het einde van den burgeroorlog IN SPANJE. s NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN vTRÜAMBACHT, BERKËNWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NlEUWERKERh, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWI.IK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I Uitbundige vreugde in Madrid. kin V Q-dnriofiting Dit'blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen DE N.J.H.C. VIERT HET TWEEDE LUSTRUM. Een dicht net van gastvrije oorden voor de trekkende Nederlandsche Jeugd. NOj 19995 - Woensdag 29 Maart 1939 77e Jaargang De Polen bereid te strijden. De Britsche onder- handelingen. I haar ze nh. A jger RDAM 'I. J j Nationale verdedigingsraad beraad slaagt over de overgave van Valencia 'OOF ling uke jaar. jger jaar. jger lustrum en het is met zij kan terugzien op mliede Boek de plaatsing De Slowaaksche gedelegeerden zijn naar Bratislava teruggekeerd om verdere in structies van hun regeering in ontvangst te nempn. a Op 5 April a.s. herdenkt de Nederland sche Jcugdherbergcentrale haar tweede ^tevredenheid, dat ®n periode van voortdurenden bloei. Immers in verras send korten, tijd wist- zij haar bestaans recht te veroveren en een instituut te scheppen van waarlijke nationale betee- kenis. Tien jaar is het geleden, dat ’n groepje geestdriftige Jongeren, die de waarde be seften van het contact met de vrije na tuur en vooral daarbij de behoefte voel den aan plaatsen, waar men na een dag van trekken bijeen kon zijn In eigen, ka- vriendelijke, gastvrije tehuizen, die de tochten makende jeugd een veilige en billijker ovemachtlngsgelegenheld boden. Voor haai- arbeid op internationaal gebied de N.J.H.C. gaf den stoot tot de oprichting van de internationale ar beidsgemeenschap van jeugdherbergen had zij het vorig jaar de Van de Wa- teler vredesprijs in ontvangst te nemen. Wat het trekken van dc Nederlandsche jeugd .in het buitenland betreft, ook dit laat weinig te wenschen over, al is de toestand» bulten de grenzen niet steeds trekkers van dat Jaar. De N J.H.C. reeg ze aaneen tot een dicht net, dat nu over alle provincies ligt Uit gespreid. Men raakte spoedig vertrouwd met dit nieuwe element in het jeugd leven, dat nu zonder twijfel een vaste plaats heeft gekregen. Ook de vroolijke en fleurige troepjes treksters en trekkers, wandelend, fietsend of peddelend, wer den bekende verschijningen langs de velden en wegen. De jeugd van Neder- a land heeft, toen de mogelijkheid er een- 1 zoo, dat overal een tehuis wordt gevon- maal was, in een ommezien de ideale manier geleerd om met land en volk kennis te maken. Bij een jubileum behooren cijfers en statistieken In den zomer van 1929 wer den reeds twaalf jeugdherbergen in ge bruik genomen, die in het eerste jaar reeds 85)5 overnachtingen boekten. In ’934, toen het aantal j eugdherbergen reeds aanzienlijk was toegenomen, steeg het aantal overnachtingen met een reu - zensprong tot 168.790 De groei zette door en op het oogenbllk heeft men de be schikking over niet minder dan 65 jeugd herbergen met een totaal aantal over nachtingen, sinds de oprichting, van ruim een millioen! Velerlei mogelijkheden. Hiermede is de enorme beteekenis van dit werk wel duidelijk geaccentueerd. De jeugdherbergen zijn een bron van ge zondheid en levensvreugde en hun in vloed op de jongeren kan. vooral in tijden als deze, niet anders dan weldadig genoemd worden. Het jeugdherbergwerk heeft vele fa cetten en daarop heeft de voorzitter der centrale, de dlrecteur-generaal van het onderwijs, prof dr. G. A van Poelje, in een dezer dagen gehouden bijeenkomst nog eens het licht laten vallen Zoowel geestelijk als materieel staat de N.J.H.C er uitstekend voor pE strijd in Spanje is ten einde. De natu- nalistische troepen zijn