ir If NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKËNWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen BRITSCH KONINGSPAAR IN HET WITTE HUIS. i Gezondheidstoestand van Prinses Juliana uitstekend. Ontvangst van koning George en koningin Elizabeth zal hartelijk en eenvoudig zijn. No» 19994 Dinsdag 28 Maart 1939 77e Jaargang belang. sparen elf, óf gemak! j elfjes -product Duitsche eischen inzake Danzig? 4 Franco rukt snel op. Industrieele mobilisatie in Frankrijk. Nieuw handelsverdrag met Duitschland. prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Geöi het of- Cl. D. 6 k n daarom reeds, ten met zeer veel opdat vele voet- lateren leeftijd i of tot een mi en worden. lit friet mogelijk! eel der kleeding. 3 veel belangrij en nauwste ver- ezondherd en een Gayda zegt verder dat de kloof tus- schen Italië en Frankrijk ziqh thans al leen maar met toenemende moeilijkhe den voor Europa kan verbroeden indien men niet meer begrip gaat toonen. „In elk geval is het zeker dat Italië, zoolang zijn rechtcmi niet zijn erkend, aan geen enkelen internationalen stap of inter nationaal stelsel tot verdediging van den vrede zal deelnemen, omdat een op deze wijze verzekerde vrede een onbestaan bare en onoprechte vrede .zou zijn. De ware vredesformule van thans is „aan ieder volk zijn plaats”, en het is in het kader der legitieme nationale rechten, welke erkend moeten worden, dat Italië zijn eischen ten aanzien van Frankrijk stelt". soliede Boek t de plaatsing Indienstneming van Joden in Duitschland weer toegestaan. De corr. van het Alg. Hbld. meldt uit Berlijn dat Joden weder in dienst mogen worden genomen. De leider van de rjjksinstelling vooi ai- beidsbemiddeling heeft er in een verorde ning de aandacht op gevestigd, dat het aan tal werklooze Joden sterk is gestegen. Dc Staat heeft er echter geen belang bij dat de arbeidskracht der Joden ongebruikt blijft. Men moet trachten de Joden, die kun nen werken, zoo spoedig mogelijk aan hel werk te zetten, teneinde aldus Duitsche ar beidskrachten vrij te krjjgen voor dringen de werkzaamheden, welke in het belang van den staat moeten worden uitgevoerd. De Joden kunnen in bouwbedrijven en bij ont ginningen te werk worden gesteld, maar gescheiden van de andere arbeiders. Nadee- le’n kunnen de werkgevers van het in dienst nemen der Joden niet ondervinden. n elastiekje by- i. Droog zijnde, i strak gespan lies. De inkrim- van cellophaan uitstekend kan m luchtdicht te 1 van flesschen n. Het vervangt lak en parafine ezelfde eischen. phaan in voch- kurken moeten ia, evenals bü d$n hals moe- rerken, likeuren vervliegen, in- e van de lucht m steeds meer cellophaan, in den handel ge gezicht mogenly^ of lomp schynen, heeft de moeder ;ren gauw uit dc Touwens de kous ts in. De groeien- voldoende bewe- n, hetgeen echter 11 te ruime sch'zo moeten worden. in onderdeel der als hoeden, duch sten niet aange- t z(j knellen of te sakken, kan men en. ’s-Gravenhage, 28 Maart. De geneesheeren van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana verklaren, in ver band met de zwangerschap, die thans tot ongeveer de helft gevorderd is, dat de ge zondheidstoestand van Hare Koninklijke Hoogheid in alle -opzichten uitstekend is. Dr. J. DE GROOT. Dr. C. L. DE JONGH. Voorts heeft Calinescu op een vraag geantwoord, dat er geen enkel verband is tusschepj de Röemeensch—Duitsche economische overeenkomst en de jong ste internationale verwikkelingen. Onze ondérhandellngen waren reeds in Februari begonnen”, aldus de premier. „De ruil van goederen zal in niets de tegenwoordige of toekomstige handelsbe- trekkingen van Roemenië met andere landen wijzigen.” Hoofdpijn, Kiespijn. altijd «en poeder of cachet van Mljnhardt. Mijnhardt'c Poeder» per stuk 8 ct. Doos <5 ct Cachets,genaamd„Mijnhardtje»"2st. lOct. Doos50ct. Het verdrag is van Nederlandsche zijde onderteekend door dr.