l 7 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADi VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RÊRCïMÉACHfrBËRKENWOUDE. BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEITWIJK, SCHÓONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen m.s. z. MUSSOLINI ACHT EEN LANGDURIG TIJDPERK VAN VREDE NOODZAKELIJK. De kloof tusschen Frankrijk en Italië is nog steeds te overbruggen. 't, dat liften I >izuiger gt, met J. stuift steeds lig tus- doppen IVERK ZONEN tt 22-24, Tel. 3353 Prins Bernhard bij de tewaterlating van het Prinses Beatrix. w besprekingen, welke In vrlend- schappelijken geest werden gevoerd, hebben op 25 Maart tot een volledige overeenstemming geleld* No. 1999^ Maandag 27 Maart 1989 77e Jaargang DE aangekondigde rede gehouden. Geeft Madrid zich over Redactie Telef De Duce bereid tot een initiatief voor aan toebrengen en dan zal dat Madrid, dat zij zich aan te houden heeft. Welro, vermoedelijk wel :L 2080 gen.’ istant tig ver- taf, de en, zoo - Als laatste en fundanïenteele punt; wij moeten ons wapenen. Het wachtwoord is: vermeerdert kanonnen, schepen en vlieg- ook hetrecht aan het bezit der wereld op passende .wijze deel te nemen. het even ig? EZELFDE WEG vow snliede Boek >r de plaatsing Duitschla-nd’s koloniale eisch. Wordt thans eerst recht gesteld. Op de bijeenkomst van de districtsleiders en de vGauamtsleiter’Jop den „Ordens- burg”Sonthofen heeft de rijksleider gene raal Ritter von Epp over den Duitschen kolonialen eisch o.a. gezegd, dat het weg nemen van de koloniën, die voor Duitscb- land een onuitputtelijke reserve aan ruim te en grondstoffen beteekenden, tot een geweldig bxportverlies had geleid en de vernietiging van de Duitsche industrie en economie ten doel had gehad. Von Epp wees beslist het argument van buitenlandsche in het bijzonder Engelsche kringen van de hand, dat een teruggaaf der Duitsche koloniën van weinig nut voor Duitschland zou zijn. Eveneens keerde hij zich tegen de tactische bedenkingen, die in den laatsten tijd waren geopperd tegen d Duitsche koloniale aanspraken. De ontstemming, welke de Duitsche successen in het Oosten en het Zuid- Oosten in de anti-Duitsch georiënteerde kringen hebben veroorzaakt, kan Duitschland niet in het minst beletten zijn aanspraken op koloniën thans eerst recht te doen gelden. NIEUW HANDELSVERDKAG' MET DUITSCHLAND. Looptijd van 1 April 1939 tot 31 December 1940. De regeerlngspersdlenst meldt: Sinds ‘13 Maart j.I. wqrden te Berlijn tusschen een Nederlandsche en een Duit sche delegatie de onderhandellngen over de regeling van het NederlandschDuit sche handelsverkeer voortgezet. Het nieuwe verdrag treedt 1 April 1399 In werking. In vertrouwen op de stabili teit in^de ontwikkeling der economische betrekkingen tusschen Nederland en Duitschland werd het verdrag; In. tegen stelling met vroegere regelingen, welke voor een korteren termijn golden, yoor het eerst voor een langere periode, n.l* tot 31 December 1940, afgesloten. Tevens hebben de Nederlandsch-Duit- sche regeerlngscommlssies de betallngs- contingenten voor het tweede kwartaal 1939 voor dfcn,uitvoer van Nederland en' Koloniën naar Duitschland vastgesteld. openden gewapende burgers het vuur op hem. De bankbediende werd gedood en Durand werd slechts gekwetst. Teneinde niet in handen van zijn achtervolgers te geraken, trok hij zich in het bankgebouw terug en pleegde zelfmoord. Na. uit die gevangenis te zijn ontvlucht had Durand een afgelegen boerderij over vallen ên zich meester gemaakt van de daar aanwezige wapens, waarna hij zich verschanste in een onder 1000 Meter hoo- gen rotswand gelegen spelonk, welke door rotsblokken was beschut. Vandaar uit heeft hij drie dagen lang een honderd man sterke afdeeling politie in bedwang gehou den. Tijdens de gevechten werden twee personen gedood en verscheidene gewond. Tenslotte werd een compagnie van de nationale garde gerequireerd, welke gebruik maakte van een houwitser en een mqnwer- per. Toen de commandant het oogenblik gekomen achtte om tot