Madrid binnen gerukt, uitbundig toegiejuicht door de be volHng In de voornaamste straten en op de pleinen van de hoofdstad heerscht eer onbeschrijfelijke drukte. Voor het regee- rlngspaleis juicht een ontzaglijke menigtf de leiders toe, die van de naburige fronten naar Madrid zijn gekomen om getuige t zjjn van de overwinning van Franco. Twee en een half jaar duurde de strijd, thans is alles voorbij. De troepen van ge neraal Franco bezetten de stad zonder dat er een druppel bloed vloeit. Kolonel Lozas commandant van de 16e divisie, is tot mi litair gouverneur benoemd. Om twee uur des middags namen de rechtsche autoritei ten de gemeentelijke diensten over. Te 1b uur deelde Union-Radio het volgen de mede: „Sedert gistermiddag had men den indruk dat Madrid geen weerstand meer kon bieden. De roode strijdkrachten verlieten hun loopgraven en stellingen. anarchisten trachtten nog een zeker verzet te organiseeren, doch het was te laat. De bevolking had besloten zich over te gever. Groepen anarchisten namen de vlucht. Te negen uur verscheen in de Calle A'.- cala een rechtsche vrachtauto, bezet met menschen, die „Leve Franco, Leve Spanje!’' riepen. Niet lang daarna rukten de eerst< troepen de stad binnen. Het leven gaat thans weer zijn gewonen gang. Te half één kwam een overste van de Falanx bij het ministerie van financiën,*het voormalige kwartier van het luchtleger aan. Hij onderhield zich twintig minuten met Besteiro, den voorzitter van de Cortes en waarnemend president der republiek, d't als eenige, verantwoordelijke leider del linksche regeering te Madrid was achter gebleven, Pradas en andere leden van der Verdedigingsraad. Een lid van de opposite in den vorigen gemeenteraad. Melchior ftodnguez, heeft zich aan het hoofd var. den raad gesteld en de vlag van France op het stadhuis laten hijschen. Hij heeft een radiotoespraak tot de Madrileensche be- vollpng gehouden, waarin hij verklaard* dat het in de stad volkomen rustig is. Hij tan sommige mo- verklaring alleen - - dan wel of zij mttitaire verpliMLigen met zich ®de bracht, antwodKle Chamberain: «Uit de vroegere ^Verklaringen zal ®n begrepen hebben, dat wat de regee- op dit oogenblik geen nadere byzonderho den wenscht te geven. „Den anderen regeeringen is duidelijk gemaakt, wat de Britsche regeering bereid is t« doen. De regeering is zich volkomen bewust van het dringende dezer aangek genheid en van de wenschelijkheid om zoo spoedig mogelijk tot een conclusie te ko men. Er is echter meer dan één regeering bij betrokken en de beslissing is niet alleen een Engelsche beslissing.” De regeering‘houdt zich thans niet bezig met theorie of met de uitwerking van papieren plannen. Aan den anderen kant is de regeering met groote energie bezig concrete problemen, die het onaf hankelijke bestaan raken van Europe?- schc staten, practisch te behandelen. Deze problemen zijn plotseling aan den dag gebracht door de gebeurtenissen van de laatste paar weken.” Sprekende over de kwesties betreffende den internationalen handel, die tijdens de debatten nadr voren waren gebracht, zeid-- lord Plymouth, dat deze kwesties volledig de aandacht der regeering hebben. De be zoeken van Hudson bewijzen, dat de regee. ring het grootste belang hecht aap dit on derwerp. Subsidie voor de Engelsche scheepvaart. De Engelsche minister van handel, Oliver Stanley, heeft in het Lagerhuis de plannen van de regeering tot steun aan de Engel sche scheepvaart en scheepsbouw medege deeld. Deze voorstelleh houden het volgende in; 1 $e Engelschfe wilde vaart zal gedurende 5 jaar een subsidie van 2.75 millioen pond sterling per jaar ontvangen. Voor reeders die onmiddellyk ^nieuwe schepen bestellen wordt gedurende dezelfde periode per jaar 500.000 p. st. uitgetrokken. De regeering stelt een crediet van 10 millioen p. st. beschikbaar voor steun aan en vernieuwing van de handelsvloot op de exploitatie te modemiseeren.