>CEN A thandei V NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 19996 Dit bla.d verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdag! DALADIER ANTWOORDT DEN DUCE. Vliegongeluk op Java. ^spannen t. •e* boog ui niet tijd p, s telefoon***1 aan... Sproeten komen vroeg in het 'voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol Bij alle Drogisten. *1’ p Donderdag 30 Maart 1939 77e Jaargang Vastberaden maar niet onverzoenlijk.” Alle Spaansche steden aan Franco’s zijde. Britscl^^rritoriale'leger wordt verdubbeld. r ABONNEMENTSPRIJS: MourTk had briLscn >eeiih< I’ I ^MANDEN. incurred rende piU®*1 vredesconferentie van Versailles is vastte jrkenddat de ?he regeering op *16 Maart rlech- verklaard de grenzen van Oost- zullen eerbjpdigen; jiat. indien i van het opgeëischte gebied Hongaren of Roethenen wordt be- trachten kwistig ersterking? Dai ntratievermogen ie „dure”<evol- a gevoel en die Voedsel ILIK EN'GLAf EN NOTEN ij wie Sanatogen en. Hij kan putten crijgt geen last van eetlust en andere meester 'van zich- niet jlleen uitput- is Uw uithoudings- kt.Uw geheugen. s met Sanatogen hebben-goknjgen in de 4» verzinsel te verspreiden «Weatie van Prankrijl rUk «ndrachtjger, vastH geweest. [Jet hoopt dat 1 worden, watt hetl haat i wanneer het oorlog ZOu stcld als 5"-* verval of eerloosheid dan zou diet in éóV. ^arift opstaan om zijn vrijheid te verde lgen. Frankrijk is in, staat die vrijheid te vhouden. t 1 De wanorde in Europa. gealarmeerd door de wapoltie in Europa en de wereld, hebben de Vransehen begre pen dat ter ^èvCiiiging van hun welzijn een Kroote inspanning noodzakelijk was. Zy e ben <l>e tot stand gebracht; dJ toegeno- ?en arbeid, het gSeonde krachtige beheer aer opëntyrfre financiën, dq aanvaarding vah L «^Mdeltfke offers fadd en r^pds nuttige ie zoo eenvoudig doen begrjjpèn, regeering niet. Fransqhen j den vree..... «n, wanneer h(j zegt dat da prankryk' nooit zóó innig enl «geweest* ais thans. Dit is st| ■Wmmige menschen herhale Wat er toen verder gebeurd is, weet ik niet meer, zei de heer Broeker. Terwijl de^ Glenn Martin scheef trok, raakte het vliegtuig met den linkervleugel een boomtop', waarna het doorzakte en de vleugel den grond raakte. Het toestel ^draai de een kwart slag door en had toen nog altijd een vaart van ongeveer 50 K.M. Hier door werden eerst de bestuurder met para- chute en zitplaats door de mica kap heen uit het toestel geslingerd. Hij bleef buiten kennis Hggien en overleed spoedig daarna. Toen brigadier Broeker bij bezinning kwam, -merkte hij zelf niet, dat hij een hoofdwond had, doch hij zat in het verniel de vliegtuig nog altiid op zijn plaats, n.l. op die van den tweeden bestuurder, van waar hij zijn luitenant in de sawah zag liggen. De heer Broeker kroop uit het^toestel en trachtte zjjn chef te helpen. Hulp mocht °chte.r niet m^er baten. Luitenant Van Mourik was geheel buiten kennis en heeft yoor zijn overlijden geen woord meer geuit. Duizenden inheemschen sloegen de werk- ïaan.heÜen van het onderzoek gade. Het on geval werd het eerst o'pgiemerkt door den piloot van de tweede Glinn Martin, die reeds eer op Tjililitan was gedaald en on middellijk hulp requireerde. Of de oorzaak het afslaan of een minder goede weriking van een vaij de twee moto ren is geweest, is nog niet opgehelderd resultaten afgeworpen. De economische toestand verbeterde, zoodls blykt uit de cijfers der Fransche productie. De franc hield zich krachtig op de door ons vastgie- btolde lijn; de landsverdediging werd stevig [gewaarborgd; de internationale crisis, die Uitbarstte, kwam dus niet op een zwak en V^t- het veld geslagen Frankrijk neer. In tegendeel, ondanks de internationale crisis zet Frankrijk zyn herstel voort. De produc. tie stijgt, de werkloosheid neemt af; de munt is een der hechtste. Gisteren nog heb ben wy in den' loop vay één* enkelen* dag ruim vier ton gouds ontvangen. Tegenover de toenemende gevaren moest Frankrijk een toeneming van zijn macht stellen., de Giornale d’Italia^ dat deze vryheid van handelen jjoor Italië