JURY V 'riep jent »ken at tiury! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «EKGambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen LONDEN’s poging tot frontvorming. Rusland zegt medewerking toe. r ROEMEENSCH-DUITSCH ACCOORD. E KRUIS ’rouwenpijn ®n depreisl* Het einde van den Spaanschen burgeroorlog. wards rrillo HARMAffT Duitschland zal oorlogsmaterieel leveren. De Sport betrekkingen met Duitschland hersteld. Het buitenlandsch beleid van Tsjecho-Slowaküe door Berlijn voorbeschreven. Ho. 19991 Vrijdag 24 Maart 1939 77e Jaargang Slowaaksche regeering protesteert te Boedapest „Italië wenscht langen duur van den vrede.” 23 tmrgtl TIJ.. uw IENSDAQ i VroolQk F 1 Indruk in politieke kringen. Roemenië behoudt onder de gistermiddag met Duitschland onderteekonde handels overeenkomst zijn economische onafhanke-w lijkheid. In Roemeensche politieke kringen krijgt men echter den indruk, dat Roemenië heeft toegestemd in veel meer dan het oorspron kelijk wenschte te onderteekenen. m»n lichamelijk fa u it»p 11een Will. Kruli tel of cachot. I. p. j, Q. „Witte Krull 11 hot eonlgi mij van periodieke pijn ader 5 ct. Por dooi van I, tabletten of cachela koker van 24 tablattan krljpbaar bij Apotheken dat zijn regeering in een officieele nota van 17 December 1938 had vastgelegd, welke kwesties op dit oogenblik de beide landen van elkaar gescheiden houden. Zijn rede vervolgend, zeide de Koning dat „aahgezien tegenstrijdige belangen tusschen Spanje en Italië ontbreken, deze twee sta ten in den meest uitgebreiden zin kunnen samenwerken.” Hoewel Italië zich niet over- met Albanië, Joegoslavië, Polen en Zwitser land. Ten slotte besprak-jde koning nog de be trekkingen tusschen Kerk en Staat, waar- van hij zeide dat die betrekkingen zullen blijven streven naar de meest hartelijke 1 verhouding en samenwerking op het gebied der wederzijdsche rechten en verantwoorde lijkheden. De nota waarop de Koning doelt werd door Ciano aan den Franschen ambassadeur oveihandigd. Hierin werd medegedeeld, dat Italië het accoord tusschen Laval en Mus solini van 1935 niet meer als basis voor de Fransch-Italiaansche betrekkingen wensch te te beschouwen. De Regeeringspersdienst meldt: De bevoegde officieele instanties van Ne derland en Duitschland zijn in gedachten wisseling getreden over de sportbetrekkin- gen tusschen de beide landen. De besprekin gen, welke in een geest van wederzijdsche waardeering werden gevoerd, hebben tot de bevredigende conclusie geleid, dat aan een voortzetting van het internationale sport- verkeer tusschen Nederland en Duitschland geen belemmering in den weg staat. N.O.C. voorzitter verheugd. De voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité, mr. A. baron Schimmel- penninck van der Oye, verklaarde ons er met genoegen kennis van te nemen. Gelijk bekend aldus deze national0 sportfiguur was de Nederlandsche sport wereld geen partij bij de betrokken aange legenheid, maar werd niettemin getroffen door de afbreking der sportbetrekkingen met Duitschland. Des te meer stemt het tot voldoening, dat men ook aan Duitsche zijde gekomen is tot de verheugende conclusie, dat aan de voortzetting der sportbetrekkin gen tusschen de beide landen geen hinder paal in den weg staat. Deze betrekkingen droegen van ouds steeds een hartelijk ka rakter en de bestendiging daarvan zal naar mijn overtuiging, door de sportbeoefenaren aan beide zijden van de grens met groote ingenomenheid begroet worden. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel .en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. Politiek statuut van Slowakije thans gepubliceerd. Verdrag van bescherming. Het op 18 Maart te Weenen en op Maart te Berlijn gedateerde en door ry'ks- minister Von Ribbentrop eenerzijd£»en Tiso, Tuka en Durcansky anderzijds onderteeken- de verdrag van bescherming („Schutzver- trag”) met Slowakije is thans gepubliceerd In de inleiding wordt gezegd, dat de Duitsche regeering, nadat de Slowaaksche staat zich onder de bescherming van het Ryk had gesteld, met Slowakije is overeen gekomen de daaruit voortvloeiende gevol gen in een verdrag vast te leggen. Te dien einde zijn de volgende bepalingen vastge steld Artikel 1. Het Duitsche ryk neemt de bescherming op zich van de politieke onaf- hanklykheid van den Slowaakschen staat en van de onschendbaarheid van zyn ge bied. Artikel 2. Voor de ten uitvoerlegging van de door het Duitsche Rijk overgenomen be scherming heeft de Duitsche weermacht te allen tijde het recht in een zóne, ten Wes ten begrensd door de grens van den Slo- waakschen staat en ten Oosten begrensd door een lijn, die loopt langs den oostrand van de kleine Karpaten, de Witte Karpa ten en den oostrand van het Javomik-gc- bergte, militaire posities in te richten en in de door haar noodig geachte sterkte be zet te houden. De Slowaaksche regeering zal er voor zorgen, dat de voor deze stellingen ver- eischte grond ter beschikking zal worden gesteld van de Duitsche weermacht. Voorts zal de Slowaaksche regeering toestemmen in een regeling, welke den Duitschen troepen vrijstelling verleent van «douanerechten voor hun appróvgandeering Madrid hijscht de witte vlag. Morgen rukt Franco de stad binnen. Naar de „Corriere Della Sera” uit Bur gos meldt, zouden aldaar1 gistermiddag leden var den verdedigingsrad van Madrid zijr aangekomen om te onderhandelen over een o/argave van Mt-drid aan Franco. De onderhandelingen zouden gehouden worden in het gebouw van het \l>egveld te Burgos De leden van den verdedigingsraad zouden de overgave van Madrid, de ontwapening van het republikeinsche leger en de erken ning van Franco als het staatshoofd van Spanje hebben aangeboden. Voor eenige republikeinsche extremisten zouden zij ver lof tot uitwijking naar het buitenland ver zocht hebben. De onderhandelingen, zoo verneemt hel blad verder, worden van republikeinsche zijde geleid door den commissaris van bin- nenlandsche zaken van den verdedigings raad, Garillo en door den vroegieren gou verneur van Carthagena, Ortega. De be sprekingen zouden ertoe geleid hebben, dat nog heden aan het front van Madrid de witte vlaggen geheschen zullen worden. De intocht van de nationalistische troepen in Madrid zou zijn vastgesteld op morgen. De republikeinsche gedelegeerden zouden zich verder verplicht hebben, alle toebereidse len tot het in de lucht laten springen van gebouwen enz. te staken. schenkt nieuwe En bovendien y een weldadig I op de zenuwen, i tijd weer heele- den. sterk, flink Tonicum Noiiry heelepeltje vóór sldaad voor Uw (iOHISIUE UIUIAVL Chamberlain legt een vage verklaring af. JJETOEEN bekend wordt of liever g<?- zegd niet bekend wordt over de »angekondigde vier-mogendheden-verkla- ring tegen Duitsche agressie bewijst dat de onderhandelingen moeizaam verloopen. hot geen gezien de beteekenis der tor sprake komende vraagstukken niet behoeft te ver wonderen. Vooral Polen verkeert in een moeilijke positie. Daarvoor toont men tc Londen ook begrip. Tenminste, volgiens het Britsche persbureau Reuter wordt „de hachelijkheid der positie van Polen te Lon den ingezien”, doch in 'Britsche regeerlngs- kringen hoopt men aan Poolsche bezwaren tegemoet te kunnen komen. Het verluidt, dat de voorgestelde Britsch- Fransch-Poolsch-Russische verklaring de verplichting zou inhouden, bij een bedrei ging door Duitschland vanden internationa len toestand terstond overleg te plegen. Londen koestert den wensch éérst een prin- cipieele verklaring af te leggen, om daai- na te beraadslagen over concrete maat regelen, welke door de betrokken mogend heden zouden kunnen worden getroffen om agressie tegen te gaan. Het