een bestorming te laten overgaan, bleek, dat de gangster in den nacht over een rotswand moest zijn ontsnapt. Daarna pleegde de gangster den overval op het bankgebouw te Powell, het geen met zijn dood eindigde. Als het grootste cultuurvolk van Europa, zoo verklaarde von Epp, heeft Duitschland SENSATIONEEL EINDE VAN JACHT OP EEN GANGSTER. Politie en nationale garde bestookten den ontvluchten misdadiger met houtwitser en een inijnwerper. De jacht op een gangster, Durand, die, na twee cipiers vermoord te hebben was ontsnapt uit de gevangenis van Cody en na twee van zijn achtervolgers te hebben neer- geschoten in het gebergte kon ontkomen*, heeft een sensationeel eindfe gevonden. Terwijl een groote politiemacht, en een compagnie der nationale garde nog bez;g waren, den misdadiger op te sporen, ha-4 Durand een autorijder gedwongen hem naar Powell in Wyoming te brengen. Daxr deed hij op klaarlichten dag een bankover val. Om zjjn buit in veiligheid te brengen nam hij een bankbediende als gijzelaar mee. Toen hjj het bankgebouw verliet ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent,voveral waar de beiorging por looper geschiedt. Franco per pos1^ per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en latere 2746. Postrekening 48400. Het gerucht doet hier de ronde, dat een vliegtuig met afgezanten uit Madrid om drie uur op het vliegveld te Burgos is geland. Inderdaad Is op het militaire vliegveld om drie uur ondanks den feilen storm, den sneeuw en den hagel, een groot groen tweemotorig vliegtuig, met rood voorstuk en driekleurige cocardes geland. Vier passagiers werden toestond naar een der gebouwen van het civiele vliegveld geleld, waar spoedig kolonel Gonzalo, de chef van het weede Spaan- sche bureau, kolonel Ungria, de chef van de veiligheidspolitie, belast met de on derhandellngen namens de Franco- regeejlng, zich bij hen voegden. De af gezanten zouden het antwoord bij zich gehad hebben op de voorwaarden, die gesteld waren door de rechtsche militaire chefs betreffende de overgave der Spaan sche,hoofdstad. Offlcieele kringen blijven nog steeds een uiterste terughoudendheid in acht nemen Het is onmogelijk nader aan te worden erkend. Duce heeft gistëren te Rome zijn cisme zou beteekenen, integendeel blijken het graf van het communisme te zijn. De Duce bereid tot: een initiatief voor uren, zal de schitterende infanterie van het «noening, indien. Italië’s rechten nationalistische Spanje er den genadeslag aan toebrengen en dan zal dat Madrid, dat volgens de linkschen den dood van het fan doen zijn om Djiboeti, waart de Italianen 1 vermoedelijk wel een bevoorrechte econo- I mische positie kunnen krijgen.- Het Italiaan- 1 sche statuut in Tunis acht rijen rechtvaar- dig. Frankrijk ia tot besprekingen bereid, indien Italië den eersten stap doet, indien geen territoriale eischen wonden gesteld, en indien de intimidatie-campa^ne niet wordt hervat. In Rome acht men hft .-«ogenblikkelijk eorlogsgevaar geweken. Mussolini zegt b°- reid te zijn tot discussies, dat wil dus zeg gen tot geven en nemen. Men acht de span ning in Europa ongetwijfeld; verminderd. Te Lónden meent men, dat de rede van den Duce een eerste stap kap blijken in de richting van ontspanning. Feestelijke gebeurtenis te Vlissingen. De tewaterlating van een groot hip van de werf ,,De Schelde” vormt i<> jls st eeds voor geheel Vlissingen een f lijke gebeurtenis en voort i »ns wjs er reden tot bijzondere vreugde, nu Z. K. 