in onverschillig we. ken vorm tot uiting had moeten koipen. zelfs in den vorm van een oorlog. Aan den anderen kant is het, veelbeteekenend, dat in de daarop volgende conferentie van Stresa de Fransche regeering accoord ging met een Italiaansch voorstel tot wijziging van dq zinsnede in het slot-communiqué betreffende „den -wereldvrede” in „den Europeeschen vrede”. Ten slotte moest de erkenning van de vrijheid van handelen voor Italië in Ethiopië van den kant van Frankrijk gelden als een positieve voldoe^- ning aan het Italiaansche recht oP koloniale compensaties, dat door Frankrijk en Groot- Brittannië in het verdrag van Londen weid erkend. Men staat dufc, zoo besluit de Gior- rale d’Italia, tegenover een poging om dour nuttelooze subtiliteiten te ontsnappen aan de .erkenning van duidelijke beloften, die doof Frankrijk aangegaan waren jegens Italië in de Abessijns^jie kwestie. HONGARIJE’S EISCH BEKEND GEMAAKT. Bratislava tot eenige concessies bereid. Dp Slowaaksche ministerraad bestudeert de Hongaarscheteischen in Oost-Slowakiie t Volgens inlich&ngen uit officieele broi zou de door Hongarije voorgestelde grens zóó moeten loonen, dat de Hongaren de’, spoona-g, die Polen met Hongarije ver- bind^Jtunnen verdedigen. ’Het door Hongarije opgeëischte go- bied is 17<R> vierkante kilometer groo, en telt 139.000 inwoners, van wie 34.000 Roethenen Volgens inlichtingen van gezaghebbende zijde stglt de Slowaaksche regeering teg;en- Aver de Hongaarsche eischen het argument^* datüe grens door de grenscommissie bij de - - - steld; dat deze grens doo< de autonome gearing van Wolosjin is Hongalfcsche tig heeW ve Flöwakij^e noordpi door woond, ^lowaken de bewoners vap het zui delijk deel zijn; dat Duitschland ingevolge het Duitsch-Slow^iksch accoord garant is voor de Slowaaksche grenzen. I Tot dusver heqft Bratislava geen be&ep I op Duitschland willen doen, doch wannéér de inmenging van een derde het daartjoe zou dwingen, zou het niet aarzelen dit te I doen. Niettemin is de Slowaaksche regeering bereid tot eenige concëssies aan Hongarije. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week |7 cent, overal waar de bezorging por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureap: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de pQstkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef. [nterc 2745. Postrekening 48400.( beiangnebbencte tegeenngen en jlat veiKieseujK is op aib* oogenblik^net oog op de recente gebeurtenissen, het overleg te plegen larigs de gewone diplomatieke kanaieh. De Pooisch-Duitsche spanning. Op de vr&ag oi, met het oog op de Duitscne propaganda, die beweert, dat Duitscne inwoners van Polen n^shan- aeid worden on gezien de gevolgen aiar- van op oen tegenwoordigen staat van spanning tussenen de beide lanuen," de BriLsemyjegeenng zich tot de pooiscne regec^^Kaide’wenacn en aanbieden om neuti^^^laii^eiiivib uit te zenden, ant woordde nuuer, aat een initiauei in een aangeiegenneid ’van oezen aard bij de Pooiscne regeering moet blijven, die zich met tot de britsche regeering gewend helft. x - Op de vraag of deze aangelegenheid met Beek te Londen besproken zal wor den, antwoordde buuer: „ik twijiei er met aan, oat vele zaken met hem zullen ^^r acn besproken”. GUL bMJIE COUIAXT. Italië stelde nooit concrete eischen. pE Fransche Minister-President U Daladier heeft gisteren in een radiorede op Mussolini’s rede van Zondag geantwoord. Hij verklaarde, dat als belangrijkste argument van Italiaansche zijde voor opzegging van het accoord van 1935 naar voren is gebracht, dat de vorming van het Italiaansche imperium nieuwe rech ten'zou hebben geschapen ten gunste van Italië. Dit is met aanvaardbaar, daar iedere nieuwe verovering of iedere concessie dan nieuwe practisch onbegrensde rechten zou doen ont staal!. In de Italiaansche nota vart 17 De cember zijn geen eischen geformu leerd. Zijn {je èischen die, welke door de pers of op straat onder woorden werden gebracht? Zoo ja, dan heeft Frankrijk geantwoord! Frankrijk*zal geen duimbreed van zijn grondgebied of Van zijn rechten afstaan. 