop van Canterbury het 'woord. Spre kende over de Duitsche actie van verleden week, zeide hy, dat het de onverbloemde, onbeschaamde bewering schijnt te zjjn ge weest, dat macht recht is. Daar is een ein de aan alle vertrouwen, waarop de toekomst moet worden gebouwd. Het zou Ijjken, dat er een of ander antwoord moet worden ge geven op de uitdaging en het eenige be schikbare antwoordjs een antwoord in ter men, Welke de Duitsche heersehers ver staan, d.w.z. dat tegenover hun bewering, dat macht recht is, een opstapeling van macht aan den kant van het recht moet komen. De aartsbisschop voegde hieraan toe: „Ik denk er over de uitnoodiging ten gunste Lom u iHalifax. Halifo, Rprak z(jn prkentplijkheW t., ™°r ,l'' <iie door tord Snell ^aS en VOor *iet vermÜden von heirl i om de regeering in verlegen- blempn Tegehover de ernstige pro voeF<jp’nWia/ar'°0r wy than® 8taan’ 200 bartiiv a*^öx daaraan, toe, schijnen de vverschll|en weg vallen (applaus). ftliPii^/^ Pen kort re,aa8 van de recent" Seven .t'’8Ren’ tene>nde de zekerheid tf laatst’ T d<> achter»frond van wat m deze is en m Tn 'n voorgevallen, juist °P’ het stellig niet zonder den dn "8 as’ (,at twee steden bezet wcr- s-s-»MeallnKen in d ’n President ^a,ar^ tefwjjl de Tsjechische ?»ken n 60 mteister van buitenlandsche v°or Pr°k on(lerwe» waren naar Hitler en we"‘,■ook’ DUITSCHLAND EN HET MEMELGEBIED. Een grootsche betooging. Het D.N.B. meld| uit Memel, dat gister middag, in aanwezigheid van bjjna de ge heele Memelduitsche bevolking, het stand- heeld van keizer (Wilhelm I, dat zestien jaar geleden verwijderd was, weer is op gericht. In de stad woeien bijzonder veel hakenkruisvlaggen. Onder de aanwezigen bevond zich o m. ook de leider der Memel- duitschers, dr. Neumann, de Duitsche con- sul-generaal en de leden van het directo rium, benevens de leiders der Memelduit- sche organisaties. De leider van den Mëmel- duitschen Kriegerbund, dr. Schwarze. hield een rede, waarin hij o.m. zeide; de Memel- duitschers hebben in res verkiezingen voor de geheele wereld bewezen, dat zij tot den Duitschen staat en het Duitsche bloed be- hooren. Nooit meer zullen de Memelduit- schers door politieke grenzen zich het recht laten ontnemen om zich uit te spreken voor een Duitsche wereldopvatting. Spr. be sloot met een gelofte van trouw aan Hitler en aan den leider der Memelduitschers, dr. Neumann, hetgeen de instemming had van de menigte. Toen dr. Neumann ten slotte het plein verliet om de revue over de or ganisaties te passeeren riepen de menschen- massa’s hem toe: „wij willen terug naar Duitschland”. Hitler in Berlijn terug. Een toespraak van Göring. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Zondagavond om 19 uur 30 is Hitler te Berlijn teruggekeerd Grootp menschen- massa’s juichten hem toe op den weg van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1