'I. Prins Bemhard zich bereid had ver klaard, de laatste aanwinst van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, het motorschip „Prinses Beatrix, aan zijn element toe te vertrouwen. Evenals enkele maanden geleden, toen j gmit fabriek geopend worden. En nu tzI een van de best uitgeruste werven en machinefabrieken, van Neder land, die^dank zijn de vele opdrachten van de -Nederlandsche marine en van den Rotterdamschen Lloyd vol bezer is en in totaal aan ongeveer 3000 meijechen arbeid verzekert voor geruimen tijd”. Vervolgens was het woord aan den heer Th. H. de Meester, president com missaris van de Stoomvaart Maatschap pij Zeeland, die als president commissa ris van de maatschappij Zeeland Z. K. H. eerbiedig dank zegde, voor zijn tegen woordigheid. Hierna verzocht de Jflfeer Wesseling Z. K. H. de laatste beletselen te willen weg nemen. De Prins te Goes- Zaterdagmiddag bracht Prins Bern- hard een bezoek aan Nederland’s groot ste landbouwbedrijf, den Wilhelminapol- der bij Goes.Wn dezen uitgestrekten pol der, die ongeveer 1600 h.a. groot is^ vin den 250 arbeiders werk. Het aantal paar den bedraagt ruim 100, terwijl de mo dernste machines in bedriji zijn genomen De heer Hanegraaff heette Prins Bern- hard hartelijk welkom en gaf een over zicht van de geschiedenis van den pol der en de ontwikkeling van hpt bedrijf. Spr. bood den Prins de gouden legpen- ming van den polder aan, waarvoor deze hartelijk dankte. Het gezelschap begaf zich nu naar buiten, waar het plaatstelijk muziekge zelschap de Echo stond opgesteld, dat het Wilhelmus speelde. Vervolgens werden verschillende onderdeden van het bedrijf bezichtigd, waarbij de direc teur telkens de noodige inlichtingen aan Z. K. H. verstrekte. Eerst werd bezocht de ontsmettings- afdeeling van zaaigranen, daarna de pootaardappelen-bewa^rplaats, waarna gedemonstreerd wercKmet tractors voor ploeg en eg. EQn onlangs bekroond vierspan mer- rlepaarden had ook de belangstelling van den Prins, evenals een oude Zuid- Bevelandsche kapwagen, waarmee vroe ger de boeren naar de markt te Goes reden. Ook was hier opgesteld de be roemdste hengst Joli de Frederipa. Langs een groep schapen werd gewandeld naar een groote loods, waarin pootaardappe- len worden gesorteerd en verzonden. Bezoek aan lerseke. Van Wilhelminapolder reed Prins Bemhard met zijn gezelschap naar ler seke, waar een bezoek werd gebracht aan d eoester- en mosselbedrijven. GOllkM JIE Ulll!A\T. ADVERTENTIEPRIJS: Udt Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0 50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten *n moeten daags vóój aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z«n. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. j Wjj vragen niet het oordeel der wereld, de stichting van de maar wjj wenschen, dat de wereld weet ci ui vvurwawoic-ts, en bracht hulde waar zij zich aan te houden heeft. Welro, de nagedachtenis van de kamerader; die in de Italiaansche nota van 17 December I 1938, gericht tot Frankrijk, waren de pro blemen van kolonialen aard duidelijk^ ge steld. Deze problemen hebben een naain: zij heeten Tunis, Djiboeti, Suezkanaal. /He*- staat de Fransche regeering volkomen vrij zich zelfs aan de simpele discussie aeter problemen' te onttrekken, zooals zij tot nu toe steeds met „nooit”, geantwoord heeft, een „nooit”, dat wellicht te vaak herhaald werd en dat wellicht al te categorisch w*J. Maar zü moet zich niet beklagen indien de kloof, die op het oogenblik de twee lan den scheidt, dan zoo diep zal worden, d?t het zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, zat zijn haar te dichten. De Mkldellandsche Zêe. Geografisch, historisch, politiek en miliz tair is de Middellandsche- Zee de levens, ruimte van Italië, en wanneer wij Middel landsche Zee zeggen,o dan sluit dit natuur lijk de golf in die de Adriatische Zee heet, en waar de Italiaansche belangen overheer- schend zijn, maar niet exclusief jegens de Slaven^jDat is dan ook de reden, dat daar sinds'twee jaar vrede heerscht. H. M. de Koningin dezelfde plechtigheid j U hier verrichtte bij de tewaterlating van het i m.s. „Koningin Emma”, hetwelk, naar men zich herinneren zal, gedurende eenige uren hardnekkigen tegenstand bood, was ook nu weer de stad met vlag gen getooid en was al tijdig een groote menschenmhssa op de been om den hoo- gen bezoeker een welkom te roepen. Bij de werf heerschte vanaf het'mid daguur een groote bedrijvigheid. Tot de aanwezigen behoorden drie leden van de regeering, namelijk de ministers dr. H. Colljn, mr. J A. de Wilde en mr. dr. Ir. J. A M. van