CEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RËEÖAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWT JK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen (pannen an... HET MEMELGEBIED WEER DUITSCH. Litauen verklaart zich tot afstand bereid. rtrische in alle zaken. „Trouw aan de as RomeBerlijn^. s nu ver- if f. 6,15 iet draai- vringer r maand. boog n niet ijd én wringt. No. 19989 Woensdag 22 Maart 1939 77e Jaargang Fraïisch-Engelsche vriendschap. „Uitnoodigingen tot zelfmoord”. ---- De diplomatieke actie der mogendheden. waarop Na er op te hebben gewezen, dat de dagorder in een men de komen - van de •sloten, vertrekt Rusland hebben gedaan, deze worden echter achten kwistig ■sterking? Dal ratievermogen „dure” gevol ge voel en die iet alleen uitput- Uw uithoudings- Uw geheugen. met Sanatogen PRIJS. MARKT 31. Verklaring van den groo ten fascistischen raad. Gisteravond heeft te Rome de graote fas cistische raad onder voorzitterschap den Duce de vierde zitting van het rtaten, een eenheidsfront dat geen vred? doch oorlog brengt, dat hetgeen aangezegden strijd begrepen en men en zal met alle objectiviteit, met alle zorgvuldigheid de houdihg zijn buren gadeslaan. Wat thans belde hertoginnen stapten In het tweede rijtuig. Een dichte menigte stond langs den weg naar Buckingham Palace geschaard, het ne- w en res- Wanneer het de bedoeling der iuitsche belangen op het vasteland respectievelijk do Luc'c, bU i i nhovjfl J. H. ap horst 5 waard, ■It met da la, R'dam wie Sanatogen Hij kan putten jgt geen last van itlust en andere eester van zich- J on mevrouw Lebrun zijn buitengewoon hartelijk door de Londenschc bevolking van zeven tiende jaar der fascistische jaartelling ge- Toen de rijtuigen den Ingang van Buckingham Palace binnenreden, riep dc ontelbare menigte: Wij willen den Ko nlng zien. Wij willen den president zien. President en mevrouw Lebrun ver schenen met den Koning, de Koningin en de prinsessen Elizabeth en Margeret Rose op het balcon, waarzij drie en een halve minuut bleven Nader meldt men ons nog: aan zien van de dreigende vorming „democratisch eenheidsfront, met het bolsjewisme”, tegen de autoritaire gevoelens van vriendschap, welke de beide naties verbinden. Het gejuich der menigte was zoo overweldigend, dat het muziekcorps, dat de Marseillaise speelde, ook om de uitgenoodigden bevinden, waarmede Londen of Pary’s nog eens Benesj zou kunnen spelen. Duitschland heeft den door Engeland k heden MHlkSlHE COURANT. I voorbereidingen getroffen voor hun ver- j schijning op het balcon van Buckingham Palace, doch daar de menigte aan een stuk bleef juichen en zij herhaaldelijjt om den president en de Koninklijke fa milie riep, verschenen zij op het balcon. Zij werden stormachtig toegejuicht. Een uur na hun aankomst te Londen hebben de heer en mevrouw Lebrun zich per auto naar Marlborough House, de residentie van Koningin Mary, begeven. Met moeite kon de auto door de druk te heenkomen. Duizenden juichten den president toe. Zij riepen: „Leve Frank rijk” De president dankte groetend. I Later heeft de president van Frankrijk oen bezoek gebracht aan de nieuwe gQ- bouwen van het Institut Francais, dat geopend werd met een toespraak van de Prificess Royal een krachtig bewijs levert van de innige solidariteit der beide Westersche demo cratieën tegenover de gevaren welke de beschaving bedreigen”, schrijft de Temps „Niemand heeft er ooit ernstig aan ge- - -- pp theorie van de levensruimte zou zeer zeker een volkomen toelaatbare toepas sing kunnen vinden in de gevestigde handelsbetrekkingen, die misschien bij - «j zjjn d0Ch in ieder geval op een normale basis berusten. Doch roof is geen ruilhandel en heeft noen oonog orviigv, u»». uetgccii in een- t raai-Europa is geschied, in de eerste plaats j-Versail- jevestigt 1 aan de 'meenten in de i men bereiken de Krimpener- ddinxveen, de weg xiotu DiKMugucun rouwe