-^H. M. Hirschfeld en van Duitsche zijde door Ernst Freiherr von Weizsacker en dr. Walter, resp. directeur-1 generaal van handel1 en nijverheid by het departement van Economische Zaken, staatssecretaris van het ministerie van Bui- tenlandsche Zaken en Ministérialdiraktor by het Departement voor Voedselvoorzie ning en Landbouw. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van s> handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zijn i’ngekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. per »tuk 8 |nhardt)es"2st ROEMENIë ZAL ZICH TOT HET UITERSTE VERDEDIGEN. Geen verband tusschen economisch accoord en jongste internationale verwikkelingen. Dc „Paris Soir” publiceert verklarin gen, door den Roemeenschen minister president Calinescu afgelegd tegenover Jules Sauerweln tijdens diens bezoek aan Boekarest. 9 „Er Is één zaakl’, aldus Calinescu, „waarover mem geen twijfel mag noch Het geheele Witte Huis zou gemakkelijk in een Palace Etiquette-problemen. -"qRöE VI en koningin Elisabeth van Engeland, die aan het einde van de maand Mei den Oceaan zullen oversteken, om een bezoek aan Canada en de Vereenig- de Staten te brengen, zullen, volgens het U.D., het eerste koningspaar zyn, dat in ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. moet “hebben, dat is, dat Roemenië zoo- dra, het wordt aangevallen, zich zal ver- 1 dedigen tegen wien ook en dat het tot de grens van zijn krachten de intregritelt van zijn grondgebied zal waarborgen. Roemenië zal vechten zonder de even- tueele resultaten van een oorlog in over weging te nemen. Wij moeten ons voor de geschiedenis aandienen als mannen, de verantwoordelijkheden waardig, die het lot onze generatie heeft toebedeeld. Wij hebben verkcheidön lichtingen re servisten onder de wapenen geroepen om onze dekkingstroepen te versterken. Er meldden zich drie keer zooveel man schappen aan als waren opgeroepen. Dat toont den geest en de discipline van het land” (lOUkSGlE CO IRANI. n afteekent en de e ongeveer 2 a 3 Ite l1/, c.m. groe- i! Polen zet zijn militaire toebereidselen voort. Het „Journal” meldt, dat de Duitsche regeering Vrijdag j.l. een nota zou hebben overhandigd aan de regeering van Polen, met voorstellen tot regeling van het vraag stuk van Danzig, zonder rekening te hou den met den Volkenbond. Duitschland zou hebben voorgesteld aan bet rijk zekere rechten te geven, den hooge- commissaris af te schaffen en Polen het recht te laten de haven van Danzig te ge bruiken. De „Daily Mail” bericht, dat de Polen besloten zijn zich te verzetten tegen iedere poging van Duitschland de Poolsche corri dor te bezetten of Danzig te annexéeren. In verband met de jongste gebeurtenis sen in Midden-Europa worden in Polen uit gebreide militaire maatregelen getroffen, doch door Poolsche bladen mag hierover niets gepubliceerd worden. Het blad „Polska Zbrona”, dat de spreek buis zou zijn van maarschalk Smigly Rydz, den opperbevelhebber van het Poolsche le ger, schrijft, dat Polen gereed is om zelfs den sterksten vijand te bestrijden. Het leger zou de controle in Polen in handen hebben genomen. Er zijn gieheime troepenbewegingen aan den gang. Het linksche front in de centrale zone is doorbroken. Duizenden krijgsgevangenen. Havas seint uit Burgos, dat vanochtend de rechtsche strijdkrachten een nieuw offensief hebben ingezet in de sectoren Talavera en Toledo. Zij rukken naar het Zuiden op. Zij hebben den Taag overge- stoken, zonder op tegenstand te stuiten en vorderen in de richting van Nava en Hermosa Vervolgens bracht Bonnet verslag uit groote hoofdkwartier over de radio mede gedeeld, dat de rechtsche troepen, die met het bruggehoofd te Toledo als basis tot den aanval waren overgegaan, het front in de centrale zone hadden door broken, en dat zij den opmarsch voort- de op talrijke. Het Britsche koningspaar zal op het I Union Station door vice-president Garnei j en zijn echtgenoote begroet worden. Het orkest zal het ,God