Buuren, terwijl de minister van Economische Zaken was vertegen woordigd door den heer G. Tep<>ema, administrateur, hoofd der adeellng nij verheid. De hoofdafmetingen van het nieuwe schip, een zusterschip van de „Koningin Emma”, zijn: lengte 115.80 meter, breedte 14.33 meter, holte 8.53 meter. De maxi mum diepgang is 4.12 meter. De inhoud bedraagt circa 4100 bruto registerton. Het maximum aantal passagiers is bepaald op circa 1800. De bemanning zal uit 58 koppen bestaan De proeftochtsnelheid is vastgesteld op 23 mijl. Bouw en in richting maken het mogelljk het schip te gebruiken voor toeristenvaarten ge durende de zomermaanden in Europee- sche zeeën. De „Prinses Beatrix" zal tegen 1 Juli in de vaart worden gebracht, ongeveer I Qen maand na het in dienst stellen van de „Koningin Emma”, zoodat het a.s. heel door deze twee nieuwe schepën zal kunneh worden uitgevoerd. Om één uur. komende van Beveland, welk eiland Hij in de ochtenduren had bezocht, arriveerde Prins Bemhard, har telijk toegejuicht door het publiek, aan de werf, in gezelschap van den Commis saris der Koningin, jhr. mr. J. W. Quar- les van Ufford, diens echtgenoote, zijn adjudant, kapitein J. K. H. de Roo van Alderwelt en den burgemeester van Vlis singen, den heer C A. van Woelderen. Bij den ingang van de tribune werd de Prins ontvangen door de heeren B. E. Ruys, presldent-commissaris der Konink lijke Maatschappij „De Schelde", Th. H. de Meester, president- commissaris der Stoomvaart Maatschappij „Zeeland”, ir. H. C. Wesseling en A. Smft, directeuren van „De Schelde”, mr. A. F. Lodelzen en G J Benslnk, directeuren der N V. W H. Müller en Cq. en l£. G Bron van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland”. Nadat allen op de tribune hadden plaats genomen, richtte de heer B. E. vciiiiociucii ivaiiuuiicn, wyiicpeii rnvg- tuigen, tot eiken prijs, oök al moesten wij J alles opruimen wat burgerlijk leven he«-t. Wanneer men sterk is, ^oezemt men zijn j vrienden vriendschap in én zijn vijanden vrees. Uit de feiten der geschiedenis rijst over eeuwen en generaties één kreet op: wee den wapenloozen. De Duce richtte ten slotte een woord van lof tot de Squadristi, en besloot met te zeg- j gen dat in de woorden geloven, gehoorza men en strijden het geheim van elke over- winning besloten ligt. De indriik in Europa. De woorden van Mussolijii z\jn in de ver schillende hoofdsteden met groote belang stelling gevolgd. In Parijs zegt men dat $e twist over de tarieven en de com misser iszeMfe van de Suez Kanaalmaatschappij i nauwelijks een [ct> naam hebben, terwijl het tyij d^accoorden van 1985 vastgestelde statpu^ der Italianen in Tunis aan d*e desiderata* van Rome i«< zeenruime mate tegemoet k^am. Voornamelijk zal het de Italianen wel te Hij begon met te herinneren aan de da- j gen van 1919, aan Fawi di Combattimento, en bracht hulde aan de nagedachtenis van de kameradeq die als heltten vielen in de straten en op de pleinen van Italië en in het Afrikaansche en Spaansche land. Wat wij gedaan .hebben en tot stand brachten is belangrijk, Rldus Mussol'ni, maar Belangrijker voor ons is, wat wijz«q? zullen doen. En wij zullen het doen,want m|jn wil kent geen hinderpalen en uw geest drift en offervaardigheid zijn intact. G’j zijt de lijfwacht der fascistische revolutie en van het regime. „Koers afgebakend” Kameraden squadristi, uw manifestatie, die het hoogtepunt is van de feesten ter viering van het twintigjarig bestaan van, het fascisme, vindt plaats op een ernstige oogenblik in het leven van Europa. Wij laten ons niet overstuur maken door wat thans oorlogs-psychose heet en wat oen mengsel is van hysterie en vrees. Onze koers is afgebakend en onze beginselen zijn duidelijk. Om te beginnen moet gezegd, worden, dal hoewel de beroepspacifisten bijzonder ver foeilijke individuen zijn en hoewel wij eet eeuwigen vrede als een ramp voor de bn- schaving def menschheid beschouwen, het toch ons oordeel is, dat een lange periode van vrede voor de verdere ontwikkeling der beschaving