gvaviittcuu, iiuuueisuei'ivK.K.uigtni, waar de stoet tegen halfvler arrlceerde. j wijlen geprivilegieerd overigens dengene, die er zoogenaamd voordeel van trok, nimmer een duurzame welvaart verzekerd. Tegenover de ver schrikkelijke vooruitzichten, welke oen oorlog voor de wereld en voor Duitsch land en Italië in de eerste plaats zou openen, moet dus gehoopt worden, dat zij die de meest stoutmoedige plannen koesteren, zelf zullen nadenken. Wat de Franschen, die zeer vreedzaam, doch er door werd overstemd. De hartelijkheid van deze verwelkoming te Londen heeft president en mevrouw Lebrun ton zeer ste getroffen en glimlachend namen zij de hulde in ontvangst. Er waren geen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal ww de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef ïnterc 2745. Postrekening 48400. nuuci UlflUü 111CU Uil» XMJg De president der Fransche republiek Franschen, die zeer 1 vastbesloten ep vastberaden zijn, aangaat zij moeten hun koelbloedigheid bewaren en intusschen al hun energie aanwen den terwijl zij zich vandaag aansluiten, bij den groet die het hoofd van den staat uit hun naam brengt aan de groo-, te bevriende naburige mogendheid. land te vestigen, maar de overmacht was te groot. Sinds dezen tijd bestaat bij de Oekrainers een geheime militaire orga- nisatle, waarover het grootste stilzwijgen wordt bewaard. De $ltsj is de strijdfor- matic van deze Oekrainsche nationalis tische beweging in de Karpatho-OekraP ne. laten strijden, brengt Engeland dé kleine staten van Europa in een lichtzinnig opge- roepen gevaarlijken toestand. 1 I Alle buren van Duitschland kunnen uit het gevonden evenwicht en de economische ontwikkelingsmogelijkheden hun geweld’g voordeel trekken. Voor talloozen onder hen beteekent daarentegen de opwekking zich aan te sluiten bij de Engelsche omsinge lingspolitiek pok economisch eer opwek king tot zelfmoord. die met de regeering in nauw contajct staar, i wel toegegeven, doch dat Hopgarije een ul timatum gesteld zou hebben, geprotesteerd heeft of zelfs maar diplomatiek hefeft laten informeeren naar Roemenië’s troepencon centratie in Transsylvanië, is dóór woordvoerder namens de regeering tegen over United Press officieel ontkend. Er zyn nog andere geruchten in omloop, o.a. dat Roemenië een beroep op zou ronduit belachelijk genoemd. In hooge regeeringskringen heeft overtuiging, dat de crisis haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt, doch dat dej de dagen wel degelijk een beslissing zullen brengen. Opnieuw is de onderteekening handelsovereenkomst met Duitschland uit gesteld en men acht het niet uit| dat het uitstel ditmaal voor onb^paalden lyd is. Het is blijkbaar, dat in regfeerlngs kringen te Boekarest de overtuiging veld wint, dat het beter is, eerst af te Wachten, wat Engeland’s volgende zet is. I e leider der Duitsche delegatie, Wohltat, naar Berlijn. DE SITSJ, OEKRAINSCHE 4 STRIJDFORMATIE. Nog is het den Hongaren niet gelukt, dc geheele Kaïpatho-Oekrainc onder hun macht te brengen. Voor een deel is dit zeker een gevolg van de vele moei lijkheden, die een gebergte als de Kar- pathen aan oprukkende troepen biedt, maar voor het overige is het, naar men uit de uit Roèthenië komende berichten lezen kan, vooral de Sitsj, die den op- marsch der Hongaarsche troepen belem- mert en de bezetting van het gebied minder gemakkelijk maakt, dan men te i „Boedapest aangenomen had. De Sitsj is een nationalistische en seml-militaire organisatie der Oekrain- De groote fascistische raad verklaart, ten verbonden Gailus deelde mede dat de Duitsche Minis ter van Buitenlandsche Zaken, Von R’b- bentrop, gisteren tijdens het onderhoud, dat hij in het Duitsche ministerie van Bui- tenlandsche Zaken met Urbsys heeft ge- had, <*en Litauschen minister van Buiten- landache Zaken feitelijk een ultimatum heeft gesteld. Berlijn, aldus Gailus, heeft den onndd- delijken terugkeer van