save the king” spelen m dan zal de triomftocht naar het Witte Huis beginnen, Op den stoep van hé» Witte Huis zullen president Roosevelt en zijn echtgenoote hun hooge gasten dan naai Anierikaansche zede met een krachtigen het Witte Huis zal wonen. Toen de koning I ,ul,i,lruk begr0CleB. tn de koningin van Siam door president Hoover ontvangen werden, verbleven zij gedurende drie dagen in een villa in 'de Massachusetts Avenue. By het bezoek van den koning en de koningin van België werd de Belgische ambassade als woning geko zen en mevrouw Wilson noodigde het ko ningspaar slechts tot een thee uit, wijl haar gemaal ziek was. Koningin Marie van Roe menië tenslotte werd door mr. Coolidge slechts door een avondmaaltijd in het Witte Huis geëerd. BLIJFT LEBRUN PRESIDENT? Actie van Fransche politici. Vooraanstaande Fransche politici trachten president Lebrun te overleden, op zijn besluit terug te komen zich niet herkiesbaar te stellen voor het president schap der republiek, waarvoor, zooals bekend, op 5 April verkiezingen zullen worden gehouden. Zondag werd verklaard, aldus de „Daily Tqjegraph”, dat de minister-president Daladier, president van den Senaat, en Herriot, president van de Kamer, zullen trachten Lebrun te bewegen, zich can- didaat te laten stellen. Indien Lebrun hierin zou toestemmen, zou er waar schijnlijk geen te^ncandidaat komen. Men is van mbening, dat Lebrun een der presidenten is, die het meeste succes hebben behaald. Inmiddels hebben 5 politici verklaard, dat zij tot de candidaten behooren, het zijn: Henri Quetille, radicaal, senator, thans minister van Landbouw; JustJn Godart, radicaal, senator en oud-minister; Fernand Bouisson, onafhankelijk, oud- president van de Kamer; Franqois Pietri, gematigd nationalist, gewezen minister. Het is mogelfik, dat op het laatste oogenblik noé meer candidaten naar voren zullen komen. ichen voldoet, heeft ld noodig, doch wel ntrent de moderne sratuur op dit ge- nd van verschillen, jke menschen ver- P bevattelijke wijze iedere huisvrouw ■rent kon opsteken er gezinsleden. In- lar zorgenkind niet als een kind,, dat e vertroeteld moet t verstandige voe- en geest toedient, zich tot een krach- i ontwikkelen. Het at het wenschelpk m een andére voe- oodige voorzichtig, en medisch advies zetten. Ook in Andalusië werd marsch voortgezet. Er werden krijgsgevangeneii gemaakt. Reuter meldt uit Burgos, dat fensief van Franco thans tot verschei dene sectoren van het front van Madrid wordt uitgebreld. Het offensief aan het Estramadurafront is vandaag^Aportgezet. Vrijwel overal in Noord- en>Midden- Spanje ligt sneeuw. Hedenochtend zijn de rechtschen, over een aanzienlijke diepte door den centralem sector v^n het front van Toledo gebroken De republi keinen verlaten in allerijl hun met be ton versterkte stellingen, ctn men meent te weten, dat zij op hun vlucht uit het district Pozoblanco de bruggen vernie len. De Marokkaansche divisies van ge neraal Yague, die uit Pozoblanca naar het N.O. oprukken, dreigen de krachtig versterkte mijnen van Almaden te iso- leeren, terwijl generaal Valino, die met zijn requetes uit ’t Noorden komt, even eens hierop aanstuurt. Tot middernacht waren 10.000 krijgsgevangenen gemaakt en vandaag nog veel meer. Nieuwe decreten voor de lands verdediging In den vanochtend gehouden minis terraad heeft Daladier zich tot tolk der regeering gemaakt om Lebrun geluk te wenschen en te bedanken voor de resul taten van'zijn reis naar Londen, welke de stevigheid en hartelijkhehid der Fransch-Britsche vriendschap heeft ver sterkt en bij de geheele Fransche natie eenstemmig den indruk van groote vol doening gewekt heeft. Vervolgens brachth Bonnet verslag uit van zijn jongste diplomatieke bespre kingen te Londen en gaf hij een uiteen zetting van den buitenlandsch politie- ken toestand. Daladier heeft president Lebrun een aantal decreten voorgelegd ter ondertee- kening. Deze decreten hebben betrekking op de landsverdediging. Het zijn: 1. Een decreet, waarbij de bemannin gen der oorlogsbodems worden uitge breid. 