behoeft niet te Verwonderen, als de Poolsche regeering zou eischen, éérst concrete bindende toe zeggingen van daadwerkelijken steun te ontvangen alvorens Polen tot het democia- tisch-communistisch eenheidsfront zou toe treden. Het Poolsche gebied is zoo kwetsbaar door zijn open grenzen, welke thans boven dien voor de helft gemeenschappelijk zijn met Duitschland en Slowakije, dat het be houd van vriendschappelijke betrekking n met Duitschland Warschau zeer veel waard is. Daarom zou het zelfs niet be hoeven te verwonderen, wanneer Beek op het laatste oogenblik zou trachten, door een regeling met Duitschland over den cor ridor en de minderheden-kwestle tot stand te brengen, de Poolsch-Duitsche betrekkin gen nog hechter te fundeeren, dan in 1934 bjj het toen gesloten verdrag is geschied Daarbij rijst overigens de vraag, welke houding de Poolsche publieke opinie zal aannemen. Dat in Polen ongerustheid be- staat over de Duitsche expansie in Ooste lijke richting spreekt vanzelf. Het Is voor Polen bovendien een levensvoorwaarde den j toegangsweg tot de wereldzeeën, welke de corridor thans biedt, te behouden. Eenmaal van de zee afgesneden, zou de Poolsche staat zijn levenskracht verliezen en in ge vaar geraken weer door zijn machtige bu ren te worden verdeeld, zooals dit in vroe ger eeuwen is geschied. Londen heeft inmiddels, voor zoover be kend is geworden, nog geen antwoord ont vangen van de regeeringen van Frankrijk, Roemenië doet belangrijke concessies. Na langdurige in vriendschappelijke!! geest gevoerde onderhandelingen is, volgens^ het D.N.B., heden een Duitsch-Roemeen- I 8che overeenkomst geteekend, die de grondslagen vormt voor een verdere uit breiding van de wederzijdsche economische betrekkingen. r Naar in een communiqué o.m. wordt ge zegd, zijn de Duitsche en de Roemeensche regeering het er over eens dat de Roemeen- sche productie nog vérgaande ontwikke lingsmogelijkheden bezit. De Roemeensche productie kan door een doelmatige organisatie worden uitgebreid, waardoor zij in de aan Roemenië grenzende gebieden en in Groot-Duitschland een groo ver afzetgebied kan vinden. Duitschland heeft zich bij de nieuwe overeenkomst be reid verklaard zijn ervaring op het gebied Van landbouw en boschbouw ter beschikking te stellen en de benoodigde industrieele In stallaties te leveren. geeft aan de illusie van een eeuwigen vre- ue, wensent nei uav ue vicuc x,uv long «•»—- 1 gelyk zal duren opdat het de hulpbronnen van zijn rijk volledig kan benutten. Voorts wees "de Koning nog op de „bij zonder vriendschappelijke betrekkingen" owelke de Italiaansche regeering onderhoudt Brittannië en Frankrijk, zeide de koning, I 16 April 1938 gunstige voorwaarden 1 en Tegen beweerden inval van Hongaarsche troepen. Minister Csaky zegt onderzoek toe. Het Hong. Pers-agentsch. meldt uit Boedapest dat de minister van buitenland- sche zaken der regeering te Bratislava een telegram heeft gezonden aan den Hongaar- schen minister van buitenlandsche zaken, waarin hij er tegen protesteert, dat Hen- gaarsche troepen uit de Karpaten-Oekraine Slowaaksch grondgebied zijn binnengedron gen en daar militaire operaties zouden ver richten. In zijn antwoord aan den Slowaakschen minister belooft Csaky direct een onderzo1, k te zullen laten instellen, waarvan hij het resultaat aan de Slowaaksche regeering zal mededeelen. Tegelijkertijd maakt de minister er de. regeering te Bratislava op attent, dat de oostelijke grens van Slowakije nimmer was vastgesteld en dat het derhalve mogelijk is, dat uit deze oinstandigheid een eventueel plaatselijk geschil tusschen Hongaarse!’e en Slowaaksche troepen ontstond. Van militaire operaties kan echter geen sprake zijn, desbetreffende berichten zij' onjuist. Het Slowaaksche Persbureau deelde mede: Bij minister-president Tiso zijn den geheelen