het Memelgebied aan Deitschland geëischt. Aan Litauen was tevens te kennen ge geven. dat, als zich in den tusschentijd on- geregeldheden mochten voordoen, de Dplt- sche troepen het land zouden binnenruk ken om de orde te herstellen. Von Ribbentrop had ten slotte voorge steld het Memelgebied vrijwillig aan Duitschland af te staan, in ruil daarvoor zou het Litauen faciliteiten toestaan voor de haven van Memel. Nadat de Ministerraad in besloten ver gadering was bijeen geweest is het besju't v?n de Regeering bekend gemaakt en heeft z<j een verklaring gepubliceerd. In deze verklaring wordt het volgende gezegd: De .Minister van Buitenlandsche Zaken, Urbsys, heeft op 21 Maart te Kowno e»n conferentie gehad met den Minister van Buitenlandsche Zaken van Duitschland, von Ribbentrop, over de kwestie Memel. Het re sultaat van deze besprekingen is geweest dat von Ribbentrop namens zijn Regeering aan Litauen heeft voorgesteld het Memel- gebied aan Duitschland terug te geven. Hjj noemde dit de eenige doeltreffende oplossing welke de vrede ten goede zou komen en voegde hieraan toe, dat, indien Litauen vrijwillig dit gebied wil af staan, Duitschland op groote schaal rekening zal houden met de economische belangen v’n Litauen in de haven van Memel. De Regeering van Litauen is thans be sloten het Memelgebied af te staan. i nors in Roethenlë Het aantal leden wordt op het oogenblik op 15.000 man ge schat. Slechts een deel daarvan bezit een uniform. Ook aan de bewapening ont breekt veel. De Kapatho-Oekraine is nu eenmaal een tamelijk afgelegen en arm land, zoodat er geen geld aanwezig was om rich van modern oorlogsmateriaal te voorzien. De naam Sitsj stamt van een gelijknamige burcht, die de Oekrainsche Kozakken eenige eeuwen geleden met veel heldenmoed tegen de Russen en Turken verdedigden. In de Karpatho-Oekraine wonen wei nig ontwikkelde menschen, hetgeen de vorming van een officierscorps bemoei lijkte. Intusschen hebben vele Oekrainers in het oude Tsjechische leger gediend en daar de noodige militaire ervaring opgedaan. En juist deze mehschen heb ben zich ter beschikking gesteld van de Oekrainsche nationalistische beweging. Deze nationalistische beweging is overi gens heel wat ouder dan de Sitsj, die eerst sinds kort bestaat Zij houdt vast aan de tradities van het „Oekrainsche Legioen", dat in den wereldoorlog aan de zijde der Centrale Mogendheden streed. Van dit Oekrainsche Legioen is ook de kleur der blauwgrijze uniform overgenomen. Na den wereldoorlog trachtten de Oekrainers hun zelfstandigheid in een twee-fronten-oorlog tegen Polen en Rus- De plaats en de houding der kleine staten. De Duitsche bladen bespreken vandaag de diplomatieke actie van Engeland om een Europeesch front tegen Duitschland in het leven te roepen, waarbij er in het bijzonder op wordt gewezen, dat Engeland probeert ook het bolsjewisme ir. dit front op te ne tnen. Onder Ht opschrift: „Uitnoodiginsen tot de diplomatieke mede- van de Berliner Börsenzeitung o.m. op: Engeland probeert het eischt is af te dalen tot een levensgevaar lijke functie van een combinatie, zij geenerlei invloed kunnen hebben. Deze omsingelingspolitiek put zich uit in gatieve, in de vergeidingsgedachte sentiment. -r nieuwe Engelsche politiek is de f belangen op het vasteland respectieveiya ue Engelsche en Fransche rijksbelangen nog eenmaal op leven en dood met elkander te laten strijden, brengt Engeland dé kleine Den geheelen dag ziin Joden en Litauen in paniek gevlucht. Bijna alle Joden waren togen Dinsdagavond vertrokken. Het spoor wegstation van Memel was Dinsdagavond vol vluchtelingen, die trachtten een plaatsje te vinden in de treinen. Alle beschikbare auto’s zijn gehuurd door Joden en Litauers, die weg willen. Nog andere verlangens? Volgens kringen te Warschau, zoo seint Tass, zal Duitschland, wanneer het zich meester maakt van het Memelgebied, trachten daarna algeheele controle