2. Een decreet, waarbij wijziging wordt gebracht in de wet van 13 December 1932 inzake de recruteenng der zeemacht en de organisatie van haar reserves. 3. Een decreet, waarbij het technisch personeel bij de marine wordt uitgebreid. 4. Een decreet inzake de verdediging der grensgebieden. 5. Een decreet, waarbij credieten wor den geopend voor een industrieele mobi lisatie. ITALIë HEEFT ALLEEN KOLONIALE EISCHEN. Frankrijk moet meer begrip too nen zegt Gayda. In de „Giornale d’Italia” schrijft Gay da dat Europa na de aanduidingen, die •Mussolini gisteren in zijn rede heeft ge geven omtrent de Itallaansche eischen ten aanzien van Frankrijk, welke samen gevat zijn in de drie problemen Tunis, Djiboeti en Slez, zich ervan heeft kun nen overtuigen dat Italië in zijn geschil met Frankrijk, „dat alleen door de hou ding van Parijs is geschapen”, niet aan problemen denkt, die de territoriale orde in Europa omver kunnen werpen. Italië beperkt zich tot de koloniale gebieden, in overeenstemming met de accoorden van 1915 en. de nieuwe behoeften, welke door de sedertdien voorgevallen hlsto- rische gebeurtenissen ontstaan zijn. Tekst van de overeenkomst bekend gemaakt. De tekst van het thans gesloten nieu we Duitsch-Nederiandsche handelsverdrag luidt: Art. 1. Van de in bylage A vermelde voortbrengselen van den Duitschen bodem en de Duitsche nijverheid zullen bij hun invoer in het Nederlandsche douanegebied geen andere of hoogere invoerrechten gehe ven worden dan die, welke, in bylage A be paald zyn. Van de in bijlage B vermelde voortbreng selen van den Nederlandschen bodem en de Nederlandsche nijverheid zullen by hun in voer in het Duitsche douane-gjebied geen andere of hoogere invoerrechten geheven worden dan die, welke in bylage B bepaald zyn. Art. 2. De Nederlandsche en dé Duitsche regeering zullen den invoer van Duitsche en Nederlandsche kolen van ahe soorten evenals tot dusverre welwillend behandelen. De invoer van steenkolen, stèenkoolbri- ketten en cokes uit Duitschland wordt ge- contingenteerd en wel in de navolgende groepen verde el ing: huisbrandkolen, in- dustriekolen, steenkoolbriketten en cokes. Art. 3. Iedere regeering zal een regee- ringscommissie instellen, gevormd door ambtenaren der betrokken ministeries. Deze commissies hebben tot taak in door- loopend onmiddellijk contact de met de uit voering van dit verdrag samenhangiende vraagstukken te behandelen. Over de sa menstelling der regeeringscommissies zul len beide regeeringen elkander mededeeling doen. Dit verdrag zal worden bekrachtigd. Het treedt den twintigsten dag na.de uitwisse ling der bekrachtigingsoorkonden, welke te ’s-Gravenhage zal plaats vinden, in wer king, en zal gelden tot den Sisten Decem ber 1940. In geval ingrijpende wijzigingen in d° economische verhoudingen tusschen beide landen mochten intreden, kan dit verdrag vóórdien worden opgezegd. Een ingrijpende verandering in de economische verhoudin gen tusschen de beide landen moet geacht worden zich eveneens voor te doen, indien tengevolge van maatregelen van een der beide regeeringen op het gebied der invoer rechten een niet onbelangrijke benadeeling van den uitvoer naar het andere land te duchten is. Is volgens de opvatting van één der ver dragsluitende partijen de voorwaarde van de vorige alinea aanwezig, dan zullen op haar verzoek, de regeeringscommissies sa men moeten komen en trachten het door dc veranderingen in de economische verhou dingen verstoorde evenwicht van het ver drag door een passende schikking weder te herstellen. Brengen deze besprekingen gee- nerlei uitkomst, dan kan ieder van de beide verdragsluitende partijen het verdrag met een termijn van veertien dagen aan het I tinde van een kalendermaand opzeggen. Het Britsche koningspaar zal in den lin kervleugel