ochtend beraadslagingen gehou den, waaraan de minister voor de nationale verdediging Zatlos, de opperbevelhebber van de Hlinka-garde, Mach, en de chef van den politieken staf van de Hlinka-gardp, Kurgas, deelnamen. De beraadslagingen betroffen het opruk'ken van Hongaarsche troepen-afdeelingen op Slowaaksch gebied. De Slowaaksche regeering heeft Berlijn in kennis gesteld van de loopende geruchten, maar zij heeft Duitschland niet verzocht Slowakije te hulp te komen. Duitschland en Roemenië, aldus wordt in het verdrag verklaard, hebben deze over eenkomst gesloten met het doel de weder zijdsche economische betrekkingen uit te breiden en in beider belang op economisch gebied samen te werken. Het tusschen Duitschland en Roemenië gesloten handelsverdrag bepaalt, naar na der wordt gemeld, dat een soort vijfjaren plan, dat zich over verscheidene jaren zal uitstrekken, zal worden uitgewerkt. Dit plan zal de Duitsche invoerbehoeften moe ten bevredigen en rekening moeten houden zoowel met de binnenlandsche behoeften van Roemenië als met het noodzakelijke handelsverkeer tusschen Roemenië en de Cyerige landen. Het plan dient zich in de eerste plaats te richten naar de ontwikke ling van de Roemeensche landbouwproduc tie, in dier voege, dat nieuwe landbouwpro ducten zullen worden, verbouwd en do, voortbrenging van producten, welke reeds verijouwd worden, met name van veevoe der, oliezaden en vezelplanten, zal worden opgevoerd. Het plan voorziet voorts in de ADVERTENTIEPRIJS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 reyels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 °fc bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prQs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. levering van machines en installaties voor den Roemeenschen mijnbouw. Oprichting Duitsch-Roemeenschf ondernemingen. Duitsch-Roemeensche mijnen zullen wor den opgericht tot exploitatie van het koper- pvavelkies in de Dobroedsja, van chroom- erts in het Banaat en het mangaanerts in de streek van Vatra Dornefbrostem. Voorts zullen de bauxiet-gebieden geëxploiteerd worden en zal een alumfniumindustrie wor den opgericht. Een Duitsch-Roemeensche mtf. zal mine rale oliebronnen exploiteeren en een pro gram opstellen voor het boren en distri- bueeren der oliën. Voorts voorziet het economische plan in een fusie op industrieel gebied. Vrije zones zullen tot stand komen, waarin industrie- en handelsondernemingen zullen worden opgericht. In deze vrije zónes zullen tevens pakhuizen en inrichtin. gen voor het overladen ten behoeve van de Duitsche scheepvaart worden gebouwd. Het economische plan jbehelst bovendien het leveren van oorlogsmateriaal en uitrus tingsstukken voor het Roemeensche leger, de marine, de luchtmacht en de bewape- nings-industrie, alsmede de oprichting van epenbare bedrijven. Met de uitvoering van het verdrag woi- den de krachtens het handelsverdrag van 23 Maart 1935 ingestelde regeeringscom- missies belast. Het verdrag treedt een maand na de uitwisseling der ratificatie- oorkonden hetgeen zoo spoedig mogelijk in Berlijn zal plaats hebben in werking. Het verdrag is geldig tot 31 Maart 1944. Wordt het niet één jaar voor dit tijdstip opgezegd, dan geldt het als voor onbepaal- den tijd verlengd. Het is dan, met inacht neming van een termijn van één jaar, tot het einde van telkens een kwartaal, op zegbaar. De Fransch-Italiaansche betrekkingen. Ter gelegenheid van het twintigjarig be staan der „fasces” heeft koning Victor Ema nuel bij de opening van de kamer van fas- ces en corporaties een troonrede uitgespro ken. „Hoewel Italië”, zoo zeiaé'de vorst in o-- deze rede, zich niet overgeeft aan de illusie j de, wenscht het dat de vrede zoo lang mo- van een eeuwigen vrede, wenscht het dat de vrede zoo lang mogelyk zal duren, opdat het de hulpbronnen