te vesti. gen over Litauen zelf, evenals over Letland en Estland. Het parlement is te 18 uur in buiteng. - wone zitting bijeengekomen, zoo wordt uit Kowno berichtz *erker hierover Psychologische voordeel van het oogenblik U'1 te bu‘ten en dP begrijpelijk? W^ding, weike met de bliksemsnelle af- feting van de Tsjechische kwestie ver- Was a’a duurzame anti-Duitsche vast te leggen en ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den- bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs- Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst vansoliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde^ piüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Neumann heeft tegenover den Reuter- cortespondent te Memel verklaard, dat hij verwachtte, dat „Litauen het Memelgeb:'d in de naaste toekomst aan Duitschland zou overdragen”. Hij voegde hieraan toe, dat de band tusschen Litauen en Memel om economische en cultureele redenen niet kon bljjven voortbestaan. Op de besloten vergadering van den Sejm zal een openbare vergadering vol gen, waarvan het tijdstip nog niet is vast gesteld. Daarbij zouden, volgens het D.N. B., belangrijke besluiten der regeering be kend gemaakt worden. Vreugde in het Memelgebied. Toen vanmorgen te 8 uur bekend werd dat Duitschland en Litauen tot overeen stemming waren gekomen inzake het Me- i melgebied, dat thans weer Duitsch is ge worden, ontlokte dit vele uitingen van vreugde onder de bevolking. De sirenes van de schepen loeiden en overal werden de klokken geluid. In Tilsit, de grensstad van Oost-Pruisen, vormde zich vanmorgen, een groote stoet juichende lieden, die over de Memelbrug het Memelgebied binnentrokken. De Litau- .“che grens- en douaneposten hebben hun dienst reeds gestaakt. Ook in Koningsberg heeft de bevolking uiting aan haar vreugde gegeven over den terugkeer van het Me melgebied. Van alle huizen waait de haken- kruisvlag. een gevolg is van het verdrag van les en, vooral 'op dit oogenblik, hij zijn volledige aanhankelijkheid politiek van de as Rome—Berlijn. ROEMENIë VERSNEÜT MILITAIRE VOORBEREIDING. Duitsche handelsbesprekirigen onderbroken. Dat de militaire toebereidselen van Roe menië sedert gisteravond laat in I versneld tempo voortgaan, wordt door de kringen, ingeno- I >ch oo I van zijn buren gadeslaan. Wat thans door En- geland en Frankrijk van hen wordt ge- wnder spanningen diplomatiek' p conserveeren. Intusschen bevindt de meerderheid van hivv ,,P staten zich in de ge- I e pos^’e terug te kunnen zien op een on ..Un* Verlpden van vriendschappelijke, IroVL m^St pcïlter correcte neutrale b?- vo 1.n®'Pn het rijk. Daaronder moeten I Or® Scandinavische landen, Nedei- n d °n Zwitserland en de meeste Oostz»e- LEBRUN’S BEZOEK SAAN LONDEN. Het perron van Victoriastation was met roode loopers bedekt en vroolijk met - vlaggen en bloemen versierd. Een groot aantal hoogwaardigheidsbcklceders, o.m. Chamberlain, Halifax, de lord mayor van Londen, de opperbevelhebber van het leger, admiraal Backhouse, sir Cyril Ne- wall, Sir Eric Phipps en Lord Crewe, wa ren ter beroeting aanwezig. Toen president Lebrun uit den trein stapte, begaf Koning George zich naar voren om hem te begroeten. President Lebrun maakte een buiging voor de Koningin en kuste Haar de hand De Koning begroette vervolgens mevrouw Lebrun. I Nadat president en mevrouw Lebrun I andere leden der Koninklijke familie dc i hand hadden gedrukt, n.l. den hertog I en de hertogin van Kent en den hertog en de hertogin van Gloucester, stelden de Koning en de Koningin het gezel schap, dat op het perron stond opge steld, voor aan de bezoekers. Minister van buitenlandsche zaken Bonnet was evenals de president in rok* I reis van Lebrun naar Londen „de wereld gekleed. Hierna verlieten de Koning en presi dent Lebrun het station. Zij stapten in een gereedstaand rijtuig, gevolgd door de hertogen van Kent en Gloucester. Mevrouw