van het gebouw verblijf houden. De kamers zijn geheel in koloniale stijl ingericht. De plafonds zijn laag, de bedden hoog en uit hout gesneden en de muur kasten zyn dezelfde, die reeds president Mqnroe gebruikte. Hij was de eerste pre sident, die het Witte Huis, dat op 24 Augus tus 1814 gelijk met het Capitool en andere openbare gebouwen door de Britsche troe pen in brand gestoken werd, bewoonde. De andere deelen van het Witte Huis hebben sindsdien sterke veranderingen ondergaan, maar in dezen vleugel is alles bij het oude gebleven. Zoo zal koning George VI verblijfhouden in een atmosfeer, waar vele herinneringen van het groote Amerikaansche verleden voortleven. Hy zal slapen in de kamer, waar president Lincoln de wet op de af schaffing van de slavernij teekende en in den salon ontbijten, waar Monroe over zijn beroemde doctrine nadacht. Maar ook an dere beroemdheden hebben reeds in de mo de en blauwe kamer overnacht. Onder hen bevinden zich de automobielkoning Henri Ford, de toenmalige Fransche minister president Pierre Laval, de beroemde humo rist Will Rogers en de oceaanvlieger Char les Lindbergh. Koningin Elisabeth zal in het bed slapen, waarin reeds de Britsche minister-president Ramsay MacDonald, de j beroemde pianist Paderewski en de minis ter-president van Canada, Mackenzie King, 1 Redroomd hebben. Vraagstukken der etiquette zijn moeilijk °P te lossen en mrs. Roosevelt en de chef van het protocol Summerlin beraadslagen urenlang over het probleem, hoe de hooge gasten ontvangen worden. Moet de inge wikkelde etiquette van het hof van St. James in acht genomen worden of zal het oningspaar genoegen nemen met het min der at<jve ceremonieel van het Witte Huis? Men is bezig, een tusschenweg tusschen ide te vinden. Een knieval, zooals ma- dame Lebrun deed, zal mevrouw Roosevelt zeker niet uitvoeren. President Roosevelt vreest er overigens met voor, dat het koningspaar de hartelyke ontvangst als ontoereikend zal beschouwen. «U weet van zijn ambassadeur Kennedy in onden, dat de koning en koningin van wnvoud houden. Derhalve zal ook het eten n het Witte Huis niet veel overvloediger dan gewoonlijk. NIEUWE GRENSINCIDENTEN IN SLOWAKIJE. Het Hongaarsche Telegraafagentschap te Budapest deelt officieel mede, dat de Slo- waaksche troepen Zondag de grens hebben geschonden, eerst op twee kilometer ten oosten van Mecezeff, later door aanvallen op de Hongaarsche grenswacht te Nagykaz- mer en Alsomihalyi. De Slowaken werden teruggedreven. Zij lieten acht dooden op het veld, velen wer den gewond of gevangen genomen. De Slowaaksche troepen hebben verder, aldus het Hong. Tel.-Ag., op 26 en 27 Maart aanvallen gedaan in den sector Kis- kolon. De Hongaarsche generale staf heeft bevolen, iederen nieuwen aanval met kracht af te slaan. Een Reuterbericht uit Bratislava meldt hiertegenover: Naar verluidt zijn Hongaar sche ongeregelde troepen en vrijscharer Slowakije aan den zuidkant binnengedron gen. De gevechtsactie aan de oostelijke grens van Slowakije verslapt. De Slowaaksche regeering heeft vijf lich tingen reservisten opgeroepen, doch uiteen gezet, dat-jje oproeping bepaald blyft tot specialisten, de luchtmacht en de lichte ar tillerie. In Duitsche kringen wordt er de nadruk op gelegd, dat bij de incidenten der laatste dagen in Slowakije geen Duitsche officieel? personen^ troepen betrokken zijn. Te Bra tislavain verband met de voortdu rende onzekerheid een zekere rtervositéit merkbaar te worden. enkelen vleugel van het Buckingham - kunnjjf worden ondergebracht. Het gebouwd naar het voorbeeld van het slot m de omgeving van Dublin. Derhalve is er trekkelyk weinig ruimte en het is onmo. Uk er het geheele gevolg van het ko- mgspaar onder te brengen. Een groot deel het Britsche reisgezelschap zal in note s worden ondergebracht. Lord Halifax a in de Engelsche ambassade zijn intrek nemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1