'Overigens weigert Frankrijk geenszins voorstellefr*te bestudeeren. f die zouden' worden gedaan. DalaJie^verklaarde zich |e richten tot de Franlchen en tot al degenen in de wereld, wier hart loyaal en edelmoedig is. „Ieder van onb” zoo vervolgde Dala- dier vraagt zich af of het land met bedreigd wordt, of de naburea tyetrouwbaai lijn. De onzekerheid verpfient de regeering voorzorgsmaatregelen te nemen. Verdra gen worden onderteekend, maar zelfs vóór dat zij van kracht geworden zijn, vormen .z\j voor den eenen reeds geen waai^flhr meer en voor den anderen geen hiwdvV^I bZij, die niet handelend optreden, voelen "zich dé medeplichtigen van het geweld en zÜ, die wel handelend optreden, vreezen geweld uit te lokken. Overal vernielt krankzinnige herbewapening iedere andere bedrijvigheid. Hoe zouden dé fnenschen nog vrij kunnen handelen en denken? Door jeen" gelijke fataliteit, doordat ongerustheid nieuwe ongerustheid wekte, en bewapenin-? gen nieuwe bewapeningen uitlokten, is er reeds vele* malen oorlog ontketend. Deze toestand maakt het my tot een] plicht u he denavond te zeggen wat Frankfc-yk wil, wat zÜn kracht is en wat j?yn vasté besluit. ,<Wat wil Frankrijk?” «Een vrede van vrÜe menschen. Wat is de kracht van, ïfankryk? Zjjn moreele en materieele een heid, die ééns te meer, tegenover het ge vaar verwezénljjkt is. Wat is hef vast be sluit vhn Frank&k? Zijn ide/l, zijn \ch- te verdedig^ y Om al deze zoo eenvoudige, zoo duidely-’ ke zaken te doen begrijpen, Jblemiseert het «oofd der regeering niet. Hy zal den Kn^e,u Fransqhen niets leeren, maar wellicht zal hy den vreemdelingen jets lec- wanneer hy zegt dat de^eenhftartvan junkrijk nooit zóó innig enj^^Volfedig niet w<4 herhaJerZ^iie tot taak we rechten hebben geschapen ten gunste van Italië. Ik behoef niet te zeggen, dat wij dat ar gument riet kunnen. aanvaarden..Tk zeg en ik handhaaf, dat wy geen duimbreed var enzen grond en geen enkel van onze rechten gullen afstian. Frankrijk'heeft de accoor den van 1935 onderteekend. Trouw aan zijn verplichtingen is het bereid door te gaan met de volledige en loyale uitvoering daar-, van. In den geest van en in overeenstem ming met deze accoorden, op de grondsla. gen die ik gedefinieerd heb, en waaraan ik zooeven heb herinr*ard, weigert Frankrijk geenszins de voorstellen te bestudeeren, welke het zouden worden gedaan. ‘Een doode en twee gewonden. By een landingsmanoeuvre, welke werd uitgevoerd na een .escadrille-oefening, is de Glenn Martin-bemmenwerper 528 bij Pomlok Bamboe, bij het landingsstation Tjililitan, neergestort en geheel vernield. Do bestuurder, luitenant-vlieger P* A. van ^ourik, is gedood. Een inheemscht helper is zwaar gewond, doch verkeert niet in levensgevaar. De derde inzittende, Bri gadier leerling-vlieger W. J. Broeker, wire licht gewond, seint Aneta. Snelheid verminderde plotseling. De tocht was aangievangen met een geza menlijke escadrille-oefening, waaraan de verongelukte Gleun Martin en een ander Glenn Martin-vliegtuig, bestuurd door lui tenant Wolf, deelnamen. Belde vliegtuigen cirkelden boven Priok en keerden na een half uur terug. De bestuurder, luitenant van Mourik had reeds Tjililitan in het zicht en de landings gelen en remktappen waren uit. De snelheid was nog geen 150 K.M. per uur^pp dat oogenblik? Deze snelheid begon echter plotseling te sterk terug te loopen en vermoeddlyk weigerde de rechter motor. De hoogte bedroeg toen niet meer dan 100 nieter. Het toestel trok geheel en al scheef en de heer Broeker, de leerling- vlieger deed de parachute om, daar hij be greep dat er niets anders overbleef*om zich te redde’n. Van een parachutesprong was echter op zulk een geringe hoogte geen sprake. klaring van* Chamberlain. Op verdere vragen betreffende de Russische voorreuen tof het houden van. een internationale conferentie ge durende de laatste vijftien maanden, zeide Butler: in, recente vergaringen, is duiaelijK gemaakt, dai de Britscne ro- geering in actief overleg is met andere Lat