Lebrun, de Koningin en de dacht Duitschland te verstikken. Litauers en Joden vluchten in paniek. Vreugde in Memel. JJEDENMORGEN is door de Litau- sche Regeering bekend gemaakt dat besloten is het Memelgebied aan Duitschland af te staan. Volgens Reuter heeft Gailus de Lifausche gouverneur van Memel verklaard, dat Berlijn aan Litauen feitelpk een ultimatum heeft gesteld, waarin het afstand van het Memel gebied aan Duitschland heeft ge- eischt. houden. Voor het begin werden de gevallen ka meraden herdacht, en zij, die var het be gin af c'te! hebben uitgemaakt van de be weging, begroet op de groote bijeenkomst te Rome, waar zij door hun tegenwoordig heid aan de geheel? wereld beyvijzen, dit de leuze van het fascisme thans nog, even als toen, was en zal blijven „gelooven, ge hoorzamen, strijden”. De groote raad juichte deze van den Duce toe. Mussolini besprak vervolgens de jongste ontvangen, die uiting gaf aan de innige gebeurtenissen en gaf een uitvoerige uit- trovnoionc von wionzionkon n,oivn do eer.zetting van den internationalen toe stand. Na de besprekingen nam de groote fascistische raad de volgende dagorder aan: FRANSCH AFGEZANT NAAR ROME? Laval als onderhandelaar genoemd. Naar te Pary’s verluidt wordt in invloed, rijke kringen in Frankrijk een beweging op touw gezet om een niet-officieelen afge zant met een speciale missie naar Italië t? zenden. De namen van de oud-premier Laval die destyds met Mussolini over het verdrag In zake Noord-Afrika onderhandelde, 'en van den oud-ambassadeur graaf De Chambrun worden genoemd, ofschoon Laval ontkent dat hij is aangezocht. Men is er zich van bewust dat als er een desbetreffend besluit wordt genomen, men het snel moet doen, daar wordt ver wacht dat Mussolini Zondag a.s. een rede» zal houden. Wapenleveranties Skoda aan China geannuleerd. Japansche ambassadeur te Berlijn zou dit verzocht hebben. De Japansche ambassadeur te Berljjn, generaal Osjima, die aanwezig was bij ontvangst van Hitler Zondag j.l. heeft gisteren te Berlijn een langdurig onderhoud gehad met von Ribbentrop. Bevoegde Duitsche kringen weigeren zich uit te spreken over de geruchten, dies de ronde hebben gedaan betreffende eet wijziging van het Anti-Kominternpact ir. een militair bondgenootschap. Japansche kringen te Berlijn hebben met voldoening de inlijving van de Tsjechische provincies bij Duitschland begroet. Zij ho pen vooral, dat Duitschland, nu het de con.^ trole heeft over de wapenfabrieken van 1 landen worden gerekend. Onder de andere bevinden zich eenige die langen tyd ge dwongen waren zich ter beschikking te stellen van de vroeger door Frankrijk ge voerde omsingelingspolitiek. Zij hebben zich intusschen, eerst België en Zuid-Sla- vië, onlangs ook Roemenië van deze eea- zjjdige verplichting ontdaan. Zij hebben daarom evenmin als Hongarije, eenige rede hun houding tegenover het rijk te veranderen. Behalve Tsjecho-Slowakye is er in fc-.te geen andere kleine staat in Euro pa geweest, welke zich in den 4ienst van een ander tot zelfmoord heeft ge ëxponeerd tegen de meest primitie/e viligheidsbelangien van het ryk. Er is ook geen klein volk, dat zoo eigenaardig als het Tsjechische in het lichaam van het Duitsche volk is opgenomen. Voor Tsjechië was er slechts een natuurlijke politiek; een zoo intiem mogelyke ver standhouding met het ryk. Benesj he°ft or.noodig juist het tegendeel van deze 'loiitiek gevoerd. Tsjechië, aldus merkt de correspondent verder op, was dus een geval sui generis. Doch ook om andere redenen zal zich onder de uitgenoodigden wel moeilijk iemand De smalle strook land langs de rivier do Memel en het Koersche Haf, die na den i grooten oorlog bij Litauen werd gevoegd, t is thans dus weer aan Duitschland terug gegeven. De bevolking is overwegend Duitsch. De stad Memel, in het Litausch Klaipeda, heet thans weer op zyn Duitsch: j Memel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1