* Tenslotte 2 millioen p. st. uit te trekken voor de aankoop van oude, doch nog bruik bare schepen, om in geval vq* oorlog over een reserve-tonnage te künnen beschikken. In ztfn toelichting verklaarde Stanley, dat met de andere takken van industrie en de overige deelen van het Empire in dezen zal worden samengewerkt. Prins Bernhard wordt derde in cross country. Prinses Juliana slaat de sportieve verrichtingen van Haar Gemaal gade. De op het landgoed „Duinrell” gehou den Cross-Country voor nieuwelingen, uitgeschreven door de Koninklijke Mili taire Sport Vereeniging, werd gewonnen door luitenant J. ten Bosch met „Pali- seul", die den uitstekenden tijd maakte van 6 min. 4 sec. Op de tweede plaats eindigde luitenant J Mulder met „Si mons Puzzle", die er 4 seconden langer over deed. Z. K. H. Prins Bernhard nam deel met zijn paard „Bunny” en noteerde na een fraai en buitengewoon snel parcours den prachtigen tijd van 6 min. 12 sec.. waar door de Prins de derde plaats in de rang schikking bezette. Om even voor één uur starttë de Prins met zijn paard „Bunny" Prinses Juliana was inmiddels het parcours opgewandeld ten einde de sportieve verrichtingen van haar gemaal van nabij gade te slaan. Langen tijd heeft Prins Bernhard op de tweede plaats gestaan, doch tegen hot einde van den middag maakte luitenant J Mulder met „Simons Puzzle” een snel leren tijd, zoodat Prins Bernhard als derde in de rangschikking eindigde, een zeer goede prestatie, gezien ook de groo te en felïe concurrentie van de talrijke deelnemers. Onmiddellijk nadat de Prins had ge reden, keêrden Prinses Juliana en haar gemaal naar Den Haag terug Rust in Slowakije weergekeerd. De Hongiaarsch-Slowaaksche grenscom- missie is, volgens Havas, te Boedapest bij eengekomen. De Slowaaksche delegatie wit slechts met de werkelijke onderhandelinger beginnen op voorwaarde, dat de Hongaai- sche troepen de door hen bezette Slowaak sche gebieden geheel ontruimen. De rust is in Slowakije weergekeerd. De Slowaken hebben zich meester gemaaid van het plaatsje Pavloce. De door den re gen tot werkloosheid gedwongen troepen wachten het resultaat van de onderhand e- lingen over de grensafbakening, af. 60UD8CHE WDIANT. g,ewenschte uitwisseling van de jeugd van vele^ landen. In 1938 kwamen er niet minder dan 16.00 buitenlanders op be zoek, of pet. van- het totaal aantal \tcgde daaraan toe: „De eerste maatregel, dien wij nemen, is de bevestiging van alit gemeente-ambtenaren en .beambten in hun tegenwoordige betrekkingen. Ik verzoex dezen menschen zich onmiddelljjk op hun post te begeven. De voedselvoorziening is verzekerd en alles zal in orde geschieden. Weldra zullen te Madrid de voorraden le vensmiddelen uitgedeeld worden, die het nationalistische leger bijeengebracht heeft om in de behoeften van het Madrileens^h' volk te voorzien.” Union-Radio deelt voorts mede, dat do vluchtelingen in de buitenlandsche ambas sades vanochtend geëvacueerd zijn. Vooral voor de Chileensche ambassade en voor het gezantschapsgebouw van Panama organi seerden Falangisten betoogingen. Zoodra de troepen van Franco de hoofd stad waren binnengetrokken werden de po litieke gevangenen, die nog in de gevange nissen te Madrid zaten, op vrije voeten ge steld. Het zijn voor het meerendeel jonge lieden, die lid zijn van de Falanx. De moor denaar van generaal Lopez Ochoa is in een hotel te Madrid gearresteerd door een groep Requetes. In de Calle fuencarrul heeft zich een priester, die zich sedert Juli 1936 ,in een huis schuil had gehouden, «e-'r naar buiten gewaagd. Hij werd door de me nigte toegejuicht. Hitler heeft het