noodzakelqk is. Maar höewel wij nog onlangs gepolst werden, zullen wil geen enkel initiatief nemen vóór onze hei lige rechten erkend zijn. Ten tweede: de periode van de „extra. toeren”, zoo zij al ooit bestaan heeft, h definitief afgesloten Het is voldoende ons er aan te herinneren, om ons te kwetsen. De pogingen om ons te schokken en de as Rome-Berlijn te splijten, zijn kinderlijk. Be as is niet slechts een relatie tusschen twee staten. Het is een ontmoeting tus- sche^twee revoluties, die tegengesteld g|jn jSfa|Pn(,<'rp opvattingen der huidi ;e bescha^j; Ik verklaar u( dat, indien, de groote democratieën bitterlijk weenen over het voortijdige en eenigszins beschamende einde van haar liefste schepping, dit een zeer goede reden voor ons is, ons niet bü haar min of meer fatsoenlijke tranen aan te sluiten. Daarin liggen de kracht van de as benevens de voorwaarden voor haar voortbestaan. Maar aangezien elke daad ook opper vlakkige gevoelens uitlokt, die soms wel eens de rede overstemmen, moet ik hier op de meest uitdrukkelijke wijze verklaren, dat wat zich in Centraal-Europa heeft af- g^speeld, zich noodzakelijkerwijze moest afspelen. Ik voeg er aan toe, dat, indien men het probleem op het moreele plan plaatst, niemand, ik herhaal niemand, het recht heeft den eersten steen te werpen, rooals de oude en moderne geschiedenis van Europa ruimschoots aantoont. Het is duidelijk, dat, indien een volk, dat °ver een groot menschenmateriaal besch?.' te en over geweldige wapenarsenalen, niet in staat was ook maar een gebaar te ma. hen, het blijkbaar rijp, zeer rijp was voor het lot, dat het ondergaan heeft. Ten slotte verklaar ik, dat indien de be oogde vorming eener coalitie tegen dn Wtoritaire regimes mocht plaats vinden, deze regimes den handschoen zullen opne men en iif alle deelen der wereld tot den tegenaanval zullen overgaan. Barricade geslecht. In mijn rede te Genua sprak ik van een barricade, die Italië van Frankrijk scheidde. ™en kan nu wel zeggen, dat deze barricade Wo ongeveer i8 afgebroken. Over eenige dagen, wellicht over eenige Het naderende einde van den burgeroorlog. Juan del Rio, de secretaris van den Natlonalen Verdediglngsraad, heeft gis teravond voor den zender van Union Radio een toespraak gehouden, waarin hij de volgende telegrammen, gericht tot de rechtsche regeering, voorlas: „De Nationale Raad aan de rechtsche regeering Morgen Maandag, zullen wij onze luchtstrijdkrachten zenden als sym bolische overgave. Wij verzoeken u het tijdstip vast te stellen Het tweede telegram luidde: „De Verdediglngsraad aan de recht sche regeering: „Het is misschien mogelijk, dat wij vandaag, zelfs In den loop van den mlfi- dag|de overgave ten uitvoer kunnen leg gen.” De rechtsche regeering antwoordde, j „Het is zeer dringend, dat gij de wa pens overgeeft in verband met het op handen zijn van ons volgende offensief, dat reeds op eenige fronten Is begonnen. Geeft uwen troepen het bevel de witte vlag te hijschen Ju an del Rlo deed vervolgens een be roep op de kalmte der Spanjaarden In de republlkeinsche zone, zeggende, dat zij niet op eigen initiatief moesten op treden, maar steeds de bevelen van den Raad moesten volgen. Havas meldde Zondagavond laat uit Burgos: Ruys zich met een toespraak tot Prins Bernhard, waarin hij erop wees, dat het huls van Oranje als hpt ware den eer sten steen gelegd heeft voor de stichting van dezq belangrijke werkgelegenheid. Het was toch Zijne Majesteit Koning Willem III, die in 1873 het initiatief nam om op de oude admiraliteitswerf, de plaats waarop wij ons thans bevinden, I een groote scheepsbouwwerf en machine fabriek te vestigen. In 1875 kon dan ook I dank zij de stuwkracht van wijlen Arie geven of de Madrlleenen 'de voorwaar den aanvaarden. Men ziet in de omstan- dlgheid, dat zij zijn teruggekeerd, echter een bewijs, dat zij de voorwaarden heb- J zomerseizoen de dagelljksche dienst ge- ben aangenomen. Het vliegtuig Is om kwart voor zes weer vertrokken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1