van zyn ryk volledig kan benutten!” Sprekende over de verhouding tot Groot- J? 14-1 <1 am Ti'1111IJa 1— dat de Britsch-Italiaansche overeenkomst van heeft geschapen voor een consolidatie een hervatting der normale betrekkingen tusschen beide landen. Wat Frankrijk be treft, merkte de Italiaansche koning op, 1 verhouding en van Polen ten aanzien van de ge meenschappelijk af te leggen verklaring. De onderhandelingen worden voortgezet zoowel over het beginsel als over de be woordingen van een dergelyke verklaring. Rusland heeft in beginsel de gemeen, schappelijke verklaring tegen Duitsche machtsuitbreiding ten koste van onafhan kelijke landen, die door de Britsche regec- ring is opgemaakt, goedgekeurd. Daar Frankrijk dit reeds heeft gedaan, met een verdere mededeeling dat het ook indirecte aanvallen op Grpot-Brittannië door Zwit serland, België of Nederland met alle middelen, waarover het beschikt, zal hel pen keeren, kan men zeggen dat de Triple Alliantie van 1914 weer tennaastenbij tot stand is gekomen. Blykens een mededeeling van Minister Chamberlain in het Lagerhuis kan hij nog geen mededeelingen doen over de beraad slagingen welke met andere regeeringen in verband met de jongste ontwikkeling ge houden zijn. „Ik wensch duidelijk te maken”, aldus Chamberlain, „dat by de regeering van flroot-Brittanniö geenszins de wensch be staat redelijke pógingen van de zijde van Duitschland zijn uitvoerhandel uit te brei den, in den weg te staan. „Evenmin is deze regeering er op uit in Europa twee tegenover elkander staande blokken van landen met verschillende op blokken van landen, die andere denkbeelden dan Duitschland over het binnenlandsch be stuur hebben, te vormen. De Britsche re geering kon zich echter niet neerleggen bij de processen, waarbij op onafhankelijke landen zulk een zware druk wordt uitge oefend, onder bedreiging met geweld, daf zy hun onafhankelijkheid moeten prijs geven. De Britsche regeering was vastbesloten zich tegen zulk een poging, indien zij werd ondernomen, met alle middelen te verzet ten. De algemeene indruk over deze verkU ring in Londensche diplomatieke kringen is, dat de Britsche regeering spoedig het Russische plan voor een conferentie tus. schen Engeland, Frankrijk en Rusland en de staten van zuid-oost Europa voor de be handeling van het internationale proble*m zal overnemen. Eenige dagen geleden was de Britsche regeering van meening, dat dit een te langdradige procedure was. Het tee- kenen van een verklaring door alle landen, die in de eerste plaats ervoor In aanmer king komen, was het plan van.iord Halifax Nu echter blijkt, dat niet alle landen bereid zijn deze verklaring te teekenen zonder specifieke militaire waarborgen te hebben ontvangen, wordt het Russische conferen- tieplan weer naar voren gebracht. zoomede voor de leveringen uit Duitschland ten behoeve van de militaire inrichtingen. In de bovenomschreven zóne worden de militaire souvereiniteitsrechten uitgeoefend door de Duitsche weermacht. Personen van Duitsch staatsburgerschap, die op grond van particuliere overeenkomsten te werk gesteld zijn aan de inrichting der militaire stellingen in genoemde zóne, staan op dat punt onder de Duitsche rechtspraak. Artikel 3. De Slowaaksche regeering za’ haar eigen militaire macht organiseeren in nauw overleg met de Duitsche weermacht. Artikel 4. Ingevolge de beschermings- overeenkomst zal de Slowaaksche regee ring haar buitenlandsche politiek steeds voeren in strikte overeenstemming met de Duitsche regeering. Artikel 5. Deze overeenkomst treedt bij de onderteekening direct in werking en geldt voor 25 jaar. De beide regeeringen zullen vóór den afloop van dezen termijn tijdig met elkander in overleg treden om trent eventueele verlenging. OBGSTGEEST

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1