het iet het om DEED FRANKRIJK BELOFTEN? ItaliaAnscitC beucnting van de over eenkomst tupschen LSval en Mus solini. Levendige verwondering is te Romo pe- wek£ door de verklaring, dje,door een Ud oer Fransche senaats-commissje vohr fc>ui- tenlandsqhe z^ken aan de Perijsche pers ii aigelegd en volgens welke de bestudering door genoemde commissie van documenten betreffende de ItaliaanschFransche ac- cookden Van Januari 1935 duidelijk zou heb ben doenlijken, dat de Fransche rë^eerinfc nooit haar toestemming heeft gegevbn voor de Italiaahsche^ militaire expeditie in Abes- sinië en dat de aan Italië dooy Frankryl i^Abessinië gelaten vrijheid slqchts kon en rhocht wordéfi liitgelegd in vreedzamen zii’> het t D\„Gi9rnale d’Italia”, die een antwooi’i geeft op d$ze verklaring, «verduidelijkt, dat liet schrijven, waarin te kennfen gegeven 4?erd, dat Frankrijk-geen belangen had in fthiopië en dat namens Laval aan den dhuce werd'oveFhandjfcd, met den tekslt det t ccoorden in Rome uitgelegd is als een er. Venning van Fransche zijde van vrijheid an handelen voor Italië in Abessinië. Aan i ezien dit schrijven volgde op de incidenten an WahVal en Je duidelijke stardpuntbe. paling der Italiaansche regeering jegens Havas seint uitf Burgés, dlit de reeftt- sche troepen te 17 uur Valencia zijn bin nengerukt. xDe stad had zich reeds gistermiddag kort voor één uur overgegeven. Terwijl* rechtsche vliegtuigen boven de stad kruisten, kwamen de Phalangisten uit hun schuilplaatsen te voorschijn en Xia men de openbare gebouwen in bezit. De menigte begon op straat te be toog en, ónder het roepen <4kn „de zege aan Franco, lang leve Spanje”. Met uitzondering van, Miaja en Casado zijn alle leden van den reputyikeinschen verdediglngsraad te Valencia in hechte- nit'genomen.. Uit Oran wordt gemeld, dat met de 23 republlkelnsche vliegtuigen, die ei^van- Hhtend zijn, aangekomen, ook gflftraal Miaja aldaar is gearriveerd. Na den'val van Madrid zijn^de recht— sche troepen, zonöer tegenMiind te ont moeten, over een diepte van 70 km. cp- gerukt. De opmarsch in Andalusië heeft een even, snel verloop. Het omroepstation te Albacete heeft medegedeeld, dat de stad zich aanfde zijde van Franco schaart. Ook te Carta gena heeft de bevolking detf zijde der rechtschen. gekozen. Hetzelfde wordt gemeld uit Ciudad Real, Cuenca, M«trcia, Almeria en Jaen. He^ koninklijk klooster Escoriaal is door de miliciens verlaten, zoodra zij van de overgave van Macfria hoorden. Het werd onmiddellijk door de rechtschen bezet. Het legercorps van Urgel heeft GuadOr 1 laj ara bezet en de verbinding tot stand gebracht met de uit Tarragona komende tróepenrïiet geheele gebied rondom Ma drid met (jen straal van zes^i^ kilometer kan thans als bezet worden beschouwd. De troepen in Andalusië rukken naar Linages op zonder tegenstand t£ ontnOe- ten. HeL GSUcische legercorps is den op- piarscrPlangs de* kust der Middelland- sche Zee begonnen. Geen toetreding van Engeland tot het Fransch-Russische verdrag. j Chamberlain heeft in het Lagerhuis bekend genaakt, dat de regeering be sloten hegft het territoriale leger, dat thans zijn vrcdesste'rkte «van 130.000 man heeft, terstond tot? oorlogssterkte uit te breiden, hetgeen een vermeerdering met ongeveer 40.000 man meebrehgt. Het al dus op oorlogssterkte gebrachte territo riale veldleger zal verdubbeld worden en zoodoende een sterkte krijgen van340.00Ö man. Chamberlain zeide verder, dat men zal Inzien, dat een nog vceL grootere krachtsinspanning noodig is, cm de natie de noodzakelijkheid bij te brengen, in den kortst mogelijken tijd hpt ver- elschte, aantal te bereiken, en dat hij vertrouwde, dat alle leden van het Huis berefd zullen zijn, in eenigerlei vorm hun steun aan zulk een krachtsinspanning te geven. De samenwerking met Rusland. Op de vraag A-an het liberale* lid Man der of de raadzaamheid wordt overwogen van een toetreding van Engeland tot he^ Fransch—Russische' pacf, hoeft Butler namens de regeering geantwoord „neen”. Butler vocale Hieraan ^oe, dat het be doelde pact een