volgende telegram doe»- toekomen aan generaal Franco: „Bij het binnenrukken van uw troepen te Madrid t-n d« daarmede bevochten eindoverwinning van het nationale Spanje over het volken- vernietigende bolsjewisme, wensch ik u har telyk geluk. Duitschland gedenkt thans met mtf in oprechte bewondering de voortrefft* lijke verrichtingen uwer dappere troepen en ia er van overtuigd dat nu voor Spanje een tijd van opbouw aanbreekt, die de groo te inspanning en offers van de jaren van. strijd zal rechtvaardigen.” Ook val van Valencia te wachten. De Nationale Verdedigingsraad te Va lencia beraadslaagd over een spoedige overgave van Valencia. Alle leden van den Raad bevinden zich te Valencia, met uit zondering van Besteiro, die in een radiotoe spraak heeft verklaard dat hy te Madrid blijft om de bevolking door het moeilijke oogenblik heen te helpen. II III 7aR|||lian Vorden gekalmeerd uw AbViiuwqii sterkt en Uw slaap wordt weer rustig door het gebruik van Mljnhardt't Zsnuwtablstten Glazen Buisje 75 ct. By Apoth. en Drogiste i A den, zooals men dat in eigen land ge wend is. Door internationale samenwer king zijn, waar noodig, verschillende verbeteringen tot stand gekomen. Samenwerking met schole”. De samenwerking met de scholen is zeer nauw. Hoe langer hoe meer wint de idee veld, de jeugdherbergen te gebrui ken als schoolbuitenhuizen, waar de leerlingen een aantal dagen kunnen ver toeven en met eigen oogen het land- schap, flora en fauna kunnen aanschou wen, iets waarbij de beste aardrijkskun deles het moet afleggen. Op dit gebied bestaan nog groote mogelijkheden, die bestaan nog groote mogelijkheden, die in len worden benut. Het tienjarig bestaan der N.J.H.C zal op 1 April a.s. te Amsterdam worden her dacht met een feestelijke bijeenkomst in de groote zaal van het A.M.V.J.-gebouw, waar o.a. het woord zal worden gevoerd 1 door den minister van Onderwijs. Kun sten en Wetenschappen, prof dr J R. Slotemaker de Bruine Op Paaschmaandag 10 April zal in een aantal jeugdherbergen de viering In een engeren kring van de trekkers plaats vinden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 rebels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0 50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van s< handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal wwr de beioraüig per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur# Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. De nieuwe gemeenteraad van Warschau is gisteren voor het eerst byeengekomen en heeft de volgende motie aangenomen: „Op het oogenblik, waarop Pruisen de hand uitstrekt naar de Weichsel-delta moet de stad Warschau door haar voorbeeld ton nen. dut de Polen bereid zijr. ieder te ant woorden, die de onaantastbaarheid van de grenzen wil schenden, op een wijze, dut hem de lust voor herhaling voor verschel dene geslachten vergaat.” De gemeenteraad besloot vervolgens ef*n symbolische som var. 1.000 zloty te storten in het fonds der landsverdediging en 1.000 zloty beschikbaar te stellen voor de Pool- sche scholen te Dantzig. Waarnemers te Warschau zyn volgens Reuter van meening, dat het zeer wel mo- gelyk is, dat Duitschland eischen zal stel len aan Polen betreffende Dantzig. Zy denken echter, dat het onwaarschyhlyk isk, Hat Duitschland eenigerlei drastischen stap zal nemen, gezien de tegenwoordige opgewondenheid der Poolsche openbare meening. De Polen gevoelen een nieuwe vastberadenheid en vertrouwen in het bie den van weerstand aan iedere bemoeienis met hetgeen zy beschouwen als hun erken de handelsrechten in de haven van Dant zig. In een boodschap aan een vergadering van Poolsche vrouwen zegt de weduwe van Pilsoedski; „De vrouwen van Polen zyr bereid om schouder aan schouder met hare' broeders