liberale, overeenkomst vormt en geen bepalingen behelst be treffende toetreding vart andere mogend heden. De conservatief Boothy vroeg Tlaarop of de mogelijkheid werd uiüge- l sloten van oer/pact"tpsschen Engeland eb Sovjet Rusland. In antwoord hierop Abessinië, is hei^olkomen duidelijk, aldu^ AÓVERTENT1EPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1-M5 regels 1.55. elke reerel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 r^els 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en mbeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en iiigezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Dé toenemende gevaren. In de verwarring der tegenwoordige we reld worden nieuwe levensdefinities voorge steld aan de, beklemde volken om daarmede de oudste praktijken en de oudste lapmidde len te verhullen. Slavernij noemt men vrij heid, onderwoning noemt men vrijwillige instfemming, wanhoop noemt men levcns- trotK Vernieling der menschelijke waarden noemt men vooruitgang. Men beweert de menschen te redden .terwijl men ze naar den ondergang Iqidt. Laat my u uit naain va»f Frankrijk zeggen wat het werifelijke dienen van N-aderland en menscHieid is, dat bestaat er in nooit vergeefs 'menschen op te offeren, ze nooit te verplettenen onder dienstbaarheden van trbts of van geweld Het bestaat daarin, dat onder de hoede vani het vaderland de menschen leven 0har eigen geweten. Omdat wij dat gelooyen, zullen wy nooit aanvaarden dat de betrek kingen van volk tot volk slechts door ge weld geregeld worden. Wat voor ons, Fran- schen, de betrekkingen regelt, zijn in de eerste plaats de rechtvaardigheid en het recht. En pas wanneer- die verdwijnen en het geweld ontketend wordt, wordt toe vlucht tot geweld een onvermijdelijke plicht. Vreedzaam en*machti^ kan Frankrijk de toekomst met vertrouwen tegemoet zien De rumoerige eischen, die soms rondom Frankrijk opkomen, worden d<3>r ons met ernst aangehoord, daar Frankrjjk weet da* onderhandelingen slechts zyn goed recht j?an te voorsèhyn treden én dat $lk geweld tegen ons te pletter zal'Mo’open. Waarom de problemen niet rechtstreeks aangepakt? De geheele wereld verwacht dat ik heden avond over de Eransch-Italiaansche betrek kingen zal spreken. Ik zal er met de grooK ste oprechtheid over spreken, of liever dp~ feiten voor zich laten spreken. De brief vqn 17 December. Mussolmi zei in de fdeyoering, welke hy Zondag j.l. heeft uitgesp^pken„Wy vna- gen de wereljl niet te oordeelen, maai wy wenschen dat de jvereld \>p de hoogte is. Welnu, in de Italiaansche nota van 17 De cember 1938 werden duidbljjk de Italiaau- fche prpblerrfen, problemen van kolonialen aard, jegens Frankrijk gesteld. Deze pror blercen Jiebl^n een naaip. Zij heetei} Tunis, Djziboeti, het Suezkanaal Deze bewaring* heeft in de internationale fneening groote verrassing doen ontstaan. De verwijzing naar den brie^f van 17 Decem ber deed gelQov^en, dat dit document nauw keurig de eischen van Italië behelsde. Dp geheele perscampagne deed verstaan dit Frankriik pn dien datum concrete efaririn waren voorgeftgd, en dat het niet had ’ge antwoord. Die nota van 17 december gaan wy p^ bliceeren. tyanr* reeds vanavond verklaar ik U, dat de nota geen enkele verduidelijking bevatte en dat er noch van het,SuezkanaSf;-noen van bjriboeti, noch van Tunis sprake was. De nota van 17 December zegt eenvoudig, nat Italië het verdrag van 1935 als verval en beséjioiiwt en streeft er naai1 deze hou ding te rechtvaardigen. J Het belangrijkste argument, dat naAr voren gebracht wordt, is het volgende^D*- verovering van Abes^ië en de Vm het TtoHn-msche imnerium zouden niéu- I verwees Butler naar de aïgbnwene ver- xi^Md hqt dwaze fmtrent onmacht nooit is Fra*nk. ïradener, sterker vrede gered len oorlog. Maidr worden opgeh wanneer het voor den oorlog werd j ƒ13 vooq* het eenige alternatief vodr ^ndrift opstaan c“_ L. .«.2 ^Frankrijk is in, staat die vrijheid l De wanorde in Europa. de wereld, hebben de Yranschen begre-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1