te stryden op het slagveld”. De gezant van Litauen te Warschau. Szaulis, is vanochtend naar Kaunas ver trokken. In politieke kringen wordt gezegd, dat de regeering van Litauen op de hoogte is gesteld van de houding van Polen ten aanzien van Litauen. Uit Kaunas meldt het D.N.B., dat gene raal Cernius er in geslaagd is een nieuw Litausch kabinet te vormen. Plaatsvervan gend premier is Bizauskas, minister van buitenlandsche zaken Urbsys, minister van binnenlandsche zaken generaal Skucas en minister van financiën generaal Sutkus Het kabinet is een coalitiekabinet, waarin drie leden van de oppositie zyn opgenomen DE GARANTIE VOOR NEDERLAND EN ZWITSERLAND. Een Duitsch commentaar. In verband met de berichten over een Fransch-Britsche garantie voor het grond gebied van Zwitserland en Nederland schryft de Frankfurter Zeitung in een hoofdartikel o.a.: „De Britsche en Fransche regeeringen hebben in den Haag en in Bern niet ge. yraagd, of deze garantie daar ook welkom is, zy hebben haar eenvoudig opgesteld. Men kan zich voorstellen, hoe pynlyk in de beide betrokken landen de gevoelens van vele menschen daarby moeten zyn, hoeveel men in Parijs en Londen ook mag spreken over garantie. In werkelykheid immers kunnen de kleine landen by dergelyke plan nen nauwelijks iets anders zyn dan de op- marschgebieden voor de Engelseh-Fransche generale staven. Daarmede echter zou d lang behoeefflk- onafhankelyke positie var. deze landen uiteengeslagen worden. Zy, die verder zien, moeten bovendien, de volkomen dwaasheid van deze plannen doorzien. Aar. deze plannen ontbreekt aan feitelijke basis vrywel alles. Er staat tegenover de belofte van Hitler, er staat tegenover de by zonder heid van ligging der beide landen, er staat tenslotte tegenover de weloverwogen on verschilligheid van Duitschland jegens p°t Europeesche westen. Met de meesten dergenen, die afzijdig tegenover het jeugdherbergwerk ston den, werd overeenstjmming bereikt. Toch zijn er natuurlij sommigen, die bezwaren blijven maken, doch deze rich ten zich veel meer tegen het alleen er op uit trekken van de jeugd, dan tegen de jeugdherberg zelf, waar de Jongeren onder goede leiding een goed dak vinden. In dit verband is het interessant te con- statceren, dat de laatste jaren de ge middelde trekkersleeftijd is gedaald tot zestien jaar, volgens den voorzitter een bewijs, dat de jongeren sneller zelfstan dig worden dan voorheen. van ireKxen oijeen Kun zijn in eigen, Ka- meraadschappelijke sfeer, de hand aan Belangrijk is de taak, die de jeugd- den ploeg sloegen en het aanzien gaven herbergen in internationaal opzicht ver- aan de eerste jeugdherbergen in ons vullen, omdat ze leiden tot een zoozeer land. Als paddestoelen verrezen deze op de mooiste plekjes van ons land, de Chamberlain verklaart in het Lager- huis dat het vertrouweljjk polsen van Europeesche mogendheden veel verder gaat. «Geen papieren plannen” zegt Plymouth. In antwoord op een vraag van het La wurlid Greenwood heeft Chamberlain in 1 Lagerhuis een verklaring afgelegd, w«arin hjj zeide: «De regeering zet actief de besprekln- met andere regeering voort over Ie Problemen ontstaan als gevolg van de jong- gebeurtenissen. Het Lagerhuis zal bc- UPen, dat zoolang de besprekingen voort- J™* het van essentieel belang Is, dat het karakter ervan wordt geëer- lgd; Het Huis zal niet verwachten, dat Ver*daringien afleg, die niet volledig voor wy beschikken over de hmen zijn definitieve opvattingen der andere betrok en regeeringen.” °P de vraag of dej gendheden voorgeleJÉ ^adpleging ten doel® ——••4 verpliB bracht, antwotil - vroegere* Hng voor den geest staat veel verder Wat dan raadplegingen.” amberlain voegde hieraan toe, dat hij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1